Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift"

Transkript

1 Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING FORORD AF BEREDSKABSCHEF I AARHUS KOMMUNE FORMÅL MED AARHUS KOMMUNES PLAN FOR BEREDSKAB OG FORTSAT DRIFT OMFANG OG AFGRÆNSNING HANDLINGER AJOURFØRING, AFPRØVNING OG EVALUERING PLANENS HØRING PLANENS GODKENDELSE, GYLDIGHED OG REVISION PLANENS SAMMENHÆNG MED ØVRIGE BEREDSKABSAKTØRER LOVGRUNDLAGET FOR AARHUS KOMMUNES SAMLEDE BEREDSKAB AKTIVERING OG DRIFT AF AARHUS KOMMUNES KRISESTYRING AARHUS KOMMUNES DRIFTSNIVEAUER PROCEDURE FOR AKTIVERING ORGANISERING AF DEN KOORDINERENDE STYREGRUPPE (DRIFTSNIVEAU 2) ORGANISERING AF KRISELEDELSEN (DRIFTSNIVEAU 3) MANDAT TIL KRISESTYRING PÅ DRIFTSNIVEAU 2 OG DRIFTSNIVEAU KRISEKOMMUNIKATION AKTIVERING AF KRISEKOMMUNIKATIONSTEAM (KKT) HÅNDTERING AF KRISEKOMMUNIKATION I AARHUS KOMMUNE OPERATIV INDSATS INDSATSPLANER OG PLANER FOR FORTSAT DRIFT I AARHUS KOMMUNE RISICI OG BEREDSKABSPLANLÆGNING I AARHUS KOMMUNE PRIORITEREDE PLANER I DEN KOMMENDE BYRÅDSPERIODE MAGISTRATSAFDELINGERNES PLANLÆGNING KONKLUSION PÅ PLANLÆGNINGSARBEJDET I AARHUS KOMMUNE LOVPLIGTIGE BEREDSKABSPLANER GÆLDENDE FOR AARHUS KOMMUNE PLAN FOR REDNINGSBEREDSKABET I AARHUS KOMMUNE SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN PLAN FOR INDSATS VED FORURENING AF KYSTER OG HAVNE

3 0 Indledning 0.1 Forord af Beredskabschef i Aarhus Kommune Aarhus Kommune bør betragtes som én samlet organisation én enhed med kritiske driftsfunktioner, som skal opretholdes. Af hensyn til Kommunens borgere og Kommunens troværdighed er det ambitionen, at Aarhus Kommunes drifts- og serviceniveau opretholdes eller hurtigst muligt reetableres, uanset hvilke hændelser, der indtræffer. Det er med andre ord ambitionen, at Aarhus Kommune er en robust og sikker organisation. Robusthed skal måles på Aarhus Kommunes evne til at opretholde det aftalte serviceniveau over for borgerne også når større og uventede hændelser indtræffer. Kommunens beredskabsplan skal medvirke til at understøtte robustheden. Der anlægges således et helhedsorienteret syn på planlægningen af de forebyggelses- og beredskabsinitiativer, som skal gøre Kommunens organisation i stand til at fortsætte driften, hvis større eller uventede hændelser indtræffer. Aarhus Kommunes beredskabsplan betegnes derfor. Med denne plan ønskes det at skabe et fremtidssikret og ensartet respons på de hændelser, der måtte ramme Aarhus Kommune. Kommunen skal være på forkant med situationen inden større eller uventede hændelser kompromitterer serviceniveauet. Det er målet, at Aarhus Kommune som helhed udviser størst mulig grad af rettidig omhu til gavn for byens borgere og virksomheder. En stor del af denne plan omhandler ledelse og beslutningskompetencer i tilfælde af en større eller uventet hændelse. Et robust beredskab handler i høj grad om stærk ledelse. Planen sikrer, at de rette kompetencer forenes med det rigtige mandat. Dette sikres ved, at der er en entydig og enstrenget beslutnings- og kommandovej ved håndtering af større eller uventede hændelser. Ledelsesansvaret for Kommunens fortsatte drift, når større eller uventede hændelser indtræffer, placeres derfor entydigt med denne plan. Det påhviler den enkelte rådmand og direktør at sikre planlægningen for fortsat drift i egen magistratsafdeling. Det følger af Beredskabsloven 25, stk. 1, at kommunalbestyrelsen har pligt til at udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. En sådan plan skal jævnfør Beredskabsloven 25, stk. 3 revideres efter behov og mindst én gang i hver valgperiode. Med vedtagelse af denne betragtes dette som værende opfyldt. Planen erstatter Århus Kommunes Plan for Fortsat Drift fra januar Aarhus, den 15. januar 2014 Lars Hviid Beredskabschef 3

4 0.2 Formål med Aarhus Kommunes Aarhus Kommunes er udarbejdet med udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens vejledning i Helhedsorienteret beredskabsplanlægning. Planen er forankret i den kommunale topledelse og udgøres af et planlægningsgrundlag, som omfatter identifikation af specifikke kritiske kommunale funktioner og ydelser samt overvågning af trusler mod disse. Der vil naturligt forekomme hændelser inden for kommunegrænsen 1 i Aarhus, som ikke på forhånd kan forudsiges. Hændelser kan således ikke løses alene ved forebyggelse, eller ved at forberede sig på at sikre udpegede kritiske ydelser. En kommunal kriseledelse med et veldefineret ansvar er derfor altafgørende for, at der kan træffes strategiske beslutninger i Aarhus Kommune uanset hændelsens form og omfang. Denne plan har derfor et særligt fokus på at sikre en stærk ledelse i tilfælde af en større/alvorligere trussel eller større hændelse af tværgående karakter inden for kommunegrænsen i Aarhus uanset om der er tale om en forudset hændelse eller ej. Hovedformålet med planen er derfor, at der gennem etablering og opretholdelse af Kommunens Kriseledelse ved en større/alvorligere trussel mod Aarhus Kommunes drift eller større hændelser af tværgående karakter sikres følgende: Løsning af hændelsen hvis muligt Fortsat drift af Aarhus Kommunes kritiske ydelser Figur 1: Aarhus Kommunes to opgaver ved en krise eller usædvanlig hændelse 1 Med betegnelsen Indenfor kommunegrænsen i denne plan menes der de hændelser, som har direkte virkning på Aarhus Kommune. Der kan således i praksis også være tale om hændelser i omkringliggende kommuner, som har virkning ind i Aarhus Kommune (fx hændelser i Aarhus Lufthavn i Tirstrup, større uheld på motorvej E45, røg som driver ind over kommunegrænsen etc.) 4

5 Kritisk ydelse Aarhus Kommune leverer en lang række kritiske ydelser. De enkelte magistratsafdelinger har i deres delplaner udpeget de kritiske ydelser i magistratsafdelingen, som borgerne er afhængige af, eksempelvis madudbringning, personlig pleje, børnepasning med videre. For de mest kritiske ydelser findes en række konkrete indsatsplaner eller planer for fortsat drift af kritiske ydelser. Kritiske funktioner Sikring af de kritiske ydelser sker gennem opretholdelse af en række kritiske funktioner, herunder sekretariatsbetjening af rådmand, direktør og ledelsen; kommunikation (krisekommunikation til borgere og medarbejdere); fysiske faciliteter til kriseledelsen samt opretholdelse af forskellige internt kommunale IT-systemer. De enkelte magistratsafdelinger har ligeledes hver især defineret deres kritiske funktioner i deres delplaner. 0.3 Omfang og afgrænsning Denne plan er Aarhus Kommunes overordnede beredskabsplan. Den omfatter således Borgmesterens Afdeling og Kommunens øvrige magistratsafdelinger samt Aarhus Havn. Aarhus Brandvæsen varetager den interne samordning af planen samt den eksterne koordinering med øvrige beredskabsaktører. Under denne plan har de enkelte magistratsafdelinger udarbejdet hver deres Delplan for Fortsat Drift. Delplanerne beskriver, hvordan hver magistratsafdelings kriseorganisation er opbygget, samt hvilke indsatsplaner og planer for fortsat drift, der ligger i magistratsafdelingens eget regi. Hierarkiet for det samlede plankompleks i Aarhus Kommune er illustreret i figur 2 på næste side. 5

6 Indsatsplan for Kriseledelsen Indsatsplan for Krisekommunikation Aarhus Kommunes Indsatsplan for Aktivering af nøglepersoner Delplaner for magistratsafdelingerne i Aarhus Kommune Delplan Delplan Delplan Delplan Delplan Delplan Aarhus for BA for MSB for MTM for MSO for MKB for MBU Havn Magistratsafdelingernes indsatsplaner og planer for fortsat drift af kritiske ydelser IP X IP Y IP X IP Y IP X IP Y IP X IP Y IP X IP Y IP X IP Y IP X IP Y Kommunale institutionsplaner og bygningsplaner Figur 2: Illustration af hierarkiet i Aarhus Kommunes beredskabsplans-kompleks 6

7 0.4 Handlinger De nødvendige operationelle handlinger i tilfælde af større/alvorligere trusler eller hændelser af større omfang er beskrevet i en række indsatsplaner og planer for fortsat drift af kritiske ydelser, som skal kunne opretholdes uanset hændelse. I indsatsplanerne og planerne for fortsat drift af kritiske ydelser findes en række konkrete og handlingsorienterede instrukser, som beskriver de nødvendige overvejelser og handlinger i tilfælde, hvor den kritiske ydelse er truet. En oversigt over de væsentligste planer i Aarhus Kommune kan ses i tabellerne 1-8 på side I afsnit 4.1 kan det desuden læses, hvilke planer der opprioriteres i den kommende byrådsperiode. 0.5 Ajourføring, afprøvning og evaluering skal løbende ajourføres Ajourføring skal ske, hvis: Erfaringer fra en hændelse eller øvelse eller hvis en risiko- og sårbarhedsanalyse tilsiger det. Der er indikationer på, at trusselsbilledet har forandret sig væsentligt. Myndighedernes struktur eller ansvarsområde ændres. Planen skal til enhver tid være tilgængelig for de relevante medarbejdere i Aarhus Kommune, og alle medarbejdere og chefer, som berøres af planen, skal være bekendt med de seneste opdateringer heraf. Planen samt dennes Indsatsplan for Kriseledelsen afprøves regelmæssigt ved øvelser af forskellig type for at sikre, at alle involverede er bekendt med deres opgaver og ansvar, og at indholdet fortsat er hensigtsmæssigt og tidssvarende. Reelle hændelser kan erstatte planlagte øvelser. Endelig evalueres øvelserne/hændelserne for at opnå læring og erfaring med henblik på fortsat udvikling af Aarhus Kommunes planer. 0.6 Planens høring Aarhus Kommunes er sendt i skriftlig høring hos: Magistratsafdelingerne i Aarhus Kommune Aarhus Kommunes Krisekommunikationsteam Beredskabsstyrelsen Midtjylland Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland Østjyllands Politi Sundhedsberedskabet i Region Midtjylland 7

8 Randers Kommune, Syddjurs Kommune, Favrskov Kommune, Skanderborg Kommune, Odder Kommune Planen er herefter behandlet af Beredskabskommissionen i Aarhus Kommune på møde efter forudgående skriftlig høring. Afslutningsvist er Direktørgruppen i Aarhus Kommune orienteret om planen for at sikre forankring i Kommunens topledelse. 0.7 Planens godkendelse, gyldighed og revision Aarhus Brandvæsen har ejerskab og er ansvarlig for at ajourføre, afprøve og evaluere planen, samt sikre kendskabet hos de relevante medarbejdere i Aarhus Kommune. Planen vedtages på møde i Byrådet efter endt høringsperiode. Seneste udgave af planen er udarbejdet 15. januar 2014 af Jakob Larsen, Aarhus Brandvæsens afdeling for Planlægning & Analyse. Seneste godkendelse Dato (tal). måned (bogstaver) 2014 Borgmester / Stadsdirektør Rådmand i Teknik og Miljø / Direktør i Teknik og Miljø Planen er gældende i 4 år og revideres efter behov senest i starten af den kommende byrådsperiode. Planens kontaktdata på Kriseledelsen er samlet i en selvstændig Indsatsplan for Kriseledelsen. Kontaktdata på øvrige beredskabsmæssige nøglepersoner er samlet i en selvstændig Indsatsplan for Aktivering af nøglepersoner. Begge disse planer opdateres løbende af Aarhus Brandvæsens afdeling for Planlægning & Analyse. 8

9 0.8 Planens sammenhæng med øvrige beredskabsaktører Aarhus Kommunes koordineres løbende med Politidirektøren for Østjyllands Plan for Lokal Beredskabsstab Region Midts Plan for Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab i Region Midtjylland Beredskabscenter Midtjylland Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland Aktiveres én eller flere af ovenstående planer, er Aarhus Kommune forpligtet til at udsende forbindelsesofficerer, hvis der anmodes om dette, til den eller de krisestab(e), der oprettes. 0.9 Lovgrundlaget for Aarhus Kommunes samlede beredskab Aarhus Kommunes samlede beredskab bygger på en række lovkrav rettet mod Kommunalbestyrelsen. I det følgende oplistes den væsentligste lovgivning, som Aarhus Kommunes samlede beredskab bygger på. Opremsningen er ikke udtømmende. Det påhviler det kommunale redningsberedskab, jævnfør Beredskabsloven: At forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, eller overhængende fare herfor ( 1, stk. 1) At kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte ( 12, stk. 1) Det påhviler Kommunalbestyrelsen, jævnfør Beredskabsloven: At nedsætte en Beredskabskommission til varetagelse af det kommunale redningsberedskabs umiddelbare forvaltning ( 9, stk. 2) At der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning ( 15, stk. 1) At udarbejde en samlet plan for Kommunens beredskab, som vedtages i et møde ( 25, stk. 1) At det landsdækkende radiokommunikationssystem anvendes til løsning af indsatser ( 29, stk. 1) At godkende oprettelse, væsentlige ombygninger, udvidelser eller forandringer i driften af virksomheder i det omfang, der er fastsat regler om i medfør af 33, stk. 1 ( 34, stk. 1) At foretage brandsyn ( 36, stk. 1) 9

10 Det påhviler Kommunalbestyrelsen, jævnfør Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab: At fastlægge niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) på grundlag af risikoprofilen, som udarbejdes af det kommunale redningsberedskab ( 2, stk. 2) At fastlægge redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel på grundlag af risikoprofilen og serviceniveauet ( 2, stk. 3) At vedtage en planen for det kommunale redningsberedskab i et møde, jf. beredskabslovens 25, og revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode ( 4, stk. 3) Det påhviler Kommunalbestyrelsen, jævnfør Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v. (i medfør af Sundhedsloven 210, stk. 4): At planlægge for og opbygge et sundhedsberedskab ( 6) At udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet ( 7, stk. 1) At koordinere sundhedsberedskabsplanen med det øvrige beredskab i Kommunen ( 7, stk. 2) Det påhviler Kommunalbestyrelsen jævnfør Havmiljøloven 35: At tilvejebringe en beredskabsplan for iværksættelse af sanering af kyststrækninger i tilfælde af væsentlige forureninger af kyster i Kommunen og for bekæmpelse af forurening i havne i Kommunen ( 35, stk. 2) At underrette Miljøministeren og Forsvarsministeren om indholdet af beredskabsplanerne og ændringer og tillæg til disse ( 35, stk. 4) Det påhviler Kommunalbestyrelsen jævnfør Beskyttelsesrumsloven 1: At varetage opførelse, vedligeholdelse, drift og klargøring af offentlige beskyttelsesrum. 10

11 1 Aktivering og drift af Aarhus Kommunes krisestyring 1.1 Aarhus Kommunes driftsniveauer Ved en større/alvorligere trussel eller hændelser af større omfang, som afviger fra en eller flere magistratsafdelingers eller den enkelte forvaltnings normale driftssituation, kategoriseres driften i Aarhus Kommune i ét af tre driftsniveauer. De forskellige driftsniveauer beskrives overordnet nedenfor: Driftsniveau 0 Alle forvaltninger i Aarhus Kommune er i daglig drift Driftsniveau 1 Almindeligt forekomne hændelser med intakt serviceniveau Hændelsen håndteres i egen magistratsafdeling Beredskabschefen underrettes efter aftale Driftsniveau 2 Koordinerende styregruppe Risiko for nedjusteret serviceniveau Hændelsen håndteres tværmagistratsligt eller er af særlig karakter En koordinerende styregruppe nedsættes/aktiveres Beredskabschefen er formand for den koordinerende styregruppe Driftsniveau 3 - Kriseledelsen Større/alvorligere eller omfattende trusler/hændelser Nedjusteret serviceniveau Hændelsen håndteres tværmagistratsligt Indsatsplan for Kriseledelsen aktiveres 1.2 Procedure for aktivering Når hændelser indtræffer, som afviger fra magistratsafdelingernes eller den enkelte forvaltnings normale driftssituation, indledes håndtering af opgaven i egen magistratsafdeling på baggrund af de udarbejdede instrukser i den relevante magistratsafdelings delplan eller relevante indsatsplan. Den ansvarlige forvaltningschef foretager ud fra magistratsafdelingens delplan en hurtig vurdering af egnet driftsniveau for opgaveløsningen. Den ansvarlige forvaltningschef bør desuden underrette Beredskabschefen i Aarhus Kommune, når hændelsen har et vist omfang. Forvaltningscheferne underretter Beredskabschefen via Aarhus Brandvæsens hovednummer: Tlf.: Beredskabschefen fastsætter herefter endeligt driftsniveau for Aarhus Kommune. 11

12 Hvis Beredskabschefen vurderer, at der er tale om en hændelse på niveau 2 eller 3 orienteres Borgmesteren eller Stadsdirektøren af Beredskabschefen. Borgmesteren eller Stadsdirektøren beslutter herefter enten: 1) at opgavens håndtering varetages af en koordinerende styregruppe på et driftsniveau 2 2) at opgavens håndtering varetages af Kriseledelsen i Aarhus Kommune, og dermed opgraderes til driftsniveau 3 De beskrevne aktiveringstrin for er illustreret i figur 3. Er der taget beslutning om aktivering af Kriseledelsen, alarmeres Kriseledelsen rent praktisk af Beredskabschefen (typisk via Brandvæsenets Vagtcentral). Procedure herfor er beskrevet i Indsatsplan for Kriseledelsen Instruks 1. Alle forvaltninger er i daglig drift (Driftsniveau 0) Større/alvorligere trussel eller hændelse, som afviger fra normal driftssituation, opstår Ansvarlig forvaltningschef foretager: 1) Hurtig vurdering af driftsniveau i egen magistratsafdeling 2) Underretning af Beredskabschefen Aarhus Kommunes driftsniveau fastsættes af Beredskabschefen Borgmester eller Stadsdirektør underrettes Driftsniveau 1 Driftsniveau 2 Driftsniveau 3 Håndtering i egen Aktivering af den Koordinerende Aktivering af Indsatsplan magistratsafdeling styregruppe for Kriseledelsen 12 Figur 3: Aktivering af Aarhus Kommunes

13 1.3 Organisering af Den Koordinerende Styregruppe (Driftsniveau 2) Nedsættes Den Koordinerende Styregruppe vil Beredskabschefen fungere som formand. Gruppen vil desuden bestå af Kriseledelsens stab, relevante forvaltninger fra de berørte magistratsafdelinger samt relevante interne og eksterne rådgivere. Beredskabschefen sørger for løbende underretning til Borgmesteren og/eller Stadsdirektøren. Aarhus Kommunes Krisekommunikationsteam kan desuden blive aktiveret, hvis Beredskabschefen eller Den Koordinerende Styregruppe finder det nødvendigt Figur 4: Illustration af Den Koordinerende Styregruppes organisering 13

14 1.4 Organisering af Kriseledelsen (Driftsniveau 3) Nedsættes Kriseledelsen, skal den ses som en dynamisk organisation, der primært består af tre hovedgrupper: Borgmester og Rådmænd (Strategiske beslutninger) Direktørgruppen (Operativ ledelse) Krisekommunikationsteamet (pressehåndtering, Kommunens hjemmeside, m.v.) Illustrationen i figur 5 viser de tre hovedgrupper, som Kriseledelsen består af. De tre grupper vil afholde møder hver for sig, men knyttes sammen af personer, som deltager i begge gruppers møder og herved skaber forbindelse jævnfør nedenstående figur. Heraf følger, at gruppernes møder bør ligge forskudt. Kriseledelsens arbejde understøttes desuden af: Beredskabschefen Kriseledelsens stab Kriseledelsens sekretariat Figur 5: Illustration af Kriseledelsens organisering Formandskab Formand for Borgmester og Rådmænd, og dermed den strategiske kriseledelse, er Borgmesteren. I Borgmesterens fravær fungerer den af viceborgmestrene, som måtte være medlem af Magistraten, som dennes formand. Er begge viceborgmestre medlemmer af Magistraten, går 1. viceborgmesteren forud. 14

15 Er ingen af viceborgmestrene medlemmer af Magistraten, fungerer den rådmand, der i flest år har haft sæde i Magistraten som formand. Står flere rådmænd lige i denne henseende, fungerer den af dem, der er ældst, som formand. Borgmesteren er ligeledes formand for Byrådet. I Borgmesterens fravær fungerer 1. viceborgmesteren som formand. Stadsdirektøren er formand for Direktørgruppen, og dermed den operationelle kriseledelse. I tilfælde af Stadsdirektørens fravær fungerer vicedirektøren (Økonomidirektøren) i hans sted. Formand for Krisekommunikationsteamet er Borgmesterens pressechef. I hans fravær varetager Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs pressechef formandskabet. Beredskabschefen Beredskabschefen deltager i en krisesituation i Direktørgruppens møder. Beredskabschefen er desuden leder af Kriseledelsens stab. Med benævnelsen Beredskabschef menes i resten af planen: Aarhus Kommunes beredskabschef eller dennes stedfortræder i den aktuelle situation. Indsatsplan for Kriseledelsen En mere konkret og praktisk beskrivelse af Kriseledelsens opgaver, sammensætning, ansvar, mødested, stabsfunktion, sekretariatsfunktion, alarmering med videre er beskrevet i Indsatsplan for Kriseledelsen. 1.5 Mandat til krisestyring på driftsniveau 2 og driftsniveau 3 Den koordinerende styregruppes mandat Den koordinerende styregruppe arbejder tværmagistratsligt på mandat fra Borgmester og Stadsdirektør. Den koordinerende styregruppe kan ikke træffe økonomiske dispositioner ud over egne, vedtagne budgetter. Ekstraordinære omkostninger skal godkendes af Borgmesteren eller Stadsdirektøren. Magistraten skal af Borgmesteren og Stadsdirektøren orienteres på førstkommende magistratsmøde om hændelsen og trufne dispositioner. Kriseledelsens mandat Det følger af den kommunale styrelseslov, at Magistraten overtager Kommunalbestyrelsens beføjelser, når det under krise eller krig ikke er muligt at samle en beslutningsdygtig kommunalbestyrelse jf. 69, stk. 1, 2. pkt. Af lov om kommuners styrelse under krise eller krig følger det i 3, stk. 2 at Borgmesteren varetager Magistratens funktioner, når en beslutningsdygtig Magistrat grundet krise eller krig ikke kan samles. Så snart en beslutningsdygtig Magistrat igen kan samles, varetager Magistraten Kommunalbestyrelsens funktioner. 15

16 Med vedtagelsen af giver Byrådet bemyndigelse til, at Kriseledelsen i forening uden foregående accept i Magistraten eller Byrådet kan træffe dispositioner uden økonomisk loft. Dette kan udelukkende finde sted i tilfælde af en krisesituation, der kan påføre Aarhus Kommune uoverskuelige økonomiske konsekvenser. I sådanne tilfælde er rettidige og omkostningstunge dispositioner tvingende nødvendige til imødegåelse eller forebyggelse af truende eller igangværende krisesituationer. Så hurtigt som muligt - og senest ved førstkommende møde - skal Magistraten og efterfølgende Byrådet orienteres om sådanne eksekutive dispositioner. 16

17 2 Krisekommunikation 2.1 Aktivering af Krisekommunikationsteam (KKT) Ved Driftsniveau 0 og 1 anvendes magistratsafdelingernes interne kommunikationsmedarbejdere. Såvel intern som ekstern kommunikation varetages i egen magistratsafdeling. Ved driftsniveau 2 skal det overvejes at aktivere Krisekommunikationsteamet. Aktivering af Krisekommunikationsteamet sker efter beslutning i Den Koordinerende Styregruppe. Ekstern kommunikation koordineres herefter for alle magistratsafdelinger i Krisekommunikationsteamet. Ved driftsniveau 3 aktiveres Krisekommunikationsteamet altid. Kontaktoplysninger på Krisekommunikationsteamet kan ses i Indsatsplan for Kriseledelsen. 2.2 Håndtering af krisekommunikation i Aarhus Kommune Krisekommunikationsteamet er ansvarligt for medieovervågning og pressehåndtering (herunder bemanding af pressevagt) og øvrig ekstern kommunikation, herunder opdatering af Kommunens hjemmeside. Teamet refererer til Kriseledelsen, og den ledes i forbindelse med krisesituationer af pressechefen i Borgmesterens Afdeling. For teamets opgaver og procedurer se endvidere Indsatsplan for Krisekommunikation. 17

18 3 Operativ indsats 3.1 Indsatsplaner og planer for fortsat drift i Aarhus Kommune fungerer som beskrevet i figur 2 på side 6 som en paraplyplan for Kommunens indsatsplaner og planer for fortsat drift af kritiske ydelser. I tilfælde af større/alvorligere trusler mod Kommunens drift eller hændelser af større omfang har Aarhus Kommune som tidligere nævnt to opgaver: Løsning af hændelsen hvis muligt Fortsat drift af Aarhus Kommunes kritiske ydelser Figur 6: Aarhus Kommunes to opgaver ved en krise eller usædvanlig hændelse Til at løse Aarhus Kommunes ovenstående to opgaver rådes der over en række planer for konkrete hændelsestyper. Planerne kan ses i tabellerne 1-8 på de følgende sider. 18

19 Overordnede planer i Aarhus Kommune Hovedplan * Indsatsplaner Indsatsplan for Aktivering af nøglepersoner * Indsatsplan for Kriseledelsen * Indsatsplan for Krisekommunikation Tabel 1: Overordnede planer i Aarhus Kommune Planer udarbejdet i Borgmesterens Afdeling Delplan Delplan for Borgmesterens afdeling * Indsatsplaner Indsatsplan IT Indsatsplan for Kommunens udøvende politiske ledelse (under udarbejdelse) Planer for Fortsat drift af kriti- (under udarbejdelse) Plan for fortsat drift, sekretariatsbetjening af Magistrat og Byråd ske ydelser Plan for fortsat drift, Løn (under udarbejdelse) Plan for fortsat drift, Indkøb (under udarbejdelse) Plan for fortsat drift, Økonomistyring og Finans (under udarbejdelse) Tabel 2: Planer udarbejdet i Borgmesterens Afdeling Planer udarbejdet i Magistratsafdeling for Sociale forhold og Beskæftigelse Delplan Delplan for Sociale forhold og Beskæftigelse * Tabel 3: Planer udarbejdet i Magistratsafdeling for Sociale forhold og Beskæftigelse Planer udarbejdet i Magistratsafdeling for Teknik og Miljø Delplan Delplan for Teknik og Miljø * Indsatsplaner Indsatsplan for Strømsvigt Indsatsplan for Varmeforsyning Indsatsplan for Drikkevandsforurening * Indsatsplan for Håndtering af affald Indsatsplan for Udbringning af mad i ekstraordinære situationer Indsatsplan for Indkvartering og forplejning Indsatsplan for Oversvømmelse * Indsatsplan for Store snemængder Indsatsplan for Storm og Orkan Plan for Indsats ved forurening af kyster og havne * Indsatsplan for Brandslukning Tabel 4: Planer udarbejdet i Magistratsafdeling for Teknik og Miljø 19

20 Planer udarbejdet i Magistratsafdeling for Sundhed og Omsorg Delplan Delplan for Sundhed og Omsorg * Indsatsplaner Indsatsplan for Sundhedsberedskab (herunder pandemi) * Planer for Fortsat drift af kriti- (under udarbejdelse) Fortsat drift af pleje og omsorg af ældre og handicappede ske ydelser Fortsat drift af madudbringning (under udarbejdelse) Fortsat drift af indkøb (under udarbejdelse) Fortsat drift af transport til læge/behandling (under udarbejdelse) Tabel 5: Planer udarbejdet i Magistratsafdeling for Sundhed og Omsorg Planer udarbejdet i Magistratsafdeling for Kultur og Borgerservice Delplan Delplan for Kultur og Borgerservice * Indsatsplaner Indsatsplan for IT (netværk og særskilte IT-systemer for MKB) (under udarbejdelse) Indsatsplan for hovedtelefonomstillingen Planer for Fortsat drift af kriti- Afholdelse af valg Udstedelse af cpr.-nummer, pas og kørekort ske ydelser Opretholdelse af Kommunens hovedtelefonomstilling Gennemførelse af vielser Tabel 6: Planer udarbejdet i Magistratsafdeling for Kultur og Borgerservice Planer udarbejdet i Magistratsafdeling for Børn og Unge Delplan Delplan for Børn og Unge * Indsatsplaner Retningslinjerne Respekt for grænser ved pædofilisager Plan for håndtering af sorg og krise Planer for Fortsat drift af kriti- Plan for opretholdelse af undervisning og skolefritidsordninger i eks- Plan for opretholdelse af børnepasning i ekstraordinære situationer ske ydelser traordinære situationer Plan for opretholdelse af IT Tabel 7: Planer udarbejdet i Magistratsafdeling for Børn og Unge Planer udarbejdet for Aarhus Havn Delplan Delplan for Aarhus Havn * Tabel 8: Planer udarbejdet for Aarhus Havn Planer markeret med en stjerne i tabellerne 1-8 er blevet udarbejdet, eller har gennemgået en større opdatering i I den kommende valgperiode opprioriteres bestemte planer i Kommunens beredskabsplanlægning. Dette sker blandt andet på baggrund af de største nationale risici. Dette er beskrevet i det følgende afsnit. 20

21 4 Risici og beredskabsplanlægning i Aarhus Kommune Trussels- og risikobilledet har globalt set ændret sig markant de senere år. Det er også tilfældet for Danmark og for landets næststørste kommune. Til at vurdere, hvad der aktuelt er de største risici inden for Kommunegrænsen i Aarhus tages udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens nationale vurdering. Beredskabsstyrelsen udgav i foråret 2013 Nationalt Risikobillede, der giver et bud på de ti alvorligste naturskabte og menneskeskabte risici i et dansk perspektiv. De udpegede ti hændelsestyper, som vurderes at udgøre den største nationale risici er: 1) Orkaner, storme og stormfloder 2) Kraftig regn og skybrud 3) Pandemisk influenza 4) Husdyrsygdomme og zoonoser 5) Transportulykker 6) Ulykker med farlige stoffer på land 7) Forureningsulykker til søs 8) Nukleare ulykker 9) Terrorhandlinger 10) Cyberangreb Flere af de opstillede hændelsestyper vil ligeledes kunne sætte driften under pres i Aarhus Kommune. I det følgende beskrives de hændelsestyper, som prioriteres i det aarhusianske planlægningsarbejde i denne byrådsperiode: 4.1 Prioriterede planer i den kommende byrådsperiode Følgende planer prioriteres i Aarhus Kommune i denne byrådsperiode på baggrund af de ti nationale risici: Vejrfænomener (1 og 2): Aarhus er en kommune omgivet af vand. Dels er der en lang kyststrækning mod Aarhus Bugt og Kattegat. Dels løber Aarhus Å og Egå igennem kommunen. Og dels er der en række større søer i Kommunen som eksempelvis Brabrand Sø og Egå Engsø. En potentiel oversvømmelse i Aarhus kan således både ske ved højvande fra kyst og fra vandløb. Derudover kan en oversvømmelse i Aarhus ske ved kraftig skybrud, stormflod og snesmeltning. Beredskabsstyrelsen peger blandt andet på, at storbyområder er mere udsatte for skybrud end resten af landet. 21

22 Aarhus er således disponeret for oversvømmelse. Dette faktum har ført til, at en ny Indsatsplan for Oversvømmelse er blevet udarbejdet i juli 2013 lå en ny oversvømmelsesplan klar med Instruks for skybrud. Denne plan vil i 2014 blive udbygget med instrukser for snesmeltning, højvande og stormflod. Der er derudover ambitioner om, at Indsatsplan for Storm og Indsatsplan for store snemængder skal igennem en større opdatering i den kommende valgperiode. Pandemisk influenza (3): Aarhus Kommunes Indsatsplan for Sundhedsberedskab er blevet opdateret med henblik på vedtagelse i Aarhus Byråd i starten af 2014, jævnfør afsnit 5.2. Ulykker med farlige stoffer på land (6): Miljøvagtsfunktionen under Natur og Miljøforvaltningen i Aarhus Kommune har sammen med Aarhus Brandvæsens afdeling for Planlægning og Analyse lavet en målsætning om, at der i denne byrådsperiode skal udarbejdes en ny Indsatsplan for miljøuheld på land. I 2013 er der derudover af Aarhus Kommunes Natur og Miljøforvaltning blevet udarbejdet en ny Indsatsplan for Drikkevandsforsyning, der aktiveres i tilfælde af en større drikkevandforurening i Kommunen. Forureningsulykker til søs (7): Aarhus Kommune indgår i et planlægningssamarbejde med Randers, Norddjurs, Syddjurs, Odder og Samsø Kommuner omkring en fælles Plan for indsats ved forurening af kyster og havne. Denne plan er udarbejdet i slutningen af 2013, jævnfør afsnit 5.3. Terrorhandlinger (9): Trusselsbilledet i Aarhus har ændret sig som følge af den såkaldte tegningesag. Center for Terroranalyse konkluderede i deres Vurdering af terrortruslen mod Danmark af 8. januar 2013 : at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. De skriver endvidere: Truslen er hovedsageligt rettet mod mål med tilknytning til tegningesagen 22

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Den klimaberedte kommune

Den klimaberedte kommune Den klimaberedte kommune Udgivet af KL Teknik og Miljø 2 Indhold Pjecen består af tre dele, hvilket er illustreret med farver. De blå afsnit giver en introduktion og et overblik, de orange afsnit handler

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark Krisestyring i Danmark Krisestyring i Danmark 1 Udgivet af: Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk Forsidebillede: Satellitbillede nedtaget af DMI fra den amerikanske

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Hvidovre Kommunes Beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes det daglige beredskab kan omstilles til at kunne håndtere mere omfattende hændelser i situationer, hvor et vist varsel

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation

Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation Jakob Larsen og Lars Hviid, Aarhus Brandvæsen Mogens Bjørn Nielsen og Lone Mossin, Kontekst: Byens vand er en

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Udarbejdet af: Morten Hedelund Hougaard Dato: 01-10-2009 Sagsid.: 00.08.00-P15-1-09 Version nr.: 1 Faaborg-Midtfyn Kommunes beredskabsplan for administrationen

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Plan for Fortsat Drift - Silkeborg Kommune

Plan for Fortsat Drift - Silkeborg Kommune Plan for Fortsat Drift - Silkeborg Kommune 2014-2017 Silkeborg Brand og Redning Indhold Forord... 2 1. Information om beredskabsplanen... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Beredskabsplanens opbygning... 2 1.3 Beredskabsplanen

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg Kommune

Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg Kommune Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg 2014-2017 Silkeborg Brand og Redning Indhold Indledning... 2 1. Alarmering... 2 2. Aktivering af krisestab... 2 3. Krisestabens sammensætning...

Læs mere

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems)

Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems) DS 3001 Organisatorisk robusthed. Sikkerhed, beredskab og kontinuitet. Formål og anvendelsesområde Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems)

Læs mere

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste?

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? - det kan du som Robust Borger www.robustborger.dk Som Robust Borger lærer du at håndtere forskellige kritiske situationer. Gennem uddannelsen får du viden

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Notat. Samarbejde på tværs i Aarhus Kommune. Til Styreforms- og Strukturudvalget. Den 9. november 2012. Aarhus Kommune. 1) Det formelle grundlag

Notat. Samarbejde på tværs i Aarhus Kommune. Til Styreforms- og Strukturudvalget. Den 9. november 2012. Aarhus Kommune. 1) Det formelle grundlag Notat Til Styreforms- og Strukturudvalget Den 9. november 2012 Samarbejde på tværs i Aarhus Kommune 1) Det formelle grundlag Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Magistraten I henhold til styrelsesvedtægtens

Læs mere

1. Aktivering af kriseledelse 8. 2. Information om krisen 12. 3. Koordinering af handlinger 14. 4. Krisekommunikation 16

1. Aktivering af kriseledelse 8. 2. Information om krisen 12. 3. Koordinering af handlinger 14. 4. Krisekommunikation 16 Beredskabsplan 2013 Indhold Indledning 3 Læsevejledning 4 Proces 5 Tidsplan 5 Om beredskabsplanen 2013 6 Beredskabsplanens centrale principper 6 Planens ajourføring og afprøvning 7 1. Aktivering af kriseledelse

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Rednings- beredskabsplan

Rednings- beredskabsplan Rednings- beredskabsplan Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Beredskabsplanens opbygning... 4 1. Indledning... 5 1.1. Formål... 5 1.2 Opgaver... 5 1.3. Ansvar... 5 1.4. Gyldighedsområde... 5 1.5. Generelle

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 12. november 2012 Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil sikre, at Danmark har et robust og omkostningseffektivt

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland Plan for Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab i Region Midtjylland December 2013 Region Midtjylland Sundhed 1. Indledning... 5 1.1 Planens opbygning...5 1.2 Lov- og plangrundlaget...6 1.3

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Fremtidens Østjyske Beredskab

Fremtidens Østjyske Beredskab Fremtidens Østjyske Beredskab Den 30. januar 2015 Referat fra Projektgruppemøde nr. 2 Mødedato: Tirsdag, den 27. januar 2015 Mødested: Skanderborg Rådhus, mødelokale 8 Deltagere: Beredskabschef Søren Rekly

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: 15 Beredskabskommission for med Den: 03.05.2011 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: 15 Beredskabskommission for med Den: 03.05.2011 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Brandstationen, Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm TIDSPUNKT: Tirsdag den 3. maj 2011, kl. 16.00 18.00 Næste møde 5. oktober 2011, kl. 16.00 BEMÆRKNINGER: MEDLEMMER:

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Bilag 2 Den 21. juni 2002 Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Der er mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristeligt Folkeparti,

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Delplan for Social og Sundhed

Delplan for Social og Sundhed Delplan for Social og Sundhed Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for Social og Sundhed... 5 1.3 Ansvar...

Læs mere

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 26. august 2014 kl. 14.00 Afbud: ingen Mødested: Femern A/S Rødbyhavn Infocenter Vestre Kaj 50 C DK-4970 Rødby 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gennemgang

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beredskabskommissionen, 08-12-2014 Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere