Danskernes mediebrug 2014 hverdag og demokrati

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskernes mediebrug 2014 hverdag og demokrati"

Transkript

1 SPECIALRAPPORT Danskernes mediebrug 2014 hverdag og demokrati Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 Udarbejdet af: Klaus Bruhn Jensen Rasmus Helles Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Københavns Universitet Maj 2015

3 Sammenfatning...4 Indledning...5 Mediemiljøet Digitaliseringigennem20år...6 Konvergensogdivergens...6 Brugernesperspektiv...7 Brugereogborgere...7 Metoderommediebrug...8 Fraadgangogoplevelsetilvidenoghandling...8 Surveyitorunder...8 Indholdsanalyseitoniveauer...9 ogetappendix...10 Danskernesmediebrug...11 Medierogplatforme...11 Alder...11 Køn...15 Uddannelse...16 Gamlemedier,nyeplatforme...17 Internettetsommultimedie...18 Telefoniogkommunikation...21 Mønstreibrugenafmedierogplatforme...25 Køn...26 Alder...27 Nyhedsmediersomdemokratiskeressourcer...29 Kildertilnyheder...29 Medieprofiler...30 Brugerprofiler...32 Kommunikationeromnyheder...34 Mediernesnyhederogborgernesviden...37 Nyhederpåtværsafplatforme...37 Kvantitativregistreringafnyhedstyper...38 Kvalitativkarakteristikafenkeltnyheder...41 Borgernesvidenommediernesnyheder...42 Hvemvedhvad oghvormeget?...43 Mediebrug ogviden...44 Demografi ogviden...47 Konklusion...49 Appendix...51 Surveys...51 Forbehold...51 Statistiskusikkerhed...51 Klyngeanalyser...54 Contentanalysis...54 Supplerendelitteratur...55 Referencer

4 Sammenfatning Dennerapportfremlæggertoindbyrdesforbundneundersøgelser: Enbreddokumentationafdanskernesmediebrug)på)tværs)af)teknologiske)platforme; Enfokuseretanalyseafmediebrugens)demokratiske)perspektiver. Etcentraltresultater,atdetraditionelleplatforme tvxapparat,radioapparatogpapiraviser fortsatstårforenmegetvæsentligandelafmediebrugen,bådemht.deenkeltemediers udbredelseogmht.tidsforbrugetpåhvertmedie.fordenaltovervejendedelafdendanske befolkningudgørdagensmediemiljøenmenu,hvorenrækkeforskelligemedieformer supplererogkomplementererhinanden.ogsådeungemediebrugerekombinererividt omfanggamleognyeplatformeideressamledemediebrug. Mht.mediebrugensdemokratiskeperspektivertyderresultaternefordetførstepå,atderer enbetydeligfællesmængdeafforskelligeslagsnyhederpåforskelligeplatforme.fordetandet modtagerdanskemediebrugeretypiskenvifteafnyhederfraenflerhedafmedierog platforme.samtidigerderganskestoreforskellemellemrespondenterneindbyrdesideres videnomnyhedernesindhold forskelle,somharsammenhængmedsåvelmediebrugsom demografi,herunderuddannelsesniveau.ogtrodsenudbredtforventningom,atnye platformefårborgernetilihøjeregradselvatvidereformidleogdiskuterenyheder,tyder resultaternepå,atensådanaktivbrugafnyhederindtilvidereerbegrænset. 4

5 Indledning Detdanskemediemiljøeristadigstigendegradetmultimediemiljø.Forskelligemedier henvisertiloggenbrugerhinandensindholdpåkrydsogtværs,ligesomdenenkelte mediebrugertypiskanvenderenhelrækkemedier fleremediersamtidig,irækkefølgeogi vidtforgrenedenetværk.dennerapportbehandlermediemiljøet2014udfrabrugernes perspektiv:hvembrugerhvilkemedier,oghvordanindgårmediebrugenihverdagenog demokratiet? Rapportenpræsenterertoindbyrdesforbundneundersøgelser.Fordetførstefremlæggesen breddokumentationafdanskernesmediebrug)på)tværs)af)teknologiske)platforme,medsærligt henblikpådeforandringer,sominternettetogdemobilemediersudbredelseharmedført. Fordetandeterdergennemførtenmeredetaljeretogfokuseretanalyseafmediebrugens) demokratiske)perspektiver.ihvilketomfangudgørdanskernesbrugafmangeforskellige medieplatformeenstyrkeellermåskeenudfordringfordenoffentlighed,sommedierneog borgernetilsammenudgør? Enfællesnævnerfordetodelundersøgelsererforestillingenomfællesskab imediebrugenog dermedidepolitiskeogkulturelledagsordener,sombefolkningenorienterersigefterogi sidsteinstanshandlerudfra.enudbredtforestillingiinternationalforskningharværet,atde mangevalgmulighederidetnye,digitalemediemiljø ogbrugernesfiltreringafudbuddet kanværemedtilatfragmentereoffentligheden,såledesatdenenkelteborgerkommertilat leveienmediemæssigogkommunikativboble(sunstein,2007).imidlertiderdetvæsentligt bådeatnuanceredenneforestillingogatundersøgedensstatusempirisk.fordetførsteer filtreringikkenødvendigvisligmedfragmentering.delshartidligereforskningidanskog europæisksammenhængvist,atenstorandelafdenyhederogandeninformation,som faktiskertilgængelig,erenspåtværsafmedierogplatforme(curranetal.,2009).delskan fravalgogfiltreringpånogleområderudmærketkombineresmedtilvalgogfællesskabpå andreområder.fordetandeterforskningeniforholdetmellemmediebrugogvidensniveauer indtilviderebegrænsetpådanskgrund. Undersøgelsernetagerudgangspunktietvelafprøvetoginternationaltpubliceret forskningsdesign(jensen&helles,2011),somførstegangblevanvendttilindsamlingaf empiriskedataidanmarki2008.senereharsammedesignværetgrundlagetforen europæiskkomparativundersøgelseafmediebrugindenforrammerneafeneucostaction, lande;denpågældendeundersøgelseafrapporteresietspecial)issueafinternational)journal)of) Communication(inpress,2015),http://ijoc.org/index.php/ijoc.Derersåledesmulighedfor atsammenligneogperspektivereresultaternefradennerapportinternationalt,ogtilsammen giverundersøgelsernefremadrettetetgrundlagformeresystematiskforskningom mediebrugenietmediemiljøiløbendeforandring. 5

6 Mediemiljøet2014 Digitalisering+igennem+20+år+ Denmestgrundlæggendeforandringidetdanskeoginternationalemediemiljøidesidste20 årharudentvivlværetdengennemgribendedigitaliseringafsåvelproduktionsom distributionafdemangeforskelligeformerforkommunikation,sommedierneformidler. Mensdigitaliseringenafproduktionenafmedieindholdharværetundervejsigennem adskilligeårtier,understøttesogsådistributionenafmedieindhold ogafkommunikationen mellemindivider,grupperoginstitutioner nuafdigitaleteknologier.internettet,derbrød igennemsomalmenttilgængeligtmedieframidtenaf1990erne,udgørbådeenkonkret infrastrukturforaldennekommunikationogetsymbolpåenbetydeligkulturelforandring. Medkoblingenmellemdigitalenetværkogterminalerfremstårinternettetidagsometnyt samlemedieellercentralmedie.alletidligerekendtemedier bøger,aviser,magasiner,film, radio,tv ertilstedepåogkanbrugesviadetdistribueredeogdifferentieredenetværk,som internettettilbyder.samtidiggiverterminalerneadgangtilalledissemedier oglidttil på sammetidogpåenogsammedeviceellerdims.detgælderforstationæreogbærbare computere,ogdetgælderforsmartphonesogtablets.de nye medierermultimedier,ogde indgårienkulturelhelhed,derbedstforståssometsammenhængendemediemiljø,parallelt meddetnaturligemiljø:medierneeretgrundvilkårforvoreslivbådesomindividerogsom samfund. Mendeklassiskeeller gamle medierfindesstadig,ogsåideresmereellermindreoprindelige form påpapir,påfilmlærrederogpåradioxogtvxapparater.foratforstådagensmediemiljø erdetafgørendeatinddrageforholdetmellemogsamspilletmellem nye og gamle medier. Detgælder,hvadentenmananskuermediernesomkommercielleforretninger,politiskeog kulturelleinstitutionerellerelementeriborgernesogforbrugerneshverdag.derforskelner dennerapportogsåmellemmedierogplatforme:mediererhistoriskudvikledeinstitutioner, organisationerogvirksomheder,deridagnårderesbrugerepåenrækkeforskellige teknologiskeplatforme. Konvergens+og+divergens+ Deudviklinger,somdigitaliseringenindebærer,blivernoglegangesammenfatteti betegnelsersomkonvergensogdivergens.detgælderipolitiskdebat,iforskningenogi medierneselv.konvergenshenvisertil,at altingsmeltersammen atdigitalemedierer indbyrdesforbundetiproduktionsåvelsomdistribution.divergensmarkerer,atderogså foregårenmodsatbevægelse,nårmedierneideresaktiviteterspredersighenoverflere forskelligeslagsindhold,tjenesterogplatforme. 6

7 Deterhensigtsmæssigtatnærmesigkonvergensogdivergenssometdynamisksamspil,der harkonsekvenserbådeformedierneogforderesbrugere.pådenenesideerdetnormalt hensigtsmæssigtformediersomvirksomhederatværetilstedepåsåmangeplatformesom muligt foratnåsåmangebrugeresommuligt.pådenandensideerdetibrugernes interesseatkunnetilgåflereellerallemedierpåénogsammeplatform menogsåatkunne vælgeforskelligeplatformeforforskelligemedierafhængigtaftid,stedogformål. Rapportenanalysererkonsekvenserneafdettesamspil medudgangspunktibrugernes perspektiv. Brugernes+perspektiv+ Imediemiljøetanno2014fåretgammeltmottolanceretafenafinternational medieforskningsgrand)old)men,elihukatz,fornyetaktualitet:manskalhuskeatspørge,ikke kunhvadmediernegørvedmennesker,menogsåhvadmenneskergørmedmedier(katz, 1959).Idetdigitalemediemiljøkanmenneskergørefleretingmedmedierneendtidligere,og deharstørrefrihedsgradermedhensyntil,hvornårdegørhvad. Dennerapportlæggersomalleredenævntsærligvægtpåatbelyse,ihvilketomfangogpå hvilkeplatformeforskelligedeleafbefolkningenbrugerforskelligeafdevelkendtemedier tv,radio,aviser,etc.menherudovergiverrapportenogsåetindbliki,hvordanbrugerneselv kommunikererpånyedigitaleogmobileplatforme medhinandenoginogletilfældemed medierne.detdigitalemediemiljøintegrererudovertraditionelenxtilxmange massekommunikationogsåmangextilxmangekommunikationpåf.eks.socialemedierforuden personligenxtilxenkommunikation. Deterdettesidstepunkt brugernesegenkommunikation somsidstedelafrapporten læggersærligvægtpå.medierfremmerkommunikationblandtderesbrugereogdermed deresdeltagelseistoreogsmåfællesskaberisamfundet.noglemedierognogle kommunikationertillæggessærligbetydningidennehenseendesåvelafmedierneselvsomaf deresbrugere. Brugere+og+borgere+ Denklassiskepresseogidagenhelrækkenyhedsmedierogjournalistiskegenrerharen centralplaceringidetpolitiskedemokrati.nyhedsmediernelevereretforumfordialogog debat;nyhedsmediernekvalificererogså ideeltset deresbrugere)som)borgeretilatdeltage idediskussionerogbeslutninger,derbestemmerrammerneogvilkåreneforderesliv.uden medierogkommunikation,intetdemokrati. Nyhedsmediernesrolleidetpolitiskedemokratipåvirkesafenlangrækkefaktorer:de juridiskeogøkonomiskerammevilkår,journalisterneskompetencer,nyhedsværdierne,de 7

8 forskelligemedietypersudbredelseibefolkningen,etc.dennerapportbidragermeden fokuseretanalyseafbrugernes)rolle)i)nyhedskredsløbet,herunderforholdetmellem medieudbuddet,brugsmønstreneogbrugernesdemografiskebaggrund.etsærligttrækved detoundersøgelserer,atdekombinereranalyserafnyhedsbrug,nyhedsindholdogdet udbytte,sombrugeremedforskelligemedievanerogdemografisketrækharafkonkrete nyheder.dermedbliverdetmuligtatfølgeudvalgtenyheder framediernetilbrugerne og denrolle,nyhedernespillersomoplægtilviderekommunikationmellemborgerne. Mediebrugernesrolleinyhedskredsløbet ogividereforstandidemokratiet kan konkretiseresudfrademetoder,somrapportenstoundersøgelseranvender.foratindfange brugenaffleremedier,ogkommunikationifleretrin,erdetnødvendigtogsåatkombinere flereforskelligemetoder. Metoderommediebrug Fra+adgang+og+oplevelse+til+viden+og+handling+ Denenkeltemediebrugersmødemedmedierneervelkendthverdag.Alligeveludgørdette mødeenkompleksprocesmedflerefaserogniveauer.samtidigermødetenkrumtapi samfundskommunikationenialmindelighedogdenpolitiskeprocesisærdeleshed.derforgår rapportenidybdenogdetaljenmednyhedersomdemokratiskeressourcer. Deteralmentanerkendtimedieforskningen,atmediebrugenogdenskonsekvenser mediernes effekter kanogbøranskuesoganalyseresiforskelligetrin.brugernefårvia medierneadgangtilinformation,underholdningogandetindhold.udfraenfortolkningaf indholdetopnårdeindsigtiogforståelseafenmængdeforhold,bl.a.sigselvogderesrelation tilandremenneskerogomverdenialmindelighed.nogleafdissefortolkningerogforståelser aflejrersighosdenenkeltesomerfaringogviden.ogpåsigtogpågivenforanledningbliver dennevidentilbaggrundenoggrundlagetforbrugerneshandlingersomborgereog forbrugere,familiemedlemmerogindividermedkulturelleidentiteter. Dennerapportbegrænsersigafpraktiskeårsagertiladgangentilforskelligeslagsindholdi medierne,specieltnyheder,ogdenviden,sombrugernestagermedsigvidere. Survey+i+to+runder+ Derergennemførtstandardiseredesurveysmedetrepræsentativtudsnitafdendanske befolkningitorunder.dataindsamlingenerudførtafgallupmedenkombinationafwebxog telefoninterviews(cawiogcati);detekniskeaspekterafdisseundersøgelseromtalesi rapportensappendix. ) 8

9 Survey)Aspurgtetilrespondenternesbrugafforskelligemedierogplatforme,herunderderes tidsforbrugpådisseplatformedagenfør.derblevogsåspurgttilbrugenafhenholdsvis internetogmobiltelefontildiverseformål,ikkeblotmediebrug,menenhelrækkeaf hverdagensaktiviteter.herudoversvarederespondenternepåtoslagsspørgsmålom nyheder:hvilkemedierdebrugersomkilder)tilforskelligeslagsnyheder,oghvordanogi hvilketomfangdeselvkommunikerer)omnyheder.dermedgiversurveyaetoverblikover danskernesmediebrugpåtværsafplatformeogetindblikinyhedernesplaceringi mediebrugen. Survey)Bfokuseredeyderligerepånyhedsbrugen.SamtidiggentogSurveyBenrække nøglespørgsmålvedrørendemediebrugfrasurveya,bl.a.foratsikresammenligneligheden mellemresultaternefradetosurveys.mht.nyhedsbrugenblevrespondenternenubedtomat uddybe,ikkeblotomdehavdebrugtbestemtemediersomkildertilforskelligeslagsnyheder, menogsåhvor)ofte)indenfordensenesteuge(fradagligttilsletikke).encentraldelafsurvey Bvardesuden15vidensspørgsmålomemner,derhavdeværetdækketinyhederneiden senestetidførundersøgelsen(identifikationenafdisseemnerbehandlesnærmereinæste afsnit).såledesgiversurveybmulighedforatsammenholdebrugenafnyhedsmediermed brugernesefterfølgendevidenomnyhedsindholdet. TilsammengiverSurveyAogBetbilledeafmediersognyhedersplaceringidanskernes hverdag.herudovergiversvarenepåvidensspørgsmålene,kombineretmedresultaterneang. mediebrug,enuddybetforståelseafnyhedsmediernesrolleiforskelligebefolkningsgrupper ogdermedetkvalificeretgrundlagforenvurderingafmediernesplaceringioffentlighedenog detpolitiskedemokrati.foratunderstøttedennevurderingsåundersøgelserneogså nærmerepådetkonkretenyhedsindhold,somborgernefåradgangtilviamedierne,ogsom de måske huskerogsenereanvendersomdemokratiskeressourcer. Indholdsanalyse+i+to+niveauer+ Etafformålenemeddennerapporteratrelateredanskerneskonkretemediebrugtilmere principiellespørgsmålvedrørendederesdemokratiskedeltagelse.nyhedsmediernelevereret centraltinputtildenpolitiskeoffentlighed.menforskelligemedierdækkerforskellige nyheder,ogforskelligemenneskerbrugerforskelligenyhedsmedier.somgrundlagforen videreanalyseafforholdetmellemnyhedsformidlingognyhedsbrugerderderforgennemført toindholdsanalyser. Indholdsanalyse)1harhafttilformålatundersøgeforholdetmellemnyhedshistorier,derer fællespåtværsafmedierogplatforme,ognyhedshistorier,somerspecifikkeforenkelte medierellerplatforme.pga.detstoreantaldanskenyhedsmedierognyhedsplatformehardet kunværetmuligtatanalysereetlilleudvalgindenforrammerneafdennerapport.derer derforlagtsærligvægtpåatinkludereogsammenlignenoglerelativtfåstorenyhedsmedier påcentraleplatforme:tv,webogpapir.ihverttilfældeharformåletværetatregistrere,hvilke 9

10 områderafsamfundslivet politik,økonomiogkultur;danskeoginternationaleforhold der bliverdækketafdeforskelligemedier,ogihvilketomfangderertaleomfælleseller specifikkeversionerafverden. Indholdsanalyse)2harleveretgrundlagetfordevidensspørgsmål,somblevstilletiSurvey2. MensIndholdsanalyse1medsinkvantitativetilgangkandokumentereforekomstenaf forskelligenyhedshistorierienkeltemedierogpådiverseplatforme,erdertil vidensspørgsmålenebrugforenkvalitativtilgangtilindholdsanalyse:formåleterherat identificereogdistingveremellemnoglecentraleenkelthistorier,dererblevetdækket eller netopikkeblevetdækket afbestemtemedierogplatforme.pådennemådebliverdetmuligt atforetageenvurderingafsammenhængenemellemnyhedsmediernesindhold, mediebrugernesviden,deresmediebrugogendeligderesdemografi.ogresultaterne vedrørendede15udvalgtenyhedshistorierkanrelateresogperspektiveresiforholdtilden størrekvantitativeanalyseafindholdhenovermedierogplatforme. og+et+appendix+ Rapportensformåleratpræsentereundersøgelsernesempiriskeresultatersometgrundlag forvurderingafogdebatommediernes ogmediebrugernes tilstandidanmark2014. Derforinkludererdenkunfåogcentralereferencertilandenforskning.Supplerende litteraturogenuddybningaftekniskeforholdogmetodiskeovervejelserfindesiappendix. 10

11 Danskernesmediebrug Medierogplatforme Etcentralttrækvedmediemiljøet2014erforskellenpåogforholdetmellem medier og platforme :Selvomdeflestenokstadigforbinderf.eks.mediettvmedbestemteoplevelserog situationerihjemmet,kandisseoplevelsernutilgåsviaforskelligeteknologiskeplatforme skærmenidagligstuen,computerenpåjobbetellerstudietogmobilennårsomhelstoghvor somhelst. Tabel1:Brugafmedierogplatform Procent Tvpåtv 78 Tvpåcomputer 16 Tvpåmobil 6 Radiopåradio 52 Radiopåcomputer 4 Radiopåmobil 4 Papiraviser 46 Internetaviser 36 Papirmagasiner 18 Netmagasiner 3 Papirbøger 30 ebøger 5 N=1112(surveyA) Andele)af)befolkningen,)der)har)brugt)et)givet)medie)dagen)før.)Et)medie)er)registreret)som) brugt,)hvis)respondenten)har)angivet)1)minuts)brug)af)mediet)eller)mere.)) Alder Etførsteoverblikover,hvemderbrugerhvilkemedier,fårmanvedatsammenligne,hvor megetforskelligemedieplatformebrugesogafhvem.nøgletallenefremgåraftabel1 1 og uddybesidefølgendefigurer. Tabellenantydertohovedpointer.Fordetførstekanmanidentificerenoglemedier,derfor befolkningensamletsetstårcentraltimediebrugen.detgælderisærfortv,menogsåfor radioogibetydeligtomfangfordeklassisketryktemedier aviserogbøger.fordetandet fremgårdet,atdeoprindeligeplatforme(tvxapparat,radioxapparat,etc.)stadigivæsentlig gradudgøradgangspunktettildeforskelligemedier. 1 Vejledningtilberegningafdenstatistiskeusikkerhedpåværdieritabellerogfigurer 11

12 100%# Brug&af&forskellige&mediepla3orme&og&alder& Andel&af&aldersgruppe& 90%# 80%# 70%# 60%# 50%# 40%# 30%# 20%# 10%# Tv#på#tv-skærm# Tv#på#andre#pla>orme# Radio#på#radioapparat# Radio#på#andre#pla>orme# Avis#(papir)# Avis#(net)# Ugeblade#(papir)# Bøger#(papir)# Ebøger# Figur)1)(survey)A)) EndeligviserFigur1debetydeligeforskelle,derherskermellemaldersgrupperne.Detgælder ikkemindstforpapiraviserne,derfremstårsomdeældresmedie.derimodharinternetaviser enmerejævnudbredelsehenoveraldersgrupperne. TalleneformediernesudbredelseideenkeltealdersgrupperkansesiTabel2nedenfor. Tabel2:Udbredelseafforskelligemedieplatformeiforskelligealdersgrupper Aldersgruppe Medie 18X30 31X50 51X Procent TvpåtvXskærm Tvpåandreplatforme Radiopåradioapparat Radiopåandreplatforme Avis(papir) Avis(net) Ugeblade(papir) Bøger(papir) Ebøger N=1112(SurveyA) 0%# 18-30# 31-50# 51-74# 75+# Aldersgruppe& 12

13 SermannærmerepådeenkeltemedieriFigur1,bliverdettebilledebådebekræftetog nuanceret. TVsesstadigiovervejendegradpåettvXapparat.Trefjerdedeleafbefolkningenhavdedagen førsettvpådennemåde;kunlidtunderenfemtedelhavdesettvpåencomputer,ogunder 10%havdesettvpåenmobil.Hovedkonklusionengælderogsåfordenyngstealdersgruppe, hvordobbeltsåmangehavdesettvpåettvxapparat,sammenlignetmeddem,derhavdesettv påenandenplatform(56%overfor28%). Mønstretfratvgårigen,nårdetgælderradio.Menscirkahalvdelenafbefolkningenpåen tilfældigdaglyttertilradiopåetradioapparat,erdetkun4%,derlytterviaentencomputer ellermobil.de gamle elektroniskemedier tvogradio stårsåledesstadigganskestærkt, bådeidanskernessamledemediediætogpådetraditionelleplatforme. Billedetsernogetanderledesud,nårdetdrejersigomdetryktemedier,specieltaviserne. Selvombefolkningsgennemsnittetlæseraviserpåpapirlidtmereendpåcomputerskærm,er derstoreforskellehenoveraldersgrupperne. Tallenebekræfterbådealmenbranchevidenogtidligereforskning:Deyngstemediebrugere forladerpapiravisen(ellerbegyndersletikkeatlæseden)ogvendersigistedettilinternettet. Samtidigbrugerogsådelidtældre(31X50Xårige)mediebrugereinternettettilatfånyheder (vianetaviser),enddaietomfang(41%),derliggergansketætpådenyngstealdersgruppe (45%).Blandtdeældsteborgerespillernetaviserneimidlertidkunenganskebeskedenrolle kun14%afdennegruppebrugernetaviserpåentilfældigdag,mens74%afgruppenhar haftfatipapiravisen. Hvismangårmereidetaljenogserpåikkeblotbrugellerej,mendetkonkretetidsforbrug,er derendvidereenstærk,positivsammenhængmellemalderogavislæsning:johøjerealder,jo meretidbrugtpåavislæsning. 2 Derimoderderingenentydigsammenhængmellemalderog tidsforbrug,nårdetdrejersigomnetaviser,jf.figur2nedenfor. 2 Gennemsnitstalleneerberegnetpågrundlagafderespondenterideenkeltealdersgrupper, derfaktiskharetforbrugafdetpågældendemedie.sammeberegningsmådeeranvendt gennemhelerapportenmedmindreandeterangivet. 13

14 Figur)2)(survey)A))Tidsforbruget)er)i)figuren)angivet)for)den)andel)af)delpopulationerne,)der)har) brugt)det)pågældende)medie.) Detersomnævntiindledningensærligrelevantidagatkendetilbrugen herunder tidsforbruget aftraditionellemedierpåtværsafforskelligeteknologiskeplatforme.det gælderbådeforet gammelt mediesomavisenogforet halvgammelt mediesomtv,igen ikkemindstiforholdtilbrugernesalder. Figur3viserudbredelsenogtidsforbrugetpåmediettvhhv.påettvXapparatogpåandre platforme. 14

15 250# Tvbrug(og(udbredelse(<(på(tvapparat(og(andre(pla?orme(( 100%# 90%# 200# 80%# TID( (minu4er(pr.(dag((søjler)( 150# 100# 70%# 60%# 50%# 40%# 30%# Udbredelse((linjer)( Tv#(2d)# Tv#andre#(2d)# Tv,#andre#(udbr.)# Tv#(udbr.)# 50# 20%# 10%# 0# 18-30# 31-50# 51-74# 75+# Figur)3)(survey)A).)Tidsforbruget)er)i)figuren)angivet)for)den)andel)af)delpopulationerne,)der)har) brugt)det)pågældende)medie) Figur3bekræftermønsteretfraFigur1ovenfor:Pådenenesideerdettydeligt,atdeyngre aldersgruppersertvpåandreplatformeendettvxapparatistørreomfangenddeældre aldersgrupper.pådenandensideerdetogsåtydeligt,atdettraditionelletvxapparatfortsat læggerbeslagpåenstørreandelafrespondenternestidendforbrugetaftvpåandre platforme,ligesomtvxapparatetfortsatstårbetydeligtmerecentraltendandreplatforme,når manskal setv ogsåblandtdeyngre. Køn Sammenmedalderudgørkønenafdecentralefaktorer,nårmanskalbeskriveogforklare forskelleimediebrug.ifigur4kanmansehhv.udbredelsenafenrækkemedieplatforme fordeltpåkøn,ogdetokønsgennemsnitlige,dagligetidsforbrugpådepågældendemedier. 0%# 15

16 16 Figur)4)(survey)A))*)angiver)en)signifikant)forskel)i)tidsforbrug;)+)angiver)en)signifikant)forskel)i) udbredelse.)tidsforbruget)er)i)figuren)angivet)for)den)andel)af)delpopulationerne,)der)har)brugt) det)pågældende)medie) Figurenviser,atdererbetydeligtfleremændendkvinder,dersertvpåandreplatforme.Men samtidigfremgårdet,atdenlillegruppekvinder,dersertvpåandreplatforme,bruger betydeligtlængeretidpådet godtca.60minuttermereigennemsnit.omvendtforholder detsigformagasinerpåpapir,derbrugesafbetydeligtflerekvinderendmænd;menblandt demænd,derfaktisklæserpapirmagasiner,erdetgennemsnitligetidsforbrugmereend dobbeltsåhøjtsomblandtkvinderne.endeligbrugermændogsålidtlængeretidpåatlæse papiraviserendkvinder(hhv.61og48minutterdagligt),selvommedietharsamme udbredelseidetogrupper. Uddannelse Ogsåuddannelsesbaggrundudgørenvæsentligforklarendefaktorformønstrenei mediebrugen.figur5viserudbredelsenoganvendelsesgradenafdetraditionelleplatforme fortvogradio. 0%# 10%# 20%# 30%# 40%# 50%# 60%# 70%# 80%# 90%# 100%# 0# 20# 40# 60# 80# 100# 120# 140# 160# 180# 200# Tv,#tv1apparat##### Tv,#anden#pla9orm###+*# Radio,#radioapparat##### Radio,#anden#pla9orm##### Netavis###+# Læst#papiravis####*# Læst#papirbog####+# Læst#ebog##### Læst#magasin#på#papir##+*# Udbredelse((linjer)( TID( (minu4er(pr.(dag((søjler)( Køn:(brug(og(udbredelse(af(forskellige(medier((( Mænd#(Id)# Kvinder#(Id)# Mænd#(udbr.)# Kvinder#(udbr.)#

17 17 Figur)5)(survey)A) SkøntFigur5viserenvisvariationmellemgrupperneiderestidsforbrugforantvXapparatet, såerdenvæsentligstepointeherdenrelativtjævnefordelingmellemgrupperne.tvpå skærmenerisærliggradetfællesmediepåtværsafandreforskellemellembrugerne, herunderderesuddannelsesbaggrund.bemærkdogtendensentil,atdelavestuddannedeser meretv,ogatudbredelsenidennegruppeogsåerlidthøjere. Imodsætningtiltverderforradiosvedkommendeenbetydeligsammenhængmellem uddannelsesniveauogdentid,manbrugerpåathøreradio.respondentermedlængereeller bogligtorienteredeuddannelserharetmarkantlavereforbrugenddemmedkortest uddannelse. Gamle+medier,+nye+platforme+ Rapportenharindtilnukoncentreretsigomforholdetmellemgamle,velkendtemedierog nye,digitaleplatforme.somenoverledningtildefølgendeafsnitominternettetogdemobile medierkandetværepåsinpladsmedenkortstatusomdeklassisketryktemediersplacering idagensmediemiljø udfrabrugernesperspektiv.undersøgelsenspurgteogsåtil,hvilke forskelligetyperaviserogandretryktemedierrespondenterneoverhovedetbruger. ResultaterneersammenfattetiTabel3. 0%# 10%# 20%# 30%# 40%# 50%# 60%# 70%# 80%# 90%# 100%# 0# 50# 100# 150# 200# 250# Erhvervsudd.#eller# kortere# Gymnasial#el.#kort# videregående# Mellemlang#eller#længere# Udbredelse((linjer)( TID( (minu4er(pr.(dag((søjler)(( Uddannelse(:(;dsforbrug(og(udbredelse(af(tv(og(radio( Radio#på#radioapparat#(Gd)# Tv#på#tvJapparat#(Gd)# Radio#på#radioapparat#(udbr.)# Tv#på#tvJapparat#(udbr.)#

18 Tabel3:Tryktemediersudbredelseibefolkningen Procent Landsdækkendedagblade 47 Lokale/regionaledagblade 41 Internationaledagblade 4 Aviserderudkommerugentligt 25 Gratisaviser 68 Ugeblade 35 Magasinerogtidsskrifter 23 Jeglæseraldrignogenafdisse 9 N=1112(surveyA) Tabel3viser,atudbredelsenafgratisaviserneliggerbetydeligthøjereendfor betalingsaviserne.samtidigkanmannoteresig,atdetkunerenlilledelafbefolkningen,der aldriglæsernogenafdisseforskelligemedietyper. OghvismankiggertilbagepåTabel1,erdergrundtilogsåathæftesigvedbogensplaceringi mediemiljøet.etmegetgammelttryktmedie bogen erfortsatenfastbestanddelafmange danskeresmediediæt.cirkaentredjedelafbefolkningenlæstedagenfør(i)enbog;dettetal (30%)liggerkunlidtundertalletforinternetaviser(36%).Ogdeyngstemediebrugere(18X 30år)liggermed29%tætpåbefolkningsgennemsnittetogpåpræcissammeprocentandel somdenlidtældregruppe(31x50år):(unge)menneskerlæserstadigbøger. Internettetsommultimedie Internetteterplatformforenrækkeandremedier;internetteterogsåetmedieisinegenret, derunderstøtterenlangrækkeandreformerforkommunikationogaktiviteterihverdagen. Dermedsamlerogformidlerinternettettrebasalekommunikationsformer: enxtilxen(samtale, ,chat) enxtilxmange(massekommunikation) mangextilxmange(socialemediersomfacebookogtwitter). Undersøgelsenafdækkedeietvistomfangdisseforskelligeformerforkommunikationog handling medudgangspunktiinternettetsometsærligtmultimedie.tabel4sammenfatter først,ihvilketomfangdanskernebrugerdeforskelligefunktioner,sominternettettilbyder. 18

19 Tabel4:Udbredelsenafforskelligeanvendelserafinternettet Procent 65 Læsesocialemedier 47 Fånetnyheder 40 Informationominteresser 30 Onlineshopping 24 Spil 19 Setv 15 Skrivepåsocialemedier 15 Musikstreaming 11 N=1112(surveyA) Medenforsigtigfortolkningafdisseoverordnedetalkanmankonstatere,atisærenXtilXenog enxtilxmangekommunikationercentraleanvendelserafinternettet. udgørenmeget udbredtdagligdagskommunikationsform,ogomkringhalvdelenafbefolkningenfår nyheder frainternettet,bådenetnyhederogdemerepersonligenyheder,somkarakterisererde socialemedier.hertilkommerandreaktivitetersåsomatforfølgesineinteresserogat shoppe.derimodertvxseningpåcomputer somalleredeomtalt mindreudbredt,iøvrigti lighedmedmusikstreaming.ogresultaternepegerpå,atdetervæsentligmereudbredtat læseendselvatskrivepåsocialemedier. Etsærligtdiskussionspunktiforbindelsemedinternetteternetop,ihvilketomfangbrugerne selvengagerersigvianettet gennemkommentarer,diskussioner,uploads,etc.påinternettet hardenenkelteihvertfaldprincipieltmulighedenforatfungeresomsitegetmedie.ifigur6, kanmanse,atdefunktioner,somflestrespondenterhavdebrugtdagenfør,ercentreret omkringtilegnelseafindholdlavetafandre:selvblandtdeungeerdetkunenfemtedel,der haropdateretderesprofilpådesocialemedierdagenfør. ,somgenerelterdenmest udbredteaktivitet,overgåskunblandtdeungeafbrugenafsocialemedier.genereltkanman doghæftesigveddenuniformesammenhængmellemalderogbrugafdiverse internetaktiviteter.selvomnettetharværettilgængeligienårrække,såerdetfortsatblandt deyngregrupper,atmulighederneudnyttesmest. 19

20 Figur 6 (survey A) TallenebagFigur6kansesiTabel5nedenfor. Tabel5:Forskelligeanvendelserafinternettetiforkselligealdergrupper Aldersgruppe 18X30 31X50 51X Anvendelseafnettet Procent 71% 68% 66% 42% Spil 25% 20% 17% 14% Se#tv/video 45% 15% 5% 4% Musikstreaming 33% 10% 4% 0% Seindholdpåsociale medier 80% 56% 35% 10% Laveopdateringerpå socialemedier 21% 18% 13% 6% Onlineshopping 34% 24% 22% 18% Informationominteresser 50% 33% 24% 8% Fånetnyheder 59% 46% 36% 20% N=1112(SurveyA) 20

21 Telefoniogkommunikation Ligesominternettetharudbredelsenafmobiltelefoniværetmedtilatændrevilkårenefor mediebrugogkommunikationidetheletaget.medensmartphonekommermanpå internettet,bl.a.somenplatformforbrugafandremedier.derforinkluderedeundersøgelsen ogsåspørgsmålomudbredelsenoganvendelsenaftelefoni. Tabel6:Ejerskabafforskelligetypertelefoni Procent Smartphone 70 Fastnettelefon(ihusstanden) 53 Mobiltelefon(featurephone) 36 Internettelefoni 36 Ingenafovenstående 0 N=1111(surveyA) Iudgangspunktetbetydertelefoniistigendegradmobiltelefoni.Tabel6viser,atdeter53%af befolkningen,somharadgangtilfastnettelefoni,men70%,somselvharensmartphone.i øvrigterdetenforsvindendelilleandel,dersvarer,atdeoverhovedetikkeharadgangtil telefoni mellemnulog0,5%. Detklareste(ogforventelige)mønsterdrejersigomforholdetmellemalderogtelefonbrug, herbelystved,hvilkefunktionerimobiltelefonenfolkanvendersomledideressamtaler, mediebrugogandreafhverdagensformål.hovedtendensernefremgåraffigur7.bemærk,at derherikkeerspurgttilbrugendagenforinden,mentilanvendelsengenerelt. 21

22 100%# 90%# 80%# 70%# 60%# 50%# 40%# 30%# 20%# 10%# 0%# Alder*og*anvendelse*af*mobiltelefon/smartphone* 18-30# 31-50# 51-74# 75+# Aldersgruppe* SMS# Samtaler# Tage#billeder# Vækkeur#påmindelser#og#Edtagning# MMS# Kalender# Web#(informaEon)# # GPS#og#kort# Sociale#netværk## Nyheder# Video#(optage)# Spiller#spil## LyTer#El#musik# Ser#TV#eller#video# Hører#radio# Hører#podcast# Andet# Figur)7)(survey)A)) Overordnetgårskellethermellemdetoyngreogdetoældregrupper.Detoyngregrupper harførstogfremmestenmeresammensatbrugafmobilen:blandtgruppenunder30årer detf.eks.kunradioogpodcasts,derbrugesafunderhalvdelen.tilsammenligningerdetkun SMSogsamtaler,sombrugesafoverhalvdelenafgruppenover74år,hvilketisærskyldes,at kunfåidennegruppeejersmartphones.indimellemdissetoyderpunktererdetogså tydeligt,atfunktionersomkalender,gpsogspilindgåriyngreogældremediebrugeres hverdagivarierendeomfang.depræcisetalbagfigur7kansesaftabel7nedefor: 22

23 Tabel7:Forskelligealdersgruppersbrugafmobiltelefon/smartphone Aldersgruppe 18X30 31X50 51X Procent SMS Samtaler Tagebilleder Vækkeurpåmindelser ogtidtagning MMS Kalender Web(information) GPSogkort Socialenetværk Nyheder Video(optage) Spillerspil Lyttertilmusik SerTVellervideo Hørerradio Hørerpodcast Andet N=1112(SurveyA) EndeligunderstøtterFigur7rapportensøvrigeresultaterangåendeforholdetmellemnye platformeoggamlemedier.pådenenesideermediersomtv,radioogavisernutilrådighed pådigitaleogmobileplatforme;isærdenyngredelafbefolkningenbenyttersigafdenne mulighed.pådenandensideerdetraditionelleplatforme tvxapparat,radioapparatogpapir 23

24 stadigividtomfangstedet,hvorbefolkningenfåradgangtildissemedier.idenhenseende klargørdennesidstefigur,hvaddanskerneoverhovedetbrugermobilentil,ogsånårdetdrejer sigommediebrug,mensdeindledenderesultaterdelsombrugafbestemtemedierpå forskelligeplatforme dagenfør,delsomtidsforbruget,præcisererdeenkeltemediers prominensidensamledemediebrug.nokseretstedmellemca.60%ogca.10%af aldersgruppernetilogmed74årtvpåmobilenengangimellem mennårmanspørgertiltvx seningpåmobilen dagenfør,vistetabel1,atdetforbefolkningensomhelhedkungælder for6%,ogtalleneerforsmåtilnærmereanalyseogfortolkningafdeenkeltealdersgrupper. 24

25 Mønstre+i+brugen+af+medier+og+platforme+ Somenafrundingpårapportensførstedelkanmanidentificerenogleoverordnedemønstrei danskernesbrugafforskelligemedierogplatforme(udfraderessvarommediebrugdagen før).dissemønstregørdetmuligtatopstilleentypologi,baseretpådemestalmindelige kombinationerafmediebrugpåforskelligemedieplatformeiforskelligedeleafbefolkningen. TypologienfremgårafFigur8,somsammenfatterresultatetafenklyngeanalyseaf respondenternesrapporteredebrugaf15forskelligemedieplatformedagenfør.talværdierne ogfarvelægningenaffigurensfelter(etsåkaldtheat)map)angiver,hvorstorenrollebrugenaf deforskelligemedierspillerformedlemmerneafdenpågældendegruppe. 3 Udfradenneanalysefordelerdanskernesigitreoverordnedegrupper: Medieplatform+ Klynge+1+(8%)+ Klynge+2+(45%)+ Klynge+3+(47%)+ SMS/MMS+ 0,87+ 0,44+ 0,64+ Sociale+medier,+læse+ 0,86+ 0,07+ 0, ,83+ 0,62+ 0,79+ Netavis+ 0,59+ 0,28+ 0,44+ Tv,+tvHapparat+ 0,59+ 0,87+ 0,92+ Tv,+streaming+ 0,56+ 0,04+ 0,12+ Musikstreaming+ 0,44+ 0,01+ 0,03+ Onlineshopping+ 0,42+ 0,19+ 0,28+ Radio+ 0,40+ 0,65+ 0,53+ Papirbog+ 0,31+ 0,36+ 0,36+ Onlinespil+ 0,28+ 0,11+ 0,29+ Sociale+medier,+skrive+ 0,27+ 0,00+ 0,31+ Papiravis+ 0,22+ 0,65+ 0,39+ Mobilsamtale+ 0,21+ 0,39+ 0,33+ Ebog+ 0,15+ 0,03+ 0,03+ Papirblade+ 0,11+ 0,21+ 0,16+ Onlineblade+ 0,08+ 0,01+ 0,05+ ) Figur)8)(survey)A).)Bemærk)at)uklassificérbare)respondenter)er)udeladt.) Værdierneangivetideenkeltecellerangiversandsynlighedenfor,atdenanførte medieplatformanvendesafmedlemmeridenpågældendeklynge.talletkanoversættessom enprocentangivelseaf,hvormangemedlemmerafdenpågældendeklynge,derbrugerdet pågældendemedie(dvs.87%afmedlemmerneiklynge1brugersms/mms) 3 SeAppendixfordetaljeromklyngeanalysen. 25

26 Mankanbetegneklynge1sommediepluralister,idetenbetydeligdelafrespondenternei dennegruppeharbrugtmangeforskelligemedierdagenfør.deterisærkarakteristisk,at mediepluralisterneharetvæsentligtstørreforbrugafstreamingxtvogmusikxstreamingend detoøvrigegrupper,samtidigmedatfærreidenneførstegruppeharsettvpåettraditionelt tvxapparat.desudenerdergrundtilatbemærke,atmediepluralisterneharetmindreforbrug afmobilsamtaleogpapiraviser,ogatdeomvendtsamtidigharethøjereforbrugafnetaviser ogonlinexshoppingenddetoandregrupper.heroverforkanklynge2betegnes medietraditionalister:deresbrugercentreretomkringdetraditionellemassemedier tv, radioogaviser suppleretmedbøgerog s.endeligkanmanbetegneklynge3som mainstreamere:dekombinererdetraditionellemassemediermedudvalgtedigitaleplatforme. Udover s,mobilsamtalerogsms erbrugeropmodhalvdelenafdennegruppenetaviser, ligesomoverenfjerdedelbenytterspil,dvs.isammeomfangsommediepluralisterne. Fordelingenafdissetreprofileribefolkningenvarierermeget.Mediepluralisterneudgørførst ogfremmestenlillegruppepå8%.dehartagetvæsentligedeleafdetnyedigitalemediemiljø tilsig,ogkanidetperspektivopfattessomfrontløbereellerearly)adopters.mensamtidig benytterdesigstadigafdetraditionellemassemedieribetydeligtomfang.dermed understøtterdenneoverordnedeklyngeanalyseundersøgelsensøvrigeresultaterangående ensammensatmediebrug,hvordetraditionelleplatformestadigindgårcentralt.dette understregesyderligereafdetoandreprofiler,derhverisærdækkeropmodhalvdelenafden danskebefolkning:medietraditionalisterne(45%)orienterersigfortsatimarkantgradmod detraditionellemedier,ogmainstreambrugerne(47%)kombinerernytoggammelt,således atnyeplatformesynesatsuppleregamlemedier. Klyngernessammensætningkanbelysesyderligeregennemdedemografiskeparametrekøn ogalder. Køn+ Tabel 8: Kønsfordelingen i de tre mediebrugsprofiler Mænd Kvinder Total Procent Mediepluralister Medietraditionalister Mainstreambrugere N=965 (survey A). Se Appendix angående N i rapportens klyngeanalyser. 26

27 Tabel8viserførst,atderikkeervæsentligeforskellemellemdetregruppermedhensyntil kønssammensætning.ingenafudsvingenemellemmændogkvinderidetregrupperer statistisksignifikante. Alder+ Endeligerder ikkeoverraskende sammenhængmellemdetreprofilerog respondenternesalder.tendensensestydeligtifigur9,derbådeviser,at medietraditionalisterneerfremherskendeblandtdeældregrupper,ogatdetomvendtegør siggældendeformainstreamerne.samtidigindikererfiguren,atderikkeernogensærligt stærkforbindelsemellemalderogdetmediepluralistiskebrugsmønster. Figur)9)(survey)A)) Detfremgårklart,atmediebrugenblandtdeyngrerespondenterinvolvererfleredigitale platformeitilskudtildeøvrigemedier,mensdeældrerespondenterihøjeregradbliverved medatbrugedetraditionellemassemedier.detbørendviderepræciseres,atforskellenei 27

28 alderssammensætningerkoncentreretomdetostoregrupper:medietraditionalisterog mainstreambrugere.forskellenmellemmedietraditionalisterogmainstreamereerstatistisk signifikantiallealdersgrupper.joyngremaner,jomerekombinerermannyeoggamle platforme.derimoderderikkenogenstatistisksignifikantsammenhængmellemalderog profilenmediepluralist somiøvrigtdækkeroveretlillemindretalafdanskemediebrugere.i modsætningtilenudbredtforestillingom,atungeudgørensærligdigitalmediegeneration, udpegerresultaternedemiovervejendegradsommainstreamere,derkombinererog supplererforskelligeplatformemedhinandenideressamledemediebrug. Mankanmereoverordnetfortolkedetreklyngerellersegmenteribefolkningensomet vidnesbyrdom,atnokermediebrugernesadfærdogmediemiljøetsomhelhediforandring, menderertaleomforholdsvislangsommeoglangsigtedeforandringer.bortsetfraenmindre gruppeinnovativemediepluralistererdanskerneifærdmed iforskelligt,mensindigttempo atintegrerenyeoggamlemedierogkommunikationsformermedhinanden. Detskalbemærkes,atisinnuværendeformerkarakteristikkenafklyngernealenebaseretpå deskriptiveanalyserafdata.enmereudfoldetanalyseafklyngerne(iformafenegentlig segmenteringsmodel,sådansomdetkendesfrastørre,sociologiskeogmedievidenskabelige studier)vilfordretoting:delsetbetydeligtbrederedatagrundlagangåenderespondenternes opfattelseafsamfund,demokrati,vilkårenefordemokratiskdeltagelseogderesværdiunivers iøvrigt;delsanvendelsenafmerekomplekseanalyseredskaberog fremgangsmåder.begge delefalderudenfordennærværendeanalysesrammer,hvilketbørmedtænkesi fortolkningenoganvendelsenafdeovenståendefundoganalyser. 28

29 Nyhedsmedier+som+demokratiske+ressourcer+ Førstedelafdennerapportgavetsamletoverblikoverdanskernesmediebrug2014.Denne andendelfokusererspecieltpånyhedsmedierneogderesbetydningsomdemokratiske ressourcer. Nyhedsmediernespillerencentralrolleidetpolitiskedemokrati:Delevererinformationertil denenkelteborger,ogdesætterborgerneistandtilatindgåikommunikationersomledien offentlighedmedhenblikpåpolitiskdeltagelse,stillingtagenoghandling.nyhedsmedierne sættersamtidigderesbrugereistandtil atfølgemed ialtfraglobalebegivenhedertillokale tildragelser.dermedbliverdenenkeltetilendelafstørresocialeogkulturellefællesskaber, somerenkildetilidentitetogmening. Foratforståsammenhængenogsamspilletmellemnyheder,offentlighedogfællesskaberer detnyttigtatskelnemellemkildertilnyhederogkommunikationeromnyheder. Kildertilnyheder Nårmantaleromoffentligheden,tænkermannormaltpåbådemenneskerogmedier. Offentlighedenerdetsted,hvorindividersamlesforatkommunikereomfællesanliggender.I nogletilfældeforegårkommunikationenindenforetenkelt,samletfællesskab;iandre tilfældekommunikererogdefinererforskelligefællesskabersigtilforskelfraogmåskei modsætningtilhinanden. Aldennekommunikationmuliggøresogformidlesgennemmange,ogmangeforskelligeslags, medier.forskelligemenneskeranvendertypiskforskelligenyhedsmediermedforskellig hyppighed,ogdeanvenderdemiforskelligekombinationer.nyhedsbrugerenvane,og vanernevarierermellemindivideroggrupperisamfundet. Nyhederkankortkarakteriseressominformationommereellermindrebetydningsfulde begivenhederogemnerpåenlangrækkeområderafsamfundslivet.dennerapportopererer medenbredforståelseafnyheder,sominkludererandetogmereendpolitikogøkonomii traditionelforstand.undersøgelsenskelnermellemtreundervgenrerafnyheder: Danskoginternationalpolitik; Krige,katastroferogforbrydelser; Sportogunderholdning. Kilderneerdeetableredenyhedsorganisationer aviser,radio,tv,websites menogsåsociale medierogdagligdagenssamtaler.rapportenvendersenereidennedeltilbagetil kommunikationsstrømmeneindbyrdesmellemdisseforskelligekilder(ligesomafsnittetom 29

30 internetbrugirapportensførstedelnoterede,ihvilketomfangbrugernebenyttersigafbl.a. mulighederneforselvatkommunikereogdermedfungeresomenkildetilnyhederoganden information). Medieprofiler+ Figur10giverførstetbilledeaf,ihvilketomfangdanskernebenyttersigafforskelligekilder foratfånyheder(indenfordensenesteuge).deefterfølgendetabellerpræciserervariationen imediebrugen,nårdetkommertilbefolkningenskildertildetreforskelligenyhedsgenrer: danskoginternationalpolitik;krige,katastroferogforbrydelser;samtsportog underholdning. 100%# 90%# 80%# 70%# 60%# 50%# 40%# 30%# 20%# 10%# 0%# Tv# Radio# Samtale#med#andre# Kilder'(l'nyheder'om'centrale'tema(kker' Papiraviser# Ne?et#(nyhedssider,#blogs#osv.)# Sociale#medier#(Facebook#etc.)# Andre#kilder# Har#ikke#modtaget# Figur)10)(survey)A)) Figur10viserfordetførste,atdenpolitiskegenreharenvisforrang,bådenårdetdrejersig omborgernestilegnelseafnyheder,ognårdetgælderderesaktiveviderekommunikationaf nyheder.fordetandetviserfigur10,atsamtalerideresudbredelserangererpåniveaumed aviserogradiosomkildetilnyheder. PoliMk# Sport/underholdning# Krig/katastrofe# 30

31 Tabel9:Nyhedskilderomdanskoginternationalpolitik Dagligt/næstendagligt 4X5dage 2X3dage 1dag Harikke Total brugt Procent Tv Radio Papiraviser Nyhedssites Samtaler Socialemedier N=1063(surveyB).Bemærkatrækketotalerkanafvigefra100%pga.afrunding Tabel10:Nyhedskilderomsportogunderholdning Dagligt/næstendagligt 4X5dage 2X3dage 1dag Harikkebrugt Total Procent Tv Radio Papiraviser Nyhedssites Samtaler Socialemedier N=1063(surveyB).Bemærkatrækketotalerkanafvigefra100%pga.afrunding Tabel11:Nyhedskilderomkrigeogkatastrofer Dagligt/næstendagligt 4X5dage 2X3dage 1dag Harikkebrugt Toal Procent Tv Radio Papiraviser Nyhedssites Samtaler Socialemedier N=1063(surveyB).Bemærkatrækketotalerkanafvigefra100%pga.afrunding. 31

32 Tilsammenpegertabellernepåfiregennemgåendemønstreinyhedsbrugen.Fordetførste fremgårdet,atdetraditionellemassemedierbrugesbetydeligtmereenddenye,digitale tilbudsomkildertilnyheder.fordetandetgårdettemønsterigenpåtværsafdeforskellige undergenrerafnyheder.fordettredjeerdetbemærkelsesværdigt,atdetkonsekventerde socialemedier,derbrugesmindst.detgælderbådemht.hyppighedenibrugenogmht.de socialemediersudbredelsesomnyhedskilderibefolkningen. Endeligfordetfjerdebelysertabellernespørgsmåletom ogbekymringenfor enmulig opdelingafoffentlighedenimindredeloffentligheder ellerligefreminformationsbobler såledesatfolkmåskesøgerspecialiseretinformationviaspecifikkeplatforme.resultaterne tyderikkepå,atdetteertilfældet:detraditionellemassemedierbrugesafenstorandelaf befolkningen,ogdesammemedierbrugessamtidigietsammenligneligtomfanghenoverde forskelligetyperafnyhedsindhold.tallenemålerikkeumiddelbart,hvorvidtdeterdesamme mennesker,derbrugeralleindholdstyperneisammeblandingsforhold.menresultaterne pegerikkepånogensamletellermarkanttendenstilopsplitningafdetnyhedsforbrug,somer medtilatinformereborgerneogdermeddenoffentligedebat. Brugerprofiler+ Mensdeforegåendetabellergiveretsamletindtrykafbrugenafhverafdeforskelligekilder tilforskelligeslagsnyheder mediernesprofiler erdetmindstligesåvigtigtatanskue kilderneudfrabrugernesperspektiv:hvordankombinererfolkforskelligenyhedskilderi deressamledemediebrug? Etsvarpådettespørgsmålkanmanfåvedatforetageenklyngeanalyse:Denopdelerher befolkningenietantalklyngerellergrupper idettetilfældefire somsamletsetbenytter sigafnoglekarakteristiskekombinationerafmedierogplatforme.defirebrugergrupper fremgåraffigur11.talværdierneogfarvelægningenaffigurensfelterangiverigen,hvorstor enrollebrugenafdeforskelligemedierspillerforrespondenternestilhørsforholdtilen bestemtgruppe Medie+ Alle+medier+ Alt,+ej+aviser+ Trad.+masseH medier+ Kun+tv+ Tv+ 0,9+ 0,8+ 0,9+ 0,4+ Radio+ 0,7+ 0,6+ 0,7+ 0,1+ Aviser+ 0,9+ 0,1+ 0,7+ 0,1+ Netsider+ 0,8+ 0,8+ 0,2+ 0,2+ Samtale+ 0,8+ 0,7+ 0,4+ 0,2+ Soc.+medier+ 0,6+ 0,6+ 0,0+ 0,2+ Andel+(procent) Figur)11)(survey)B)) 32

33 Grupperneadskillersigvedderesrelativevægtningafellerorienteringmodfølgende nyhedskilder: Enbredorienteringmodallemedier; Entilsvarendebredorientering,dogmedfravalgafaviser; Traditionellemassemedier(avis,radio,tv); Tvsomhovedmedie. Enyderligerenuanceringafbrugernesperspektivpåogtilgangtilnyhederfårmanvedat analysereklyngerneisammenhængmeddegrundlæggendedemografiskebaggrundstræk: køn,alderoguddannelse. Køn Tabel12:Kønsfordelingenide4nyhedsprofilgrupper Allemedier Altundtagen aviser Traditionelle massemedier Kuntv Procent Mænd * Kvinder * Total N=1006(surveyB)*Forskellenersignifikantpå =0,05Xniveau Forskelleneinyhedsbrugmellemmændogkvindererikkestatistisksignifikante,bortsetfra denprofil,dernæstenkunbenyttertv. Alder Tabel13:Aldersfordelingenide4nyhedsprofilgrupper Alle medier Altundtagen aviser Traditionelle massemedier Kun tv År Gennemsnitsalder N=1006(surveyB). Fordelingenvisertydeligealdersforskellemellemdefirenyhedsprofilgrupper.Yngre respondentereroverrepræsenteretiprofilenmedetbredtmedieforbrug,derdogikke inkludereraviser.omvendterældrerespondenteroverrepræsenteretigruppen,derisær brugerdetraditionellemassemedier.detoresterendegrupper brugereafallemediereller aftvsomprimærkilde skillersigmindreudmht.alder,menforskellenemellemdisseto grupperindbyrdesogirelationtildetoførstegruppererdogstatistisksignifikante. 33

34 Uddannelse Endeligerderforskellemellemdefirenyhedsbrugsmønstre,nårmanserpårespondenternes uddannelsesbaggrund.figur12giveretoverblikoverdissesammenhænge. Figur)12)(survey)B)) Figur12viser,atrespondentermedmellemlangellerlængerevarendevideregående uddannelseeroverrepræsenteredeidegrupper,derbrugerallemedierellerallemedier undtagenaviser.igruppen,derprimærtbrugertvsomnyhedskilde,errespondentermed erhvervsuddannelseellerkortereoverrepræsenteret.endeligerderigruppen,derisær brugertraditionellemassemedier,markantfærrerespondentermedengymnasialellerkort, videregåendeuddannelse.dettehængerformentligsammenmeddennegruppeshøjere gennemsnitsalder:respondentermedengymnasialuddannelsesomdenhøjestgennemførte erividtomfangungemennesker,somerundervidereuddannelse. Kommunikationer+om+nyheder+ Derernugrundtilatfremhævedenrolle,somenXtilXenkommunikationspilleri nyhedsformidlingsamletset.selvom nyheder somoftestforbindesmedinformationerfra etableredenyhedsmedier,fårmantit senestenyt frafamilie,vennerogkolleger.ognårdet 34

35 drejersigomnytafikkexpersonligellerikkexprivatkarakter f.eks.danskpolitik,krigei fjerneegneellersportsresultater erdertypisktaleomvidereformidlingafinformationfra nyhedsmedierne. Derforertalleneitabellerneogfigurerneidetforegåendeafsnitindbyrdesforbundne,ogde måfortolkesmedforsigtighed:ligesomjournalisterognyhedsorganisationertrækkerpå hinandensindhold,ernyhedsformidlingansigtxtilxansigtogviasocialemedierledienstørre fødekædeellerøkologi etnetværk. Netopnetværksbegrebetindfangercentraletrækveddagensmediemiljø.Enafdeallerførste internationaleundersøgelserafmediernesvirkninger(lazarsfeld,berelson,&gaudet,1944) fandtfremtil,atmediervirkerito)trin:delevererinformationtillokalesamtaleroganden kommunikation,hvorfolk måske ladersigpåvirketilatmeneellergørebestemteting. MedfremvækstenafdigitalenetværksmedierbliverdetrelevantattaleomtreVtrins) kommunikation(jensen,2009):megennyhedsformidlingforegårstadigenxtilxmangefrade etableredenyhedsmedier,ogdissenyhedervidereformidlesenxtilxen.menherudoverspredes nyhedermangextilxmangepåsocialeogandredigitalemedier.kildersuppleresaf kommunikationer. Foratindfangedetteaspektafnyhedsformidlingspurgteundersøgelsentil,hvadbrugerne gørmednyhederne.dennebrugkanbeståiblotatvidereformidlenyheder;denkanogså beståiatkommentereogdiskuteredem.spørgsmålenelagdevægtpåatfastslå,hvilkemedier derindgåridenneformidling,herunderogsåansigtxtilxansigtkommunikation.derblevogså lagtvægtpåatafklare,hvilkenartoghvilketomfangformidlingenhar,såvelkorte udvekslingerafoplysningerogsynspunktersommereudfoldedeindlægogdebat. Figur13angiver,ihvilketomfangogigennemhvilkemedierfolkvideresendereller kommenterernyhederindenfordetregenrer:danskoginternationalpolitik;krige, katastroferogforbrydelser;samtsportogunderholdning. 35

36 100%# 90%# 80%# 70%# 60%# 50%# 40%# 30%# 20%# 10%# 0%# Har#ikke#delt/kommenteret# Samtaler#med#andre/SMS..# Like'et/kommenteret#på#sociale#medier# Deling'af'nyheder'om'centrale'tema2kker' Delt#på#sociale#medier# Skrevet#indlæg#på#nyhedsider# Skrevet#læserbreve#el.#lign# Figur)13)(survey)A)) Figurenviserikkemindst,atsamtalererhyppigtbrugtsommediefordelingafnyheder. Samtidigviserfigurenogså,atskøntdesocialemediererlettilgængeligeogbesøgesofteafen storandelafbefolkningen(jf.tabel4),såerdetatdelenyhederindenfordiversegenreren megetlidtudbredtaktivitet. PoliKk# Sport/underholdning# Krig#og#katastrofer# 36

37 Mediernesnyhederogborgernesviden Førstedelafdennerapportgavetgenereltoverblikoverdanskernesmediebrug2014.Anden deluddybedenyhedsmediernesbetydningsomdemokratiskeressourcer:medierneerkilder tilnyheder,dergiveranledningtiloggrundlagforviderekommunikationermellemborgerne indbyrdes.dennetredjeogsidstedelinddragernyhedsmediernesindholdienvurderingaf forholdetmellemmediebrugogdemokratiskdeltagelse. Rapportenhartidligerekortdefineretoffentlighedensomdetsted,hvorindividersamlesfor atkommunikereomfællesanliggender.nyhedsmedierneleverercentraleinputtildenne kommunikation.menhvorfællesbliverkommunikationenomdefællesanliggenderipraksis? Leverernyhedsmedierneenfællesmængdeafinformationogsynspunkter,dersætter borgerneistandtil hverisærogtilsammen attagestillingtilvæsentligespørgsmål? Dettespørgsmåldrejersigomtosiderafnyhedersomkommunikation medieindholdog mediebrug ogdebehandlesidetofølgendeafsnit.denførstedelafspørgsmåletangår nyhedsmediernesindhold:ihvilketomfangerdentypehistorier,somdanskenyhedsmedier bringerfælles påtværsafmedierogplatforme ogihvilketomfangerdertaleomnyheder, dererspecifikkeforenkeltemedierellerplatforme? Denandendelafspørgsmåletdrejersigomnyhedsmediernesbrugere:Ihvilketomfangerde nyheder,derafsendesogudbredes,ogsådenyheder,sommodtagesog måske kan anvendesietdemokratiskperspektiv?dennedelafanalysenharleveretgrundlagetforde vidensspørgsmål,somblevstilletisurveyb:hvadvedellerhuskermediernesbrugereirollen somborgere? Nyhederpåtværsafplatforme Rapportenbenyttertotilgangetilnyhedsmediernesfælleshenholdsvisspecifikkehistorier. Fordetførsteerderforetagetenkvantitativregistrering content)analysis afindholdeti udvalgtedanskenyhedsmedierpåforskelligeplatforme(tv,webogpapiravis).resultaterne giveretoverordnetindtrykafforholdetmellemforskelligeslagshistorieridanske nyhedsmedier,medsærligthenblikpåforskelligemedietypersdækningafforskelligeslags nyheder. Fordetandeterderforetagetenkvalitativkarakteristik)og)kategoriseringafindholdetide sammemedietyperiperiodenoptilgennemførelsenafsurveyb.formåletvarherat identificereogkombinereetrelevantsætafnyhedshistorier,hvorafnoglekunblevdækketpå visseplatforme,mensandregikigenpåtværsafplatforme. 37

Spørgsmål til spørgeskemaundersøgelser om danskernes medievaner 2014

Spørgsmål til spørgeskemaundersøgelser om danskernes medievaner 2014 Spørgsmål til spørgeskemaundersøgelser om danskernes medievaner 2014 Købehavns Universitet og Kulturstyrelsen Af Klaus Bruhn Jensen og Rasmus Helles SURVEY A... 3 1-13 Brug af forskellige medier... 3 14.

Læs mere

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder Denne rapport må ikke distribueres uden forudgående tilladelse fra TNS Gallup, Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation Indhold 1 Baggrund og research

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

Unges mediebrug. Redegørelse. Af Kirsten Drotner, professor, dr.phil. Syddansk Universitet

Unges mediebrug. Redegørelse. Af Kirsten Drotner, professor, dr.phil. Syddansk Universitet Redegørelse Unges mediebrug j. Af Kirsten Drotner, professor, dr.phil. Syddansk Universitet Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement Valgretskommissionen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Virtuel vejledning og undervisning på Cand.cur

Virtuel vejledning og undervisning på Cand.cur DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Virtuel vejledning og undervisning på Cand.cur præsen TATION Projekt Virtuel Vejledning: Vision At skabe en digital vejlednings- og undervisningsportal

Læs mere

Danskernes brug af nyhedsmedier 2013

Danskernes brug af nyhedsmedier 2013 Center for Magt, Medier og Kommunikation Roskilde Universitet Danskernes brug af nyhedsmedier 2013 Rasmus Kleis Nielsen og Kim Schrøder 1 2 Rasmus Kleis Nielsen og Kim Schrøder Danskernes brug af nyhedsmedier

Læs mere

Unges medie- og museumsbrug:

Unges medie- og museumsbrug: Unges medie- og museumsbrug: sammenhænge og perspektiver Christian Kobbernagel, Kim Christian Schrøder og Kirsten Drotner Version juli 2011 3 Unges medie- og museumsbrug: sammenhænge og perspektiver Tekst:

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

Danskernes brug af digitale medier og nyheder i 2014

Danskernes brug af digitale medier og nyheder i 2014 Center for Magt, Medier og Kommunikation Roskilde Universitet Danskernes brug af digitale medier og nyheder i 2014 Rasmus Kleis Nielsen og Kim Schrøder 2 Rasmus Kleis Nielsen og Kim Schrøder Danskernes

Læs mere

Det vil i den web baserede udgave af rapporten være muligt at klikke grafer og tabeller frem bag hver figur.

Det vil i den web baserede udgave af rapporten være muligt at klikke grafer og tabeller frem bag hver figur. MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 AVIS / PRIN NT H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk Website

Læs mere

Internettet og folketingsvalget 2011

Internettet og folketingsvalget 2011 Internettet og folketingsvalget 2011 Rapporten er udarbejdet for Danske Medier Indholdsfortegnelse 03 Forord 30 2.3 Hvilke sociale medier domi- 04 06 Om valgundersøgelsen 1.1 Introduktion: Erfaringerne

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2008:23 30. september 2008 Befolkningens brug af internet 2008 Resumé: 43 pct. af internetbrugerne benytter mobilt internet fx på en café eller i toget. Næsten

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Internetavisernes historie

Internetavisernes historie Internetavisernes historie - fremvækst og klassificering af de danske internetaviser 1993-2006 Projektet Internetavisernes historie har et tredelt mål: Det teoretiske mål er at udarbejde en afgrænsning

Læs mere

Rapporten er udarbejdet for FDIM af Jakob Linaa Jensen, Lisbeth Klastrup og Jens Hoff.

Rapporten er udarbejdet for FDIM af Jakob Linaa Jensen, Lisbeth Klastrup og Jens Hoff. Internettets rolle under Folketingsvalget 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 FORORD 4 OM FDIMS VALGUNDERSØGELSE 7 FOLKETINGSVALGET 2007 PÅ NETTET - EN INTRODUKTION 16 KAN INTERNETTET FLYTTE STEMMER? 28 VALGKAMPEN

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Born Creative! VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Kommercielle partnerskaber? En virksomhed // Et brand Et område // En rettighed Et medie Jeg mener, at vi har

Læs mere

Forside til projektrapport 1. semester, BP1:

Forside til projektrapport 1. semester, BP1: Forside til projektrapport 1. semester, BP1: År: 2013 Semester: 1. semester Hus: 20.1 Dansk projekttitel: Er avisernes krise også demokratiets krise? et projekt om medieudviklingen og dens demokratiske

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Museernes webbrugere. En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider KULTURARVSSTYRELSEN

Museernes webbrugere. En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider KULTURARVSSTYRELSEN Museernes webbrugere En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider 2010 KULTURARVSSTYRELSEN TITEL: Museernes webbrugere En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider UDGIVER / Kulturarvsstyrelsen (2010)

Læs mere

Markedsinspiration 2013 De digitale unge

Markedsinspiration 2013 De digitale unge Markedsinspiration 2013 De digitale unge Kim Angel, Head of Media 2013 Side 1 Hvorfor er studiet af de unge interessant? Værdifuld målgruppe Vigtig tid for mange beslutninger Første generationer, der er

Læs mere

Danske unges museums- og mediebrug. Temaer og tendenser. Christian Kobbernagel, Kim Schrøder & Kirsten Drotner

Danske unges museums- og mediebrug. Temaer og tendenser. Christian Kobbernagel, Kim Schrøder & Kirsten Drotner Danske unges museums- og mediebrug Temaer og tendenser Christian Kobbernagel, Kim Schrøder & Kirsten Drotner Danske unges museums- og mediebrug: Temaer og tendenser Christian Kobbernagel Kim Schrøder Kirsten

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

Befolkningens brug af internet

Befolkningens brug af internet Befolkningens brug af internet - 1 Befolkningens brug af internet 1 Befolkningens brug af internet 1 Udgivet af Danmarks Statistik 29. april 11 som e-publ ISBN 978-87-51-193-6 ISSN 194-784 Pdf-udgaven

Læs mere

Danskernes KULTUR. vaner 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danskernes KULTUR. vaner 2012. Epinion og Pluss Leadership Danskernes KULTUR vaner 2012 Epinion og Pluss Leadership Danskernes kulturvaner 2012 Danskernes kulturvaner 2012 Udarbejdet af Epinion og Pluss Leadership for Kulturministeriet Danskernes Kulturvaner 2012

Læs mere

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE MOBILE MEDIER MOBILE UNGE Formidlingsrapport 02/05 Redigeret af: Christian Østergaard Madsen Gitte Stald Udarbejdet af Studerende og undervisere på projektet Mobile medier mobile unge Film & Medievidenskab

Læs mere

Kvinder på toppen. om kvinder, idræt og ledelse. Sammenfatning af delrapport 1, 2 og 3

Kvinder på toppen. om kvinder, idræt og ledelse. Sammenfatning af delrapport 1, 2 og 3 Kvinder på toppen om kvinder, idræt og ledelse Sammenfatning af delrapport 1, 2 og 3 Gertrud Pfister i samarbejde med Laila Ottesen og Ulla Habermann Kvinder på toppen om kvinder, idræt og ledelse Sammenfatning

Læs mere

SPECIALRAPPORT. Medieetik. Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

SPECIALRAPPORT. Medieetik. Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V SPECIALRAPPORT Medieetik Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk/medieudviklingen

Læs mere