NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST"

Transkript

1 (N.P.IC.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat for pædago gisk personale ved dag- døgninstitutioner i Grønland. Indhoids fortegnelse KAPITEL 1. DÆKNINGSONRÅDE 1 Overenskomstens område 2 Pædagisk uddannet personale 3 Personale andre uddannelser 4 Ansættelse på nedsat tid KAPITEL 2. AFLØNNING 5 Aflønning at pædagisk personale i 6 Aflønning at pædagisk personale i Side: væresteder samt børne- tamiliecent re 7 7 Aflønning at pædagisk personale i 2 aldersgrupper B Aflønning at pædagisk personale i bokollektiver boenheder 9 Støttepersonkoordinatorer, eksterne praktikvej ledere/praktiklærere andre. 10 Professionelle plejefamilier under 11 Beregning at børnetal 12 Lønanciennitet 13 Udbetaling at løn m.v 14 Pensionsbidrag indbetaling herat KAPITEL 3 TILLÆG 15 Tillæg for særlig stilling 16 Hybeltillæg 17 Handicaptillæg Side 1 af 43 daginstitutioner 6 dagcentre, borgerhuse institutioner mindst døgninstitutioner, konsulenter, B de Grønlandske kommuner

2 P. (N.P.K.) Atsnit KAPITEL KAPITEL 38 Tillæg for efter Funktion i højere stilling. 4. ARHEJOSTIDSREGLER Arbejdstidsnorm Tjenestetid Hviletid Fastsat gennemsnitlig daglig Aften/nattjeneste Vagt fra vagtværelse Rådighedsvagt Ledsagerejser Koloni Tjenesteliste Pauser Fridage Fridagslængden Mistede fridage Overarbejde Afspadsering projektture delt tjeneste helligdage Rådighedstillæg Natpenge 5. overtidsbeta godtgørelse for GENERELLE ANSÆTTELSESVI LKÅR Merudgifter ved tjenesterej herunder dagpenge, nattillæg Rejseforsikring Flyttegodtgzrelse, herunder Bolig Feriefond Ferie fratrædelsesfrirejse feriegodtgørelse... Særlige feriefridage Seniorfridage Kursus Til Efter Tillidsrepræsentantfond videreuddannelse Orlov ved graviditet, barsel Ekstraordinær tjenestefrihed tjeneste ling tjeneste videreuddannelsesfonden ser, midlertidige udstyrsgodtgørelse flytteforsikring. r adoption på fredage efter kl. udsendelser, J.nr /558/2012 Side 2 af 43

3 (N.P.K.) 52 Tjenestefrihed ved barns første sygedag Tjenestefrihed løn ved barns hospitalsindlæggelse Nære pårørendes alvorlige sygdom /eller død begravelse 55 Frihed til hovedhestyrelsesarbejde Offentlige hverv Uoverensstemmelser vilkårlige afskedigelser Opsigelse, sygdom militærtjeneste Timelønnede pædager 37 KAPITEL 6. OVERGANGSEESTEMMELSER Overgangsordning for uddannelsestilskud Overgangsordning for rejser, bolig m.v Overgangsordning for l.assistenter Overgangsordning for individuelle tillæg Feriefrirejseregler for ansatte i Kangerlussuaq 39 KAPITEL 7. GYLDIGI-IEDSPERIODE Overenskomstens gyldighedsperiode 40 Bilag 1. Afdelingsopdelte døgninstitutioner ikke afdelingsopdelte døgninstitutioner specielt formål omfatter følgende institutioner 42 Bilag 2 Tillæg for efter- videreuddanneiser 43 Bilag 3 Lønoversigt 44 Bilag 4 Oversigt over særligt tillæg rådighedstillæg Side 3 at 43

4 Atsnit P. (N.P.1C.) KAPITEL 1. DÆKNINGSOMRÅDE 1 Overenskomstens område Denne overenskomst omfatter tædagisk uddannet personale, der an sættes inden for følgende områder: a) Ved anerkendt daginstitution i Grønland, herunder som støt tepædag. b) Ved pædagiske arbejdsopgaver uden for den egentlige under visning i folkeskolen som børnebibliotekspædager mu seumspædager. c) Ved klubber, borger- beboerhuse fritidscentre. d) Ved dagcentre beskæftigelsesterapeutiske foranstaltninger for arbejdsløse, pensionister m.v. lignende foran staltninger, som parterne er enige om er omfattet. e) Ved anerkendt privat eller offentlig døgninstitution i Grøn land, herunder kollegier kostskoler samt hospitalsafde linger - f) Ved midlertidige støtteforanstaltninger, der udføres i kli enters hjem (støttepædager) g) Ved længerevarende plejeforanstaltninger, hvor der ansættes personer som professionelle plejefamilier. h) Ved bokollektiver boenheder. i) Ved børne- familiecentre. Stk. 2. Personer andre uddannelser kan ansættes p denne over enskomst efter reglerne i 3. Stk. 3. Ledere kan, når rekrutteringsmæssige hensyn begrunder det, ansættes på særlige åremålsvilkår efter reglerne i aftale af 8. juni 2001 mellem Grønlands Landsstyre Akademikernes Sam menslutning i Grønland. Stk. 4. Tjenestemænd eller pensionerede tjenestemænd fra stat, selvstyre, kommuner eller koncessionerede virksomheder er ikke om fattet af overenskomsten. Stk. 5. Ved ansættelse efter denne overenskomst sendes kopi af an sættelsesbrevet til Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat. Side 4 af 43

5 (N.P.iC.) 2 Pædagisk uddannet personale Ved pædagisk uddannet personale forstås i denne overenskomst personale, der har gennemført en af følgende uddannelser: a. Socialpædag i henhold til de socialpædagiske uddannelser i Grønland. b. Børneforsorgspædag. c. Frit idspædag. d. Børnehavepædag. e. Høre- talepædag. f. Omsorgsassistent ved åndssvageforsorgen eller særforsorgen. g. Omsorgspædag (fra Omsorgsseminariet i Odense) h. Socialpædag (socialpædagisk forsøgsuddannelse) i. Fællesuddannelse til børneforsorgs-/omsorgspædag. j. Nordiske uddannelser svarende til a-h. k. Socialassistent. Stk. 2. Hvor stillinger som afdelingsleder, souschef, leder eller forstander besættes personer de i stk. 1 nævnte uddannel ser, bør uddannelsen suppleres efter- eller videreuddannelse. 3 Personale andre uddannelser Efter forhandling mellem ansættelsesmyndigheden Nunatsinni Pe rorsaasut Kattuffiat kan der ansættes anderledes kvalificerede pæ dager, såfremt den ansatte opfylder følgende kriterier: barne socialhjælper mindst 3 års erfaring pædagisk ar bejde. En sådan ansættelse gives for en tidsbegrænset periode af 3 år. Stk. 2. Ved igangsættelse af forhandling om ansættelse af barne socialhjælpere som anderledes kvalificeret pædag, fremsen des tillige dokumentation for den pågældendes erfaring for pædago gisk arbejde til Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat. Stk. 3. Personer en videregående uddannelse, hvori der indgår pædagik psykoli, kan i øvrigt ansættes efter denne overens komst. Side 5 af 43

6 (NPK.) Ansættelse på nedsat tid Ansatte kan efter ansøgning ansættes på nedsat tid, hvis det er foreneligt tjenestestedet. Grundløn tillæg reduceres i sam me forhold som arbejdstiden. Stk. 2. De øvrige særlige forhold for ansatte på nedsat tid, frem går af overenskomstens enkelte bestemmelser. KAPITEL 2. AFLØNNING 5 Aflønning af pædagisk personale i daginstitutioner Pædagisk personale ved de i 1, stk. la)-d) nævnte institutio ner aflønnes således: Stillingsbetegnelse Skalatrin Særligt tillæg (sats pr ) 1. Anderledes kvalificerede pædager kr ,00 2. Pædager 3. Afdelingsledere kr , kr ,00 4. Souschef indtil 39 børn kr ,00 5. Souschef børn kr ,00 6. Souschef børn kr ,00 7. Souschef børn 8. Souschef 120 børn derover kr , kr ,00 9. Ledere indtil 39 børn kr ,00 J.nr /668/2012 Side 6 af 43

7 (N.P.K.) 10. Ledere børn cr , Ledere børn kr , Ledere børn kr , Ledere 120 børn derover cr , Socialassistenter kr ,00 c-rundlønnen reguleres i henhold til reguleres i henhold til 65, stk , stk. 2. Særlige tillæg 6 Aflønning af pædagisk personale i dagcentre, borgerhuse væresteder saint børne- familiecentre Pædagisk personale i dagcentret Sukisaarsarfik ved daghjem met Avalegut i Nuuk, Medborgerhuset i Sisimiut samt ved det kom munale Værested for handicappede mv. i Qaqortoq samt personale ved børne- familiecentre, jf. 1 i) aflønnes således: Stillingsbetegnelse Skalatrin Særligt tillæg 1. Anderledes kvalificerede pædager 2. Pædager (gate pr ) cr , cr ,00 3. Souschefer kr ,00 4. Ledere kr ,00 5. Assistenter/støttepædager ved børne-, familie- dagcentre kr ,00 6. Sousohefer ved børne- familie- dageentre kr ,00 Side 7 af 43

8 Afsnit P. (N.P.K.) 7. Ledere ved børne- familie- dageentre kr ,00 8. Leder at Medborgerhuset i Sisimiut kr ,00 9. Socialassistenter kr ,00 Grundiønnen reguleres i henhold til reguleres i henhold til 65, stk , stk. 2. Særlige tillæg Stk. 2. Til stillingerne ved Børne familiecentre Som: - - Leder ydes et månedligt ureguleret rådighedstillæg på 3.000,00 kr. Souschef ydes et månedligt ureguleret rådighedstillæg på 1.800,00 kr. Rådighedstillægget erstatter ydelser i forbindelse bejde, ydelser for arbejde i tiden mellem ydelser for mistede fridage. for arbejde på lørdage efter samt på søn- overar 06.00, ydelser helligdage samt Stk. 3. Til stillingen som leder af Medborgerhuset i Sisimiut ydes der et rådighedstillæg på ,00 kr. i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991-niveau. Rådighedstillægget erstatter ydelser i forbin delse overarbejde, ydelser for arbejde i tiden mellem helligdage samt ydelser for mistede fridage. Regulering af rådig hedstillægget sker i henhold til 65, stk , ydelser for arbejde på lørdage efter samt på søn- 7 Aflønning at pædagisk personale i institutioner mindst Pædagisk personale aflønnes således: 2 aldersgrupper J.nr /558/2012 Side 8 af 43

9 Afsnit 1. (N.P.Ic.) Stillingsbetegnelse Skalatrin 1. Anderledes kvalificerede Særligt (sats pr ) tillæg pædager cr ,00 2. Pædager 3. Afdelingsledere kr , kr ,00 4. Souschef indtil 39 børn kr ,00 5. Souschef børn 6. Souschef børn 7. Souschef børn kr , cr , cr ,00 8. Souschef 120 børn derover kr ,00 9. Ledere indtil 39 børn 10. Ledere børn 11. Ledere børn 12. Ledere børn cr , cr , kr , kr , Ledere 120 børn derover cr , Socialassistenter kr ,00 Grundlønnen reguleres i henhold reguleres i henhold til til 65, stk , stk. 2. Særlige tillæg Side 9 af 43

10 (N.P.K.) 8 Aflønning af pædagisk personale i døgninstitutioner, bokollektiver boenheder Pædagisk personale ved døgninstitutioner m.v., jf. e) h), aflønnes således: 1, stk. 1 Stillingsbetegnelse Skalatrin Særligt tillæg 1. Anderledes kvalificerede pædager (sats pt ) kr ,00 2. Pædager kr ,00 3. Allerede ansatte 1. assistenter kr ,00 4. Afdelingsledere kr ,00 5. Afdelingsledere ved døgninstitutioner selvstændige, afd kr ,00 6. Faglærere ved døgninstitutioner. m.v kr ,00 7. Souschefer ved afdelingsopdelte institutioner ved ikke afdelingsopdelte institutioner specielt formål kr ,00 8. Sousehefer ved afdelingsopdelte institutioner specielt for mål 9. Sousehefer ved bokollektiver boenheder kr , kr , Forstandere ved ikke-afdelingsopdelte institutioner speci elt formål kr , Forstandere ved afdelingsopdelte institutioner kr , Ledere ved ikke-afdelingsopdelte bokollektiver boenheder kr ,00 Side 10 at 43

11 (N. P. IC 13. Ledere ved afdelingsopdelte bokollektiver boenheder kr , Socialassistenter kr ,00 Stk. 2. Afdelingsopdelte døgninstitutioner ikke-afdelingsop delte døgninstitutioner specielt formål er nævnt i bilag 1. Grundlønnen reguleres i henhold til 65, stk. 2. Særlige tillæg reguleres i henhold til 65, stk Støttepersonkoordinatorer, eksterne konsulenter, praktikvej ledere/praktiklærere andre De pågældende aflønnes således: Stillingsbetegne].se Skalatrin Særligt tillæg 1. Støttepersonkoordinatorer (saba pr ) kr ,00 2. Høre- talepædager 52 kr ,00 Grundlønnen reguleres i henhold til 65, stk. 2. Særlige tillæg reguleres i henhold til 65, stk. 3. Stk. 2. Pædagisk personale, som fungerer som eksterne konsulen ter uden for normalt ansættelsesområde, aflønnes efter den til en hver tid gældende undervisningssats B. Stk. 3. Specielt udpegede praktikvejledere tildeles et årligt ure guleret særligt tillæg på ,00 kr. Stk. 4. Andet pædagisk personale, som kun lejlighedsvis forestår praktikvejledning, tildeles et ureguleret tillæg på 42,00 kr. for hver gennemført praktiktime. J.nr /358/2012 Side 11 af 43

12 Afsnit 9. (II P. 1K. 10 Professionelle plejefamilier under de Grønlandske Professionelle familieplejere aflønnes trin 35 kommuner en grundløn på skala et særligt tillæg på ,00 kr. i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991-niveau. Ved anbringelse af to børn udgør tillægget ,00 kr. i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991-niveau. særlige tillæg reguleres i henhold til 65, stk. 3. De Stk. 2. Anbringelse af et 3. barn forudsætter, at der er 2 profes sionelle familieplejere. Der gives i sådanne tilfælde et yderli gere særligt tillæg på ,00 kr. i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991-niveau, til begge. Det særlige tillæg reguleres i hen hold til 65, stk. 3. Stk. 3. Familieplejere, der ikke opfylder uddannelsesbetingelserne i 2, kan efter forhandling mellem ansættelsesmyndigheden natsinni Perorsaasut Kattuffiat ansættes på dispensation, når den pågældende har beskæftiget sig bejde Nu relevant socialpædagisk ar derved opfylder betingelserne for at varetage hvervet professionel familieplejer. som Stk. 4. Der gives ikke ydelser i forbindelse arbejde i tiden mellem ter dage. på søn overarbejde, for 06.00, for arbejde på lørdage ef helligdage eller ydelser for mistede fri Stk. 5. Arbejdstidsnormen, jf. 20 finder ikke anvendelse. 11 Beregning af børnetal Lederstillinger, hvor aflønningen er afhængig at antallet at børn, jf. 5 7, indplaceres på grundlag af det antal børn, der ifølge offentlig godkendelse maksimalt kan modtages i institutio nen, idet børnene tæller som følger: J.nr /558/2012 Side 12 af 43

13 (N.P.K.) a) Et vuggestuebarn tæller som 2 børn. Ved vuggestuebørn for stås børn, der endnu ikke er fyldt 3 år. b) I en børnehave, der er godkendt en småbørnsafdeling, tæller 12 børn som 20 børn. Ved småbørn forstås børn, der er fyldt 2 år, men endnu ikke fyldt 3 år. c) Hvert barn i alderen 3-13 år tæller som i barn. d) Personer fra 14 år tæller som 1/3 barn. Stk. 2. Ændret aflønning som følge af et højere børnetal sker sam tidig ændringen i det normerede antal børn, hvis ændringen sker den i. i en måned. Sker ændringen i løbet af en måned, sker ændringen af aflønningen fra den i. i den følgende måned. Ændret aflønning som følge af et lavere børnetal sker ved ledighed i stillingen. Alle skalatrin er 2-årige. 12 Lønanciennitet Stk. 2. I lønancienniteten for pædager regnes den tid, pæda gen efter afsluttet eksamen har udført tjeneste som månedslønnet mindst halvdelen af fuld tjenestetid i en offentlig eller an erkendt privat dag- eller døgninstitution, skole eller klub for børn unge. Relevant arbejdserfaring kan regnes i anciennite ten. Stk. 3. Lønancienniteten afrundes altid til hele måneder, idet 15 dages anciennitet eller derunder ikke regnes. Stk. 4. Ved ansættelse i højere stillinger end pædagstillinger fastsættes lønancienniteten efter de for tjenestemænd i Grønlands Hjemmestyres kommunernes tjeneste i Grønland gældende regler om lønanciennitet. Stk. 5. Ansatte mere end 15 timers gennemsnitlig ugentlig be skæftigelse optjener lønanciennitet i forhold til det gennem snitlige ugentlige timeantal. J.nr /568/2012 Side 13 af 43

14 (N.P.K.) Stk. 6. I tation for tilknytning til tidligere ansættelsen afgiver den relevant beskæftigelse. ansatte dokumen Løn tillæg Udbetaling 13 at løn xn.v. udbetales månedsvis bagud marts 1993 forudlønnes i henhold marts 1991 mellem Perorsaasut til.ansatte, der pr i overenskomsten af 26. Ilinniarsimasut Peqatigiiffiat Grønlands Landsstyre for pædagisk personale ved dag- døgnin stitutioner udlønning. for børn unge i Grønland, bevarer d ret til for Stk. 2. Lønnen anvises ved hver måneds slutning som det påhviler den land eller Danmark. ansatte at udpege i et til pengeinstitut en lønkonto, i Grøn Arbejdsgiver det særlige 14 Pensionsbidrag indbetaling heraf indbetaler tillæg 10,0% af den i (stillingsafhængig 5 - tillæg) 9 nævnte skalaløn Stk. 2. Med virkning fra giveren i den pågældende det den 1. ansattes stillingsafhængige tillæg. ling udgør pr. 1. lingsafhængige sattes tillæg, taling tillæg, april pr. 1. april 2013 tilbageholder arbejds løn et beløb af samme skalaløn Den pågældende ansattes indbeta ,50% af skalalønnen det april 2014, udgør den pågældende stil indbetaling 1,25% af skalalønnen det stil].ingsafhængige pr. 1. april 2015 udgør den pågældende 2% af skalalønnen det stillingsafhængige onsbidragene indbetales at anvist pensionskasse. til en af Nunatsinni Perorsaasut an ansattes indbe tillæg. Pensi Kattuffi J.nr /553/2012 Side iq af 43

15 Afsnit P. (II. P. 1K. KAPITEL 3 TILLÆG Ved 15 Tillæg for særlig stilling ansættelse i en stilling, der i arbejdsmæssig, administrativ, kvalifikationsmæssig eller anden henseende indtager en sådan sær stilling, at den ikke omfattes af for de i 5-9 enskomstparterne særlig aftale andre vilkår. de almindelige forudsætninger nævnte lønninger m.m., træffes der mellem over om tillæg til lønnen eventuelle 16 Hybeltillæg På institutioner, hvor der findes hybler, ydes der pr. institution for ledelse tilsyn disse i alt et hybeltillæg på 9.670,00 kr. i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991-niveau til forstanderen eller den, der på institutionens vegne varetager opgaven. Såfremt flere pædager på samme institution varetager opgaven, kan oven nævnte tillæg deles i mindre tillæg. Tillægget reguleres skrevet i 65, stk. 3. som be Til ansatte eller som som 17 Handicaptillæg er tilknyttet grupper er beskæftiget handicappede personer, handicappede personer, ydes et tillæg et månedligt grundbeløb, der pr. 1. april 1991-niveau udgør 500,00 kr. svarende til 569,21 kr. pr. 1. april Tillægget reguleres som beskrevet i 65, stk. 3. Ved ansættelse på nedsat tid nedsættes tillægget i forhold til den ansattes timetal. stk. 2. Handicaptillæg ydes, når til hjælp i henhold til landstingsforordning nr. 1994, senere ændringer om 1 person i gruppen er berettiget hjælp til personer 7 af 3. november vidtgående handicap. Tillægget bortfalder ved udgangen af den måned, hvor der ikke længere er en handicappet person i gruppen. J.nr /658/2012 Side 15 af 43

16 (N.P.K.) Stk. 3. F{andicaptillæg ydes, når personens handicap er af en sådan art, at der kan konstateres så alvorlige fysiske, psykiske, tale mæssige eller emotionelle mangler, at institutionen - ansættelsesmyndighedens tilladelse må iværksætte særlige foran staltninger i forbindelse personens pasning pleje. Stk. 4. Handicaptillæg ydes endvidere i tilfælde, hvor et barns adfærd er af en sådan karakter, at der er behov for en beskyttelse af personers helbred trivsel, således at der i den anledning ansættelsesmyndighedens tilladelse iværksættes særlige foran staltninger over for personerne. Stk. 5. Ansatte, der skal arbejde iværksættelse af særlige foranstaltninger, kan ikke forpligtes til at arbejde i mere end to institutioner ad gangen. Disse ansatte kan undtagelsesvis ansættes for en tidsbegrænset periode, når der er tale om særlige foran staltninger. Den aftalte arbejdstid forudsættes optaget i ansæt telsesbrevet. 18 Tillæg for efter- videreuddannelse Ansatte, der har gennemgået en kompetencegivende efter- eller vi dereuddannelse, kan få et ikke pensionsgivende tillæg. Tillægget gives af ansættelsesmyndigheden fra den måned, hvor uddannelsen er afsluttet. Tillæg gives for gennemført efter- eller videreuddan nelse efter 1. april Stk. 2. Overenskomstens parter (Aickrediteringsudvalget) aftaler løbende, hvilke uddannelser der berettiger til tillæg efter stk. 1 samt tillæggets størrelse for den enkelte efter- eller videreud dannelse. Se Bilag 2. Side 16 at 43

17 (N.P.K. 19 Funktion i højere stilling En ansat, der efter særlig ordre eller ifølge en forud fastlagt tjenestefordeling gør midlertidig tjeneste i en højere stilling, er efter 15 dage berettiget til betaling efter de nedenfor anførte regler, under forudsætning af, at den ansatte overtager samtlige de arbejdsopgaver, der er forbundet den højere stilling. Stk. 2. Betaling under midlertidig tjeneste i højere stilling ydes et vederlag, der udgør forskellen mellem den for den ansattes egen stilling gældende løn samt eventuelt stedtillæg særligt tillæg, den løn eventuelt tillæg, den ansatte ville opnå ved oprykning i den højere stilling. Der henvises i øvrigt til reglerne i aftale af 16. oktober 1985 om betaling m.v. til tjene stemænd i Grønland under midlertidig tjeneste i højere stilling. KAPITEL 4. ARBEJDSTIDSREGLER 20 Arbej da tidsnorm Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstidsnorm er 40 timer fra drag at: a) Feriedage fridage i henhold til 31 samt b) dage, på hvilke der er tildelt den ansatte ekstraordinær tj enestefrihed. Stk. 2. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstidsnorm kan fordeles på ugens enkelte dage, som hovedregel mellem 7 9 timer pr. dag i 5 dage. Fordelingen kan ikke ændres i løbet at den aftalte norm periode, der ikke må være mindre end 4 uger ikke mere end 6 uger. Side 17 af 43

18 06.00, Afsnit P. (N. P. IC Stk. 3. I det omfang personalet på den enkelte institution ønsker arbejdstiden på 40 timer ugentligt fordelt 8 timer pr. dag i dage, skal dette ske, så vidt der af hensyn til institutionens drift foreligger mulighed herfor. Ved tilrettelæggelse af arbejds tiden på den enkelte institution skal det tilstræbes, så vidt det er muligt under hensynstagen til institutionens drift, at persona let tildeles to sammenhængende fridage. 5 Stk. 4. Ved beregning af den højeste tjenestetid tages sygedage i arbejdstidsnormen, idet den tjeneste, der skulle være udført den pågældende dag, samtidig regnes i tjenestetidsopgørelsen. Stk. 5. Rådighedsvagter samt anden tjeneste, for hvilken der ydes særskilt tillæg som godtgørelse for merarbejde, regnes ikke ved opgørelsen af tjenestetiden. Stk. 6. Tjeneste på planlagte fridage, der senere erstattes andre fridage, jf. 33, stk. 1 2, regnes i tjenestetidsop gørelsen. Ved beregningen af den højeste tjenestetid for perioden fradrages den mistede fridag ikke i periodens arbejdstidsnorm. Stk. 7. Tjeneste på planlagte fridage, der senere erstattes kontant betaling, jf. 33, stk. 3-4, afregnes særskilt. Tjenesten regnes ikke i tjenestetidsopgørelsen, ligesom arbejdstidsnormen for perioden, jf. stk. 1 2, ikke ændres. Stk. 8. Følgende arter af optjent erstatningsfrihed regnes i tjenestetidsopgørelsen som tjeneste det antal timer, erstat ningsfriheden berettiger til, d højst et antal timer, sva rende til den tjeneste, som pædagen frigøres for den pågældende dag: a) Frihed, der i henhold til overarbejde udført i en tidligere normperiode, b) Frihed, der i henhold til kl samt c) Frihed, der i henhold til stede fridage. 35, gives som erstatning for 24, gives for tjeneste i tiden 33, gives som erstatning for mi Side 18 af 43

19 (NPK.) Stk. 9. Forstandere ved lerne om højeste ten/nattjeneste, 24, døgninstitutioner tjenestetid, stk. ydes godtgørelse for merarbejde, godtgerelse for stk. 3. tjeneste omfattes ikke af godtgørelse for 5, men kan i ganske særlige jf. pâ fredage reg af tilfælde 34, stk. 4, samt natpenge efter kl , jf. 37, 5 21 Tjenestetid Ved tjenestetid forstås tiden mellem mødetid på beordrede mødested) det tidspunkt, da pædagen lade dette, over. Ved hvilepauser arbejdsstedet atter d fradrag af hvilepauser på 4 time forstås hvilke pædagen kan forlade sådanne afbrydelser i arbejdsstedet. kan (det for eller der tjenesten, i Stk. 2. Ved til, tilrettelæggelsen af tjenesten skal der tages hensyn at det administrative arbejde, der følger af myndighedskrav af forældresamarbejdet, skal udføres. Det administrative bejde må ikke føre en føres over for forringelse institutionens klientel. af det arbejde, der skal ar ud Stk. 3. Rejsetiden på tjenesterejser regnes som fuld arbejdstid, Arbejdstidsnormen for den pågældende dag anses uanset rejsetidens længde. altid for opfyldt Stk. 4. Rejsetid mellem som arbejdstid, den rejsende. kl. såfremt der er stillet kl regnes d ikke soveplads til rådighed for Stk. 5. Ved ophold uden for nesteplanen normale fridage, længde svarende Arbejdsfri dage f.eks. til på grund af den efter tjenestestedet jf. eller arbejdsfri bejdstiden som udført arbejde. trafikforbindelsers afholdes de efter tje 31. Fridagene regnes af en 20, gældende højeste perioder, som opstår arbejdstid. tilfældigt, svigten, regnes i ar Side 19 af 43

20 (N.P.K.) 22 Hviletid Hviletiden mellem 2 døgns tjenester (hovedarbejder) udgør mindst 11 timer. Hviletiden kan d tilslutning af det berørte perso nale nedsættes til B timer, når tjenstlige forhold gør det ønske ligt, når det ud fra sikkerhedsmæssige pædagiske hensyn skønnes forsvarligt. 23 Fastsat gennemsnitlig daglig tjeneste Hvis varigheden af en mindre del af en tjeneste, der er henført under den i 20, nævnte højeste tjenestetid, ikke kan kontrolle res, kan der for denne del af tjenesten fastsættes en gennemsnits varighed for den enkelte dag. 24 Aften/nattj eneste For hver fulde 40 timers tjeneste, der efter ordre eller ifølge en godkendt tjenestefordeling er udført i tiden kl ydes der 3 timers frihed , Stk. 2. Den således optjente frihed afvikles sædvanligvis ved tildeling af ekstra fridage. Stk. 3. Ved tildeling af sådanne fridage nedsættes den optjente frihed den tid, hvori der skulle være udført tjeneste den på gældende dag. Stk. 4. Den frihed, der er optjent i henhold til stk. 1, skal være endeligt afviklet ved afspadsering inden udgangen af den efterføl gende normperiode. Såfremt friheden undtagelsesvis ikke er afvik let inden udløbet af denne frist, ydes der for tilgodehavende op tjent frihed et kontant vederlag, der er beregnet efter satserne for overtidsbetaling på udbetalingstidspunktet. Stk. 5. Der ydes ikke godtgørelse efter stk. 1 - dere. 4 til forstan J.nr /55S/20].2 Side 20 af 43

21 (N.P.K.) Stk. 6. Pædagisk personale som under nattevagter, der kan henfø res til vækkes på grund at uforudsete forhold, kan da gen efter forlade arbejdspladsen tilsvarende tidligere. 25 Vagt fra vagtværelse Ansatte kan pålægges vagt fra vagtværelse. Stk. 2. Vagt fra vagtværelse indgår ikke i arbejdstidsnormen, men aflønnes 1/2080 at årslønnen pr. time. For hver ydes der i times frihed. 8 timers vagt Stk. 3. I betalingen er inkluderet evt, uforudsete ikke skema lagte opkald. Stk. 4. Vagt fra vagtværelse etableres 1 vagt for hver insti tution/afdeling. Vagtordningen skal tilrettelægges således, at der tilstræbes en ligelig belastning at de ansatte. Ledere kan indgå i vagtordningen. Stk. 5. Forudsigelige opkald (f.eks. babyers spisning, bleskift, børns faste opvågnen ved længerevarende sygdom) afbryder vagten. Vagten omfatter de uforudsete opkald, der ikke er opført på tjene stelisten. 26 Rådighedsvagt Ansatte kan pålægges rådighedsvagt fra hjemmet. Personale på rå dighedsvagt skal møde hurtigst muligt efter tilkald. Stk. 2. Rådighedsvagt indgår ikke i arbejdstidsnormen, men af lønnes 1/4160 af årslønnen pr. time. I betalingen er inkluderet evt, uforudsete ikke skemalagte opkald. Stk. 3. Rådighedsvagt etableres efter regler, der fastsættes af den myndighed, der er ansvarlig for institutionen, efter for handling Nunatsinni Perorsaasut Kattufiat. J.nr /S58/2D12 Side 21 at 43

22 (N.P.K.) 27 Leds agerej ser Ved ledsagerejser forstås rejser, hvorunder en ansat ledsager børn, unge eller handicappede, der er undergivet forsorg, i for bindelse anbringelse i familiepleje, på institution, hospital eller lignende til fra anbringelsesstedet. Som ledsagerejsetid regnes kun egentlig rejsetid, herunder evt. transitophold under rejser, hvorunder pædagen har ansvar for klienten. Stk. 2. Under ledsagerejser gælder følgende regler: a. Ved beregning af tjenestetiden inden for normperioden tages ledsagerejsedage 8 timer pr. dag. b. For hver påbegyndt 4 timers ledsagerejse ud over 8 timer pr. dag ydes der et tillæg, der pr. 1. april 1991 udgør et grundbeløb på 222,60 kr., svarende til 253,30 kr. pr. 1. april 2002 på hverdage 312,50 kr., svarende til 355,76 kr. på lørdage samt søn- helligdage. Tillægget reguleres som beskrevet i 65, stk. 3. c. Der ydes godtgørelse for mistede fridage, der i videst mu ligt omfang gives som erstatningsfrihed. Der kan kun ydes godtgørelse for én mistet fridag pr. uge samt for hellig dage. Godtgøres mistede fridage kontant vederlag, udgør dette for en 40 timers fridag betaling for 11 timer for en 64 timers fridag betaling for 16 timer. d. Øvrige regler om arbejdstid, f.eks. overarbejde, rådigheds tjeneste, tjeneste på lørdage efter kl , tjeneste på søn- helligdage, opgørelse af arbejdstid under tjenesterejser, ophæves. e. Under ].edsagerejser ydes dagpenge jf Koloni projektture Ved koloni, lejre lignende forstås ophold, hvor den ansatte er til rådighed 24 timer i døgnet, hvor institutionen forlades i mindst 2 døgn regnet fra det tidspunkt, institutionen forlades til det tidspunkt, koloni deltagerne igen ankommer til institutionen. Side 22 af 43

23 (N.P.K. Stk. 2. Ved projektture forstås ophold, hvor den ansatte er til rådighed 24 timer i døgnet, hvor institutionen forlades i spe cialpædagisk øje, i mindst 2 døgn regnet fra det tidspunkt, institutionen forlades til det tidspunkt, deltagerne igen ankommer til institutionen. Stk. 3. Der gælder følgende regler for deltagelse i kolonier, lej re lignende samt projektture: a. Omfatter alle ansatte, der i forvejen er tilknyttet insti tutionen, pædager, der antages specielt henblik på deltagelse i kolonien eller projektturen. b. Ved beregning af tjenestetiden inden for normperioden tages koloni/projektdage 11 timer pr. dag. c. Det skal under hensyntagen til institutionens drift til stræbes, at der ikke forekommer mistede fridage for tjene ste på søn- helligdage i normperioden. d. I de tilfælde, hvor det af hensyn til institutionens drift, ikke kan lade sig gøre at afvikle kompensations fridage for mistede fridage for tjeneste på søn- helligdage i normperioden, honoreres disse efter reglerne i fridage, overtidsbetal ing. 34, om overarbejde, 33, om mistede 35, om afspadsering e. Øvrige regler om arbejdstid ophæves under koloni pro j ektture. f. Vederlaget for deltagelse i koloni, lejre lignende udgør pr. 1. april 1991 et grundbeløb på 343,75 kr., svarende til 391,33 kr. pr. 1. april 2002 for hverdage 468,75 kr., svarende til 533,63 kr. pr. 1. april 2002 for lørdage samt søn- helligdage. Vederlaget reguleres som beskrevet i 65, stk. 3. g. Vederlaget for deltagelse i projektture udgør pr. 1. april 1991 et grundbeløb på 500,00 kr., svarende til 569,21 kr. pr. 1. april 2002 for hverdage 750,00 kr., svarende til 853,81 kr. pr. 1. april 2002 for lørdage samt søn- hel ligdage. Vederlaget reguleres som beskrevet i 65, stk. 3. Side 23 af 43

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever Side 1 Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, audiometrister,

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 33.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl.

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. Side 1 Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. KL Fagligt Fælles Forbund - 3F Indholdsfortegnelse Side 40.01 Side 2 Kapitel

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe mellem KL og Fagligt Fælles Forbund for teknisk service 1. april 2013-31. marts 2015 for teknisk service KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013 Virksomhedsoverenskomst mellem DSB Vedligehold A/S og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2013 I n dh oldsfortegn else: Vejledende bemærkninger til Virksomheds overenskomsten

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Falck-reddere i København

Falck-reddere i København Overenskomst 2014-2017 Falck-reddere i København Overenskomst mellem DI Overenskomst II (DSA) for Falck Danmark A/S og Chaufførernes Fagforening i København OVERENSKOMST MELLEM CF OG DI OVERENSKOMST II

Læs mere

Standard overenskomst 2012

Standard overenskomst 2012 Standard overenskomst 2012 Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere