Ankestatistik for de sociale nævn 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankestatistik for de sociale nævn 2004"

Transkript

1

2 Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Maj 2005

3 Titel: Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Udgiver: Ankestyrelsen, Analysekontoret Ansvarlig institution: Ankestyrelsen Copyright: Ankestyrelsen Emneord: Ankestatistik, de sociale nævn, Ankestyrelsen, årsstatistik Sprog: Dansk Den elektroniske versions ISBN: Version: 1.0 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Analysekontoret Ankestyrelsen, Amaliegade 25, Postboks 9080, 1022 København K. Telefon Telefax Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildeangivelse 2

4 Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Indhold Forord Grundlaget for statistikken De sociale nævn behandler flere ankesager i Ankesager fordelt på lovområder Gennemsnitlige sagsbehandlingstider

5 Forord Ankestyrelsen udgiver hvert år en kommenteret statistik Ankestatistik for de sociale nævn. Ankestatistikken er udarbejdet på grundlag af indberetninger fra de sociale nævn, der er knyttet til de 14 statsamter. Den Sociale Sikringsstyrelse indsender oplysninger for det sociale nævn for Københavns og Frederiksberg Kommuner. Indberetningerne bygger på et udtræk af statsamternes journalsystem og en tilsvarende opgørelse fra Den Sociale Sikringsstyrelse, som indsendes til Ankestyrelsen. Bearbejdningen af statistikmaterialet med henblik på offentliggørelse samt udarbejdelse af tekst, tabeller og figurer er foretaget af Ankestyrelsen. Det indberettede udtræk er fordelt på hovedlovområder. På de store lovområder er oplysningerne underopdelt på 2-6 kategorier, og der indgår typisk flere lovkapitler i hver kategori. Mere detaljerede oplysninger om antallet af ankesager på enkeltparagraffer indgår ikke i grundlaget for den statistiske opgørelse. Ankestatistik for de sociale nævn 2004 omhandler en gennemgang af hovedtendenserne for: Den geografiske fordeling af antallet af afsluttede ankesager, herunder andelen af ankesager som nævnsbehandles. En fordeling af antallet af afsluttede sager på lovområder, herunder andelen af sager, som blev omgjort i de sociale nævn. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fordelt geografisk og på lovområder. Spørgsmål vedrørende statistikken kan rettes til Ankestyrelsens Analysekontor, tlf

6 Ankestatistik for de sociale nævn Grundlaget for statistikken De sociale nævn behandler efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, (jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 6. februar 2004) klager over afgørelser, der er truffet af kommuner og amtskommuner i det omfang, det er fastsat i den sociale lovgivning. De sociale nævn blev oprettet i forbindelse med sociallovsreformen, som trådte i kraft 1. juli Nævnene er nedsat i hvert statsamt med statsamtmanden som formand for nævnet. Nævnet består i øvrigt af 5 medlemmer. Socialministeren udpeger medlemmerne og stedfortrædere for hvert nævn efter indstilling fra kommuneforeningen i amtet, amtskommunen, Landsorganisationen i Danmark, Dansk Arbejdsgiverforening og De Samvirkende Invalideorganisationer. Den Sociale Sikringsstyrelse er sekretariat for det sociale nævn for Københavns og Frederiksberg Kommuner. Ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område afgøres sager, der indankes for de sociale nævn, ved almindeligt flertal eller administrativt af formanden i de sager, hvor der ikke er tvivl om afgørelsen. I de tilfælde, hvor stemmerne står lige, er formandens stemme afgørende. Fra og med 2004 er udtrækket fra statsamterne og indberetningerne fra Den Sociale Sikringsstyrelse blevet justeret i forhold til de nye regler for lov om aktiv socialpolitik og aktiv beskæftigelsesindsats. Ændringerne betyder blandt andet, at der på de nævnte områder ikke er umiddelbar sammenlignelighed med tidligere års opgørelser. 5

7 2 De sociale nævn behandler flere sager i 2004 I 2004 afsluttede de sociale nævn i alt ankesager. Set i forhold til 2003 er det en stigning på sager, svarende til en forøgelse på ca. 10 pct., jf. tabel 1. Stigningen skal ses på baggrund af en særlig indsats for at nedbringe sagspukler specielt i sociale nævn, hvor sagsbehandlingstiden lå væsentligt over målsætningen for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, der samlet set var på 13,5 uger. Tabel 1. Afsluttede ankesager i de sociale nævn 2004 Afvis/ henvisning Stadfæstelse Ophævelse/ Ændring Hjem- Visning Bortfald Andet Afgjorte sager Nævnsbe handlede sager i pct. 1) Hele landet Hele landet Sikringsstyrelsen 2) København Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Note: 1) Nævnsbehandlede sager er summen af behandlede sager på møde som procent af det samlede antal realitetsbehandlede sager, det vil sige sager, der er stadfæstede, ophævede, ændrede eller hjemviste. 2) Den Sociale Sikringsstyrelse er sekretariat for Københavns og Frederiksberg Kommuner Af de i alt afsluttede ankesager i 2004 stadfæstede de sociale nævn (64 pct.) sager, og (24 pct.) sager blev enten ophævet/ændret eller hjemvist til kommunen eller amtskommunen til fornyet behandling. De resterende (12 pct.) sager bortfaldt, blev afsluttet på anden måde, afvist eller henvist til anden myndighed. Med mindre afvigelser svarer dette billede til sidste års fordeling af ankesager på afgørelsestyper. 6

8 Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Udviklingen i antallet af sager i de enkelte sociale nævn fremgår af figur 1. To nævn har behandlet færre sager end året før, mens de øvrige sociale nævn i meget forskelligt omfang har afsluttet flere sager. Figur 1. Ændring i antallet af afsluttede sager i de sociale nævn fra 2003 til 2004 Pct. 35 Pct Sikringsstyrelsen København Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Alle nævn Den Sociale Sikringsstyrelse og Vestsjællands og Ringkjøbing Statsamter fik i 2004 ekstraordinært tilført bevillinger til nedbringelse af sagspukler, og stigningen i antallet af afsluttede sager kan da også primært henføres til dem. I alt blev af stigningen på tilsammen afsluttede sager i 2004 behandlet i disse tre nævn Bornholm har den største stigning på 34 pct., men antalsmæssigt er det relativt få sager, nemlig Lokale forhold spiller ind Den største andel af ankesagerne blev behandlet i Sikringsstyrelsen, som i 2004 afsluttede sager for det sociale nævn for Københavns og Frederiksberg Kommuner. Figur 2. Fordeling af afsluttede sager i de sociale nævn 2004 Sønderjylland 4% Roskilde 4% Ringkøbing 4% Viborg 4% Bornholm 1% Sikringsstyrelsen 16% Ribe 5% Storstrøm 5% København 11% Vejle 6% Vestsjælland 6% Frederiksborg 6% Nordjylland 8% Århus 10% Fyn 10% 7

9 Det svarer til 16 pct. af samtlige ankesager i de sociale nævn i I forhold til 2003 er andelen steget med 3 procentpoint. Til sammenligning behandlede nævnene for Københavns Statsamt 11 pct. og Fyns og Århus Statsamter 10 pct. Færrest sager blev behandlet i nævnet for Bornholms Statsamt (1 pct.), jf. figur 2. Antallet af ankesager pr indbyggere varierer betydeligt mellem regionerne. Som det fremgår af figur 3 afsluttede Sikringsstyrelsen flest ankesager for Københavns Kommune med 9 sager pr indbyggere, mens 4 jyske nævn i Sønderjylland, Århus, Ringkøbing og Viborg Statsamter behandlede færrest sager med hver 5 sager. pr indbyggere. Forskellene ser ud til at være betinget af amternes placering i landet. Der er for eksempel systematisk færre sager pr indbyggere i de jyske statsamter end i de øvrige. Både Vestsjællands og Ringkjøbing Statsamter afgjorde et ekstraordinært stort antal sager i 2004, men de ligger i hver sin ende af skalaen med henholdsvis 7 sager og 5 sager, som er typiske hyppigheder for deres geografiske placering. Figur 3. Antallet af afsluttede sager pr indbyggere 2004 Antal afsluttede sager pr indbyggere 5 afsluttede sager 6 afsluttede sager 7 afsluttede sager 9 afsluttede sager Bornholms Regionskommune Nordjyllands amt Viborg amt Århus amt Ringkøbing amt Frederiksborg amt Vejle amt Københavns amt Frederiksberg København Ribe amt Roskilde amt Vestsjællands amt Fyns amt Sønderjyllands amt Storstrøms amt 8

10 Ankestatistik for de sociale nævn Geografiske forskelle i andelen af nævnsafgørelser I følge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område kan de ankesager, der indankes for de sociale nævn, enten afgøres af nævnene ved almindeligt flertal eller af formanden i de sager, hvor der ikke er tvivl om afgørelsen. Andelen af sager, der behanldles på et møde i nævnet, var i pct. af det samlede antal realitetsbehanlede sager, det vil sige af de sager, der enten blev stadfæstede, ophævede, ændrede eller hjemviste. Det er en stigning fra 41 pct. i Selv om måltallet er 50 pct. s nævnsafgørelser med en enkelt undtagelse, nemlig Statsamtet Ringkjøbing, hvor det er 40 pct., tegner der sig en lidt forskellig praksis i de sociale nævn, jf. tabel 1. Hovedparten af de sociale nævn ligger omkring måltallet med halvdelen af sagerne som nævnsafgørelser. Men 3 nævn og Den Sociale Sikringsstyrelse adskiller sig og nævnsbehandler kun mellem pct. af sagerne, jf. tabel 1. Som det fremgår af figur 4, har sociale nævn med en stor stigning i antallet af afsluttede sager en faldende andel af sager, som afgøres i nævnsmøde dog undtaget Storstrøm Statsamt. Det gælder blandt andet for Sikringsstyrelsen, Vestsjællands, Bornholm og Ringkjøbing Statsamter. Det fremgår også af figur 4, at visse nævn har haft ret betydelige stigninger i andelen af nævnsafgørelser. Det gælder blandt andet for de sociale nævn for Frederiksborg, Ribe og Århus Statsamter med stigninger mellem procentpoint. Figur 4. Ændringen i det samlede antal afsluttede sager sammenholdt med ændringen i nævnsafgørelser i de sociale nævn fra 2003 til 2004 Pct Sikringsstyrelsen København Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Ændring i afsluttede sager i procent (venstre akse) Ændring i nævnsafgørelser i procentpoint (højre akse) Pct.point 35 Alle nævn Nævnsafgørelser på hovedlovområderne Lov om sygesikring har den laveste andel af sager (14 pct.), som behandles i nævnsmøde, herefter ligger lov om individuel boligstøtte (24 pct.) og lov om repatriering (25 pct.). Tallene skal dog ses i lyset af, at der kun er afgjort få sager inden for to af disse lovområder i 2004, jf. tabel 2. Aktiv socialpolitik er det største lovområde med realitetsbehandlede sager, og det er her bemærkelsesværdigt, at kun hver tredje sag behandles i møde i nævnet. De øvrige store områder som lov om dagpenge ved sygdom og fødsel og lov om social service ligger omkring 50 pct. nævnsafgørelser. 9

11 Tabel 2. Nævnsafgørelser fordelt på hovedlovområder Lov om: Samlet antal realitets behandlede sager 1) Heraf nævnsbehandlede Sager Nævnsafgørelser i pct. Sygesikring Individuel boligstøtte Repatriering Aktiv socialpolitik Integration Almen bolig Dagpenge ved sygdom og fødsel Social pension Delpension Børnetilskud og forskudsvis udb Social service Børnefamilieydelse Inddrivelse af underholdsbidrag Andet Orlov Aktiv beskæftigelsesindsats Retssikkerhed og administration Magtanvendelse I alt Note: 1) Nævnsbehandlede sager er summen af behandlede sager på møde som procent af det samlede antal realitetsbehandlede sager, det vil sige sager, der er stadfæstede, ophævede, ændrede eller hjemviste. Næsten samtlige ankesager efter lov om magtanvendelse behandles i nævnet (97 pct.). Af øvrige områder med en relativ høj andel af nævnsafgørelser er lov om retssikkerhed og administration (68 pct.) og lov om aktiv beskæftigelsesindsats (62 pct.). 10

12 Ankestatistik for de sociale nævn Afsluttede ankesager fordelt efter lovområder De største lovområder er i 2004 lov om aktiv socialpolitik og lov om social service. Disse to lovområder omfatter over halvdelen af nævnenes afgørelser, mere præcist var det henholdsvis sager og sager af det samlede antal afsluttede sager på , jf. tabel 3. I 2003 omfattede lov om social pension flest sager med i alt afsluttede sager. Antallet er i 2004 reduceret til sager, svarende til et fald på 26 pct. Det faldende antal sager har været forventeligt med de forenklede regler for tildeling af førtidspension, der trådte i kraft den 1. januar Tidligere indgik således et stort antal klager over tilkendelser af de to laveste niveauer af førtidspension, der nu er bortfaldet. Hertil kan lægges de såkaldte genoptagelsessager, som var konsekvens af Højesteretsdommen fra december , men som nu er ved at ebbe ud. Også omlægningen af invaliditetsydelsen samt pleje- og bistandstillæg fra pensionslovsområdet til ydelser om merudgifter ved forsørgelse efter servicelovens 84 har flyttet klager bort fra pensionsområdet. Servicelovens 84 opgøres ikke særskilt i statistikken, men indgår i kategorien øvrige tilbud til voksne, hvor der kan aflæses en stigning i antallet af klager. Fra 2003 til 2004 steg det samlede antal af sager på hele servicelovens område fra til ankesager, heraf vedrører halvdelen af stigningen kategorien øvrige tilbud til voksne med 530 flere sager end året før. Den anden halvdel vedrører kategorierne hjælpemidler mv. og særlig støtte til børn og unge, mens de øvrige områder er uændrede fra sidste år. Opgørelserne for lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik kan på grund af lovændringerne på området i 2003 ikke direkte sammenholdes med de nye tal. I 2004 blev der samlet set afsluttet sager på de to lovområder. Det er en stigning på ankesager (26 pct.) i forhold til året før. Som det ligeledes fremgår af tabel 3, vedrørte halvdelen af de sager, der blev afgjort i henhold til lov om social pension, sager om tilkendelser, afslag og frakendelser af førtidspension (3.423 sager). I de sager, der blev behandlet efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, omfattede godt to tredjedele af afgørelserne fleksjob mv. Hovedparten af de sager, der blev afgjort efter lov om aktiv socialpolitik i 2004, omhandlede enkeltydelser (40 pct.) og yderligere 33 pct. omhandlede kontant- og starthjælp samt ledighedsydelse. 1 Konsekvenserne af Højesteretsdommen af 22. december 1999 vedrørende førtidspension er, at pensionsmyndighederne i højere grad skal belyse en resterhvervsevne, hvis myndigheden ikke finder grundlag for at anse erhvervsevnen for nedsat med mere end halvdelen. Førtidspensionister, der er tilkendt almindelig førtidspension, men har fået afslag på en højere pension, og hvor der er dokumentation for en betydelig invaliditet, kan derfor i visse tilfælde få genoptaget deres pensionssag. Som følge heraf har kommuner, nævn og Ankestyrelsen i 2000 og 2001 afgjort et stort antal genoptagelsessager. 11

13 Tabel 3. Afgørelser i sociale ankesager fordelt efter lovområder 2004 Afvisning/ henvisning Stadfæstelse Ophævelse/ ændring Total Note 1) Omgørelsesprocenten er beregnet som den andel ophævede og ændrede sager samt hjemvisninger til fornyet behandling udgør af det samlede antal afsluttede sager. Afgjorte sager i alt Hjemvisning Bortfald Andet Omgjorte sager i pct. 1 Delpension Social pension Førtidspension Personlige tillæg Øvrige bestemmelser Aktiv beskæftigelsesindsats Tilbudsmuligheder, jobplan Vejl., virksomhedspraktik, løntilskud Udgifter til hjælpemidler., befordr. mv Fleksjob mv Øvrige bestemmelser Aktiv socialpolitik Kontant-og starthjælp, ledighedsydelse Revalidering Enkeltydelser Tilbagebetalingspligt Øvrige bestemmelser Social service Særlig støtte til børn Tilbud til voksne: Hjemmehjælp Øvrige tilbud til voksne Hjælpemidler m.v Pasning af døende Øvrige bestemmelser Retssikkerhed og administration Helhedsvurdering Øvrige bestemmelser Dagpenge ved sygdom og fødsel Dagpenge ved sygdom Dagpenge ved graviditet, fødsel Øvrige bestemmelser Orlov Sygesikring Børnetilskud og forskudsvis udbet Børnetilskud Øvrige bestemmelser Børnefamilieydelse Individuel boligstøtte Almen bolig Godkendelse af almene boliger Ældrebolig Inddrivelse af underholdsbidrag Integrationsloven Magtanvendelse Repatrieringsloven Andet

14 Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Af de sager, der blev behandlet efter lov om social service, udgjorde ca. en tredjedel af afgørelserne sager om hjælpemidler (31 pct.) og sager om særlig støtte til børn og unge udgjorde 16 pct. Af de afgørelser, der blev truffet om dagpenge ved sygdom og fødsel, omfattede dagpenge ved sygdom (68 pct.) af de afgjorte sager. 3.1 Omgørelsesprocenter fordelt på lovområder Omgørelsesprocenten, det vil sige antallet af ophævelser, ændringer og hjemvisninger til fornyet behandling, udgør i pct. af det samlede antal afgjorte sager, jf. tabel 3. Det er en stigning på 2 procentpoint i andelen af omgjorte sager i de sociale nævn i forhold til Områder med generelt høje omgørelsesprocenter er i 2004 lov om børnefamilieydelse (34 pct.), lov aktiv beskæftigelsesindsats (31 pct.), som skyldes fleksjob mv. (34 pct.) og retssikkerhed og administration (29 pct.), heraf kategorien helhedsvurdering (35 pct.). Omgørelsesprocenterne for ankesager om revalidering og tilbagebetalingspligt efter lov om aktiv socialpolitik er generelt høje (34 pct.), mens kategorierne enkeltydelser og øvrige bestemmelser er lave (18 pct.). Samlet betyder det en omgørelsesprocent på 23 for lov om aktiv socialpolitik, som derved samlet set placerer sig lige under gennemsnittet for alle lovområder (24 pct.). Områder med generelt lave omgørelsesprocenter er lov om sygesikring (0 pct.), lov om magtanvendelse (10 pct.), øvrige bestemmelser efter dagpengeloven (11 pct.) lov om delpension (13 pct.) og almen bolig (14 pct.). Disse tal skal dog ses i lyset af, at der med en enkelt undtagelse er tale om lovområder, hvor der er afgjort et mindre antal sager, og enkelte omgørelser vil kunne rykke billedet. 13

15 4 Forskelle i gennemsnitlig sagsbehandlingstid geografisk og efter lovområder Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for behandling af en ankesag er faldet med 1 pct. i forhold til sidste år. I dage drejer sig om 1 dag fra 100 dage til 99 dage, så det tager i gennemsnit lidt over 3 måneder at få behandlet en ankesag i de sociale nævn. jf. tabel 4. Tabel 4. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i de sociale nævn geografisk fordelt, 2003 og 2004 Antal dage i 2003 Antal dage i 2004 Sikringstyrelsen 1) København Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Vejet gennemsnit for de sociale nævn Note: 1) Den Sociale Sikringsstyrelse er sekretariat for Københavns og Frederiksberg Kommuner Gennemsnittet dækker over sagsbehandlingstider, som for 2003 varierede fra 56 dage i nævnet for Bornholms Statsamt til 162 dage i Vestsjællands Statsamt. For 2004 var spændet blevet forøget, da den korteste sagsbehandlingstid var 46 dage i Ribe Statsamt og den længste sagsbehandlingstid 189 dage i Ringkjøbing Statsamt. I 3 nævn i Ribe, Bornholms og Vejle Statsamter var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid under 2 måneder. De længste sagsbehandlingstider var i de sociale nævn for Ringkjøbing Statsamt, Den Sociale Sikringsstyrelse og Vestsjællands Statsamt med i gennemsnit mellem 156 dage og 189 dage, svarende til ca. 5-6 måneder. De lange sagsbehandlingstider i disse nævn skal blandt andet ses i sammenhæng med, at disse nævn også har den største stigning i antallet af afsluttede sager i De mange afgørelser med en meget lang sagsbehandlingstid betyder i første omgang en øget sagsbehandlingstid og først på sigt, når disse sager er afviklet, kan der regnes med en effekt i form af kortere sagsbehandlingstider. 4.1 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid på lovområder De gennemsnitlige sagsbehandlingstider for ankesagerne fordelt på lovområder viser, jf. tabel 5, at der var et spænd i sagsbehandlingstiden fra 37 dage i sager om orlov til 188 dage i sager om delpension. 14

16 Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Tabel 5. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i de sociale nævn fordelt efter hovedlovområder i 2003 og 2004 Hoved lovområder: Gennemsnitligt antal dage i 2003 (Eksklusiv Sikringsstyrelsen) Gennemsnitligt antal dage i 2004 (Eksklusiv Sikringsstyrelsen) Gennemsnitligt antal dage i 2004 (Inklusive Sikringsstyrelsen) Delpension Social pension Aktiv beskæftigelsesindsats Aktiv socialpolitik Social service Retssikkerhed og administration Dagpenge ved sygdom og fødsel Orlov Sygesikring Børnetilskud og forskudsvis udb Børnefamilieydelse Individuel boligstøtte Almen bolig Indd. af underholdningsbidrag Integrationsloven Magtanvendelse Repatrieringsloven Anden lovgivning Gennemsnitligt antal dage Note: På grund af manglende sammenlignelighed i 2003 mellem Sikringsstyrelsens tal for de sociale nævn i København og Frederiksberg Kommuner og de øvrige sociale nævn er de lovfordelte tal alene vist for de 14 statsamter. For 2004 er dette ændret, men af hensyn til sammenligneligheden med 2003 er tallene for 2004 tillige angivet uden tallene fra Den Sociale Sikringsstyrelse. 1) Nævnets afgørelse om magtanvendelse i forbindelse med optagelse i boligtilbud uden samtykke skal træffes senest 14 dage efter modtagelse af kommunens eller amtskommunens indstilling (jf. Lov om social service 109 g). Sager vedrørende lov om magtanvendelse har dog en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 9 dage. Det hænger sammen med særlige regler for nævnenes afgørelser om magtanvendelse i forbindelse med sager omkring optagelse i boligtilbud uden samtykke, hvor nævnets afgørelse skal træffes senest 14 dage efter modtagelse af kommunens eller amtskommunens indstilling, jf. lov om social service 109g. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de sociale nævn var i lighed med sidste år længst for behandling af ankesager efter lov om delpension, hvor sagsbehandlingstiden var på 144 dage 2003 og 116 dage i 2004 eller 188 dage alt afhængig af, om Sikringsstyrelsen indgår i opgørelsen. På landsplan er der, som sagt, alene tale om et meget lille antal sager. I 2004 var der i alt 8 sager i hele landet, og en enkelt meget langvarig sag kan således ændre billedet. Herudover var de længste sagsbehandlingstider for behandling af ankesager om retssikkerhed og administration med henholdsvis 103 dage i 2003 og i eller 129 dage inklusive sagsbehandlingstider i Den Sociale Sikringsstyrelse, efter lov om social pension henholdsvis 104 i 2003 og i dage eller 107 dage inklusiv Den Sociale Sikringsstyrelse. 15

Ankestatistik for de sociale nævn 2003

Ankestatistik for de sociale nævn 2003 Ankestatistik for de sociale nævn 2003 Marts 2004 Ankestatistik 2003 for de sociale nævn De sociale nævn behandler efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (jf. Lov nr. 453 af

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for de sociale nævn 2006 Udgiver Ankestyrelsen, juli 2007 ISBN nr. 978-87-7811-032-9

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2011

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2011 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Sammenfatning 2 2 Afsluttede sager i de to nævn og andel af nævnsafgørelser 3 2.1 Faldende antal afsluttede sager

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2010

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2010 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Sammenfatning 1 2 Afsluttede sager i de to nævn og andel af nævnsafgørelser 2 2.1 Fortsat flere afsluttede sager 2

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014

Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014 Punkt 3. Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014 2015-011369 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets orientering,

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen Ankestyrelsens Årsopgørelse for sagsbehandlingen 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 3 2 Nøgletal 5 Titel Årsopgørelse 2014 Udgiver Ankestyrelsen ISBN nr Layout Identitet &

Læs mere

Evaluering af revurderingstidspunktet

Evaluering af revurderingstidspunktet Evaluering af revurderingstidspunktet Bidrag til delanalyse 4: Analyse af kommunernes vurdering af uarbejdsdygtighed 20. September 2017 Indledning Baggrund og formål Det er intentionen med fremrykningen

Læs mere

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Sammenfatning 2 3 Overordnede resultater fra undersøgelsen 4 3.1 Fordeling

Læs mere

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen Ankestyrelsens Årsopgørelse for sagsbehandlingen 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 1 2 Nøgletal 2 2.1 Afsluttede sager 2 2.2 Indkomne sager 4 2.3 Sagsbehandlings- og liggetider

Læs mere

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR 27..-P5-1-17 - KarStr ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR 14-16 Indledning Ankestyrelsen udarbejder statistik vedrørende alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens

Læs mere

Den Sociale Ankestyrelse Analysekontoret. Anvendelsen af formandsafgørelser og praksiskoordinering i de sociale nævn

Den Sociale Ankestyrelse Analysekontoret. Anvendelsen af formandsafgørelser og praksiskoordinering i de sociale nævn Den Sociale Ankestyrelse Analysekontoret Anvendelsen af formandsafgørelser og praksiskoordinering i de sociale nævn April 2001 Tryk: Ankestyrelsens trykkeri København, april 2001 Pris: 25 kr. inkl. moms

Læs mere

Årsstatistik 2008 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn

Årsstatistik 2008 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Årsstatistik 2008 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Indhold Beskæftigelsesankenævnet:... 1 Det Sociale Nævn:... 1 Generelle bemærkninger om nævnenes arbejde:... 2 Generelt om statistikken:...

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Støtte til køb af bil mv.

Støtte til køb af bil mv. Ankestyrelsens statistikker Støtte til køb af bil mv. Servicelovens 99 Årsstatistik 2005 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Støtte til køb af bil mv.: Årsstatistik 2005 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 2014 OG 2015

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 2014 OG 2015 27..-P5-2-16 - KarStr ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 14 OG 15 Indledning Ankestyrelsen udarbejder statistik vedrørende alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed LOV OM SOCIAL SERVICE Personlig hjælp og pleje, aflastning, madudbringning, m.m. Hjælpemidler og forbrugsgoder: Nye ansøgninger Fornyelse af tidligere ansøgninger

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark Procent 2 18,00 16,00 14,00 1 1 8,00 6,00 4,00 Procentvis fordeling af alle kvinder med provokeret abort (PA) eller med mindst et barn (F) ved alder for indgreb eller fødsel 1990-2001 København K og Danmark

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 1. halvår 216 26-9-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (21-216) Tallene fra 21-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 20, stk. 2

Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 Statistik 1993-1999 - klagesager vedr. specialundervisning for børn 18-- Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 Statistik 1993-1999

Læs mere

Der er tale om et særdeles dynamisk lovgivningsområde, med et for statistikken lovgrundlag på i alt 153 poster, hvor der løbende kan ske ændringer.

Der er tale om et særdeles dynamisk lovgivningsområde, med et for statistikken lovgrundlag på i alt 153 poster, hvor der løbende kan ske ændringer. Notat vedrørende Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet for Stevns Kommune i perioden 3. kvartal 213 til og med 2. kvartal 214 Indledning Som noget nyt har Ankestyrelsen besluttet

Læs mere

Der var 99 verserende sager den 1. november 2007. Antallet af verserende sager er på nuværende tidspunkt nedbragt til 77.

Der var 99 verserende sager den 1. november 2007. Antallet af verserende sager er på nuværende tidspunkt nedbragt til 77. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Snaregade 10A 1205 København K. Tlf. 3392 6200 Fax 3392 6182 E-mail skolestyrelsen@skolestyrelsen.dk Opgørelse af afsluttede sager i Klagenævnet

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Oprettede klagesager og sagsbehandlingstider 4 1.1 Uændret

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2012-2016 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2

Læs mere

Folkeskolens vidtgående specialundervisning

Folkeskolens vidtgående specialundervisning Folkeskolens vidtgående specialundervisning 1985-2001 FORORD...2 UDVIKLINGEN I DEN VIDTGÅENDE SPECIALUNDERVISNING...4 Metode... 4 Tabel 1 Antal børn og unge i alderen 6-16 år. Danmarks Statistiks folketælling

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Fakta om klagesager i BIF

Fakta om klagesager i BIF Indledning I fakta om klagesager illustreres udviklingen i antallet af klager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen både i forhold til specifikke lovområder for København og en mere generel sammenligning

Læs mere

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Center: Børn & Læring (B), Sundhed & Omsorg (S), Arbejdsmarked (A). UDK = Udbetaling Danmark Dato: 1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Sæt 1.1.1 Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv.

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

NOTAT ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOM- RÅDET FØRSTE HALVÅR 2015

NOTAT ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOM- RÅDET FØRSTE HALVÅR 2015 NOTAT JOURNALNUMMER 15/2572 SKREVET AF KÅRE STRØM ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOM- RÅDET FØRSTE HALVÅR 215 Indledning Ankestyrelsen udarbejder statistik vedrørende alle kommuner

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Serviceloven Stadfæstelse Ændring Hjemvisning Afvisning/henvisning I alt Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv. til børn, 32 og

Serviceloven Stadfæstelse Ændring Hjemvisning Afvisning/henvisning I alt Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv. til børn, 32 og Bilag: Afgjorte Ankestyrelsessager fordelt på lovgivning Serviceloven Stadfæstelse Ændring Hjemvisning Afvisning/henvisning I alt Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv. til børn, 32 og 36 7 2 1 0 10

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Årsstatistik 2010 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn

Årsstatistik 2010 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Årsstatistik 2010 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Indhold Beskæftigelsesankenævnet 1 Det Sociale Nævn 7 Skemaoversigt Skema 1. Skema 2. Skema 3. Skema 4. Skema 5. Skema 6. Afgørelser i Beskæftigelsesankenævnet

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Dødsårsager 2005. Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Frederiksborg Roskilde Vestsjællands Storstrøms

Læs mere

Beskæftigelse (1.000 pers.) 2.743,0 2.739,3 2.720,0-23,0-19,3 Ledighed 150,5 145,0 144,7-5,8 0,3. Sagsnr. Ref. MHI Den 28.

Beskæftigelse (1.000 pers.) 2.743,0 2.739,3 2.720,0-23,0-19,3 Ledighed 150,5 145,0 144,7-5,8 0,3. Sagsnr. Ref. MHI Den 28. Sagsnr. Ref. MHI Den 28. februar 2003 $UEHMGVQRWDW,)RNXVSnEHVN IWLJHOVHOHGLJKHGRJDUEHMGVVW\UNH 1RWDWHWEHO\VHUGHQJHQQHPVQLWOLJHnUVXGYLNOLQJLQ JOHWDOOHQHIRUDUEHMGVPDUNHGHW Siden 1994 og frem til 2001 er

Læs mere

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Merudgifter til voksne Oktober 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Resume og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens vurdering af kommunernes sager 4 1.2 Ankestyrelsens

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune 1 Kragelund Plejecenter er ganske nyt - men der er stadig plads til gammel teknologi. Telefonen er dog kun udstillet, den er ikke i funktion. Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2012 Sidst revideret den 20. december 2011 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for,

Læs mere

Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Staben DAGSORDEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Staben DAGSORDEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Staben BIU DAGSORDEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Møde nr. 2 torsdag den 08.02.2007 kl. 19.00 på Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedshjælperuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedshjælperuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene er

Læs mere

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Ankestyrelsens sager 2 2.1 Tilgang af sager 2 2.2 Afsluttede sager 3 2.3 Sager om ændret

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 Statistiske oplysninger om patientklager 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 2 OPRETTEDE-, ANTAGNE- OG AFVISTE PATIENTKLAGESAGER... 8 2.1 Fordeling

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 2 Henvendelse kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon: 72 26

Læs mere

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Løn i Sygehusvæsenet 2000-2003 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune.

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. er for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. fastsætte

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2014

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2014 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2010-2014 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2

Læs mere

Hjemmeservice-ordningen

Hjemmeservice-ordningen Hjemmeservice-ordningen Rapport over hjemmeserviceordningen 1997 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Marts 1998 Indhold Side 1 Tilskudsudbetalingerne 3 2 Virksomhederne i hjemmeservice-ordningen 4 3 Tilskuddets

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2012

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2012 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Sammenfatning 2 2 Afsluttede sager i de to nævn og andel af nævnsafgørelser 4 2.1 Færre afsluttede sager 4 2.2 Færre

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 . DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Indholdsfortegnelse Forord.............................................................

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Udarbejdet af: Byfornyelse Danmark Arbejderbevægelsens Erhvervsråd DOMUS arkitekter For: Landsbyggefonden BILAGSOVERSIGT BILAG 1 Tabeludtrækket

Læs mere

Forord. København, juni Thomas Lund Kristensen. Konstitueret direktør

Forord. København, juni Thomas Lund Kristensen. Konstitueret direktør Arbejdsskadestatistik 2015 Forord Arbejdsskadestatistik 2015 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens sagsafvikling fra 2009 til 2015. I arbejdsskadestatistikken bliver

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2016

Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2016 Ankestyrelsens Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 4 1 Sammenfatning 5 1.1 Udvalgte nøgletal 2016 5 1.2 Eksempler på Udbetaling Danmarks

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere