Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen"

Transkript

1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen

2 Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang Sammenfatning af undersøgelsens resultater... 1 Opnåelse af måltal på 85%... 1 Opnåelse af måltal på 80%... 1 Sammenligning mellem 2012 og Sammenligning af offentlig og privat udbyder Metode... 2 Spørgeskemaerne... 2 Mål for tilfredshed og svarprocent Læsning af undersøgelsens resultater... 3 Målopfyldelse for tilfredshed og svarprocent... 3 Bemærkninger... 3 Anvendelse af undersøgelsen Tilfredsheden blandt modtagere af hjemmepleje... 4 Samlet tilfredshed i 2015 sammenholdt med Samlet tilfredshed under 85 % og 80%... 7 De enkelte spørgsmåls resultater... 8 Gennemsnitlig tilfredshed fordelt på offentlig og privat... 14

3 1. Baggrund for undersøgelsen Regeringen har i den økonomiske aftale med Kommunernes Landsforening (KL) anbefalet, at der laves brugertilfredshedsundersøgelser (BTU) inden for dagtilbudsområdet, skoleområdet og ældreområdet. Det anbefales, at undersøgelserne gennemføres hvert andet eller tredje år for at følge udviklingen. Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne oplever indflydelse og samspil med kommunen i udviklingen af kommunens tilbud og ser tilfredshedsundersøgelsen som en oplagt mulighed for dette. I 2012 besluttede Udvalget for sundhed, ældre og social, at BTUen skulle gennemføres på alle udvalgets områder. Denne undersøgelse er en gentagelse af undersøgelsen for hjemmeplejen fra Undersøgelsens omfang Undersøgelsen af hjemmeplejen, der fremgår af denne hovedrapport, er gennemført i marts og april 2015, og omfatter alle borgere, der modtager hjemmepleje fra kommunen eller en privat leverandør. Undersøgelsen omfatter i alt 1200 borgere. Borgere, der modtager hjælp fra både det kommunale og private, har modtaget to særskilte spørgeskemaer. Ud over denne hovedrapport er der udarbejdet en særskilt rapport for hvert af de kommunale teams og de tre private leverandører; Elite Miljø, Privatplejen og Forenede Care. 2. Sammenfatning af undersøgelsens resultater Den samlede tilfredshed med hjemmeplejen ligger på 82%. I 2012 var tallet 83%. Opdeler man tilfredsheden efter offentlig og privat udbyder, er tilfredsheden hhv. 83% for det offentlige og 80% for det private. Opnåelse af måltal på 85% Af de 15 spørgsmål hvor måltallet er 85% tilfredshed, når kun 4 spørgsmål en tilfredshed på 85% eller derover. Højest ligger spørgsmålet om Tilfredshed med hjælpen til at gå i bad med 89%. Lavest ligger spørgsmålet om Hvordan har din evne til at klare dig selv i de daglige gøremål udviklet sig under hjemmepleje-indsatsen med 31%. Fjernes Ved ikke besvarelserne for spørgsmålene, når spørgsmålene Tilfredshed med hjælpen til tøjvask og Hvad synes du om medarbejdernes støtte til at gøre dig så selvhjulpen som mulig i forhold til personlig pleje ligeledes over måltallet på 85%. Opnåelse af måltal på 80% Af de 6 spørgsmål hvor måltallet er 80% tilfredshed, når 2 spørgsmål over måltallet. Det drejer sig om spørgsmålene Er hjælperne venlige og Udviser hjælperne respekt der har hhv. 95% og 88%. Lavest ligger spørgsmålene Er det oftest de samme hjælpere der kommer og Er hjælpen lige god uanset hvilken hjælper der kommer med 42%. Selvom Ved ikke besvarelserne fjernes fra de spørgsmål, der ligger under måltallet, er der ingen af disse, der ændrer sig markant. Sammenligning mellem 2012 og 2015 Overordnet set er procentsatserne for tilfredshed i 2015 meget lig tallene fra Den største fremgang i procentpoint ses på spørgsmålene om Tilfredshed med hjælpen til tøjvask og Tilfredshed med hjælp til bestilling af varer der begge er gået op med 6 procentpoint. Den største nedgang ses i spørgsmålene om Tilfredshed med leveret mad der er gået ned med 5 procentpoint, samt Tilfredshed med Syddjurs træner der er gået ned med 6 procentpoint. Sammenligning af offentlig og privat udbyder Overordnet set ligger den procentmæssige tilfredshed med offentlig og privat hjemmepleje meget ens. 1

4 En markant forskel ses dog på spørgsmålet Er det oftest de samme hjælpere, som kommer. Kun 32% af de der modtager offentlig hjemmehjælp har svaret Ja, mens tallet er 87% for de private udbydere. Til spørgsmålene Kommer hjælperne generelt på de aftalte tidspunkter er tilfredsheden i det offentlige højest med 83% mod 59% i det private. 3. Metode Til at følge undersøgelsen er der blevet nedsat en styregruppe bestående af områdelederne Birgitte Anthonsen og Karen Margrethe Holdsbjerg-Larsen, teamlederne Kirsten Secher og Marie Kallestrup Friis samt medarbejderrepræsentanterne Pia Lykke Nielsen og Lone Rasmussen. Derudover har arbejdsmiljøkonsulent Tove Gregersen og projektleder Anja Block Olsen fra Ledelsessekretariatet siddet i styregruppen og stået for udførelsen. Styregruppen har udarbejdet de omkringliggende rammer for undersøgelsen og fastsat den anvendte spørgeramme. KL har udarbejdet et nationalt koncept for brugertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet, og har således fremsat en valideret spørgeramme. Størstedelen af spørgsmålene i KLs model er obligatoriske med henblik på at kunne sammenligne tilfredsheden på tværs af kommuner på Tilfredshedsportalen.dk. Det spørgeskema, der er anvendt i undersøgelsen blev udarbejdet af KL tilbage i Spørgeskemaerne Styregruppen har i undersøgelsen for hjemmeplejen valgt at tilføje fire lokale spørgsmål til spørgeskemaet. Det drejer sig om spørgsmålet Støtter personalet dig i at opnå størst mulig selvstændighed og livskvalitet?. Derudover har man valgt at spørge ind til tilfredsheden blandt borgere der deltager i Syddjurs træner for en bedre fremtid samt tilfredsheden blandt de borgere, der får leveret mad. Endeligt er der stillet spørgsmålet Ved du, at du kan bytte en visiteret ydelse?. Spørgsmålene Hvad synes du om maden du får levet samt Hvordan er kontakten til din planlægger/teamleder i kommunen? er ikke med i spørgeskemaet om de private udbydere. Uddeling og indsamling af spørgeskemaerne er foregået over en periode på ca. 6 uger. Borgere, der kun modtager hjælp fra en privat leverandør, har fået spørgeskemaet tilsendt med posten, og har ligeledes haft mulighed for at returnere med post. Det samme gør sig gældende for de borgere, der kun modtager praktisk hjælp fra det kommunale, da omdelings- og indsamlingstiden ved disse borgere ellers ville strække sig over for lang tid. Borgere, der modtager personlig pleje fra det kommunale, har fået spørgeskemaet omdelt og indsamlet gennem personalet i de forskellige teams. Personalet i både den kommunale og private hjemmepleje er blevet informeret om, at de ikke måtte hjælpe borgerne med udfyldelse af spørgsmålene, da dette kunne påvirke svarene. Ved undersøgelsens afslutning er der foretaget telefoninterviews for at få dem samlede svarprocent for de forskellige teams op over 60%. Mål for tilfredshed og svarprocent Måltallene er de samme som i 2012 blev fastsat af Udvalget for Sundhed, ældre og social. Der arbejdes i 2015 ud fra måltallet på 85%, svarende til at 85% af boregren skal have svaret tilfreds eller meget tilfreds til spørgsmålene om plejen. Til spørgsmålene om de praktiske forhold og hjælperne er svarmulighederne dog anderledes, og der arbejdes her mod et måltal på 80%, svarende til at 80% skal have svaret Ja til spørgsmålene. Der blev ved fastsættelsen af måltallet ikke taget stilling til, om det var inklusiv eller eksklusiv svarkategorien Ved ikke. Da disse besvarelser påvirker vægtningen af de reelle besvarelser om tilfredsheden, har vi udvalgte steder i rapporten valgt at angive tilfredsheden både med og uden Ved ikke kategorien. 2

5 Der arbejdes ud fra et mål om en svarprocent på over 70%, og med et minimum på 60%, for at sikre et validt datagrundlag. 4. Læsning af undersøgelsens resultater Ud for hvert spørgsmål er der angivet en graf, der angiver hvor stor en procentdel, der har svaret inden for de mulige svarkategorier. På grund af afrundinger vil summen af procentangivelserne i et givet spørgsmål, ikke altid ramme 100%. Værdier under 2 % vil ofte ikke være angivet på grund af manglende plads. Tallet til højre for hver graf angiver det faktiske antal svar på spørgsmålet. Svarkategorien modtager ikke hjælp til dette er ikke medregnet i resultaterne. Gennemsnit er beregnet på en skala fra 1 til 5, hvor 5 svarer til den højeste tilfredshed. Derfor, jo højere gennemsnit, jo større tilfredshed. Gennemsnittene for spørgsmålene under praktiske forhold og personalet er dog beregnet på en skala fra 1 til 3, hvor 3 = Ja, 2 = både og og 1 = nej. Ved gennemsnitsberegninger er ved ikke/ikke relevant ikke medregnet, hvilket også betyder, at de ikke tæller med i antal svar. På side 14 og 15 findes samlede benchmarkoversigter, der viser gennemsnittene for tilfredsheden i det offentlige og private. Målopfyldelse for tilfredshed og svarprocent Som nævnt ovenfor har Udvalget for sundhed, ældre og social fastsat, at der arbejdes mod, at 85% af borgerne samlet set skal have svaret meget tilfreds eller tilfreds på spørgsmålene, og Ja på 80% af spørgsmålene hvor svarmulighederne er anderledes. Der findes på side 5 og 6 en oversigt over, hvordan hvert enkelt spørgsmål rangerer i forhold til måltallene. I samme diagrammer er angivet tallene for 2012, og udviklingen siden da kan derved tolkes. Der er udsendt og omdelt 1200 spørgeskemaer hvoraf 778 er besvaret. Dette giver en svarprocent på 64,6%. Bemærkninger Det er efter distribueringen og indsamling og spørgeskemaerne opdaget, at der i spørgeskemaet mangler spørgsmålet hvor tilfreds er du med hjælpen til toiletbesøg, under spørgsmålene om personlig pleje. Dette er en yderst beklagelig fejl. På 39 af de indsamlede skemaer har borgeren fjernet mærkatet, der viser hvem besvarelsen kommer fra, og derved også hvilket team besvarelsen vedrører. I disse tilfælde er respondenterne oprettet som Afrevet navn som team. Disse 39 besvarelser indgår i tallene i diagrammerne på side 5 og 6, men er ikke medtaget i afsnittet De enkelte spørgsmåls resultater på side 8 og frem. De 39 skemaer indgår i benchmarkoversigterne på side 14 og 15 i kolonnen I alt. I de tilfælde hvor respondenten har sat flere krydser til ét spørgsmål, eller der på anden vis har været uklarhed om besvarelsen, er svarene på det pågældende spørgsmål ikke blevet indtastet. Anvendelse af undersøgelsen En tilfredshedsundersøgelse som denne er en måling af den kvalitet, som borgerne oplever for øjeblikket. Undersøgelsen kan ikke stå alene ved vurderingen af tiltag på området, da andre forhold som f.eks. den faglige kvalitet også er indikatorer, der skal medtænkes. Undersøgelsen bør derfor følges op af dialog i organisationen. 3

6 5. Tilfredsheden blandt modtagere af hjemmepleje De følgende sider viser resultaterne for undersøgelsen i hjemmeplejen. Af de 714 borgere der har angivet køn er fordelingen 67% kvinder og 33% mænd. Besvarelserne fra de 778 borgere, fordeler sig som følgende (der skal tages højde for afrundinger i procenttal): Team Antal besvarelser Svarprocent for teamet Ringparken/Søhusparken team % Ringparken/Søhusparken team % Ringparken/Søhusparken team % Ringparken/Søhusparken team % Rosengården/Lillerup team % Rosengården/Lillerup team % Rosengården/Lillerup team % Rosengården/Lillerup team % Elite Miljø 38 62% Privatplejen 46 61% Forenede Care 60 61% 39 besvarelser er kommet tilbage, hvor label med navn er pillet af, og de kan derfor ikke placeres under et plejeteam. Besvarelserne tæller dog med i den overordnede statistik og i den samlede svarprocent. Frekvenssen af hjælp hos de borgere der har svaret på undersøgelsen fordeler sig som følgende (der skal tages højde for afrundinger i procenttal): Frekvensen af hjælp Antal borgere Procentdel af de samlede besvarelser på spørgsmålet Flere gange om dagen % 1 gang om dagen % Flere gange om ugen 39 5% 1 gang om ugen 34 5% Hver 2. uge % Hver 3. uge eller mindre 3 1% Ved ikke/ikke besvaret 7 1% Vurdering af eget helbred Figur 1.1 4

7 Samlet tilfredshed i 2015 sammenholdt med 2012 Nedenstående diagrammer viser den samlede tilfredshed for 2015 og 2012 og er således det antal besvarelser, der enten har været Meget tilfreds eller Tilfreds på de enkelte spørgsmål. Diagrammet indeholder de sammenlagte tal fra offentlig og privat udbyder samt de skemaer der går under Afrevet navn. Den røde linje indikerer måltallet på 85%. Ved ikke er her talt med i besvarelserne. Bemærk, at enkelte af spørgsmålene ikke indgik i undersøgelsen i Figur

8 Nedenstående diagram viser den samlede tilfredshed for 2015 og 2012 og er således det antal besvarelser, der har været Ja på de enkelte spørgsmål. Diagrammet indeholder de sammenlagte tal fra offentlig og privat udbyder samt de skemaer der går under Afrevet navn. Den røde linje indikerer måltallet på 80%. Ved ikke er her talt med i besvarelserne. Bemærk, at et enkelt af spørgsmålene ikke indgik i undersøgelsen i Figur

9 Samlet tilfredshed under 85 % og 80% Diagrammerne viser de spørgsmål, der i 2015 ligger under måltallene på hhv. 85% og 80% tilfrdshed, illustreret ved den røde linje. Figur 3.1 Med Ved ikke Uden Ved ikke 7

10 De enkelte spørgsmåls resultater Samlet tilfredshed Samlet tilfredshed med hjemmeplejen Figur 4.1 Personlig pleje Tilfredshed med hjælpen til at gå i bad Figur 5.1 Tilfredshed med hjælpen til at blive vasket Figur 5.2 Tilfredshed med hjælpen til af- og påklædning Figur 5.3 8

11 Tilfredshed med hjælpen til den personlige pleje samlet set Figur 5.4 Maden Tilfredshed med leveret mad Figur 6.1 Praktisk hjælp Tilfredshed med hjælpen til rengøring Figur 7.1 Tilfredshed med hjælpen til tøjvask Figur 7.2 9

12 Tilfredshed med hjælp til bestilling af varer Figur 7.3 * der gøre opmærksom på det lave antal besvarelser for den private udbyder i ovenstående graf Tilfredshed med den praktiske hjælp samlet set Figur 7.4 Selvhjulpenhed Hvad synes du om medarbejdernes støtte til at gøre dig så selvhjulpen som mulig i forhold til personlig pleje Figur 8.1 Hvad synes du om medarbejdernes støtte til at gøre dig så selvhjulpen som mulig i forhold til praktiske gøremål Figur

13 Hvordan har din evne til at klare dig selv i de daglige gøremål udviklet sig under hjemmepleje-indsatsen Figur 8.3 Syddjurs træner Hvor tilfreds er du med forløbet? Figur 9.1 Personalet Er det oftest de samme hjælpere, som kommer Figur 10.1 Er hjælpen lige god uanset hvilken hjælper, der kommer Figur

14 Kommer hjælperne generelt på de aftalte tidspunkter Figur 10.3 Er hjælperne venlige Figur 10.4 Udviser hjælperne respekt Figur 10.5 Støtter personalet dig i at opnå størst mulig selvstændighed og livskvalitet Figur 10.6 Kontakt til kommunen Tilfredshed med kontakten til kommunen Figur

15 Ydelser og leverandør Ved du, at du kan vælge mellem kommunale og private leverandører? Figur 12.1 Ved du, at du kan bytte en visiteret ydelse? Figur

16 ROLI RISØ Private I alt Gennemsnitlig tilfredshed fordelt på offentlig og privat Gennemsnittet er beregnet på en skala fra 5-1 hvor: 5 = Meget tilfreds 4 = Tilfreds 3 = Både og 2 = Utilfreds 1 = Meget utilfreds Farverne indikerer hvor godt gennemsnittet er. Da det er meget svært at opnå et gennemsnit på 5, markeres gennemsnit på 4,5 og derover som topplaceringer. 4, ,49 3-3,99 2-2,99 1-1,99 Benchmarkoversigt 1 Samlet tilfredshed med hjemmeplejen 4,10 4,12 4,21 4,11 Tilfredshed med hjælpen til at gå i bad 4,34 4,26 4,23 4,29 Tilfredshed med hjælpen til at blive vasket 4,40 4,25 3,75 4,29 Tilfredshed med hjælpen til af- og påklædning 4,37 4,29 3,86 4,31 Tilfredshed med hjælpen til den personlige pleje samlet set 4,33 4,27 4,21 4,30 Tilfredshed med leveret mad 3,99 3,72-3,85 Tilfredshed med hjælpen til rengøring 3,94 3,97 4,17 3,99 Tilfredshed med hjælpen til tøjvask 4, ,18 4,18 Tilfredshed med hjælp til bestilling af varer 4,25 4,33 2,33* 4,18 Tilfredshed med den praktiske hjælp samlet set 4,03 4,15 4,13 4,08 Medarbejdernes støtte til selvhjulpenhed til personlig pleje 4,27 4,23 3,92 4,23 Medarbejdernes støtte til selvhjulpenhed til praktiske gøremål 4,10 4,08 4,15 4,08 Udvikling i evne til at klare dig selv i de daglige gøremål 3,23 3,25 3,24 3,23 Tilfredshed med "Syddjurs træner" 4,28 3,98 3,96 4,11 Tilfredshed med kontakten til kommunen 4,25 4,11-4,15 * Bemærk at der til dette spørgsmål kun er 6 besvarelser, hvoraf 3 har svaret Ved ikke 14

17 ROLI RISØ Private I alt Gennemsnittet er beregnet på en skala fra 3-1 hvor: 3 = Ja 2 = Både og 1 = Nej 2, ,49 1 1,99 Benchmarkoversigt 2 Er det oftest de samme hjælpere, som kommer 1,96 2,04 2,84 2,15 Er hjælpen lige god uanset hvilken hjælper, der kommer 2,07 2,22 2,25 2,13 Kommer hjælperne generelt på de aftalte tidspunkter 2,48 2,53 2,78 2,56 Er hjælperne venlige 2,94 2,96 2,98 2,95 Udviser hjælperne respekt 2,86 2,90 2,93 2,89 Støtter personalet dig i at opnå størst mulig selvstændighed og livskvalitet 2,73 2,69 2,69 2,70 15

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Hovedrapport for demensafsnit

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Hovedrapport for demensafsnit Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for demensafsnit Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for demensafsnit Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for dagplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for dagplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården aa Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Ågården Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode... 2 Spørgeskemaerne...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Romlehøj Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode... 2 Spørgeskemaerne...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Børnehuset Uglen Skole og Dagtilbud Side 0 af 7 Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Undersøgelsens omfang... 2 2 Metode... 2 2.1 Spørgeskemaerne... 2 2.2 Mål for svarprocent

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Hornslet Skole Skole og Dagtilbud Side 0 af 11 Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Undersøgelsens omfang... 2 2 Metode... 2 2.1 Spørgeskemaerne... 2 2.2 Mål for svarprocent

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Sagsid 12/2938 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: 2-4, 7-8,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Læsevejledning og databehandling...3 Hjemmepleje... 4 Samlet tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje...4 Praktisk hjælp...5 Kerneydelser...5 Den personlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Hjemmeplejen Limfjord Antal beelser: 120 Svarprocent: 67,80% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 33 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 94% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 20 Svarprocent: 33,90% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Hem, Lem og Rønbjerg Ældrecentre Antal beelser: Svarprocent: Skive 2015 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 15 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2011 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Til kommunen: Det er valgfrit for kommunen, om spørgsmål 8, 9 10 medtages i undersøgelsen. Endvidere er de delspørgsmål i spørgsmålene 1,2, 4 6, som

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Ydes Hjemmeservice Antal beelser: 30 Svarprocent: 60,00% Skive 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 18 Svarprocent: 54,55% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning over tid Modtagere af hjemmepleje En Institution beelser: 108 Svarprocent: 48,65% Assens og Sammenligning af institution over tid - Assens

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fredericia Kommune Modtagere af Hjemmepleje Antal beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01 % Fredericia 2012 Side 1 ud af 20 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen Us. 5954 September 2009 + 0 SPØRGESKEMA TIL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BEBOERE I PLEJEBOLIG Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen bland beboere i plejebolig

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.42.00-P05-3-14 Dato: 23.01.15. Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet i Hørsholm Kommune Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i de ældres tilfredshed med kommunes tilbud Dermed har de daglige ledere på ældreområdet og de politiske interessenter

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Center for Sundhed og Velfærd

Tilfredshedsundersøgelse Center for Sundhed og Velfærd Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje, genoptræning og beboere i plejebolig 2 Tilfredshedsundersøgelse 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Hjemmepleje Baselinemåling beelser: 2.261 Svarprocent: 71,53% Side 1 ud af 11 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen Efteråret 2016 Indhold Indledning...2 Opsummering...3 Høj tilfredshed samlet set...3 Potentielt udviklingspunkt

Læs mere

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Borgere der modtager hjemmehjælp Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Metode Indsamling TNS Gallup har på vegne af Greve Kommune telefonisk kontaktet alle registrerede

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE ÅRHUS PRIVATE HJEMMEHJÆLP Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet for en privat leverandør af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Gribskov Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 TNS

Brugertilfredshedsundersøgelse Gribskov Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 TNS Gribskov Kommune Contents 1 Metode og læsevejledning 5 2 Opsummering 9 3 Borgere der bor i plejecentre 13 4 Borgere der modtager hjemmepleje 51 5 Borgere der modtager genoptræning 94 6 Bilag 131 2 Baggrund

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Brugertilfredshed 2007

Brugertilfredshed 2007 Antal besvarelser: 24 Svarprocent: 57 Om rapporten Århus Kommune har i november og december 2007 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole og/eller

Læs mere

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Antal besvarelser: 20 Svarprocent: 61% Social, Sundhed og Arbejdsmarked Rådhus Allé 5, 5610 Assens socialogsundhed@assens.dk Indledning Som

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport Hjemmehjælp i Herning 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Grundlæggende data og metode 4 2.1 Metode 5 3 Resultater og konklusioner 6 3.1 Forslag til

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

gsid 12/2938 Daginstitutionerne Hovedrapport Side 1

gsid 12/2938 Daginstitutionerne Hovedrapport Side 1 gsid 12/2938 Daginstitutionerne Hovedrapport Side 1 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 BENCHMARK-RAPPORT AARHUS KOMMUNE OFFENTLIG OG PRIVAT LEVERANDØR Rapportens opbygning Denne rapport dækker resultaterne for offentlige og private leverandører af hjemmehjælp

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Syddjurs kommunale tandpleje Hovedrapport

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Syddjurs kommunale tandpleje Hovedrapport Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Syddjurs kommunale tandpleje Hovedrapport Marts 2013 Sagsnr. 12/13026 Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne oplever indflydelse og samspil med kommunen, når

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 Rapporten er lavet d.3-08-203 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 203 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: None Kortlægning: Tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Hjemmeplejeområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 88 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE MAD- LEVERANDØRER Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på madområdet af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp, personlige

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 Rapporten indeholder resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen udført i Borgerservice efteråret 2015. Undersøgelsen er udført på baggrund

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE OMRÅDE VEJLBY- Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på områdeniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen t Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen Sundheds- og Ældreministeriet December 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 1.1 Datasæt og metode...

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE NAT OMRÅDE HASLE-ÅBYHØJ Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

23 indikatorer - en sammenligning på Fritvalgsområdet.

23 indikatorer - en sammenligning på Fritvalgsområdet. 23 indikatorer - en sammenligning på Fritvalgsområdet. Ældrerapporten og Benchmarkingsamarbejde Greve Kommune indgår normalt i et benchmarkingsamarbejde med følgende kommuner: Helsingør, Hillerød, Gentofte,

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE GRØN GRUPPE Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige pleje

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN ENHEDSRAPPORT NOVEMBER 2016 83% Tilfreds/Meget tilfreds 3% Utilfreds/Meget utilfreds 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING I denne sektion vises baggrunden for undersøgelsen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Flere institutioner Antal besvarelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% e Antal besvarelser: 374 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere