%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW"

Transkript

1 N O T A T %XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW 1LHOV0RUWHQVHQ%XV 7RJ6HNUHWDULDWHW Takstsamarbejdet er et af målene med Bus & Tog Samarbejdet, der blev etableret som projekt i foråret Foruden takst- og billetsamarbejdet er de væsentligste mål at fremme koordinering af bus- og togtrafikken og forbedre informationen til passagererne. Projektet finansieres af Trafikministeriet, DSB, Amtsrådsforeningen og trafikselskaberne. Projektet afsluttes i år eqeloohwwloexvrjwrj Den 28. september 1997 trådte takstsamarbejdet mellem DSB og de enkelte trafikselskaber i kraft. Takstsamarbejdet er landsdækkende og udarbejdet efter følgende hovedprincipper: Alle rejser med bus og tog inden for ét amt foregår efter det pågældende trafikselskabs takst- og billetsystem. Der er således frit valg mellem bus og tog og fri omstigning. Ordningen, der har fungeret i HT i en årrække, er hermed blevet landsdækkende. For togrejser i flere amter gælder DSB s takst- og billetsystem. Det nye er, at DSB s billetter og kort også gælder til bussen i den by, hvor stationen ligger. Passageren kan altså gratis tage bussen til og fra stationen inden for byområdet. (husk senere at nævne, at man skal anskaffe billetten på forhånd - ikke salg i bussen) Til togrejser i flere amter kombineret med en busrejse ud over byområdet (eller en færgerejse) udstedes der TOG+-billetter og -kort. Busdelen af rejsen sker til trafikselskabets pris. F:\TD98\Papers\Niels Mortensen.doc

2 'HOWDJHUQHLWDNVWVDPDUEHMGHW DSB, samtlige trafikselskaber/amter, bybuskommunerne i Fyns, Århus og Ringkjøbing Amt og privatbanerne deltager i takstsamarbejdet. Fyns amt har foreløbig undtaget kontantbilletter og klippekort inden for amtet. Der er indført fælles månedskort inden for amtet pr. 1. april TOG+ billetter til/fra Bornholm forventes indført 1. januar WDQGDUGDIWDOHRP7DNVWVDPDUEHMGH DSB har indgået aftale med de enkelte trafikselskaber/amter samt med bybuskommuner uden amtsligt trafikselskab. Aftalen er indgået på grundlag af en Standardaftale om Takstsamarbejde udarbejdet af Styregruppen for Bus & Tog Samarbejdet. Formålet med Standardaftalen har været at iværksætte et landsdækkende takstsamarbejde mellem busser og tog for indenamts- og fleramtsrejser. Takstsamarbejdet indgår i Bus & Tog Samarbejdet, der som helhed har til formål at skabe bedre sammenhæng i den kollektive trafik. I Standardaftalen er hovedprincipperne for rejsetyper indenamts såvel som fleramts beskrevet, som anført ovenfor i afsnittet Én billet til bus og tog. Endvidere indeholder aftalen bestemmelser om takster ved aftalens ikrafttræden, om takstændringer, billettering, salg og kontrol. DSB s takst- og billetbestemmelser gælder for fleramtsrejser, trafikselskabernes system gælder ved indenamtsrejser. Fælles harmoniserede rejseregler findes i et bilag til aftalen. Der arbejdes videre med yderligere harmonisering. Ansvar for uddannelse ligger hos de enkelte selskaber, men aftalen lægger op til, at parterne stiller instruktører til rådighed for hinanden efter nærmere aftale. Kommunikation og markedsføring af takstsamarbejdet aftales ligeledes mellem parterne. Standardaftalen indeholder bestemmelser vedrørende opgørelse af betalingen mellem parterne, tælleomfang og -metode. Retningslinjer herfor er opstillet i rapporten Modeller til beregning af indtægtstab og fordeling af indtægter, som præsenteres i COWI s indlæg om passagerundersøgelser og fordeling af indtægter. I aftalen indgår endvidere bestemmelser omkring budget, afregning og betaling sammen med statistik og revision. I første omgang har parterne accepteret, at aftalen tidligst kan opsiges til udløb i januar 2000, herefter kan aftalen opsiges med 6 måneders varsel til udløb 3. søndag i januar.

3 ,PSOHPHQWHULQJDIDIWDOHQ Implementering af standardaftalen kom først rigtigt i gang i løbet af foråret 1997, hvorfor der er arbejdet under et vist tidspres for at få realiseret takstsamarbejdet til den 28. september Forslag til Takstsamarbejde mellem busser og tog var gennem to høringsrunder og dertil hørende politisk behandling, hvilket havde den effekt, at der i de enkelte selskaber og dermed i de nedsatte arbejdsgrupper til tider var en afventende holdning. Arbejdet i de mange projektgrupper skulle klares af medarbejderne i DSB og de enkelte trafikselskaber, amter og bybusselskaber samtidig med, at de pågældende passede arbejdet hjemme. Som udgangspunkt søgte hver arbejdsgruppe at udarbejde et koncept - herunder et uddannelseskoncept og et markedsføringskoncept, der kunne benyttes som skabelon af samarbejdets parter, således at ændringer kunne foretages nogenlunde formaliseret i de enkelte selskaber. Som bilag til aftalen blev der endvidere udarbejdet blandt andet en forretningsgang med krav til afregning, acontobetaling og endelig betaling. I forbindelse med opsætning og omstilling af billetautomater var det nødvendigt med kortvarige overgangsløsninger visse steder. Forståelse for hinandens vanskeligheder i indkøringsfasen var medvirkende til, at overgangen til det nye system ikke blev så svær, som forventet. Oprettelse af lokale samarbejdsgrupper med repræsentanter for DSB s distrikter og de enkelte trafikselskaber var et vigtigt led i implementeringen. Grupperne er nu blevet permanente og samarbejder endvidere med bybuskommuner og i en vis udstrækning med privatbaner. 0DUNHGVI ULQJDIWDNVWVDPDUEHMGHW Takstsamarbejdet blev introduceret på et pressemøde den 3. september 1997 af daværende trafikminister Bjørn Westh, Amtsrådsforeningens formand Kresten Philipsen, DSB s administrerende direktør Henrik Hassenkam og HT s daværende bestyrelsesformand, borgmester John Winther. For at komme ud med det overordnede budskab om takstsamarbejdet Én billet til bus og tog udarbejdede Bates Reklamebureau en TV-reklamefilm, der blev vist på TV2, TV3 og Kanal Danmark fra den 28. september 1997 og 2 uger frem. Den kreative idé fra filmen blev videreudviklet til annoncer, hængeskilte til busser og trafikreklamer mv. På stationer og trafikpladser blev der opsat plakater, der fortalte om nyheden samtidig med at henvise til en introduktionsfolder om samarbejdet.

4 DSB og de enkelte trafikselskaber/amter supplerede og opdaterede eksisterende publikum-materiale i nødvendigt omfang. Takstsamarbejdet blev endvidere introduceret på internet via DSB s internetside og Tekst-TV tillige med Amtsrådsforeningens og visse amters internetside. Den interne kommunikation foregik i form af såkaldte salgsinformationer og nyhedsbreve. DSB udarbejdede en intern personalefolder, der skulle give salgsog togpersonalet mulighed for at give svar på kritiske spørgsmål i forbindelse med indkøringsfasen. Der blev visse steder afholdt regionale pressemøder, som det enkelte trafikselskab planlagde i fællesskab med det lokale DSB distrikt. 1\NDPSDJQH" Det overvejes i øjeblikket, om der skal iværksættes en kampagne i efteråret 1998, hvor budskabet genopfriskes, så der bliver mulighed for at øge kendskabet til takstsamarbejdet og billetter og korts gyldighed og muligheder. Mellem 70 og 80% af befolkningen som helhed bør efter markedsføringseksperternes skøn have kendskab til ordningen. Der er imidlertid ikke ubegrænsede midler afsat til den fælles bus-tog markedsføring, og flere trafikselskaber samt DSB har planlagt store kampagner blandt andet i forbindelse med åbningen af Kastrup Station, imagekampagner mv. 2SJDYHUGHULNNHHUO VW Frit valg mellem bus og tog over amtsgrænsen Samme priser for samme rejse med bus eller tog over amtsgrænsen. Kompensationen i forbindelse med takstnedsættelsen har afhjulpet problemet visse steder, idet trafikselskaberne har sat prisen ned på områder, hvor de var dyrere end DSB. Harmonisering af rejseregler Kunden kan ikke købe en DSB-billet i bussen. Billetten skal anskaffes i forvejen via telefonsalg og i nærmeste fremtid via internet/rejseplanen mv., hvis kunden ønsker at gøre brug af den gratis tilslutningsbus i begyndelsen af rejsen.

5 2SLQLRQVXQGHUV JHOVH I april 1998 gennemførte DSB InterCity og Regionaltog en kundeanalyse vedrørende takstsamarbejdet mv. Analysen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt DSB s nuværende kunder udenfor HT-området samt en telefoninterviewundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning spørgeskemaer udfyldt af kunder i tog samt telefoninterviews ligger til grund for den første egentlige kendskabs- og tilfredshedsanlayse, der er foretaget siden takstsamarbejdet trådte i kraft den 28. september % af hele befolkningen har kendskab til samarbejdet - blandt andet muligheden for at skifte fra tog til bus uden at betale ekstra. Blandt DSB s kunder kender 80% til bus-tog samarbejdet. Hos pendlerne er kendskabet oppe på 89% også hos de kunder, som ikke selv har brug for bussen i tilslutning til toget. 54% af dem, der havde kendskab til ordningen svarer, at det er blevet bedre at benytte den kollektive trafik. Holdningen er også positiv hos de kunder, der har oplevet prisstigninger (som ikke benytter bus i forbindelse med togrejsen). Samlet viser undersøgelserne, at 90% af alle respondenter, der har kendskab til takstsamarbejdet, er positivt indstillet overfor selve idéen om et fælles billetsystem. Kun 2% mener, at det er en dårlig idé. Et af hovedformålene med undersøgelserne var at afdække, om folk benytter den kollektive trafik mere eller mindre efter takstsamarbejdets ikrafttræden. Blandt DSB s kunder svarede 17%, at de benytter tog mere end før 28. september % benytter tog mindre end før. 81% har uændret adfærd eller ved ikke. I samme gruppe svarede 25%, at de benytter bus mere og 6%, at de benytter bus mindre. Samme omfang/ved ikke svarede 69%. For befolkningen som helhed er resultaterne noget mere forsigtige. På spørgsmålet om, hvorvidt de omtalte ændringer havde haft indflydelse på, hvor ofte der blev rejst med bus/tog, svarede 4%, at de benyttede tog mere indenamts og 8% svarede, at de benytte bus mere indenamts. I forbindelse med amtsoverskridende rejser svarede 9%, at de benyttede tog mere, og 6% at de benyttede bus mere end før. Undersøgelserne tyder således på, at takstsamarbejdet har medført flere rejser med både bus og tog.

6 (IIHNWXQGHUV JHOVH (Præsenteres i særskilt indlæg på konferencen) NRQRPLIRUGHOLQJDILQGW JWHU (Præsenteres i særskilt indlæg på konferencen) )RUQ\HOVHDIWDNVWVDPDUEHMGHW Styregruppen for bus-tog samarbejdet har besluttet, at videreudviklingen af takstsamarbejdet skal baseres på erfaringerne med den ordning, der blev indført den 28. september Foruden DSB s opinionsundersøgelse og COWI s undersøgelse af virkningerne af takstnedsættelsen og af takstsamarbejdet (omstigningsfrekvens mv), indsamles der således i øjeblikket oplysninger fra trafikselskaberne og DSB s distrikter med henblik på kortlægning af problemområder/virkninger af takstsamarbejdet. På baggrund af disse eksterne og interne undersøgelser er det aftalt at udarbejde forslag til forbedring af det nuværende takstsamarbejde inden for de gældende rammer. Dette indebærer løbende retning af fejl og mangler, færdiggørelse af TOG+ samt en videre harmonisering af rejseregler. 3ODVWLNNRUW Styregruppen for Bus & Tog Samarbejdet har i foråret 1998 nedsat en projektgruppe, der skal undersøge mulighederne for at indføre et landsdækkende koncept for kontaktfri plastikkort i den kollektive trafik. Projektgruppen skal endvidere koordinere og sikre kompatibilitet og samarbejde mellem eksisterende og fremtidige kortsystemer. Indførelse af plastikkort vil betyde en yderligere forenkling af og nemmere adgang til det kollektive trafiksystem. I forbindelse med indførelse af et landsdækkende koncept for plastikkort vil det også være muligt at gøre takstsamarbejdet mere smidigt og at foretage en større harmonisering af de eksisterende takstsystemer.

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 02. december 2011 Bestyrelsesmøde den 8. december 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010

Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010 Skriftlig redegørelse Redegørelse om kollektiv trafik Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010 2. Redegørelse om kollektiv trafik Redegørelse om kollektiv trafik Udgivet af: Transportministeriet

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Århus, 7. april 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Århus, 7. april 2009

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 10.02.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. februar 2012 kl. 13.00-15.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Business case INESS CA CA SE. Rejsekortet reinvesteringsobjekt i Midttrafik

Business case INESS CA CA SE. Rejsekortet reinvesteringsobjekt i Midttrafik Business case 25. 2. december november 2011 US BUS INESS CA CA SE Rejsekortet t som reinvesteringsobjekt i Midttrafik Indholdsfortegnelse 0 Indledning...2 1 Baggrund for business case om rejsekort...3

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

1. Indledning 4. 3. Rejseregler og forretningsbetingelser 12 3.1 Forretningsbetingelser 12 3.2 Grundlag for forretningsbetingelser 12

1. Indledning 4. 3. Rejseregler og forretningsbetingelser 12 3.1 Forretningsbetingelser 12 3.2 Grundlag for forretningsbetingelser 12 Bilag 6 Salg og service Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Salg af rejser 5 2.1 Salgskanaler 5 2.1.1 Betjent salg 6 2.1.2 Krav til drift og vedligehold på stationer og ved betjent salg 7 2.2 Billettyper

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. marts 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. marts 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. marts 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Løfteparagraf om genforhandling af betalingen i Midttrafiks

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 1. HALVÅR 2013

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 1. HALVÅR 2013 KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 1. HALVÅR 2013 14. august 2013 Forord Kundeambassadørens statusrapport for første halvår 2013 indeholder 4 afsnit. I det første afsnit sætter Helle Fuhrmann fokus på, hvad

Læs mere

Flere passagerer. Visioner. for den regionale og lokale kollektive trafik

Flere passagerer. Visioner. for den regionale og lokale kollektive trafik KOLLEKTIV TRAFIK Flere passagerer MINDRE TRÆNGSEL BEDRE MILJØ Visioner for den regionale og lokale kollektive trafik Visioner for den regionale og lokale kollektive trafik Danske Regioner, KL, Trafikselskaberne

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. december 2012 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. december 2012 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. december 2012 Bestyrelsesmøde den 13. december 2012 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. december 2012 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Der afholdes

Læs mere

Business case - rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik

Business case - rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Business case - rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Forhistorie for denne business case... 3 2 Hvad er rejsekortet?... 4 2.1 Uddybende

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Rejsekort Dok. 177645 aug. 2003

Rejsekort Dok. 177645 aug. 2003 Rejsekort Dok. 177645 aug. 2003 Titel: Rejsekort Forfatter: Projektchef Hans Holmgren, Projekt Rejsekort Resume Rejsekortet er nu på vej. DSB, HUR, Ørestadsselskabet, STS, VT, VAT og NT stiftede Rejsekort

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udmøntning af besparelser i administrationen i 2016 til finansiering af rejsekort 1 2

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Strategiplan 2013-2016 1 2 Rejsekortet 2 3 Flextur

Læs mere

Udviklingsprojektet blev støttet af Trafikministeriet og strakte sig tidsmæssigt over 7 faser:

Udviklingsprojektet blev støttet af Trafikministeriet og strakte sig tidsmæssigt over 7 faser: X bus, evaluering af forsøgsprojekt, erfaringer og perspektiver v/ Kristian C. Jahn, X bus sekretariatet Forhistorie Projekt "E Bus" blev iværksat medio februar 1993 i et samarbejde mellem de amstli-ge

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 22. maj 2014 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 22. maj 2014 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 2014 Bestyrelsesmøde den 22. maj 2014 15. maj FynBus bestyrelse Dagsorden Torsdag, den 22. maj 2014 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen,

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Trafikministeriet Frederiksholms Kanal 27 DK-1220 København K (i det følgende benævnt Trafikministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Trafikministeriet Frederiksholms Kanal 27 DK-1220 København K (i det følgende benævnt Trafikministeriet) K O N T R A K T mellem Trafikministeriet Frederiksholms Kanal 27 DK-1220 København K (i det følgende benævnt Trafikministeriet) og ARRIVA Danmark A/S Herstedvang 7C 2620 Albertslund CVR.nr.: 18 42 91 01

Læs mere

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport Udkast Trafikplan evalueringsrapport Resume... 2 0 Indledning... 5 0.1 Historie og baggrund... 5 0.2 Forventninger og forudsætninger for den vedtagne trafikplan... 6 0.3 Beskrivelse af R-nettet og øvrige

Læs mere

Systemet bygger på billetter og kort af pap og papir; kontantbilletter, ti-turs-kort og personlige og upersonlige periodekort.

Systemet bygger på billetter og kort af pap og papir; kontantbilletter, ti-turs-kort og personlige og upersonlige periodekort. Projekt REJSEKORT af Projektchef Hans Holmgren, Hovedstadens Trafikselskab Projekt REJSEKORT er et fælles projekt mellem HT, DSB, Ørestadsselskabet og privatbanerne (Østbanen, Hornbækbanen, Gribskovbanen,

Læs mere