Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013"

Transkript

1 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Trafikstyrelsens rapport for året 2013 April 2014

2

3 3 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvordan får kunderne rabat 5 4 Udbredelsen af rejsekort Forventning til udbredelsen af rejsekort 8 5 Kundernes kendskab til rabatten 9 6 Effekt af at gøre det billigere at rejse uden for myldretiden Forventet rejseforbrug Hvem udnytter rabatten mest? Positiv overflytningseffekt Faktisk rejseforbrug 13 7 Økonomien bag ordningen Prognose 16

4 4 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Forord 1 Forord 2 Konklusion Den 12. juni 2012 vedtog et flertal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten at nedsætte prisen markant for rejser med kollektiv trafik uden for myldretiden. Til formålet er der afsat 300 mio. kr. årligt (2012 PL). Formålet med aftalen er at øge antallet af kunder i den kollektive trafik ved at gøre det markant billigere at rejse uden for myldretiden. Undersøgelser viser, at prisen har større betydning for fritidsrejsende end for pendlere, der typisk rejser i myldretiden. En nedsættelse af taksten uden for myldretiden vil derfor give de største incitamenter til at overflytte folk fra bil til kollektiv transport. Desuden er der i højere grad ledig kapacitet (ledige siddepladser) uden for myldretiden. De ekstra passagerer, der tiltrækkes gennem lavere priser, kan således få en siddeplads, uden at der skal købes ekstra tog og busser. Off peak rabatten indføres via rejsekortet, idet rejsekortet som platform gør det muligt at differentiere prisen ift. rejsetidspunktet. Indeholdt i aftalen er derfor, at de personlige rejsekort er gratis i 2013 og 2014 for op til 1 mio. kunder. Målgruppen for takstnedsættelsen er hovedsagligt de såkaldte lav- og mellemfrekvente rejsende, som typisk benytter rejsekort/klippekort eller kontantbilletter og ikke har investeret i et periodekort. Trafikstyrelsen skal årligt foretage en rapportering af rabatordningen. Denne rapport gennemgår resultaterne for Med off peak rabatten er det lykkes at øge rejsemængden uden for myldretid i den kollektive trafik samt at tilskynde kunder med mulighed for at flytte rejsetidspunkt til at rejse på de mere trafiksvage tidspunkter. Der har således været en stigning på 6 pct.point fra 2012 til 2013 i andelen af lokale rejser uden for myldretiden foretaget på rejsekort. Kendskabet til rabatten er forholdsvis udbredt blandt kunderne af den kollektive trafik; således kender 3 ud af 4 til rabatten. Off peak rabatten har i overensstemmelse med forventningerne den største positive effekt for de kunder, der rejser mellem en gang om måneden op til to gange om ugen. Det er fortrinsvist unge mellem 18 og 29 år, som vil rejse mere som følge af off peak rabatten. I løbet af 2013 er antallet af rejsekortbrugere og rejser foretaget med rejsekort tredoblet. Blandt andet off peak rabatten har bidraget til denne positive udvikling. Med den planlagte udfasning af klippekortet og udrulning af rejsekortet, skønner Trafikstyrelsen samlet set, at rabatten på sigt kan skabe en vækst i antallet af rejser i den kollektive trafik på op til 3 pct. I 2013 har off peak rabatten medført omtrent ½ pct. nye rejser i den kollektive trafik. Off peak rabatten ser dermed ud til at understøtte forligskredsens målsætning om at øge antallet af kunder i den kollektive trafik, og er desuden med til at fremskynde udbredelsen af rejsekortet. Rapporten er baseret på data fra Rejsekort A/S, Danmarks Statistisk og diverse spørgeskemaundersøgelser.

5 3 Hvordan får kunderne rabat På lokale rejser uden for myldretiden opnås en rabat på 20 pct. Figur 1. Oversigt over takstområderne i Danmark Takstnedsættelsen uden for myldretiden (kaldes i rapporten off peak rabatten) betyder, at kunder i den kollektiv trafik opnår en rabat på 20 pct. på lokale rejser. Rabatten gives som udgangspunkt på de rejser, som foretages med rejsekort. Dog er der i 2013 fundet andre midlertidige løsninger i Midtjylland og på Fyn samt på Bornholm. En lokal rejse defineres som en rejse foretaget inden for ét takstområde. De enkelte trafikselskaber kan bestå af flere takstområder, fx er trafikselskabet i Sydjylland (Sydtrafik) opdelt i tre takstområder, jf. Figur 1. Uden for myldretiden dækker tidsrummet mellem kl og kl på hverdage samt hele døgnet lørdag, søndag og helligdage. For at få off peak rabatten skal rejsen påbegyndes uden for myldretiden, men der er ikke noget krav om, at rejsen også skal afsluttes uden for myldretiden. En kunde, der på en hverdag rejser fra Ballerup Station kl 6:51 (uden for myldretiden) og slutter rejsen på Nørreport station kl. 7:18 (i myldretiden), opnår dermed rabatten på 20 pct., idet prisen nedsættes fra normalt 25 kr. til 20 kr. Det er muligt at anvende rejsekortet i Nordjylland, Sydjylland, Sjælland (inkl. Lolland-Falster) og for togrejser på Fyn og i Midtjylland. Rejsekortet er i løbet af 2013 blevet udrullet i busserne hos Sydtrafik, mens Midttrafik påbegynder udrulning i På Fyn har FynBus et rejsekortlignende produkt kaldt KVIKkort, hvor de rejsende ligeledes opnår 20 pct. rabat på rejser uden for myldretiden. Når KVIKkort er afskrevet, forventer FynBus at tilslutte sig rejsekortet.

6 Der er med Midttrafik indgået en aftale om, at trafikselskabet kan udbyde et særligt off peak-klippekort, hvor der opnås 20 pct. i rabat uden for myldretiden. Midttrafik forventer i løbet af 2014/2015 at udrulle rejsekortet, hvorefter off peak rabatten vil være tilgængelig på rejsekortet. På Bornholm er der i forlængelse af den politiske aftale indgået en særskilt aftale om at nedsætte prisen på klippekort generelt med 20 pct. Det skyldes, at BAT ikke forventes at tilslutte sig rejsekortet, da det er et mindre trafikselskab, som ligger geografisk isoleret fra det øvrige Danmark.

7 4 Udbredelsen af rejsekort Der er i 2013 sket en tredobling af antal rejsekortbrugere og antal rejser foretaget med rejsekort I løbet af 2013 er der sket en markant vækst i antallet af rejsekortsbrugere samt antal rejser foretaget med rejsekort. Med rejsekortbrugere menes en kunde, der mindst én gang på tre måneder har anvendt rejsekortet. Antallet af rejsekortbrugere er, jf. Figur 2, i løbet af 2013 tredoblet. Ved udgangen af 2013 anvender således ca. 10 pct. (0,5 mio.) af alle personer over 11 år rejsekortet, hvorimod det kun gælder ca. 3,5 pct. (0,2 mio.) i starten af året. 25% 2 15% 1 5% Figur 2. Udbredelsen af rejsekort primo og ultimo 2013 Primo 2013 Ultimo % 2 15% 1 5% Væksten er især høj i Hovedstadsområdet, Nordjylland og Sydjylland, hvorimod den er forholdsvis begrænset på Fyn og i Syd-og Vestsjælland. Trods klippekortet i Hovedstadsområdet endnu ikke er udfaset, anvender ca. 20 pct. af københavnerne ultimo 2013 rejsekortet, hvorimod det kun var tilfældet for ca. 3 pct. i starten af året. Der er ligeledes sket en tredobling af antal rejser pr. uge foretaget med rejsekort. Således foretages der ultimo 2013 knap 1 mio. rejsekorts rejser, hvorimod det kun var 0,3 mio. rejser pr. uge i starten af året. Langt størstedelen af disse rejser foretages lokalt, dvs. inden for et takstområde. Som overstående viser, har der været vækst i antal rejser med rejsekort i Denne vækst forventes især i Hovedstaden, Sydjylland og Midtjylland at forsætte i Det er imidlertid en udfordring at opgøre hvor stor en del af væksten, der skyldes en nedsat pris i myldretiden og hvor stor en del af væksten, der skyldes rejsekortets gradvise udrulning. Men der er ingen tvivl om, at off peak rabatten har været med til at skubbe udviklingen i en positiv retning. Kilde: Rejsekort A/S.

