Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift"

Transkript

1 Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING FORORD AF BEREDSKABSCHEF I AARHUS KOMMUNE FORMÅL MED AARHUS KOMMUNES PLAN FOR BEREDSKAB OG FORTSAT DRIFT OMFANG OG AFGRÆNSNING HANDLINGER AJOURFØRING, AFPRØVNING OG EVALUERING PLANENS HØRING PLANENS GODKENDELSE, GYLDIGHED OG REVISION PLANENS SAMMENHÆNG MED ØVRIGE BEREDSKABSAKTØRER LOVGRUNDLAGET FOR AARHUS KOMMUNES SAMLEDE BEREDSKAB AKTIVERING OG DRIFT AF AARHUS KOMMUNES KRISESTYRING AARHUS KOMMUNES DRIFTSNIVEAUER PROCEDURE FOR AKTIVERING ORGANISERING AF DEN KOORDINERENDE STYREGRUPPE (DRIFTSNIVEAU 2) ORGANISERING AF KRISELEDELSEN (DRIFTSNIVEAU 3) MANDAT TIL KRISESTYRING PÅ DRIFTSNIVEAU 2 OG DRIFTSNIVEAU KRISEKOMMUNIKATION AKTIVERING AF KRISEKOMMUNIKATIONSTEAM (KKT) HÅNDTERING AF KRISEKOMMUNIKATION I AARHUS KOMMUNE OPERATIV INDSATS INDSATSPLANER OG PLANER FOR FORTSAT DRIFT I AARHUS KOMMUNE RISICI OG BEREDSKABSPLANLÆGNING I AARHUS KOMMUNE PRIORITEREDE PLANER I DEN KOMMENDE BYRÅDSPERIODE MAGISTRATSAFDELINGERNES PLANLÆGNING KONKLUSION PÅ PLANLÆGNINGSARBEJDET I AARHUS KOMMUNE LOVPLIGTIGE BEREDSKABSPLANER GÆLDENDE FOR AARHUS KOMMUNE PLAN FOR REDNINGSBEREDSKABET I AARHUS KOMMUNE SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN PLAN FOR INDSATS VED FORURENING AF KYSTER OG HAVNE

3 0 Indledning 0.1 Forord af Beredskabschef i Aarhus Kommune Aarhus Kommune bør betragtes som én samlet organisation én enhed med kritiske driftsfunktioner, som skal opretholdes. Af hensyn til Kommunens borgere og Kommunens troværdighed er det ambitionen, at Aarhus Kommunes drifts- og serviceniveau opretholdes eller hurtigst muligt reetableres, uanset hvilke hændelser, der indtræffer. Det er med andre ord ambitionen, at Aarhus Kommune er en robust og sikker organisation. Robusthed skal måles på Aarhus Kommunes evne til at opretholde det aftalte serviceniveau over for borgerne også når større og uventede hændelser indtræffer. Kommunens beredskabsplan skal medvirke til at understøtte robustheden. Der anlægges således et helhedsorienteret syn på planlægningen af de forebyggelses- og beredskabsinitiativer, som skal gøre Kommunens organisation i stand til at fortsætte driften, hvis større eller uventede hændelser indtræffer. Aarhus Kommunes beredskabsplan betegnes derfor. Med denne plan ønskes det at skabe et fremtidssikret og ensartet respons på de hændelser, der måtte ramme Aarhus Kommune. Kommunen skal være på forkant med situationen inden større eller uventede hændelser kompromitterer serviceniveauet. Det er målet, at Aarhus Kommune som helhed udviser størst mulig grad af rettidig omhu til gavn for byens borgere og virksomheder. En stor del af denne plan omhandler ledelse og beslutningskompetencer i tilfælde af en større eller uventet hændelse. Et robust beredskab handler i høj grad om stærk ledelse. Planen sikrer, at de rette kompetencer forenes med det rigtige mandat. Dette sikres ved, at der er en entydig og enstrenget beslutnings- og kommandovej ved håndtering af større eller uventede hændelser. Ledelsesansvaret for Kommunens fortsatte drift, når større eller uventede hændelser indtræffer, placeres derfor entydigt med denne plan. Det påhviler den enkelte rådmand og direktør at sikre planlægningen for fortsat drift i egen magistratsafdeling. Det følger af Beredskabsloven 25, stk. 1, at kommunalbestyrelsen har pligt til at udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. En sådan plan skal jævnfør Beredskabsloven 25, stk. 3 revideres efter behov og mindst én gang i hver valgperiode. Med vedtagelse af denne betragtes dette som værende opfyldt. Planen erstatter Århus Kommunes Plan for Fortsat Drift fra januar Aarhus, den 15. januar 2014 Lars Hviid Beredskabschef 3

4 0.2 Formål med Aarhus Kommunes Aarhus Kommunes er udarbejdet med udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens vejledning i Helhedsorienteret beredskabsplanlægning. Planen er forankret i den kommunale topledelse og udgøres af et planlægningsgrundlag, som omfatter identifikation af specifikke kritiske kommunale funktioner og ydelser samt overvågning af trusler mod disse. Der vil naturligt forekomme hændelser inden for kommunegrænsen 1 i Aarhus, som ikke på forhånd kan forudsiges. Hændelser kan således ikke løses alene ved forebyggelse, eller ved at forberede sig på at sikre udpegede kritiske ydelser. En kommunal kriseledelse med et veldefineret ansvar er derfor altafgørende for, at der kan træffes strategiske beslutninger i Aarhus Kommune uanset hændelsens form og omfang. Denne plan har derfor et særligt fokus på at sikre en stærk ledelse i tilfælde af en større/alvorligere trussel eller større hændelse af tværgående karakter inden for kommunegrænsen i Aarhus uanset om der er tale om en forudset hændelse eller ej. Hovedformålet med planen er derfor, at der gennem etablering og opretholdelse af Kommunens Kriseledelse ved en større/alvorligere trussel mod Aarhus Kommunes drift eller større hændelser af tværgående karakter sikres følgende: Løsning af hændelsen hvis muligt Fortsat drift af Aarhus Kommunes kritiske ydelser Figur 1: Aarhus Kommunes to opgaver ved en krise eller usædvanlig hændelse 1 Med betegnelsen Indenfor kommunegrænsen i denne plan menes der de hændelser, som har direkte virkning på Aarhus Kommune. Der kan således i praksis også være tale om hændelser i omkringliggende kommuner, som har virkning ind i Aarhus Kommune (fx hændelser i Aarhus Lufthavn i Tirstrup, større uheld på motorvej E45, røg som driver ind over kommunegrænsen etc.) 4

5 Kritisk ydelse Aarhus Kommune leverer en lang række kritiske ydelser. De enkelte magistratsafdelinger har i deres delplaner udpeget de kritiske ydelser i magistratsafdelingen, som borgerne er afhængige af, eksempelvis madudbringning, personlig pleje, børnepasning med videre. For de mest kritiske ydelser findes en række konkrete indsatsplaner eller planer for fortsat drift af kritiske ydelser. Kritiske funktioner Sikring af de kritiske ydelser sker gennem opretholdelse af en række kritiske funktioner, herunder sekretariatsbetjening af rådmand, direktør og ledelsen; kommunikation (krisekommunikation til borgere og medarbejdere); fysiske faciliteter til kriseledelsen samt opretholdelse af forskellige internt kommunale IT-systemer. De enkelte magistratsafdelinger har ligeledes hver især defineret deres kritiske funktioner i deres delplaner. 0.3 Omfang og afgrænsning Denne plan er Aarhus Kommunes overordnede beredskabsplan. Den omfatter således Borgmesterens Afdeling og Kommunens øvrige magistratsafdelinger samt Aarhus Havn. Aarhus Brandvæsen varetager den interne samordning af planen samt den eksterne koordinering med øvrige beredskabsaktører. Under denne plan har de enkelte magistratsafdelinger udarbejdet hver deres Delplan for Fortsat Drift. Delplanerne beskriver, hvordan hver magistratsafdelings kriseorganisation er opbygget, samt hvilke indsatsplaner og planer for fortsat drift, der ligger i magistratsafdelingens eget regi. Hierarkiet for det samlede plankompleks i Aarhus Kommune er illustreret i figur 2 på næste side. 5

6 Indsatsplan for Kriseledelsen Indsatsplan for Krisekommunikation Aarhus Kommunes Indsatsplan for Aktivering af nøglepersoner Delplaner for magistratsafdelingerne i Aarhus Kommune Delplan Delplan Delplan Delplan Delplan Delplan Aarhus for BA for MSB for MTM for MSO for MKB for MBU Havn Magistratsafdelingernes indsatsplaner og planer for fortsat drift af kritiske ydelser IP X IP Y IP X IP Y IP X IP Y IP X IP Y IP X IP Y IP X IP Y IP X IP Y Kommunale institutionsplaner og bygningsplaner Figur 2: Illustration af hierarkiet i Aarhus Kommunes beredskabsplans-kompleks 6

7 0.4 Handlinger De nødvendige operationelle handlinger i tilfælde af større/alvorligere trusler eller hændelser af større omfang er beskrevet i en række indsatsplaner og planer for fortsat drift af kritiske ydelser, som skal kunne opretholdes uanset hændelse. I indsatsplanerne og planerne for fortsat drift af kritiske ydelser findes en række konkrete og handlingsorienterede instrukser, som beskriver de nødvendige overvejelser og handlinger i tilfælde, hvor den kritiske ydelse er truet. En oversigt over de væsentligste planer i Aarhus Kommune kan ses i tabellerne 1-8 på side I afsnit 4.1 kan det desuden læses, hvilke planer der opprioriteres i den kommende byrådsperiode. 0.5 Ajourføring, afprøvning og evaluering skal løbende ajourføres Ajourføring skal ske, hvis: Erfaringer fra en hændelse eller øvelse eller hvis en risiko- og sårbarhedsanalyse tilsiger det. Der er indikationer på, at trusselsbilledet har forandret sig væsentligt. Myndighedernes struktur eller ansvarsområde ændres. Planen skal til enhver tid være tilgængelig for de relevante medarbejdere i Aarhus Kommune, og alle medarbejdere og chefer, som berøres af planen, skal være bekendt med de seneste opdateringer heraf. Planen samt dennes Indsatsplan for Kriseledelsen afprøves regelmæssigt ved øvelser af forskellig type for at sikre, at alle involverede er bekendt med deres opgaver og ansvar, og at indholdet fortsat er hensigtsmæssigt og tidssvarende. Reelle hændelser kan erstatte planlagte øvelser. Endelig evalueres øvelserne/hændelserne for at opnå læring og erfaring med henblik på fortsat udvikling af Aarhus Kommunes planer. 0.6 Planens høring Aarhus Kommunes er sendt i skriftlig høring hos: Magistratsafdelingerne i Aarhus Kommune Aarhus Kommunes Krisekommunikationsteam Beredskabsstyrelsen Midtjylland Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland Østjyllands Politi Sundhedsberedskabet i Region Midtjylland 7

8 Randers Kommune, Syddjurs Kommune, Favrskov Kommune, Skanderborg Kommune, Odder Kommune Planen er herefter behandlet af Beredskabskommissionen i Aarhus Kommune på møde efter forudgående skriftlig høring. Afslutningsvist er Direktørgruppen i Aarhus Kommune orienteret om planen for at sikre forankring i Kommunens topledelse. 0.7 Planens godkendelse, gyldighed og revision Aarhus Brandvæsen har ejerskab og er ansvarlig for at ajourføre, afprøve og evaluere planen, samt sikre kendskabet hos de relevante medarbejdere i Aarhus Kommune. Planen vedtages på møde i Byrådet efter endt høringsperiode. Seneste udgave af planen er udarbejdet 15. januar 2014 af Jakob Larsen, Aarhus Brandvæsens afdeling for Planlægning & Analyse. Seneste godkendelse Dato (tal). måned (bogstaver) 2014 Borgmester / Stadsdirektør Rådmand i Teknik og Miljø / Direktør i Teknik og Miljø Planen er gældende i 4 år og revideres efter behov senest i starten af den kommende byrådsperiode. Planens kontaktdata på Kriseledelsen er samlet i en selvstændig Indsatsplan for Kriseledelsen. Kontaktdata på øvrige beredskabsmæssige nøglepersoner er samlet i en selvstændig Indsatsplan for Aktivering af nøglepersoner. Begge disse planer opdateres løbende af Aarhus Brandvæsens afdeling for Planlægning & Analyse. 8

9 0.8 Planens sammenhæng med øvrige beredskabsaktører Aarhus Kommunes koordineres løbende med Politidirektøren for Østjyllands Plan for Lokal Beredskabsstab Region Midts Plan for Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab i Region Midtjylland Beredskabscenter Midtjylland Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland Aktiveres én eller flere af ovenstående planer, er Aarhus Kommune forpligtet til at udsende forbindelsesofficerer, hvis der anmodes om dette, til den eller de krisestab(e), der oprettes. 0.9 Lovgrundlaget for Aarhus Kommunes samlede beredskab Aarhus Kommunes samlede beredskab bygger på en række lovkrav rettet mod Kommunalbestyrelsen. I det følgende oplistes den væsentligste lovgivning, som Aarhus Kommunes samlede beredskab bygger på. Opremsningen er ikke udtømmende. Det påhviler det kommunale redningsberedskab, jævnfør Beredskabsloven: At forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, eller overhængende fare herfor ( 1, stk. 1) At kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte ( 12, stk. 1) Det påhviler Kommunalbestyrelsen, jævnfør Beredskabsloven: At nedsætte en Beredskabskommission til varetagelse af det kommunale redningsberedskabs umiddelbare forvaltning ( 9, stk. 2) At der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning ( 15, stk. 1) At udarbejde en samlet plan for Kommunens beredskab, som vedtages i et møde ( 25, stk. 1) At det landsdækkende radiokommunikationssystem anvendes til løsning af indsatser ( 29, stk. 1) At godkende oprettelse, væsentlige ombygninger, udvidelser eller forandringer i driften af virksomheder i det omfang, der er fastsat regler om i medfør af 33, stk. 1 ( 34, stk. 1) At foretage brandsyn ( 36, stk. 1) 9

10 Det påhviler Kommunalbestyrelsen, jævnfør Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab: At fastlægge niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) på grundlag af risikoprofilen, som udarbejdes af det kommunale redningsberedskab ( 2, stk. 2) At fastlægge redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel på grundlag af risikoprofilen og serviceniveauet ( 2, stk. 3) At vedtage en planen for det kommunale redningsberedskab i et møde, jf. beredskabslovens 25, og revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode ( 4, stk. 3) Det påhviler Kommunalbestyrelsen, jævnfør Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v. (i medfør af Sundhedsloven 210, stk. 4): At planlægge for og opbygge et sundhedsberedskab ( 6) At udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet ( 7, stk. 1) At koordinere sundhedsberedskabsplanen med det øvrige beredskab i Kommunen ( 7, stk. 2) Det påhviler Kommunalbestyrelsen jævnfør Havmiljøloven 35: At tilvejebringe en beredskabsplan for iværksættelse af sanering af kyststrækninger i tilfælde af væsentlige forureninger af kyster i Kommunen og for bekæmpelse af forurening i havne i Kommunen ( 35, stk. 2) At underrette Miljøministeren og Forsvarsministeren om indholdet af beredskabsplanerne og ændringer og tillæg til disse ( 35, stk. 4) Det påhviler Kommunalbestyrelsen jævnfør Beskyttelsesrumsloven 1: At varetage opførelse, vedligeholdelse, drift og klargøring af offentlige beskyttelsesrum. 10

11 1 Aktivering og drift af Aarhus Kommunes krisestyring 1.1 Aarhus Kommunes driftsniveauer Ved en større/alvorligere trussel eller hændelser af større omfang, som afviger fra en eller flere magistratsafdelingers eller den enkelte forvaltnings normale driftssituation, kategoriseres driften i Aarhus Kommune i ét af tre driftsniveauer. De forskellige driftsniveauer beskrives overordnet nedenfor: Driftsniveau 0 Alle forvaltninger i Aarhus Kommune er i daglig drift Driftsniveau 1 Almindeligt forekomne hændelser med intakt serviceniveau Hændelsen håndteres i egen magistratsafdeling Beredskabschefen underrettes efter aftale Driftsniveau 2 Koordinerende styregruppe Risiko for nedjusteret serviceniveau Hændelsen håndteres tværmagistratsligt eller er af særlig karakter En koordinerende styregruppe nedsættes/aktiveres Beredskabschefen er formand for den koordinerende styregruppe Driftsniveau 3 - Kriseledelsen Større/alvorligere eller omfattende trusler/hændelser Nedjusteret serviceniveau Hændelsen håndteres tværmagistratsligt Indsatsplan for Kriseledelsen aktiveres 1.2 Procedure for aktivering Når hændelser indtræffer, som afviger fra magistratsafdelingernes eller den enkelte forvaltnings normale driftssituation, indledes håndtering af opgaven i egen magistratsafdeling på baggrund af de udarbejdede instrukser i den relevante magistratsafdelings delplan eller relevante indsatsplan. Den ansvarlige forvaltningschef foretager ud fra magistratsafdelingens delplan en hurtig vurdering af egnet driftsniveau for opgaveløsningen. Den ansvarlige forvaltningschef bør desuden underrette Beredskabschefen i Aarhus Kommune, når hændelsen har et vist omfang. Forvaltningscheferne underretter Beredskabschefen via Aarhus Brandvæsens hovednummer: Tlf.: Beredskabschefen fastsætter herefter endeligt driftsniveau for Aarhus Kommune. 11

12 Hvis Beredskabschefen vurderer, at der er tale om en hændelse på niveau 2 eller 3 orienteres Borgmesteren eller Stadsdirektøren af Beredskabschefen. Borgmesteren eller Stadsdirektøren beslutter herefter enten: 1) at opgavens håndtering varetages af en koordinerende styregruppe på et driftsniveau 2 2) at opgavens håndtering varetages af Kriseledelsen i Aarhus Kommune, og dermed opgraderes til driftsniveau 3 De beskrevne aktiveringstrin for er illustreret i figur 3. Er der taget beslutning om aktivering af Kriseledelsen, alarmeres Kriseledelsen rent praktisk af Beredskabschefen (typisk via Brandvæsenets Vagtcentral). Procedure herfor er beskrevet i Indsatsplan for Kriseledelsen Instruks 1. Alle forvaltninger er i daglig drift (Driftsniveau 0) Større/alvorligere trussel eller hændelse, som afviger fra normal driftssituation, opstår Ansvarlig forvaltningschef foretager: 1) Hurtig vurdering af driftsniveau i egen magistratsafdeling 2) Underretning af Beredskabschefen Aarhus Kommunes driftsniveau fastsættes af Beredskabschefen Borgmester eller Stadsdirektør underrettes Driftsniveau 1 Driftsniveau 2 Driftsniveau 3 Håndtering i egen Aktivering af den Koordinerende Aktivering af Indsatsplan magistratsafdeling styregruppe for Kriseledelsen 12 Figur 3: Aktivering af Aarhus Kommunes

13 1.3 Organisering af Den Koordinerende Styregruppe (Driftsniveau 2) Nedsættes Den Koordinerende Styregruppe vil Beredskabschefen fungere som formand. Gruppen vil desuden bestå af Kriseledelsens stab, relevante forvaltninger fra de berørte magistratsafdelinger samt relevante interne og eksterne rådgivere. Beredskabschefen sørger for løbende underretning til Borgmesteren og/eller Stadsdirektøren. Aarhus Kommunes Krisekommunikationsteam kan desuden blive aktiveret, hvis Beredskabschefen eller Den Koordinerende Styregruppe finder det nødvendigt Figur 4: Illustration af Den Koordinerende Styregruppes organisering 13

14 1.4 Organisering af Kriseledelsen (Driftsniveau 3) Nedsættes Kriseledelsen, skal den ses som en dynamisk organisation, der primært består af tre hovedgrupper: Borgmester og Rådmænd (Strategiske beslutninger) Direktørgruppen (Operativ ledelse) Krisekommunikationsteamet (pressehåndtering, Kommunens hjemmeside, m.v.) Illustrationen i figur 5 viser de tre hovedgrupper, som Kriseledelsen består af. De tre grupper vil afholde møder hver for sig, men knyttes sammen af personer, som deltager i begge gruppers møder og herved skaber forbindelse jævnfør nedenstående figur. Heraf følger, at gruppernes møder bør ligge forskudt. Kriseledelsens arbejde understøttes desuden af: Beredskabschefen Kriseledelsens stab Kriseledelsens sekretariat Figur 5: Illustration af Kriseledelsens organisering Formandskab Formand for Borgmester og Rådmænd, og dermed den strategiske kriseledelse, er Borgmesteren. I Borgmesterens fravær fungerer den af viceborgmestrene, som måtte være medlem af Magistraten, som dennes formand. Er begge viceborgmestre medlemmer af Magistraten, går 1. viceborgmesteren forud. 14

15 Er ingen af viceborgmestrene medlemmer af Magistraten, fungerer den rådmand, der i flest år har haft sæde i Magistraten som formand. Står flere rådmænd lige i denne henseende, fungerer den af dem, der er ældst, som formand. Borgmesteren er ligeledes formand for Byrådet. I Borgmesterens fravær fungerer 1. viceborgmesteren som formand. Stadsdirektøren er formand for Direktørgruppen, og dermed den operationelle kriseledelse. I tilfælde af Stadsdirektørens fravær fungerer vicedirektøren (Økonomidirektøren) i hans sted. Formand for Krisekommunikationsteamet er Borgmesterens pressechef. I hans fravær varetager Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs pressechef formandskabet. Beredskabschefen Beredskabschefen deltager i en krisesituation i Direktørgruppens møder. Beredskabschefen er desuden leder af Kriseledelsens stab. Med benævnelsen Beredskabschef menes i resten af planen: Aarhus Kommunes beredskabschef eller dennes stedfortræder i den aktuelle situation. Indsatsplan for Kriseledelsen En mere konkret og praktisk beskrivelse af Kriseledelsens opgaver, sammensætning, ansvar, mødested, stabsfunktion, sekretariatsfunktion, alarmering med videre er beskrevet i Indsatsplan for Kriseledelsen. 1.5 Mandat til krisestyring på driftsniveau 2 og driftsniveau 3 Den koordinerende styregruppes mandat Den koordinerende styregruppe arbejder tværmagistratsligt på mandat fra Borgmester og Stadsdirektør. Den koordinerende styregruppe kan ikke træffe økonomiske dispositioner ud over egne, vedtagne budgetter. Ekstraordinære omkostninger skal godkendes af Borgmesteren eller Stadsdirektøren. Magistraten skal af Borgmesteren og Stadsdirektøren orienteres på førstkommende magistratsmøde om hændelsen og trufne dispositioner. Kriseledelsens mandat Det følger af den kommunale styrelseslov, at Magistraten overtager Kommunalbestyrelsens beføjelser, når det under krise eller krig ikke er muligt at samle en beslutningsdygtig kommunalbestyrelse jf. 69, stk. 1, 2. pkt. Af lov om kommuners styrelse under krise eller krig følger det i 3, stk. 2 at Borgmesteren varetager Magistratens funktioner, når en beslutningsdygtig Magistrat grundet krise eller krig ikke kan samles. Så snart en beslutningsdygtig Magistrat igen kan samles, varetager Magistraten Kommunalbestyrelsens funktioner. 15

16 Med vedtagelsen af giver Byrådet bemyndigelse til, at Kriseledelsen i forening uden foregående accept i Magistraten eller Byrådet kan træffe dispositioner uden økonomisk loft. Dette kan udelukkende finde sted i tilfælde af en krisesituation, der kan påføre Aarhus Kommune uoverskuelige økonomiske konsekvenser. I sådanne tilfælde er rettidige og omkostningstunge dispositioner tvingende nødvendige til imødegåelse eller forebyggelse af truende eller igangværende krisesituationer. Så hurtigt som muligt - og senest ved førstkommende møde - skal Magistraten og efterfølgende Byrådet orienteres om sådanne eksekutive dispositioner. 16

17 2 Krisekommunikation 2.1 Aktivering af Krisekommunikationsteam (KKT) Ved Driftsniveau 0 og 1 anvendes magistratsafdelingernes interne kommunikationsmedarbejdere. Såvel intern som ekstern kommunikation varetages i egen magistratsafdeling. Ved driftsniveau 2 skal det overvejes at aktivere Krisekommunikationsteamet. Aktivering af Krisekommunikationsteamet sker efter beslutning i Den Koordinerende Styregruppe. Ekstern kommunikation koordineres herefter for alle magistratsafdelinger i Krisekommunikationsteamet. Ved driftsniveau 3 aktiveres Krisekommunikationsteamet altid. Kontaktoplysninger på Krisekommunikationsteamet kan ses i Indsatsplan for Kriseledelsen. 2.2 Håndtering af krisekommunikation i Aarhus Kommune Krisekommunikationsteamet er ansvarligt for medieovervågning og pressehåndtering (herunder bemanding af pressevagt) og øvrig ekstern kommunikation, herunder opdatering af Kommunens hjemmeside. Teamet refererer til Kriseledelsen, og den ledes i forbindelse med krisesituationer af pressechefen i Borgmesterens Afdeling. For teamets opgaver og procedurer se endvidere Indsatsplan for Krisekommunikation. 17

18 3 Operativ indsats 3.1 Indsatsplaner og planer for fortsat drift i Aarhus Kommune fungerer som beskrevet i figur 2 på side 6 som en paraplyplan for Kommunens indsatsplaner og planer for fortsat drift af kritiske ydelser. I tilfælde af større/alvorligere trusler mod Kommunens drift eller hændelser af større omfang har Aarhus Kommune som tidligere nævnt to opgaver: Løsning af hændelsen hvis muligt Fortsat drift af Aarhus Kommunes kritiske ydelser Figur 6: Aarhus Kommunes to opgaver ved en krise eller usædvanlig hændelse Til at løse Aarhus Kommunes ovenstående to opgaver rådes der over en række planer for konkrete hændelsestyper. Planerne kan ses i tabellerne 1-8 på de følgende sider. 18

19 Overordnede planer i Aarhus Kommune Hovedplan * Indsatsplaner Indsatsplan for Aktivering af nøglepersoner * Indsatsplan for Kriseledelsen * Indsatsplan for Krisekommunikation Tabel 1: Overordnede planer i Aarhus Kommune Planer udarbejdet i Borgmesterens Afdeling Delplan Delplan for Borgmesterens afdeling * Indsatsplaner Indsatsplan IT Indsatsplan for Kommunens udøvende politiske ledelse (under udarbejdelse) Planer for Fortsat drift af kriti- (under udarbejdelse) Plan for fortsat drift, sekretariatsbetjening af Magistrat og Byråd ske ydelser Plan for fortsat drift, Løn (under udarbejdelse) Plan for fortsat drift, Indkøb (under udarbejdelse) Plan for fortsat drift, Økonomistyring og Finans (under udarbejdelse) Tabel 2: Planer udarbejdet i Borgmesterens Afdeling Planer udarbejdet i Magistratsafdeling for Sociale forhold og Beskæftigelse Delplan Delplan for Sociale forhold og Beskæftigelse * Tabel 3: Planer udarbejdet i Magistratsafdeling for Sociale forhold og Beskæftigelse Planer udarbejdet i Magistratsafdeling for Teknik og Miljø Delplan Delplan for Teknik og Miljø * Indsatsplaner Indsatsplan for Strømsvigt Indsatsplan for Varmeforsyning Indsatsplan for Drikkevandsforurening * Indsatsplan for Håndtering af affald Indsatsplan for Udbringning af mad i ekstraordinære situationer Indsatsplan for Indkvartering og forplejning Indsatsplan for Oversvømmelse * Indsatsplan for Store snemængder Indsatsplan for Storm og Orkan Plan for Indsats ved forurening af kyster og havne * Indsatsplan for Brandslukning Tabel 4: Planer udarbejdet i Magistratsafdeling for Teknik og Miljø 19

20 Planer udarbejdet i Magistratsafdeling for Sundhed og Omsorg Delplan Delplan for Sundhed og Omsorg * Indsatsplaner Indsatsplan for Sundhedsberedskab (herunder pandemi) * Planer for Fortsat drift af kriti- (under udarbejdelse) Fortsat drift af pleje og omsorg af ældre og handicappede ske ydelser Fortsat drift af madudbringning (under udarbejdelse) Fortsat drift af indkøb (under udarbejdelse) Fortsat drift af transport til læge/behandling (under udarbejdelse) Tabel 5: Planer udarbejdet i Magistratsafdeling for Sundhed og Omsorg Planer udarbejdet i Magistratsafdeling for Kultur og Borgerservice Delplan Delplan for Kultur og Borgerservice * Indsatsplaner Indsatsplan for IT (netværk og særskilte IT-systemer for MKB) (under udarbejdelse) Indsatsplan for hovedtelefonomstillingen Planer for Fortsat drift af kriti- Afholdelse af valg Udstedelse af cpr.-nummer, pas og kørekort ske ydelser Opretholdelse af Kommunens hovedtelefonomstilling Gennemførelse af vielser Tabel 6: Planer udarbejdet i Magistratsafdeling for Kultur og Borgerservice Planer udarbejdet i Magistratsafdeling for Børn og Unge Delplan Delplan for Børn og Unge * Indsatsplaner Retningslinjerne Respekt for grænser ved pædofilisager Plan for håndtering af sorg og krise Planer for Fortsat drift af kriti- Plan for opretholdelse af undervisning og skolefritidsordninger i eks- Plan for opretholdelse af børnepasning i ekstraordinære situationer ske ydelser traordinære situationer Plan for opretholdelse af IT Tabel 7: Planer udarbejdet i Magistratsafdeling for Børn og Unge Planer udarbejdet for Aarhus Havn Delplan Delplan for Aarhus Havn * Tabel 8: Planer udarbejdet for Aarhus Havn Planer markeret med en stjerne i tabellerne 1-8 er blevet udarbejdet, eller har gennemgået en større opdatering i I den kommende valgperiode opprioriteres bestemte planer i Kommunens beredskabsplanlægning. Dette sker blandt andet på baggrund af de største nationale risici. Dette er beskrevet i det følgende afsnit. 20

21 4 Risici og beredskabsplanlægning i Aarhus Kommune Trussels- og risikobilledet har globalt set ændret sig markant de senere år. Det er også tilfældet for Danmark og for landets næststørste kommune. Til at vurdere, hvad der aktuelt er de største risici inden for Kommunegrænsen i Aarhus tages udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens nationale vurdering. Beredskabsstyrelsen udgav i foråret 2013 Nationalt Risikobillede, der giver et bud på de ti alvorligste naturskabte og menneskeskabte risici i et dansk perspektiv. De udpegede ti hændelsestyper, som vurderes at udgøre den største nationale risici er: 1) Orkaner, storme og stormfloder 2) Kraftig regn og skybrud 3) Pandemisk influenza 4) Husdyrsygdomme og zoonoser 5) Transportulykker 6) Ulykker med farlige stoffer på land 7) Forureningsulykker til søs 8) Nukleare ulykker 9) Terrorhandlinger 10) Cyberangreb Flere af de opstillede hændelsestyper vil ligeledes kunne sætte driften under pres i Aarhus Kommune. I det følgende beskrives de hændelsestyper, som prioriteres i det aarhusianske planlægningsarbejde i denne byrådsperiode: 4.1 Prioriterede planer i den kommende byrådsperiode Følgende planer prioriteres i Aarhus Kommune i denne byrådsperiode på baggrund af de ti nationale risici: Vejrfænomener (1 og 2): Aarhus er en kommune omgivet af vand. Dels er der en lang kyststrækning mod Aarhus Bugt og Kattegat. Dels løber Aarhus Å og Egå igennem kommunen. Og dels er der en række større søer i Kommunen som eksempelvis Brabrand Sø og Egå Engsø. En potentiel oversvømmelse i Aarhus kan således både ske ved højvande fra kyst og fra vandløb. Derudover kan en oversvømmelse i Aarhus ske ved kraftig skybrud, stormflod og snesmeltning. Beredskabsstyrelsen peger blandt andet på, at storbyområder er mere udsatte for skybrud end resten af landet. 21

22 Aarhus er således disponeret for oversvømmelse. Dette faktum har ført til, at en ny Indsatsplan for Oversvømmelse er blevet udarbejdet i juli 2013 lå en ny oversvømmelsesplan klar med Instruks for skybrud. Denne plan vil i 2014 blive udbygget med instrukser for snesmeltning, højvande og stormflod. Der er derudover ambitioner om, at Indsatsplan for Storm og Indsatsplan for store snemængder skal igennem en større opdatering i den kommende valgperiode. Pandemisk influenza (3): Aarhus Kommunes Indsatsplan for Sundhedsberedskab er blevet opdateret med henblik på vedtagelse i Aarhus Byråd i starten af 2014, jævnfør afsnit 5.2. Ulykker med farlige stoffer på land (6): Miljøvagtsfunktionen under Natur og Miljøforvaltningen i Aarhus Kommune har sammen med Aarhus Brandvæsens afdeling for Planlægning og Analyse lavet en målsætning om, at der i denne byrådsperiode skal udarbejdes en ny Indsatsplan for miljøuheld på land. I 2013 er der derudover af Aarhus Kommunes Natur og Miljøforvaltning blevet udarbejdet en ny Indsatsplan for Drikkevandsforsyning, der aktiveres i tilfælde af en større drikkevandforurening i Kommunen. Forureningsulykker til søs (7): Aarhus Kommune indgår i et planlægningssamarbejde med Randers, Norddjurs, Syddjurs, Odder og Samsø Kommuner omkring en fælles Plan for indsats ved forurening af kyster og havne. Denne plan er udarbejdet i slutningen af 2013, jævnfør afsnit 5.3. Terrorhandlinger (9): Trusselsbilledet i Aarhus har ændret sig som følge af den såkaldte tegningesag. Center for Terroranalyse konkluderede i deres Vurdering af terrortruslen mod Danmark af 8. januar 2013 : at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. De skriver endvidere: Truslen er hovedsageligt rettet mod mål med tilknytning til tegningesagen 22

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Indstilling. Godkendelse af beredskabsplan Plan for Fortsat Drift - for Århus Kommune. 1. Resume

Indstilling. Godkendelse af beredskabsplan Plan for Fortsat Drift - for Århus Kommune. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten og Beredskabskommissionen Teknik og Miljø Den 24. november 2009 Århus Brandvæsen Teknik og Miljø Århus Kommune Godkendelse af beredskabsplan 2010-2013 Plan for

Læs mere

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT Version 11.01.2017 POLITIK FOR FORTSAT DRIFT for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner Baggrund for politikken Når alvorlige hændelser som hackerangreb, større forsyningssvigt, forulykket skolebus,

Læs mere

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune Odense Kommune Beredskabsplan Odense Kommune 11-10-2012 Odense Kommune Internbrug Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Information om beredskabsplanen... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning:

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning: NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Beredskabspolitik for Køge Kommune Indledning: Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Køge Kommune har en ambition

Læs mere

Faxe Kommune Beredskabsplan

Faxe Kommune Beredskabsplan Faxe Kommune Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Information om Bredeskabsplan... 2 1.1 Formål.... 2 1.2 Planens opbygning... 2 1.3 Planen i relation til eksterne planer... 3 2. Beredskabsniveauer

Læs mere

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Beredskabskommissionen og Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Århus Brandvæsen Magistratens 2. Afdeling Godkendelse af beredskabsplan

Læs mere

Indsatsplan for Kriseledelsen

Indsatsplan for Kriseledelsen Aarhus Kommune Indsatsplan for Kriseledelsen 1 0 INDLEDNING... 4 0.1 HANDLINGER... 4 0.2 AJOURFØRING, AFPRØVNING OG EVALUERING... 5 0.3 ANSVAR... 5 1 AKTIVERING OG DRIFT AF KRISELEDELSEN... 6 1.1 ORGANISERING

Læs mere

Beredskabsplan for oversvømmelse i Aarhus Kommune - beredskabsplanlægning i praksis samt overvejelser om sektoransvar

Beredskabsplan for oversvømmelse i Aarhus Kommune - beredskabsplanlægning i praksis samt overvejelser om sektoransvar Beredskabsplan for oversvømmelse i - beredskabsplanlægning i praksis samt overvejelser om sektoransvar Jakob Larsen, Aarhus Brandvæsen Lone Mossin, Natur og Miljø Kontekst: Kontekst: Skybrud i Lystrup

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Beredskabsplan for Holstebro Kommune

Beredskabsplan for Holstebro Kommune Beredskabsplan for Holstebro Kommune Ajourført september 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 1.1 Formål...2 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner...2 1.3 Opbygning...2 1.4 Afprøvning

Læs mere

NOTAT. Notat vedrørende kriseledelsesorganisation

NOTAT. Notat vedrørende kriseledelsesorganisation Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 3 NOTAT Notat vedrørende kriseledelsesorganisation Det er en ambition at sikre befolkningen og virksomhederne tryghed i såvel hverdagen

Læs mere

Ingeniørforeningen 20. maj 2014

Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer Oplæg ved Gitte Korff, sekretariatschef for statsrevisorerne Lene Schmidt, kontorchef

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune Indledning Frederiksberg Kommune har ansvaret for at planlægge og drive en række samfundsvigtige opgaver både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift. Beredskabspolitikken

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Godkendt af byrådet den 10. maj 2011 Niveau I-beredskabsplan for Vejen Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

Dragør KOMMUNE. Beredskabsplan for Dragør Kommune 2017

Dragør KOMMUNE. Beredskabsplan for Dragør Kommune 2017 Dragør KOMMUNE Plan for fortsat drift Beredskabsplan for Dragør Kommune 2017 Denne plan er tilrettelangt med det formål at kommunen organisatorisk kan håndtere mere omfattende og alvorlige hændelser, som

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Albertslund Kommunes beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes kommunen organisatorisk skal håndtere mere omfattende og alvorlige hændelser, som f.eks. isvintre, orkaner, epidemier,

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2013

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2013 Direktionssekretariatet Beredskabsplan Generel del Norddjurs Kommune 2013 Sidst opdateret den: 17-12-2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Forord og formål... 1 1.2 Planens opbygning... 1 1.3

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi Vejledning om samarbejde i forbindelse med oprettelse af lokalberedskabsstab under i forbindelse med større ulykker og katastrofer. 1. Indledning Plan for Beredskabsstab i kreds er en rammeplan, der skal

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Den klimaberedte kommune

Den klimaberedte kommune Den klimaberedte kommune Udgivet af KL Teknik og Miljø 2 Indhold Pjecen består af tre dele, hvilket er illustreret med farver. De blå afsnit giver en introduktion og et overblik, de orange afsnit handler

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Frederiksberg Kommunes beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes kommunen organisatorisk skal håndtere mere omfattende og alvorlige hændelser, som f.eks. isvintre, orkaner, epidemier,

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer.

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer. Beredskabsplanen 1 DANVA, 13. + 14. marts 2012, Peter Nordahn Forberedt på krisen 2 Beredskabsplanlægning handler om at forberede sig på de hændelser, der ikke kan klares ved hjælp af almindelige ressourcer

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift - Skanderborg Kommune Dato for gennemgang: 17. maj 2013 Planens dato: 9. april 2013 BRS sagsnr. 2010/015296 Anledning til

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Holbæk kommunes generelle beredskabsplan, Plan for fortsat drift. UDKAST Dato for gennemgang: 051113 Planens dato: 23. oktober 2013 BRS sagsnr.

Læs mere

Beredskabsplan for Helsingør Kommune

Beredskabsplan for Helsingør Kommune Beredskabsplan for Helsingør Kommune Oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 2 1.3 Opbygning... 2 1.4 Afprøvning

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Hvidovre Kommunes Beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes det daglige beredskab kan omstilles til at kunne håndtere mere omfattende hændelser i situationer, hvor et vist varsel

Læs mere

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner 1. To eller flere kommunalbestyrelser kan i medfør af beredskabslovens 10 samordne deres redningsberedskab. Som led i

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Med mail af 28. juni 2017 har Høje Taastrup Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Viborg Kommunes Beredskabshandleplan Dato for gennemgang: 23. september 2014 Planens dato: 21. maj 2014 BRS sagsnr. 2014/033669 Anledning til planens

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Planlægning og implementering af sundhedsberedskab Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Torvehallerne i Vejle 21. september 2011 Beredskabsplan og sundhedsberedskab Omfattende krise

Læs mere

````````` ````````` Beredskabsplan for Frederikshavn Kommune. Vi skaber tryghed også gennem rådgivning

````````` ````````` Beredskabsplan for Frederikshavn Kommune. Vi skaber tryghed også gennem rådgivning ````````` Vi skaber tryghed også gennem rådgivning ````````` Beredskabsplan for Frederikshavn Kommune Generel del - januar 2014 Forord Velkommen til Beredskabsplan for Frederikshavn kommune Frederikshavn

Læs mere

Vejledning om beredskabspolitik og beredskabsprogram

Vejledning om beredskabspolitik og beredskabsprogram Vejledning om beredskabspolitik og beredskabsprogram 1 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail. brs@brs.dk www.brs.dk B nr. 2174 Udgivet: marts

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Generel Beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner. Dato for gennemgang: 7. april 2016 Planens dato: 2016 BRS sagsnr. 2016/039668 Anledning

Læs mere

Beredskabsplan for Ringsted Kommune

Beredskabsplan for Ringsted Kommune Beredskabsplan for Ringsted Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse BEREDSKABSPLAN FOR RINGSTED KOMMUNE...1 INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 1. Indledning 1.1 Formål Denne plan har til formål at sikre, at Ringsted

Læs mere

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet Aktuelt fra Danmark Regeringens prioriteter for beredskabet Samling af beredskab og forsvar Status på arbejdet med samlingen Fokus på udviklingen af et CBRN-institut Tværfaglig koordination ved kriser

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Frederiksberg Kommune Att.: Susanne Mikkelsen Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Med mail af 27. juni 2013 har Frederiksberg Kommune fremsendt

Læs mere

Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft. Rådgivning til Rebild Kommune

Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft. Rådgivning til Rebild Kommune Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft Rådgivning til Rebild Kommune Med mail af 28. februar 2013 har Rebild Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med henblik på

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark Krisestyring i Danmark Krisestyring i Danmark 1 Udgivet af: Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk Forsidebillede: Satellitbillede nedtaget af DMI fra den amerikanske

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Delplan for Stenslunds administrationsbygning

Delplan for Stenslunds administrationsbygning Kunne ikke finde tekst til indholdsfortegnelsen. Side 1 Forord Denne delplan er gældende for Stenslund administartionsbygning.og indgår som en del af Odder kommunes samlede Helhedsorienteret Beredskabsplan.

Læs mere

Hedensted Kommune 2013

Hedensted Kommune 2013 Beredskabsplan for Hedensted Kommune 2013 Sidst revideret den 18.09.2013 Side 1 af 21 Forord... 4 Beredskabsplanens opbygning... 5 1. Indledning... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Opgaver... 6 1.3. Ansvar... 6

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift i Rebild Kommune Dato for gennemgang: 12. november 2013 Planens dato: 1. juli 2013 BRS sagsnr. 2010/017490 Anledning til

Læs mere

Udviklingen i risikobilledet - hvordan ser fremtidens trusler ud? Ulrik Keller Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabsplanlægning og krisestyring

Udviklingen i risikobilledet - hvordan ser fremtidens trusler ud? Ulrik Keller Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabsplanlægning og krisestyring Udviklingen i risikobilledet - hvordan ser fremtidens trusler ud? Ulrik Keller Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabsplanlægning og krisestyring Agenda Nationalt risikobillede Uforudsigelighed Håndtering

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. April 2014

Beretning til Statsrevisorerne om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. April 2014 Beretning til Statsrevisorerne om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer April 2014 BERETNING OM STATENS PLANLÆGNING OG KOORDINERING AF BEREDSKABET FOR STØRRE

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Hvidovre Kommunes Beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes kommunen organisatorisk skal håndtere mere omfattende og alvorlige hændelser, som fx isvintre, orkaner, epidemier, problemer

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan DONG RÅOLIETERMINAL Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Roskilde Brandvæsen. Roskilde Kommune Generelle. Beredskabsplan Plan for fortsat drift 2013

Roskilde Brandvæsen. Roskilde Kommune Generelle. Beredskabsplan Plan for fortsat drift 2013 Roskilde Kommune Generelle Beredskabsplan Plan for fortsat drift 2013 Revideret d. 1 AUGUST 2013 1 INDLEDNING OG FORMÅL... 3 2 LOVGRUNDLAG... 4 2.1 BEREDSKABSPLANLÆGNING... 4 2.2 BESKYTTELSESRUM OG SIKRINGSRUM...

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB Beredskab Værd at vide om beredskab Indledning Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker, katastrofer og andre ekstraordinære

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse

0.0 Indholdsfortegnelse 0.0 Indholdsfortegnelse 0.0 Indholdsfortegnelse... 1 Bilag... 2 Oversigt over Indsatsplaner... 2 0.1 Forord... 3 1.0 Anvendelse, lovgrundlag, formål og mål... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Lovgrundlaget...

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan http://beredskab.htk.dk November 2010 1 Beredskab Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan 1 - Høringssvar fra Sundhedsstyrelsen Hører til journalnummer: 29.30.10-P15-1-15 Herning Kommune Att: Mie Kaastrup Toft Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan Med mail

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN 34 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af Sundhedsstyrelsens krisestyringsorganisation efter influenzapandemien i 2009

Evaluering af Sundhedsstyrelsens krisestyringsorganisation efter influenzapandemien i 2009 Evaluering af Sundhedsstyrelsens krisestyringsorganisation efter influenzapandemien i 2009 - evalueringsproces, konklusioner og implementering af læringspunkter Øvelsesseminar den 11. maj 2011 Sigrid Paulsen,

Læs mere

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Samarbejde mellem beredskab og kommune, forsyning og borgere, herunder sparring til, hvordan beredskabs- og indsatsplaner opdateres

Samarbejde mellem beredskab og kommune, forsyning og borgere, herunder sparring til, hvordan beredskabs- og indsatsplaner opdateres Samarbejde mellem beredskab og kommune, forsyning og borgere, herunder sparring til, hvordan beredskabs- og indsatsplaner opdateres Lars Høg Schou Kolonnechef Souschef Nationalt Beredskab Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Beredskabsplan for Vej & Park

Beredskabsplan for Vej & Park Beredskabsplan for Vej & Park Delplan til Lejre Kommunes Beredskabsplan Denne plan er på Niv III Februar 2011 1 1. Indledning 1.1 Formål Denne plans formål er at sikre, at Vej & Park kan opretholde sine

Læs mere

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Beredskabsplanlægning som grundlag for effektiv indsats ved oversvømmelser Helhedsorienteret beredskabsplanlægning som grundlag for indsatsen dvs.

Læs mere

file:///d:/migration%20server/work/ t / t /17926bd2-e43...

file:///d:/migration%20server/work/ t / t /17926bd2-e43... file:///d:/migration%20server/work/20131205t095616.302/20131205t095616.646/17926bd2-e43... Page 1 of 2 05-12-2013 From: K.F.B. Bøtker Sent: 12-11-2013 12:39:36 To: Jesper Sejersen Subject: SV: Plan for

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Københavns Kommunes beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes kommunen organisatorisk skal håndtere mere omfattende og alvorlige hændelser, som f.eks. isvintre, orkaner, epidemier,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation

Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation Jakob Larsen og Lars Hviid, Aarhus Brandvæsen Mogens Bjørn Nielsen og Lone Mossin, Kontekst: Byens vand er en

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning

Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning Beredskabsstyrelsen Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning 1 Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød

Læs mere

Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan Til Ishøj Kommune Att: Heidi Jensen Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan Med mail af 27. august 2013, har Ishøj Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Havneterminalen Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Har I styr på sikkerheden? Hans Bruhn Spontesua (den der hjælper)

Har I styr på sikkerheden? Hans Bruhn Spontesua (den der hjælper) Har I styr på sikkerheden? Hans Bruhn Spontesua (den der hjælper) HVORFOR SKAL VI ARBEJDE MED SIKKERHED? Diskuter med sidemanden Diskuter kort med din sidemand, hvorfor sikkerhed er vigtig for DIT arrangement

Læs mere

Generel. Generel. Generel beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner

Generel. Generel. Generel beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner Generel Generel Generel beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 4 Planens gyldighedsområde... 4 Beredskabsplanens centrale præmisser... 4 Generelle bestemmelser

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens

Læs mere

Sundhedsberedskabs planen

Sundhedsberedskabs planen Sundhedsberedskabs planen Historik Godkendt af Byrådet 8/1 2013 Skal revideres og godkendes i indeværende byrådsperiode Revisionen har afventet Ny overordnet kommunal beredskabsplan Udmelding af tidsplan

Læs mere