Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010"

Transkript

1 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren - Oktober oktober 2010

2

3 3 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige statusrapporter til centret vedrørende udviklingen af takster, indtægter, rejser, produktion mv. inden for den offentlige tog- og bustrafik. Formålet er at holde departementet underrettet om den overordnede udvikling på disse områder. Nedenstående udgør Trafikstyrelsens femte statusafrapportering. Nærværende rapport omfatter en status for udvikling frem til og med 2009 i den offentlige bustrafik samt for den individuelle handicapkørsel, som trafikselskaberne har ansvaret for at udføre. Endelig leveres en status for udviklingen frem til og med 2009 i togtrafikken opdelt på geografiske områder og togoperatører/togsystemer.

4

5 5 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren Indhold Buskørsel 7 Udvikling i økonomien Udvikling i køreplantimer og påstigere 7 8 Handicapkørsel 10 Udvikling i økonomien Udvikling i rejser og transportarbejde Togtrafik 13 Udvikling i rejser og transportarbejde Udvikling i trafik over Øresund 13 15

6

7 Buskørsel Trafikselskaberne indberetter årligt data for offentlig buskørsel til Trafikstyrelsen. Seneste indberetning vedrører regnskabet for I nedenstående status for udviklingen i den offentlige buskørsel er indberetningerne vedrørende regnskabet for 2009 indarbejdet. Udvikling i økonomien De samlede udgifter til offentlig buskørsel på landsplan var i 2009 på 6,3 mia. kr., de samlede passagerindtægter på landsplan nåede 2,8 mia. kr., mens de samlede regionale og kommunale tilskud tilsammen var på 3,5 mia. kr. De samlede udgifter til offentlig buskørsel steg med 406 mio. kr. (løbende priser) fra 2008 til De samlede passagerindtægter steg i 2009 med 45 mio. kr. (løbende priser) i forhold til Det samlede tilskud fra kommuner og regioner steg - for at dække de stigende udgifter - med 344 mio. kr. (løbende priser). Differencen på 17 mio. kr. fra 2008 til 2009 må tilskrives unøjagtigheder i trafikselskabernes rapporteringer for En væsentlig del af springet i udviklingen i fra 2006 til 2007 skyldes ændret opgørelsesmetode. Opgørelserne efter kommunalreformen i 2007 inkluderer alle kommuner og dermed en række kommuner, som ikke tidligere var medtaget i statistikken. En del af stigningerne i perioden 2007 til 2009 skyldes bortfaldet af den kollektive bustrafiks fritagelse for energiafgifter, der havde virkning fra 4. kvartal Dette betyder en stigning i de samlede udgifter på omkring 125 mio. kr. i 2008 og 500 mio. kr. (2008 priser) i Disse udgifter er kommunerne og regionerne blevet DUTkompenseret for. Endelig har stigningen i olieprisen i 2008 også haft en effekt på udgifterne i 2009, idet disse stigninger har medført forøgede kontraktbetalinger i Passagerfinansieringsgraden opgøres som de samlede passagerindtægters andel af de samlede udgifter. I 2009 var landsgennemsnittet for passagerfinansieringsgraden på 45%. Sammenlignes landsgennemsnittet for 2009 med landsgennemsnittet året før ses, at passagerfinansieringsgraden er faldet med 2 procent point mellem 2008 og Dette fald kan dog tildels tilskrives kompensationen vedrørende energiafgifter. For sammenligning af udviklingen i økonomiske nøgletal indenfor offentlig buskørsel fra år 2000 til 2009, se Tabel 1, Tabel 2 samt Figur 1 nedenfor. Tabel 1. Økonomiske nøgletal for offentlig buskørsel, (løbende priser) Samlede udgifter (mio. kr.) 4.374, , , , , , , , , ,3 Samlede passagerindt (mio. kr.) 2.302, , , , , , , , , ,3 Samlet tilskud (mio. kr.) 1.863, , , , , , , , , ,0 Passager-finansieringsgrad 53% 57% 56% 53% 58% 56% 57% 52% 47% 45% Kilde: Data indberettet af trafikselskaberne til Amtsrådsforeningen for årene og til Trafikstyrelsen fra år 2006 og frem. Skiftet fra 2006 til 2007 skyldes en ændret opgørelsesmetode. Før 2007 indgik kun nogle af de kommunale trafikselskabers buskørsel i statistikken, mens alle trafikselskabers trafik indgår fra 2007.

8 Tabel 2. Udvikling i økonomiske nøgletal for offentlig buskørsel, (Indekseret og deflateret med nettoprisindeks) År 2000 = Samlede udgifter Samlede passagerindt Samlet tilskud Nettoprisindeks (1) (1) Den benyttede opregningsfaktor er nettoprisindekset, jf. Finansministeriets ØAV (Økonomisk Administrative Vejledning). Kilde: Data indberettet af trafikselskaberne til Amtsrådsforeningen for årene og til Trafikstyrelsen fra år 2006 og frem. Skiftet fra 2006 til 2007 skyldes en ændret opgørelsesmetode. Før 2007 indgik kun nogle af de kommunale trafikselskabers buskørsel i statistikken, mens alle trafikselskabers trafik indgår fra Udvikling i køreplantimer og påstigere Antallet af køreplantimer var på 9,4 mio. og antallet af påstigere på 345,4 mio. i Antallet af køreplantimer og antallet af påstigere er således faldet fra år 2008 til 2009 med hhv. 78 tus. køreplantimer og 16 mio. påstigere. For sammenligning af udviklingen i køreplantimer og påstigere indenfor offentlig buskørsel fra år 2000 til 2009, se Tabel 3 og Tabel 4 nedenfor. Tabel 3. Køreplantimer og påstigere, Køreplantimer (1.000) 9.064, , , , , , , , , ,3 Påstigere (1), (mio.) 392,5 392,8 381,8 389,6 376,0 369,0 368,0 362,5 361,6 345,4 (1) Trafikselskaberne har siden 2007 indberettet data for påstigere til Trafikstyrelsen. Data for påstigere før år 2007 stammer fra flere kilder. For årene : Analyse af amters og kommuners administration af det statslige tilskud til takstnedsættelser i den lokale og regional kollektive trafik For årene : Passagerudvikling , udarbejdet af Danske Regioner og trafikselskaberne Kilde: Data indberettet af trafikselskaberne til Amtsrådsforeningen for årene og til Trafikstyrelsen fra år 2006 og frem. Se også note (1) for data for påstigere. Skiftet fra 2006 til 2007 skyldes en ændret opgørelsesmetode. Før 2007 indgik kun nogle af de kommunale trafikselskabers buskørsel i køreplantimestatistikken, mens alle trafikselskabers trafik indgår fra Påstigerene gælder alle trafikselskaber både før og efter 2007, men med ændret opgørelsesmetode fra 2006 til 2007.

9 Tabel 4. Udvikling i køreplantimer og påstigere, (Indekseret) År 2000= Køreplantimer Påstigere (1) (1) Se note (1) til Tabel 3. Kilde: Data indberettet af trafikselskaberne til Amtsrådsforeningen for årene og til Trafikstyrelsen fra år 2006 og frem. Se også note (1) for data for påstigere. Skiftet fra 2006 til 2007 skyldes en ændret opgørelsesmetode. Før 2007 indgik kun nogle af de kommunale trafikselskabers buskørsel i køreplantimestatistikken, mens alle trafikselskabers trafik indgår fra Påstigerene gælder alle trafikselskaber både før og efter 2007, men med ændret opgørelsesmetode fra 2006 til Det forholdsvise markante fald i antal påstigere kan delvist forklares med en ændret opgørelsesmetode af antallet af påstigninger i Århus bybusser, således at tallet nu er mere præcist. Skønsmæssigt udgør den ændrede opgørelsesmetode i Århus bybusser 5,6 mio. færre påstigere. Herudover kan et fald på skønsmæssigt 1,7 mio. påstigere forklares ved en mangelfuld rapportering fra Fynbus, der er ved at blive udbedret. Det overskydende fald på ca. 8,9 mio. påstigere i 2009 set i forhold til 2008, kan ikke med den viden Trafikstyrelsen har, forklares ud fra ændringer af opgørelsesmetode el.lign. hos trafikselskaberne. Denne ændring må således hovedsagligt tilskrives den generelle tendens til fald i antallet af påstigninger. Dog kan en mindre del forklares ved at der frem til og med marts 2009 ses stadig effekter fra åbningen af metroens Østamagerbane.

10 Handicapkørsel Trafikselskaberne indberetter årligt data for handicapkørsel til Trafikstyrelsen. Seneste indberetning vedrør regnskabet for I nedenstående status for udviklingen i handicapkørsel er indberetningerne vedrørende regnskaberne for 2009 indarbejdet. Udvikling i økonomien De seks trafikselskabers samlede bruttoudgifter til handicapkørsel steg i 2009 til 321,2 mio. kr., en stigning på 14,8 mio. kr. (løbende priser) i forhold til En del af stigningen kan tilskrives stigende brændstofudgifter i 2008, som har haft influeret på størrelsen af kontraktbetalingen i 2009 i en del tilfælde. Den samlede brugerbetaling faldt med 1,5 mio. kr. til 51,3 mio. kr., mens det samlede offentlige tilskud steg med 16,5 mio. kr. til 270 mio. kr. (løbende priser). Følgelig bliver passagerfinansieringsgraden for alle trafikselskaber under ét på 16 % i Sammenlignet med året før er der tale om et fald i den landsgennemsnitlige brugerfinansiering på 1 procent point, og dermed følger udvikling i brugerfinansieringsgraden den nedadgående trend, der ses fra For sammenligning af udviklingen i økonomiske nøgletal for handicapkørsel fra år 2000 til 2009, se Tabel 5 og Tabel 6 nedenfor. Tabel 5. Økonomiske nøgletal for handicapkørsel, (løbende priser) Samlede bruttoudgifter (mio. kr.) Samlet brugerbetaling (mio. kr.) Samlet offentligt tilskud (mio. kr.) Passagerfinansieringsgraden 235,4 252,5 271,2 275,7 270,6 279,0 270,4 280,3 306,4 321,2 36,5 42,6 46,4 53,2 55,8 56,5 55,7 54,3 52,8 51,3 198,9 209,9 224,8 222,5 214,8 223,2 214,7 226,0 253,5 270,0 16% 17% 17% 19% 21% 20% 21% 19% 17% 16% Kilde: Data indberettet af trafikselskaberne til Amtsrådsforeningen for årene og til Trafikstyrelsen fra år 2006 og frem.

11 Tabel 6. Udvikling i økonomiske nøgletal for handicapkørsel, (Indekseret og deflateret med nettoprisindeks) År 2000 = Samlede bruttoudgifter Samlet brugerbetaling Samlet offentligt tilskud Nettoprisindeks (1) (1) Den benyttede opregningsfaktor er nettoprisindekset, jf. Finansministeriets ØAV (Økonomisk Administrative Vejledning). Kilde: Data indberettet af trafikselskaberne til Amtsrådsforeningen for årene og til Trafikstyrelsen fra år 2006 og frem. Udvikling i rejser og transportarbejde Antallet af visiterede er faldet med fra 2008 til Der var i visiterede. Antallet af rejser mellem 2008 og 2009 er steget med Den gennemsnitlige turlængde er steget fra 13,3 km. i 2008 til 13,7 km. pr. rejse i Stigningen i antallet af rejser og i den gennemsnitlig turlængde pr. rejse har medført et en stigning i det samlede persontransportarbejde fra 2008 til Persontransportarbejdet nåede i 2009 op på 12,5 mio. person-km. For sammenligning af udviklingen i nøgletal for persontransportarbejde og visiterede indenfor handicapkørsel fra år 2000 til 2009, se Tabel 7 og Tabel 8 nedenfor. Tabel 7. Nøgletal for persontransportarbejde og visiterede indenfor handicapkørsel, Antal visiterede Antal rejser (i 1.000) Gennemsnitlig turlængde (km.) Samlet persontransportarb. (mio. person-km.) 1.057, , , , , ,8 985,2 923,8 879,7 908,1 13,8 15,1 14,4 14,5 14,5 15,6 13,6 14,4 13,3 13,7 12,1 14,3 17,0 16,2 15,8 15,7. 13,4 13,3. 11,7 12,5 Kilde: Data indberettet af trafikselskaberne til Amtsrådsforeningen for årene og til Trafikstyrelsen fra år 2006 og frem.

12 Tabel 8. Udvikling i nøgletal for persontransportarbejde og visiterede indenfor handicapkørsel, (Indekseret) År 2000 = Antal visiterede Antal rejser Gennemsnitlig turlængde Samlet persontransportarb Kilde: Data indberettet af trafikselskaberne til Amtsrådsforeningen for årene og til Trafikstyrelsen fra år 2006 og frem. Generelt ses fra 2000 til 2003 en stigende tendens i antallet af visiterede, hvorefter antallet er stagneret. Samtidig ses fra 2002 en faldende tendens i antal rejser. Dette fald kan forklares med omlægninger i betalingsstrukturen. Således betalte de handicappede brugere tidligere for et fast antal rejser om året typisk 104 rejser pr. handicappet. I dag har de handicappede brugere en mindre egenbetaling ved hver rejse.

13 Togtrafik Udvikling i rejser og transportarbejde Persontransporten på det danske banenet har været stigende i en årrække opgjort både som rejser og transportarbejde, men 2009 viser et svagt fald i transportarbejdet. Udviklingen i antal personrejser med tog på det danske jernbanenet fremgår af nedenstående tabel for perioden Det samlede antal rejser på alle baner er i perioden vokset med 41,4 %. I 2009 var der omkring 3,4 % flere rejser end året før. Metro har stået for størstedelen af passagertilvæksten. På statslige baner (inkl. S-tog) er antallet af rejser vokset med 2,4 % fra 2008 til Tabel 9. Udviklingen i antal rejser med persontog på banenettet, Mio. rejser årligt Intern Østdanmark 35,8 35,4 33,6 34,1 34,4 35,5 36,4 37,2 38,0 40,3 Intern Vestdanmark 16,2 16,6 17,1 18,3 18,7 19,3 20,4 20,3 20,2 20,7 Øst- Vestdanmark 6,7 7,1 7,2 7,6 7,8 7,8 7,9 8,1 8,3 8,2 Øresund 2,4 4,4 4,7 5,2 5,8 6,3 7,5 9,2 10,2 10,9 International 0,7 0,7 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 1,2 0,9 Total fjernog regionaltog 61,8 64,3 63,7 66,0 67,5 69,8 73,0 75,7 78,0 81,0 S-tog 91,7 90,6 86,8 88,4 89,6 90,5 90,4 88,6 91,1 92,1 Metro.... 3,3 20,4 33,8 36,1 36,5 39,4 46,5 49,8 Privatbaner 12,0 12,2 11,5 11,2 11,2 11,2 11,1 10,6 10,6 11,1 Total alle baner *) 165,5 167,0 165,3 186,0 202,1 207,5 211,1 214,3 226,3 234,0 *) Kombirejser mellem fjern- og regionalrejser og rejser med S-tog, Metro og Privatbaner er talt med flere gange. Det bemærkes, at opgørelse for 2008 er blevet opdateret siden udgivelsen af Takstrapport for oktober Kilde: Danmarks Statistik I perioden fra 2000 til 2009 er det samlede persontransportarbejde på banenettet vokset med 15,3 %, dog var der et fald på 1,3 % det seneste år jf. nedenstående tabel. På de statslige baner (inkl. S-tog) produceredes i 2009 i alt omkring 1,9 % færre personkilomenter end året før.

14 Tabel 10 Transportarbejde med persontog på banenettet, Mio. personkm Intern Østdanmark Intern Vestdanmark Øst- Vestdanmark Øresund International Total fjernog regionaltog S-tog Metro Privatbaner Total alle baner Kilde: Danmarks Statistik. Det bemærkes, at opgørelse for 2008 er blevet opdateret siden udgivelsen af Takstrapport for oktober Det bemærkes, at ovenstående data fra Danmarks Statistik ikke altid stemmer overens med de opgørelser Trafikstyrelsen modtager direkte fra jernbaneoperatørerne. Trafikstyrelsen kan ikke umiddelbart genkende Danmarks Statistiks tal vedrørende Øresundstrafikken og kan dels ikke genkende en passagertalsvækst på 7% fra 2008 til Trafikstyrelsen vil tage kontakt til Danmarks Statistik og få afklaret, hvad deres tal for Øresundstrafikken indeholder, samt kontrollere om deres talmateriale er konsistent i forhold til Trafikstyrelsens øvrige opgørelser. Trafikstyrelsen kan ikke forklare, hvorfor persontransportarbejdet udvikler sig markant anderledes end udviklingen i passagertallet. Bag opgørelsen af transportarbejdet ligger der beregninger af passagerernes gennemsnitlige rejselængde, og denne gennemsnitlige rejselængde er faldet fra 2008 til 2009, jf. Tabel 10. Faldet er særligt markant for Øresundsrejser, men dette skyldes, at der i 2009 er ændret i opgørelsesmetoden.

15 Tabel 10. Gennemsnitlig antal km. pr. rejse Km Intern Østdanmark Intern Vestdanmark Øst- Vestdanmark Øresund International Total fjernog regionaltog S-tog Metro Privatbaner Total alle baner Kilde:Danmarks Statistik. Udvikling i trafik over Øresund Trafikstyrelsen indgik den 11. januar 2008 kontrakt med DSBFirst om at overtage Øresundstrafikken. DSBFirst overtog togdriften på Kystbanen og over Øresund fra DSB den 11. januar Trafikstyrelsens foretager opgørelse af data for Øresundstrafikken, se Tabel 11. Det bemærkes, at denne opgørelse ikke stemmer overens med opgørelserne fra Danmarks Statistik jf. Tabel 9.

16 Tabel 11. Passagerer over Øresund, Måned Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Hovedtotal Kilde: Trafikstyrelsen opgørelse over passagerer over Øresund. Tal fra før 11. januar 2009 er fra DSB. Tabel 12. Transportarbejde DSBFirst 2009 (11. jan. 31. dec. 2009) Mio. personkm 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt DSBFirst transportarbejde i alt, 2009* Heraf over Øresundsbroen* *Kun tal fra 11. januar 2009 og frem. Kilde: Trafikstyrelsens opgørelse af transportarbejde til Danmarks Statistik (for perioden 11. januar 2009 til og med 31. december 2009). Udover DSBFirst udfører DSB (IC Bornholm) og SJ også passagertransport over Øresund. Det samlede transportarbejde over Øresundsbroen er således større end hvad der fremgår af Tabel 12.

17 Trafikstyrelsen Adelgade 13 DK-1304 København K. Takstrapportering

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010 Rapportering om udviklingen i - April 2010 28. april 2010 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2010 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009 6. oktober 2010 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel,

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2013

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2013 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2013 15. oktober 2014 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 27. januar 2015 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2015 19. september 2016 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5

Læs mere

Handicapkørsel Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel

Handicapkørsel Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7044 Fax 3338 1439 mni@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Handicapkørsel 2009 Den individuelle handicapkørsel udføres af erne, som jf. Lov om er, 11,

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2014 12. august 2015 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2017

Handicapkørsel. Statistik, budget 2017 Handicapkørsel Statistik, budget 2017 14. maj 2017 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

Tabel 2 Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab (i kr.) (1), handicapkørsel, regnskab 2008

Tabel 2 Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab (i kr.) (1), handicapkørsel, regnskab 2008 Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud pr. trafikselskab (i 1.000 kr.), handicapkørsel, Bruttoudgifter (1) Entreprenørudgifter Movia BAT Fynbus Sydtrafik (2) Midttrafik (3) Taxi-bevilling 64.256

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010 24. oktober 2011 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes: Udkast Bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber,

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016 29. januar 2016 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 1 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012 Rapportering om udviklingen i - Marts 2012 19. marts 2012 1 Rapportering om udviklingen i Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2012 vedrørende udviklingen i den kollektive

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016 Nøgletal for privatbanerne Budget 2016 26. januar 2016 1 Nøgletal for privatbanerne Indhold Indhold Indledende om privatbanestatistik 2 Nøgletal for privatbanerne 5 2 Nøgletal for privatbanerne Indledende

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2015 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2015 23. september 2016 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold 5 Offentlig buskørsel, regnskab 2015 5 Nøgletal for offentlig buskørsel,

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2013

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2013 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2013 12. november 2014 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Køge 14. juni 2013 Oversigt Hvordan har Flextrafik udviklingen været Hvor er der Flextur nu Flexturs

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2014

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2014 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2014 20 august 2015 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab 2014

Læs mere

2. Trafikselskabets budget 2011

2. Trafikselskabets budget 2011 3 1-21-3-09 2. ets budget 2011 Resumé ets budget til administration og fællesaktiviteter for 2011 skal godkendes af Bestyrelsen på mødet 10. september 2010. Set i lyset af krav om nulvækst og effektiviseringer

Læs mere

Offentlig buskørsel, regnskab 2008

Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafikstyrelsen.

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016 Handicapkørsel Statistik, budget 2016 29. januar 2016 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i kr.)

Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i kr.) Nøgletal for handicapkørsel Regnskab 2007 Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i 1.000 kr.) Bruttoudgifter (1) Entreprenørudgifter Movia BAT Fynbus Sydtrafik

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2011

Handicapkørsel. Statistik, budget 2011 Handicapkørsel Statistik, budget 2011 8. december 2010 3 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 5 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel 5 Økonomiske nøgletal 7 Rejsenøgletal 8 Årrækker 9 Takster

Læs mere

- Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI

- Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI - Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI Den 28. september 1997 blev der gennemført en nedsættelse af taksterne i den lokale og regionale kollektive

Læs mere

Udviklingen i den kollektive trafiks takster og rejser - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor

Udviklingen i den kollektive trafiks takster og rejser - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor Udviklingen i den kollektive - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor September 2008 3 Udviklingen i den kollektive Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007 Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007 Udgifter Movia BAT Fynbus (1) Sydtrafik Kontraktbetaling 2.335,6 36,3 406,5 436,3 1.078,0 466,4

Læs mere

VestTur TØF-konferencen oktober 2003

VestTur TØF-konferencen oktober 2003 Status og planerne for de næste par år:! Baggrunden! Hvad er VestTur?! Status! Hvorfor er VestTur den rigtige løsning?! VestTur de kommende år Baggrunden for VestTur:! Ønsket om ændret trafiksystem! Hvad

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2012-2022 20. september 2011 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2012-2022 Trafikselskabernes samlede forventede udbud

Læs mere

Trafiktallene er opdateret til og med marts 2015 for alle takstområder og lokalbanerne.

Trafiktallene er opdateret til og med marts 2015 for alle takstområder og lokalbanerne. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Jenny Kanth 05.2 Trafiktalsrapport juni 2015 Resume: Trafiktallene er opdateret til og med marts 2015 for alle takstområder og lokalbanerne.

Læs mere

Den kollektive trafik i Danmark

Den kollektive trafik i Danmark Den kollektive trafik i Danmark Status over udviklingen i sektoren i 2015 1 2 Forord Den kollektive trafik dækker mange menneskers transportbehov. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har flere roller i forhold

Læs mere

Bilag 1C: Brostatistik

Bilag 1C: Brostatistik Vejdirektoratet Side 1 Bilag 1C: Brostatistik Bilag 1C: Brostatistik 1. Bro statistik for Storebæltsbroen I midtvejsrapporten fra foråret 2010, var der i det daværende bilag 1B vist de tal, som Storebælt

Læs mere

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Evaluering af HyperCard Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Marts 2013 3 Evaluering af HyperCard Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvad er HyperCard 5 4 HyperCard

Læs mere

Trafikkøbsrapport 2010-2014. Trafikkøb 2010-2014

Trafikkøbsrapport 2010-2014. Trafikkøb 2010-2014 Trafikkøbsrapport 2010-2014 Trafikkøb 2010-2014 Trafikkøbsrapport 2010-2014 Udgivet af: Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 289 Offentligt Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget 1 Dagsorden, Møde mellem DSB og Transport- og Bygningsudvalget DAGSORDEN 1. Status

Læs mere

Passagerstatistik 1. halvår 2013

Passagerstatistik 1. halvår 2013 Passagerstatistik 1. halvår 2013 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2009 2013... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 10 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2015 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I juni 2015 var der lidt over 2.022.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008 Opdateret 20. november 2010 Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008 Udgifter Movia BAT Fynbus (2) Sydtrafik Midttrafik (3) Driftsudgifter

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Ledelsesinformation - december 2012

Ledelsesinformation - december 2012 Ledelsesinformation - december 2 Ledelsesinformationens formål er, at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre og Sundhedsområde. For løbende

Læs mere

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 SUN Årsopg ørels e 2 013 «edocadd resscivilc ode» Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 Indhold Sundhed...3 Aktivitetsbestemt medfinansiering...3 Udviklingen i aktivitetsbestemt medfinansiering

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013

Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Trafikstyrelsens rapport for året 2013 April 2014 3 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvordan

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1 FORBRUGERRÅDET TÆNK SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 3. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Pressemeddelelse: Odense, den 3. september 21 Beskedent fald i ledigheden i Syddanmark De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark er faldet med 9 fuldtidsledige sammenlignet

Læs mere

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland AMK-Øst 23. maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 3338 1439 mni@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010 Notat Journal T214-000002 Dato 08.06.2010

Læs mere

Flextur. Jens Peter Langberg Juni 2016

Flextur. Jens Peter Langberg Juni 2016 Flextur Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk. Juni 216 Baggrund for Flextur Buskompenserende produkt erstatter tyndt belagte ruter Reel servicetilbud i tyndtbefolkede områder Fra starten i år 2 har der

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2014-2024 21. november 2013 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2014-2024 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013 Notat Dato Skrevet af Journal nr. 3. januar 214 Kåre Strøm 11/1472 Underretninger i perioden 1. januar 213 31. december 213 Børneudvalget (BU) besluttede på sit møde den 27. februar 213 sag nr. 544, at

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4 REGION HOVEDSTADEN Regionaludvalget den 4. september 2012 Sag nr. 6 Emne: Meddelelser Bilag 4 Sag 6a Bilag 1 Notat Til: Ekstern Kopi til: JPL Sagsnummer Sagsbehandler DAK Direkte 36 13 19 88 Fax - DAK@moviatrafik.dk

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

OVERBLIK OVER BUSSERNES OG

OVERBLIK OVER BUSSERNES OG 25. maj 2009 OVERBLIK OVER BUSSERNES OG LOKALBANERNES ØKONOMI - Teknisk baggrundsnotat Indholdsfortegnelse Resume...2 1. Formål...4 2. Situationen i 2009...5 3. Fremskrivning af udgifter til kollektiv

Læs mere

Frederikshavn Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted

Frederikshavn Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted Jan 212 Feb 212 Mar 212 Apr 212 Maj 212 Jun 212 Jul 212 Aug 212 Sep 212 Okt 212 Nov 212 Dec 212 Jan 213 Feb 213 Mar 213 Apr 213 Maj 213 Jun 213 Jul 213 Aug 213 Sep 213 Okt 213 Nov 213 Dec 213 Jan 214 Feb

Læs mere

Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul

Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul Frank Sjøgreen Kyhnauv fky@moviatrafik.dk Dok.nr. 2614655 14.06.2013 / Køge Dagsorden 1. Baggrund for den nye budget og regnskabsproces Fremrykning

Læs mere

Passagerstatistik 2014

Passagerstatistik 2014 Passagerstatistik 2014 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2010 2014... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 9 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale ruter... 15

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

DataHub Markedsrapport

DataHub Markedsrapport Nr. 3 - August 216 DataHub Markedsrapport 15-11-216 Dok. 16/398-1 1. Introduktion Indhold Energidata fra DataHub Energinet.dk ejer og driver den danske DataHub landets centrale register over danskernes

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016 Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et

Læs mere

Forbindelsen over Storebælt

Forbindelsen over Storebælt Forbindelsen over Storebælt fakta 2010 Trafik og marked Trafik Den faste forbindelse over Storebælt har medført flere væsentlige ændringer i trafikstrømmene mellem landsdelene. Det er blevet både nemmere

Læs mere

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1 NOTAT 30. juni 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført et pilotprojekt

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden AMK-Øst Maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2017-2026 18. maj 2016 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2017-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Flextrafik Kollektivtransportforums årskonferanse 2014. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk

Flextrafik Kollektivtransportforums årskonferanse 2014. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Flextrafik Kollektivtransportforums årskonferanse 2014 Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk. Februar 2014 Hovedpunkter Trafikselskaberne i Danmark Hvad er Movia og Flextrafik De 5 ordninger Movias roller

Læs mere

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017 Trafikkøbsrapport lokalbaner 2012-2016 Trafikselskabet Movia august 2017 Indledning Alle myndigheder, der indkøber offentlig servicetrafik, er, i medfør af EU Forordning nr. 2016/2338 (PSOforordningen),

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Hillerød Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2014,

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Til Gladsaxe Kommune. 08. februar Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gladsaxe Kommune. 08. februar Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gladsaxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 2015 Beskæftigelsesforvaltningen Indhold: Indhold S Unge 3 Virksomhedssamarbejde 4 Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser i 6-byerne som

Læs mere

Albertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Albertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Albertslund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Albertslund Kommune - Følgebrev til

Læs mere