IDRÆTSFORENINGENS ANSVAR HVOR GALT KAN DET GÅ?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDRÆTSFORENINGENS ANSVAR HVOR GALT KAN DET GÅ?"

Transkript

1 IDRÆTSFORENINGENS ANSVAR HVOR GALT KAN DET GÅ?

2 Idrætsforeningens ansvar Hvem er idrætsforeningen? I Danmark er vi glade for foreninger. Alene inden for idrættens verden er der over foreninger. Men hvad er en forening egentlig for en størrelse? En forening er en (privat) sammenslutning/kreds af personer, som er gået sammen i et fællesskab (foreningen) for sammen at fremme og dyrke en fælles interesse. I juridisk forstand betegner man en forening som værende en juridisk person, og man kan i den sammenhæng sammenligne en forening med f.eks. et aktieselskab eller en selvejende institution. Men en idrætsforening er jo ikke kun en juridisk konstruktion. Den består også af mennesker af kød og blod (fysiske personer), som har forskellige roller og opgaver, som de varetager. I forhold til emnet idrætsforeningens ansvar er det derfor relevant at kigge på, hvornår det er den juridiske person altså foreningen, der kan drages til ansvar, og hvornår det eventuelt er en eller flere af de fysiske personer, der risikerer at blive draget til ansvar, når noget går galt. Flere slags ansvar Der findes flere forskellige former for ansvar, og begrebet ansvar kan opdeles i følgende fire områder: Ansvar i kontraktforhold - det vil sige, hvem hæfter for de økonomiske dispositioner og aftaler der indgås. Ansvar uden for kontraktforhold det vil sige, hvem hæfter (risikerer at komme til at betale erstatning) for skader og uheld i forbindelse med foreningens aktiviteter. Ansvar for strafbare handlinger det vil sige overtrædelse af love, politivedtægter mv. Moralsk ansvar. Med hensyn til det moralske ansvar vil det ikke blive særskilt behandlet i dette materiale. Men som et enkelt eksempel på begrebet moralsk ansvar kan nævnes den pædofilidebat, der de sidste par år har været. Bør idrætsforeninger konsekvent tjekke alle børne- og ungdomstrænere i Kriminalregisteret, før sådanne trænere hyres til at have med børn og unge at gøre i foreninger? 1

3 Hvem hæfter for foreningens økonomiske dispositioner? Det er hovedreglen, at det er foreningen (den juridiske person), der hæfter for de aftaler, som f.eks. bestyrelsesmedlemmer, eller andre der handler på foreningens vegne, indgår. Hvis f.eks. formanden eller en træner for en fodboldklub køber 10 fodbolde til ungdomsafdelingen, så er det foreningen (klubkassen), og ikke formanden eller træneren personligt, der hæfter for betalingen af fodboldene. Ligeledes er det også foreningen, der hæfter for de ansættelsesaftaler, som bestyrelsen indgår med trænere og instruktører. Man kan forestille sig den situation, at bestyrelsen har været alt for ambitiøs og ansat en træner, som foreningen slet ikke har råd til. Og det spørgsmål, der melder sig, når foreningen ikke længere kan betale trænerens løn, er, om træneren kun kan gøre sit krav gældende over for foreningen (klubkassen), eller om han eventuelt kan gøre sit krav gældende over for bestyrelsesmedlemmerne personligt, da det jo er dem, der har ansat ham. Også her vil svaret være, at den helt overvejende hovedregel er, at det alene er foreningen, der hæfter for trænerens løn. De fleste idrætsforeninger får tilskud fra deres bopælskommune via folkeoplysningslovens regler. Hvis et modtaget tilskud ikke er brugt i overensstemmelse med loven eller de i medfør af loven fastsatte regler, kan kommunen kræve det for meget modtagne tilskud tilbagebetalt eller modregnet i det kommende års tilskud. Et sådan tilbagebetalingskrav skal rettes mod foreningen jf. herved folkeoplysningsloven 30 og 31, stk. 1. Hvis en forening har ansat lønnet arbejdskraft, og den efter de gældende regler i skattelovgivningen skal tilbageholdes A-skat, arbejdsmarkedsbidrag mv. af lønnen, da er det normalt også foreningen, der over for Told & Skat hæfter for den efterfølgende indbetaling af den tilbageholdte skat mv. Et eksempel fra det virkelige liv En Østre Landsretssag fra 1986 handlede om en rideklub i Nordsjælland, der var kommet i store økonomiske vanskeligheder og havde svært ved at betale sin gæld til det grovvareselskab, hvor man havde købt foder til de opstaldede heste. Bestyrelsen for rideklubben havde gennem en længere periode haft et begrundet håb om, at de økonomiske trængsler ville blive løst, idet klubben havde ansøgt om et ekstraordinært kommunalt tilskud til at rette op på den dårlige økonomi. Da det imidlertid aldrig lykkedes at få det omtalte tilskud, måtte rideklubbens bestyrelse stoppe driften og anmelde betalingsstandsning. Grovvareselskabet anlagde sag mod bestyrelsesmedlemmerne personligt, men Østre Landsret fastslog, at da leverandøren fra starten havde været klar over, at leverancerne skete til en forening, kunne krav om betaling af det skyldige beløb ikke gøres gældende mod bestyrelsesmedlemmerne personligt. Landsretten lagde endvidere vægt på, at bestyrelsesmedlemmerne ikke havde udvist en sådan uansvarlighed, at der forelå en særlig grund til at gøre dem personligt ansvarlige. Bestyrelsesmedlemmerne i denne sag slap altså med skrækken. Men det skal understeges, at generelt gælder det, at en forenings bestyrelse altid, efter bedste evne, må drage omsorg for, at den ikke i foreningens navn stifter (yderligere) gæld, som den burde kunne indse, at foreningen aldrig vil kunne betale (se nedenfor under Odense Kammeraternes Sportsklub). 2

4 Hvornår kan der blive tale om, at det er personer, der hæfter? Som nævnt ovenfor er den alt overvejende hovedregel, at det er foreningen, der hæfter for de økonomiske dispositioner og indgåede aftaler, som f.eks. bestyrelsen, på vegne af foreningen, har indgået. Men ingen regel uden undtagelse plejer man at sige, og sådan er det også på dette område. Det er tidligere nævnt, at et eventuelt tilbagebetalingskrav af for meget udbetalt tilskud umiddelbart kun kan rettes mod foreningen. Folkeoplysningslovens 31, stk. 2 fastslår dog, at bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget, hvis tilbagebetalingskravet er opstået som følge af en retsstridig handling eller undladelse fra bestyrelsens side, og som kan tilregnes det pågældende bestyrelsesmedlem som forsætlig eller uagtsom. Ligeledes risikerer bestyrelsesmedlemmer at komme til at hæfte personligt for foreningens økonomiske dispositioner, hvis det enten af foreningens vedtægter fremgår, at bestyrelsen hæfter personligt eller den i den situation, hvor bestyrelsesmedlemmer har kautioneret for et lån, som foreningen har optaget. De to sidstnævnte eksempler er dog ikke noget, der forekommer særlig ofte. Og det må også kraftigt frarådes, at man som bestyrelsesmedlem, enten via ordlyden i foreningens vedtægter eller en eventuel kautionsforpligtelse, påtager sig et personligt økonomisk ansvar for foreningens drift og forpligtelser. Kan medlemmerne gøres ansvarlige for foreningens gæld? Med mindre det direkte af foreningens vedtægter fremgår, at medlemmerne hæfter solidarisk for den gæld, foreningen har stiftet, kan eventuelle kreditorer ikke komme efter medlemmerne. Det betyder i praksis, at der ikke kan søges fyldestgørelse i medlemmernes personlige formue men kun i foreningens formue. Dette gælder selvom medlemmerne på en generalforsamling har stemt for, at foreningen skulle indgå den pågældende aftale. Odense Kammeraternes Sportsklub A/S (OKS) Som nævnt kan bestyrelsesmedlemmer i foreninger som udgangspunkt ikke gøres personligt ansvarlige for den gæld, der i deres funktionsperiode stiftes af foreningen som et naturligt led i foreningens virksomhed. For at et personligt ansvar kan gøres gældende, må der derfor foreligge et særligt retsgrundlag f.eks. i form af, at bestyrelsen har udvist en grov og åbenbar uansvarlighed eller forsømmelse i forbindelse med administrationen af foreningens økonomi. I en højesteretsdom blev medlemmer af bestyrelsen for den professionelle fodboldklub OKS A/S gjort erstatningsansvarlige over for kreditorernes tab ved fortsat drift af selskabet. Højesteret lagde vægt på, at bestyrelsen burde have indset, at videreførelse af selskabet ikke var muligt uden yderligere tab, og at bestyrelsen derfor handlede uforsvarligt ved at fortsætte driften. Det skal bemærkes, at der for det første her var tale om et selskab, der drev en professionel fodboldvirksomhed. Og for det andet var der tale om en professionel bestyrelse bestående af en advokat, erhvervsfolk mv. Hvorvidt Højesteret var kommet til det samme resultat, hvis der havde været tale om en amatørklub med glade amatørledere i bestyrelsen, kan der kun gisnes 3

5 om. Men det er ikke usandsynligt, at retten ved ansvarsbedømmelsen ville have tillagt en sådan kendsgerning en vis vægt jf. sagen om rideklubben omtalt ovenfor. Fladså I.F. Sagen drejede sig om en ungdomstræner, der pr. telefon havde bestilt et træningsophold for 20 spillere i et idrætscenter. Bestillingen blev dog aldrig bekræftet skriftligt, og træneren afbestilte telefonisk opholdet nogle dage før, spillerne skulle ankomme. Idrætscenteret anlagde sag og krævede betaling for det aflyste træningsophold. I byretten blev Fladså I.F. dømt til at betale for opholdet og sagsomkostninger. Foreningen ankede sagen til Østre Landsret, og landsretten kom frem til det modsatte resultat, at foreningen ikke skulle betale. Landsrettens lagde i sin afgørelse vægt på, at den pågældende ungdomstræner, hverken i kraft af sin stilling som træner eller på et andet grundlag, kunne indgå aftaler som den i sagen omhandlende med bindende virkning for foreningen. Hvem kan handle på vegne af foreningen? Den ovenfor omtalte sag med Fladså I.F. handlede om, hvorvidt en ungdomstræner, med bindende virkning for foreningen, kunne indgå en aftale om bestilling af et træningsophold. Byretten og landsretten kom frem til hver sit resultat. Det kan altså konstateres, at når det drejer sig om foreninger og pengesager, så risikerer man at bevæge sig ud i en gråzone, hvis der ikke er helt klare aftaler og instrukser i foreningen med hensyn til, hvad foreningsrepræsentanten har lov til at foretage sig i foreningens navn. I den forbindelse kan det være en god ting at have kendskab til de almindelige regler i dansk ret om fuldmagt, bemyndigelse og legitimation, som også gælder for foreninger. Man må derfor gøre sig klart, hvad der ligger i disse begreber. Fuldmagt betyder, at man (foreningsrepræsentanten) kan handle på en andens (foreningens) vegne med bindende virkning for denne. Bemyndigelse er udtryk for, hvad foreningen indadtil at har givet foreningsrepræsentanten lov til at indgå aftaler om. Legitimation vil sige, at foreningsrepræsentanten udadtil overfor omverden kan optræde som om, han havde lov til at handle, som han har gjort også selv om, han handler ud over sin bemyndigelse. Hvis en aftale er indgået i strid med den bemyndigelse, som foreningsrepræsentanten har fået af foreningen, da vil spørgsmålet om, hvem der hæfter for aftalen bero på en bedømmelse af, om den, aftalen er indgået med (medkontrahenten), var i god eller ond tro, da aftalen blev indgået. 4

6 Odder Roklub For nogle år siden besluttede Odder Roklub sig for at få bygget en ny bådehal. Der blev nedsat et lille byggeudvalg til at arbejde videre med planerne, og det blev aftalt med en arkitekt, at han for kr., som en slags vennetjeneste, skulle lave tegninger af den planlage bådehal. Senere blev der lavet en lokalplan og søgt en byggetilladelse. I forbindelse med dette lavede arkitekten nogle yderligere tegninger. Arkitekten krævede herefter (udover de allerede aftalte kr.) yderligere kr. i honorar for de tegninger mv., som han havde lavet. Roklubben mente omvendt, at der var tale om en vennetjeneste og et aftalt fast honorar på kr. Da klubben hverken havde penge eller fandt det rimeligt, at den skulle betale regningen på de kr., endte sagen i retten. Ved Vestre Landsret blev roklubben dømt til at skulle betale arkitekten de kr. samt kr. i sagsomkostninger. Da roklubbens planer med udvidelse af bådehuset pga. manglende økonomi hertil aldrig blev til noget, endte klubben med at skulle af med kr. uden at have fået noget for alle disse penge. Landsretten lagde i sin dom bl.a. vægt på, at bestyrelsen for roklubben havde bemyndiget det såkaldte byggeudvalg til at foranstalte udarbejdelse af et skitseprojekt til opførelse af et nyt bådehus. Endvidere lagde retten vægt på, at roklubbens bestyrelse selv havde givet modparten (arkitekten) grund til at tro, at byggeudvalget, og den person der tegnede udvalget, handlede som fuldmægtig for roklubben og var bemyndiget til at indgå aftale om, hvad arkitekten skulle udføre af tegninger mv. i forbindelse med det omtalte byggeprojekt. 5

7 Ansvar uden for kontraktforhold Hvem er ansvarlig, når der sker skader? For at der kan blive tale om at pålægge nogen et ansvar uden for kontraktforhold, det vil sige hvor der sker skade på personer eller ting, skal der ifølge dansk rets almindelige erstatningsregel populært sagt være nogen der er skyld i det, der er sket. Hvis en person f.eks. kommer til skade ved et hændeligt uheld uden, at den skadelidte overhovedet kan bebrejde andre, hvad der er sket, vil der være tale om et hændeligt uheld, hvor ingen kan drages til ansvar. Hvis en person (skadelidte) derimod kommer til skade som følge af en anden persons (skadevolder) uagtsomme handlinger, vil skadevolder kunne drages til ansvar og komme til at betale erstatning, hvis skadelidte har lidt et økonomisk tab. Dansk rets almindelige ansvarsregel culpareglen fastslår, at man kan drages til ansvar, hvis man har handlet anderledes end, hvad en normal fornuftig person ville have gjort i en tilsvarende situation. Bemærk, at have handlet uagtsomt både kan være sket som følge af en fejl (en konkret handling) men også ved en forsømmelse eller i særlige tilfælde en undladelse (passivitet). Populært sagt risikerer man altså at blive draget til ansvar, både når man har gjort noget (galt), og når man ikke har gjort noget (for det kan også været galt). Man vil altid kunne drages til ansvar, hvis man påfører andre skade med vilje (forsæt). Hvem kan eventuelt gøres ansvarlig for skader i forbindelse med foreningens aktiviteter? Når man skal se på, hvem der risikerer at ifalde et ansvar, hvis der sker skader og ulykker i forbindelse med foreningens aktiviteter, så vil et eventuelt ansvar, kunne placeres hos forskellige enten juridiske eller fysiske personer, bl.a.: - Foreningen - En instruktør - En frivillig leder - Et medlem - Ejeren af sportsanlægget (typisk en kommune) Som nævnt må der kunne påvises et ansvarsgrundlag i form af en fejl eller forsømmelse, for at der overhovedet kan blive tale om at pålægge en forening et ansvar for skader i forbindelse med foreningens aktiviteter. Østre Landsret har for nylig afsagt en dom, hvor et forbund blev gjort ansvarlig for en idrætsudøvers tilskadekomst. 6

8 Dansk Sportsdykker Forbund Sagen handlede om et medlem i en sportsdykkerklub, der, med det formål at opnå bevis som 3- stjernet sportsdykker, deltog i et kursus/en dykkerprøve arrangeret af Dansk Sportsdykker Forbund. Under retssagen kom det frem, at den pågældende dykker ikke fuldt ud opfyldte betingelserne for at kunne deltage i det omtalte kursus, idet han ikke, ifølge hans egen logbog, havde gennemført det fornødne antal dybdedyk for at kunne deltage i det omtalte dykkerkursus. Kort tid efter at dykkerbåden havde forladt havnen, blev instruktøren søsyg og gik under dæk. Den dykker, der senere kom til skade, gennemførte sammen med to andre deltagere på kurset en dykning ned til 30 meters dybde. Efter dykket måtte deltagerne i kurset, herunder den senere tilskadekomne sportsdykker, hjælpe til med at hive dykkerbådens anker op/fri, da det havde sat sig fast på havbunden. Umiddelbart herefter fik sportsdykkeren symptomer på dykkersyge. Østre Landsret fastslog i sin dom, at Dansk Sportsdykker Forbund var erstatningsansvarlig over for den tilskadekomne sportsdykker. Det var efter landsrettens opfattelse en åbenbar fejl, at dykkeren fik lov til at deltage i kurset, og at kurset blev gennemført, selv om instruktøren var søsyg. Randers Faldskærmsklub Denne sag drejede sig om en person, som deltog i et endags-kursus i faldskærmsudspring arrangeret af Randers Faldskærmsklub. Kurset startede med en teoretisk gennemgang, hvorefter deltagerne hen på eftermiddagen skulle prøve at springe i faldskærm. Da sagsøgeren (faldskærmsudspringeren) sprang, foldede hverken hovedskærm eller nødskærm sig ud, og han faldt ca. 900 meter ned i frit fald, hvilket resulterede i, at han kom slemt til skade. Sagsøgeren krævede erstatning af faldskærmsklubben med den begrundelse, at klubbens instruktør burde have bemærket, at sagsøgeren var meget nervøs og helt skrækslagen før springet og dermed i en sådan tilstand, at det var uforsvarligt at lade ham springe i faldskærm, hvilket instruktøren burde have fortalt ham og dermed forhindret ham i at gøre. Byretten frikendte faldskærmsklubben for ansvar med følgende begrundelse. For det første kan sagsøgeren ikke have været i tvivl om, at det kan være farligt at springe i faldskærm (accept af risiko). For det andet var kurset afholdt i overensstemmelse med de regler, som er fastsat af Dansk Faldskærmsunion. Og for det tredje var der, efter de undersøgelser som Jægerkorpset efterfølgende havde foretaget af udstyret, ikke noget i vejen med det udstyr, som sagsøgeren benyttede ved det i sagen omhandlende faldskærmsspring. 7

9 Vådeskudsulykke En ung skytte på 13 år deltog i et unionsmesterskab i riffelskydning for ungdom. Da skytten havde afgivet skud nummer 20, putter han en patron i kammeret sikkert i den tro, at han ikke er færdig. Den unge skytte får så at vide, at han er færdig men glemmer øjensynligt alt om den patron, der er i kammeret. Den unge skyttes leder ser, at bundstykket er åbent men checker ikke med syn eller en finger, at der ikke er en patron i kammeret. Skytten går nu uden for skydeområdet med riflen for at pakke den sammen. Bundstykket lukkes og riflen skal så lægges i et etui og her går skuddet af. Skuddet går tværs gennem opholdslokalet i klubhuset og rammer en dame i hendes venstre lår. Indtil nu er der ikke tale om en retssag men alene en forsikringssag. Sagen er ikke endelig afgjort for så vidt angår ansvarsplaceringen for ulykken. Ud fra beskrivelsen af hændelsesforløbet er det DIFs vurdering, at der i denne sag godt kan være tale om, at der er flere forskellige parter, der kan drages til ansvar for ulykken. For det første er der den unge skytte selv og hans leder, som begge nok har handlet uagtsomt (anderledes i forhold til hvad de burde havde gjort). Endvidere kan det måske også komme på tale at drage den arrangerende klub til ansvar, hvis det kan bevises, at de gældende sikkerhedsregler for afvikling af sådanne skydekonkurrencer ikke er 100% overholdt. Arbejdsgiveransvar Efter en gammel, men stadig gældende bestemmelse i Danske Lov (DL ), er en arbejdsgiver erstatningsansvarlig for de fejl og skadegørende handlinger, som hans ansatte begår som led i udførelsen af deres arbejde. Denne regel gælder også for foreninger. Den gælder, hvad enten der er tale om lønnet eller ulønnet arbejdskraft - f.eks. en træner eller instruktør. Men hæftelsesansvaret efter den nævnte bestemmelse gælder også i forhold til de frivillige ledere, der efter aftale udfører et hverv for foreningen. Som det fremgår, behøver frivillige ledere, trænere og instruktører m.fl. altså ikke gå og frygte, at de risikerer selv at skulle betale erstatning til en skadelidt, selvom de er skyld i det, der er sket. Det er dog (naturligvis) en betingelse, at den person, der virker for foreningen, ikke foretager abnorme handlinger ved udførelsen af hvervet - f.eks. i form af forsætlige skadegørende handlinger eller lovovertrædelser. Tilskadekommen håndboldspiller Denne sag drejer sig om, hvorvidt Skanderborg Kommune kunne gøres erstatningsansvarlig for en personskade, som overgik en håndboldspiller under håndboldspil i en hal ejet af kommunen. Bag målene var der opsat net til at fange bolden ved skud på mål. I den ene ende af hallen var der i en afstand af 1,15 meter fra nettet til bagmur en række store ruder, bag hvilke der var indrettet cafeteria. Under en turneringskamp løb sagsøgeren (håndboldspilleren) op langs banens venstre side og fik under et scoringsforsøg et skub af en modstander. Sagsøgeren mistede balancen og fortsatte sit løb, hvorved han stak højre arm gennem nettet og ramte en rude, der knustes. Sagsøgeren fik en stor flænge midt på underarmens inderside med delvis overskæring af sener. Sagsøgeren krævede erstatning af kommunen for svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste og for varigt mén. 8

10 Sagsøgeren begrundede sit erstatningskrav med, at kommunen var erstatningsansvarlig, fordi den ikke havde draget omsorg for, at den pågældende håndboldhal var indrettet hensigtsmæssigt til håndboldklubbens brug og endvidere ikke opfyldte sikkerhedskravene til indretning af sportshaller. Sagen endte med, at Skanderborg Kommune blev frikendt for ansvar. Byretten fandt det ikke godtgjort, at kommunen havde haft kendskab til tidligere lignende uheld med ødelagte ruder med personskade til følge, der burde have fået kommunen til at sørge for særlige sikringsforanstaltninger. Og da det i øvrigt ikke var bevist, at kommunen havde begået nogen fejl efter dansk rets almindelige regler, blev kommunen frifundet. Det er DIFs opfattelse, at der kan sættes spørgsmålstegn ved, om byretsdommen i denne sag er rigtig, men dommen blev aldrig anket og dermed prøvet ved landsretten. Kan en spiller drages til ansvar for sine handlinger på banen? En forening kan ikke gøres ansvarlig for de eventuelle skadegørende handlinger, som de menige medlemmer er årsag til, selvom det sker i foreningens regi. Det betyder eksempelvis, at det er den fodboldspiller, der skader en modspiller, som i givet fald skal betale erstatning. Den skadelidte kan heller ikke gå til foreningen, hvis skadevolderen ikke har en ansvarsforsikring, der dækker eller ikke selv har penge til at betale erstatning. Men i øvrigt forholder det sig sådan, at hvis man kommer til skade under udøvelse af sport på grund af en anden idrætsudøvers fejl, da kan man ikke kræve erstatning med mindre, der er tale om en særlig graverende fejl fra skadevolderens side. Som idrætsudøver har man altså selv under det sportslige samvær indvilget i og accepteret at løbe en vis risiko for, at der kan ske idrætsskader. Det er derfor faktisk ret sjældent, at vi i Danmark har set erstatningssager inden for idrætsverdenen. Der verserer dog netop nu en byretssag, hvor det netop er en fodboldspiller, der sidder på anklagebænken. Sagen drejer sig om en holdleder i en fodboldklub, der er kommet til skade. Han kom til skade ved, at en spiller under træning forfulgte en bold ud over sidelinien, hvorved han kom til at ramme holdlederen, som væltede omkuld. Ved faldet brækkede holdlederen kravebenet så uheldigt, at det efterfølgende ikke er groet rigtigt sammen, og der har så dannet sig et kunstigt led på brudstedet. Det har ført til, at den tilskadekomne holdleder har fået et varigt mén og er blevet arbejdsløs. Holdlederen har herefter anlagt sag mod fodboldspilleren og krævet erstatning. Sagen verserer i øjeblikket, og der er således ikke afsagt nogen dom i den på nuværende tidspunkt. 9

11 Strafbare handlinger Hvem risikerer at blive draget til ansvar ved lovovertrædelser (straffesager)? Det, der bl.a. kendertegner straffesager, er, at det er den offentlige anklager (politiet), der anlægger sagen. Et andet kendetegn ved straffesager, alt efter grovhed mv., er, at sådanne lovovertræder kan straffes med bøde, hæfte eller fængsel. Og da det jo ikke er nemt at sætte en (hel) forening i fængsel, er hovedreglen den, at en forening (en juridisk person) ikke som sådan kan drages strafferetligt til ansvar. Dog kan en forening idømmes bøder, hvis der i den lov, som foreningen har forbrudt sig imod, er hjemmel til at pålægge den juridiske person (foreningen) straf i form af en bøde. At det normalt er enkeltpersoner, og ikke foreningen, der risikerer at blive draget til ansvar ved lovovertrædelser er ved nærmere eftertanke også indlysende og logisk nok. Forestil dig den situation, at man er kommet for sent af sted med klubbussen i forbindelse med en kamp på udebane. For at nå frem til kampen til tiden overtræder klubbens chauffør (frivillig leder) færdselsloven ved at køre stærkere end tilladt. Hvis han bliver stoppet af politiet, slipper han ikke for straf med den undskyldning, at han udelukkende har virket på foreningens vegne, og at det derfor bør være foreningen, og ikke ham selv, der skal have fartbøden. Vi skal jo alle sammen overholde landets love. På samme måde er det også indlysende, at hvis et bestyrelsesmedlem begår underslæb ved at tage af kassen, så er det bestyrelsesmedlemmet selv, og ikke hele bestyrelsen, der risikerer en frihedsstraf. I en almindelig forenings hverdag vil der dog oftest være tale om mindre lovovertrædelser, hvis en forening (bestyrelsen) kommer til at forbryde sig mod lovgivningen. Men selvom der er tale om mindre forseelser, har der alligevel været eksempler på, at en formand eller en foreningsleder personligt er blevet idømt bøder, hvis f.eks. skatte- eller momslovgivningen er blevet overtrådt. Bjerregrav Boldklub A propos overtrædelse af momslovgivningen så afsagde Højesteret i 2002 en dom, hvor Bjerregrav Boldklub blev dømt til at skulle efterbetale kr. i moms til Told & Skat. Sagen drejede sig om, at foreningen i flere år havde fået momsfritagelse for indtægter ved afholdelse af en årlig fest sammen med en lokal beboerforening. Da beboerforeningen imidlertid ikke, som boldklubben, havde et formål som berettigede til momsfritagelse for enkeltstående arrangementer, var de fester, som de to foreninger havde afholdt i fællesskab, ikke berettigede til at få momsfritagelse. Da Told & Skat opdagede dette, blev Bjerregrav Boldklub pålagt at skulle indbetale den manglende moms. Men ikke nok med det. Told & Skat havde også lagt op til, at formanden for boldklubben skulle idømmes en bøde på samme størrelse - altså kr. - med den begrundelse, at han skulle være personlig ansvarlig for momsproblemerne i forbindelse med de nævnte arrangementer. Heldigvis endte det med, at formanden slap med skrækken. Han blev ikke idømt nogen bøde men fik en påtale fra Told & Skat. 10

12 Uldum-sagen I den såkaldte Uldum-sag blev en formand for en idrætsforening søgt gjort ansvarlig for en drengs tragiske død. Men hvad skete der egentlig i Uldum-sagen? I efteråret 1990 døde en 14-årig dreng af elektriske stød, da han rørte ved en lysmast på sportspladsen i Uldum. Isoleringen på et kabel var slidt, hvilket forårsagede, at der var fejlstrøm i lysmasten. Foreningens formand blev anklaget for overtrædelse af stærkstrømsloven/- reglementet - for forsømmelse af vedligeholdelsespligten af anlægget. Ved Byretten i Brædstrup blev formanden frifundet for ansvar, hvorimod han i Vestre Landsret blev fundet skyldig og idømt en bøde på kr. I 1993 tog Højesteret endelig stilling i sagen og frifandt formanden. Retten lagde bl.a. vægt på, at der ikke forud for ulykken var forekommet funktionssvigt eller havde været andre konkrete forhold, der kunne give anledning til mistanke om, at lysmasten var defekt. Og det bemærkedes, at den beskadigede ledning sad nær mastetoppen mange meter oppe i luften. Endvidere lagde Højesteret vægt på, at formanden var ulønnet og således ikke havde en særlig opfordring til at drage omsorg for, at foreningens lysanlæg blev efterset. Højesteret bemærkede endelig, at tiltalen for den manglende sikring og vedligeholdelse af anlægget kunne (burde) have været rejst mod idrætsforeningen (den juridiske person) i stedet for formanden personligt. Kastrup Sejlklub Denne sag drejer sig om en ulykke, hvor en optimistsejler en dreng på 11 år kom slemt til skade. I forbindelse med en øvelse, hvor sejleren skulle lære at bjerge sig selv og jollen efter kæntring, kom følgebåden for tæt på den 11-årige dreng, og bådens skrue ramte hans venstre ben, som blev delvis revet af lige under knæet. Hjælpeinstruktøren, der på ulykkestidspunktet var fører af følgebåden, var 15 år. For at måtte føre en båd, som den i sagen omhandlende følgebåd, skal man for det første være fyldt 16 år. Dernæst skal man også havde bestået Søfartsstyrelsens prøve i sejlads med planende fritidsfartøjer ( speedbådskørekort ). Da den unge hjælpeinstruktør ikke opfyldte nogen af de to krav, blev der rejst tiltale mod sejlklubben for ikke at have overholdt sine forpligtelser som reder efter lov om skibsbesætningsloven. Anklagemyndigheden krævede, at klubben skulle idømmes en bøde på kr. Sagen endte med, at Kastrup Sejlklub blev idømt en bøde på kr. 11

13 Kan en spiller straffes for sine handlinger på banen? Der har i den seneste tid været en del medieomtale af den sag, hvor fodboldspilleren Brian Steen Nielsen har nikket hans holdkammerat Nikolaj Hust en skalle under træning på AGFs træningsanlæg. Nikolaj Hust ønskede ikke at anmelde det skete, men da sagen kom frem i medierne, besluttede Politiet i Århus af egen kraft at rejse tiltale mod Brian Steen Nielsen. Brian Steen Nielsen var anklaget for overtrædelse af straffelovens 244, som er straffelovens såkaldt milde voldsparagraf. Sagen er endt med, at Brian Steen Nielsen ved Byretten i Århus er blevet idømt 10 dagbøder af 500 kr. Nikolaj Hust har fået ophævet sin kontrakt og forladt AGF, da han ikke ønskede at fortsætte som spiller i klubben. Det kan konstateres, at der i fodboldkredse er delte meninger om den kendsgerning, at det var Politiet i Århus, der selv forfulgte sagen og satte Brian Steen Nielsen på anklagebænken. Nogen er af den opfattelse, at det jo bare er det, der engang imellem sker i kampens hede, når der er tale om en kontaktsport. Og at det derfor bør være et internt anliggende, som man selv klarer i en klub uden politiets indblanding. Andre mener, at naturligvis gælder samfundets love også for fodboldspillere uanset, om forbrydelsen er begået under en kamp eller træning. Og at det derfor er helt rigtigt og naturligt, at Politiet i Århus rejste tiltale mod Brian Steen Nielsen. Men voldshandlinger er altså strafbare også når de begås på en fodboldbane. September 2003 Mikael Friis Rasmussen Konsulent Willy Rasmussen Konsulent 12

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

MCI Association Day Den økonomiske håndtering

MCI Association Day Den økonomiske håndtering 1 MCI Association Day Den økonomiske håndtering Hvem? Bjarne Aalbæk Registreret revisor ActisRevisorer.dk FagligAfdeling.dk FaktaKurser.dk Fortid PwC og ND Eksaminator/censor for revisorkommissionen Kvalitetskontrollant

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Bestyrelsens opgaver og pligter

Bestyrelsens opgaver og pligter Kendt dit bestyrelses ansvar. Uanset om du er medlem af bestyrelsen i en lille forening eller en større, eller en virksomhed er det vigtigt, at du er bekendt med dit ansvar, som bestyrelsesmedlem. Du har

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Lidt information. Det er særligt vigtigt at vejledningen 1-2-3-4-5-trin, der gør ipad klar til skolebrug bliver fulgt af alle.

Lidt information. Det er særligt vigtigt at vejledningen 1-2-3-4-5-trin, der gør ipad klar til skolebrug bliver fulgt af alle. Lidt information Tillykke med det nye arbejdsredskab Vi håber på, at det bliver til stor hjælp i det daglige arbejde - både på skolen og hjemme. Der er blevet arbejdet hårdt på at gøre alting klar til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation)

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Læs om: Klubaktier Klub vil låne penge Udlevering af medlemsliste Bestyrelsens ansvar Bestyrelsesmedlem går af i utide Hvordan stifter

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole

ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole I denne folder er samlet en lang række spørgsmål og svar i forhold til vores arbejde med ipads på Vejle Midtbyskole. Arbejdet med ipad på Vejle Midtbyskole skal understøtte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring 1. Indledning Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar - et brud på retstraditionen 2. Ansvarsreglen i lovens 1, stk. 1»Den, der har forældremyndighed over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart over

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Er det farligt at sidde i bestyrelser?

Er det farligt at sidde i bestyrelser? Er det farligt at sidde i bestyrelser? Erstatningsklimaet Skærpelser i lovgivning og praksis? Undgå ansvar Beskytte mod ansvar Advokater i bestyrelsen Forøget aggression Konkursboer (standsningssager)

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Udgangspunkt: Ingen personlig hæftelse Fonden/selskabet hæfter alene. Ingen personlig hæftelse for bestyrelsesmedlemmer eller andre. Forudsætning: Fonden/selskabet

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Fælles ansvar - fælles pligt

Fælles ansvar - fælles pligt UNDERVISNINGSMATERIALER Fælles ansvar - fælles pligt SYDDJURS SKOLEVÆSEN Indledning I skolen benyttes en lang række undervisningsmaterialer. Der bruges bøger, hefter, computere, kridt osv. ipaden er i

Læs mere

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 89/2014 Sydøstjyllands Politi (kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Niels Lindeborg Johansen, beskikket) I tidligere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

10. DMUs og DIFs forsikringer

10. DMUs og DIFs forsikringer Forsikringsdækning Ved ethvert stævne skal der gennem DMU være tegnet forsikring i det af lovgivningen og DMU krævede omfang. De lovgivningsmæssige krav til forsikringsdækningen er fastsat i Trafikministeriets

Læs mere

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR - 1 Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret anerkendte ved en dom af 15/4 2011 fradragsret for tab ved dokumentfalsk foretaget af en regnskabschef.

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder:

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder: Indsæt billede: Når du indsætter et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

Bjerringbro IF - Fodbold

Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold I Bjerringbro IF har vi en vision om at tilbyde fodbold og fællesskab for alle. For at nå det har vi nogle værdier, vi ønsker at arbejde ud fra i Bjerringbro

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom I Tidsskrift for Immaterialret nr. 1, 1992, s. 92-100 omtaltes en dansk sag om

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

Disposition. Præsentation 30-10-2014. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork. Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30.

Disposition. Præsentation 30-10-2014. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork. Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30. oktober 2014 Disposition Præsentation Generelt om arbejdsgivers og arbejdstagers ansvar Hvordan bedømmer man

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten!

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten! Idræt og byliv Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Husk børneattesten! loven kort fortalt I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste Retsudvalget REU alm. del - Bilag 13 Offentligt Dok.: LFA40978 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hold af heste (Objektivt erstatningsansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste)

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 Sag 158/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56.

Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56. Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56. Indholdsfortegnelse Kredsformanden blev informeret 1 Vedr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

for Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2014 Side 1 af 5 sider VIPPERØD BOLDKLUB Rensdyrvej 4 4390 Vipperød Klubnummer: 10 28 33

for Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2014 Side 1 af 5 sider VIPPERØD BOLDKLUB Rensdyrvej 4 4390 Vipperød Klubnummer: 10 28 33 Side 1 af 5 sider for Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2014 Side 2 af 5 sider Navn, hjemsted og formål 1. Klubbens navn er, og dens formål er at samle unge og voksne til udfoldelse af fritidsbeskæftigelsen

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

DMU FORSIKRINGER 2013

DMU FORSIKRINGER 2013 DMU FORSIKRINGER 2013 Dette dokument skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en klub. Oversigten

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Gaver mellem ægtefæller

Gaver mellem ægtefæller - 1 Gaver mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En celeber sag om det økonomiske opgør mellem ægtefæller ved skilsmisse fik i denne uge stor opmærksomhed, både i offentligheden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter

Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter Bestyrelse: Formand Kenneth Fritze Flink Kasserer Bo Grubbe Jensen Bestyrelsesmedlem Jan Rasmussen Bestyrelsesmedlem Lasse Andersen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2008

Resumé over disciplinærsager 2008 Resumé over disciplinærsager 2008 Disciplinærsagsresumé 2008 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKETHED... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen Daginstitutionen og forsikring Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen 19 1 Til læseren Hvem har ansvaret? handler om forsikringsforhold i vuggestue, børnehave og tilsvarende institutioner. Pjecen giver

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere