Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Børne- og Uddannelsesudvalget"

Transkript

1 Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 07. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky (B) Mette Lene Jensen (V) Lisbeth Læssøe (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) Thomas Horn (A) Henrik Møller (A) Allan Berg Mortensen (Ø) Fraværende: Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Regnskab orientering Driftsoverførsel fra regnskab 2013 til Fremtidens Folkeskole - Mål for trivsel Resultatmål for skoleområdet fra den 1. august Status på opfølgning på Fremtidens Folkeskole og Inklusion orientering Rammeaftale fra den 1. august 2014 for konfirmationsforberedelsen Forslag til ændring af skolernes navne Valg til bestyrelsen i Helsingør Ungdomsskole Sager til behandling på kommende møder i Børne- og Uddannelsesudvalget - orientering Meddelelser Eventuelt Fremtidens Folkeskole - Ressourcer til etablering af personalearbejdspladser...36 Bilagsliste...43

2 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8 Børne- og Uddannelsesudvalget Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Dagsordenen og tillægsdagsordenen blev godkendt.

3 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Regnskab orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/4099 Børne- og Uddannelsesudvalget 512 regnskabsbemærkninger.pdf 513 regnskabsbemærkninger.pdf 515 regnskabsbemærkninger.pdf 516 regnskabsbemærkninger.pdf 517 regnskabsbemærkninger.pdf Indledning/Baggrund I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2013 skal der udarbejdes regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde med en opgørelse af eventuelle drifts- og anlægsoverførsler. På Børne- og Uddannelsesudvalgets område er der regnskabsbemærkninger på følgende budgetområder: 512 Forebyggelse 513 Skoler 515 Dagpleje og daginstitutioner 516 Børne- og Ungerådgivningen 517 Udsatte børn Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for Revisionens eventuelle bemærkninger. Helsingør Kommunes revision BDO reviderer det samlede regnskab i maj og juni måned 2014, hvorefter revisionens beretning og det endelige regnskab bliver forelagt Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse i september Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring, deltager under punktet. Retsgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes styrelse. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Drift Det samlede driftsregnskab på Børne- og Uddannelsesudvalgets 5 budgetområder viser et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr., jf. tabel 1. Tabel 1, Driftsregnskab 2013 fordelt på budgetområder kr. Opr. Budget 2013 Overførsel fra 2012* Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Mer-/ mindreforbrug for Forebyggelse Heraf: Den kommunale Sundhedstjeneste

4 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 4 Den kommunale Tandpleje SSPK UU-Øresund Ikke rammestyret. Erhvervsgrunduddannelser Skoler Heraf: Samlede fællesudgifter skoleområdet Folkeskolerne Øvrige totalrammer Uddannelseshus Helsingør Dagpleje og daginstitutioner Heraf: Samlede fællesudgifter dagområdet Pau-uddannelser Totalrammer på daginstitutionerne 516 Børne- og Ungerådgivningen Heraf: Børne- og Ungerådgivningen Akut læseteam Støttepædagogkorpset Vidtgående Specialundervisning Udsatte børn Heraf: Myndighedsområdet Helsingør Lokalcenter Kvindekrisecentret Ikke rammestyret I alt Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med *merforbrug og frigivne mindreforbrug. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget Budgetområde 512 Forebyggelse På budgetområde 512 udgør det korrigerede driftsbudget netto 59,7 mio. kr. i Heraf udgør det rammestyrede område 57,6 mio. kr. og det ikke rammestyrede område 2,2 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 5,1 % i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på det rammestyrede område og et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. På budgetområde 512 er der en afvigelse på 3,5 % i forhold til det oprindelige budget og 3,4

5 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 5 % i forhold til det korrigerede budget Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 57,6 mio. kr. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., hvilket svarer til 3,4 % af det korrigerede budget. Den kommunale Sundhedstjeneste Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket svarer til 2,8 % af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 1,3 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er bl.a., at man ikke har kunnet nå at gennemføre det projekt, der blev frigivet midler til i Den kommunale Tandpleje Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til 0,7 % af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes udskudt levering af planlagt inventarudskiftning. SSPK Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til 2,3 % af det korrigerede budget. UU-Øresund Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket svarer til 10,4 % af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 2,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes udeståender med Fredensborg. I forbindelse med driftsoverførselssagen vil der blive foretaget en korrektion til overførsler på 0,7 mio. kr. fra budgetområde 513 ungdomsskoler til budgetområde 512 UU-Øresund vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet til budget 2014, hvor der blev givet et beløb på 1,691 mio.kr. til bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti (Ungepakke II). Det samlede beløb blev, ved budgetrevisionen pr. 31. august 2013, placeret på Helsingør Ungdomsskole, hvoraf de 0,7 mio. rettelig tilhører UU-Øresund Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke-rammestyrede område udgør netto 2,2 mio. kr. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket svarer til 52,6 % af det korrigerede budget. Hele mindreforbruget vedrører erhvervsgrunduddannelse Budgetområde 513 Skoler På budgetområde 513 udgør det korrigerede driftsbudget netto 597,2 mio. kr. i Der er på området ikke noget ikke-rammestyret budget. Regnskab 2013 viser et samlet mindreforbrug på 4,8 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,8 % både i forhold til det oprindelige og korrigerede budget Rammestyret område Nedenfor er der en opsummering af regnskabsbemærkningerne. Samlede fællesudgifter skoleområdet Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 14,5 mio. kr.

6 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 6 Fællesudgifter skoler Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., som primært er færre udgifter til frit skolevalg, undervisningsudgiften for plejeanbragte og børn i alternative opholdssteder. SFO-fællesudgifter Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. som hovedsageligt skyldes mindreforbrug på mængderegulering af SFO erne og færre forældrebetalinger på grund af faldende elevtal gennem året. Fællesudgifter Ungdomsskoler Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som kommer fra kontoen stigende/faldende elevtal som benyttes i forbindelse med regulering til og fra kommunekassen og fra ungdomsskolen ved ændringer i elevtallet. Øvrige aktiviteter skoleområdet Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. som fremkommer af modsatrettede forhold: - færre udgifter til vidtgående specialundervisning og pasning af SFO ( 20,2) elever i andre kommuner og færre udgifter til befordring af elever i grundskolen og flere udgifter til specialskoler. I driftsoverførselssagen er der foretaget en korrektion på 0,7 mio. kr., der overføres til budgetområde 512 UU-Øresund. Der er herefter et samlet mindreforbrug til Fællesudgifter skoleområdet på 13,8 mio. kr. Det anbefales, at det samlede mindreforbrug til Fællesudgifter skoleområdet på 13,8 mio. kr. overføres til 2014 og øremærkes til evt. merudgifter på de nævnte områder. Det kunne være kompetenceudvikling af pædagogisk personale indfasning af skolereform (herunder personalearbejdspladser på skoler) tildelingsmodel overgangsordning (primært til Hellebækskolen og Snekkersten) Der er i øjeblikket igangsat en lang række kompetenceudviklingsaktiviteter, og der søges om frigivelse af 2,2 mio. kr. i den førstkommende budgetrevision til finansiering af dette. Ligeledes er der et udredningsarbejde i gang i forhold til at opgøre udgifterne til etablering af de nye personalearbejdspladser på skolerne. I første omgang vil personalearbejdspladserne blive finansieret af de sparede lønmidler i forbindelse med lærernes lock-out. Disse midler ligger på budgetområde 824 og udgør 9,3 mio. kr. Det er umiddelbart forventningen, at etableringsudgifterne vil overstige 9,3 mio. kr. og det anbefales derfor, at en evt. merudgift finansieres af mindreforbruget på fællesudgifterne, og at beløbet konverteres til en anlægsbevilling i den samlede overførselssag til Økonomiudvalget. Det endelig beløb forventes at foreligge til Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 7. april. Folkeskolerne Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 11,8 mio. kr., hvilket i forhold til 2012, er en forværring af skolernes merforbrug. Skolerne har ikke kunnet overholde de indgåede aftaler om afvikling af merforbrug. Skolerne mangler kompensation fra Uddannelseshus Helsingør for en del af de afholdte inklusionskurser og studiekredse i Specialskolerne og anden vidtgående specialundervisning Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på specialundervisningsområdet. Det skyldes primært, at der har været færre elever i udenkommunale specialskoler, og at færre elever har haft behov for gennemgående støtte (fuldtids støttepædagog) i egne folkeskoler end forventet. Der har således været ca. 10 færre elever i disse tilbud end i Samtidig

7 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 7 er der et parallelt mindreforbrug på kontoen for elever i udenkommunale special-sfo er. Mindreforbruget her er på 2,5 mio. I alt er der mindreforbrugt 4,7 mio. på området. Øvrige totalrammer Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som primært består af et merforbrug på Naturcentret Nyruphus og Familiecentret Løvdal og Bregnehøj. Uddannelseshus Helsingør Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., som primært består af ikke overførte midler til skoler og institutioner for afholdelse af studiekredse og inklusionskurser og frigivne midler til kompetenceudviklingen vedrørende skolernes inklusion Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner På budgetområde 515 udgør det korrigerede driftsbudget netto 258,2 mio. kr. i Der er på området ikke noget ikke-rammestyret budget. Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 11,5 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 4,1 % i forhold til det korrigerede budget. På budgetområde 513 er der en afvigelse på 4,1 % i forhold til både det oprindelige budget og det korrigerede budget Rammestyret område Nedenfor er der en opsummering af regnskabsbemærkningerne. Samlede fællesudgifter og indtægter dagområdet Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 7,3 mio. kr., som i hovedtræk består af en negativ driftsoverførsel fra 2012, mindreforbrug på mængdereguleringer af dagområdet og merforbrug for forældrebetalingen for børn i andre kommuners daginstitutioner. Pau-uddannelser Regnskab 2013 viser et merforbrug på 0,9 mio. kr., Helsingør Kommune har en forpligtelse til at optage 20 elever om året, men budgettet er beregnet på baggrund af 12 elever. Totalrammer på daginstitutionerne Regnskab 2013 viser et merforbrug på 3,3 mio. kr. Det er knap halvdelen af institutionerne, som har haft et merforbrug, mens de øvrige institutioner har haft et mindreforbrug. I de institutioner hvor der har været merforbrug, skyldes det hovedsageligt overnormering på grund af faldende børnetal. Dette er generel udfordring på hele området. Derudover har flere haft langtidssygemeldinger og afskedigelser, som har givet dobbelte lønudbetalinger og udgifter til vikarer. Daginstitutioner med et merforbrug på over 6 % af deres korrigerede budget har fremsendt handleplaner på afvikling af deres gæld. Der pågår et arbejde med at udarbejde et forslag til politisk behandling om at tilpasse kapaciteten på dagområdet som følge af det faldende børnetal. Desuden vil der i løbet af 2014 blive udarbejdet en ny budgettildelingsmodel på området Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen På budgetområde 516 udgør det korrigerede budget 35,9 mio. kr. i Der er ikke noget ikke-rammestyret budget på området.

8 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 8 Regnskab 2013 viser et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 1,7 % i forhold til budgettet Rammestyret område Området består af tre totalrammer: BUR Børne- og Ungerådgivningen Regnskab 2013 viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. Akut læseteam Regnskabet er i balance med budgettet, idet begge er på 3,0 mio. kr. Støttepædagogkorpset Støttepædagogkorpsets korrigerede budget er 13,3 mio., mens udgifterne er 12,7 mio. Det resulterende mindreforbrug på 0,7 mio. skyldes, at der har været færre støttekrævende 0-5 årige end forventet Budgetområde 517 Udsatte børn På budgetområde 517 udgør det korrigerede driftsbudget netto 176,3 mio. kr. i Heraf udgør det rammestyrede område 171,9 mio. kr. og det ikke rammestyrede område 4,4 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,6 % i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på 0,8 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 517 er der en afvigelse på 1,0 % i forhold til det oprindelige budget og 1,0 % i forhold til det korrigerede budget Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 171,9 mio. kr. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket svarer til 1,0 % af det korrigerede budget. Myndigheden Regnskabet viser et merforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til 0,1 % af det korrigerede budget. Den primære årsag er et merforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. ophold på kvindekrisecentre. Udgiften til krisecentre har været konstant stigende de seneste 4 år. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 18,9 mio. kr. I forbindelse med budgetrevisionen pr. 31. august 2013 blev merudgiften fra tidligere år eftergivet, da det ikke var realistisk at skabe balance på området indenfor de nærmeste budgetår. Helsingør Lokalcenter Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket svarer til 4,0 % af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels, at budgettet til akutte sager har været større end det faktiske behov, dels at Ungeafdelingen har haft et mindreforbrug på løn på grund af ubesatte stillinger. Kvindekrisecentret Røntofte har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Røntofte blev privatiseret

9 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 9 den 1. januar Mindreforbruget vil indgå i den endelige regnskabsopgørelse med institutionen i april Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto 4,4 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket svarer til 17,6 % af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes en mindre indtægt på 1,7 mio. kr. vedrørende dyre enkeltsager. Der har i 2013 kunnet hjemtages mindre i statsrefusion, på grund af den generelle nedbringelse af udgifterne på Myndighedsområdet og de dermed følgende lavere udgifter pr. sag. 2. Anlæg Det samlede anlægsregnskab på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder viser et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr., jf. tabel 2. Tabel 2, anlægsregnskab 2013 fordelt på budgetområder kr. Opr. Korrigeret Mer/mindreforbrug Overførsel Tillægsbevillinger 2013 Forbrug Budget budget fra Skoler Dagpleje og daginstitutioner I alt Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med Budgetområde 513 Skoler På budgetområde 513 udgør det korrigerede anlægsbudget netto 4,9 mio. kr. i Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 0,02 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,6 % i forhold til det korrigerede budget. På projekt Forbedring af folkeskolernes læringsmiljø: Der søges ingen overførsel, projektet er afsluttet Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner På budgetområde 515 udgør det korrigerede anlægsbudget netto 1,0 mio. kr. i Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 14,8 % i forhold til det korrigerede budget. På projekt Skimmelsvampsagen - SFO overføres et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til 2014 til færdiggørelse af projektet. Projekt Børnehuset Bøgen: Der søges ingen overførsel, projektet er afsluttet. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

10 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 10 Indstilling Center for Økonomi og Styring, Center for Børn, Unge og Familier samt Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, at regnskabsbemærkningerne for 2013 forelægges til orientering. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Orientering foretaget.

11 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Driftsoverførsel fra regnskab 2013 til 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/4095 Børne- og Uddannelsesudvalget Bilag 1: BU specifikation af driftsoverførsler fra pdf Bilag ansøgning om overførsel over 6%.pdf Bilag 2: 515 ansøgning om overførsel over 6%.pdf Bilag 3: 512 ansøgning om frigivelse.pdf Bilag 3: 513 ansøgning om frigivelser.pdf Bilag 3: 515 ansøgning om frigivelse indefrosne midler.pdf Bilag 4: 513 handleplaner ved merforbrug over 6 prc.pdf Bilag 4: 515 handleplaner merforbrug over 6%.pdf Indledning/Baggrund Driftsoverførslerne fra 2013 til 2014 skal behandles på Økonomiudvalget den. 22. april 2014 og Byrådet den 28. april Inden da skal driftsoverførslerne være fagudvalgsbehandlet, hvilket sker i et fagudvalgsmøde i forlængelse af forelæggelse af regnskab 2013 på udvalgets område. Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring, deltager under punktet. Retsgrundlag Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og ses i nedenstående tabel 1. Tabel 1, driftsoverførsel 2013 til 2014 Børne- og Uddannelseudvalget Forbrug 2013 Korrigeret Budget 2013 Tillægsbevillinger der opskrev budget 2013 Uden frigivelser Mer/ Mindre forbrug Overførsel af merforbrug Overførsel af igangværende projekter finansieret af frigivelser 2013 Automatisk overførsel under 6 % Forslag til overførsel over 6 % 512 Forebyggelse Den Kommunale Sundhedstjeneste Den Kommunale Tandpleje SSPK UU Øresund Folke- og Specialskoler Fællesudgifter og indtægter skoleområdet Fællesudgifter skoleområdet Øvrige aktiviteter skoleområdet

12 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side klasseskolen Espergærde skole Hellebækskolen Hornbæk Skole Helsingør Skole Tikøb Skole Snekkersten Skole Naturcentret Nyruphus Løvdal og Bregnehøj Sprogstimulering Helsingør Ungdomsskole Køreteknisk anlæg International Ungdomsklasse A-klasser Uddannelseshus Helsingør Dagtilbud og Specialbørnehaver Fællesudgifter og indtægter dagområdet Fællesudgifter dagområdet Forældrebetaling og Fripladser PAU-Uddannelser Dagplejen for særlige sårbare børn Vuggestuer i alt Børnehaver i alt Integrerede institutioner alt Klubber i alt Specialbørnehaven Himmelhuset Børne- og ungerådgivningen BUR Støttepædagogkorpset Udsatte børn Myndighed - udsatte børn Helsingør Lokalcenter Familiehuset Kvindekrisecentret I alt mindre forbrug/merindtægt - merforbrug/mindreindtægt Note: Kolonnen med tillægsbevillinger (finansieret af kassen), der opskrev budget 2013, skal fratrækkes evt. mindreforbrug i henhold til Økonomisk Politik I henhold til Principper for Økonomistyring gælder for overførselsadgang mellem årene: 1. Rammestyrede områder (direkte styrbare) På det rammestyrede område vil der med overførslen fra 2013 til 2014 ske en indefrysning af den enkelte totalrammes mindreforbrug. Den indefrosne opsparing vil fortsat være til totalrammens disposition, men udmøntning vil kun kunne ske på baggrund af en godkendelse af centerchef/økonomiudvalg af budget til en konkret aktivitet. Der vil

13 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 13 automatisk blive indefrosset mindreforbrug op til 6 % af det korrigerede driftsbudget på den enkelte totalramme. Overførsler fra regnskab 2012 til budget 2013 videreføres til 2014 på budgetområde 824 puljer Overførsel og indefrysning af mindreforbrug under 6 % På Børne- og Uddannelsesudvalgets område overføres der samlet set et mindreforbrug (under 6 % af korrigeret budget) til indefrysning på 11,4 mio. kr. fra 2013 til Hovedårsagen til mindreforbrug på budgetområde 512 er, at UU-Øresund har udeståender med Fredensborg Kommune. Hovedårsagen til mindreforbrug på budgetområde 513 skoler er primært merforbrug på skolerne, mindreforbrug på specialundervisningen og mindreforbrug på de samlede fællesudgifter på skoleområdet. Hovedårsagen til merforbrug på budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner er primært merforbrug på daginstitutionerne og en forbedring af den negative driftsoverførsel fra 2012 til 2013 på de samlede fællesudgifter på dagområdet. Hovedårsagen til mindreforbrug på budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen er, at der har været færre 0-5 årige med behov for støttepædagog end forventet. Hovedårsagen til mindreforbrug på budgetområde 517 er, at Helsingør Lokalcenter har brugt mindre end forventet på akutte sager samt merindtægter pga. overbelægning på Kvindekrisecentret Røntofte Overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 % Indefrysninger af mindreforbrug udover 6 % skal begrundes i særlig ansøgning, der skal godkendes i Økonomiudvalget. Der skal være vægtige begrundelser for at søge om indefrysninger af mindreforbrug udover 6 % af det korrigerede budget. Se bilag 2 med de særlige ansøgninger. På Børne- og Uddannelsesudvalgets område søges der samlet set om at overføre mindreforbrug (over 6 % af korrigeret budget) til indefrysning på 12,4 mio. kr. fra 2013 til De 11,1 mio. kr. vedrører mindreforbrug til fællesudgifter på skoleområdet. Der er i øjeblikket igangsat en lang række kompetenceudviklingsaktiviteter i forbindelse med inklusionsarbejdet i skolerne, og der søges om frigivelse af 2,2 mio. kr. i den førstkommende budgetrevision til finansiering af dette. Ligeledes er der et udredningsarbejde i gang i forhold til at opgøre udgifterne til etablering af de nye personalearbejdspladser på skolerne. I første omgang vil personalearbejdspladserne blive finansieret af de sparede lønmidler i forbindelse med lærernes lockout. Disse midler ligger på budgetområde 824 og udgør 9,3 mio. kr. Det er umiddelbart forventningen, at etableringsudgifterne vil overstige 9,3 mio. kr. og det anbefales derfor, at en evt. merudgift finansieres af mindreforbruget på fællesudgifterne, og at beløbet konverteres til en anlægsbevilling i den samlede overførselssag til Økonomiudvalget. Det endelig beløb forventes at foreligge til Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 7. april Overførsel af merforbrug Ved merforbrug over 6 % udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget, som skal forelægges og godkendes af fagudvalget. Se bilag 4.

14 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 14 På budgetområde 513 Skoler Naturcentret Nyruphus har et merforbrug på 52,6 % og årsagen til merforbruget er, at tildelte lønmidler ikke dækker det faktuelle forbrug. På budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner. Der er lavet handleplaner med de institutioner, der har et forbrug over 6 %. Budgettet til PAU-elever har historisk set være lavere end den potentielle udgift, hvis kommunen lever op til forpligtigelsen i trepartsaftalen. Det er aftalt, at eventuelle merforbrug derfor ikke overføres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen Overførsel af igangværende projekter finansieret af frigivelser På nogle totalrammer er ikke alle frigivne overførsler blevet brugt i I særlige tilfælde søges disse overført til 2014 til de respektive totalrammer uden indefrysning. Tabel 2, eksterne projekter samt uforbrugte frigivne beløb til overførsel kr. Frigivet i 2013 Forbrugt i 2013 Overføres uden indefrysning Budgetområde UU-Øresund Den kommunale Sundhedstjeneste Budgetområde Uddannelseshus Helsingør Budgetområde Børnehuset Møllen Børnehuset Bøgen Børnehuset Snerlen I alt Til Den kommunale Sundhedstjeneste er der i 2013 frigivet 0,2 mio. kr. til kompetenceudvikling. Beløbet videreføres til 2014 til den planlagte kompetenceudvikling. Til UU-Øresund er der i 2013 frigivet 2,1 mio. kr. De 1,9 mio. kr. heraf videreføres til 2014 pga. udestående med Fredensborg Kommune. På Uddannelseshus Helsingør er der i 2013 frigivet 5,0 mio. kr. til kompetenceudvikling af lærerne i forbindelse med inklusionsindsatsen i skolerne. Restbeløbet videreføres til 2014 til de igangsatte kurser. På Børnehuset Møllen er der i 2013 frigivet 0,4 mio., hvoraf de 0,1 mio. kr. var målrettet renovering af legeplads og skur. Projektet nåede ikke at blive afsluttet 2014, og beløbet videreføres til På Børnehuset Bøgen er der i 2013 frigivet 0,4 mio. kr. herunder bl.a kr. til renovering af fællesrum samt solafskærmning. Projektet blev ikke afsluttet, og midlerne videreføres til På Børnehuset Snerlen er der i 2013 frigivet kr., hvoraf kr. var til renovering af legeplads og udskiftning af inventar, samt en uddannelsesweekend til

15 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 15 personalet. Renoveringen er udskudt til foråret på grund af problemer med vand på udearealet. Uddannelsesweekenden er af hensyn til inklusionsforløbet flyttet til De resterende kr. videreføres derfor til ikke rammestyrede områder (svært styrbare) Som udgangspunkt er der ikke overførselsadgang mellem årene. 3. Frigivelse af indefrosne overførsler Der er mulighed for at søge om frigivelse af indefrosne midler i forbindelse med de to budgetrevisioner. Frigivelser under kr. kan centerchefen godkende - dog maksimalt én gang pr. år pr. totalramme. Frigivelse over kr. skal godkendes i Økonomiudvalget. I forbindelse med 1. budgetrevision har foreløbigt følgende totalrammer søgt om frigivelse af indefrosne overførsler. Foreløbigt søges der ved den. 1. budgetrevision om frigivelse af 4,1 mio. kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets område. Tabel 3, foreløbige frigivelser opgjort på totalrammer Totalramme Kort forklaring Beløb der ønskes frigivet (1.000 kr. ) Budgetområde Udskiftning af IT-udstyr samt udvikling 190 af nem-sms Budgetområde klasseskolen Øresund IT- forny pc er til elevudlån 130 Hornbæk Skole Ekstraudgifter ved implementering af ny 233 skolereform Tikøb Skole Lønudgift til lånt personale, som først 123 "trækkes" i budget 2014 Helsingør Ungdomsskole Bus og ombygning 538 A-klasserne Nedbringe merforbrug IU Nedbringe merforbrug Køreteknisk anlæg Nedbringe merforbrug Samlede fællesudgifter Midler til kompetenceudviklingsaktiviteter skoleområdet Budgetområde Dagplejen for særlig sårbare børn Fratrædelsesgodtgørelse/ferie til opsagt 700 personale, legestue, renovering af køkken, ny opvaskemaskine. Nyrup Børnehus Vedligeholdelse, markiser, gangsti og udendørsbelysning, kompetenceudvikling for personalet. 131 Børnehaven Mariahjemmet Bålhytte, ny opvaskemaskine og 80 reparation af hegn. Børnehuset Møllen Udgifter ifm. personaletilpasning. 206 Børnehuset Stauninggården Indvendig vedligeholdelse, nye 100 armeringsmåtter og græs udenfor. Børnehuset Troldehøj Ekstra pædagog til børn i 467

16 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 16 Børnehuset Snerlen Børnehuset Abildvænget vanskeligheder. Motorik og sanseudstyr, planter til sansehave og bålhus. Renovering af legehuse og sandkasser. Nye madrasser til krybber. Kapacitetstilpasning, Ipads, oprydning/brandsikring af kælder. Ekstra pædagog, yogaforløb og reparation af børnecykler. Børnehuset Søbæk Vikarudgifter ifm. inklusionsprojektet. 354 Børnehuset Søstjernen Videreudvikling af DGI-koncept, 172 herunder udstyr og indretning til projektet. I alt Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Børn, Unge og Familier, Center for Dagtilbud og Skoler samt Center for Økonomi og Styring indstiller, 1. at der overføres a) 0,5 mio. kr. til indefrysning på driften på budgetområde 512, b) 3,8 mio. kr. til indefrysning på driften på budgetområde 513, c) 5,2 mio. kr. til indefrysning på budgetområde 515, d) 0,7 mio. kr. til indefrysning på budgetområde 516, og e) 1,2 mio. kr. til indefrysning på budgetområde 517. Beløbene skal finansieres over kommunekassen og modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i at der søges om overførsel og indefrysning af 11,1 mio. kr. på driften på budgetområde 513, samt 1,3 mio. kr. på budgetområde 515 fra 2013 til 2014 udover de 6 % pr. totalramme. 3. at handleplanerne for budgetoverskridelser på mere end 6 % godkendes (jf. bilag 4). 4. at 2,1 mio. kr. på budgetområde 512 overføres til budget 2014 uden indefrysning med 1,9 mio. kr. til UU-Øresund og 0,2 mio. kr. til Den kommunale Sundhedstjeneste. 5. at 3,0 mio. kr. på budgetområde 513 overføres til budget 2014 til Uddannelseshus Helsingør uden indefrysning. 6. at 0,7 mio. kr. på budgetområde 515 overføres til budget 2015 uden indefrysning med 0,1 mio. kr. til Børnehuset Møllen, 0,3 mio. kr. til Børnehuset Bøgen og 0,3 mio. kr. til Børnehuset Snerlen. 7. at en eventuel merudgift til etablering af personalearbejdspladser finansieres af de uforbrugte midler til fællesudgifter på skoleområdet, og at den opgjorte merudgift omplaceres fra drift til anlæg i den samlede overførselssag til Økonomiudvalget.

17 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 17 Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Indstillingerne godkendt.

18 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Fremtidens Folkeskole - Mål for trivsel Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6280 Byrådet Indledning/Baggrund I Fremtidens Folkeskole sættes trivsel i fokus, og Byrådet har den 16. december 2013 vedtaget, at Børne- og Uddannelsesudvalget i 1. kvartal 2014 skal træffe beslutning om resultatmål for trivselsarbejdet, herunder også hvordan der følges op på målene. Retsgrundlag Folkeskoleloven Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Inklusion2016. Sagsfremstilling Gode kammeratskaber, ro i klassen og et godt skolemiljø er en forudsætning for, at eleverne har lyst og mulighed for at lære. Derfor skal skolerne arbejde systematisk og målrettet med at styrke elevernes trivsel i sammenhæng med den faglige udvikling, og fra skoleåret 2015/16 skal alle skoler hvert år gennemføre en obligatorisk trivselsmåling i folkeskolen. I Helsingør Kommune er det fremadrettet Børne- og Uddannelsesudvalget, der træffer beslutning om den overordnede ramme for trivselsarbejdet, herunder beslutning om resultatmål og opfølgning på politisk niveau. Byrådet vedtog således den 16. december 2013, at Børne- og Uddannelsesudvalget i 1. kvartal 2014 på baggrund af et oplæg fra Dagtilbud og Skoler skal træffe beslutning om resultatmål for trivselsarbejdet, herunder også hvordan der følges op på målene. Samtidig blev det besluttet, at skolerne i Helsingør Kommune skal anvende de samme metoder og værktøjer til at måle trivslen. Metoder og værktøjer besluttes på fællesadministrativt niveau (centerniveau). Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe på tværs af skolerne og med ressourcepersoner fra centrene, der har fået til opgave, at: formulere forslag til Børne- og Undervisningsudvalget til fælles mål for trivslen på kommunens skoler foreslå fælles måleværkstøjer og metoder for trivselsarbejdet styrke skolernes samarbejde og videndeling om trivselsarbejdet fremadrettet og sikre sammenhæng til kommunens inklusionsindsats. Imidlertid har Undervisningsministeriet nedsat en ekspertgruppe, der skal udvikle en række obligatoriske spørgsmål til eleverne, som kommunerne får pligt til at indberette svarene på. Målingen kan bruges som udgangspunkt for kommunernes og skolernes pædagogiske indsatser for at styrke trivslen. Målingen skal desuden danne grundlag for beregningen af en national trivselsindikator, som giver et samlet billede af skoleelevernes trivsel i Danmark. Forventelig kommer en ny bekendtgørelse på området, som vil gælde fra skoleåret 2015/16,

19 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 19 og i efteråret 2014 vil der blive gennemført en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, som skal danne udgangspunkt for beregningen af den første nationale trivselsindikator og give kommuner og skoler et første billede af, hvordan det står til med trivslen på de lokale skoler. Derfor vil den kommunale arbejdsgruppe foreslå, at Børne- og Uddannelsesudvalget venter med at målsætte for området til ultimo 2014, når de nationale mål er formuleret, og de nationale indikatorer for trivsel er kendt. Det er gruppens vurdering, at vi derved undgår at formulere mål og procedurer, der kan komme til at gå på tværs af de ministerielle mål og krav og kan give uhensigtsmæssige arbejdsgange, gøre afrapporteringen mere besværlig og omfattende, end nødvendigt og derved tage fokus fra indholdet nemlig at styrke elevernes trivsel og læring i Fremtiden Folkeskole. Formålet med at fastsætte centrale mål for trivsel er at skærpe fokus og styrke en systematiseret opfølgning og udvikling af området. Det er dog samtidig vigtigt at understrege, at en udskydelse af fastsættelse af de politiske mål ikke betyder, at skolerne ikke arbejder med trivsel i den mellemliggende periode. Skolerne arbejder alle med trivsel og med at forbedre undervisningsmiljøet. De måler også elevernes trivsel løbende (det afrapporteres bl.a. i Kvalitetsrapport for skoleområdet). Skolerne bruger forskellige måleredskaber og forskellige afrapporteringssystemer og arbejder også med forskelligt med opfølgningen. Hvis arbejdsgruppens anbefaling følges, vil gruppen arbejde videre med området. Fokus vil være på at se på trivselsarbejdet i et helhedsperspektiv, med blik for hele 0-18 års området, og søge efter brugbare værktøjer og metoder. Gruppen vil i høj grad tilstræbe sammenhæng til de øvrige initiativer på området, herunder Inklusion2016 og fx Familiedialogportalen. Desuden vil gruppen fokusere på at etablere et tværgående netværk, hvor skolerne kan videndele og udvikle samarbejdet omkring undervisningsmiljøet og trivsel. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget udskyder fastsættelsen af mål for trivsel til ultimo Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Indstillingen anbefales.

20 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Resultatmål for skoleområdet fra den 1. august 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6963 Børne- og Uddannelsesudvalget Indledning/Baggrund Den 16. december 2013 vedtog det daværende byråd rammer og principper for Fremtidens Folkeskole pr. 1. august I denne beslutning lå også vedtagelsen af resultatmål for skoleområdet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Fremtidens Folkeskole ligger i naturlig forlængelse af Vision 2020, som bl.a. indeholder målet om fagligt stærke skoler. Sagsfremstilling De politiske resultatmål for skoleområdet fra den 1. august 2014 er følgende: Der arbejdes på en baseline, dvs. et overblik over det ståsted vi har nu og som er vores afsæt for arbejdet med reformen for kommunens skoler. Baseline udgøres bl.a. af den sidste Kvalitetsrapport. De politiske mål er overordnede og målbare, og der skal herudover sættes mål for den enkelte skole, som sættes og følges op i dialog mellem den enkelte skole og Center for Dagtilbud og Skole. Disse mål specificeres ikke yderligere her. De overordnede enkle resultatmål tager først og fremmest afsæt i målene i den nye folkeskolelov samt kommuneaftalen for Opfølgning på målene vil ske i en årlig afrapportering til Byrådet. Resultatmålene fra 1. august 2014 er: 1. Folkeskolereformens mål: 1.1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan: Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år 1.2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater: Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år 1.3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis: Elevernes trivsel skal øges 1.4. Nationale mål i øvrigt: 95 % af alle unge skal tage en ungdomsuddannelse

21 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side % af alle elever skal inkluderes senest i Yderligere lokale mål: Alle børn og unge skal føle sig som en værdifuld del af fællesskabet Kommunens afgangsprøveresultater i dansk og matematik skal forbedres, så de kommer over landsgennemsnittet De tosprogede elevers udbytte af undervisningen skal fortsat øges Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, at resultatmålene drøftes. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Punktet blev udsat til næste møde.

22 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Status på opfølgning på Fremtidens Folkeskole og Inklusion orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/12652 Børne- og Uddannelsesudvalget Indledning/Baggrund Det tidligere Byråd vedtog Rammer og principper for Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune og plan for Inklusion2016. Børne- og Uddannelsesudvalget vedtog den 13. januar 2014, at der på alle fremtidige møder i udvalget gives en status på forløbet med arbejdet med Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune fra 1. august Derudover gives løbende en status for den nye budgettildelingsmodel. Karin Petersen og Gudrun Hammer, Center for Dagtilbud og Skoler, deltager under punktet. Retsgrundlag Den nye folkeskolelov L51 og L52, vedtaget den 20. december Aftalereform Et fagligt løft for folkeskolen af 13. juni Lov af 26. april 2013 om nye arbejdstidsregler fra 1. august 2014 for lærere i folkeskolen m.v. Relation til vision og tværgående politikker Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune ligger i naturlig forlængelse af Vision 2020, med mål om, at vi skal profilere os på skoler og dagtilbud af høj kvalitet samt de særlige kendetegn med tidlig indsats, høj faglighed i skolerne og gode læringsmuligheder for børn og voksne. Sagsfremstilling Administrationen giver en status på: Fremtidens Folkeskole Inklusion2016 Budgettildelingsmodellen Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Der gives en løbende orientering til skolebestyrelser/forældre, ledere og medarbejdere på området.

23 Børne- og Uddannelsesudvalget Indstilling Direktøren indstiller, at sagen forelægges til orientering. Mødedato Side 23 Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Orientering foretaget. Udvalget får inden sommerferien en status på udbyttet af de tosprogedes undervisning mv. samt en status for andelen af unge, der tager en ungdomsuddannelse mv.

24 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Rammeaftale fra den 1. august 2014 for konfirmationsforberedelsen Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/4404 Byrådet Bilag 1 Ministeriet for Ligestilling og Kirke af Bilag 2 Rammeaftale godkendt Bilag 3 Forslag til ny rammeaftale for konfirmationsforberedelsen fra 1. august 2014 Indledning/Baggrund I forbindelse med den nye skolereform fra den 1. august 2014 indgås en ny rammeaftale med Helsingør Domprovsti om placeringen af konfirmationsforberedelsen i 8. klasserne. Retsgrundlag L51 ministerens svar til Børne- og Undervisningsudvalget, og brev fra Ligestillings- og Kirkeministeriet af 13. november 2013 (bilag 1). Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Placeringen af konfirmationsforberedelsen har tidligere været reguleret af en lokal politisk godkendt rammeaftale af den 8. februar 1990 (se bilag 2). Ved vedtagelsen af den nye skolereform blev det af Undervisningsministeriet præciseret, at konfirmationsforberedelsen skal ligge inden for tidsrummet kl Såfremt der ikke kan opnås enighed om placeringen af konfirmationsforberedelsen ved lokale forhandlinger mellem Kirke og skoler, fastlægger Byrådet placeringen af konfirmationsforberedelsen, evt. ved en rammeaftale. I forlængelse af den nye skolereform og starten på Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune fra den 1. august 2014 vedlægges forslag til en ny rammeaftale (se bilag 3). Placeringen af konfirmationsforberedelsen er drøftet mellem Domprovstiet og Center for Dagtilbud og Skoler. Der er fra kirkens side et generelt ønske om at placere konfirmationsforberedelsen i morgentimerne (hvilket har fremgået af tidligere høringssvar fra Menighedsrådene), men det skal dog være muligt at aftale placeringen lokalt mellem de lokale skoler og præster. Skolerne ønsker størst mulig fleksibilitet og frihed i placeringen af konfirmationsforberedelsen inden for den nye skoledag for 8. klasserne, hvilket har fremgået af høringssvar fra nogle skolebestyrelser i forbindelse med byrådets vedtagelse af rammer og principper for den nye skolereform Fremtidens Folkeskole den 16. december Såfremt der ikke lokalt kan opnås enighed om placeringen af konfirmationsforberedelsen, skal den placeres i morgentimerne tirsdage eller torsdage kl eller om nødvendigt i et eftermiddagsmodul fra kl Både Helsingør Domprovsti og Center for Dagtilbud og Skoler opfordrer til, at planlægningen af konfirmationsforberedelsens placering foregår med størst mulig imødekommenhed fra alle involverede.

25 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 25 Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Skoler, forældre og præster i Helsingør Domprovsti. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, at Rammeaftale for konfirmationsforberedelse fra den 1. august 2014 godkendes. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Christian Holm Donatzky (B) fremsatte ændringsforslag til rammeaftalens afsnit om konfirmationsforberedelsens placering: såfremt der ikke lokalt kan opnås enighed om placeringen af konfirmationsforberedelsen, skal den placeres i et eftermiddagsmodul fra kl Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 4: Henrik Møller (A), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B) og Allan Berg Mortensen (Ø). Imod stemte 3: Lisbeth Læssøe (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Mette Lene Jensen (V). Rammeaftalen anbefales med ovenstående ændring.

26 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Forslag til ændring af skolernes navne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1614 Byrådet Høringssvar om navneændring af skolerne i Helsingør Kommune Indledning/Baggrund Forslag til ændring af skolernes navne. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Ingen bemærkninger. Sagsfremstilling Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Lokaldemokraterne foreslår, at skolernes afdelingsnavne ændres til navnene, før den nye skolestruktur trådte i kraft den 1. august Skolenavnene efterfølges af navnet på skoledistriktet. Det skaber identitet at fortælle, at man går på en skole og ikke en afdeling med en lang betegnelse. Et langt afdelingsnavn giver ikke det samme tilhørsforhold, ligesom det er svært at huske for alle. Forslagsstillerne foreslår, at skolerne får følgende navne: Mørdrupskolen, Espergærde skoledistrikt Tibberupskolen, Espergærde skoledistrikt Grydemoseskolen, Espergærde skoledistrikt Espergærdeskolen, Espergærde skoledistrikt Byskolen, Helsingør skoledistrikt Skolen ved Gurrevej, Helsingør skoledistrikt Skolen ved Kongevej, Helsingør skoledistrikt Nordvestskolen, Helsingør skoledistrikt Nygård Skole, Helsingør Skoledistrikt Borupgårdskolen, Snekkersten skoledistrikt Snekkersten Skole, Snekkersten skoledistrikt Skolen ved Rønnebær Alle, Snekkersten skoledistrikt Hellebækskolen, Hornbæk Skole og Tikøb Skole - ingen navneændringer Økonomi/Personaleforhold Ingen bemærkninger. Kommunikation/Høring Afhænger af udvalgets beslutning. Indstilling

27 Børne- og Uddannelsesudvalget Formanden indstiller, at forslag til nye skolenavne drøftes. Mødedato Side 27 Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Drøftet. Forslaget sendes i høring i skolebestyrelserne med den bemærkning, at hvis skolenavnene ændres, vil forslaget være udgiftsneutralt for skolerne. Forslagsstillernes forslag "Byskolen, Helsingør skoledistrikt" ændres til "Helsingør Byskole, Helsingør skoledistrikt". Sagen behandles igen efter høringen på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 7. april Supplerende sagsfremstilling Forslag om ændring af skolernes navne har været i høring ved skolebestyrelserne. De seks skolebestyrelser har indsendt ét samlet høringssvar, hvori der også indgår en mindretalsudtalelse. De samlede skolebestyrelser anbefaler, at de nuværende skolenavne fastholdes. Skolebestyrelserne anser de nuværende skolenavne, som skolerne fik ved omstruktureringen, som en vigtig del af det, at skabe nye samlede skoler, der er andet og mere end en samling matrikler. En ændring af skolernes navne anses ikke at være i tråd med bestræbelserne på at skabe sammenhængende skoler, der løbende udvikler og styrker samarbejdet på tværs af afdelingerne. Skolebestyrelserne understreger dog, at hvis der er enkelte afdelingsnavne, som det er særligt relevant at ændre, kunne det foregå i drøftelse og ved beslutning i den enkelte berørte skolebestyrelse. Et medlem af Espergærde Skoles bestyrelse, som har afgivet mindretalsudtalelsen, påpeger, at der er mange i Espergærde, der stadig bruger de gamle skolenavne fra før skolesammenlægningen og at det derfor kunne være godt med selvstændige skolenavne, der ledsages af et fælles logo, der angiver det fælles skoledistrikt. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, at sagen drøftes. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Forslagsstillerne fastholdt deres forslag til ændring af skolernes navne. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 2: Lisbeth Læssøe (C) og Katrine Vendelbo Dencker (O). Imod stemte 5: Henrik Møller (A), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø). Forslaget kunne ikke godkendes. C og O begærede sagen videresendt til Byrådets behandling.

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 14. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og private daginstitutioner samt socialpædagogiske fritidstilbud. Der gives desuden tilskud til pasning

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Børne- og Uddannelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Børne- og Uddannelsesudvalget 1 Bilag 1 Uddybning af forventet sresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til for Børne- og Uddannelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Børne- og Uddannelsesudvalgets

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 08. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 08. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Budgetområdet indeholder budget til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 14. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet

Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet Oversigt over er og afstemninger i sagen - Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet fra følgende møder: Uddannelsesudvalget den 2.6.2014 Økonomiudvalget den 16.6.2014 Byrådet den 24.6.2014

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 02. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 23:45 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler

Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Børnehuset Abildvænget Totalramme 606 384 Jeg ønsker midler til at ansætte en pædagog 37 timer om ugen til en gruppe børn, hvor af fire har støttepædagog. Når støttepædagogen går hjem til middag er det

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 10. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:25 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

Asferg Skole Aftalemål 2017

Asferg Skole Aftalemål 2017 Asferg Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Havndal Skole Aftalemål 2017

Havndal Skole Aftalemål 2017 Havndal Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Byrådet skal orienteres om hvor langt forberedelserne til den nye skolereform er kommet og hvad

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Budgetområde: 826 Administration

Budgetområde: 826 Administration Regnskab På budgetområde 826 Administration udgør størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter i kommunens 7 fagcentre og 4 fællescentre i. Derudover er der udgifter til IT, administrationsbygninger,

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde.

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde. Udkast høringssvar Hermed høringssvar vedrørende Fremtidens Folkeskole i Helsingør fra Hornbæk Skoles skolebestyrelse og A-med. Denne gang har der været afholdt personalemøder og forældrecaféer for at

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune Bilag 2 - Oversigt over er i Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune - forslag til rammer og principper pr. 1. august 2014 Emne Alternative modeller indstilling 2.1. Nye regler om tilstedeværelse og

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Vestervangsskolen Aftalemål 2017

Vestervangsskolen Aftalemål 2017 Vestervangsskolen Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Skoledistrikt Kommentarer fra høringssvar Center for Dagtilbud og Skoler Espergærde Skoledistrikt

Skoledistrikt Kommentarer fra høringssvar Center for Dagtilbud og Skoler Espergærde Skoledistrikt Kommentarer til høringssvarene: Skoledistrikt Kommentarer fra høringssvar Center for Dagtilbud og Skoler Espergærde Skoledistrikt Elevrepræsentanter. Eleverne ønsker dog at fastholde 17, hvoraf det fremgår,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 08. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

05. Beslutningssag: Ansøgning fra Privatinstitutionerne om fritagelse af driftsgaranti

05. Beslutningssag: Ansøgning fra Privatinstitutionerne om fritagelse af driftsgaranti 11 05. Beslutningssag: Ansøgning fra Privatinstitutionerne om fritagelse af driftsgaranti Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/26165 Børne- og Uddannelsesudvalget Ansøgning om fritagelse for driftsgaranti

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Temamøde om strategi

Temamøde om strategi Temamøde om strategi Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Aabenraa Kommunes strategiske arbejde med implementering af folkeskolereformen Folkehjem Tirsdag den 12. maj kl. 19.00

Læs mere

Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler

Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Børne og uddannelses udvalget Budgetområde: 13 10.klasseskolen Øresund 10.klasseskolen 130 130 Vi ønsker at få frigivet kr. 22.000 fra 2012 og kr. 108.000 fra 2013 = ialt kr. 130.000. Vi ønsker at anvende

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform

Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform Kontorchef Jesper Bøjer Jensen Videnskontoret Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 1 Baggrund og forberedelse Reformens elementer

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80 Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 06. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:15 Sluttidspunkt: Kl. 20:35 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 02. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 19.00 Medlemmer: Allan

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af den nationale trivselsmåling foråret 2015

Notat vedr. resultaterne af den nationale trivselsmåling foråret 2015 Notat Center for Dagtilbud og Skoler Dagtilbud og Skoler Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282782 ltp08@helsingor.dk Dato 17.09.2015 Sagsbeh. Lene Tetzlaff-Petersen Notat vedr. resultaterne af den

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere