Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SEJERSLEV - EJERSLEV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SEJERSLEV - EJERSLEV"

Transkript

1 Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SEJERSLEV - EJERSLEV

2

3 Ejerslev - Sejerslev Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Sejerslev Ejerslev dækker hovedparten af den nordligste del af Mors, som er en halvø. Landskabskarakterområdet afgrænses af Skarrehage-Fegge klit mod nord, det lavereliggende og fladere Dråbyområde mod syd samt af kystlinjerne i øst og vest. Fig. 1 Afgrænsningen af karakterområdet Sejerslev-Ejerslev. Den stiplede linje angiver kystforlandets grænse. 3

4 Landskabskarakterbeskrivelse Ejerslev - Sejerslev Landskabskarakteren Karakteren af landskabet i Ejerslev-Sejerslev er især betinget af områdets storbakkede terræn, intensivt dyrkede marker opdelt af jorddiger og hegn, gårde og husmandssteder spredt i området, samt landsbyerne Ejerslev, Sejerslev og Hesselbjerg. Hundsø-lavningen, oprindeligt en sø, ligger som en nord-sydorienteret terrænlavning imellem to af de tre randmorænestrøg i området, og er i dag primært drænet og opdyrket. De højtliggende og storbakkede randmorænestrøg præges af landbrug med store gårde og dyrkede marker opdelt i middelstore markfelter af sparsomt bevoksede jorddiger. Gårde og husmandssteder ligger spredt i området, primært på randmorænernes sider. Mens gårdene overvejende ligger delvist fri af beplantning og trukket tilbage fra vejene, ligger husmandsstederne bag beplantning langs vejene. Landsbyerne Ejerslev og Sejerslev ligger på overkanten af de to randmorænestrøg henholdsvis øst og vest for Hundsø-lavningen, mens Hesselbjerg ligger nord for på den sydvendte skråning ned mod lavningen. Landskabet fremstår enkelt og åbent, og præges af lange kig og visuelle sammenhænge på kryds og tværs af området. Ejerslev kirke ligger som et synligt element i landskabet og som lokalt orienteringspunkt. 3 områder skiller sig ud fra hovedområdet. På den nordlige kant af området og ved Ejerslev havn på den østlige kyst ligger to molerindvindingsområder, som adskiller sig fra hovedområdet ved et dramatisk menneskeskabt terræn med dybe huller og stejle skrænter. Endvidere ligger der imellem Skarregård og Skranderup i den nordvestlige del et plantageområde på et kystnært og stejlt skrånende tidligere hedeareal. Der er udsigt til Limfjorden primært fra kystforlandet og fra højtbeliggende punkter længere inde i land. Fra den vestlige side af området er der udsigt til modstående kyster i varierende afstand, og de modstående kyster danner tilsammen et sluttet rum. Fra den østlige kyst er afstanden til modstående kyster visse steder så stor, at de kun anes, og rummet opleves mere åbent. Området fremstår relativt roligt og uforstyrret, og rummer store landskabelige oplevelser, som især knytter sig til kystforlandet og de afvigende delområder. 4

5 Ejerslev - Sejerslev Landskabskarakterbeskrivelse Landskabskarakterens oprindelse Den dominerende landskabskarakter i Sejerslev-Ejerslev har sin oprindelse i tiden omkring udskiftningen. De mønstre i landskabet, der herved blev skabt i form af jorddiger og spredtliggende gårde, er overvejende velbevaret. Langs østkysten og ved grænsen til strandengsområdet mod nord findes to molerindvindingsområder, hvor landskabskarakteren har oprindelse omkring 1900-tallet. Naturgrundlag Geomorfologi og terræn Sejerslev-Ejerslevområdet består overordnet set af 3 højtliggende randmoræner, som ligger parallelt og orienteret i en nord-sydlig retning, adskilt fra hinanden af en terrænlavning, Hundsølavningen. Det er et overvejende storbakket landskab med et højereliggende, relativt jævnt plateau vest for Sejerslev. Områdegrænsen mod nord defineres klart af et markant terrænfald, ligesom kystlinjerne er karakteriseret af stejle kystskrænter. Mod nordvest afgrænses området af et bredt marint forland, mens det mod syd er overgangen til et lavereliggende og bølget morænelandskab, der tegner afgrænsningen. Den vestligste af randmorænerne strækker sig fra områdets nordvestlige grænse langs kysten ttil Skærbæk bjerge, hvorfra den er skubbet ind i landet og tager en syd-østgående retning til Hundshøj i syd. Den rejser sig relativt stejlt fra kysten, hvorefter den bliver til et mere jævnt højtliggende plateau. Plateauet afsluttes ned mod Hundsølavningen af den knap så markante, midt-beliggende randmoræne, også med udgangspunkt ved den nordvestlige grænse, men med en mere direkte linje mod syd ind over land til den slutter ved Hestbjerggård. Terrænfaldet mod Hundsølavningen er en mere varieret bakkeformation, vekslende fra lange, bløde bakker til mere kuperet terræn. Randmorænen i den østlige del af området opfattes mest entydig, mod kysten karakteriseret af en meget stejl kystskrænt og ind mod land af et blødt, meget kuperet terræn. Den strækker sig langs kysten fra Hulhøj i nord til Ejerslev havn i syd. Hydrologiske forhold Hundsølavningen, som oprindeligt var en sø, er i dag drænet og afvander området ud i Limfjorden via Hundsøkanalen, som har udløb på den østlige side af øen. Mod nord afvandes området af Sejerslev bæk, som også løber igennem Hundsølavningen. Dybhav er en sø uden gennemstrømning. 5

6 Landskabskarakterbeskrivelse Ejerslev - Sejerslev Kystrelationer Kystlinjen er overordnet karakteriseret af stejle kystskrænter uden permanent eller meget smal strandbred, dog med en bredere og stenet strand (Skranderup) nord for Skærbæk Bjerge ved den vestlige kyst. Her er der desuden en karakteristisk kystsikring i form af høfder. Arealanvendelse og landskabselementer Dyrkningsform Den dominerende arealanvendelse på randmorænerne, plateauet og i størstedelen af Hundsølavningen er intensivt dyrkede marker. Skarregård drives som økologisk landbrug. Mindre overdrevsarealer spredt i området anvendes til græsning (ved Skarregård, Hulhøjen, Hundsølavningen, Dybhav og Skærbæk Bjerge). Bevoksningsstruktur Området er som helhed sparsomt bevokset, og overvejende præget af diger med spredt bevoksning samt delvis skærmende beplantning omkring gårdene. Skarregård, Skærbæk og Præstegårds plantager ligger i forlængelse af hinanden ud til den nordvestlige kyst og består overvejende af nåletræer. I den nordlige del af Hundsølavningen findes en selvsået bevoksning, bestående af typiske lavbundsarter såsom pil og el. Desuden er et sommerhusområde, Hulhøjen, omkranset af tæt beplantning bestående primært af nåletræer. Bebyggelsesmønster Bebyggelse i området består af landsbyerne Sejerslev og Ejerslev, den lidt mindre Hesselbjerg, samt spredtliggende gårde og husmandsbrug. Hovedparten af bebyggelsen ligger i den sydlige halvdel af området. Landbruget er præget af få store gårde, samt enkelte husmandssteder, der fortrinsvist fungerer som beboelse. Gårdene ligger jævnt spredt i hele området, dog overvejende placeret på randmorænernes sider. Mens gårdene ligger tilbagetrukket fra vejene, er husmandsstederne primært beliggende langs bivejene. Ved den nordlige grænse ligger et mindre sommerhusområde, Hulhøjen, omkranset af beplantning. Landsbyerne ligger placeret i overgangen mellem det storbakkede morænelandskab og Hundsølavningen Ejerslev nær kysten, Sejerslev og Hesselbjerg inde i land. Ejerslev, som oprindeligt bestod af kirken, smedjen, en skole og nogle få gårde placeret langs vejen, har overordnet set bevaret sin struktur med undtagelse af en række nyere huse i byens 6

7 Ejerslev - Sejerslev Landskabskarakterbeskrivelse vestlige del. Byen ligger uforstyrret i landskabet i tilknytning til Hundsølavningen og adskilt fra kysten af et højereliggende bakkeparti. Kysten mod øst rummer ingen bademuligheder, men fremstår med dramatisk terræn, kystskrænter og udsigter over det tilstødende farvandsområde. Graveområdet ved Ejerslev Havn, selve havnen og den nyetablerede vandresti ved Hulhøj mod nord rummer oplevelsesmæssige potentialer nær byen. Sejerslev har ligeledes oprindeligt været en lille landsby med kirke, smedje, en række mindre huse og gårde langs vejen og et par møller dels nord, dels syd for byen. Sejerslev er imidlertid i højere grad påvirket af udviklingen og vokset i størrelse. Nyere boligområder er kommet til mod både nord og syd. Endvidere passerer den nyere Feggesundvej, som forbinder den nordlige del af øen med Nykøbing, vest om byen. Mod øst er byen orienteret mod Hundsølavningen, og fine kig ud over denne præger byranden. Byernes placering på hver sin side af Hundsølavningen og det øst-/vest orienterede vejforløb imellem dem skaber en landskabelig og funktionel sammenhæng imellem de to byer, trods deres forskellige fremtoning. Hesselbjerg er opstået langs en af de 2 veje der fører hen over Hundsølavningen, og er beliggende på den nedre del af skråningen ned til lavningen. Den har tidligere rummet en smedie og et fattighus. De eksisterende veje og gårdnavne kan genfindes på historiske kort. Bebyggelsen består af en blanding af tidsaldre med flere velholdte huse fra sidst i 1800-tallet. Byen har ikke udviklet sig nævneværdigt siden begyndelsen af 1900-tallet. Kulturhistoriske mønstre og anlæg Molergravene ved Ejerslev og syd for molerværket er begge markante kulturhistoriske områder. Gravningen er indstillet ved Ejerslev havn, mens der stadig er aktivitet ved Barkærgård samt syd for molerværket. Der er en del gravhøje i området, koncentreret primært på den vestlige randmoræne, og sekundært omkring den midtbeliggende randmorænes sydlige del. Ejerslev har bevaret sin oprindelige struktur som forteby med gårdene liggende i hesteskoform omkring en fælles mark. Hundsøkanalen blev gravet i midten af 1800-tallet som led i et landvindingsprojekt med det formål at udtørre den dengang ca 100 ha store sø. 7

8 Landskabskarakterbeskrivelse Ejerslev - Sejerslev Tekniske anlæg En højspændingsledning er det mest markante tekniske anlæg indenfor selve området. Derudover er der visuel kontakt til molerværket fra store dele af lokalområdet. Vindmøller står overvejende enkeltvist eller parvist. En enkelt vindmølle på en lille bakke umiddelbart nord for Ejerslev fremstår særligt markant i landskabet. Rumlige visuelle forhold Karaktergivende landskabselementer Den spredte hegnsstruktur skaber et åbent til transparent afgrænset landskab med lange kig over et storbakket landskab af middelstor skala. De forholdsvist få landskabselementer i form af gårde og marker skaber et enkelt landskab uden markante mønstre. Dog er der nord for Ejerslev langs Hulhøjen og langs Ropsøvej syd for Skærbæk plantage et klart mønster af hegn, diger og mindre biveje/grusveje, der ligger vinkelret på vejene. Henover størstedelen af Hundsølavningen er der desuden visuel sammenhæng, hvilket styrker oplevelsen af terrænlavningen. Kirker Der findes 2 kirker i området, Ejerslev og Sejerslev kirke. Ejerslev kirke er placeret, så der er fin udsigt til den, og den fungerer som orienteringspunkt i store dele af nærområdet. Set fra grusvejen, der fører fra landsbyen til Ejerslev havn, er udsigten dog stærkt forstyrret af en vindmølle placeret i baggrunden. Sejerslev kirke ses kun fra enkelte punkter i nærområdet, især set fra øst.. Der er udsigt til Limfjorden primært fra kystforlandet og fra højtbeliggende punkter længere inde i land. Markante delområder og enkeltelementer Dybhav Omkring Dybhav, som ligger syd for Sejerslev, skaber en markant terrænlavning et oplevelsesrigt delområde. Dybhav, som rummer en mindre aflang sø, menes at være et dødishul. Som navnet beskriver, ligger søen lavt i forhold til det omgivende landskab, og afgrænses af stejle skrænter. Området domineres af ekstensiv arealanvendelse. Molergravene Molergravene nord for Ejerslev havn og syd for molerværket ligger som åbne grave med dramatiske terrænformer, fritliggende geologiske profiler og komplicerede rumforløb, som kontrasterer 8

9 Ejerslev - Sejerslev Landskabskarakterbeskrivelse den øvrige del af landskabskarakterområdet. Ejerslev havn anlagdes til udskibning af moler ved 1900-tallets begyndelse, og ligger i tæt tilknytning til det færdiggravede molerområde. Fra havnen er der udsigt over fjorden og til Fegge Klit. Der er ikke længere erhvervsaktivitet, og en privat forening arbejder på at styrke havnen som rekreativt område. Skarregård plantage Skarregård plantage, som er områdets eneste større skovområde, er anlagt efter midten af 1800-tallet på et stærkt kuperet, nordvestvendt hedeareal præget af istidssmeltevandskløfter. Plantagen drives som ekstensivt skovbrug og domineres af nåletræer Påvirkninger fra tekniske anlæg, byudvikling eller andre landskabselementer Området fremstår overordnet set relativt roligt med kun enkelte, stedvist forstyrrende elementer. Den nord-sydgående højspændingsledning i Hundsølavningen vest for Sejerslev virker meget forstyrrende i landskabsbilledet vest for Sejerslev, ligesom landevejen mod Fegge Klit er et støjende element. Flere af landbrugsbedrifterne har i størrelse og udformning en negativ effekt på landskabet, mens enkelte vindmøller skaber både visuel uro og støj i den nordlige del af området, især lokalt ved Ejerslev. Molerværkets skorstene er synlige flere steder i lokalområdet, og vidner om industriel aktivitet i det ellers uforstyrrede landskab. Med enkelte undtagelser er områdets gårde godt integreret i landskabets strukturer og omgivet af beplantning, der sikrer, at bygninger og tilhørende anlæg ikke virker visuelt forstyrrende i landskabet. 9

10 Landskabskarakterbeskrivelse Ejerslev - Sejerslev Visuelle sammenhænge i kystlandskabet Figur 2. Visuelle sammenhænge i kystlandskabet. Det mørkeblå område viser kyster, som ligger mindre end 2,5 km fra karakterområdet, mens det lysere blå område viser kyster, som ligger mindre end 5 km fra karakterområdet. Kystforlandet Kystforlandet er overvejende karakteriseret af markante bakker, som afsluttes i dramatiske, næsten lodrette kystskrænter ned mod smalle til ikke-eksisterende strande. Især på den østlige kyststrækning opleves kysten som meget dramatisk. Fra Ejerslev havn findes et kig et kort stykke langs kysten samt til Fegge Klit i baggrunden. Ved vestkysten, vest for Skarregård plantage, er terrænet skubbet lidt tilbage og efterlader en smal strand med en lav kystskrænt. Plantagen bryder udsigterne over kystlandskabet. Fra 10

11 Ejerslev - Sejerslev Landskabskarakterbeskrivelse området omkring Skarregård og molermuseet er imidlertid vide udsigter over kystlandskabet og på langs af kystlinjen fra Skarregård over det tilstødende marine forland og fra molermuseet især mod nord til Fegge Klit. Ved overgangen til Fegge Klit-området er der en blødere, men stadig klar hældning ned mod kysten, som dog sløres af tæt beplantning omkring sommerhusområdet Hulhøjen. Fra selve Hulhøjen, karakterområdets højeste punkt, er der udsigt til Fegge Klit. Mod sydvest ved overgangen til Dråbylavningen (tidligere en fjord) rækker kystforlandet relativt langt ind i landskabet, og fra området sydøst for Skærbæk bjerge er der udsigter over Dråbylavningen, Sø Bugt og Salgerhøj. Karakteristika for modstående kyster Fra Ejerslev havn opleves kystlandskabet som relativt åbent, da der er mere end 15 km til de modstående kyster, som kun ses som en aftegning i horisonten. Livø ligger i en afstand af knap 10 km, og ses en anelse tydeligere. Mod vest er fjordlandskabet ganske tæt, og afstanden til modstående kyster 2,5-3 km, hvilket gør det muligt at skelne skovbeplantninger og større tekniske anlæg på de modstående kyster. Landskabet på de modstående kyster fremstår som landbrugslandskab med dyrkede marker og spredtliggende gårde samt stedvis skovbevoksning. Landskabskarakterens nøglefunktioner, udviklingstendenser og planlagte ændringer Nøglefunktioner Landskabskarakteren er især betinget af landbrugsdrift på randmorænestrøgene og i terrænlavningen, og fortsat drift af området er vigtig for opretholdelse af den eksisterende karakter. For at bevare overdrevsarealernes karakter bør de fortsat afgræsses, ligesom skovdriften i Skarregård, Skærbæk og Præstegårds plantager er vigtig for opretholdelse af skovområdet. Udviklingstendenser Udviklingstendensen i landbruget er større og færre enheder, hvilket flere af gårdene i området vidner om. Ellers fremstår området overordnet stabilt uden tegn på igangværende udvikling, bortset fra molerindvindingsområderne, hvor der er stor aktivitet, som man kan forvente fortsætter. Planlagte ændringer Der er planlagt udvidelse i nordlig retning af molerindvindingsområdet ved Ejerslev, mens der arbejdes for at styrke Ejerslev havn som rekreativt område. 11

12 Landskabsvurdering Ejerslev - Sejerslev Landskabskarakterens styrke Figur 3 Karakterstyrke. Det mørkegule område er særlig karakteristisk, det lyse karakteristisk, og det blå er kontrasterende. Særlig karakteristisk Omkring Ejerslev Landskabskarakteren i form af intensivt dyrkede marker på randmorænerne i et storbakket landskab, som opdeles i middelstore markfelter af spredte, sparsomt bevoksede diger, fremstår 12

13 Ejerslev - Sejerslev Landskabsvurdering tydeligt i områderne omkring Ejerslev, imellem Hundsølavningen og Sejerslev, vest for Sejerslev samt omkring Hesselbjerg. Det karaktergivende mønster, dannet af de spredtliggende gårde, diger og de 2 landsbyer med randbeliggenhed samt den nord-sydgående vej gennem Ejerslev, afspejler tydeligt landskabskarakterens oprindelige struktur, og landskabskarakteren vurderes at være overvejende intakt. Samlet vurderes landskabskarakteren i denne del af området at være særlig karakteristisk. Karakteristisk Omkring Sejerslev Omkring Sejerslev fremstår karakteren mindre tydeligt. Terrænet er her mindre kuperet, og området fremstår som en åben ubrudt flade uden bevoksning. Endvidere er strukturen af Sejerslev påvirket af udvikling og nyere bebyggelse, og fremstår således ikke helt intakt. Den nye landevej, som løber vest om Sejerslev til Feggeklit, bryder endvidere de ellers karakteristiske bugtede vejforløb. I denne del af området vurderes karakteren således at være karakteristisk. Hundsølavningen Hundsølavningen er drænet og opdyrket. Terrænet markerer lavningen, mens den dyrkede dalbund, som oprindeligt har rummet en sø, fremstår mindre markant. Sammenholdt med den mindre intakte arealanvendelse vurderes området som værende karakteristisk. Kontrasterende Graveområderne ved Ejerslev Havn og molerværket Molerindvindingen i randmorænen ved Ejerslev havn og molerværket rummer ingen af de karaktertræk, der i øvrigt karakteriserer området, og områderne står i tydelig kontrast til det åbne landbrugslandskab. Tættest ved havnen ligger et færdiggravet og delvis efterbehandlet område, mens der umiddelbart vest og nord for Barkærgård fortsat graves. Det samme er gældende for råstofgravningen ved molerværket. Landskabet er dramatisk og tydeligt menneskabt med store dybe huller og stejle skrænter i komplicerede rumforløb. Skarregård plantage Skarregård plantage menes at være plantet efter år Den dækker et areal på ca 60 ha, som overvejende består af en stejl nordvestvendt skrænt. Terrænets form er dog ikke umiddelbart aflæselig. Området adskiller sig fra det øvrige, åbne landbrugslandskab ved at være beplantet. 13

14 Landskabsvurdering Ejerslev - Sejerslev Særlige visuelle oplevelsesmuligheder Figur 4 Særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Landskabskarakterområdet rummer særlige visuelle oplevelsesmuligheder, primært i tilknytning til kystforlandet. Pilene angiver særlige udsigter til naboområder og modstående kyster. Kysten Hele kystforlandet rummer en stor variation af visuelle oplevelsesmuligheder, spændende fra lange kig over et blødt bakket terræn og videre ud over fjorden til modstående kyster, til kortere kig på langs af kysten, der afbrydes af fremspring og stejle, dramatiske skrænter, mens modstående kyster kun anes svagt. 14

15 Ejerslev - Sejerslev Landskabsvurdering Graveområderne ved Ejerslev havn og Molermuseet Graveområdernes dramatiske og komplekse rumforløb rummer særlige oplevelsesmuligheder, hvor man dels kan aflæse landskabets dannelse i de stejle og blottede skrænter, dels kan opleve en fortælling om intensiv udnyttelse af et landskab. Fra råstofgraven ved molermuseet nord for Skarregård er der udsigt mod syd til Skarregård plantage, som afgrænser udsigten til vandet, mod vest over det marine forland og voldstedet Skarreborg, og mod nord til Fegge klit. Ropsøvej og Skærbæk bjerge Vejen Ropsøvej fra Skranderup til stranden ved Den røde Galt ligger vinkelret på kysten. Der er udsigt over et bakket landbrugslandskab med dramatiske kystskrænter og over Sø bugt mod Hanklit. Dybhav Omkring Dybhav fortættes og vrides landskabet omkring en lille aflang vandhul sø, som menes at være opstået som dødishul. Fra det omgivende terræn er der udsigt over markerne til Livø, mens søen, som navnet beskriver, ligger lavt. 15

16 Landskabsvurdering Ejerslev - Sejerslev Tilstand Figur 5 Tilstanden af de karaktergivende elementer og de særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Det lyse område er vurderet til middel tilstand, de mørke til at være i god tilstand. God tilstand Hovedområdet - de dyrkede randmoræner Landskabskarakteren fremstår overordnet set relativt intakt i forhold til dens oprindelse. Gårdenes placering, vejstruktur og udskiftningsmønstret, som afspejles i digerne, kan genfindes på de historiske kort. Enkelte vindmøller virker som let forstyrrende elementer i landskabet, 16

17 Ejerslev - Sejerslev Landskabsvurdering særligt i området nord for Ejerslev. Samlet fremstår området dog i god vedligeholdelsesmæssig tilstand, og landskabet fremtræder forholdsvist roligt og uforstyrret, og vurderes derfor at være i god tilstand. Graveområdet Graveområdet ved molermuseet er stadig i aktivitet, mens Ejerslev er delvist efterbehandlet således, at skrænterne fremtræder uden beplantning og de geologiske lag ses i profilerne. Middel tilstand Hundsø-lavningen Hundsødalen samt området syd for Sejerslev forstyrres visuelt af en højspændingsledning. Området omkring og vest for Sejerslev I området vest og nord for Sejerslev fremstår landskabskarakteren mindre intakt i forhold til dens oprindelse, hvilket dels skyldes omlægningen af hovedforbindelsen mellem Nykøbing og den nordlige del af øen samt Feggesundfærgen, nedlæggelsen af små stikveje og hegn, samt udbygningen af Sejerslev, som har sløret dens oprindelige struktur. Den nyere Feggesundvej, som forbinder den nordlige del af øen med Nykøbing, passerer vest om byen, og er et støjende element i landskabet. Samlet vurderes tilstanden i området at være middel. 17

18 Landskabsvurdering Ejerslev - Sejerslev Sårbarhed Figur 6 Sårbarhed. Det røde område vurderes at være særlig sårbart overfor markante ændringer i landskabet. Pilene angiver sårbarhed overfor ændringer i naboområder eller modstående kyster. Generelt Områdets terræn, som muliggør lange kig over land, gør området som helhed sårbart overfor markante ændringer i form af nye anlæg eller andre større ændringer i området. Særligt i Hundsødalen samt de dele af området med kuperet terræn, hvor der er mange udsigtsmuligheder, er 18

19 Ejerslev - Sejerslev Landskabsvurdering landskabet sårbart overfor eksempelvis iøjnefaldende landbrugsudvidelser. Områderne nord for Ejerslev og ved Skærbæk bjerge, hvor veje og diger skaber et tydeligt og stringent mønster, er desuden følsomme overfor ændringer, der bryder disse mønstre. Kystlandskabet Kystlandskabet er pga. de visuelle sammenhænge på langs og til modstående kyster særlig sårbart overfor markante ændringer som større beplantninger, bebyggelse og tekniske anlæg, både i selve området og på de modstående kyster mod nordvest. Det kuperede terræn i kystlandskabet er desuden sårbart overfor råstofgravning, som vil ændre terrænet for bestandig. Omvendt er de visuelle oplevelsesmuligheder, som knytter sig til råstofgravene, sårbare overfor terrænudjævninger og tilgroning, hvis man fortsat skal kunne opleve deres dramatiske terræn og muligheden for at aflæse de geologiske lag i profilerne. 19

20 Anbefalinger til planlægningen Ejerslev - Sejerslev Anbefalinger til planlægningen Landskab Området rummer en lang række landskabelige kvaliteter: Landskabet er for en stor del særligt karakteristisk. Markante delområder skiller sig ud, og fremhæver derved det øvrige landskab. Området rummer særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Tilstanden er overvejende god. Udfra et landskabeligt synspunkt bør landskabet i hele karakterområdet samt på de nærmest liggende kyststrækninger derfor beskyttes mod ændringer, som vil svække eller udviske disse kvaliteter. Natur Det tilstødende farvand nord og vest for karakterområdet er sammen med strandengsarealet i det nordlige naboområde samt en lille del af Skarregård plantage udpeget som Natura 2000 område og rummer store naturmæssige kvaliteter. Derfor bør særligt kystforlandet indgå som et kerneområde i kommuneplanen, hvor der holdes fokus på naturkvaliteterne i området. Størstedelen af Skarregård og Skærbæk plantager er fredskov, og har værdi som en af de få skove på Mors. Hele Hundsølavningen er i den tidligere regionplan fra Viborg amt udpeget som særligt beskyttelsesområde, hvilket i dette tilfælde dækker over en økologisk korridor, som følger områdets sydlige grænse og danner forbindelse til Sø Bugt samt Skærbæk bjerge og plantagerne. Overdrevsarealerne ved Skarregård, Skranderup plantage, Hulhøj, Dybhav og Skærbæk Bjerge rummer naturmæssige værdier, hvis fortsatte eksistens afhænger af fortsat græsning, hvor terrænet muliggør det. Landbrug Udfra et landskabeligt synspunkt bør der ved intensivering i landbrugsdriften, som medfører større udbygning af de eksisterende gårde i området, tages særlige landskabelige hensyn, navnlig i Hundsødalen og i de kuperede dele af området samt kystforlandet. Udvidelser af eksisterende landbrugsanlæg, herunder gylletanke, samt nye bygninger og anlæg bør tilpasses landskabet både mht placering, skala, udformning og materialevalg, og bør som udgangspunkt kun ske i det omfang, at de kan opføres i tilknytning til eksisterende byggeri. I hele området bør skærmende beplantning indgå som en del af tilpasningen. Hele kystforlandet bør friholdes helt for nye anlæg eller udvidelser. 20

21 Ejerslev - Sejerslev Anbefalinger til planlægningen Det bør tilstræbes, at de eksisterende diger og hegn bibeholdes, således at der ikke sker yderligere sammenlægning af mindre markfelter til større markfelter. Beplantninger omkring gårde bør bibeholdes. Tekniske anlæg Kystforlandet, de kuperede dele af området samt Hundsødalen er særligt sårbare overfor tekniske anlæg og bør friholdes for yderligere anlæg. Oplevelsen af Hundsødalen forstyrres af en højspændingsledning, og en forbedring kan opnås ved at føre højspændingsledningen under jord. Byer Ejerslevs tydelige karakter af forteby med grøn byrand bør bevares, og udvidelse af byen mod syd på forten bør undgås. Kirken er ikke beskyttet af en Provst Exnerfredning, men det bør tilsigtes at bevare kirkeindsigtsmulighederne særligt fra øst og syd. Sejerslevs oprindelige vejstruktur er velbevaret og bør fastholdes ved eventuel udvikling af byen, ligesom kirkeindsigtsmuligheden særligt fra øst skal fastholdes. Eventuel udvikling bør ske indenfor den eksisterende byramme, og byranden bør fortsat være overvejende grøn. Friluftsliv og turisme Nedenfor angives de registrerede eksisterende faciliteter og potentialer knyttet til friluftsliv og turisme. Disse vurderes i forhold til de relevante turismekategorier, der er arbejdet med indenfor Visit Denmarks projekt Syv Danmarksoplevelser, som er en analyse af turisme i Danmark. De 2 kategorier, som knytter sig til bymæssige oplevelser, er ikke relevante for Mors. Sidst er der foretaget en vurdering af, om et givent område er sårbart overfor forstyrrelser. Kategorierne er: Aktiv natur Naturens gratis glæder I ro og mag ved vandet Sjov i sommerlandet Det gode liv Sårbart overfor forstyrrelser (hører ikke til Visit Denmarks kategorier) Eksisterende faciliteter Molermuseet (Naturens gratis glæder) Skarregård museum (Naturens gratis glæder, Det gode liv) 21

22 Anbefalinger til planlægningen Ejerslev - Sejerslev Stisystemer ved Molermuseet og Skarregård samt Skarregård plantage (Naturens gratis glæder) Badestrand nord for Skærbæk Bjerge (Naturens gratis glæder, I ro og mag ved vandet) Ejerslev havn havn, klubhus, toiletfaciliteter, borde-bænke og shelter (Aktiv natur, Naturens gratis glæder, I ro og mag ved vandet) Sommerhusområdet Hulhøjen og nærliggende badestrand (Naturens gratis glæder, I ro og mag ved vandet) Harrehøj, Dybhav og Ejerslev: Spor i landskabet (Naturens gratis glæder) Sejerslev campingplads (Naturens gratis glæder) Området rummer 2 museer, Molermuseet og Skarregård, som er et landbrugsmuseum i drift. Der er mulighed for overnatning i shelter. Til Skarregård hører en plantage, hvor der er parkering og veje/stier ned ad bakken til vandet, og de 2 områder er desuden forbundet af en sti. Umiddelbart syd for plantagen ligger Skærbæk Bjerge, et kuperet og oplevelsesrigt område. Der er badestrand nord for Skærbæk Bjerge. Ejerslev havn er under renovering til gavn for lystsejlere. En shelterplads giver mulighed for primitiv overnatning. Graveområdet umiddelbart nord for er tilgængeligt ad uafmærkede stier. Fra sommerhusområdet ved Hulhøj er der en sti til en badestrand, mens der oppe ad bakken (Hulhøjen) er anlagt parkeringsareal og sti ud til kystskrænten. Ved Harrehøj findes en sti, en del af Spor i landskabet, ligesom der er et længere forløb ved Ejerslev. Ved Dybhav leder en sti endnu et Spor i landskabet - langs søen og op ad bakken til det omliggende terræn med gravhøje. Dybhav ligger indenfor et særligt beskyttet naturområde, der her er en naturkorridor på tværs af karakterområdet med sammenhæng til Hundsødalen og karakterområdets kystforland. Ved Sejerslev findes en campingplads. Kystruten er en sammenhængende rute rundt om Mors, primært langs kysten ad eksisterende veje. I dette område løber den inde i land langs den østlige kyst uden udsigt til fjorden. Den øvrige del følger Feggesundvej et stykke, og svinger ind i Sejerslev midt i området. Kystruten er en nyetableret vandrerute, der principielt følger kysten rundt om Mors. Flere steder ligger den dog lidt inde i land, men rummer ikke desto mindre mulighed for særlige visuelle og naturmæssige oplevelser. Potentiale Skærbæk bjerge er ikke umiddelbart tilgængeligt, men rummer gode oplevelsesmuligheder, og kan med fordel knyttes til Skarregård og Skærbæk strand via et stisystem. Dette stisystem kunne 22

23 Ejerslev - Sejerslev Anbefalinger til planlægningen samtidig understøtte solruten og den vandrerute, der er under planlægning, hvorved man kunne opnå muligheden for at cykle tættere på den vestlige kyst end det er muligt i dag. Det samme er gældende for områderne ved Ejerslev havn og Hulhøjen, hvor oplevelsen af det kuperede terræn kan styrkes ved at øge tilgængeligheden via et stisystem, som forbinder Det samme er gældende for områderne ved Ejerslev havn og Hulhøjen, hvor oplevelsen af det kuperede terræn kan styrkes ved at øge tilgængeligheden via et stisystem, som forbinder knudepunkterne. Der er endvidere muligheder for at etablere/styrke støttepunkter for både vandreruten og solruten, som tillige vil være til gavn for svaneruten (øen rundt til havs), f.eks. ved Skærbæk strand og Ejerslev havn. Aktiviteterne i området knytter sig til Naturens gratis glæder, I ro og mag ved vandet og Det gode liv. I graveområderne ved Ejerslev havn og Molermuseet ligger potentialer forbundet med aktivt friluftsliv. Initiativer til at udnytte potentialerne skal tage hensyn til Natura 2000-områderne, som er sårbare overfor forstyrrelser. 23

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen AGERØ Agerø Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Agerø ligger ud for sydkysten af Mors og forbindes til

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Midtmors syd Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området Midtmors Syd ligger i den centrale

Læs mere

Morsø Kommune

Morsø Kommune LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse En lille ø, hvor terrænet skråner jævnt ud mod kysterne fra en central akse, langs hvilken øens smågårde ligger som perler på en snor. Fra denne akse strækker fragmenteret

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Lavtliggende og let bølget landbrugsflade med intensivt dyrkede marker, opdelt i et middelskalalandskab af fragmenterede levende hegn, enkelte store gårde, middelstore

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Skallerup-Solbjerg Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Skallerup-Solbjergområdet ligger

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Landskabet i Sydvestmors-området er en bølget landbrugsflade, hvor sparsom bevoksning i form af fragmenterede levende hegn og spredtliggende gårde delvist omkranset

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 22 SALLINGE DØDIS- OG ÅSLANDSKAB Sallinge dødis- og åslandskab ligger i den vestlige del af Faaborg- Midtfyn Kommune. Området strækker sig fra kommunens vestlige grænse ved

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 Syltemade Ådal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Syltemade Ådal set fra registreringspunktet på den vestlige skråning. Nøglekarakter Smal smeltevandsdal

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 45 KORINTH DØDISLANDSKAB Korinth Dødislandskab ligger nordøst for Faaborg i den sydøstlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Området afgrænses mod vest af Svanninge Bakker og

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 102 Lyø Lyø ligger i den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav ud for Horne Land. Øens vestlige og sydlige kyster ligger ud mod Lillebælt mens dens østlige og nordlige kyster

Læs mere

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune.

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. Kommunegrænsen gennemskærer selve dalstrøget i nordøst/sydvestgående

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDMORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDMORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDMORS Sydmors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Sydmors strækker sig fra Glomstrup Vig i vest til

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Område 8 Lammefjorden

Område 8 Lammefjorden Område 8 Lammefjorden Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Korinth Dødislandskab Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Fra registreringspunkt set mod nordøst. Fra registreringspunkt set mod øst. Fra registreringspunkt set mod sydøst. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Morsø Kommune

Morsø Kommune LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Lavtliggende kystnært landskabsstrøg domineret af strandengsarealer og oddedannelsen Buksør Odde. Pga. områdets form findes tydelig visuel sammenhæng mellem områdets

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SALGJERHØJ-HANKLIT

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SALGJERHØJ-HANKLIT Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SALGJERHØJ-HANKLIT Salgjerhøj-Hanklit Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Salgjerhøj-Hanklit-området

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige rand af Faaborg til hovedgården Damsbo mod nordvest, som

Læs mere

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Foto 1: Den nordlige del af karakterområdet set fra Strivelsehøj mod øst. Foto 2: Den sydlige del af karakterområdet set fra

Læs mere

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Levende hegn langs bivejene er karakteristisk for området. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nordvest.

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen ERSLEV KÆR

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen ERSLEV KÆR Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen ERSLEV KÆR Erslev Kær Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Erslev Kær strækker sig fra Dragstrup Vig i

Læs mere

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Kolding 19.01.2010 Vibeke Nellemann 1 Rumlig visuel analyse, feltarbejde Feltarbejde Feltarbejde Foreløbige karakterområder 2 Formål og anvendelsesmuligheder

Læs mere

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 2 Vedebjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder Tekniske

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen LEGIND BJERGE

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen LEGIND BJERGE Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen LEGIND BJERGE Legind bjerge Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Legind Bjerge

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - VENØ BUGT KYSTLANDSKAB INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 23 1 Teestrup issølandskab med morænebakker Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt

Læs mere

Landskabskaraktermetoden

Landskabskaraktermetoden Baggrunden for udviklingen af landskabskaraktermetoden Præsentation af metoden Præsentation af eksempler på anvendelse af landskabskaraktermetoden Findes på internettet: www.blst.dk Baggrund for udvikling

Læs mere

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 30 Maglesø Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Kuperet skovnært landskab

Kuperet skovnært landskab Nøglekarakter Nørreskov Skovnært bakkeland med afvekslende terræn og bebyggelse som spredte punkter i landskabet. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Østerholm Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Område 9 Svinninge Vejle

Område 9 Svinninge Vejle Område 9 Svinninge Vejle Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED Sønder Herred Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Sønderherreds Plantage ligger midt på

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE LANDSKABSKARAKTER Karakterområdet er et højtliggende landbrugslandskab som fremstår åbent og let bølget med mellemstore

Læs mere

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008 university of copenhagen Københavns Universitet Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin Publication date: 2008 Document Version Forlagets

Læs mere

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6575 Fax 9630 6578

Læs mere

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det dyrkede landskab er blødt bakket. Dødishullerne træder tydeligt frem fordi de ligger udyrkede hen og lejlighedsvist fyldes nogle af dem med vand. Gårde og huse er

Læs mere

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Billede mangler Hvidkilde Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Hvidkilde Tunneldal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, Hvidkilde Sø fra nordsiden. Hvidkilde

Læs mere

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Billede mangler Egense Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Egense Moræneflade set fra registreringspunktet mod øst. Det kontrasterende delområde Egense Ås set fra nord.

Læs mere

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD På baggrund af en landskabskarakteranalyse By og Miljø Hillerød Kommune Oktober 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2. BELIGGENHED OG

Læs mere

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Vester Skerninge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Registreringspunktet, åbne markflader afgrænset af lange lige hegn i området syd for Vester Skerninge, vest for Sønder

Læs mere

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab 178 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab Nøglekarakter Stærkt kuperet og skovklædt landskab med en del spredt bebyggelse, store veje og landbrugsarealer

Læs mere

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor.

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende på den midterste og østligste del af Als. Området er afgrænset af kysten/fynshav mod

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS NORD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS NORD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS NORD Midtmors nord Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Midtmors nord området strækker sig fra

Læs mere

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fotos fra registreringspunktet. Skovområderne og høje tætte hegn på det bølgende og skrånende

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 10 - JEGINDØ INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og landskabsstrukturer

Læs mere

Miljørapport Lokalplan for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk

Miljørapport Lokalplan for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk Miljørapport Lokalplan 36-002 for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk 1. Indledning 2. Resumé af miljørapport Lokalplanen giver mulighed for boliger i et område nord for Sejs/Svejbæk

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - RESEN-HUMLUM LANDBRUGSLANDSKAB INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse

Læs mere

1 Bebyggelse 1.1 Lihme landsby, beliggenhed i dalstrøg, huse med stor aldersspredning

1 Bebyggelse 1.1 Lihme landsby, beliggenhed i dalstrøg, huse med stor aldersspredning Plan09: Områdeanalyser, Skive Kommune Områdeanalysen er udført september oktober 2008 som led i Plan09-processen. Formålet er at delområderne skal være referencearealer for samtale om, forståelse, planlægning

Læs mere

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 Nakkebølle Fjordområde Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Panoramaudsyn over lavbundsarealerne, som er tidligere inddæmmet fjordbund, set fra registreringspunktet

Læs mere

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Morænebakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Fra registreringspunktet set mod nord. Bakkelandskabet set fra registreringspunktet. Områdets karakteristiske tætte hegn langs vejene.

Læs mere

TUNNELDALENE. landskabet i rum. Området byder på mange smukke kig, åbne udsigter og store naturværdier. Hillerødvej. Slangerupvej

TUNNELDALENE. landskabet i rum. Området byder på mange smukke kig, åbne udsigter og store naturværdier. Hillerødvej. Slangerupvej 36 TUNNELDALENE LANDSKABETS KENDETEGN Tunneldalene er kendetegnet ved et overvejende åbent landskab præget af store øst-vestgående tunneldalstrøg, højtliggende moræneplateauer og store skovområder. I dalene

Læs mere

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Foto 1: Selje røn allé langs Nordfeltvej. I horisonten skimtes Elmelunde Kirke. Terrænforhold, bevoksede diger, spredt bebyggelse

Læs mere

Beliggenhed og afgrænsning Fjellerup Strand kystlandskab ligger på Norddjursland på strækningen omkring Fjellerup Strand.

Beliggenhed og afgrænsning Fjellerup Strand kystlandskab ligger på Norddjursland på strækningen omkring Fjellerup Strand. Karakterområde 14 Fjellerup Strand kystlandskab Norddjurs Kommunes Blå Flag Station/Naturcenter Fjellerup formidler kystens natur- og kulturhistorie, men er også selv en del af kystens historie. Her var

Læs mere

En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil.

En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil. Karakterområde 6 Stenalt herregårdslandskab En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil. Beliggenhed og afgrænsning Herregården Stenalt ligger i bunden

Læs mere

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 141 8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst Nøglekarakter Bølget herregårdslandskab med store skovpartier, alléer og vidtstrakte, bygningsløse marker og skovklædt

Læs mere

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab 122 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab Nøglekarakter Morænelandskab og ådal med ekstensive arealer i dalbunden omgivet af intensivt dyrkede landbrugsflader, adskillige

Læs mere

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Kastel Å Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Fra registreringspunkt set ned set ned gennem dalen med modstående dalside. Fra registreringspunktet med kirke i baggrunden t.h.

Læs mere

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Foto fra registreringspunkt over Kongshøj Å Tunneldalssystem

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 Møborg Bakkeø L A N D S K A B S K A R A K T E R O M R Å D E L Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 187 Landskabets nøglekarakter Møborg

Læs mere

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Kværndrup Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Fotos fra registreringspunkt. Foto af bebyggelse. 2 Nøglekarakter Tætte hegn, opdyrket flad til let bølget moræneflade, mange

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

Faaborg Kommune. Horne Sommerland.

Faaborg Kommune. Horne Sommerland. Faaborg Kommune Horne Sommerland. 1 Horne Sommerland Udvidelsesområdet ligger i Faaborg Kommune på den sydlige side af halvøen Horne Land umiddelbart bag ved det nuværende Horne Sommerland. Horne Sommerland

Læs mere

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Ullerslev Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Registreringspunkt 1 i den nordlige del af karakterområdet. Fotostandpunkt syd for Bremerskov, retning mod sydvest. Registreringspunkt

Læs mere

Hindsholm Nord/Fyns Hoved

Hindsholm Nord/Fyns Hoved Hindsholm Nord/Fyns Hoved Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 56 Hindsholm Nord med Fyns Hoved Registreringspunkt 1, Bogensø: Udsyn mod nordvest over havet med megen bevoksning om-kring

Læs mere

Område 26 Undløse Nord

Område 26 Undløse Nord Område 26 Undløse Nord Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha. Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled Naturstyrelsen, Østsjælland Ref. nakpe Den 1. maj 2014 Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på

Læs mere

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Hesselager Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Fra registreringspunkt mod nordvest. Fra registreringspunkt mod vest. Billede af husdyrhold i dalstrøget. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Helheder og kompetencer i det åbne land

Helheder og kompetencer i det åbne land Struktur og forløb Landskabsanalyse Kirstine Kjær, Byplan Omsat til kommuneplan 2209-21 Tidsplan og projektforløb Opstartsmøde Natur og miljø marts 08 workshops Feltbesigtigelse, analyse, beskrivelser,

Læs mere

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 18 Aggersvold Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Landskabskarakterkortlægning

Landskabskarakterkortlægning Landskabskarakterkortlægning Bilag til rapporten: De bynære landskaber i Viborg og Møldrup 1 Indhold Områdebeskrivelser: 2 Landskabskarakterområde I - Viborg by- og sølandskaber 11 Landskabskarakterområde

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Særligt karakteristisk for karakterområdet umiddelbart sydvest for Hillerød by, er det bølgede, dyrkede

Læs mere

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Området udgøres af en langstrakt dal med flad bund og dyrkede dalsider. Vandet snor sig igennem området som det centrale landskabselement både i åen og som vilkår for

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JUNI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 3 - FOUSING - VEJRUM - HJERM LANDBRUGSFLADE INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Anvendelse

Læs mere

Højstrup Kystnære Landskab

Højstrup Kystnære Landskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Den flade til bølgende moræne ligger ud til kysten. To små ådale løber ned mod havet i syd. I en lille tunneldal ligger Lund, en lille landsby/fiskerby, og putter sig.

Læs mere

Landskabsanalyse 2011

Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Den flade moræne er inddelt i store rektangulære markstykker adskilt af levende, klippede hegn på jorddiger. I hegnene står enkelte gamle træer som overstandere og rager

Læs mere

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Lene Stenderup Landinspektør Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Samlet areal Byzone Landzone Landbrugsareal Beskyttet natur og offentlig fredskov Indbyggertal Befolkningstæthed Odense Danmark

Læs mere

Strøby Småskala Landskab

Strøby Småskala Landskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Landbrugsfladen deles op i rektangulære små marker af levende hegn. Vejene flankeres af vejtræer som ses i landskabet som lange lige rækker af ensartede fritvoksende træer.

Læs mere

Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab

Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab Delområde 8.1 Ørsted Kær Delområde 8.2 Morænelandskabet omkring Ørsted By Besigtigelse foretaget den 22. juni 2012 af Kirsten Bjerg, Søren Kepp Knudsen

Læs mere

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Vejle-Egeskov Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Billedet er taget fra registreringspunktet sydøst for Heden, og viser intensivt dyrkede landbrugsflader, som inddeles

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERMETODEN OG BYUDVIKLING A P R O P O S

LANDSKABSKARAKTERMETODEN OG BYUDVIKLING A P R O P O S LANDSKABSKARAKTERMETODEN OG BYUDVIKLING A P R O P O S APROPOS - FORORD APROPOS Kommuneplanlægning i det åbne Land er en elektronisk samlemappe, der ligger på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. De nye

Læs mere

Mosaik af værdifulde naturtyper. Mosaik af værdifulde naturtyper. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Mosaik af værdifulde naturtyper. Mosaik af værdifulde naturtyper. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Søgaards Mark Kværs Løkke Tørsbøl Gejl Å Nøglekarakter Området er kendetegnet ved at være sammensat af flere værdifulde naturtyper, eng, mose, sø, skov, hede, overdrev, vandløb samt brakarealer og dyrkede

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Området indeholder en større og markant randmoræne, der går fra området ved Ny Hammersholt og op langs Skansebakken og

Læs mere

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Foto 1: Udsigt over karakterområdets østlige del fra Gurkebakke. Nøglekarakter Enkelt middel til storskala jordbrugslandskab

Læs mere

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Issø Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Fra registreringspunktet. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Fladt til let bølget terræn præget af vådbundsområder som veksler mellem

Læs mere