Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole"

Transkript

1

2 Risbjerggård udbud af teknisk rådgivning Foreløbig udgave Side 2 af 10 Indhold 1. Indholdsfortegnelse 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole 3. Organisation 3.1 Organisatoriske forudsætninger 3.2 Tids- og handlingsplan 4. Udbudsopgaven 4.1 Forudsætninger og krav 4.2 Bygherrerådgiverydelsen 4.3 Anlægsramme 5. Udbudsbetingelser 5.1 Udbudsmateriale 5.2 Forespørgsler 5.3 Besigtigelse 5.4 Indlevering 5.5 Tilbudets indhold 5.6 Bedømmelse 5.7. Vederlag 6. Bilagsoversigt

3 Risbjerggård udbud af teknisk rådgivning Foreløbig udgave Side 3 af Præsentation 2.1. Indledning Hvidovre Kommune indbyder hermed 5 firmaer til at deltage i en indbudt licitation omhandlende teknisk rådgivning i forbindelse med ombygning og renovering af bygningskomplekset Risbjerggård, beliggende overfor Hvidovre Rådhus, og nybygning af ca m² undervisningslokaler til Hvidovre Musikskole på samme matrikel. Der ønskes et samlet kompleks med god sammenhæng mellem nyt og gammelt, som udover husets nuværende funktioner samt nye faciliteter til musikskolen skal rumme en café og et attraktivt gårdhavemiljø. Et mere specifikt program for byggeriet fastlægges i samarbejde med vinderen af nærværende udbud. Hvidovre Kommune er bygherre og ønsker med dette udbud at skabe grundlag for, at Risbjerggård efter gennemførsel af renovering og nybygning fremstår som et markant og mangfoldigt samlingspunkt for husets brugere i særdeleshed og byens borgere i almindelighed. Der har i kommunen været en engageret debat om hvorvidt bygningen skal bevares eller nedrives. Selvom bygningen ikke ud fra en fredningsmæssig vurdering er klassificeret som bevaringsværdig har den for mange af Hvidovres borgere en historisk værdi bl.a. som en af de ældste bygninger i kommunen. Desuden har bygningen i lange perioder været hjemsted for flere generationers ungdomsfester og politiske møder m.m. hvorfor der blandt mange borgere Hvidovre næres en særlig veneration for stedet. Spørgsmålet om nedrivning har været politisk behandlet, og det må betragtes som udelukket, at bygningen nedrives helt eller delvist. Dette udbud omhandler totalrådgivning i forbindelse med gennemførsel af projektet fra programmering til gennemførsel af byggeriet. Udbudet gennemføres digitalt via Byggeweb. 2.2 Rådgiverydelsens omfang Udbudet omfatter teknisk rådgivning og bistand efter ABR89 i forbindelse med opførelse af undervisningslokaler til Hvidovre Musikskole som tilbygning på Risbjerggård og i forbindelse med renovering og ombygning af Risbjerggård. Ydelserne udføres som totalrådgivning og omfatter ingeniør- og arkitektydelser såsom programmering, projektering og tilsyn. I forbindelse med programmeringen skal processen befordre inddragelse af brugere og relevante politiske udvalg, hvorfor der skal regnes med afholdelse af workshops, temamøder og borgermøder som en del af rådgivningsydelsen. Ydelserne er nærmere beskrevet i bilag A aftaleudkast af 15. juni 2007 pkt.4. Til at forestå bygherrerådgivning i forbindelse med og gennemførsel af nærværende udbud har Hvidovre Kommune valgt Kuben Boplan A/S. 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole Risbjerggård er beliggende på adressen Hvidovrevej 241 i Hvidovre. Bygningskomplekset er opført 1850, og anvendes i dag til bl.a. kommunale mødeaktiviteter, bankospil, ungdomsfester og amatørteater

4 Risbjerggård udbud af teknisk rådgivning Foreløbig udgave Side 4 af 10 De eksisterende bygninger har ifølge BBR et bruttoetageareal på 769 m2. I øvrigt henvises til bilag B, synsrapport af 17. maj Hvidovre Musikskole har adresse på Hvidovrevej 280, men har aktiviteter forskellige steder i kommunen, typisk på skoler.

5 Risbjerggård udbud af teknisk rådgivning Foreløbig udgave Side 5 af Organisation 3.1 Organisatoriske forudsætninger Bygherre: Hvidovre Kommune Hvidovrevej Hvidovre Kontakt: Juridisk konsulent Janne Kofod Hansen Bygherrerådgivning i forbindelse med nærværende udbud: Kuben Boplan A/S Ragnagade København Ø Telefon: Telefax: Kontakt: Bygherrerådgiver arkitekt Jesper Prip Sindberg 3.2 Tids- og handlingsplan Det samlede projekts forventede forløb angives I rammetidsplanen herunder. 18. juni 2007 Udbudsmateriale udsendes vi byggeweb 15. august 2007 Frist for aflevering af tilbud Medio oktober 2007 Bedømmelse af tilbud afsluttet Ultimo oktober 2007 Politisk godkendelse af valg af rådgiver Kontrahering Ultimo Procesoptimering Programmering Projektering Udbud Ultimo 2008 september 2009 Byggeperiode September 2009 Ibrugtagning

6 Risbjerggård udbud af teknisk rådgivning Foreløbig udgave Side 6 af Udbudsopgaven 4.1 Forudsætninger og krav Rådgivningen udføres i henhold til ABR89 med ændringer og tilføjelser, der fremgår af nærværende udbudsmateriale med bilag. 4.2 Rådgiverydelsen Procesrådgivning Bygningssyn/ renoveringsplan/ registrering Programmering Projektering Udbud og kontrahering Byggeledelse Tilsyn I øvrigt i henhold til bilag A aftaleudkast pkt Anlægsrammen Der forventes for det samlede projekt en ramme til håndværkerudgifter på ca. 30 mio. kr. ekskl. moms.

7 Risbjerggård udbud af teknisk rådgivning Foreløbig udgave Side 7 af Udbudsbetingelser 5.1 Udbudsmateriale - Udbudsbrev - Nærværende udbudsgrundlag - Vedlagte udkast til rådgivningsaftale dateret 15. juni Øvrige bilag i henhold til pkt. 6. Tilbudsgiverne bedes kontrollere, at ovennævnte materiale er vedlagt. Alt i øvrigt i henhold til ABR 89, samt bestemmelserne i DANSKE ARK (PAR) og F.R.I. s ydelsesbeskrivelse Byggeri og Planlægning April Forespørgsler Eventuelle spørgsmål vedrørende udbudsmaterialet bedes rettet til Kuben Boplan A/S, Att.: Jesper Prip Sindberg pr. Spørgsmålene skal være Boplan A/S i hænde senest fredag den 1. august Alle spørgsmål og svar vil blive udsendt til de bydende som rettelsesblade. 5.3 Besigtigelse Der bliver afholdt en fælles besigtigelse af Risbjerggård tirsdag d. 31. juli 2007 kl. 10: Indlevering Tilbudsmaterialet skal være Kuben Boplan A/S i hænde senest onsdag d. 15. august 2007 kl. 14:00. Materialet afleveres i digital form i pdf-format ved upload via Byggeweb. Yderligere krav til materialet såsom filnavne og opdeling kan læses på det aktuelle udbud på byggeweb. Det er tilbudsgivers risiko at der kan ske rettidig upload til byggeweb. 5.5 Tilbudets indhold Tilbudet skal indeholde følgende: 1. Honorartilbud på opgaven. 2. Forslag til byggesagens organisation og samarbejdsproces 3. Udvalgte referencer inden for de sidste 3 år. 4. Erklæring om arbejdsmiljø, hvori tilbudsgiveren angiver at have taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt, jf. udbudsdirektivets artikel 27.

8 Risbjerggård udbud af teknisk rådgivning Foreløbig udgave Side 8 af 10 Ad. pkt. 1: Honorartilbudet ønskes givet som et fast aftalt beløb jf. udkast til rådgivningsaftale vedlagt som bilag. Desuden skal tilbudet indeholde timesatser for ekstraydelser, oplyst særskilt for arkitekt, ingeniør, konstruktør, teknisk designer/ teknisk tegner og administrativt personale. Ad. pkt. 2: Tilbuddet skal indeholde en beskrivelse som redegør for tilbudsgivers kompetencer i forhold til løsning af den konkrete opgave, som den beskrives i det samlede udbudsmateriale. Det har stor betydning for bygherren, at planlægningsprocessen med udarbejdelse af byggeprogram m.m. sker i en proces, som muliggør inddragelse af brugere og relevante politiske udvalg i planlægningsprocessen, indtil projektet er på projektforslagsniveau. Ligeledes vægtes det, at der allerede i planlægnings og projekteringsfaserne ved den valgte proces og ved valg af tilknyttede medarbejdere, fokuseres på sikkerhed og arbejdsmiljø både i forbindelse med selve byggeriet og ved den efterfølgende brug af bygningerne. Desuden skal der allerede i de tidlige faser arbejdes for, at der ved byggeriets afslutning kan gennemføres mangelfri aflevering. Der ønskes oplysning om nøglemedarbejdere - de projektansvarlige og de ledende medarbejdere for rådgiver og evt. underrådgiver - der sættes på opgaven. CV er for disse personer ønskes vedlagt. Ad. pkt. 3: Der ønskes oplysning om referencer for de oplyste personer/cv er (det skal fremgår tydeligt hvilke referencer, der hører til de respektive personer) fra tilsvarende opgaver inden for de sidste 3 år med angivelse af bygherrens navn, opgavens lokalisering, udførelsesperiode samt oplysninger, der i øvrigt kan give indtryk af opgavens omfang og karakter. Desuden ønskes der ved eksempler redegjort for, i hvilket omfang og på hvilke projekter de enkelte firmaer og personer i tilbudsgivers organisation tidligere har samarbejdet. (På baggrund af Kammeradvokatens bemærkninger af 6. juni 2007 skal dette afsnit evt. præciseres). 5.6 Bedømmelse Kuben Boplan vil ved bedømmelsen fungere som rådgiver for bygherren. Kriteriet for tildeling af kontrakt vil være det for bygherren økonomisk mest fordelagtige tilbud. Som redskab i bedømmelsen anvendes værdianalyse, hvor tilbudene sammenlignes systematisk og vurderes i forhold til hinanden. Tilbudene vil blive bedømt på grundlag af 3 delkriterier med følgende vægtning: A. Honorartilbud på opgaven (laveste pris giver højest point) 40 % B. Forslag til byggesagens organisation og samarbejdsproces 30 % C. Udvalgte referencer inden for de sidste 3 år 30 %

9 Risbjerggård udbud af teknisk rådgivning Foreløbig udgave Side 9 af 10 Bedømmelsen inden for de enkelte delkriterier sker ud fra en samlet vurdering. Bedste forslag gives 10 point med graduering nedad for øvrige. Tilbudene gives karakter for opfyldelse af hvert delkriterium. Karaktererne vægtes i henhold til procentfordelingen ovenfor og lægges sammen til en samlet gennemsnitlig karakter. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil være det, der herved opnår flest point. Forbehold Opmærksomheden henledes på, at forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne medfører, at tilbudet er ukonditionsmæssigt. Øvrige forbehold vil blive prissat, hvis dette er muligt. Hvis et forbehold ikke kan prissættes, vil tilbuddet ikke blive taget i betragtning. 5.7 Vederlag Deltagere i dette udbud honoreres ikke med vederlag. 5.8 Vedståelse Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud indtil 60 dage fra tilbudsfristen. 5.9 Forsikring Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på at bygherren tegner objektansvarsforsikring for projektet jf. Bilag A (aftaleudkast) afsnit Pligtmæssige oplysninger Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale eller regionale forpligtelser vedrørende: Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt på følgende adresser: Skatter og afgifter: SKAT Østbanegade København Ø Tlf.: Fax.: Internetadresse: Miljøbeskyttelse: Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf.: Fax.: Internetadresse:

10 Risbjerggård udbud af teknisk rådgivning Foreløbig udgave Side 10 af 10 Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt: Arbejdstilsynet Postboks København C Tlf.: Fax.: Internetadresse: 6. Bilagsoversigt A. Udkast til rådgivningsaftale dateret 18. juni 2007 B. Synsrapport af maj 2005 udført af Carl Bro. C. BIPS CAD- manual 2005 for Hvidovre Kommune D. IKT aftale af xx.xx.2007 E. AB92 med Kuben Boplans ændringer og præciseringer af

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2 vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. OFFENTLIGT UDBUD MED FORHANDLING 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 2 3 Egnethedsvurdering af tilbudsgiverne...

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om drift af National Focalpoint for European Urban Knowledge Network (EUKN) om bypolitik

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om drift af National Focalpoint for European Urban Knowledge Network (EUKN) om bypolitik Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om drift af National Focalpoint for European Urban Knowledge Network (EUKN) om bypolitik 1 Indholdsfortegnelse 1. UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1. Indledning... 4 1.2.

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER Ny Kærvang, Mors PROJEKTKONKURRENCE Region Nordjylland 8.maj 2015 Kuben Management Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Konkurrencemateriale... 2 2 Generelle oplysninger...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL.

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. Annonceret den 14. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Overordnede forhold...3 2.1. Den ordregivende myndighed...3 2.2. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser 11. januar 2011

Udbudsbetingelser 11. januar 2011 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/FKR/KKP Udbudsbetingelser 11. januar 2011 vedrørende Randers Kommunes udbud af nyt svømmebad i Randers Holst, Advokater

Læs mere

Udbudsbetingelser 7. oktober 2013. Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Workshops.

Udbudsbetingelser 7. oktober 2013. Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Workshops. Udbudsbetingelser 7. oktober 2013 Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Workshops. Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4.

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-134.550 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Niels Henriksen) 13. januar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-134.550 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Niels Henriksen) 13. januar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-134.550 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Niels Henriksen) 13. januar 2004 K E N D E L S E E. Pihl og Søn A/S (advokat Thomas Ryhl, København) mod Hadsund Kommune (advokat

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. november 2014 Line Faxøe E. Lauridsen lfel@vd.dk 2527 3464 BESTEMMELSER

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge (2013/S 014-018990) - begrænset udbud - opfordring til at give bud

OPP Kalvebod Brygge (2013/S 014-018990) - begrænset udbud - opfordring til at give bud Side 1 af 16 6. juni 2013 Rev. 13. august 2013 Byggeri 3 NNO J.nr. 13/00038 OPP Kalvebod Brygge (2013/S 014-018990) - begrænset udbud - opfordring til at give bud Bygningsstyrelsen har tidligere meddelt,

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Byggeprogram Herning svømmehal Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Kultur & Fritid Herning Kommune Sagsnr. 82.20.00-P00-1-13 Dato: 27.11.2013 1

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune

Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune Sundheds- og Udbud af Madudbringning til borgere i Københavns Kommune Indhold Side 1. Indledning... 3 1.1. UDBUDSFORM... 3 1.2. FORNYET ANNONCERING OG ÆNDRINGER EFTER ANNULLATION... 3 1.3. KØBENHAVNS KOMMUNE...

Læs mere