NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST"

Transkript

1 (N.P.IC.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat for pædago gisk personale ved dag- døgninstitutioner i Grønland. Indhoids fortegnelse KAPITEL 1. DÆKNINGSONRÅDE 1 Overenskomstens område 2 Pædagisk uddannet personale 3 Personale andre uddannelser 4 Ansættelse på nedsat tid KAPITEL 2. AFLØNNING 5 Aflønning at pædagisk personale i 6 Aflønning at pædagisk personale i Side: væresteder samt børne- tamiliecent re 7 7 Aflønning at pædagisk personale i 2 aldersgrupper B Aflønning at pædagisk personale i bokollektiver boenheder 9 Støttepersonkoordinatorer, eksterne praktikvej ledere/praktiklærere andre. 10 Professionelle plejefamilier under 11 Beregning at børnetal 12 Lønanciennitet 13 Udbetaling at løn m.v 14 Pensionsbidrag indbetaling herat KAPITEL 3 TILLÆG 15 Tillæg for særlig stilling 16 Hybeltillæg 17 Handicaptillæg Side 1 af 43 daginstitutioner 6 dagcentre, borgerhuse institutioner mindst døgninstitutioner, konsulenter, B de Grønlandske kommuner

2 P. (N.P.K.) Atsnit KAPITEL KAPITEL 38 Tillæg for efter Funktion i højere stilling. 4. ARHEJOSTIDSREGLER Arbejdstidsnorm Tjenestetid Hviletid Fastsat gennemsnitlig daglig Aften/nattjeneste Vagt fra vagtværelse Rådighedsvagt Ledsagerejser Koloni Tjenesteliste Pauser Fridage Fridagslængden Mistede fridage Overarbejde Afspadsering projektture delt tjeneste helligdage Rådighedstillæg Natpenge 5. overtidsbeta godtgørelse for GENERELLE ANSÆTTELSESVI LKÅR Merudgifter ved tjenesterej herunder dagpenge, nattillæg Rejseforsikring Flyttegodtgzrelse, herunder Bolig Feriefond Ferie fratrædelsesfrirejse feriegodtgørelse... Særlige feriefridage Seniorfridage Kursus Til Efter Tillidsrepræsentantfond videreuddannelse Orlov ved graviditet, barsel Ekstraordinær tjenestefrihed tjeneste ling tjeneste videreuddannelsesfonden ser, midlertidige udstyrsgodtgørelse flytteforsikring. r adoption på fredage efter kl. udsendelser, J.nr /558/2012 Side 2 af 43

3 (N.P.K.) 52 Tjenestefrihed ved barns første sygedag Tjenestefrihed løn ved barns hospitalsindlæggelse Nære pårørendes alvorlige sygdom /eller død begravelse 55 Frihed til hovedhestyrelsesarbejde Offentlige hverv Uoverensstemmelser vilkårlige afskedigelser Opsigelse, sygdom militærtjeneste Timelønnede pædager 37 KAPITEL 6. OVERGANGSEESTEMMELSER Overgangsordning for uddannelsestilskud Overgangsordning for rejser, bolig m.v Overgangsordning for l.assistenter Overgangsordning for individuelle tillæg Feriefrirejseregler for ansatte i Kangerlussuaq 39 KAPITEL 7. GYLDIGI-IEDSPERIODE Overenskomstens gyldighedsperiode 40 Bilag 1. Afdelingsopdelte døgninstitutioner ikke afdelingsopdelte døgninstitutioner specielt formål omfatter følgende institutioner 42 Bilag 2 Tillæg for efter- videreuddanneiser 43 Bilag 3 Lønoversigt 44 Bilag 4 Oversigt over særligt tillæg rådighedstillæg Side 3 at 43

4 Atsnit P. (N.P.1C.) KAPITEL 1. DÆKNINGSOMRÅDE 1 Overenskomstens område Denne overenskomst omfatter tædagisk uddannet personale, der an sættes inden for følgende områder: a) Ved anerkendt daginstitution i Grønland, herunder som støt tepædag. b) Ved pædagiske arbejdsopgaver uden for den egentlige under visning i folkeskolen som børnebibliotekspædager mu seumspædager. c) Ved klubber, borger- beboerhuse fritidscentre. d) Ved dagcentre beskæftigelsesterapeutiske foranstaltninger for arbejdsløse, pensionister m.v. lignende foran staltninger, som parterne er enige om er omfattet. e) Ved anerkendt privat eller offentlig døgninstitution i Grøn land, herunder kollegier kostskoler samt hospitalsafde linger - f) Ved midlertidige støtteforanstaltninger, der udføres i kli enters hjem (støttepædager) g) Ved længerevarende plejeforanstaltninger, hvor der ansættes personer som professionelle plejefamilier. h) Ved bokollektiver boenheder. i) Ved børne- familiecentre. Stk. 2. Personer andre uddannelser kan ansættes p denne over enskomst efter reglerne i 3. Stk. 3. Ledere kan, når rekrutteringsmæssige hensyn begrunder det, ansættes på særlige åremålsvilkår efter reglerne i aftale af 8. juni 2001 mellem Grønlands Landsstyre Akademikernes Sam menslutning i Grønland. Stk. 4. Tjenestemænd eller pensionerede tjenestemænd fra stat, selvstyre, kommuner eller koncessionerede virksomheder er ikke om fattet af overenskomsten. Stk. 5. Ved ansættelse efter denne overenskomst sendes kopi af an sættelsesbrevet til Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat. Side 4 af 43

5 (N.P.iC.) 2 Pædagisk uddannet personale Ved pædagisk uddannet personale forstås i denne overenskomst personale, der har gennemført en af følgende uddannelser: a. Socialpædag i henhold til de socialpædagiske uddannelser i Grønland. b. Børneforsorgspædag. c. Frit idspædag. d. Børnehavepædag. e. Høre- talepædag. f. Omsorgsassistent ved åndssvageforsorgen eller særforsorgen. g. Omsorgspædag (fra Omsorgsseminariet i Odense) h. Socialpædag (socialpædagisk forsøgsuddannelse) i. Fællesuddannelse til børneforsorgs-/omsorgspædag. j. Nordiske uddannelser svarende til a-h. k. Socialassistent. Stk. 2. Hvor stillinger som afdelingsleder, souschef, leder eller forstander besættes personer de i stk. 1 nævnte uddannel ser, bør uddannelsen suppleres efter- eller videreuddannelse. 3 Personale andre uddannelser Efter forhandling mellem ansættelsesmyndigheden Nunatsinni Pe rorsaasut Kattuffiat kan der ansættes anderledes kvalificerede pæ dager, såfremt den ansatte opfylder følgende kriterier: barne socialhjælper mindst 3 års erfaring pædagisk ar bejde. En sådan ansættelse gives for en tidsbegrænset periode af 3 år. Stk. 2. Ved igangsættelse af forhandling om ansættelse af barne socialhjælpere som anderledes kvalificeret pædag, fremsen des tillige dokumentation for den pågældendes erfaring for pædago gisk arbejde til Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat. Stk. 3. Personer en videregående uddannelse, hvori der indgår pædagik psykoli, kan i øvrigt ansættes efter denne overens komst. Side 5 af 43

6 (NPK.) Ansættelse på nedsat tid Ansatte kan efter ansøgning ansættes på nedsat tid, hvis det er foreneligt tjenestestedet. Grundløn tillæg reduceres i sam me forhold som arbejdstiden. Stk. 2. De øvrige særlige forhold for ansatte på nedsat tid, frem går af overenskomstens enkelte bestemmelser. KAPITEL 2. AFLØNNING 5 Aflønning af pædagisk personale i daginstitutioner Pædagisk personale ved de i 1, stk. la)-d) nævnte institutio ner aflønnes således: Stillingsbetegnelse Skalatrin Særligt tillæg (sats pr ) 1. Anderledes kvalificerede pædager kr ,00 2. Pædager 3. Afdelingsledere kr , kr ,00 4. Souschef indtil 39 børn kr ,00 5. Souschef børn kr ,00 6. Souschef børn kr ,00 7. Souschef børn 8. Souschef 120 børn derover kr , kr ,00 9. Ledere indtil 39 børn kr ,00 J.nr /668/2012 Side 6 af 43

7 (N.P.K.) 10. Ledere børn cr , Ledere børn kr , Ledere børn kr , Ledere 120 børn derover cr , Socialassistenter kr ,00 c-rundlønnen reguleres i henhold til reguleres i henhold til 65, stk , stk. 2. Særlige tillæg 6 Aflønning af pædagisk personale i dagcentre, borgerhuse væresteder saint børne- familiecentre Pædagisk personale i dagcentret Sukisaarsarfik ved daghjem met Avalegut i Nuuk, Medborgerhuset i Sisimiut samt ved det kom munale Værested for handicappede mv. i Qaqortoq samt personale ved børne- familiecentre, jf. 1 i) aflønnes således: Stillingsbetegnelse Skalatrin Særligt tillæg 1. Anderledes kvalificerede pædager 2. Pædager (gate pr ) cr , cr ,00 3. Souschefer kr ,00 4. Ledere kr ,00 5. Assistenter/støttepædager ved børne-, familie- dagcentre kr ,00 6. Sousohefer ved børne- familie- dageentre kr ,00 Side 7 af 43

8 Afsnit P. (N.P.K.) 7. Ledere ved børne- familie- dageentre kr ,00 8. Leder at Medborgerhuset i Sisimiut kr ,00 9. Socialassistenter kr ,00 Grundiønnen reguleres i henhold til reguleres i henhold til 65, stk , stk. 2. Særlige tillæg Stk. 2. Til stillingerne ved Børne familiecentre Som: - - Leder ydes et månedligt ureguleret rådighedstillæg på 3.000,00 kr. Souschef ydes et månedligt ureguleret rådighedstillæg på 1.800,00 kr. Rådighedstillægget erstatter ydelser i forbindelse bejde, ydelser for arbejde i tiden mellem ydelser for mistede fridage. for arbejde på lørdage efter samt på søn- overar 06.00, ydelser helligdage samt Stk. 3. Til stillingen som leder af Medborgerhuset i Sisimiut ydes der et rådighedstillæg på ,00 kr. i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991-niveau. Rådighedstillægget erstatter ydelser i forbin delse overarbejde, ydelser for arbejde i tiden mellem helligdage samt ydelser for mistede fridage. Regulering af rådig hedstillægget sker i henhold til 65, stk , ydelser for arbejde på lørdage efter samt på søn- 7 Aflønning at pædagisk personale i institutioner mindst Pædagisk personale aflønnes således: 2 aldersgrupper J.nr /558/2012 Side 8 af 43

9 Afsnit 1. (N.P.Ic.) Stillingsbetegnelse Skalatrin 1. Anderledes kvalificerede Særligt (sats pr ) tillæg pædager cr ,00 2. Pædager 3. Afdelingsledere kr , kr ,00 4. Souschef indtil 39 børn kr ,00 5. Souschef børn 6. Souschef børn 7. Souschef børn kr , cr , cr ,00 8. Souschef 120 børn derover kr ,00 9. Ledere indtil 39 børn 10. Ledere børn 11. Ledere børn 12. Ledere børn cr , cr , kr , kr , Ledere 120 børn derover cr , Socialassistenter kr ,00 Grundlønnen reguleres i henhold reguleres i henhold til til 65, stk , stk. 2. Særlige tillæg Side 9 af 43

10 (N.P.K.) 8 Aflønning af pædagisk personale i døgninstitutioner, bokollektiver boenheder Pædagisk personale ved døgninstitutioner m.v., jf. e) h), aflønnes således: 1, stk. 1 Stillingsbetegnelse Skalatrin Særligt tillæg 1. Anderledes kvalificerede pædager (sats pt ) kr ,00 2. Pædager kr ,00 3. Allerede ansatte 1. assistenter kr ,00 4. Afdelingsledere kr ,00 5. Afdelingsledere ved døgninstitutioner selvstændige, afd kr ,00 6. Faglærere ved døgninstitutioner. m.v kr ,00 7. Souschefer ved afdelingsopdelte institutioner ved ikke afdelingsopdelte institutioner specielt formål kr ,00 8. Sousehefer ved afdelingsopdelte institutioner specielt for mål 9. Sousehefer ved bokollektiver boenheder kr , kr , Forstandere ved ikke-afdelingsopdelte institutioner speci elt formål kr , Forstandere ved afdelingsopdelte institutioner kr , Ledere ved ikke-afdelingsopdelte bokollektiver boenheder kr ,00 Side 10 at 43

11 (N. P. IC 13. Ledere ved afdelingsopdelte bokollektiver boenheder kr , Socialassistenter kr ,00 Stk. 2. Afdelingsopdelte døgninstitutioner ikke-afdelingsop delte døgninstitutioner specielt formål er nævnt i bilag 1. Grundlønnen reguleres i henhold til 65, stk. 2. Særlige tillæg reguleres i henhold til 65, stk Støttepersonkoordinatorer, eksterne konsulenter, praktikvej ledere/praktiklærere andre De pågældende aflønnes således: Stillingsbetegne].se Skalatrin Særligt tillæg 1. Støttepersonkoordinatorer (saba pr ) kr ,00 2. Høre- talepædager 52 kr ,00 Grundlønnen reguleres i henhold til 65, stk. 2. Særlige tillæg reguleres i henhold til 65, stk. 3. Stk. 2. Pædagisk personale, som fungerer som eksterne konsulen ter uden for normalt ansættelsesområde, aflønnes efter den til en hver tid gældende undervisningssats B. Stk. 3. Specielt udpegede praktikvejledere tildeles et årligt ure guleret særligt tillæg på ,00 kr. Stk. 4. Andet pædagisk personale, som kun lejlighedsvis forestår praktikvejledning, tildeles et ureguleret tillæg på 42,00 kr. for hver gennemført praktiktime. J.nr /358/2012 Side 11 af 43

12 Afsnit 9. (II P. 1K. 10 Professionelle plejefamilier under de Grønlandske Professionelle familieplejere aflønnes trin 35 kommuner en grundløn på skala et særligt tillæg på ,00 kr. i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991-niveau. Ved anbringelse af to børn udgør tillægget ,00 kr. i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991-niveau. særlige tillæg reguleres i henhold til 65, stk. 3. De Stk. 2. Anbringelse af et 3. barn forudsætter, at der er 2 profes sionelle familieplejere. Der gives i sådanne tilfælde et yderli gere særligt tillæg på ,00 kr. i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991-niveau, til begge. Det særlige tillæg reguleres i hen hold til 65, stk. 3. Stk. 3. Familieplejere, der ikke opfylder uddannelsesbetingelserne i 2, kan efter forhandling mellem ansættelsesmyndigheden natsinni Perorsaasut Kattuffiat ansættes på dispensation, når den pågældende har beskæftiget sig bejde Nu relevant socialpædagisk ar derved opfylder betingelserne for at varetage hvervet professionel familieplejer. som Stk. 4. Der gives ikke ydelser i forbindelse arbejde i tiden mellem ter dage. på søn overarbejde, for 06.00, for arbejde på lørdage ef helligdage eller ydelser for mistede fri Stk. 5. Arbejdstidsnormen, jf. 20 finder ikke anvendelse. 11 Beregning af børnetal Lederstillinger, hvor aflønningen er afhængig at antallet at børn, jf. 5 7, indplaceres på grundlag af det antal børn, der ifølge offentlig godkendelse maksimalt kan modtages i institutio nen, idet børnene tæller som følger: J.nr /558/2012 Side 12 af 43

13 (N.P.K.) a) Et vuggestuebarn tæller som 2 børn. Ved vuggestuebørn for stås børn, der endnu ikke er fyldt 3 år. b) I en børnehave, der er godkendt en småbørnsafdeling, tæller 12 børn som 20 børn. Ved småbørn forstås børn, der er fyldt 2 år, men endnu ikke fyldt 3 år. c) Hvert barn i alderen 3-13 år tæller som i barn. d) Personer fra 14 år tæller som 1/3 barn. Stk. 2. Ændret aflønning som følge af et højere børnetal sker sam tidig ændringen i det normerede antal børn, hvis ændringen sker den i. i en måned. Sker ændringen i løbet af en måned, sker ændringen af aflønningen fra den i. i den følgende måned. Ændret aflønning som følge af et lavere børnetal sker ved ledighed i stillingen. Alle skalatrin er 2-årige. 12 Lønanciennitet Stk. 2. I lønancienniteten for pædager regnes den tid, pæda gen efter afsluttet eksamen har udført tjeneste som månedslønnet mindst halvdelen af fuld tjenestetid i en offentlig eller an erkendt privat dag- eller døgninstitution, skole eller klub for børn unge. Relevant arbejdserfaring kan regnes i anciennite ten. Stk. 3. Lønancienniteten afrundes altid til hele måneder, idet 15 dages anciennitet eller derunder ikke regnes. Stk. 4. Ved ansættelse i højere stillinger end pædagstillinger fastsættes lønancienniteten efter de for tjenestemænd i Grønlands Hjemmestyres kommunernes tjeneste i Grønland gældende regler om lønanciennitet. Stk. 5. Ansatte mere end 15 timers gennemsnitlig ugentlig be skæftigelse optjener lønanciennitet i forhold til det gennem snitlige ugentlige timeantal. J.nr /568/2012 Side 13 af 43

14 (N.P.K.) Stk. 6. I tation for tilknytning til tidligere ansættelsen afgiver den relevant beskæftigelse. ansatte dokumen Løn tillæg Udbetaling 13 at løn xn.v. udbetales månedsvis bagud marts 1993 forudlønnes i henhold marts 1991 mellem Perorsaasut til.ansatte, der pr i overenskomsten af 26. Ilinniarsimasut Peqatigiiffiat Grønlands Landsstyre for pædagisk personale ved dag- døgnin stitutioner udlønning. for børn unge i Grønland, bevarer d ret til for Stk. 2. Lønnen anvises ved hver måneds slutning som det påhviler den land eller Danmark. ansatte at udpege i et til pengeinstitut en lønkonto, i Grøn Arbejdsgiver det særlige 14 Pensionsbidrag indbetaling heraf indbetaler tillæg 10,0% af den i (stillingsafhængig 5 - tillæg) 9 nævnte skalaløn Stk. 2. Med virkning fra giveren i den pågældende det den 1. ansattes stillingsafhængige tillæg. ling udgør pr. 1. lingsafhængige sattes tillæg, taling tillæg, april pr. 1. april 2013 tilbageholder arbejds løn et beløb af samme skalaløn Den pågældende ansattes indbeta ,50% af skalalønnen det april 2014, udgør den pågældende stil indbetaling 1,25% af skalalønnen det stil].ingsafhængige pr. 1. april 2015 udgør den pågældende 2% af skalalønnen det stillingsafhængige onsbidragene indbetales at anvist pensionskasse. til en af Nunatsinni Perorsaasut an ansattes indbe tillæg. Pensi Kattuffi J.nr /553/2012 Side iq af 43

15 Afsnit P. (II. P. 1K. KAPITEL 3 TILLÆG Ved 15 Tillæg for særlig stilling ansættelse i en stilling, der i arbejdsmæssig, administrativ, kvalifikationsmæssig eller anden henseende indtager en sådan sær stilling, at den ikke omfattes af for de i 5-9 enskomstparterne særlig aftale andre vilkår. de almindelige forudsætninger nævnte lønninger m.m., træffes der mellem over om tillæg til lønnen eventuelle 16 Hybeltillæg På institutioner, hvor der findes hybler, ydes der pr. institution for ledelse tilsyn disse i alt et hybeltillæg på 9.670,00 kr. i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991-niveau til forstanderen eller den, der på institutionens vegne varetager opgaven. Såfremt flere pædager på samme institution varetager opgaven, kan oven nævnte tillæg deles i mindre tillæg. Tillægget reguleres skrevet i 65, stk. 3. som be Til ansatte eller som som 17 Handicaptillæg er tilknyttet grupper er beskæftiget handicappede personer, handicappede personer, ydes et tillæg et månedligt grundbeløb, der pr. 1. april 1991-niveau udgør 500,00 kr. svarende til 569,21 kr. pr. 1. april Tillægget reguleres som beskrevet i 65, stk. 3. Ved ansættelse på nedsat tid nedsættes tillægget i forhold til den ansattes timetal. stk. 2. Handicaptillæg ydes, når til hjælp i henhold til landstingsforordning nr. 1994, senere ændringer om 1 person i gruppen er berettiget hjælp til personer 7 af 3. november vidtgående handicap. Tillægget bortfalder ved udgangen af den måned, hvor der ikke længere er en handicappet person i gruppen. J.nr /658/2012 Side 15 af 43

16 (N.P.K.) Stk. 3. F{andicaptillæg ydes, når personens handicap er af en sådan art, at der kan konstateres så alvorlige fysiske, psykiske, tale mæssige eller emotionelle mangler, at institutionen - ansættelsesmyndighedens tilladelse må iværksætte særlige foran staltninger i forbindelse personens pasning pleje. Stk. 4. Handicaptillæg ydes endvidere i tilfælde, hvor et barns adfærd er af en sådan karakter, at der er behov for en beskyttelse af personers helbred trivsel, således at der i den anledning ansættelsesmyndighedens tilladelse iværksættes særlige foran staltninger over for personerne. Stk. 5. Ansatte, der skal arbejde iværksættelse af særlige foranstaltninger, kan ikke forpligtes til at arbejde i mere end to institutioner ad gangen. Disse ansatte kan undtagelsesvis ansættes for en tidsbegrænset periode, når der er tale om særlige foran staltninger. Den aftalte arbejdstid forudsættes optaget i ansæt telsesbrevet. 18 Tillæg for efter- videreuddannelse Ansatte, der har gennemgået en kompetencegivende efter- eller vi dereuddannelse, kan få et ikke pensionsgivende tillæg. Tillægget gives af ansættelsesmyndigheden fra den måned, hvor uddannelsen er afsluttet. Tillæg gives for gennemført efter- eller videreuddan nelse efter 1. april Stk. 2. Overenskomstens parter (Aickrediteringsudvalget) aftaler løbende, hvilke uddannelser der berettiger til tillæg efter stk. 1 samt tillæggets størrelse for den enkelte efter- eller videreud dannelse. Se Bilag 2. Side 16 at 43

17 (N.P.K. 19 Funktion i højere stilling En ansat, der efter særlig ordre eller ifølge en forud fastlagt tjenestefordeling gør midlertidig tjeneste i en højere stilling, er efter 15 dage berettiget til betaling efter de nedenfor anførte regler, under forudsætning af, at den ansatte overtager samtlige de arbejdsopgaver, der er forbundet den højere stilling. Stk. 2. Betaling under midlertidig tjeneste i højere stilling ydes et vederlag, der udgør forskellen mellem den for den ansattes egen stilling gældende løn samt eventuelt stedtillæg særligt tillæg, den løn eventuelt tillæg, den ansatte ville opnå ved oprykning i den højere stilling. Der henvises i øvrigt til reglerne i aftale af 16. oktober 1985 om betaling m.v. til tjene stemænd i Grønland under midlertidig tjeneste i højere stilling. KAPITEL 4. ARBEJDSTIDSREGLER 20 Arbej da tidsnorm Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstidsnorm er 40 timer fra drag at: a) Feriedage fridage i henhold til 31 samt b) dage, på hvilke der er tildelt den ansatte ekstraordinær tj enestefrihed. Stk. 2. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstidsnorm kan fordeles på ugens enkelte dage, som hovedregel mellem 7 9 timer pr. dag i 5 dage. Fordelingen kan ikke ændres i løbet at den aftalte norm periode, der ikke må være mindre end 4 uger ikke mere end 6 uger. Side 17 af 43

18 06.00, Afsnit P. (N. P. IC Stk. 3. I det omfang personalet på den enkelte institution ønsker arbejdstiden på 40 timer ugentligt fordelt 8 timer pr. dag i dage, skal dette ske, så vidt der af hensyn til institutionens drift foreligger mulighed herfor. Ved tilrettelæggelse af arbejds tiden på den enkelte institution skal det tilstræbes, så vidt det er muligt under hensynstagen til institutionens drift, at persona let tildeles to sammenhængende fridage. 5 Stk. 4. Ved beregning af den højeste tjenestetid tages sygedage i arbejdstidsnormen, idet den tjeneste, der skulle være udført den pågældende dag, samtidig regnes i tjenestetidsopgørelsen. Stk. 5. Rådighedsvagter samt anden tjeneste, for hvilken der ydes særskilt tillæg som godtgørelse for merarbejde, regnes ikke ved opgørelsen af tjenestetiden. Stk. 6. Tjeneste på planlagte fridage, der senere erstattes andre fridage, jf. 33, stk. 1 2, regnes i tjenestetidsop gørelsen. Ved beregningen af den højeste tjenestetid for perioden fradrages den mistede fridag ikke i periodens arbejdstidsnorm. Stk. 7. Tjeneste på planlagte fridage, der senere erstattes kontant betaling, jf. 33, stk. 3-4, afregnes særskilt. Tjenesten regnes ikke i tjenestetidsopgørelsen, ligesom arbejdstidsnormen for perioden, jf. stk. 1 2, ikke ændres. Stk. 8. Følgende arter af optjent erstatningsfrihed regnes i tjenestetidsopgørelsen som tjeneste det antal timer, erstat ningsfriheden berettiger til, d højst et antal timer, sva rende til den tjeneste, som pædagen frigøres for den pågældende dag: a) Frihed, der i henhold til overarbejde udført i en tidligere normperiode, b) Frihed, der i henhold til kl samt c) Frihed, der i henhold til stede fridage. 35, gives som erstatning for 24, gives for tjeneste i tiden 33, gives som erstatning for mi Side 18 af 43

19 (NPK.) Stk. 9. Forstandere ved lerne om højeste ten/nattjeneste, 24, døgninstitutioner tjenestetid, stk. ydes godtgørelse for merarbejde, godtgerelse for stk. 3. tjeneste omfattes ikke af godtgørelse for 5, men kan i ganske særlige jf. pâ fredage reg af tilfælde 34, stk. 4, samt natpenge efter kl , jf. 37, 5 21 Tjenestetid Ved tjenestetid forstås tiden mellem mødetid på beordrede mødested) det tidspunkt, da pædagen lade dette, over. Ved hvilepauser arbejdsstedet atter d fradrag af hvilepauser på 4 time forstås hvilke pædagen kan forlade sådanne afbrydelser i arbejdsstedet. kan (det for eller der tjenesten, i Stk. 2. Ved til, tilrettelæggelsen af tjenesten skal der tages hensyn at det administrative arbejde, der følger af myndighedskrav af forældresamarbejdet, skal udføres. Det administrative bejde må ikke føre en føres over for forringelse institutionens klientel. af det arbejde, der skal ar ud Stk. 3. Rejsetiden på tjenesterejser regnes som fuld arbejdstid, Arbejdstidsnormen for den pågældende dag anses uanset rejsetidens længde. altid for opfyldt Stk. 4. Rejsetid mellem som arbejdstid, den rejsende. kl. såfremt der er stillet kl regnes d ikke soveplads til rådighed for Stk. 5. Ved ophold uden for nesteplanen normale fridage, længde svarende Arbejdsfri dage f.eks. til på grund af den efter tjenestestedet jf. eller arbejdsfri bejdstiden som udført arbejde. trafikforbindelsers afholdes de efter tje 31. Fridagene regnes af en 20, gældende højeste perioder, som opstår arbejdstid. tilfældigt, svigten, regnes i ar Side 19 af 43

20 (N.P.K.) 22 Hviletid Hviletiden mellem 2 døgns tjenester (hovedarbejder) udgør mindst 11 timer. Hviletiden kan d tilslutning af det berørte perso nale nedsættes til B timer, når tjenstlige forhold gør det ønske ligt, når det ud fra sikkerhedsmæssige pædagiske hensyn skønnes forsvarligt. 23 Fastsat gennemsnitlig daglig tjeneste Hvis varigheden af en mindre del af en tjeneste, der er henført under den i 20, nævnte højeste tjenestetid, ikke kan kontrolle res, kan der for denne del af tjenesten fastsættes en gennemsnits varighed for den enkelte dag. 24 Aften/nattj eneste For hver fulde 40 timers tjeneste, der efter ordre eller ifølge en godkendt tjenestefordeling er udført i tiden kl ydes der 3 timers frihed , Stk. 2. Den således optjente frihed afvikles sædvanligvis ved tildeling af ekstra fridage. Stk. 3. Ved tildeling af sådanne fridage nedsættes den optjente frihed den tid, hvori der skulle være udført tjeneste den på gældende dag. Stk. 4. Den frihed, der er optjent i henhold til stk. 1, skal være endeligt afviklet ved afspadsering inden udgangen af den efterføl gende normperiode. Såfremt friheden undtagelsesvis ikke er afvik let inden udløbet af denne frist, ydes der for tilgodehavende op tjent frihed et kontant vederlag, der er beregnet efter satserne for overtidsbetaling på udbetalingstidspunktet. Stk. 5. Der ydes ikke godtgørelse efter stk. 1 - dere. 4 til forstan J.nr /55S/20].2 Side 20 af 43

21 (N.P.K.) Stk. 6. Pædagisk personale som under nattevagter, der kan henfø res til vækkes på grund at uforudsete forhold, kan da gen efter forlade arbejdspladsen tilsvarende tidligere. 25 Vagt fra vagtværelse Ansatte kan pålægges vagt fra vagtværelse. Stk. 2. Vagt fra vagtværelse indgår ikke i arbejdstidsnormen, men aflønnes 1/2080 at årslønnen pr. time. For hver ydes der i times frihed. 8 timers vagt Stk. 3. I betalingen er inkluderet evt, uforudsete ikke skema lagte opkald. Stk. 4. Vagt fra vagtværelse etableres 1 vagt for hver insti tution/afdeling. Vagtordningen skal tilrettelægges således, at der tilstræbes en ligelig belastning at de ansatte. Ledere kan indgå i vagtordningen. Stk. 5. Forudsigelige opkald (f.eks. babyers spisning, bleskift, børns faste opvågnen ved længerevarende sygdom) afbryder vagten. Vagten omfatter de uforudsete opkald, der ikke er opført på tjene stelisten. 26 Rådighedsvagt Ansatte kan pålægges rådighedsvagt fra hjemmet. Personale på rå dighedsvagt skal møde hurtigst muligt efter tilkald. Stk. 2. Rådighedsvagt indgår ikke i arbejdstidsnormen, men af lønnes 1/4160 af årslønnen pr. time. I betalingen er inkluderet evt, uforudsete ikke skemalagte opkald. Stk. 3. Rådighedsvagt etableres efter regler, der fastsættes af den myndighed, der er ansvarlig for institutionen, efter for handling Nunatsinni Perorsaasut Kattufiat. J.nr /S58/2D12 Side 21 at 43

22 (N.P.K.) 27 Leds agerej ser Ved ledsagerejser forstås rejser, hvorunder en ansat ledsager børn, unge eller handicappede, der er undergivet forsorg, i for bindelse anbringelse i familiepleje, på institution, hospital eller lignende til fra anbringelsesstedet. Som ledsagerejsetid regnes kun egentlig rejsetid, herunder evt. transitophold under rejser, hvorunder pædagen har ansvar for klienten. Stk. 2. Under ledsagerejser gælder følgende regler: a. Ved beregning af tjenestetiden inden for normperioden tages ledsagerejsedage 8 timer pr. dag. b. For hver påbegyndt 4 timers ledsagerejse ud over 8 timer pr. dag ydes der et tillæg, der pr. 1. april 1991 udgør et grundbeløb på 222,60 kr., svarende til 253,30 kr. pr. 1. april 2002 på hverdage 312,50 kr., svarende til 355,76 kr. på lørdage samt søn- helligdage. Tillægget reguleres som beskrevet i 65, stk. 3. c. Der ydes godtgørelse for mistede fridage, der i videst mu ligt omfang gives som erstatningsfrihed. Der kan kun ydes godtgørelse for én mistet fridag pr. uge samt for hellig dage. Godtgøres mistede fridage kontant vederlag, udgør dette for en 40 timers fridag betaling for 11 timer for en 64 timers fridag betaling for 16 timer. d. Øvrige regler om arbejdstid, f.eks. overarbejde, rådigheds tjeneste, tjeneste på lørdage efter kl , tjeneste på søn- helligdage, opgørelse af arbejdstid under tjenesterejser, ophæves. e. Under ].edsagerejser ydes dagpenge jf Koloni projektture Ved koloni, lejre lignende forstås ophold, hvor den ansatte er til rådighed 24 timer i døgnet, hvor institutionen forlades i mindst 2 døgn regnet fra det tidspunkt, institutionen forlades til det tidspunkt, koloni deltagerne igen ankommer til institutionen. Side 22 af 43

23 (N.P.K. Stk. 2. Ved projektture forstås ophold, hvor den ansatte er til rådighed 24 timer i døgnet, hvor institutionen forlades i spe cialpædagisk øje, i mindst 2 døgn regnet fra det tidspunkt, institutionen forlades til det tidspunkt, deltagerne igen ankommer til institutionen. Stk. 3. Der gælder følgende regler for deltagelse i kolonier, lej re lignende samt projektture: a. Omfatter alle ansatte, der i forvejen er tilknyttet insti tutionen, pædager, der antages specielt henblik på deltagelse i kolonien eller projektturen. b. Ved beregning af tjenestetiden inden for normperioden tages koloni/projektdage 11 timer pr. dag. c. Det skal under hensyntagen til institutionens drift til stræbes, at der ikke forekommer mistede fridage for tjene ste på søn- helligdage i normperioden. d. I de tilfælde, hvor det af hensyn til institutionens drift, ikke kan lade sig gøre at afvikle kompensations fridage for mistede fridage for tjeneste på søn- helligdage i normperioden, honoreres disse efter reglerne i fridage, overtidsbetal ing. 34, om overarbejde, 33, om mistede 35, om afspadsering e. Øvrige regler om arbejdstid ophæves under koloni pro j ektture. f. Vederlaget for deltagelse i koloni, lejre lignende udgør pr. 1. april 1991 et grundbeløb på 343,75 kr., svarende til 391,33 kr. pr. 1. april 2002 for hverdage 468,75 kr., svarende til 533,63 kr. pr. 1. april 2002 for lørdage samt søn- helligdage. Vederlaget reguleres som beskrevet i 65, stk. 3. g. Vederlaget for deltagelse i projektture udgør pr. 1. april 1991 et grundbeløb på 500,00 kr., svarende til 569,21 kr. pr. 1. april 2002 for hverdage 750,00 kr., svarende til 853,81 kr. pr. 1. april 2002 for lørdage samt søn- hel ligdage. Vederlaget reguleres som beskrevet i 65, stk. 3. Side 23 af 43

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat for pædagogisk personale ved dag- og døgninstitutioner i Grønland. Indholdsfortegnelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.)

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.) 17 Dagpenge, rejseulykkesforsikring, rejsegodsforsikring og udstyrsforsikring........ 12 18 Funktionsvederlag... 12 19 Ferie og feriegodtgørelse... 13 20 Boliger... 13 21 Til- og fratrædelsesfrirejser......

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 NALUNAARUTIT - Afsnit F Jagtbetjente- og Jagtbetj.assistenter) Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Aalisarnermikk Piniakkanillu Nakkutilliinermik Su liaqarcut

Læs mere

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse nalunaerutit GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II 13. juli 1993 Afsnit 5. (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem GrØnlands Landsstyre, Finansministeriet og Sulinermik Inuutis sarsiuteqartut Kattuffiat for STI-elever.

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes S.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C41 14NOV. 2014 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteuartut Kat tuffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk. SerieC-I. t9 SEP. 1999 Lb.nr. al. Afsnit 8, Gruppe 1. Aftale. arbejdstid og merarbejde for tjenestemænd

Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk. SerieC-I. t9 SEP. 1999 Lb.nr. al. Afsnit 8, Gruppe 1. Aftale. arbejdstid og merarbejde for tjenestemænd NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling SerieCI t9 SEP. 1999 Lb.nr. al Afsnit 8, Gruppe 1 Aftale om arbejdstid og merarbejde for tjenestemænd Der er mellem Grønlands Landsstyre og P.kadecnikernes Sammenslutning

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids fortegnelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. INDHOLDSFORTEGNELSE. l Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 8, Gruppe 1 Lb.nr. Aftale om arbejdstiden m.v. for ledere i folkeskolen og kultur- og fritidsvirksomheden. Der er mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Afsnit B. 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte der beskæftiges under Grønlands Naturinstituts område. 1 Regulativets område Dette regulativ omfatter

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende 1. Protokollatets dækningsområde 2 Protokol lat Generelle bemærkninger Dansk Røde Kors Asylafdeling.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II (Praktikanter, administrativ linje Ilisimatusarfik & Universitetsstuderende samt volontører og studentermedhjælpere) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ Om Vilkår for honorering af

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse NALUNAARUT I T - Grønlandsk Lovsamling Serie C II 12 JAN. 2015 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut AFIS medarbejdere, RAP NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014 Grønlandsk Serie Lovsamling C II Overenskomst mellem Naalakkersui sut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforenin gen af 1917 for AFIS medarbejdere

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit 0. (Dagplej ere 5.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om kommunale DagpJ.ej

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte kontorfunktionærer og edb personale) 2005 Cirkulære af 6. juli 2006 Perst. nr. 042-06 PKAT nr. 240,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling Serie C-II 26 AUS. 2013 Afsnit A Akademiuddannel sen Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for akademistuderende i Selvstyret, Tele Greenland AIS, AIS Boligselskabet

Læs mere

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 2 lt JAH. 20 11 Afsnit M. (I"laskinmestre l OVEREN'SKOMST mellem N'aalakkersuisut og MaskinmestreBea Forening for maskinmestre i Grønland. l 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKST- NÆVN AKADEMIKERNES CENTRALOR- GANISATION A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit T. (Tolke S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Tolke.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 20. januar 2016 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og HK/Stat Hovedstaden for tilkaldte funktionærer ansat i Grønlands Selvstyre og kommunernes tjeneste

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Lovsamling Serie C-I NALUNAARUTIT - Grønlandsk 01SEP Justering af tjenestemandslønninger m.v.

Lovsamling Serie C-I NALUNAARUTIT - Grønlandsk 01SEP Justering af tjenestemandslønninger m.v. NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I 01SEP.2015 Aftale om Justering af tjenestemandslønninger m.v. Der er mellem Naalakkersuisut og Ilinniagartuut Kattuffiat, Akademi kernes Sammenslutning i

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit L. (Levnedsmiddeibranchen S.1. K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut Kattuffiat

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 8.!.K.) 14NOV. 2014 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-1I OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede Plejemzdre,

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 8,Gruppe 1 30. juni 2004 Lb.nr. Aftale om arbejdstid m.v. for ledere og undervisere ved Ilinniarfissuaq. Der er mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniagartuut

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv.

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Nr. Aftale af 1. april 2013 FOA Fag og Arbejde KL Indledende bemærkninger Tilrettelæggelse

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL Frederiksberg Kommune Akademikernes Centralorganisation Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Ansættelseskontrakt for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Mellem Arbejdsgivers navn og adresse: og Medarbejders navn og adresse: Indgås

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Serie C-II. Overenskomst. Mellem

Serie C-II. Overenskomst. Mellem NALUNAARUTIT Grønlandsk Afsnit I. Lovsamling Serie CII 12 FEB. 2014 Overenskomst Mellem Naalakkersuisut Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Icattuffi at, om løn og ansættelsesvilkår for administrative

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 1999 2.3.1 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31.03.2014.

stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31.03.2014. Nedenfor følger en oversigt over de aftalte ændringer for overenskomsten mellem PenSam og AC organisationerne i forbindelse med forlængelse af overenskomsten pr. 01.04.2012. 21 Ikrafttræden og ophør...

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere