Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen ERSLEV KÆR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen ERSLEV KÆR"

Transkript

1 Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen ERSLEV KÆR

2

3 Erslev Kær Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Erslev Kær strækker sig fra Dragstrup Vig i vest til udkanten af Nykøbing i øst. Karakterområdet afgrænses af Skallerup-Solbjerg, Salgerhøj-Hanklit og Midtmors nord mod nord samt af Sydvestmors og Midtmors syd mod syd. Figur 1 Erslev kær. Den stiplede linje angiver kystforlandsgrænsen. 3

4 Landskabskarakterbeskrivelse Erslev Kær Landskabskarakteren Karaktergivende for området er et stort åbent lavbundsområde langs med Lyngbro Bæk, som afgrænses af jævnt stigende dalsider op mod det omgivende morænelandskab. Området domineres af intensivt landbrug med dyrkningsarealer på dalsiderne og i den drænede dalbund og med gårde placeret på overkanten af dalsiderne sammen med en række landsbyer. Bevoksning er sparsom og findes i form af få levende hegn omkring gårde og landsbyer og stedvist som krat i dalbunden. Det øst-/vestgående hoveddalstrøg langs Lyngbro Bæk er op mod 1,5 km bredt med en flad dalbund, som afgrænses af jævnt stigende dalsider. I modsætning hertil er sidedalene omkring Solbjerg Å, Pudsgaard Bæk og Elsø Bæk smalle og mangler markante dalbunde. Den brede dalbund, de jævnt skrånende dalsider og den sparsomme bevoksning skaber overordnet set et åbent og enkelt landskab. Det er karakteristisk, at der fra overkanten af dalstrøget findes vide udsigter over området. Dræningskanalerne i dalbunden, som er stedvist bevoksede og de levende hegn på dalsiderne er alle orienteret nord-/syd, og danner således et tydeligt mønster. Dette mønster suppleres med gårdenes primære lokalisering på overkanten af dalstrøget. I området nord for Lyngbro Bæk mellem de to vejforløb, som går på tværs af dalstrøget, er arealanvendelsen en blanding af kultur- og halvkulturarealer. Her fremstår landskabet stedvist mere lukket og varieret. Jølby Nor rummer en stor variation af natur- og halvkulturarealer med gode muligheder for at opleve vilde planter og dyr. Samspillet med kystlandskabet langs Dragstrup Vig supplerer områdets markante fremtoning i forhold til den øvrige del af karakterområdet. Den nordlige del af Solbjerg Ådal strækker sig op i det markante og storbakkede landskab omkring Bjergby. Den visuelle sammenhæng med det storbakkede terræn skaber her en dramatisk landskabsoplevelse. Hovedvej 26 har både en visuel og støjmæssig påvirkning af strækningen langs nordsiden af Erslev Kær. Erhvervsområdet Morsø Food Park ligger desuden delvist i selve dallandskabet. Den østlige del af karakterområdet påvirkes derfor markant af de store industribygninger og den delvis uafskærmede rand. Landskabskarakterens oprindelse Landskabskarakteren har sin oprindelse først i tiden omkring udskiftningen og siden i den omfattende afvanding af det 400 ha store kær- og moseområde langs Lyngbro Bæk, som fandt sted i 1950 erne. Naturgrundlag Geomorfologi og terræn Landskabet er i sin oprindelse en tidligere næsten 10 km lang fjordarm, som igennem århundreder har adskilt Nord- og Sydmors. Dalbunden langs Lyngbro Bæk er således altovervejende hævet Litorina havbund stedvist overlejret af tørvejord. Dalsiderne, som består af moræneler, 4

5 Erslev Kær Landskabskarakterbeskrivelse danner overgangen til det højereliggende morænelandskab. Hydrologiske forhold Det åbne øst-vestgående dalstrøg med tilhørende sidedale udgør afstrømningsoplandet til øens største vandløb: Lyngbro Bæk. Jølby Nor, som ligger umiddelbart inden udløbet af Lyngbro Bæk i Limfjorden, er under udvikling til ferskvandssø. Her er vandløbet ca. 10 m bredt og har et topografisk opland på over 6200 ha. Solbjerg Å, Pudsgaard Bæk og Elsø Bæk afvander hver deres mindre sidedal. Allerøverst i afstrømningsoplandet til Solbjerg Å ligger et mindre kildevæld, der som det eneste vandløb på Mors er målsat som naturvidenskabeligt referenceområde. Kystrelationer Karakterområdets kystlinje følger bunden af Dragstrup Vig. Den konkave kystlinje er vestvendt og dermed vindeksponeret. Da kystlinjen ligger i bunden af vigen og denne er lavvandet udfor, er kysten ikke så udsat for erosion. Strandbredden er smal og overvejende stenet med bagvedliggende strandenge/ -overdrev, som afgrænses indadtil af kystbeskyttelsesdiger. Arealanvendelse og landskabselementer Dyrkningsform Den dominerende arealanvendelse er intensivt dyrkede marker på dalsiderne og i dalbunden syd for Lyngbro Bæk samt i sidedalene langs med Pudsgaard Bæk, Elsø Bæk og den sydligste del af Solbjerg Ådal. Nord for Lyngbro Bæk i de tidligere Erslev og Frøslev Kær findes en mosaik af kultur- og halvkulturarealer bestående af moseområder, enge, afvandede enge og dyrkede marker. Disse arealer udgør de sidste rester af det tidligere større sammenhængende kær- og moseområde langs Lyngbro Bæk. Søkær umiddelbart vest for Vestmorsvej er som rigkær det mest interessante i botanisk henseende. Andre områder med ekstensiv græsning findes i den nordlige del af Solbjerg Ådal og nord for Jølby Nor. Bevoksningsstruktur Karakterområdet er som helhed sparsomt bevokset. Mindre kratbevoksninger ligger spredt i dalbunden i de tidligere kærområder langs med Lyngbro Bæk og i Solbjerg Ådal. Der er desuden en del kratbevoksning mellem Jølby Nor og kystbeskyttelsesdiget. Det åbne dallandskab er stedvis opdelt af nord-sydgående læhegn både i dalbunden og på dalsiderne. Bebyggelsesmønster (herunder beskrivelse af landsbyer) Karakterområdet er som helhed sparsomt bebygget. Det er karakteristisk, at bebyggelsen primært ligger langs de større veje i området. Flere større landbrug ligger markant på overgangen til det højereliggende morænelandskab. 5

6 Landskabskarakterbeskrivelse Erslev Kær Den nordligste del af Dragstrup med bl.a. kirken, virksomheden KPK Vinduer og Døre samt et mindre sommerhusområde er beliggende i karakterområdet. Den øvrige bebyggelse ligger langs med vejene, der forløber igennem Dragstrup og varierer både i alder og udseende. Af samme årsag karakteriseres Dragstrup som en slynget vejby. Landsbyerne Øster Jølby, Erslev, Frøslev og Elsø ligger alle placeret på overkanten af dalstrøget langs Lyngbro Bæk. Herfra har der været adgang både til de bagvedliggende dyrkningsarealer på morænen og de lavere liggende græsningsarealer i dalstrøget. Alle landsbyerne og især Øster Jølby er vokset markant i størrelse. Elsø er den landsby, hvor den oprindelige struktur fremstår mest intakt. Mod øst grænser erhvervsområdet Morsø Foodpark umiddelbart op til karakterområdet. Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer Afvandingen i 1950 erne har sat sit præg på karakterområdet med udretning af vandløb samt etablering af afvandingsgrøfter, pumpestationer og kystbeskyttelsesdiger. Især pumpestationen fra 1958 ved udløbet af Lynbro Bæk i Limfjorden står som vartegn over tidligere tiders omfattende afvanding. Ved Bentines Bro på Vestmorsvej er det gamle overgangssted, hvor kæret skulle krydses for at komme fra nord til syd eller omvendt. Der er i dag ingen synlige spor af det gamle overgangssted. Dragstrup kirke er en romansk kirke opført af granitkvadre. Ved kirkegårdsdigets nordøstre hjørne ses en stensat brønd af nyere dato. Brønden er opført som minde om den helligkilde, som fandtes ved kirken og som for længst er holdt op med at springe. Tæt ved kirken har desuden ligget en vandmølle i Lyngbro Bæk. Dragstrup vandmølle blev nedlagt før 1800; men der findes stadig stolperester i vandløbet. Frøslevgård ligger markant i ådalen nedenfor Frøslev. Den fredede hovedbygning fra 1786 er nu erstattet af et nyt byggeri, som vidner om tidligere tiders storhed. Enkeltelementer og tekniske anlæg De mest markante tekniske anlæg er de vindmøller, som står indenfor selve karakterområdet ved Holme og umiddelbart uden for ved Andrup og Mellem Jølby. Hovedvej 26 følger karakterområdets afgrænsning mod nordøst og en 60 kv-højspændingsledning følger overkanten af dalsiden mod syd, hvor den krydser ned over de to sidedale omkring Pudsgaard Bæk og Elsø Bæk og fortsætter ud over strandengene syd for Jølby Nor. En anden 60 kv-højspændingsledning krydser igennem den nordlige del af Solbjerg Ådal. 6

7 Erslev Kær Landskabskarakterbeskrivelse Rumlige visuelle forhold Karaktergivende landskabselementer Det øst-/vestgående hoveddalstrøg langs Lyngbro Bæk er op mod 1,5 km bredt med en flad dalbund, som afgrænses af jævnt stigende dalsider. I modsætning hertil er sidedalene omkring Solbjerg Å, Pudsgaard Bæk og Elsø Bæk smalle og mangler markante dalbunde. Den brede dalbund, de jævnt skrånende dalsider med en glidende overgang til de omkringliggende moræneflader og den sparsomme bevoksning skaber overordnet set et åbent og enkelt landskab. Det er karakteristisk, at der fra overkanten af dalstrøget findes vide udsigter over området. Dræningskanalerne i dalbunden, som er stedvist bevoksede, og de levende hegn på dalsiderne er alle orienteret nord-/syd og danner således et tydeligt mønster. Dette mønster suppleres med gårdenes primære lokalisering på overkanten af dalstrøget. I området nord for Lyngbro Bæk mellem de to vejforløb, som går på tværs af dalstrøget, er arealanvendelsen en blanding af kultur- og halvkulturarealer. Her fremstår landskabet stedvist mere lukket og mere varieret. Vejforløbene, som gennemskærer området i nord-/sydgående retning dels ved Lyngbro, dels ved Bentines Bro, skaber barrierer i landskabet. Den rumlige opdeling opstår dels fordi dalstrøget her er smalt og dels fordi vejene ligger hævet over terrænet og stedvist afgrænset af levende hegn. Ved Lyngbro styrkes den rumlige opdeling af den lille bakkeø Holme, som strækker sig ud i dalstrøget. Disse barrierer gør, at dalstrøget kommer til at fremstå af tre adskilte landskabsrum. Mod vest skaber Dragstrup Plantage en markant rumlig afgrænsning mellem hoveddalstrøget og landskabet omkring Jølby Nor. Sidedalene omkring Solbjerg Å, Pudsgaard Bæk og Elsø Bæk er markant smallere end hoveddalstrøget og fremstår derfor som mere lukkede landskabsrum. Dalstrøgene omkring Pudsgaard Bæk og Elsø Bæk dyrkes intensivt. Solbjerg Ådal rummer en del ekstensiv arealanvendelse med eng, mose og krat. I den nordlige del er dalbunden bred og giver området samme karakter som hoveddalstrøget. Markante delområder og enkeltelementer Jølby Nor Jølby Nor rummer en stor variation af natur- og halvkulturarealer bestående af en blanding af rørskov, ekstensivt afgræssede enge og plantage. Variationen i naturindholdet danner grundlag for et meget rigt og varieret plante- og dyreliv. Samspillet med kystlandskabet langs Dragstrup Vig supplerer områdets markante fremtoning i forhold til den øvrige del af karakterområdet. Endelig har pumpehuset ved kystbeskyttelsesdiget ved Jølby Nor en fin nærvirkning på oplevelsen af landskabet omkring noret. Solbjerg Ådal Den nordlige del af Solbjerg Ådal strækker sig op i det markante og storbakkede landskab omkring Bjergby. Den visuelle sammenhæng med det storbakkede terræn skaber her en dramatisk landskabsoplevelse. 7

8 Landskabskarakterbeskrivelse Erslev Kær Dragstrup Kirke Af enkeltelementer i selve karakterområdet kan nævnes Dragstrup Kirke og dens omgivelser. Kirken ligger i et forholdsvist afgrænset landskabsrum, og samspillet med plantagen og vandløbet har skabt en meget intim landskabsoplevelse. Frøslev Kirke Selv om Frøslev Kirke ligger umiddelbart uden for karakterområdet udgør den et meget markant orienteringspunkt i store dele af området. Årsagen er beliggenheden på nordsiden af byen og den fremskudte position på overkanten af dalstrøgets sydlige afgrænsning. Påvirkninger fra tekniske anlæg, byudvikling eller andre landskabselementer Flere landbrugsbedrifter i området har nået en størrelse og udformning, som påvirker landskabsoplevelsen i negativ retning. Særligt markant er dette omkring Frøslev set fra nord, hvor indsigten til Frøslev Kirke påvirkes af markante landbrugsbygninger. Hovedvej 26 har både en visuel og støjmæssig påvirkning af strækningen langs nordsiden af Erslev Kær. Erhvervsområdet Morsø Food Park ligger desuden delvist i selve dallandskabet. Den østlige del af karakterområdet påvirkes derfor markant af de store industribygninger og den delvis uafskærmede rand. Samme markante påvirkning om end i mindre skala har Mollerup Mølle på landskabsoplevelsen i den sydlige del af Pudsgaard Bækdalen. Både den enkeltstående vindmølle ved Holme og de to vindmøllegrupper ved Mellem Jølby og Andrup påvirker ligeledes landskabsoplevelsen i negativ retning. Den øst-vestgående højspændingsledning langs nordsiden af Dragstrup Vig virker meget forstyrrende i landskabsbilledet langs kysten. 8

9 Erslev Kær Landskabskarakterbeskrivelse Visuelle sammenhænge i kystlandskabet Figur 2. Visuelle sammenhænge i kystlandskabet. Det mørkeblå område viser kyster, som ligger mindre end 2,5 km fra karakterområdet, mens det lysere blå område viser kyster, som ligger mindre end 5 km fra karakterområdet. Kystforlandet Kystforlandet udgøres af det smalle landskabsrum mellem Dragstrup Vig og de bagvedliggende plantager og består overvejende af den sandede til stenede strandbred og de bagvedliggende strandengsarealer. Kysterne rundt om Dragstrup Vig danner et sammenhængende landskabsrum med en forholdsvis lukket afgrænsning og tydelig visuel sammenhæng, som forstærkes af de forholdsvis markante kystskrænter rundt om vigen. Karakteristika for modstående kyster Dragstrup Vig er ca. 4,5 km dyb og 3,5 bred ved mundingen. Afstanden til den modstående kyst i Thy er ca. 5,5 km. Landskabet på de modstående kyster fremstår som landbrugslandskab med dyrkede marker og spredtliggende bebyggelse og bevoksning. De begrænsede afstande gør det muligt at skelne bygninger og markfelter. Det samlede indtryk er et kystlandskab i lille til middel skala. 9

10 Landskabskarakterbeskrivelse Erslev Kær Landskabskarakterens nøglefunktioner, udviklingstendenser og planlagte ændringer Nøglefunktioner Landskabskarakteren afspejler en intensiv landbrugsdrift på de højereliggende arealer og en mere ekstensiv drift på de lavereliggende. Fortsat drift af jorderne er vigtig for opretholdelse af den eksisterende landskabskarakter. En stor del af det tidligere kærområde langs Lyngbro Bæk er beliggende inden for Lyngbro Bæk landvindingslag. Landvindingslaget har et opland på 6200 ha svarende til 17 % af hele Mors. Udviklingstendenser Udviklingen i landbruget går mod færre og større enheder. Det gælder både for svine- og kvægbrugene i området. Der er stadig en del kvægbesætninger; men den øgede mekanisering inden for mælkeproduktionen medfører, at interessen for afgræsning i området er dalende. Efter næsten 60 års afvanding har de drænede tørvejorde inden for pumpelaget sat sig, stedvist op mod 1 m. Dette har medført, at arealerne gradvis er blevet mere vandlidende. Samtidig modtager landvindingslaget overfladeafstrømningen fra øens største opland. Sammenholdt med klimaændringerne og den stigende andel af befæstede arealer inden for oplandet stiller det stigende krav til bortledning af nedbørsmængderne. De kommende vandplaner forventes ligeledes at stille væsentlige krav til tilbageholdelse af kvælstof og fosfor fra landbrugsarealerne. Disse krav vil utvivlsomt resultere i braklægning af større randzoner langs områdets vandløb samt tiltag til nedbringelse af udledning af næringsstoffer via de mange drænledninger i området. Planlagte ændringer Erslev Kær er i Regionplan 2005 for Viborg Amt udpeget som et potentielt vådområde. Pumpelaget forventes udpeget som potentielt naturgenopretningsområde i kommuneplanen. 10

11 Erslev Kær Landskabskarakterbeskrivelse 11

12 Landskabsvurdering Erslev Kær Landskabskarakterens styrke Figur 3 Karakterstyrke. Det mørkegule område er særlig karakteristisk, det lysegule karakteristisk, og det blå er kontrasterende. Særligt karakteristisk Lyngbro Bækdalen Dallandskabet langs med Lyngbro Bæk fremstår med dets store åbne flader med vekslende arealanvendelse mellem intensivt dyrkede marker og ekstensive græsningsarealer samt begrænset bebyggelse særlig karakteristisk. Her opleves endvidere det tydelige sammenspil mellem naturgrundlaget og den kulturgeografiske påvirkning af landskabet, som tidligere tiders afvandingsprojekter har medført. Der er tale om et åbent landskabsrum i middel til stor skala. 12

13 Erslev Kær Landskabsvurdering Karakteristisk Solbjerg Ådal Solbjerg Ådal fremstår ligeledes åbent og med vekslende arealanvendelse. Med en dalbund på knap 500 m fremtræder den dog i mindre skala, ligesom sporene efter tidligere tiders afvanding heller ikke så er markante som i hovedkarakterområdet. Pudsgård Bækdalen og Elsø Bækdalen Pudsgaard Bækdalen og Elsø Bækdalen har begge den smalle dalform uden en markant dalbund til fælles. Der er tale om landskabsrum i lille skala. Kontrasterende Jølby Nor Jølby Nor fremstår i modsætning til resten af karakterområdet som et lukket rum, der er afgrænset fra resten af området af plantagerne ved Dragstrup. Delområdet har en større variation i naturindhold og landskabselementer. Arealanvendelsen er meget ekstensiv. Det har, som det eneste delområde, også en visuel sammenhæng med den tilstødende Dragstrup Vig. 13

14 Landskabsvurdering Erslev Kær Særlige visuelle oplevelsesmuligheder Figur 4 Særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Pilene angiver særlige udsigter til naboområder. Hovedkarakterområdet Den vestlige del af hovedkarakterområdet med den særlige mosaik af kultur- og halvkulturarealer rummer gode muligheder for at opleve et større sammenhængende naturområde. Området opleves især fra hovedvej 26, Vestmorsvej og det højereliggende terræn ved Frøslev, f.eks. fra Frøslev Kirke, hvorfra der er en storslået udsigt over det flade Erslev Kær. I den nordlige del af Solbjerg Ådal skaber de omkringliggende bakker desuden et dramatisk landskab, som står i kontrast til det lavereliggende ådalstrøg. Dette landskab opleves især, hvor Nordmorsvej krydser igennem karakterområdet. Jølby Nor Der er en fin udsigt fra Kr. Koldsvej mellem V. Jølby og Dragstrup over de afgræssede enge og rørskoven omkring Jølby Nor. En særlig fin udsigt findes ved pumpehuset ved udløbet af Lyng- 14

15 Erslev Kær Landskabsvurdering bro Bæk i fjorden. Her kan man opleve både kystlandskabet med strandengene og vigen samt de bagvedliggende krat og rørskove. Endelig er der en intim landskabsoplevelse i området nord for Dragstrup Kirke. Kysten Fra selve kysten er der en fin visuel oplevelse af Dragstrup Vig og de omgivende kyster. 15

16 Landskabsvurdering Erslev Kær Tilstand Figur 5 Tilstanden af de karaktergivende elementer og de særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Det lyse område er vurderet til middel tilstand, de mørke til at være i god tilstand. God tilstand Jølby Nor Området omkring Jølby Nor er både intakt, i god vedligeholdelsesmæssig tilstand og uforstyrret og derfor i god tilstand. Pudsgaard Bækdalen og Elsø Bækdalen I dalstrøgene omkring Pudsgaard Bæk og Elsø Bæk fremstår den landbrugsmæssige drift tydeligt og de karaktergivende elementer er i god vedligeholdelsesmæssig tilstand. Den øvre del af Pudsgaard Bækdalen er i nogen grad forstyrret af nærheden til den store bygningsmasse ved 16

17 Erslev Kær Landskabsvurdering Mollerup Mølle, ligesom en højspændingsledning krydser igennem de to dale. Alt i alt vurderes tilstanden dog til at være god. Middel tilstand Hovedkarakterområdet og Solbjerg Ådal Hovedparten af Lyngbro Bækdalen og Solbjerg Ådal fremstår forholdsvis intakt i forhold til deres oprindelse. Gårdenes placering og udskiftningsmønstret kan genfindes på de historiske kort. Den vedligeholdelsesmæssige tilstand er dog vigende. Hvor de afvandede arealer gradvist bliver mere vandlidende resulterer dette i, at dyrkningen opgives. Hvor der ikke er græssende dyr på arealerne, springer disse i krat og mulighederne for at opleve dalstrøget sløres. Endelig fremstår landskabet i nogen grad forstyrret af enkelte landbrugsbyggerier, af nogle krydsende højspændingsledninger og af nærheden til hovedvej A26. 17

18 Landskabsvurdering Erslev Kær Sårbarhed Figur 6 Sårbarhed. Det røde område vurderes at være særligt sårbart overfor markante ændringer i landskabet. Pilene angiver sårbarhed overfor ændringer i naboområder. Generelt Karakterområdets generelle åbne rumlige forhold gør især ådalene sårbare overfor markante ændringer i form af nye tekniske anlæg eller andre større ændringer, som f.eks. større tilplantninger og terrænreguleringer. Kystforlandet Den kystnære del af karakterområdet vurderes at være særlig sårbar over for opførelse af nye tekniske anlæg. 18

19 Erslev Kær Anbefalinger til planlægningen Anbefalinger til planlægningen Landskab Området rummer flere landskabelige kvaliteter: Landskabet er for en stor del karakteristisk med et enkelt kontrasterende delområde, der skiller sig ud og derved fremhæver det øvrige landskab. Området rummer mange særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Tilstanden er middel til god, og kan bibeholdes med den rette beskyttelse. Ud fra et landskabeligt synspunkt bør landskabet i karakterområdet samt den tilhørende kyststrækning beskyttes mod ændringer, som vil svække eller udviske disse kvaliteter. Især ådalene rummer særlige visuelle oplevelser. Samtidig er især kystforlandet lettilgængeligt for offentligheden. Stort set hele karakterområdet bør i kommuneplanen sikres som områder, der friholdes for nyetablering af tekniske anlæg og større tilplantninger. Natur Udviklingen inden for det store landvindingslag omkring Lyngbro Bæk, hvor flere arealer er blevet mere vandlidende og interessen for afgræsning er dalende, aktualiserer mulighederne for naturgenopretning. I Regionplan 2005 for Viborg Amt er et større område langs Lyngbro Bæk udpeget til genopretning af vådområder i lavbundsarealer. Dette medfører, at der inden for disse arealer ikke kan gives tilladelse til anlæg, som kan forhindre, at der gennemføres ændringer af vandstands- og afvandingsforholdene. Jølby Nor og de omgivende rørskove og enge udgør et af de større mest varierede naturområder på Mors. Derfor bør området indgå som et kerneområde i kommuneplanen, hvor der holdes særligt fokus på at fastholde og udbygge naturkvaliteterne i området. Kultur Erslev Kær er udpeget som værdifulde kulturmiljøer i kommuneatlasset. Områdets særlige rolle for forståelsen af den historiske udvikling på Mors bør sikres i kommuneplanen. Landbrug Opførelse af større landbrugsbygninger i området bør ske i respekt for områdets særlige kvaliteter. Landskabeligt set bør intensivering af landbrugsdriften ske udenfor de områder, der rummer særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Udvidelser af eksisterende landbrug i de områder, der rummer særlige visuelle muligheder, bør kun undtagelsesvist ske i det omfang, at de kan opføres lavt i landskabet og i tilknytning til eksisterende byggeri. Generelt bør beplantninger omkring gårdene bibeholdes, og bør udvides til også at omfatte nye landbrugsbygninger ved landbrugsudvidelser. Fastholdelse af kvægbesætninger i området er vigtigt af hensyn til mulighederne for fortsat afgræsning af engarealerne. 19

20 Anbefalinger til planlægningen Erslev Kær Tekniske anlæg Hele kystforlandet er særligt sårbart overfor tekniske anlæg, og bør som udgangspunkt friholdes for yderligere anlæg. Store dele af området forstyrres af højspændingsledninger især krydsningen af kysten ud for Jølby Nor er særlig forstyrrende for landskabsoplevelsen. En markant forbedring af landskabsoplevelsen kunne opnås ved at føre højspændingsledningerne under jorden. Byer For ikke at udviske de nuværende byafgrænsninger ud til karakterområdet er det vigtigt, at der ikke sker yderligere byudvikling i disse retninger. Friluftsliv og turisme Nedenfor angives de registrerede eksisterende faciliteter og potentialer knyttet til friluftsliv og turisme. Disse vurderes i forhold til de relevante turismekategorier, der er arbejdet med indenfor Visit Denmarks projekt Syv Danmarksoplevelser, som er en analyse af turisme i Danmark. De 2 kategorier, som knytter sig til bymæssige oplevelser, er ikke relevante for Mors. Sidst er der foretaget en vurdering af om et givent område er sårbart overfor forstyrrelser. Kategorierne er: Aktiv natur Naturens gratis glæder I ro og mag ved vandet Sjov i sommerlandet Det gode liv Sårbart overfor forstyrrelser (hører ikke til Visit Denmarks kategorier) Eksisterende faciliteter Solruten krydser igennem området nord og øst om Jølby Nor. Der er en lokal afmærket vandretur rundt om Jølby Nor, som bl.a. indbefatter den gamle kirkesti over Lyngbro Bæk fra Dragstrup Kirke til Vester Jølby. Endelig er der et opholdsareal med borde og bænke på nordsiden af Mølager umiddelbart syd for Erslev. Potentiale Området rummer stor landskabelig og naturmæssig oplevelsesværdi, men bør samtidig friholdes for tiltag, som vil ændre områdets uforstyrrethed. Områdets potentiale knytter sig primært til Jølby Nor og dens omgivelser, hvor der er gode muligheder for at opleve Naturens gratis glæder. Den afmærkede vandrerute syd om Jølby Nor forventes at indgå i den fremtidig Kystrute rundt om Mors. 20

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen AGERØ Agerø Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Agerø ligger ud for sydkysten af Mors og forbindes til

Læs mere

Morsø Kommune

Morsø Kommune LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse En lille ø, hvor terrænet skråner jævnt ud mod kysterne fra en central akse, langs hvilken øens smågårde ligger som perler på en snor. Fra denne akse strækker fragmenteret

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Lavtliggende og let bølget landbrugsflade med intensivt dyrkede marker, opdelt i et middelskalalandskab af fragmenterede levende hegn, enkelte store gårde, middelstore

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Midtmors syd Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området Midtmors Syd ligger i den centrale

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Skallerup-Solbjerg Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Skallerup-Solbjergområdet ligger

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 Syltemade Ådal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Syltemade Ådal set fra registreringspunktet på den vestlige skråning. Nøglekarakter Smal smeltevandsdal

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 22 SALLINGE DØDIS- OG ÅSLANDSKAB Sallinge dødis- og åslandskab ligger i den vestlige del af Faaborg- Midtfyn Kommune. Området strækker sig fra kommunens vestlige grænse ved

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Landskabet i Sydvestmors-området er en bølget landbrugsflade, hvor sparsom bevoksning i form af fragmenterede levende hegn og spredtliggende gårde delvist omkranset

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune.

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. Kommunegrænsen gennemskærer selve dalstrøget i nordøst/sydvestgående

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige rand af Faaborg til hovedgården Damsbo mod nordvest, som

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - VENØ BUGT KYSTLANDSKAB INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og

Læs mere

Område 8 Lammefjorden

Område 8 Lammefjorden Område 8 Lammefjorden Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 102 Lyø Lyø ligger i den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav ud for Horne Land. Øens vestlige og sydlige kyster ligger ud mod Lillebælt mens dens østlige og nordlige kyster

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 45 KORINTH DØDISLANDSKAB Korinth Dødislandskab ligger nordøst for Faaborg i den sydøstlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Området afgrænses mod vest af Svanninge Bakker og

Læs mere

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fotos fra registreringspunktet. Skovområderne og høje tætte hegn på det bølgende og skrånende

Læs mere

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Billede mangler Hvidkilde Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Hvidkilde Tunneldal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, Hvidkilde Sø fra nordsiden. Hvidkilde

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDMORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDMORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDMORS Sydmors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Sydmors strækker sig fra Glomstrup Vig i vest til

Læs mere

Helheder og kompetencer i det åbne land

Helheder og kompetencer i det åbne land Struktur og forløb Landskabsanalyse Kirstine Kjær, Byplan Omsat til kommuneplan 2209-21 Tidsplan og projektforløb Opstartsmøde Natur og miljø marts 08 workshops Feltbesigtigelse, analyse, beskrivelser,

Læs mere

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det dyrkede landskab er blødt bakket. Dødishullerne træder tydeligt frem fordi de ligger udyrkede hen og lejlighedsvist fyldes nogle af dem med vand. Gårde og huse er

Læs mere

Område 33 Elverdams Å

Område 33 Elverdams Å Område 33 Elverdams Å Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED Sønder Herred Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Sønderherreds Plantage ligger midt på

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 2 Vedebjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder Tekniske

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS NORD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS NORD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS NORD Midtmors nord Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Midtmors nord området strækker sig fra

Læs mere

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Kastel Å Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Fra registreringspunkt set ned set ned gennem dalen med modstående dalside. Fra registreringspunktet med kirke i baggrunden t.h.

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SALGJERHØJ-HANKLIT

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SALGJERHØJ-HANKLIT Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SALGJERHØJ-HANKLIT Salgjerhøj-Hanklit Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Salgjerhøj-Hanklit-området

Læs mere

Landskabskaraktermetoden

Landskabskaraktermetoden Baggrunden for udviklingen af landskabskaraktermetoden Præsentation af metoden Præsentation af eksempler på anvendelse af landskabskaraktermetoden Findes på internettet: www.blst.dk Baggrund for udvikling

Læs mere

Morsø Kommune

Morsø Kommune LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Lavtliggende kystnært landskabsstrøg domineret af strandengsarealer og oddedannelsen Buksør Odde. Pga. områdets form findes tydelig visuel sammenhæng mellem områdets

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 23 1 Teestrup issølandskab med morænebakker Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SEJERSLEV - EJERSLEV

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SEJERSLEV - EJERSLEV Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SEJERSLEV - EJERSLEV Ejerslev - Sejerslev Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Sejerslev Ejerslev dækker

Læs mere

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Hesselager Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Fra registreringspunkt mod nordvest. Fra registreringspunkt mod vest. Billede af husdyrhold i dalstrøget. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Kuperet skovnært landskab

Kuperet skovnært landskab Nøglekarakter Nørreskov Skovnært bakkeland med afvekslende terræn og bebyggelse som spredte punkter i landskabet. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Østerholm Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Korinth Dødislandskab Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Fra registreringspunkt set mod nordøst. Fra registreringspunkt set mod øst. Fra registreringspunkt set mod sydøst. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Foto 1: Den nordlige del af karakterområdet set fra Strivelsehøj mod øst. Foto 2: Den sydlige del af karakterområdet set fra

Læs mere

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Kolding 19.01.2010 Vibeke Nellemann 1 Rumlig visuel analyse, feltarbejde Feltarbejde Feltarbejde Foreløbige karakterområder 2 Formål og anvendelsesmuligheder

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen LEGIND BJERGE

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen LEGIND BJERGE Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen LEGIND BJERGE Legind bjerge Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Legind Bjerge

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 10 - JEGINDØ INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og landskabsstrukturer

Læs mere

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Billede mangler Egense Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Egense Moræneflade set fra registreringspunktet mod øst. Det kontrasterende delområde Egense Ås set fra nord.

Læs mere

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD På baggrund af en landskabskarakteranalyse By og Miljø Hillerød Kommune Oktober 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2. BELIGGENHED OG

Læs mere

TUNNELDALENE. landskabet i rum. Området byder på mange smukke kig, åbne udsigter og store naturværdier. Hillerødvej. Slangerupvej

TUNNELDALENE. landskabet i rum. Området byder på mange smukke kig, åbne udsigter og store naturværdier. Hillerødvej. Slangerupvej 36 TUNNELDALENE LANDSKABETS KENDETEGN Tunneldalene er kendetegnet ved et overvejende åbent landskab præget af store øst-vestgående tunneldalstrøg, højtliggende moræneplateauer og store skovområder. I dalene

Læs mere

Område 26 Undløse Nord

Område 26 Undløse Nord Område 26 Undløse Nord Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Vester Skerninge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Registreringspunktet, åbne markflader afgrænset af lange lige hegn i området syd for Vester Skerninge, vest for Sønder

Læs mere

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Foto fra registreringspunkt over Kongshøj Å Tunneldalssystem

Læs mere

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Levende hegn langs bivejene er karakteristisk for området. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nordvest.

Læs mere

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Lene Stenderup Landinspektør Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Samlet areal Byzone Landzone Landbrugsareal Beskyttet natur og offentlig fredskov Indbyggertal Befolkningstæthed Odense Danmark

Læs mere

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 Nakkebølle Fjordområde Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Panoramaudsyn over lavbundsarealerne, som er tidligere inddæmmet fjordbund, set fra registreringspunktet

Læs mere

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab 122 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab Nøglekarakter Morænelandskab og ådal med ekstensive arealer i dalbunden omgivet af intensivt dyrkede landbrugsflader, adskillige

Læs mere

Område 9 Svinninge Vejle

Område 9 Svinninge Vejle Område 9 Svinninge Vejle Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg

Læs mere

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor.

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende på den midterste og østligste del af Als. Området er afgrænset af kysten/fynshav mod

Læs mere

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008 university of copenhagen Københavns Universitet Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin Publication date: 2008 Document Version Forlagets

Læs mere

Landskabskarakterområde 11. Borre Sømose

Landskabskarakterområde 11. Borre Sømose Landskabskarakterområde 11. Borre Sømose Foto 1: Den nordlige del af Borre Sømose med spredt beplantning af løv og nål samt enkeltrækkede nordvestsydøstgående hegn centralt i mosen. Foto 2: På de sandede

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JUNI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 3 - FOUSING - VEJRUM - HJERM LANDBRUGSFLADE INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Anvendelse

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Særligt karakteristisk for karakterområdet umiddelbart sydvest for Hillerød by, er det bølgede, dyrkede

Læs mere

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 141 8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst Nøglekarakter Bølget herregårdslandskab med store skovpartier, alléer og vidtstrakte, bygningsløse marker og skovklædt

Læs mere

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 18 Aggersvold Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE LANDSKABSKARAKTER Karakterområdet er et højtliggende landbrugslandskab som fremstår åbent og let bølget med mellemstore

Læs mere

Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke

Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke Foto 1: Storskala jordbrugslandskab nord for Keldby. Foto 2: Varieret middel- til storskala jordbrugslandskab

Læs mere

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab 178 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab Nøglekarakter Stærkt kuperet og skovklædt landskab med en del spredt bebyggelse, store veje og landbrugsarealer

Læs mere

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 30 Maglesø Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Højstrup Kystnære Landskab

Højstrup Kystnære Landskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Den flade til bølgende moræne ligger ud til kysten. To små ådale løber ned mod havet i syd. I en lille tunneldal ligger Lund, en lille landsby/fiskerby, og putter sig.

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - THYHOLM INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og landskabsstrukturer

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

Landskabskarakterområde 7, Lavbundsområderne Råbylille Sø, Råby Sø og Busemarke Mose samt de sandede områder nord for Busemarke mose

Landskabskarakterområde 7, Lavbundsområderne Råbylille Sø, Råby Sø og Busemarke Mose samt de sandede områder nord for Busemarke mose Landskabskarakterområde 7, Lavbundsområderne Råbylille Sø, Råby Sø og Busemarke Mose samt de sandede områder nord for Busemarke mose Foto 1: Busemarke Sandlodder set fra Søndre Landevej. Foto 2: Råby Sø

Læs mere

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Issø Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Fra registreringspunktet. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Fladt til let bølget terræn præget af vådbundsområder som veksler mellem

Læs mere

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING Udvidelse af Endrup Transformerstation Udarbejdet for Energinet.dk Landskabsrådgiver:

Læs mere

Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab

Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab Delområde 8.1 Ørsted Kær Delområde 8.2 Morænelandskabet omkring Ørsted By Besigtigelse foretaget den 22. juni 2012 af Kirsten Bjerg, Søren Kepp Knudsen

Læs mere

1 Bebyggelse 1.1 Lihme landsby, beliggenhed i dalstrøg, huse med stor aldersspredning

1 Bebyggelse 1.1 Lihme landsby, beliggenhed i dalstrøg, huse med stor aldersspredning Plan09: Områdeanalyser, Skive Kommune Områdeanalysen er udført september oktober 2008 som led i Plan09-processen. Formålet er at delområderne skal være referencearealer for samtale om, forståelse, planlægning

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - RESEN-HUMLUM LANDBRUGSLANDSKAB INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker 1 1 Teestrup issølandskab med morænebakker BESKRIVELSE Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt landbrug og flere

Læs mere

11 Feddet og bagland

11 Feddet og bagland 1 11 Feddet og bagland BESKRIVELSE Nøglekarakter Fladt, kystnært landskab med skrånende bagland, skovområder, strandeng, inddæmmet område, hede og landbrugsområder. Der er begrænset bebyggelse i form af

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERMETODEN

LANDSKABSKARAKTERMETODEN LANDSKABSKARAKTERMETODEN Erfaringer med brug af metoden Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS HVORFOR LAVE EN LANDSKABSANALYSE - ny viden, nye muligheder Landskabskarakteranalyse Kommuneplan / lokalplan / temaplan

Læs mere

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Morænebakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Fra registreringspunktet set mod nord. Bakkelandskabet set fra registreringspunktet. Områdets karakteristiske tætte hegn langs vejene.

Læs mere

Vallø Skov- og Herregårdslandskab

Vallø Skov- og Herregårdslandskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse De store skovområder og enkelte store marker giver sammen med de gamle alléer et karakteristisk område. Der er få bygninger som alle indgår i bygningskomplekset omkring

Læs mere

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk December 2014 Indledning Dette notat er en uddybning af afsnit

Læs mere

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Området udgøres af en langstrakt dal med flad bund og dyrkede dalsider. Vandet snor sig igennem området som det centrale landskabselement både i åen og som vilkår for

Læs mere

Mosaik af værdifulde naturtyper. Mosaik af værdifulde naturtyper. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Mosaik af værdifulde naturtyper. Mosaik af værdifulde naturtyper. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Søgaards Mark Kværs Løkke Tørsbøl Gejl Å Nøglekarakter Området er kendetegnet ved at være sammensat af flere værdifulde naturtyper, eng, mose, sø, skov, hede, overdrev, vandløb samt brakarealer og dyrkede

Læs mere

Landskabskarakterkortlægning

Landskabskarakterkortlægning Landskabskarakterkortlægning Bilag til rapporten: De bynære landskaber i Viborg og Møldrup 1 Indhold Områdebeskrivelser: 2 Landskabskarakterområde I - Viborg by- og sølandskaber 11 Landskabskarakterområde

Læs mere

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Foto 1: Udsigt over karakterområdets østlige del fra Gurkebakke. Nøglekarakter Enkelt middel til storskala jordbrugslandskab

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERMETODEN OG BYUDVIKLING A P R O P O S

LANDSKABSKARAKTERMETODEN OG BYUDVIKLING A P R O P O S LANDSKABSKARAKTERMETODEN OG BYUDVIKLING A P R O P O S APROPOS - FORORD APROPOS Kommuneplanlægning i det åbne Land er en elektronisk samlemappe, der ligger på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. De nye

Læs mere

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 Møborg Bakkeø L A N D S K A B S K A R A K T E R O M R Å D E L Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 187 Landskabets nøglekarakter Møborg

Læs mere

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Ullerslev Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Registreringspunkt 1 i den nordlige del af karakterområdet. Fotostandpunkt syd for Bremerskov, retning mod sydvest. Registreringspunkt

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab 30.09.08 Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering Tybrind Hovedgårdslandskab Forord I forbindelse med ansøgning om etablering af en svineproduktion er der opstået et konkret behov for vurdering af de

Læs mere

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6575 Fax 9630 6578

Læs mere

Vesterbølle. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Landsby, græsningshaver. Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Tid Middelalderen 1800-tallet.

Vesterbølle. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Landsby, græsningshaver. Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Tid Middelalderen 1800-tallet. Vesterbølle Tema Bosætning landet Emne(-r) Landsby, græsningshaver Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Landsbyen Vesterbølle er beliggende ved Lilleås nordre smalle ådal kort øst for sammenløbet fra nordøst

Læs mere