Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud."

Transkript

1 18. januar 2009 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke Dansk økonomi er tydeligt påvirket af den globale finansielle krise og de svage internationale vækstforhold. Der er stor usikkerhed om, hvor dyb og langvarig den økonomiske krise bliver. En af de centrale faktorer er kreditinstitutternes kreditgivning i de kommende år. Penge- og realkreditinstitutterne løser en væsentlig opgave i samfundsøkonomien ved at sikre finansiering til kreditværdige virksomheder og husholdninger. Dermed skabes grundlag for vækst og beskæftigelse til gavn for hele samfundsøkonomien. Forudsætningen for, at de finansielle virksomheder kan løfte kreditformidlingsopgaven er, at deres kapitalgrundlag er tilstrækkeligt til at kunne modstå de tab, der erfaringsmæssigt følger i kølvandet på konjunkturomslag, som det nuværende. Den internationale finansielle krise har også ramt Danmark, men de danske pengeinstitutter bærer også selv en del af ansvaret for den nuværende situation i de tilfælde, hvor man har ført en alt for lempelig kredit- og udlånsstrategi. Det lægger et stort pres på penge- og realkreditinstitutterne, da private investorer som følge af den internationale finansielle krise er meget tilbageholdende med at skyde yderligere kapital ind. Uden adgang til kapital kan penge- og realkreditinstitutterne kun modgå risikoen for større tab ved at slanke balancerne gennem en stramning af lånevilkårene for virksomheder og husholdninger. På baggrund af de seneste års udvikling kan der være behov for en tilpasning på kreditmarkedet, men truslen for samfundet er, at tilpasningen bliver så stor, at selv sunde virksomheder ikke kan låne tilstrækkeligt til at sikre drift, arbejdspladser og vækst. En sådan kreditklemme fører til indskrænkninger og et reduceret investeringsniveau, hvilket svækker realøkonomien og forøger risikoen for tab i pengeinstitutterne. De historiske erfaringer viser, at de samfundsøkonomiske effekter af kapitalmangel i den finansielle sektor kan være betydelige og langvarige. Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud. Kapitalindskuddene skal bidrage til at normalisere udlånspolitikken og dermed mindske risikoen for en selvforstærkende negativ spiral mellem den finansielle sektor og samfundsøkonomien i øvrigt. Såfremt alle kreditinstitutter fuldt ud benytter sig af tilbuddet, vil der blive tilført ca. 100 mia. kr. i ny kernekapital fra staten, hvoraf ca. 75 mia. kr. går til pengeinstitutter og ca. 25 mia. kr. til realkreditinstitutter, jf. bilag 1. Det vil selv med en forsigtig gearing give rum for en markant forøgelse af udlånene. De statslige kapitalindskud er grundlæggende lån, der skal forrentes og tilbagebetales. Parterne lægger vægt på, at staten opnår et afkast, der svarer til den risiko, staten påføres ved at stille kapital til rådighed. Derfor forventes de statslige kapitalindskud ikke at påvirke den finanspolitiske holdbarhed.

2 2 Parterne lægger samtidig vægt på, at der er tale om en ekstraordinær situation, og at et midlertidigt statsligt kapitalindskud ikke er et udtryk for, at staten på længere sigt skal stille kapital til rådighed for penge- og realkreditinstitutterne. For yderligere at sikre at danske eksportvirksomheder har tilstrækkelig adgang til kredit til gavn for dansk eksport, etableres der under Eksport Kredit Fonden en eksportlåneordning, der skal sikre finansiering af danske virksomheders eksportforretninger. Vækstfonden har allerede som led i finansloven for 2009 fået en midlertidig statsgaranteret låneadgang på 500 mio. kr. i perioden med henblik på at sikre mulighed for opretholdelse af en moderat aktivitet i den aktuelle situation. For at styrke kreditmulighederne indføres der endvidere en 3-årig overgangsordning for det sikkerhedsnet (statsgarantien), der blev spændt ud under almindelige udlån med aftalen om sikring af finansiel stabilitet fra oktober 2008 (bankpakken). Ordningen skal samtidig tilbydes til realkreditinstitutterne på udstedelsen af deres supplerende sikkerhedsstillelse på særligt dækkede obligationer. Parterne er endvidere enige om, at der af hensyn til den finansielle stabilitet fremover er behov for en styrket og mere fokuseret finansiel regulering for at genvinde virksomhedernes og husholdningernes tillid til de finansielle markeder. Sektoren skal selv yde det nødvendige bidrag hertil. Overdreven anvendelse af aktieoptionsprogrammer skal begrænses. I alle finansielle virksomheder skal generalforsamlinger og repræsentantskaber forholde sig til direktionens aflønning. Endelig indføres et forbud imod pengeinstitutters programmer med lånefinansieret salg af instituttets egne aktier og garantbeviser. Forbrugerombudsmandens muligheder for at gribe ind mod meget aggressiv markedsføring af finansielle produkter skal styrkes. Udviklingen på de finansielle markeder stiller krav om et mere effektivt tilsyn med penge- og realkreditinstitutterne, og parterne er derfor enige om, at Finanstilsynet skal styrkes yderligere. Aftalen indeholder følgende elementer: I Statsligt kapitalindskud i penge- og realkreditinstitutterne 1) Alle penge- og realkreditinstitutter i Danmark, der overholder lovens krav til solvens mv., samt Danmarks Skibskreditfond, kan frem til 30. juni 2009 søge om et statsligt kapitalindskud. Der tilføres et så stort ansvarligt lån, at polstringen i det enkelte institut mod fremtidige tab er tilstrækkelig stor til at skabe luft i udlånspolitikken. Som udgangspunkt vil det derfor være et krav, at alle deltagende kreditinstitutter efter kapitalindskuddet skal have en kernekapitalprocent på mindst 12. 2) Det statslige kapitalindskud vil ske i form af hybrid kernekapital, som er et stående ansvarligt obligationslån uden udløbsdato, jf. bilag 2.1. Der gives mulighed for at private investorer kan deltage.

3 3 3) Forrentningen skal i overensstemmelse med EUs retningslinjer fastsættes individuelt for de enkelte penge- og realkreditinstitutter. Kreditinstitutterne indplaceres, på et gennemsigtigt og objektivt grundlag, i tre priskategorier i et interval fra godt 9 pct. og op til knap 12 pct. i årlig rente, jf. bilag 2.2. Prisen på kapitaltilførslen forventes i gennemsnit at blive ca. 10 pct. årligt. 4) Det er hensigten, at statslige kapitalindskud skal være midlertidige. Alle penge- og realkreditinstitutterne kan efter 3 år indfri det statslige kapitalindskud og vil få en økonomisk tilskyndelse til at indfri kapitalindskuddet. 5) I aftalen mellem staten og det enkelte pengeinstitut vil indgå, at kapitalindskuddet gives med det formål at skabe luft i udlånspolitikken for at modvirke en kreditklemme. Instituttet vil være forpligtet til halvårligt at aflægge redegørelse for udviklingen i udlånene samt for instituttets udlånspolitik. Redegørelserne offentliggøres. Økonomi- og Erhvervsministeriet vil halvårligt udarbejde en samlet redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne, der vil blive drøftet med de relevante organisationer og partierne bag aftalen. 6) Der er i forbindelse med aftalen fra oktober 2008 om sikring af finansiel stabilitet forbud mod bankernes udbyttebetalinger, nye aktieoptionsprogrammer samt tilbagekøbsprogrammer, og disse betingelser vil være gældende frem til 1. oktober Med henblik på at tiltrække privat kapital, vil det, efter september 2010, igen blive muligt at foretage udbyttebetalinger, men kun i det omfang, udbytterne kan finansieres ud af de løbende overskud. Så længe staten har skudt kapital ind i en bank, må den ikke aktivt udhule kapitalgrundlaget. Derfor vil der være forbud mod tilbagekøbsprogrammer, så længe staten har skudt kapital ind. Modellen er nærmere beskrevet i bilag 2. II Eksportlåneordning i Eksport Kredit Fonden mv. 7) For at understøtte danske virksomheders internationale konkurrenceevne og for at gavne dansk eksport, etableres der i regi af Eksport Kredit Fonden en eksportlåneordning, der skal sikre finansiering af danske virksomheders eksportforretninger. Låneordningen, der er treårig, vil have en ramme på 20 mia. kr. Virksomhederne søger Eksport Kredit Fonden om lån til finansiering af konkrete eksportforretninger via deres pengeinstitut. Lånene ydes i risikodeling mellem Eksport Kredit Fonden og pengeinstitutterne med en maksimal garanti fra Eksport Kredit Fonden på pct. Lånene ydes på kommercielle vilkår. Ordningen er nærmere beskrevet i bilag 3. 8) Vækstfonden har som led i finansloven for 2009 fået en midlertidig statsgaranteret låneadgang på 500 mio. kr. i perioden med henblik på at sikre mulighed for opretholdelse af en moderat aktivitet i den aktuelle situation. Statsgarantien skal sikre, at Vækstfonden kan honorere allerede afgivne investeringstilsagn og opfølgningsinvesteringer samt opretholde en moderat investerings- og låneaktivitet under den aktuelle finanskrise.

4 4 III Justeringer af lov om finansiel stabilitet mv. 9) Pengeinstitutter og realkreditinstitutter skal sikres samme mulighed for at udstede mellemlange lån frem til 2013 som deres udenlandske konkurrenter. 10) Derfor laves der en 3-årig overgangsordning for statsgarantien i Aftale om finansiel stabilitet, hvorved der sikres en gradvis udfasning af den nuværende statsgaranti, som udløber 30. september Prisfastsættelsen sker i overensstemmelse med EUs retningslinjer. Ordningen er nærmere beskrevet i bilag 4. 11) Ordningen tilbydes samtidig til realkreditinstitutterne på udstedelsen af deres supplerende sikkerhedsstillelse på særligt dækkede obligationer. 12) Dækningen i Indskydergarantifonden hæves til kr. med virkning fra 1. oktober Kapital- og ratepensioner mv. i pengeinstitutterne vil fortsat være dækket fuldt ud. 13) Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet A/S får udover de allerede eksisterende instrumenter til håndtering af et nødlidende pengeinstitut mulighed for at betale et kontant engangsbeløb til et pengeinstitut for at overtage et nødlidende pengeinstitut. Dette svarer til den mulighed, der i medfør af lov om finansiel stabilitet er til rådighed for Det Private Beredskab. IV. Aflønningsformer 14) De finansielle virksomheder spiller en særlig rolle i samfundsøkonomien. Det er derfor afgørende, at der ikke er uhensigtsmæssige aflønningsstrukturer, og at der er stor gennemsigtighed om aflønningen. Særligt er det væsentligt i en situation, hvor staten låner penge til sektoren. Der vil i den periode, hvor staten står som långiver til institutterne, gælde at a) Det enkelte institut i låneaftalerne forpligter sig til ikke at fradrage mere end halvdelen af direktionsmedlemmernes løn i instituttets skatteregnskab. Instituttet skal i en revisorpåtegnet note til årsregnskabet oplyse, hvor stort et beløb der er foretaget skattemæssigt fradrag for. b) Forbud mod nye aktieoptionsprogrammer og andre lignende ordninger til direktionen. Eksisterende aktieoptionsprogrammer og andre lignende ordninger må ikke forlænges eller fornys. c) Instituttet må ikke aflønne medlemmer af direktionen med andre variable lønandele i et omfang, som overstiger 20 pct. af den samlede grundløn inklusiv pension. 15) Parterne er herudover enige om følgende generelle initiativer:

5 5 a) Der stilles krav om, at finansielle virksomheder fremover ikke må aflønne medlemmer af direktionen med variable lønandele i et omfang, som overstiger 50 pct. af den samlede grundløn inklusiv pension. Aftaleparterne vil drøfte om, og i givet fald hvilke yderligere specifikke krav der skal fastsættes for de variable løndele. b) Det er væsentligt, at der er åbenhed om væsentlige forhold vedrørende principperne for og størrelsen af direktionens vederlag. Ejerne af finansielle virksomheder bør således have et klart overblik over den finansielle virksomheds lønpolitik Der indføres derfor lovkrav om, at generalforsamlingen eller repræsentantskaber i alle finansielle virksomheder skal forholde sig til direktionens aflønning. Det svarer i store træk til kravet i kodeks for god selskabsledelse, som gælder for børsnoterede selskaber. Ovenstående bestemmelser under punkt 14 c) og 15 a) vil dog kunne fraviges, såfremt det strider imod allerede indgåede forpligtelser. V. Styrkelse af finansiel regulering og tilsyn 16) Reguleringen af den finansielle sektor skal styrkes i de kommende år. Den nuværende krise har afdækket, at der er forhold i reguleringen af bankernes regnskabsopgørelser og kapitaldækning af fremtidige tab, der bør undersøges og strammes op. Der skal blandt andet ses på, hvorvidt det gennem kapitaldækningsreglerne (Basel II) kan sikres, at pengeinstitutterne i fremtidige opgangsperioder fortsat fører en hensigtsmæssig kreditpolitik under behørig hensyntagen til, at institutterne samtidig skal drive en sund og ansvarlig forretning. Der er tale om internationale og EU-regelsæt, hvorfor der må findes løsninger herpå i de relevante internationale fora. Regeringen har allerede med bred tilslutning i Folketinget afgivet et dansk indspil til EU med forslag, der skal øge åbenheden og ansvarligheden på kapitalmarkederne. Det fremgår af aftalen om sikring af finansiel stabilitet, at parterne bag aftalen vil arbejde videre med den fremtidige mere permanente regulering af den finansielle sektor i dialog med sektoren. Parterne er enige om, at de fremtidige regler skal sikre en styrkelse af kapitalgrundlaget. Institutterne skal fremover gøres mere robuste, således at der ikke igen bliver behov for statslig kapitalindskud til institutterne. Det skal undersøges, hvilke nationale muligheder der er for at øge institutternes kapitalpolstring. Det skal blandt andet afdækkes, hvorvidt det gennem kapitaldækningsreglerne kan modvirkes, at pengeinstitutter i fremtidige opgangsperioder bygger deres forretning på en overdreven og uholdbar høj udlånsvækst. Parterne er i øvrigt enige om allerede nu at iværksætte følgende initiativer: o Offentligheden har krav på indblik i institutternes finansielle styrke. Derfor skal pengeinstitutter og realkreditinstitutter fremover offentliggøre opgørelsen af deres individuelle solvensbehov.

6 6 o Der indføres et forbud mod pengeinstitutters programmer med lånefinansieret salg af egne aktier og garantbeviser. Der skal herudover ses på om pengeinstituttet oplyser fyldestgørende i forbindelse med salg af egne aktier. o Forbrugerombudsmanden skal som led i sit tilsyn med markedsføringsloven have styrkede muligheder for at tage konkrete sager op, hvor finansielle virksomheder foretager for aggressiv markedsføring over for kunderne 17) Parterne er enige om, at Finanstilsynets altovervejende hovedopgave skal være tilsynet med finansielle virksomheder. Finanstilsynet skal styrkes yderligere med henblik på øget tilsyn med penge- og realkreditinstitutterne. Finanstilsynet er allerede i færd med at etablere en særlig indsatsenhed i forhold til institutternes kreditrisici. Finanstilsynet skal fremover mindst en gang årligt gennemgå solvensbehovet i alle kreditinstitutter, på nær de allermindste. Finanstilsynet tilføres derfor 15 mio. kr. yderligere årligt. Parterne afventer Rigsrevisionens undersøgelse af Finanstilsynets arbejde i forbindelse med blandt andet Roskilde Bank og banktrelleborg, og vil drøfte Rigsrevisionens rapport, når den foreligger. Finanstilsynet har i dag mulighed for at påpege over for institutterne, hvis et institut har en markant risikoeksponering. Det må imidlertid konstateres, at effekten af Finanstilsynets henstillinger ikke, i alle tilfælde, har haft den fornødne effekt. Flere redskaber og stærkere indgrebsmuligheder skal derfor gøre tilsynet mere effektivt. Blandt andet skal offentligheden i højere grad have krav på adgang til den information, der i dag kun går til bankens ledelse og ikke til aktionærer og kunder, det drejer sig blandt andet om risikooplysninger om høj udlånsvækst. Det skal dog fortsat være instituttets ledelse, der fastlægger instituttets strategi og risikoprofil. Finanstilsynet skal, såfremt et institut gentagne gange ikke følger Finanstilsynets risikooplysninger, kunne offentliggøre disse. VI. Opfølgning 18) Økonomi- og erhvervsministeren fremsætter forslag til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter mv., lov om ændring af lov om finansiel virksomhed samt lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, således at ordningerne hurtigt kan træde i kraft. Der vil skulle ske ændringer i lov om en indskydergaranti som konsekvens. Økonomi- og erhvervsministeren fremsætter aktstykke til Finansudvalget om Eksportlåneordningen. Der skal endvidere ske notifikation til EU-Kommissionen i henhold til statsstøttereglerne. 19) Grønland og Færøerne vil efter gældende regler som udgangspunkt være omfattet af kreditpakken, med mindre Grønlands og Færøernes hjemmestyrer efter drøftelse med den danske regering ikke ønsker at tiltræde lovforslaget.

7 20) Parterne vil jævnligt mødes for at drøfte udmøntningen af aftalen og overvåge udviklingen. 7

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009.

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10 Afgjort den 30. oktober 2009 1 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring 1 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring 2 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring Publikationen kan hentes på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside:

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2009 Danske bank koncernen fokus bank Sampo pankki Danske Bank sverige Danske Bank danske bank danske bank skt.rusland Petersborg Sampo pank Danica Pension Realkredit Danmark Danske BANKA Nordania

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 2 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi Danmark er nu kommet fri af den nedgang, som fulgte efter finanskrisen

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN ECB har den 4. november 2014 overtaget ansvaret for tilsynet med de største kreditinstitutter i euroområdet som led i etableringen af bankunionen. 1 Forud er gået en grundig

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) 1 Aftale om Finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om Finansloven for 2013.

Læs mere

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter.

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Industrigruppe Finans September 2013 Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Baggrund 2 I april 2013 blev den mest omfattende regulering af banker til dato vedtaget af parlamentet i EU, herunder implementering

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

Aftale om Vækstplan for Fødevarer

Aftale om Vækstplan for Fødevarer 2. april 2014 Aftale om Vækstplan for Fødevarer Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative er med denne aftale enige om at gennemføre

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Styrket indsats mod skattely

Styrket indsats mod skattely Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse

Læs mere