8 4.1 Forventning til udbredelsen af rejsekort Ud fra den nuværende udvikling i antal rejsekortsbrugere og en forventning om at klippekortet gradvist udfases, skønner Trafikstyrelsen en fortsat høj vækst i antal rejsekortbrugere de kommende år, jf. Figur 3. Trafikstyrelsen skønner, at der ved en fuld udrulning af rejsekortet i hele Danmark vil være omtrent 2 mio. rejsekortsbrugere, hvilket er konsistent med resultater fra en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Wilke. Den viser, at pct. af alle adspurgte borgere over 18 år har eller forventer at anskaffe sig et rejsekort svarende til1,8-2,3 mio. eksisterende eller kommende rejsekortbrugere. Figur 3. Skøn over den fremtidige udbredelse over rejsekortsbrugere Millioner rejsekort 2,5 2 1,5 1 2,5 2 1,5 1 Millioner rejsekort 0,5 0, Note: Skønnet over antal rejsekortbrugere er foretaget af Trafikstyrelsen og er ikke et konsolideret bud på baggrund af opgørelser fra trafikselskaberne. Skønnet skal således tages med et vist forbehold.

9 5 Kundernes kendskab til rabatten Nordjyder og Sjællændere har størst kendskab til rabatten uden for myldretiden. Tre ud af fire kunder, der anvender kollektiv trafik mindst én gang om måneden, har kendskab til rabatten uden for myldretiden, jf. Figur 4. Kendskabet er størst i Nordjylland og på Sjælland (inkl. hovedstadsområdet), hvilket formentlig skyldes, at det i disse områder har været muligt at opnå rabatten i hele Kendskabet til rabatten er mindst i Syddanmark, hvor rejsekortet først i løbet af 2013 er blevet udrullet. I Midtjylland, hvor Midttrafik tilbyder kunderne et såkaldt off peak klippekort, er kendskabet lidt under gennemsnittet. Pct. Figur 4. Hvor udbredt er kendskabet til rabatten uden for myldretiden? Pct. Gennemsnit Kilde: Undersøgelse af Wilke foretaget for Trafikstyrelsen i ugerne 7, 32 og 47 i observationer.

10 6 Effekt af at gøre det billigere at rejse uden for myldretiden Rabatten på 20 pct. har en målbar effekt blandt kunderne i den kollektiv trafik både for så vidt angår rejsemængden uden for myldretid og for tilskyndelsen til at flytte rejsetidspunktet. Figur 5. Vil den indførte rabat uden for myldretiden få dig til at bruge kollektiv trafik hyppigere? Fordelt på forskellige aldersgrupper. 25% 25% 2 2 Formålet med off peak rabatten er at øge antallet af rejser uden for myldretiden herunder at overflytte kunder med mulighed for at flytte rejsetidspunkt fra myldretiden til de mere trafiksvage tidspunkter. 15% 15% 6.1 Forventet rejseforbrug En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Wilke indikerer, at rabatten har den ønskede virkning i forhold til at øge antallet af rejser uden for myldretiden. Således vil 10 pct. af kunderne af den kollektive trafik 1 grundet rabatten rejse hyppigere, jf. Figur % år år år år år 1 5% Rabatten har især en positiv effekt for de unge mellem år, hvor over 20 pct. af aldersgruppen vil rejse mere. Den har ikke samme markante virkning på de øvrige aldersgrupper (fra år), hvor ca. 5 pct. grundet rabatten ønsker at rejse mere. Det kan skyldes, at disse aldersgrupper grundet job, familie mv. er mere fastlåste i deres rejsemønstre. Gennemsnit Kilde: Undersøgelse af Wilke foretaget for Trafikstyrelsen i ugerne 7, 32 og 47 i observationer. Rabatten har, jf. Figur 6, den største virkning for de kunder, der anvender den kollektive trafik fra én gang månedligt til to gange ugentligt. Effekten skyldes formentligt, at disse kunder ikke rejser nok til, at et periodekort er den billigste løsning - men samtidigt er så hyppige kunder, at rabatten giver et incitament til at rejse mere. 1 Folk der mindst én gang har anvendt den kollektive trafik. Mere end hver sjette kunde (18 pct.), som anvender den kollektiv trafik 1-2 gange om ugen vil rejse mere som følge af rabatten. Det gælder for

11 ca. hver syvende kunde (15 pct.), der anvender den kollektive trafik 1-3 gange månedligt. 25% 2 15% Figur 6. Vil den indførte rabat uden for myldretiden få dig til at bruge kollektiv trafik hyppigere? Fordelt på forbrug af kollektiv transport 25% 2 15% Figur 7. Har kunderne benyttet rabatten uden for myldretiden? Nej, men regner med at benytte mig af den på et senere tidspunkt Ja, 1 eller flere gange 100, 10 80, 8 60, 6 40, 4 1 5% 3-4 gange om ugen 1-2 gange om ugen 1-3 gange månedligt 1-5 gange hvert halve år 1 5% 20, 0, 3-4 gange om ugen 1-2 gange om ugen 1-3 gange månedligt 1-5 gange hvert halve år 1 gang årligt Sjældnere Kilde: Undersøgelse af Wilke foretaget for Trafikstyrelsen i ugerne 7, 32 og 47 i observationer. 2 Gennemsnit Kilde: Undersøgelse af Wilke foretaget for Trafikstyrelsen i ugerne 7, 32 og 47 i observationer. 6.2 Hvem udnytter rabatten mest? Kunder, der anvender den kollektive trafik fra én gang månedligt til to gange ugentligt, udnytter rabatten mest. Således har godt 54 pct. af disse typer kunder benyttet sig af rabatten uden for myldretiden, mens yderligere ca. 31 pct. på et senere tidspunkt vil benytte sig af den, jf. Figur 7.

12 6.3 Positiv overflytningseffekt Rabatten får relativt mange kunder til at flytte deres rejsetidspunkt. Således har 21 pct. af kunderne for at opnå rabatten flyttet rejsetidspunkt, jf. Figur 8. Figur 8. Har du flyttet tidspunktet for dine rejser, til uden for myldretiden, for at få rabat? andet lige er aftaget. Der har fra 2012 til 2013 både været en vækst i andelen, som rejser i weekender og en vækst i andelen, der rejser uden for myldretiden i hverdagene. Figur 9. Andel af rejser uden for myldretiden (på hverdage og i weekender/helligdage) samt i myldretiden i 2012 og % % 39% Uden for myldretid Myldretid 55% 45% 2 21% 2 Ja Nej Kilde: Undersøgelse fra Rejsekort A/S foretaget af Epinion 12. december observationer. Derudover viser data, at kundernes rejsetidspunkt inden for ét takstområde har ændret sig fra 2012 til 2013, jf. Figur 9. Kilde: Udtræk fra rejsekort om alle rejser i 2012 og 2013 foretaget inden for ét takstområde: 8,1 mio. rejser i 2012 og 28,8 mio. rejser i Note: De absolutte tal er langt højere i 2013, idet der har været en stor vækst i antallet af kunder, som benytter rejsekortet som såkaldt rejsehjemmel. Derfor fokuseres der i analysen på den procentvis andel af rejser, der er foretaget uden for myldretiden. I 2012 blev 39 pct. af alle rejser med rejsekort foretaget uden for myldretiden, hvor det i 2013 var 45 pct. Andelen, der rejser uden for myldretiden er dermed steget med 6 pct.point fra 2012 til 2013, hvilket indikerer, at myldretidspresset alt

13 Vægtet med de enkelte trafikselskabers passagermængder er den gennemsnitlige vækst fra 2012 til 2013 af rejser foretaget uden for myldretiden steget med ca. 2 pct. point. Hos de trafikselskaber (NT og Movias takstområder på Vest- og Sydsjælland), hvor brugen af rejsekort både i 2012 og 2013 har været relativt udbredt, er andelen af rejser foretaget uden for myldretiden steget en smule mindre end gennemsnittet, nemlig med ½ til 1½ pct.point. Det tyder på, at en del af væksten i rejser uden for myldretiden kommer fra nye rejsekortkunder, og at effekten på sigt vil flade ud. Figur 1. Ville du have rejst, hvis du ikke fik rabat for at rejse uden for myldretiden? 10 91% Det er dog værd at bemærke, at et fald i rejsemængden i myldretiden på blot et par pct. har en positiv effekt på såvel omkostninger til materiel som for de øvrige rejsende i myldretiden Faktisk rejseforbrug 2 9% 2 En undersøgelse foretaget for Rejsekort A/S af Epinion viser, at 9 pct. af alle rejsekortbrugere, der rejser uden for myldretiden, ikke ville have foretaget rejsen, hvis de ikke fik rabat, jf. Figur 1. Hvis det antages, at disse rejser udelukkende er nye rejser - og ikke omhandler flytning af rejsetidspunkt - svarer det til, at ca. 10 pct. 2 af alle lokale rejser uden for myldretid foretaget med rejsekort er nye. Ja Nej Kilde: Undersøgelse fra Rejsekort A/S foretaget af Epinion 12. december Note: (N=1241) Brugere af rejsekort, der har anvendt muligheden for rabat på rejser uden for myldretiden med rejsekort. 2 9 pct./91 pct.

14 Andelen af off peak rejser udgør jf. afsnit 6.4 ca. halvdelen af alle lokale rejser. Med ovenstående resultat svarer det til, at 5 pct. af alle rejser med rejsekort som følge af rabatten er nye. Ca. 1 ud af 10 lokale rejser er foretaget med rejsekort, hvilket svarer til, at off peak rabatten har øget det samlede antal lokale rejser med ca. ½ pct. i 2013 (svarende til ca. 2 mio. lokale rejser). Da langt størstedelen af alle rejser i den kollektive trafik er lokale indikerer det, at effekten af rabatten på den samlede kollektive trafik er relativ stor dog afhængig af udbredelsen af rejsekortet. Trafikstyrelsen skønner jf. afsnit 4.1, at der ved en fuld udrulning af rejsekortet vil være 2 mio. rejsekortsbrugere, hvilket er en seksdobling ift. det gennemsnitlige antal rejsekortsbrugere i 2013 (på 0,3 mio.). Den samlede effekt af rabatten for nye rejser forventes dermed på sigt at være omkring 3 pct.

15 7 Økonomien bag ordningen Da rejsekortet endnu ikke er fuldt udrullet er bevillingen for 2013 ikke fuldt udnyttet. Figur 2. Akkumulerede udgifter for 2013 Trafikstyrelsen har i 2013 haft 305 mio. kr. i bevilling til at refundere den ydede rabat uden for myldretiden til trafikselskaber og togoperatører samt til at gøre anskaffelsen af personlige rejsekort gratis. Styrelsen har jf. Tabel 1 og Figur 2 anvendt 81,5 mio. kr., hvor 60 mio. kr. er anvendt på refusioner til selskaber, der har ydet rabat uden for myldretiden, og 21,5 mio. kr. på personlige rejsekort. Mio. kr Rabat uden for myldretid Gratis rejsekort Mio. kr. Det relativt lave forbrug skyldes bl.a., at klippekortet i Hovedstadsområdet ikke som planlagt blev udfaset medio 2013 og rejsekortet dermed ikke blev udbredt i det omfang, der var forventet Den politiske aftale kan dække op til 1 mio. udstedte personlige rejsekort i 2013 og 2014, hvilket Trafikstyrelsen forventer at nå inden udgangen af Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0 Tabel 1. Trafikstyrelsens udgifter til takstnedsættelsen uden for myldretid samt gratis rejsekort i 2013, mio. kr. Samlet forbrug til takstnedsættelse Mio. kr. 81,5 Refusion til selskaber, som har ydet rabat uden for myldretiden 60,0 Som det ses af nedenstående figur, er størstedelen af udgifterne i 2013 anvendt på refusioner til takstnedsættelser i Hovedstadsområdet (37 mio. kr.) og gratis rejsekort (21 mio. kr.) De resterende 23 mio. kr. er anvendt på refusioner til de øvrige trafikselskaber og togoperatører. Udgift til gratis personlige rejsekort 21,5 Bevilling 305,1 Overskydende bevilling 223,6

16 Figur 3. Udgifterne fordelt op trafikselskaber og togoperatører Figur 4. Prognose for udgiftsniveau Mio. kr Mio. kr. Mio. kr Mio. kr Off peak rabat Gratis rejsekort Note: Arriva/DSB dækker de rejser, som foretages inden for de enkelte takstområder i trafikselskaberne med tog. DSB s indtægter i hovedstaden er indeholdt i søjlen med Hovedstaden. 7.1 Prognose Trafikstyrelsen forventer, i takt med at rejsekortet udrulles, at anvende en gradvis større andel af bevillingen jf. Figur 4. Styrelsen forventer således at anvende ca. 160 mio. kr. i 2014, ca. 230 mio. kr. i 2015 og ca. 310 mio. kr. i 2016, svarende til den samlede bevilling. Trafikstyrelsens skøn skal tages med et vist forbehold, idet der er usikkerhed om den hastighed, hvormed rejsekortet udbredes til kunderne i den kollektive trafik.

17 Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Evaluering af takstnedsættelse uden for myldretiden

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 10 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

DSF s transportnotat 2013

DSF s transportnotat 2013 DSF s transportnotat 2013 Transportnotatet beskriver den kollektive transport i hovedtræk, samt studerendes brug heraf og prisudviklingen i de seneste år. Desuden beskrives de ændringer det medfører, at

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

Rejsekort og udfasning af klippekort i H Markedsplan

Rejsekort og udfasning af klippekort i H Markedsplan Rejsekort og udfasning af pekort i H Markedsplan 11. april 2014 Markedssituation Markedsproblemstilling ƒ Udfasningen af s pekort er blevet udskudt fra 1.juni 2014 til sidste salgsdato den 12. oktober

Læs mere

Aftale om Ungdomskort ordningen UDKAST

Aftale om Ungdomskort ordningen UDKAST Aftale om Ungdomskort ordningen UDKAST 16. april 2013 3 Aftale om Ungdomskort ordningen Indhold Indhold 1 Parterne 5 2 Formål 7 3 Ikrafttrædelse 7 4 Kortets funktion 7 5 Kortets kundegruppe 7 6 Kortets

Læs mere

Ét takstområde på Sjælland

Ét takstområde på Sjælland Ét takstområde på Sjælland - Oplæg ved Trafikstyrelsen d. 08. oktober 2013 - Kontorchef Jan Albrecht Opgaven Kan der laves et sammenhængende takstsystem for Sjælland? Hvad bliver: - Kundekonsekvenser?

Læs mere

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 222 Offentligt Fælles rejsekorttakster på Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Marts 2015 3 Fælles rejsekorttakster

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes: Udkast Bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber,

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. August 2015

Beretning til Statsrevisorerne om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. August 2015 Beretning til Statsrevisorerne om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik August 2015 BERETNING OM HARMONISERING AF TAKSTERNE I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Baggrundsbilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. juni 2013 kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Baggrundsbilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. juni 2013 kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 14. juni 2013 Baggrundsbilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. juni 2013 kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 6 Aftale om Ungdomskort ordningen

Læs mere

5 Takst og billettering

5 Takst og billettering 5 Takst og billettering 5.1 Takstpolitik De fleste trafikselskaber har målsætninger, som indebærer, at man ønsker flest mulige passagerer. Takstpolitikken er et vigtigt instrument til at få opfyldt denne

Læs mere

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR 2014 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del Bilag 12 Offentligt 19/2014. Beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik

Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del Bilag 12 Offentligt 19/2014. Beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del Bilag 12 Offentligt 19/2014 Beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik 19/2014 Beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 15. dec 2014 Summary for befolkningsundersøgelse! I forhold til 2013, synes en større

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne

Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne P R E S S E M E D D E L E L S E Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne I 77 kommuner er antallet af handler steget i 3. kvartal 2015 sammenlignet med samme periode sidste år. I to kommuner

Læs mere

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011.

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011. Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 5. maj 2011 105 Transportministeriet. København, den 6. april 2011. a. I medfør af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og DSB S-tog

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

Kommunerne i Region Midtjylland samt Region Midtjylland. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet.

Kommunerne i Region Midtjylland samt Region Midtjylland. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. RegionalU dvikling Bilag tilpunkt 2 Rejsekortet - H øring om M idttrafiks tilslutning tilrejsekortprojektet - Resum é af business case for Rejsekortprojektet Panelfor kollektiv trafik M øde den 11.m arts

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Bestyrelsen tager markedsplan for udrulningen af rejsekort i takstområde Hovedstad til efterretning.

Bestyrelsen tager markedsplan for udrulningen af rejsekort i takstområde Hovedstad til efterretning. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Maria Danebod Jørgensen 13 Markedsplan for udrulning af rejsekort i takstområde Hovedstad Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om driften af rejsekortet. April 2015

Beretning til Statsrevisorerne om driften af rejsekortet. April 2015 Beretning til Statsrevisorerne om driften af rejsekortet April 2015 BERETNING OM DRIFTEN AF REJSEKORTET Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion... 1 1.2. Baggrund...

Læs mere

Information til chauffører og salgssteder

Information til chauffører og salgssteder I dette nummer: Off-Peak klippekort // Aarhus Nærbane // SMS- og mobilbilletter // Ændring på Scanpoint maskiner i SYD // Nye priser i januar // Nyt extranet for chauffører og konkurrence! Klippekort med

Læs mere

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Den 14. januar blev der afholdt møde mellem Sydtrafik og Tønder Kommune vedr. gratis kørsel for skolesøgende elever under 18 år. På mødet blev det besluttet

Læs mere

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm Dato J. nr. 11. decemer 2014 2014-3228 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Tiltrådt, idet vilkår og muligheder for udvidet cykelmedtagning i busser evalueres inden for et år.

Tiltrådt, idet vilkår og muligheder for udvidet cykelmedtagning i busser evalueres inden for et år. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 08 Cykelmedtagning i busserne Indstilling: Administrationen indstiller, At muligheden for cykelmedtagning fra køreplanskiftet

Læs mere

Trafiktallene er opdateret til og med marts 2015 for alle takstområder og lokalbanerne.

Trafiktallene er opdateret til og med marts 2015 for alle takstområder og lokalbanerne. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Jenny Kanth 05.2 Trafiktalsrapport juni 2015 Resume: Trafiktallene er opdateret til og med marts 2015 for alle takstområder og lokalbanerne.

Læs mere

April-juni 2015 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

April-juni 2015 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk April-juni 215 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT Ledelsesrapporten udgives hvert kvartal med data for de tre foregående måneder. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm (23. oktober 2002)

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm (23. oktober 2002) Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti om: Den fremtidige færgebetjening

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

b). Samarbejdet i den kollektive bustrafik. Nogle observationer og overvejelser (Notat vedlagt)

b). Samarbejdet i den kollektive bustrafik. Nogle observationer og overvejelser (Notat vedlagt) Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. februar 2009 MLL 03 Meddelelser fra direktionen a). Status for rejsekort (mundtligt). b). Samarbejdet i den kollektive bustrafik. Nogle observationer

Læs mere

REJSEKORT INTRODUKTION

REJSEKORT INTRODUKTION 9/5/2013 SHS REJSEKORT INTRODUKTION Mod fuld Udrulning I 2015 05-09-2013 Titel på præsentation 3 REJSEKORT PÅ 30 SEKUNDER (EFTER UDFASNING) Anskaf et rejsekort personlig med tankop-aftale en gang for alle

Læs mere

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber PRESSEMEDDELELSE 20. december Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber Det seneste kvartal er det blevet lidt billigere at købe hus. Der er dog store regionale

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status til og med juli 2015 2. september 2015 1 Michel Klos jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13

Læs mere

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK De sidste ti år under VK-regeringen er det i gennemsnit blevet dobbelt så dyrt at køre med bus og tog i hovedstadsområdet. Alene i hovedstadsområdet er

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Mads Lund Larsen 05 Takster 2015. Indstilling: Administrationen indstiller, at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Regler for priser for rejser

Regler for priser for rejser Regler for er for rejser erne er gældende fra 20 01 2013 Vælg periode: erne gælder for hele Danmark hvis du rejser med. Hvis du ønsker at beregne en på en bestemt rejse, kan du med fordel benytte..dk i

Læs mere

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S 28.09.2010 IA Hvad er rejsekort? Et trådløst smartcard: billet

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Bilag 2. december 2014 1. Glemmer at checke ud Folk bliver konstant pålagt bøder på 50 kr. for at glemme at checke ud. I hundredvis

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Økonomisk faktaark 1. kvartal, 2014

Økonomisk faktaark 1. kvartal, 2014 1 Økonomisk faktaark 1. kvartal, 2014 Data og konsensusforventninger 2014 2014* BNP vækst - resultat 2013 & 2014 forventninger 2,3 % 2 %* Arbejdsløshed - (feb) 5,1 % - Offentlig gæld/bnp (feb.) 33,7% -

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW N O T A T %XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW 1LHOV0RUWHQVHQ%XV 7RJ6HNUHWDULDWHW Takstsamarbejdet er et af målene med Bus & Tog Samarbejdet, der blev etableret som projekt i foråret 1996. Foruden takst- og billetsamarbejdet

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet.

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. Boligmarkedsstatistikken 3. kvartal 2013 17. december 2013 Den gennemsnitlige pris for parcel- og

Læs mere

Konkursanalyse februar 2015

Konkursanalyse februar 2015 Februar 2015 Kommentarer til regionale konkurser Der har i februar 2015 været 300 konkurser, hvilket er en stigning på 20,5% sammenlignet med februar 2014, hvor der var 249 konkurser. Det er første gang

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik april 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har været 575 konkurser i april 20. Sammenlignet med april 20, hvor der var 455 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Konkursanalyse april 2015

Konkursanalyse april 2015 April 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i il 20 været 394 konkurser, hvilket er en stigning på hele 34,9 % sammenlignet med il 20, hvor der var 292 konkurser. For 3. måned i træk viser antallet

Læs mere

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens.

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens. Februar 2009 Boligudbuddet steg svagt i februar Efter 3 måneder med fald steg boligudbuddet svagt gennem februar. En stigning i udbuddet af parcel- og rækkehuse var årsag til dette, idet udbuddet af ejerlejligheder

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i maj måned 20 været 542 konkurser. Sammenlignet med maj 20, hvor der var 5 konkurser, svarer det til en stigning på

Læs mere

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005.

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005. Pressekommentar 8. oktober 2010 Forvirring om tal om finansieringen af Rejsekortet Med henvisning til dagens forsidehistorie i Ingeniøren Skandalen med Rejsekortet vil give dyrere busbilletter og den efterfølgende

Læs mere

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010 FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i juli måned 20 været 519 konkurser. Sammenlignet med juli 20, hvor der var 457 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR takster GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR 2013 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse, kan du

Læs mere

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Takster for øvrige billettyper Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 8 Bilag 1 Takster på øvrige billettyper Indledning og baggrund

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 19. december 2014.

Udtalelse. Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 19. december 2014. Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 19. december 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. 1. Konklusion Teknik og Miljø deler ambitionen

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Bilag 1C: Brostatistik

Bilag 1C: Brostatistik Vejdirektoratet Side 1 Bilag 1C: Brostatistik Bilag 1C: Brostatistik 1. Bro statistik for Storebæltsbroen I midtvejsrapporten fra foråret 2010, var der i det daværende bilag 1B vist de tal, som Storebælt

Læs mere

Tiltrådt, idet det bemærkes, at ændringen træder i kraft en måned efter ibrugtagning af det nye bestillingssystem.

Tiltrådt, idet det bemærkes, at ændringen træder i kraft en måned efter ibrugtagning af det nye bestillingssystem. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. april 2011 Mads Lund Larsen 05 Ændring af rabatsatser for online-kunder i Flextur Indstilling: Det indstilles, at Movia ændrer rabatstrukturen for

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 3. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, ober 20 Oktober 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ober måned 20 været 516 konkurser. Sammenlignet med ober 20, hvor der var 443 konkurser, svarer det til en stigning på 16,5%.

Læs mere

Vi giver ca. 85% rabat i forhold til prisen på et almindeligt periodekort.

Vi giver ca. 85% rabat i forhold til prisen på et almindeligt periodekort. Pensionistkort Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Pensionistkort Hvem kan købe et Pensionistkort Hvor kan du købe kortene Hvor og hvornår gælder Pensionistkort Værd at vide Pensionistkort Pensionistkortet

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer juni 2013

Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer juni 2013 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 348 Offentligt Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. december 2009

PRESSEMEDDELELSE Den 2. december 2009 PRESSEMEDDELELSE Den 2. december 20 Nye konkurstal fra Experian: Højeste antal konkurser nogensinde 599 danske virksomheder er gået konkurs i november måned. Det er det højeste antal virksomheder, der

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 10 Justering af rejsereglerne Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at rejsereglerne

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Et nærmere blik på botilbudsområdet

Et nærmere blik på botilbudsområdet Camilla Dalsgaard og Rasmus Dørken Et nærmere blik på botilbudsområdet Hovedresultater i to nye analyserapporter i KORAs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende

Læs mere

Priser for rejser. Danmark. Indhold. www.rejsekort.dk Page 1 / 19. Priserne er gældende fra 27 07 2012. Vælg periode:

Priser for rejser. Danmark. Indhold. www.rejsekort.dk Page 1 / 19. Priserne er gældende fra 27 07 2012. Vælg periode: er for rejser Danmark erne er gældende fra 27 07 2012 Vælg periode: erne gælder for hele Danmark hvis du rejser med. Hvis du ønsker at beregne en på en bestemt rejse, kan du med fordel benytte..dk i stedet.

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Gældende fra 10. februar 2010 Rejsekort A/S Indholdsfortegnelse Borgergade 14, 3. DK 1300 København K 1 Rejseregler for rejser med rejsekort...2

Læs mere

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret.

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret. Mobilitet Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe Side 1 af 8 10-dages forespørgsel om app og billetautomater. Hermed svar på 10-dages forespørgsel om betalings-app samt billetautomater.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere