Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG"

Transkript

1 Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG

2

3 Skallerup-Solbjerg Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Skallerup-Solbjergområdet ligger ud til den vestlige kyst på Mors. Landskabskarakterområdet dækker næsset Vestermark, Rovvig, Skallerup samt områderne omkring Solbjerg. Området afgrænses mod nord af det stærkt kuperede randmorænelandskab på Nordmors, mod øst af Solbjerg ådal og mod syd af dels Jølby nor, dels Dragstrup vig. Mod vest afgrænses området af en bugtet kystlinje og Vildsund. Fig. 1 Karakterområdet Skallerup-Solbjerg. Den stiplede linje angiver kystforlandsgrænsen. 3

4 Landskabskarakterbeskrivelse Skallerup-Solbjerg Landskabskarakteren Landskabskarakteren i Skallerup-Solbjerg er især betinget af områdets bølgede til jævne terræn, intensivt dyrkede marker opdelt af jorddiger og hegn, spredtliggende gårde og husmandssteder, samt de 5 landsbyer Solbjerg og Sdr. Solbjerg, Torup og Skallerup samt V. Jølby. Landsbyerne har randbeliggenhed enten på overgangen fra morænen til ådale. Der er en relativt høj tæthed af gårde og husmandssteder spredt i hele området, for størstedelen uden noget markant mønster. Landsbyer og gårde er helt eller delvist omgivet af skærmende beplantning, og har et overvejende grønt udtryk. Landskabet fremstår enkelt og åbent til transparent afgrænset, præget af lange kig på tværs af området og til tilstødende områder og modstående kyster. Landskabet rummer lokalt særlige visuelle oplevelsesmuligheder, primært knyttet til kystforlandet og de afvigende delområder, som ligger herindenfor. Den ene af områdets 2 kirker, Solbjerg kirke, har en markant beliggenhed og ses på stor afstand. Kystforlandet er svagt bakket og jævnt faldende mod kysten i bunden af Rovvig, mens lave, stejle kystskrænter tilbagetrukket fra den nutidige kystlinje præger den resterende del af kyststrækningen. Kystskrænterne adskiller strandengene og kysten fra dyrkningslandskabet på morænefladen. Kyststrækningen er primært åben, dog stedvist skov-eller kratbevokset. Kystlinjen tegner et bugtet forløb omkring Rovvig, som dannes af de fremskudte halvøer Skallerup næs og Vestermarken. Det bugtede forløb giver mulighed for kig på langs af kysten. Modstående kyster ligger nært med stor betydning for den rumlige og visuelle oplevelse af landskabet. De delvist afgræssede, delvist bevoksede strandengsarealer langs kysten fremstår som kontrasterende i forhold til hovedkarakteren i området. I bunden af Rovvig afgrænses strandengsarealet af en række fiskerhytter, der sammen med en række husmandssteder langs landevejen danner et småskalalandskab, som adskiller sig fra hovedkarakterområdets middelstore skala. På de fremskudte halvøer danner veje, diger og hegn et klart og relativt finmasket mønster, hvorved også disse områder adskiller sig fra hovedkarakterområdet. Størstedelen af området fremstår middel roligt og let forstyrret. Det rummer landskabelige oplevelser, som især knytter sig til kystforlandet og de afvigende delområder. Landskabskarakterens oprindelse Den dominerende landskabskarakter i Skallerup-Solbjerg har sin oprindelse i tiden omkring udskiftningen. De mønstre i landskabet, der herved blev skabt i form af jorddiger og spredtliggende gårde, er overvejende velbevaret. 4

5 Skallerup-Solbjerg Landskabskarakterbeskrivelse Naturgrundlag Geomorfologi og terræn Skallerup-Solbjerg består af en bølget moræneflade, som skyder sig ud i 2 små halvøer, Vestermarken og Skallerup næs, hvorved der opstår en lille vig, Rovvig. Skallerup næs adskilles fra morænefladen af den nord-sydgående Skallerup ådal. Den centrale del af morænefladen orienterer sig med jævnt terrænfald imod Rovvig, mens terrænet på halvøerne falder fra en central akse til kysten. Hydrologiske forhold Omtrent halvdelen af karakterområdet afvandes via Skallerup bæk, som løber ud i Rovvig. Kystrelationer Kysten domineres af strandenge af varierende bredde på marint forland og tilbagetrukne lave fossile kystskrænter. Omkring Rovvig stiger terrænet jævnt ind mod baglandet. Strandbredden er overvejende smal og stenet. Arealanvendelse og landskabselementer Dyrkningsform Den dominerende arealanvendelse i området er intensivt dyrkede marker, mens dele af strandengene langs områdets kystlinje benyttes til græsning Bevoksningsstruktur Området er som helhed sparsomt bevokset, og overvejende præget af diger med spredt bevoksning samt skærmende beplantning omkring især husmandssteder og mindre gårde. Større gårde ligger delvis fri af beplantning. Især i den nordlige og centrale del af området er der meget åbent, mens den rumlige afgrænsning, skabt af levende hegn, er tættere på Vestermarken, syd for Torup og vest for Solbjerg. Omkring Rovvig samt i forbindelse med tidligere lavbundsområder er der stedvist mindre skovbevoksninger bestående af blandet løv og nål. Halvkultur- og naturarealer findes ved strandengene og Skallerup ådal. Bebyggelsesmønster (herunder beskrivelse af landsbyer) Bebyggelse i området består af landsbyerne/bebyggelserne Solbjerg, Sdr. Solbjerg, Torup, Skallerup og Vester Jølby. Foruden landsbyerne består bebyggelsen i området af spredtliggende, mindre til mellemstore gårde i en tæt struktur, samt husmandsbrug, der fungerer som beboelse/ fritidshuse, og som primært ligger langs landevejene ud mod kysten. Overordnet set er bebyggelsen i området af middel til god vedligeholdelsesmæssig tilstand. Enkelte bygninger er meget forfaldne. 5

6 Landskabskarakterbeskrivelse Skallerup-Solbjerg På nær V. Jølby ved Jølby Nor ligger landsbyerne parvist, med Torup og Skallerup på hver sin side af Skallerup ådal, mens Solbjerg og Sdr. Solbjerg ligger på morænebakken vest for Solbjerg ådal. Solbjerg er den største af landsbyerne, en slynget vejby, der er opstået langs landevejen til Sundby. Bebyggelsen består overvejende af rødstenshuse fra århundredeskiftet og frem til 1950 erne, og fremstår i middel velholdt tilstand, med enkelte faldefærdige undtagelser. Landsbyen rummer en højtliggende kirke, en skole, teltplads og et traktorværksted/-museum. Byfronten langs A26 er relativt åben, ellers overvejende grøn. Sdr. Solbjerg er en yngre bebyggelse opstået efter århundredeskiftet omkring et vejkryds umiddelbart syd for Solbjerg. Bebyggelsen er overvejende fra erne og består af små huse, som vedligeholdelsesmæssigt er af middel standard, dog med flere dårligt vedligeholdte. Byranden er delvis grøn. Skallerup er en mindre bebyggelse, som er opstået, hvor flere landeveje mødes og samles i en vej, der fører over Skallerup bæk. Bebyggelsen rummer en lille kullet kirke og en friskole, tidligere har der været en smedie. Torup er ligeledes opstået omkring et vejkryds, og bebyggelsen er overvejende fra 1940 erne, dog med enkelte både ældre (fra før århundredeskiftet) og yngre huse. Den oprindelige smedie er stadig aktiv, derudover findes en moderne mølle. V. Jølby er en slynget vejby, og det bedste eksempel på en stjerneudskiftningsby på Mors. Hovedparten af bebyggelsen stammer fra erne, og består overvejende af enfamilies rødstenshuse som afspejler tidernes byggeskik, samt enkelte bondegårde. Både Skallerup, Torup og V. Jølby har overvejende grønne byfronter. Langs Rovvig ligger et lille sommerhusområde bag skærmende beplantning. Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer V. Jølby og Vestermarken er det bedste eksempel på Mors på hhv. stjerne- og blokudskiftning. Selve Vestermarken er karakteriseret af lange lige veje, hegn og diger vinkelret på vejene, og gårde beliggende spredt i området. Vestermarken er udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Området langs vejen fra Skallerup til Skallerup Hage bærer samme mønster, dog mindre markant. Vejen langs Rovvig til Torup er karakteriseret af små husmandssteder og fiskerhuse langs vejen. Der findes 2 kirker i området, Solbjerg og Skallerup kirker. Skallerup kirke er en beskeden bygning uden tårn, mens Solbjerg kirke med tårn og højere beliggenhed er mere markant. Den eneste gravhøj i området, Torshøj på Skallerup næs, fremstår ikke markant effekt i området. Enkeltelementer og tekniske anlæg En højspændingsledning på sydsiden af Vestermark er meget synlig i landskabet, mens der er en relativt stor tæthed af mindre ledninger samt en enkelt højspændingsledning i den nordlige del af området. Der er 2 vindmøller i den sydlige del af området, og kun ganske få møller i naboområderne. Møllerne er placeret enkeltvist eller parvist. Hovedvej A26, der via Vildsundbroen forbinder øen med Nordjylland, ligger i udkanten af området langs den østlige grænse. Torup mølle er med sine høje siloer en ganske synlig virksomhed i området. 6

7 Skallerup-Solbjerg Landskabskarakterbeskrivelse Rumlige visuelle forhold Karaktergivende landskabselementer Den spredte hegnsstruktur skaber et transparent afgrænset landskab med lange kig over et landbrugslandskab af middelstor skala med lange bløde bakker. De forholdsvist få landskabselementer i form af mange spredtbeliggende gårde og middelstore marker skaber et enkelt landskab, overvejende uden markante mønstre. Vestermarken og Skallerup næs skiller sig ud, ved at hegn og diger vinkelret på retlinede veje tegner et klart mønster. Fra den nordlige del af området er der god udsigt til det kuperede terræn på Nordmors, og forskellen i de 2 områders karakter træder tydeligt frem. Der er udsigt til Limfjorden fra en stor del af området, primært fra kystforlandet. Kirker Der findes 2 kirker i området, Solbjerg og Skallerup kirke. Solbjerg kirke er placeret højt og er desuden hvidkalket, hvilket gør den meget synlig i nærområdet, og som sådan fungerer som orienteringspunkt. Skallerup kirke ligger i udkanten af området i nærhed af kysten, og er med en lavere beliggenhed samt mindre iøjnefaldende facader mindre synlig. En fredning af omgivelserne bevarer indkigsmulighederne. Markante delområder og enkeltelementer En større sammenhængende del af karakterområdet, bestående af Vestermarken, kystlinjen op til Skallerup-Torup, samt Skallerup ådal og næsset syd for Skallerup, adskiller sig fra hovedkarakterområdet i kraft af kystnærhed, bebyggelses- og vejstruktur samt naturgrundlag. Vestermarken og Skallerup næs Vestermarken er en lille halvø, som skyder sig ud med Dragstrup vig på den sydlige side og Rovvig på den nordlige. Området tegnes af en blokudskiftning, og er karakteriseret ved en lang lige vej, som går igennem området ud til kysten, med et tæt net af hegn og diger placeret vinkelret på vejen. På Skallerup næs, som på samme måde skyder sig ud mellem Vildsund og Skallerup ådal, genfindes det samme mønster, om end mindre markant. Landskabeligt adskiller de 2 områder sig fra hovedkarakterområdet i kraft af det tydelige mønster, som veje, diger og hegn skaber. Vester Jølby Den tydeligste stjerneudskiftningsstruktur på Mors ses ved Vester Jølby, som ligger i bunden af Vestermarken. Bebyggelses-, dige- og hegnsstruktur er velbevaret og fortæller om udskiftningen, ligesom de fritliggende gårde, der dengang blev flyttet ud af landsbyen. Vejstrukturen kan endvidere genfindes på de historiske kort. Husmandssteder langs vejen fra Vester Jølby til Torup Langs vejen fra Vester Jølby til Torup og langs Skallerup ådal findes en koncentration af hus- 7

8 Landskabskarakterbeskrivelse Skallerup-Solbjerg mandssteder og enkelte fiskerhuse, samt et lille sommerhusområde. Fiskerhusene ligger i bunden af Rovvig på en bræmme mellem landevejen og fjorden, mens husmandsstederne fortsætter langs vejen til Torup. I dag fungerer de som beboelse og fritidshuse, mens strandengsarealerne og engarealerne delvis benyttes til græsning. Skallerup bækdal Imellem Skallerup og Torup løber Skallerup bæk, som danner et egentligt engområde ud til kysten. Engområdet adskiller husmandsstederne syd for Torup fra bebyggelsen på Skallerup næs. Strandenge - kystlinje Kystlinjen omkring Vestermarken og Skallerup næs er præget af flade strandengsarealer ud til kysten og tilbagetrukne og stejle, men lave kystskrænter samt enkelte klinter og strandvolde bagved. Rovvigs flade strandengsarealer danner en mere glidende overgang til baglandet. Strandengsarealerne benyttes delvist til græsning. Påvirkninger fra tekniske anlæg, byudvikling eller andre landskabselementer Området fremstår overordnet set relativt roligt med kun enkelte, stedvist forstyrrende elementer. De øst-vestgående højspændingsledninger, dels langs Vestermarkens sydlige kyst, dels i den nordlige del af området, samt flere mindre ledninger på kryds og tværs i området, virker visuelt forstyrrende i nærområderne. Landbrugsbedrifterne er overvejende af mellemstørrelse, men fremstår i tæthed og udformning forstryrrende i landskabet især i den nordlige og østlige del af området. Støj fra vindmøller skyldes primært en vindmøllegruppe i naboområdet nord for, som skæmmer udsigten til Solbjerg kirke fra syd samt udsigten over landskabet nord for området. Torup mølle ses på relativt stor afstand, og fungerer som orienteringspunkt, men har pga sin mørke overflade ikke en dominerende effekt på landskabet. Hovedvej A26 løber i udkanten af området langs den østlige grænse, og er lokalt et støjende element i landskabet. 8

9 Skallerup-Solbjerg Landskabskarakterbeskrivelse Visuelle sammenhænge i kystlandskabet Figur 2. Visuelle sammenhænge i kystlandskabet. Det mørkeblå område viser kyster, som ligger mindre end 2,5 km fra karakterområdet, mens det lysere blå område viser kyster, som ligger mindre end 5 km fra karakterområdet. Kystforlandet Kystlinjen er overvejende karakteriseret af flade, stedvist brede strandengsarealer, som enkelte steder er bevokset med skov. Ved Rovvig er kystforlandet jævnt stigende ind til baglandet, mens kysten omkring Vestermarken og Skallerup vig er præget af tilbagetrukne og stejle, men lave kystskrænter og enkelte klinter. Mens strandengene udnyttes til græsning, indgår den resterende del af kystforlandet, som dækker Vestermarken og ved Rovvig når op til 1,5 km ind i karakterområdet, i den intensive landbrugsdrift. Ved Rovvig er der kort afstand til vigens modsatte kyst og til bunden af vigen, og man kan tyde detaljer som flagstænger, vinduer, forskelle i beplantningskarakter m.m. Endvidere er der udsigt på langs af kysten til Vildsundbroen og henover landskabet til det kuperede landskab på Mors nordlige kyst. 9

10 Landskabskarakterbeskrivelse Skallerup-Solbjerg Karakteristika for modstående kyster De modstående kyster befinder sig primært indenfor en afstand af 1,5 km, og kyststrækningerne danner tilsammen et lukket kystlandskabsrum. Med udsigt til Skyum bjerge fremstår den modstående kyst som et landskab med bølgende terræn, klinter, stedvis skovbevoksning og felter af dyrkede marker, hvor det er muligt at skelne spredtliggende gårde samt enkelte vindmøller. Mod sydvest er der udsigt til Visby Bredning og dennes kyst på ca. 10 km afstand, hvilket giver et lidt mere åbent landskab. Landskabskarakterens nøglefunktioner, udviklingstendenser og planlagte ændringer Nøglefunktioner Landskabskarakteren i Skallerup-Solbjerg er især betinget af landbrugsdrift på morænebakken samt græsning på strandengsarealerne, og fortsat drift er vigtig for opretholdelse af karakteren. Udviklingstendenser Udviklingstendensen i landbruget i retning af større og færre bedrifter med nedlæggelse af mellemstore bedrifter afspejles ikke tydeligt i dette karakterområde, idet der ikke er foregået store udvidelser i landbrugets bygningsmasse eller større synlig sammenlægning af markfelter via nedlæggelse af diger. Planlagte ændringer Området fremstår stabilt uden tegn på planlagte ændringer eller udviklingsprojekter. 10

11 Skallerup-Solbjerg Landskabskarakterbeskrivelse 11

12 Landskabsvurdering Skallerup-Solbjerg Landskabskarakterens styrke Figur 3 Karakterstyrke. Det lysegule er karakteristisk og det blå er kontrasterende. Karakteristisk Hovedkarakterområdet Landskabskarakteren i form af intensivt dyrkede marker på morænefladerne i et storbakket transparent landskab, som opdeles i middelstore markfelter af spredte, sparsomt bevoksede diger, fremstår tydeligt i hovedparten af området, dækkende områderne omkring Solbjerg hede, Solbjerg, Sdr. Solbjerg samt øst, syd og nord for Torup. 12

13 Skallerup-Solbjerg Landskabsvurdering Det karaktergivende mønster, dannet af de mange spredtliggende gårde, diger, et net af små landeveje i et bugtet forløb og landsbyernes beliggenhed på kanten af ådale, trukket tilbage fra morænefladen, afspejler landskabskarakterens oprindelige struktur. Dog har udviklingen skabt et mere åbent og enkelt landskab i forhold til hvad der afspejles af de historiske kort, hvor landskabet deles op i langt mindre markfelter af diger og levende hegn samt mindre gårde og husmandssteder. Landskabskarakteren vurderes derfor at være mindre intakt. Denne del af karakterområdet vurderes at fremstå karakteristisk. Kontrasterende Vestermarken og Skallerupnæs På Vestermarken og i området syd for Skallerup finder man et stringent mønster af retlinede veje, hegn og diger, som opdeler landskabet i middelstore markfelter. Digernes og hegnenes retning vinkelret på vejene skaber en tydelig orientering mod kysten. Det stringente og tætte mønster adskiller området fra hovedkarakterområdet med dets bugtede vejforløb og fravær af et entydigt mønster. Fjordkær Fjordkær i bunden af Rovvig er i kraft af en udstykning til små fiskerhuse bag strandengen samt husmandssteder langs vejen mellem Vester Jølby og Torup karakteriseret af et småskalalandskab. Imellem fiskerhusene og husmandsstederne ligger et sommerhusområde, som er omgivet af tæt beplantning. Områdets funktion og lille skala, som skabes af de små jordlodder, adskiller det fra hovedkarakterområdets landbrugslandskab med lange kig. Kyststrækningen Kyststrækningen præges af lave kystskrænter og flade og stedvist brede strandengsarealer med strandsøer og strandvolde. Strandengene samt engen omkring Skallerup å benyttes delvist til græsning. Rovvig og den korte afstand til de modstående kyster skaber et kystlandskab i lille skala. Arealanvendelsen og de rumlige visuelle forhold med kontakten til fjorden giver området en markant anderledes karakter end hovedkarakterområdet. Områderne vurderes hver for sig at være kontrasterende i forhold til karakterområdet i kraft af skala, mønstre og arealanvendelse, og samles i ét kontrasterende delområde. 13

14 Landskabsvurdering Skallerup-Solbjerg Særlige visuelle oplevelsesmuligheder Figur 4 Særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Pilene angiver særlige udsigter til modstående kyster og naboområder. Vestermarken og Skallerupnæs Vestermarken fortæller med sit tydelige retvinklede mønster af vej, diger og hegn historien om en blokudskiftning. Mønsteret genfindes på Skallerupnæs. Kysten Kyststrækningen rummer en række visuelle oplevelsesmuligheder, med korte kig til modstående kyster samt henover Rovvig og strandengene omkring, og lange kig på langs af kysten til Vildsundbroen og bakkerne på Nordmors mod nordøst og Vils Bredning mod sydvest. Der er udsigt til Skyum bjerge og stejle kystskrænter på den modstående kyst. 14

15 Skallerup-Solbjerg Landskabsvurdering Tilstand Figur 5 Tilstanden af de karaktergivende elementer og de særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Det mørke område er vurderet til middel tilstand, det lyse til at være i god tilstand. God tilstand Skallerup næs Landskabet på Skallerup næs og Skallerup ådal er relativt upåvirket af vindmøller, højspændingsledninger og andre tekniske anlæg, og fremstår visuelt roligt og uforstyrret. Den modstående kyst virker samlet rolig og uforstyrret af tekniske anlæg. De karaktergivende elementer fremstår i god vedligeholdelesmæssig tilstand. 15

16 Landskabsvurdering Skallerup-Solbjerg Middel tilstand Hovedkarakterområdet Landbrugsbedrifterne især i den nordlige og østlige del af området har en tæthed og udformning, som får dem til at fremstå visuelt forstyrrende landskabet. Enkelte bedrifter og/eller tilhørende anlæg er pga. deres udformning og materialevalg særligt forstyrrende i landskabet. De karaktergivende elementer fremstår i god/middel vedligeholdelesmæssig tilstand. Området omkring Solbjerg Hede Højspændingsledningen samt mindre ledningsføringer i den nordlige del af området, omkring Solbjerg Hede, virker visuelt forstyrrende i nærområderne. Endvidere er der visuel uro forårsaget af en vindmøllegruppe i naboområdet nord for, som skæmmer udsigten til Solbjerg kirke fra syd samt udsigten over landskabet nord for området. Øst for Solbjerg Hovedvej A26 løber i udkanten af området langs den østlige grænse, og er lokalt et støjende element i landskabet. Omkring Vestermarken og Rovvig På Vestermarken forstyrres landskabet af en højspændingsledning ført langs den sydlige side, mens en gård i udkanten af fiskerhusbebyggelsen ved Fjordkær virker let forstyrrende set både på afstand og lokalt. Da området er et småskalalandskab er det særligt påvirkeligt for tekniske anlæg, og vurderes derfor at være visuelt let forstyrret. Samlet vurderes tilstanden i området at være middel i forhold til påvirkning fra tekniske anlæg. 16

17 Skallerup-Solbjerg Landskabsvurdering Sårbarhed Figur 6 Sårbarhed. Det røde område vurderes at være særligt sårbart overfor markante ændringer i landskabet. Pilene angiver sårbarhed overfor ændringer i naboområder og på modstående kyster. 17

18 Landskabsvurdering Skallerup-Solbjerg Generelt Områdets terræn og åbne karakter, som muliggør lange kig over land betinger af nye anlæg vil komme til at fremstå tydeligt. Pga. områdets skala og enkle karakter rummer landskabet dog en vis kapacitet i forhold til større anlæg. Den allerede høje tæthed af spredtliggende gårde samt ledningsføringer over jord påvirker allerede landskabet og yderligere tilførsel af nye anlæg vil hvis de placeres uhensigtsmæssigt, få en meget negativ påvirkning af landskabet, pga. den kumulative effekt. Områder er således som helhed delvist sårbart overfor markante ændringer i form af nye anlæg eller andre større ændringer i området. Vestermarken og Skallerup næs Pga. de tydelige og intakte mønstre, som veje, diger og levende hegn danner i disse områder, samt de udsigterne til kysten er landskabet her særligt sårbart overfor ændringer, der bryder de eksisterende mønstre eller områdets skala. Kystforlandet Pga. de visuelle sammenhænge på langs og til modstående kyster, som ligger i så kort afstand, at gårde, markfelter mv. kan erkendes klart, er kystlandskabet særligt sårbart overfor markante ændringer som større beplantninger, bebyggelse og tekniske anlæg. 18

19 Skallerup-Solbjerg Anbefalinger til planlægningen Anbefalinger til planlægningen Landskab Området rummer en lang række landskabelige kvaliteter: Hovedparten af karakterområdet er vurderet som værende karakteristisk. Markante del - områder, beliggende i forlængelse af hinanden og derfor samlet i ét delområde, skiller sig positivt ud. Delområderne og kystforlandet rummer særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Tilstanden er overvejende middel. Udfra et landskabeligt synspunkt bør landskabet i delområderne, kystforlandet samt på de nærmest liggende kyststrækninger beskyttes mod ændringer, som vil svække eller udviske de eksisterende kvaliteter. Dvs. at etablering af større tekniske anlæg eller bygninger samt større samlede skovplantninger bør undgås. Vestermarken, som er udpeget som kulturmiljø i Morsø kommunes kulturmiljøatlas, er et tydeligt eksempel på blokudskiftning. Det stringente mønster af hegn og diger vinkelret på den centrale vej bør bevares, og gerne styrkes. Engen omkring Skallerup bæk bør friholdes for skovrejsning eller tilgroning, og bør ligesom strandengene omkring Rovvig fortsat græsses. Natur I Regionplan 2005 er der udpeget en økologisk korridor langs kysten samt i en sløjfe udfra Skallerup bæk til Solbjerg Hede og øst om Østergård. Hele kystlinjen er desuden udpeget som skovrejsningsfri zone. Bortset herfra knytter de naturmæssige interesser sig kun til overdrevsarealerne og engen langs Skallerup bæk samt til strandengene omkring Rovvig, og kystforlandet bør derfor indgå som et kerneområde i kommuneplanen, hvor der holdes fokus på naturkvaliteterne i området. Kultur Vestermarken er udpeget som værdifuldt kulturmiljø i kommuneatlasset og bør som sådan sikres i kommuneplanen. Landbrug Udviklingstendensen indenfor landbrug i retning af større og færre bedrifter bevirker, at hele området pga. terrænet, transparens og muligheden for lange kig er sårbart overfor anlæg, som forstyrrer udsigterne eller bryder landskabets skala. Navnligt delområderne, hvor landskabet med de små rum er i lille skala, og kystforlandet med de visuelle sammenhænge til modstående 19

20 Anbefalinger til planlægningen Skallerup-Solbjerg kyster, er sårbart overfor udvidelser i landbrugsbedrifterne eller placering af tekniske anlæg iøvrigt, som bryder den lille skala. Her bør der tages særlige landskabelige hensyn ved udvidelser af bedrifterne. Udvidelser af eksisterende landbrugsanlæg, herunder gylletanke, samt nye bygninger og anlæg bør tilpasses landskabet både mht placering, skala, udformning og materialevalg, og bør som udgangspunkt ske i tilknytning til eksisterende byggeri. I hele området bør skærmende beplantning indgå som en del af tilpasningen. Det bør tilstræbes, at de eksisterende diger og hegn bibeholdes, således at der ikke sker yderligere sammenlægning af mindre markfelter til større markfelter. Overdrevsarealer og strandenge bør fortsat afgræsses. Beplantninger omkring gårde bør bibeholdes, og bør udvides til også at omfatte nye landbrugsbygninger ved landbrugsudvidelser. Husmandssteder bør bevares og vedligeholdes som små husmandssteder. Hvor der er visuelle sammenhænge på tværs af områdegrænserne bør der desuden vises samme hensyn ved eventuelle udvidelser af gårde i naboområderne. Tekniske anlæg Kystforlandet og det samlede delområde er særligt sårbare overfor tekniske anlæg og bør friholdes for yderligere anlæg. Højspændingsledningerne på kryds og tværs i området virker forstyrrende på landskabsoplevelsen, og kabellægning af ledningerne vil, særligt omkring Rovvig og Vestermarken, have en positiv effekt på oplevelsen af landskabet. Byer Ved eventuel udvidelse af V. Jølby bør dens karakter af stjerneudskiftningslandsby bevares, ligesom Solbjergs karakter af slynget vejby bør fastholdes. Byudvikling bør ske indenfor den nuværende byflade ved udfyldning af tomme huller i husrækken. Ved eventuel udvidelse af Torup bør det sikres, at landsbyen ikke vokser sammen med Skallerup. Ved udvidelser af Solbjerg og Skallerup bør kirkeindsigtsmulighederne bevares. Sidst skal det tilstræbes at bevare/styrke landsbyernes grønne byfronter. Friluftsliv og turisme Nedenfor angives de registrerede eksisterende faciliteter og potentialer knyttet til friluftsliv og turisme. Disse vurderes i forhold til de relevante turismekategorier, der er arbejdet med indenfor Visit Denmarks projekt Syv Danmarksoplevelser, som er en analyse af turisme i Danmark. De 2 kategorier, som knytter sig til bymæssige oplevelser, er ikke relevante for Mors. Sidst er der foretaget en vurdering af om et givent område er sårbart overfor forstyrrelser. Kategorierne er: Aktiv natur Naturens gratis glæder I ro og mag ved vandet Sjov i sommerlandet 20

21 Skallerup-Solbjerg Anbefalinger til planlægningen Det gode liv Sårbart overfor forstyrrelser (hører ikke til Visit Denmarks kategorier) Eksisterende faciliteter Solrute (Naturens gratis glæder) Shelter ved Rovvig (Naturens gratis glæder) Teltplads ved Solbjerg (Naturens gratis glæder) Landevejen fra Vester Jølby til Torup og videre mod nord til Sundby indgår i Solruten, som er en sammenhængende rute af eksisterende landeveje så nær kysten som muligt. Ved Rovvig er der mulighed for at overnatte i et shelter, mens der syd for Solbjerg findes en teltplads. Potentiale Området rummer potentiale for friluftsliv i form af vandre- og cykelture, kano- og havkajaksejlads samt andre former for friluftsaktiviteter. En teltplads i tilknytning til solruten vil i modsætning til den nuværende placering ved Solbjerg kunne understøtte denne. Der arbejdes med at etablere en vandrerute, som følger kysten hele vejen rundt om øen. Der er muligheder for at etablere/styrke støttepunkter for både vandreruten og solruten, som tillige vil være til gavn for svaneruten (øen rundt til havs), f.eks. ved Rovvig og/eller Rovvig efterskole. Rovvig efterskole tilbyder undervisning med fokus på sejlsport og natur- og friluftsliv, design og gastronomi, hvilket i princippet åbner for at tilbyde sommerferiekurser. Kystruten er en nyetableret vandrerute, der principielt følger kysten rundt om Mors. I Skallerup- Solbjergområdet udgøres den dog af landevejen et stykke inde i land (ligesom Solruten), og rummer ikke de samme muligheder for særlige visuelle og naturmæssige kystnære oplevelser som andre steder på Mors. Der er derfor potentiale for at etablere den efter samme princip, dvs langs kysten, som på resten af Mors. Aktiviteterne og potentialerne i området knytter sig til Naturens gratis glæder og I ro og mag ved vandet. 21

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab 122 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab Nøglekarakter Morænelandskab og ådal med ekstensive arealer i dalbunden omgivet af intensivt dyrkede landbrugsflader, adskillige

Læs mere

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6575 Fax 9630 6578

Læs mere

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Kværndrup Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Fotos fra registreringspunkt. Foto af bebyggelse. 2 Nøglekarakter Tætte hegn, opdyrket flad til let bølget moræneflade, mange

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkiterktoniske elementer, der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 29 1 Sammenfatning

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Kirkeomgivelser. Vejledning og beskrivelse af udvalgte nordjyske kirker og deres omgivelser. Ulstrup. Klim Valgmenighed. Serritslev.

Kirkeomgivelser. Vejledning og beskrivelse af udvalgte nordjyske kirker og deres omgivelser. Ulstrup. Klim Valgmenighed. Serritslev. Kirkeomgivelser Vejledning og beskrivelse af udvalgte nordjyske kirker og deres omgivelser Ulstrup Klim Valgmenighed Kvissel Serritslev Øster Hassing Aarestrup Skarp Salling Gåser Vester Hornum 1 Titel

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER AGER. Skarregaard

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER AGER. Skarregaard Skarregaard Tid: Ca. 1845-i dag Skarregaard fortæller landbrugshistorie i bogstaveligste forstand. Gården, der altid har været en enegård uden for landsbyfællesskabet, ejes af Morsø Kommune og drives i

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG KAPITEL 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 16: Langstrup

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 16: Langstrup Kortlægning af kulturmiljøer 2014 16: Langstrup Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk Udarbejdet

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Faculty of Science & Technology Landbruget I Landskabet. Biodiversitet

Faculty of Science & Technology Landbruget I Landskabet. Biodiversitet Biodiversitet Forøgelse af naturindholdet på én landbrugsbedrift i Norddjurs kommune -> udfordringer og muligheder v. botaniker Peter Wind Aarhus Universitet Institut for Delprojektets baggrund og formål

Læs mere

Landskabsbeskrivelser fra Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland

Landskabsbeskrivelser fra Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Landskabsbeskrivelser fra Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Viborg Plantage Meget fladt i det gamle flodleje i øst. Resten af arealet fladt til småbakket med enkelte mindre erosionsdale. Mindre, markante

Læs mere

SAVE - kortlægning og registrering af bevaringsværdier / 01 Bebyggede strukturer. Thisted kommune. Skyum. april/juni 2009 AGA - Anne-Grete Andersen

SAVE - kortlægning og registrering af bevaringsværdier / 01 Bebyggede strukturer. Thisted kommune. Skyum. april/juni 2009 AGA - Anne-Grete Andersen SAVE - kortlægning og registrering af bevaringsværdier / 01 Identifikation kommunenummer kommune Betegnelse (navn på bebygget struktur) Skyum Thisted kommune 1. Dominerende træk 2. Bebyggelsesmønster 3.

Læs mere

Rammebestemmelser for master og antenner

Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 FORSLAG Foto kommer senere Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommunplan 2009-2021 er udarbejdet af Center for Teknuik og Miljø i Greve Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Trafikministeriet nedsatte i 1994 et baneplanudvalg med henblik på at opstille en samlet langsigtet plan for udbygning og

Læs mere

Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland.

Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. s - Afprøvning af metode i to områder Der er arbejdet med to cases i dette projekt for at afprøve metoden. Der er udlagt to

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner

KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner Dette tillæg indeholder forskellige retningslinier for opsætning. Retningslinierne indsættes i Kommuneplan 2004-2016 som generelle

Læs mere

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013 Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie Juni 2013 Oprindelig placering v. nuv. station Alternativ placering 2 KRIEGERS FLAK

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. september 2013 J.nr.: NMK-510-00494 Ref.: MACNI AFGØRELSE i sag om registrering af ny afgrænsning af overdrev - Lemvig

Læs mere

BEVARELSE AF KANDESTEDERNES SÆRKENDER Bemærkninger til Udviklingsplan for Strandhotellerne Hjorts og Kokholm. Maj 2014 FORENINGEN KANDESTEDERNE

BEVARELSE AF KANDESTEDERNES SÆRKENDER Bemærkninger til Udviklingsplan for Strandhotellerne Hjorts og Kokholm. Maj 2014 FORENINGEN KANDESTEDERNE BEVARELSE AF KANDESTEDERNES SÆRKENDER Bemærkninger til Udviklingsplan for Strandhotellerne Hjorts og Kokholm. Maj 2014 FORENINGEN KANDESTEDERNE HAVKLITTERNE KANDESTEDERNE KIG MOD KANDESTEDERNES BEBYGGELSE

Læs mere

THY ØKO ENERGI BIOGASANLÆG ARKITEKTUR & LANDSKAB

THY ØKO ENERGI BIOGASANLÆG ARKITEKTUR & LANDSKAB THY ØKO ENERGI BIOGASANLÆG ARKITEKTUR & LANDSKAB Dispositionsforslag DEC. 2012 landskab, biogasanlæg og arkitektur N edvej Snedst Snedst Snedsted På nærværende projekt har rådgivergruppen haft følgende

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kommunenr. 481 Kommune Sydlangeland Kategori 2 Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk Lokalitet Kystområdet Emne Landvinding Registreringsdato forår 2002 Registrator

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Kortlægning af landskabet mv. Retningslinjer til brug for administration

Kortlægning af landskabet mv. Retningslinjer til brug for administration Kortlægning af landskabet mv. Retningslinjer til brug for administration Kommuneplanlægning Kommuneplanlægningen skal til at spille en mere central rolle i administrationen af det åbne land herunder retningslinjer

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Vedr.: VVM for Vesterhav Nord Havmøllepark, j.nr. NST 131 00168. Undertegnede 3 sommerhus grundejerforeninger Vejlby Stand Grundejerforening,

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Amagerforbrænding. Nyt affaldsbehandlingscenter

Amagerforbrænding. Nyt affaldsbehandlingscenter Amagerforbrænding Nyt affaldsbehandlingscenter Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke-tekniske resumé Del 3 VVM-redegørelse - Bilag 4 Visualiseringsrapport Visualiseringsrapport Amagerforbrænding

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Mejlflak havmøllepark. Vurdering af påvirkningen af landskabsoplevelsen Delrapport til VVM-redegørelse Februar 2012

Mejlflak havmøllepark. Vurdering af påvirkningen af landskabsoplevelsen Delrapport til VVM-redegørelse Februar 2012 Mejlflak havmøllepark Vurdering af påvirkningen af landskabsoplevelsen Delrapport til VVM-redegørelse Februar 2012 Mejlflak havmøllepark Vurdering af påvirkningen af landskabsoplevelsen Delrapport til

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme Havcamping Lev tæt på havet Havcamping gør op med den traditionelle forståelse af campinglivet i Danmark. På Sydfyn vil vi gerne udvikle og tilbyde

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Tlf.: 70 25 22 06 Nygade 7,4220 Korsør Købmandsgården Algade 11, 4230 Skælskør Løvegade 7, 4200 Slagelse Retningslinier for brug af lejrpladserne Teltplads Økofeen,

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 05: Gl. Strandvej/Kystvej

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 05: Gl. Strandvej/Kystvej Kortlægning af kulturmiljøer 2014 05: Gl. Strandvej/Kystvej Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere