NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST"

Transkript

1 (N.P.IC.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat for pædago gisk personale ved dag- døgninstitutioner i Grønland. Indhoids fortegnelse KAPITEL 1. DÆKNINGSONRÅDE 1 Overenskomstens område 2 Pædagisk uddannet personale 3 Personale andre uddannelser 4 Ansættelse på nedsat tid KAPITEL 2. AFLØNNING 5 Aflønning at pædagisk personale i 6 Aflønning at pædagisk personale i Side: væresteder samt børne- tamiliecent re 7 7 Aflønning at pædagisk personale i 2 aldersgrupper B Aflønning at pædagisk personale i bokollektiver boenheder 9 Støttepersonkoordinatorer, eksterne praktikvej ledere/praktiklærere andre. 10 Professionelle plejefamilier under 11 Beregning at børnetal 12 Lønanciennitet 13 Udbetaling at løn m.v 14 Pensionsbidrag indbetaling herat KAPITEL 3 TILLÆG 15 Tillæg for særlig stilling 16 Hybeltillæg 17 Handicaptillæg Side 1 af 43 daginstitutioner 6 dagcentre, borgerhuse institutioner mindst døgninstitutioner, konsulenter, B de Grønlandske kommuner

2 P. (N.P.K.) Atsnit KAPITEL KAPITEL 38 Tillæg for efter Funktion i højere stilling. 4. ARHEJOSTIDSREGLER Arbejdstidsnorm Tjenestetid Hviletid Fastsat gennemsnitlig daglig Aften/nattjeneste Vagt fra vagtværelse Rådighedsvagt Ledsagerejser Koloni Tjenesteliste Pauser Fridage Fridagslængden Mistede fridage Overarbejde Afspadsering projektture delt tjeneste helligdage Rådighedstillæg Natpenge 5. overtidsbeta godtgørelse for GENERELLE ANSÆTTELSESVI LKÅR Merudgifter ved tjenesterej herunder dagpenge, nattillæg Rejseforsikring Flyttegodtgzrelse, herunder Bolig Feriefond Ferie fratrædelsesfrirejse feriegodtgørelse... Særlige feriefridage Seniorfridage Kursus Til Efter Tillidsrepræsentantfond videreuddannelse Orlov ved graviditet, barsel Ekstraordinær tjenestefrihed tjeneste ling tjeneste videreuddannelsesfonden ser, midlertidige udstyrsgodtgørelse flytteforsikring. r adoption på fredage efter kl. udsendelser, J.nr /558/2012 Side 2 af 43

3 (N.P.K.) 52 Tjenestefrihed ved barns første sygedag Tjenestefrihed løn ved barns hospitalsindlæggelse Nære pårørendes alvorlige sygdom /eller død begravelse 55 Frihed til hovedhestyrelsesarbejde Offentlige hverv Uoverensstemmelser vilkårlige afskedigelser Opsigelse, sygdom militærtjeneste Timelønnede pædager 37 KAPITEL 6. OVERGANGSEESTEMMELSER Overgangsordning for uddannelsestilskud Overgangsordning for rejser, bolig m.v Overgangsordning for l.assistenter Overgangsordning for individuelle tillæg Feriefrirejseregler for ansatte i Kangerlussuaq 39 KAPITEL 7. GYLDIGI-IEDSPERIODE Overenskomstens gyldighedsperiode 40 Bilag 1. Afdelingsopdelte døgninstitutioner ikke afdelingsopdelte døgninstitutioner specielt formål omfatter følgende institutioner 42 Bilag 2 Tillæg for efter- videreuddanneiser 43 Bilag 3 Lønoversigt 44 Bilag 4 Oversigt over særligt tillæg rådighedstillæg Side 3 at 43

4 Atsnit P. (N.P.1C.) KAPITEL 1. DÆKNINGSOMRÅDE 1 Overenskomstens område Denne overenskomst omfatter tædagisk uddannet personale, der an sættes inden for følgende områder: a) Ved anerkendt daginstitution i Grønland, herunder som støt tepædag. b) Ved pædagiske arbejdsopgaver uden for den egentlige under visning i folkeskolen som børnebibliotekspædager mu seumspædager. c) Ved klubber, borger- beboerhuse fritidscentre. d) Ved dagcentre beskæftigelsesterapeutiske foranstaltninger for arbejdsløse, pensionister m.v. lignende foran staltninger, som parterne er enige om er omfattet. e) Ved anerkendt privat eller offentlig døgninstitution i Grøn land, herunder kollegier kostskoler samt hospitalsafde linger - f) Ved midlertidige støtteforanstaltninger, der udføres i kli enters hjem (støttepædager) g) Ved længerevarende plejeforanstaltninger, hvor der ansættes personer som professionelle plejefamilier. h) Ved bokollektiver boenheder. i) Ved børne- familiecentre. Stk. 2. Personer andre uddannelser kan ansættes p denne over enskomst efter reglerne i 3. Stk. 3. Ledere kan, når rekrutteringsmæssige hensyn begrunder det, ansættes på særlige åremålsvilkår efter reglerne i aftale af 8. juni 2001 mellem Grønlands Landsstyre Akademikernes Sam menslutning i Grønland. Stk. 4. Tjenestemænd eller pensionerede tjenestemænd fra stat, selvstyre, kommuner eller koncessionerede virksomheder er ikke om fattet af overenskomsten. Stk. 5. Ved ansættelse efter denne overenskomst sendes kopi af an sættelsesbrevet til Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat. Side 4 af 43

5 (N.P.iC.) 2 Pædagisk uddannet personale Ved pædagisk uddannet personale forstås i denne overenskomst personale, der har gennemført en af følgende uddannelser: a. Socialpædag i henhold til de socialpædagiske uddannelser i Grønland. b. Børneforsorgspædag. c. Frit idspædag. d. Børnehavepædag. e. Høre- talepædag. f. Omsorgsassistent ved åndssvageforsorgen eller særforsorgen. g. Omsorgspædag (fra Omsorgsseminariet i Odense) h. Socialpædag (socialpædagisk forsøgsuddannelse) i. Fællesuddannelse til børneforsorgs-/omsorgspædag. j. Nordiske uddannelser svarende til a-h. k. Socialassistent. Stk. 2. Hvor stillinger som afdelingsleder, souschef, leder eller forstander besættes personer de i stk. 1 nævnte uddannel ser, bør uddannelsen suppleres efter- eller videreuddannelse. 3 Personale andre uddannelser Efter forhandling mellem ansættelsesmyndigheden Nunatsinni Pe rorsaasut Kattuffiat kan der ansættes anderledes kvalificerede pæ dager, såfremt den ansatte opfylder følgende kriterier: barne socialhjælper mindst 3 års erfaring pædagisk ar bejde. En sådan ansættelse gives for en tidsbegrænset periode af 3 år. Stk. 2. Ved igangsættelse af forhandling om ansættelse af barne socialhjælpere som anderledes kvalificeret pædag, fremsen des tillige dokumentation for den pågældendes erfaring for pædago gisk arbejde til Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat. Stk. 3. Personer en videregående uddannelse, hvori der indgår pædagik psykoli, kan i øvrigt ansættes efter denne overens komst. Side 5 af 43

6 (NPK.) Ansættelse på nedsat tid Ansatte kan efter ansøgning ansættes på nedsat tid, hvis det er foreneligt tjenestestedet. Grundløn tillæg reduceres i sam me forhold som arbejdstiden. Stk. 2. De øvrige særlige forhold for ansatte på nedsat tid, frem går af overenskomstens enkelte bestemmelser. KAPITEL 2. AFLØNNING 5 Aflønning af pædagisk personale i daginstitutioner Pædagisk personale ved de i 1, stk. la)-d) nævnte institutio ner aflønnes således: Stillingsbetegnelse Skalatrin Særligt tillæg (sats pr ) 1. Anderledes kvalificerede pædager kr ,00 2. Pædager 3. Afdelingsledere kr , kr ,00 4. Souschef indtil 39 børn kr ,00 5. Souschef børn kr ,00 6. Souschef børn kr ,00 7. Souschef børn 8. Souschef 120 børn derover kr , kr ,00 9. Ledere indtil 39 børn kr ,00 J.nr /668/2012 Side 6 af 43

7 (N.P.K.) 10. Ledere børn cr , Ledere børn kr , Ledere børn kr , Ledere 120 børn derover cr , Socialassistenter kr ,00 c-rundlønnen reguleres i henhold til reguleres i henhold til 65, stk , stk. 2. Særlige tillæg 6 Aflønning af pædagisk personale i dagcentre, borgerhuse væresteder saint børne- familiecentre Pædagisk personale i dagcentret Sukisaarsarfik ved daghjem met Avalegut i Nuuk, Medborgerhuset i Sisimiut samt ved det kom munale Værested for handicappede mv. i Qaqortoq samt personale ved børne- familiecentre, jf. 1 i) aflønnes således: Stillingsbetegnelse Skalatrin Særligt tillæg 1. Anderledes kvalificerede pædager 2. Pædager (gate pr ) cr , cr ,00 3. Souschefer kr ,00 4. Ledere kr ,00 5. Assistenter/støttepædager ved børne-, familie- dagcentre kr ,00 6. Sousohefer ved børne- familie- dageentre kr ,00 Side 7 af 43

8 Afsnit P. (N.P.K.) 7. Ledere ved børne- familie- dageentre kr ,00 8. Leder at Medborgerhuset i Sisimiut kr ,00 9. Socialassistenter kr ,00 Grundiønnen reguleres i henhold til reguleres i henhold til 65, stk , stk. 2. Særlige tillæg Stk. 2. Til stillingerne ved Børne familiecentre Som: - - Leder ydes et månedligt ureguleret rådighedstillæg på 3.000,00 kr. Souschef ydes et månedligt ureguleret rådighedstillæg på 1.800,00 kr. Rådighedstillægget erstatter ydelser i forbindelse bejde, ydelser for arbejde i tiden mellem ydelser for mistede fridage. for arbejde på lørdage efter samt på søn- overar 06.00, ydelser helligdage samt Stk. 3. Til stillingen som leder af Medborgerhuset i Sisimiut ydes der et rådighedstillæg på ,00 kr. i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991-niveau. Rådighedstillægget erstatter ydelser i forbin delse overarbejde, ydelser for arbejde i tiden mellem helligdage samt ydelser for mistede fridage. Regulering af rådig hedstillægget sker i henhold til 65, stk , ydelser for arbejde på lørdage efter samt på søn- 7 Aflønning at pædagisk personale i institutioner mindst Pædagisk personale aflønnes således: 2 aldersgrupper J.nr /558/2012 Side 8 af 43

9 Afsnit 1. (N.P.Ic.) Stillingsbetegnelse Skalatrin 1. Anderledes kvalificerede Særligt (sats pr ) tillæg pædager cr ,00 2. Pædager 3. Afdelingsledere kr , kr ,00 4. Souschef indtil 39 børn kr ,00 5. Souschef børn 6. Souschef børn 7. Souschef børn kr , cr , cr ,00 8. Souschef 120 børn derover kr ,00 9. Ledere indtil 39 børn 10. Ledere børn 11. Ledere børn 12. Ledere børn cr , cr , kr , kr , Ledere 120 børn derover cr , Socialassistenter kr ,00 Grundlønnen reguleres i henhold reguleres i henhold til til 65, stk , stk. 2. Særlige tillæg Side 9 af 43

10 (N.P.K.) 8 Aflønning af pædagisk personale i døgninstitutioner, bokollektiver boenheder Pædagisk personale ved døgninstitutioner m.v., jf. e) h), aflønnes således: 1, stk. 1 Stillingsbetegnelse Skalatrin Særligt tillæg 1. Anderledes kvalificerede pædager (sats pt ) kr ,00 2. Pædager kr ,00 3. Allerede ansatte 1. assistenter kr ,00 4. Afdelingsledere kr ,00 5. Afdelingsledere ved døgninstitutioner selvstændige, afd kr ,00 6. Faglærere ved døgninstitutioner. m.v kr ,00 7. Souschefer ved afdelingsopdelte institutioner ved ikke afdelingsopdelte institutioner specielt formål kr ,00 8. Sousehefer ved afdelingsopdelte institutioner specielt for mål 9. Sousehefer ved bokollektiver boenheder kr , kr , Forstandere ved ikke-afdelingsopdelte institutioner speci elt formål kr , Forstandere ved afdelingsopdelte institutioner kr , Ledere ved ikke-afdelingsopdelte bokollektiver boenheder kr ,00 Side 10 at 43

11 (N. P. IC 13. Ledere ved afdelingsopdelte bokollektiver boenheder kr , Socialassistenter kr ,00 Stk. 2. Afdelingsopdelte døgninstitutioner ikke-afdelingsop delte døgninstitutioner specielt formål er nævnt i bilag 1. Grundlønnen reguleres i henhold til 65, stk. 2. Særlige tillæg reguleres i henhold til 65, stk Støttepersonkoordinatorer, eksterne konsulenter, praktikvej ledere/praktiklærere andre De pågældende aflønnes således: Stillingsbetegne].se Skalatrin Særligt tillæg 1. Støttepersonkoordinatorer (saba pr ) kr ,00 2. Høre- talepædager 52 kr ,00 Grundlønnen reguleres i henhold til 65, stk. 2. Særlige tillæg reguleres i henhold til 65, stk. 3. Stk. 2. Pædagisk personale, som fungerer som eksterne konsulen ter uden for normalt ansættelsesområde, aflønnes efter den til en hver tid gældende undervisningssats B. Stk. 3. Specielt udpegede praktikvejledere tildeles et årligt ure guleret særligt tillæg på ,00 kr. Stk. 4. Andet pædagisk personale, som kun lejlighedsvis forestår praktikvejledning, tildeles et ureguleret tillæg på 42,00 kr. for hver gennemført praktiktime. J.nr /358/2012 Side 11 af 43

12 Afsnit 9. (II P. 1K. 10 Professionelle plejefamilier under de Grønlandske Professionelle familieplejere aflønnes trin 35 kommuner en grundløn på skala et særligt tillæg på ,00 kr. i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991-niveau. Ved anbringelse af to børn udgør tillægget ,00 kr. i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991-niveau. særlige tillæg reguleres i henhold til 65, stk. 3. De Stk. 2. Anbringelse af et 3. barn forudsætter, at der er 2 profes sionelle familieplejere. Der gives i sådanne tilfælde et yderli gere særligt tillæg på ,00 kr. i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991-niveau, til begge. Det særlige tillæg reguleres i hen hold til 65, stk. 3. Stk. 3. Familieplejere, der ikke opfylder uddannelsesbetingelserne i 2, kan efter forhandling mellem ansættelsesmyndigheden natsinni Perorsaasut Kattuffiat ansættes på dispensation, når den pågældende har beskæftiget sig bejde Nu relevant socialpædagisk ar derved opfylder betingelserne for at varetage hvervet professionel familieplejer. som Stk. 4. Der gives ikke ydelser i forbindelse arbejde i tiden mellem ter dage. på søn overarbejde, for 06.00, for arbejde på lørdage ef helligdage eller ydelser for mistede fri Stk. 5. Arbejdstidsnormen, jf. 20 finder ikke anvendelse. 11 Beregning af børnetal Lederstillinger, hvor aflønningen er afhængig at antallet at børn, jf. 5 7, indplaceres på grundlag af det antal børn, der ifølge offentlig godkendelse maksimalt kan modtages i institutio nen, idet børnene tæller som følger: J.nr /558/2012 Side 12 af 43

13 (N.P.K.) a) Et vuggestuebarn tæller som 2 børn. Ved vuggestuebørn for stås børn, der endnu ikke er fyldt 3 år. b) I en børnehave, der er godkendt en småbørnsafdeling, tæller 12 børn som 20 børn. Ved småbørn forstås børn, der er fyldt 2 år, men endnu ikke fyldt 3 år. c) Hvert barn i alderen 3-13 år tæller som i barn. d) Personer fra 14 år tæller som 1/3 barn. Stk. 2. Ændret aflønning som følge af et højere børnetal sker sam tidig ændringen i det normerede antal børn, hvis ændringen sker den i. i en måned. Sker ændringen i løbet af en måned, sker ændringen af aflønningen fra den i. i den følgende måned. Ændret aflønning som følge af et lavere børnetal sker ved ledighed i stillingen. Alle skalatrin er 2-årige. 12 Lønanciennitet Stk. 2. I lønancienniteten for pædager regnes den tid, pæda gen efter afsluttet eksamen har udført tjeneste som månedslønnet mindst halvdelen af fuld tjenestetid i en offentlig eller an erkendt privat dag- eller døgninstitution, skole eller klub for børn unge. Relevant arbejdserfaring kan regnes i anciennite ten. Stk. 3. Lønancienniteten afrundes altid til hele måneder, idet 15 dages anciennitet eller derunder ikke regnes. Stk. 4. Ved ansættelse i højere stillinger end pædagstillinger fastsættes lønancienniteten efter de for tjenestemænd i Grønlands Hjemmestyres kommunernes tjeneste i Grønland gældende regler om lønanciennitet. Stk. 5. Ansatte mere end 15 timers gennemsnitlig ugentlig be skæftigelse optjener lønanciennitet i forhold til det gennem snitlige ugentlige timeantal. J.nr /568/2012 Side 13 af 43

14 (N.P.K.) Stk. 6. I tation for tilknytning til tidligere ansættelsen afgiver den relevant beskæftigelse. ansatte dokumen Løn tillæg Udbetaling 13 at løn xn.v. udbetales månedsvis bagud marts 1993 forudlønnes i henhold marts 1991 mellem Perorsaasut til.ansatte, der pr i overenskomsten af 26. Ilinniarsimasut Peqatigiiffiat Grønlands Landsstyre for pædagisk personale ved dag- døgnin stitutioner udlønning. for børn unge i Grønland, bevarer d ret til for Stk. 2. Lønnen anvises ved hver måneds slutning som det påhviler den land eller Danmark. ansatte at udpege i et til pengeinstitut en lønkonto, i Grøn Arbejdsgiver det særlige 14 Pensionsbidrag indbetaling heraf indbetaler tillæg 10,0% af den i (stillingsafhængig 5 - tillæg) 9 nævnte skalaløn Stk. 2. Med virkning fra giveren i den pågældende det den 1. ansattes stillingsafhængige tillæg. ling udgør pr. 1. lingsafhængige sattes tillæg, taling tillæg, april pr. 1. april 2013 tilbageholder arbejds løn et beløb af samme skalaløn Den pågældende ansattes indbeta ,50% af skalalønnen det april 2014, udgør den pågældende stil indbetaling 1,25% af skalalønnen det stil].ingsafhængige pr. 1. april 2015 udgør den pågældende 2% af skalalønnen det stillingsafhængige onsbidragene indbetales at anvist pensionskasse. til en af Nunatsinni Perorsaasut an ansattes indbe tillæg. Pensi Kattuffi J.nr /553/2012 Side iq af 43

15 Afsnit P. (II. P. 1K. KAPITEL 3 TILLÆG Ved 15 Tillæg for særlig stilling ansættelse i en stilling, der i arbejdsmæssig, administrativ, kvalifikationsmæssig eller anden henseende indtager en sådan sær stilling, at den ikke omfattes af for de i 5-9 enskomstparterne særlig aftale andre vilkår. de almindelige forudsætninger nævnte lønninger m.m., træffes der mellem over om tillæg til lønnen eventuelle 16 Hybeltillæg På institutioner, hvor der findes hybler, ydes der pr. institution for ledelse tilsyn disse i alt et hybeltillæg på 9.670,00 kr. i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991-niveau til forstanderen eller den, der på institutionens vegne varetager opgaven. Såfremt flere pædager på samme institution varetager opgaven, kan oven nævnte tillæg deles i mindre tillæg. Tillægget reguleres skrevet i 65, stk. 3. som be Til ansatte eller som som 17 Handicaptillæg er tilknyttet grupper er beskæftiget handicappede personer, handicappede personer, ydes et tillæg et månedligt grundbeløb, der pr. 1. april 1991-niveau udgør 500,00 kr. svarende til 569,21 kr. pr. 1. april Tillægget reguleres som beskrevet i 65, stk. 3. Ved ansættelse på nedsat tid nedsættes tillægget i forhold til den ansattes timetal. stk. 2. Handicaptillæg ydes, når til hjælp i henhold til landstingsforordning nr. 1994, senere ændringer om 1 person i gruppen er berettiget hjælp til personer 7 af 3. november vidtgående handicap. Tillægget bortfalder ved udgangen af den måned, hvor der ikke længere er en handicappet person i gruppen. J.nr /658/2012 Side 15 af 43

16 (N.P.K.) Stk. 3. F{andicaptillæg ydes, når personens handicap er af en sådan art, at der kan konstateres så alvorlige fysiske, psykiske, tale mæssige eller emotionelle mangler, at institutionen - ansættelsesmyndighedens tilladelse må iværksætte særlige foran staltninger i forbindelse personens pasning pleje. Stk. 4. Handicaptillæg ydes endvidere i tilfælde, hvor et barns adfærd er af en sådan karakter, at der er behov for en beskyttelse af personers helbred trivsel, således at der i den anledning ansættelsesmyndighedens tilladelse iværksættes særlige foran staltninger over for personerne. Stk. 5. Ansatte, der skal arbejde iværksættelse af særlige foranstaltninger, kan ikke forpligtes til at arbejde i mere end to institutioner ad gangen. Disse ansatte kan undtagelsesvis ansættes for en tidsbegrænset periode, når der er tale om særlige foran staltninger. Den aftalte arbejdstid forudsættes optaget i ansæt telsesbrevet. 18 Tillæg for efter- videreuddannelse Ansatte, der har gennemgået en kompetencegivende efter- eller vi dereuddannelse, kan få et ikke pensionsgivende tillæg. Tillægget gives af ansættelsesmyndigheden fra den måned, hvor uddannelsen er afsluttet. Tillæg gives for gennemført efter- eller videreuddan nelse efter 1. april Stk. 2. Overenskomstens parter (Aickrediteringsudvalget) aftaler løbende, hvilke uddannelser der berettiger til tillæg efter stk. 1 samt tillæggets størrelse for den enkelte efter- eller videreud dannelse. Se Bilag 2. Side 16 at 43

17 (N.P.K. 19 Funktion i højere stilling En ansat, der efter særlig ordre eller ifølge en forud fastlagt tjenestefordeling gør midlertidig tjeneste i en højere stilling, er efter 15 dage berettiget til betaling efter de nedenfor anførte regler, under forudsætning af, at den ansatte overtager samtlige de arbejdsopgaver, der er forbundet den højere stilling. Stk. 2. Betaling under midlertidig tjeneste i højere stilling ydes et vederlag, der udgør forskellen mellem den for den ansattes egen stilling gældende løn samt eventuelt stedtillæg særligt tillæg, den løn eventuelt tillæg, den ansatte ville opnå ved oprykning i den højere stilling. Der henvises i øvrigt til reglerne i aftale af 16. oktober 1985 om betaling m.v. til tjene stemænd i Grønland under midlertidig tjeneste i højere stilling. KAPITEL 4. ARBEJDSTIDSREGLER 20 Arbej da tidsnorm Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstidsnorm er 40 timer fra drag at: a) Feriedage fridage i henhold til 31 samt b) dage, på hvilke der er tildelt den ansatte ekstraordinær tj enestefrihed. Stk. 2. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstidsnorm kan fordeles på ugens enkelte dage, som hovedregel mellem 7 9 timer pr. dag i 5 dage. Fordelingen kan ikke ændres i løbet at den aftalte norm periode, der ikke må være mindre end 4 uger ikke mere end 6 uger. Side 17 af 43

18 06.00, Afsnit P. (N. P. IC Stk. 3. I det omfang personalet på den enkelte institution ønsker arbejdstiden på 40 timer ugentligt fordelt 8 timer pr. dag i dage, skal dette ske, så vidt der af hensyn til institutionens drift foreligger mulighed herfor. Ved tilrettelæggelse af arbejds tiden på den enkelte institution skal det tilstræbes, så vidt det er muligt under hensynstagen til institutionens drift, at persona let tildeles to sammenhængende fridage. 5 Stk. 4. Ved beregning af den højeste tjenestetid tages sygedage i arbejdstidsnormen, idet den tjeneste, der skulle være udført den pågældende dag, samtidig regnes i tjenestetidsopgørelsen. Stk. 5. Rådighedsvagter samt anden tjeneste, for hvilken der ydes særskilt tillæg som godtgørelse for merarbejde, regnes ikke ved opgørelsen af tjenestetiden. Stk. 6. Tjeneste på planlagte fridage, der senere erstattes andre fridage, jf. 33, stk. 1 2, regnes i tjenestetidsop gørelsen. Ved beregningen af den højeste tjenestetid for perioden fradrages den mistede fridag ikke i periodens arbejdstidsnorm. Stk. 7. Tjeneste på planlagte fridage, der senere erstattes kontant betaling, jf. 33, stk. 3-4, afregnes særskilt. Tjenesten regnes ikke i tjenestetidsopgørelsen, ligesom arbejdstidsnormen for perioden, jf. stk. 1 2, ikke ændres. Stk. 8. Følgende arter af optjent erstatningsfrihed regnes i tjenestetidsopgørelsen som tjeneste det antal timer, erstat ningsfriheden berettiger til, d højst et antal timer, sva rende til den tjeneste, som pædagen frigøres for den pågældende dag: a) Frihed, der i henhold til overarbejde udført i en tidligere normperiode, b) Frihed, der i henhold til kl samt c) Frihed, der i henhold til stede fridage. 35, gives som erstatning for 24, gives for tjeneste i tiden 33, gives som erstatning for mi Side 18 af 43

19 (NPK.) Stk. 9. Forstandere ved lerne om højeste ten/nattjeneste, 24, døgninstitutioner tjenestetid, stk. ydes godtgørelse for merarbejde, godtgerelse for stk. 3. tjeneste omfattes ikke af godtgørelse for 5, men kan i ganske særlige jf. pâ fredage reg af tilfælde 34, stk. 4, samt natpenge efter kl , jf. 37, 5 21 Tjenestetid Ved tjenestetid forstås tiden mellem mødetid på beordrede mødested) det tidspunkt, da pædagen lade dette, over. Ved hvilepauser arbejdsstedet atter d fradrag af hvilepauser på 4 time forstås hvilke pædagen kan forlade sådanne afbrydelser i arbejdsstedet. kan (det for eller der tjenesten, i Stk. 2. Ved til, tilrettelæggelsen af tjenesten skal der tages hensyn at det administrative arbejde, der følger af myndighedskrav af forældresamarbejdet, skal udføres. Det administrative bejde må ikke føre en føres over for forringelse institutionens klientel. af det arbejde, der skal ar ud Stk. 3. Rejsetiden på tjenesterejser regnes som fuld arbejdstid, Arbejdstidsnormen for den pågældende dag anses uanset rejsetidens længde. altid for opfyldt Stk. 4. Rejsetid mellem som arbejdstid, den rejsende. kl. såfremt der er stillet kl regnes d ikke soveplads til rådighed for Stk. 5. Ved ophold uden for nesteplanen normale fridage, længde svarende Arbejdsfri dage f.eks. til på grund af den efter tjenestestedet jf. eller arbejdsfri bejdstiden som udført arbejde. trafikforbindelsers afholdes de efter tje 31. Fridagene regnes af en 20, gældende højeste perioder, som opstår arbejdstid. tilfældigt, svigten, regnes i ar Side 19 af 43

20 (N.P.K.) 22 Hviletid Hviletiden mellem 2 døgns tjenester (hovedarbejder) udgør mindst 11 timer. Hviletiden kan d tilslutning af det berørte perso nale nedsættes til B timer, når tjenstlige forhold gør det ønske ligt, når det ud fra sikkerhedsmæssige pædagiske hensyn skønnes forsvarligt. 23 Fastsat gennemsnitlig daglig tjeneste Hvis varigheden af en mindre del af en tjeneste, der er henført under den i 20, nævnte højeste tjenestetid, ikke kan kontrolle res, kan der for denne del af tjenesten fastsættes en gennemsnits varighed for den enkelte dag. 24 Aften/nattj eneste For hver fulde 40 timers tjeneste, der efter ordre eller ifølge en godkendt tjenestefordeling er udført i tiden kl ydes der 3 timers frihed , Stk. 2. Den således optjente frihed afvikles sædvanligvis ved tildeling af ekstra fridage. Stk. 3. Ved tildeling af sådanne fridage nedsættes den optjente frihed den tid, hvori der skulle være udført tjeneste den på gældende dag. Stk. 4. Den frihed, der er optjent i henhold til stk. 1, skal være endeligt afviklet ved afspadsering inden udgangen af den efterføl gende normperiode. Såfremt friheden undtagelsesvis ikke er afvik let inden udløbet af denne frist, ydes der for tilgodehavende op tjent frihed et kontant vederlag, der er beregnet efter satserne for overtidsbetaling på udbetalingstidspunktet. Stk. 5. Der ydes ikke godtgørelse efter stk. 1 - dere. 4 til forstan J.nr /55S/20].2 Side 20 af 43

21 (N.P.K.) Stk. 6. Pædagisk personale som under nattevagter, der kan henfø res til vækkes på grund at uforudsete forhold, kan da gen efter forlade arbejdspladsen tilsvarende tidligere. 25 Vagt fra vagtværelse Ansatte kan pålægges vagt fra vagtværelse. Stk. 2. Vagt fra vagtværelse indgår ikke i arbejdstidsnormen, men aflønnes 1/2080 at årslønnen pr. time. For hver ydes der i times frihed. 8 timers vagt Stk. 3. I betalingen er inkluderet evt, uforudsete ikke skema lagte opkald. Stk. 4. Vagt fra vagtværelse etableres 1 vagt for hver insti tution/afdeling. Vagtordningen skal tilrettelægges således, at der tilstræbes en ligelig belastning at de ansatte. Ledere kan indgå i vagtordningen. Stk. 5. Forudsigelige opkald (f.eks. babyers spisning, bleskift, børns faste opvågnen ved længerevarende sygdom) afbryder vagten. Vagten omfatter de uforudsete opkald, der ikke er opført på tjene stelisten. 26 Rådighedsvagt Ansatte kan pålægges rådighedsvagt fra hjemmet. Personale på rå dighedsvagt skal møde hurtigst muligt efter tilkald. Stk. 2. Rådighedsvagt indgår ikke i arbejdstidsnormen, men af lønnes 1/4160 af årslønnen pr. time. I betalingen er inkluderet evt, uforudsete ikke skemalagte opkald. Stk. 3. Rådighedsvagt etableres efter regler, der fastsættes af den myndighed, der er ansvarlig for institutionen, efter for handling Nunatsinni Perorsaasut Kattufiat. J.nr /S58/2D12 Side 21 at 43

22 (N.P.K.) 27 Leds agerej ser Ved ledsagerejser forstås rejser, hvorunder en ansat ledsager børn, unge eller handicappede, der er undergivet forsorg, i for bindelse anbringelse i familiepleje, på institution, hospital eller lignende til fra anbringelsesstedet. Som ledsagerejsetid regnes kun egentlig rejsetid, herunder evt. transitophold under rejser, hvorunder pædagen har ansvar for klienten. Stk. 2. Under ledsagerejser gælder følgende regler: a. Ved beregning af tjenestetiden inden for normperioden tages ledsagerejsedage 8 timer pr. dag. b. For hver påbegyndt 4 timers ledsagerejse ud over 8 timer pr. dag ydes der et tillæg, der pr. 1. april 1991 udgør et grundbeløb på 222,60 kr., svarende til 253,30 kr. pr. 1. april 2002 på hverdage 312,50 kr., svarende til 355,76 kr. på lørdage samt søn- helligdage. Tillægget reguleres som beskrevet i 65, stk. 3. c. Der ydes godtgørelse for mistede fridage, der i videst mu ligt omfang gives som erstatningsfrihed. Der kan kun ydes godtgørelse for én mistet fridag pr. uge samt for hellig dage. Godtgøres mistede fridage kontant vederlag, udgør dette for en 40 timers fridag betaling for 11 timer for en 64 timers fridag betaling for 16 timer. d. Øvrige regler om arbejdstid, f.eks. overarbejde, rådigheds tjeneste, tjeneste på lørdage efter kl , tjeneste på søn- helligdage, opgørelse af arbejdstid under tjenesterejser, ophæves. e. Under ].edsagerejser ydes dagpenge jf Koloni projektture Ved koloni, lejre lignende forstås ophold, hvor den ansatte er til rådighed 24 timer i døgnet, hvor institutionen forlades i mindst 2 døgn regnet fra det tidspunkt, institutionen forlades til det tidspunkt, koloni deltagerne igen ankommer til institutionen. Side 22 af 43

23 (N.P.K. Stk. 2. Ved projektture forstås ophold, hvor den ansatte er til rådighed 24 timer i døgnet, hvor institutionen forlades i spe cialpædagisk øje, i mindst 2 døgn regnet fra det tidspunkt, institutionen forlades til det tidspunkt, deltagerne igen ankommer til institutionen. Stk. 3. Der gælder følgende regler for deltagelse i kolonier, lej re lignende samt projektture: a. Omfatter alle ansatte, der i forvejen er tilknyttet insti tutionen, pædager, der antages specielt henblik på deltagelse i kolonien eller projektturen. b. Ved beregning af tjenestetiden inden for normperioden tages koloni/projektdage 11 timer pr. dag. c. Det skal under hensyntagen til institutionens drift til stræbes, at der ikke forekommer mistede fridage for tjene ste på søn- helligdage i normperioden. d. I de tilfælde, hvor det af hensyn til institutionens drift, ikke kan lade sig gøre at afvikle kompensations fridage for mistede fridage for tjeneste på søn- helligdage i normperioden, honoreres disse efter reglerne i fridage, overtidsbetal ing. 34, om overarbejde, 33, om mistede 35, om afspadsering e. Øvrige regler om arbejdstid ophæves under koloni pro j ektture. f. Vederlaget for deltagelse i koloni, lejre lignende udgør pr. 1. april 1991 et grundbeløb på 343,75 kr., svarende til 391,33 kr. pr. 1. april 2002 for hverdage 468,75 kr., svarende til 533,63 kr. pr. 1. april 2002 for lørdage samt søn- helligdage. Vederlaget reguleres som beskrevet i 65, stk. 3. g. Vederlaget for deltagelse i projektture udgør pr. 1. april 1991 et grundbeløb på 500,00 kr., svarende til 569,21 kr. pr. 1. april 2002 for hverdage 750,00 kr., svarende til 853,81 kr. pr. 1. april 2002 for lørdage samt søn- hel ligdage. Vederlaget reguleres som beskrevet i 65, stk. 3. Side 23 af 43

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut AFIS medarbejdere, RAP NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014 Grønlandsk Serie Lovsamling C II Overenskomst mellem Naalakkersui sut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforenin gen af 1917 for AFIS medarbejdere

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit T. (Tolke S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Tolke.

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

Serie C-II. Overenskomst. Mellem

Serie C-II. Overenskomst. Mellem NALUNAARUTIT Grønlandsk Afsnit I. Lovsamling Serie CII 12 FEB. 2014 Overenskomst Mellem Naalakkersuisut Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Icattuffi at, om løn og ansættelsesvilkår for administrative

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 8.!.K.) 14NOV. 2014 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-1I OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede Plejemzdre,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit L. (Levnedsmiddeibranchen S.1. K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut Kattuffiat

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK Indhold Indledning... 3 1. Aftale... 3 1.1 Reglerne gælder for... 3 1.2 Reglerne gælder delvis

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Arbejdstidsaftalen Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Rammeaftale mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund om arbejdstidsregler Bilag 6 1. Arbejdstid mm. Arbejdstid Ved arbejdstid forstås tiden mellem mødetid

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalister m.v. og driftsteknikere, ansat i

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn...... 3 4

Læs mere

NALUNAARUTIT - Serie C-II

NALUNAARUTIT - Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat(IMAK) for timelærere og vikarer i folkeskolen i Grønland Indhoidsfortegnelse

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE OVERENSKOMST for lægestuderende, der ansættes som vikar i underordnet lægestilling **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Grønlands Landsstyre som aftale eller overenskomstdart, der indeholder bestemmelser om feriefrireser.

Grønlands Landsstyre som aftale eller overenskomstdart, der indeholder bestemmelser om feriefrireser. GRØNLANDS HJEMMESTYRE Journal nr. 17.43/000/001 Personaledirektoratet Cirkulære nr. 2/95 13. februar 1995 CI RKULERE om feriefrirej ser Incihoidsfortegnelse 1. Optjening 2 2. Afvikling 3 3. Medarbejderens

Læs mere

Serie C-II OVERENSKOMST

Serie C-II OVERENSKOMST NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de fra 1970 gældende

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling - 1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I 30. j uni 2004 Af sni t 2, Gr uppe 1 Lb. nr. Aftale om klassificering af ledere og undervisere ved Ilinniarfissuaq/Seminariet, Socialpædagogisk Seminarium,

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. )

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. ) S.I. K. ) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C-I[ I 4 Ì{0V. 204 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Katt.uffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2013-2015 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening

Overenskomst mellem Den selvejende institution Under Kastanien og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening 1 Område Denne overenskomst omfatter personer der ansættes i lærerstillinger

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold.

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold. Afsnit L. (Lærlinge Elever 5.1. K) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-I1 14NOV, 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriec Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Lærlinge

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 042-10 J.nr. 09-233-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende

Læs mere