Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011"

Transkript

1 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012

2

3 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark Folkesundhed og Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Marts 2012

4 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark Undersøgelsen er iværksat af Danske Regioner. Undersøgelseskonceptet og rapporten er udarbejdet af Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland (tidligere Center for Kvalitetsudvikling). Udover denne rapport er der til hver region udarbejdet en patientrapport samt en rapport med landsresultater. Rapporten kan læses eller downloades gratis på og kan rekvireres hos Danske Regioner på Der findes mere information om undersøgelserne på: Henvendelse vedrørende undersøgelsen: Gitte Dahl Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (CFK) Olof Palmes Allé Århus N Telefon: ISBN-nr Pris: Kr. 80,- (ekskl. moms og forsendelse) Omslagsillustration: Annette Windfeld, Gigraf Tryk: Danske Regioner Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, marts 2012 Brug af uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse.

5 Forord I denne rapport præsenterer Danske Regioner resultaterne af den anden undersøgelse af, hvordan patienterne og deres forældres oplever børne- og ungdomspsykiatrien. Undersøgelserne er foretaget for såvel ambulatorier som dag- og døgnafsnit. Med anden undersøgelsesrunde er der mulighed for systematisk at følge op på udviklingen i patient- og forældretilfredsheden fra 2007/08 til 2010/11. På landsplan viser den nye undersøgelse, at patienterne er mere tilfredse med deres kontakt til børne- og ungdomspsykiatrien i denne undersøgelse, end de var i 2007/08. Der er sket en forbedring på seks procentpoint for begge patientundersøgelser. For forældre, der er i kontakt med ambulatorier, er der en forbedring på fem procentpoint, mens der for dag- og døgnafsnit kun kan spores en lille fremgang i tilfredsheden. Det er glædeligt, at børne- og ungdomspsykiatrien tilsyneladende har forbedret indsatsen, men der er fortsat et betydeligt forbedringspotentiale, når man sammenligner med andre lignende undersøgelser i sundhedsvæsenet. Regionerne har brug for patienter og pårørendes erfaringer med psykiatriens behandlings- og plejeindsats. Undersøgelsen sætter fokus på både de positive og negative oplevelser. Det er vores mål, at afdelinger og ledelser bruger resultaterne i deres arbejde med at forbedre kvaliteten af de psykiatriske tilbud. Vi ønsker også, at de tager initiativer til at forbedre patienter og pårørendes oplevelser. Endelig er det regionernes mål, at viden fra undersøgelsen indgår i beslutningsgrundlaget, når børne- og ungdomspsykiatrien udvikles politisk lokalt og centralt. Regionerne mener, at forældrene til børn og unge med psykiatriske problemer udgør en væsentlig ressource. De har viden om børnene og kan spille en aktiv rolle, der er vigtig for deres børns behandlingsforløb. Et godt samspil med de pårørende kan være med til sikre en større af tryghed og samtidig forkorte børn og unges indlæggelsestid. Derfor vil pårørendesamarbejdet være en integreret del af de nye pakkeforløb i psykiatrien, som regionerne lancerer til efteråret. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange patienter og forældre, der via besvarelse af spørgeskemaet har bidraget væsentligt til løbende at forbedre den kvalitet de kan opleve i børne- og ungdomspsykiatrien. Flemming Stenild Formand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg

6

7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til forældreundersøgelsen Hovedresultater fra forældreundersøgelsen i Danmark Hovedresultater fra forældreundersøgelsen i Region Syddanmark Resultater fra forældreundersøgelsen Forældrenes svar opdelt på baggrundsvariable Forældreundersøgelsens datagrundlag Forældrenes skriftlige kommentarer Deltagende dag- og døgnafsnit Undersøgelsesmetode og organisering Bilag A. Oversigt over spørgsmål der er med i Den Danske Kvalitetsmodel Bilag B. Sammenligning mellem og Bilag C. Spørgeskemaet i forældreundersøgelsen...139

8

9 1. Introduktion til forældreundersøgelsen Denne rapport Denne rapport indeholder anden runde af de landsdækkende psykiatriundersøgelser i børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark. For forældre har undersøgelsen omfattet alle forældre til patienter på de børne- og ungdomspsykiatriske afsnit uanset patientens alder. Undersøgelsen blev gennemført fra 1. marts 2010 til 31. august Udover de regionale rapporter er der en landsrapport med patient- og forældreresultater for hele landet. De landsdækkende psykiatriundersøgelser giver viden om forældres oplevelser og vurdering af psykiatrien. Med undersøgelserne kan man afdække, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer lokalt og lave sammenligninger inden for og på tværs af regioner. Med anden undersøgelsesrunde er der desuden mulighed for systematisk opfølgning på udviklingen i forældretilfredsheden fra til Det er håbet, at undersøgelsen kan danne afsæt for lokal kvalitetsudvikling i børne- og ungdomspsykiatrien. Temaer i undersøgelsen Undersøgelsen afdækker, hvordan forældre opfatter: Den faglige indsats i undersøgelser og behandling Kommunikation mellem personale og patienter/forældre Information om sygdommen, behandlingen m.v. Patient- og forældreinddragelse Inddragelse af det private og professionelle netværk De fysiske rammer på afsnittene Koordination og samarbejde i det sociale og psykiatriske system som helhed Spørgsmålene er rettet mod områder, som tidligere undersøgelser har vist, at både forældre, ledelse og personale finder grundlæggende for en god forældreoplevelse. Den Danske Kvalitetsmodel Undersøgelserne dækker relevante standarder i Den Danske Kvalitetsmodel. I bilag A kan der ses en oversigt over, hvilke spørgsmål, der dækker hvilke standarder i Den Danske Kvalitetsmodel. Flere slags kvalitet Undersøgelsesresultaterne kan benyttes som dokumentation for forældrenes oplevelser den brugeroplevede kvalitet. Resultaterne kan indgå i børne- og ungdomspsykiatriens arbejde med at forbedre kvaliteten, men undersøgelsen kan ikke stå alene som kvalitetsmål. Den skal ses i sammenhæng med andre kvalitetsmål. Anvendelse af resultaterne Undersøgelser som disse kan give et generelt overblik over, hvor der kan findes områder, som kan kvalitetsudvikles. Med henblik på nøjere identifikation af problemer kan der være behov for, at Forældrene har ordet Side 1 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

10 de enkelte regioner efterfølgende foretager supplerende undersøgelser af de områder, som landsundersøgelsen har vist er problematiske. Det er centralt, at det enkelte afsnit og dens ledelse selv arbejder videre med undersøgelsesresultaterne og ser resultaterne i lyset af de målsætninger og den faglige viden, man i øvrigt har om, hvad der er god og dårlig kvalitet inden for børne- og ungdomspsykiatrien. Rapportens opbygning Kapitel 2 indeholder hovedresultaterne fra forældreundersøgelsen i hele landet. Kapitel 3 fremstiller hovedresultaterne fra forældreundersøgelsen i Region Syddanmark. Kapitel 4 indeholder detaljerede resultater fra forældreundersøgelsen i Region Syddanmark. Resultaterne fra de enkelte spørgsmål fremstilles i søjlediagrammer og tabeller, der gør det muligt at sammenligne de lokale resultater på afsnitsniveau og med landsresultaterne. Kapitel 5 indeholder forældrenes svar opdelt på baggrundsvariable. Kapitel 6 beskriver undersøgelsens datagrundlag, svarprocenter, resultater af bortfaldsanalyser, signalement af svarpersoner, repræsentativitet m.m. Kapitel 7 indeholder de skriftlige kommentarer fra forældre i Region Syddanmark opdelt på de enkelte afsnit. Kapitel 8 beskriver undersøgelsernes organisering og giver et overblik over de afsnit, der indgår i undersøgelserne. Kapitel 9 beskriver undersøgelsesmetoden. Bilag A indeholder en oversigt over, hvilke spørgsmål, der dækker hvilke standarder i Den Danske Kvalitetsmodel. Bilag B er en oversigt over enheder fra undersøgelsen der kan sammenlignes med enheder fra undersøgelsen. Bilag C spørgeskema. Side 2 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

11 2. Hovedresultater fra forældreundersøgelsen i Danmark I dette kapitel præsenteres hovedresultaterne fra forældreundersøgelsen i Danmark. Undersøgelsens datagrundlag I perioden fra 1. marts 2010til den 31. august 2011 fik forældre til børn og unge i 32 børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark udleveret et spørgeskema. 898 forældre besvarede skemaet. På landsplan er undersøgelsens svarprocent dermed på 57. Svarprocenten fordeler sig på regionsplan således: Tabel 2.1 Svarprocent (I kolonne 2, 3 og 4 angives i parentes procentfordelingen af de tre kolonners absolutte tal) Afsnit (antal afsnit) Udleverede spørgeskemaer Tilsendte spørgeskemaer Ønskede ikke at modtage Returnerede spørgeskemaer Svarprocent Region Hovedstaden (12) 362 (79%) 94 (21%) 0 (0%) % Region Midtjylland (9) 0 (0%) 495 (100%) 1 (0%) % Region Nordjylland (2) 120 (83%) 22 (15%) 2 (1%) % Region Sjælland (3) 120 (81%) 27 (18%) 2 (1%) % Region Syddanmark (6) 247 (73%) 89 (26%) 2 (1%) % Hele landet (32) 849 (54%) 727 (46%) 7 (0%) % Repræsentativitet På landsplan er svarpersonerne repræsentative for de forældre, der fik tilbudt et spørgeskema. Barnets/den unges diagnose er dog ikke angivet på 25 % af de besvarede spørgeskemaer. Svarpersonerne børn har følgende baggrund: Forældrene har ordet Side 3 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

12 Tabel 2.2 Svarpersonernes karakteristika Hele landet besvarelser Patientens køn Patientens alder Patientens diagnose Ventetid Længde af indlæggelsen Kontakt efter udskrivelsen Anvendt tvang Besvaret af Forældrenes antal kontakter Procent Dreng/mand 45 Pige/kvinde 52 Uoplyst år år år og derover 49 Uoplyst 1 F F F F F F F Øvrige 4 Uoplyst 25 Under 15 dage dage til 2 måneder 18 2 måneder til et halvt år 10 Mere end et halvt år 4 Uoplyst 15 Under 15 dage 8 15 dage til 2 måneder 19 2 måneder til et halvt år 33 Mere end et halvt år 35 Uoplyst 8 Ja 54 Nej 35 Ved ikke/husker ikke 8 Uoplyst 3 Ja 18 Nej 74 Ved ikke/husker ikke 3 Uoplyst 5 Mor alene har svaret 57 Far alene har svaret 11 Mor og far i fællesskab 29 Uoplyst Over Uoplyst 23 Diagnoserne beskrives i kapitel 5 Side 4 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

13 Samlet vurdering Forældrene bliver bedt om at give deres samlede indtryk af indlæggelsen gennem tildeling af 1-5 stjerner. 5 stjerner enestående 4 stjerner godt 3 stjerner både godt og dårligt 2 stjerner dårligt 1 stjerne uacceptabelt Figur 2.1 viser forældrenes samlede vurdering i og Figur 2.1: Hvad er dit samlede indtryk af indlæggelsen? ( og ) Hele landet (n=865) Hele landet (n=634) 71% 70% 29% 30% Region Hovedstaden (n=285) Region Hovedstaden (n=226) 76% 75% 24% 25% Region Midtjylland (n=196) Region Midtjylland (n=174) 65% 70% 35% 30% Region Nordjylland (n=101) Region Nordjylland (n=73) 81% 90% 19% 10% Region Sjælland (n=98) Region Sjælland (n=38) 42% 57% 58% 43% Region Syddanmark (n=185) Region Syddanmark (n=123) 67% 65% 33% 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5 stjerner (enestående) og 4 stjerner (godt) 3 stjerner (både godt og dårligt), 2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt) Figuren viser, at der på landsplan ikke er nævneværdig forskel på forældrenes samlede indtryk af indlæggelsen i og På regionsniveau gør dette sig gældende for Region Hovedstaden og Region Syddanmark. I Region Midtjylland og Region Sjælland er forældrenes samlede indtryk derimod bedre i end i , mens det modsatte gør sig gældende i Region Nordjylland. I Region Nordjylland er forældrenes samlede indtryk af indlæggelsen dog stadigvæk bedre end i de øvrige regioner. På afsnitsniveau er der endnu større variation i forældrenes samlede indtryk af indlæggelsen. I de tre afsnit, hvor der er relativt flest tilfredse forældre, giver 99 % af forældrene 5 eller 4 stjerner. I de tre afsnit, der har den laveste tilfredshed, giver 46 % af forældrene 5 eller 4 stjerner. Forældrene har ordet Side 5 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

14 Forskel mellem forældregrupper Nedenstående baggrundsforholds betydning for svarpersonernes samlede vurdering af indlæggelsen er analyseret. Baggrundsforholdene er taget i betragtning samtidigt i én samlet analyse. Patienternes køn Patienternes alder Indlæggelseslængde Forældrenes kontakt med personalet på afsnittet Analysen viser at, patientens køn og alder har signifikant indflydelse på den samlede vurdering af indlæggelsen, således at forældre til drenge er mere tilfredse end piger og forældre til 0-7-årige er mere tilfredse end forældre til børn over 7 år. Indlæggelsesforløbet I figuren nedenfor vises landsresultatet for de øvrige spørgsmål, der vedrører kontakten med afsnittet. Spørgsmålene er sorteret efter forældrenes tilfredshed. Side 6 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

15 Figur 2.2: Øvrige spørgsmål vedrørende forældrenes tilfredshed 2. Uforstyrret samtale (n=855) 2. Uforstyrret samtale (n=632) 94% 94% 1. Barnets tryghed på afsnittet (n=888) 1. Barnets tryghed på afsnittet (n=649) 93% 93% 3. Forberedelse til vigtige samtaler (n=855) 92% 13. Tilfreds med fysiske rammer (n=873) 13. Tilfreds med fysiske rammer (n=643) 90% 91% 4. Personalets interesse i din erfaring (n=878) 4. Personalets interesse i din erfaring (n=647) 89% 90% 18.A Hvis ja, tilfreds med aftaler (n=608) 88% 6. Planlægning af forløb (n=833) 85% 10. Støtte og opbakning fra personale (n=875) 10. Støtte og opbakning fra personale (n=634) 84% 85% 7. Info om vanskeligheder/problemer (n=879) 7. Info om vanskeligheder/problemer (n=643) 83% 84% 12. Tilfreds med netværksmøder (n=613) 12. Tilfreds med netværksmøder (n=500) 83% 86% 5. Medinddragelse i forløb (n=860) 5. Medinddragelse i forløb (n=634) 83% 83% 19. Bedring efter indlæggelse (n=820) 19. Bedring efter indlæggelse (n=621) 76% 74% 16. Inddragelse af institution/skole (n=560) 16. Inddragelse af institution/skole (n=413) 72% 75% 15. Inddragelse af familie (n=466) 15. Inddragelse af familie (n=337) 71% 73% 9. Info om medicin og evt. bivirkninger (n=535) 9. Info om medicin og evt. bivirkninger (n=378) 66% 70% 17. Hjælp til dagligdag (n=788) 17. Hjælp til dagligdag (n=595) 65% 68% 8. Tilstrækkelig skriftlig info (n=820) 62% 11. Info om barnets/den unges livsstil (n=745) 54% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel tilfredse Andel utilfredse Forældrene har ordet Side 7 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

16 Variation i besvarelserne på afsnitsniveau Figuren nedenfor viser variationen i besvarelserne på afsnitsniveau for tilfredshedsspørgsmålene. Hver bjælke i figuren viser antal procentpoints forskel mellem de tre afsnit, hvor andelen af tilfredse forældre er størst og de tre afsnit, hvor andelen af tilfredse forældre er lavest. Som det fremgår af figuren, er der på flere spørgsmål store forskelle på de afsnit, hvor der er størst tilfredshed og de afsnit, hvor der er lavest tilfredshed. Figur 2.3 Variation mellem afsnit Procentpointforskel mellem de tre afsnit med relativt flest tilfredse pårørende og de tre afsnit med relativt færrest tilfredse pårørende 9. Info om medicin og evt. bivirkninger 16. Inddragelse af institution/skole 8. Tilstrækkelig skriftlig info 11. Info om barnets/den unges livsstil 17. Hjælp til dagligdag 15. Inddragelse af familie 7. Info om vanskeligheder/problemer 5. Medinddragelse i forløb 6. Planlægning af forløb 10. Støtte og opbakning fra personale 12. Tilfreds med netværksmøder 4. Personalets interesse i din erfaring 13. Tilfreds med fysiske rammer 19. Bedring efter indlæggelse 18.A Hvis ja, tilfreds med aftaler 3. Forberedelse til vigtige samtaler 2. Uforstyrret samtale 1. Barnets tryghed på afsnittet % 20% 40% 60% 80% 100% Spørgsmålene er sorteret efter variationens størrelse. De positive svarkategorier er lagt sammen, og de negative svarkategorier er lagt sammen, før variationen er beregnet. Forskellen mellem andelen af tilfredse forældre på afsnit, hvor tilfredsheden er størst og på afsnit, hvor den er mindst, er udregnet efter sammenlægning af de tre afsnit, hvor tilfredsheden er størst og de tre afsnit, hvor tilfredsheden er mindst. Herved undgås det, at meget små afsnit, hvor helt specielle forhold måske gør sig gældende, alene kommer til at udgøre yderpunkterne. Hvis forskellene var beregnet med udgangspunkt i det afsnit med relativt flest tilfredse forældre og det afsnit med relativt færrest tilfredse forældre, ville variationen være sandsynligvis større. Aftaler om tiden efter udskrivelsen Forældrene bliver spurgt, om der er lavet aftaler om tiden efter barnets/den unges udskrivning. Hertil svarer 79 % af forældrene bekræftende, mens 21 % af forældrene svarer nej. Forældre, som har svaret nej, bliver spurgt, om de gerne ville have haft, at der var lavet aftaler om tiden efter barnets/den unges udskrivning. 87 % af forældrene svarer, at de i høj eller i nogen gerne ville have haft, at der var lavet aftaler, mens 13 % kun i mindre eller slet ikke har ønsket, at der var lavet aftaler. Fejl Side 8 Forældrene bliver spurgt, om de har oplevet, at der er sket fejl under barnets/den unges indlæggelse. 20 % af forældrene svarer bekræftende, 69 % har ikke oplevet fejl, mens 11 % svarer ved ikke/ikke relevant til spørgsmålet. Af de forældre som har oplevet fejl under indlæggelsen, svarer 55 %, at Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

17 personalet har håndteret fejlen virkelig godt eller godt. 37 % svarer, at personalet har håndteret fejlen dårligt eller virkelig dårligt, mens 8 % af forældrene svarer, at personalet ikke har erkendt/opdaget fejlen. Forældrenes vurdering af det sociale og psykiatriske system Figur 2.4 viser forældrenes svar på de tre spørgsmål i spørgeskemaet, der vedrører det sociale og psykiatriske system som helhed. Spørgsmålenes fulde ordlyd kan læses af spørgeskemaet i bilag C. Figur 2.4: Spørgsmål om det sociale og psykiatriske system 22.Samarbejde mellem offentlige steder (n=810) 22.Samarbejde mellem offentlige steder (n=600) 57% 55% 23. Tilbud fra det sociale system (n=779) 23. Tilbud fra det sociale system (n=557) 44% 41% 24. Tilbud til familien (n=779) 24. Tilbud til familien (n=547) 41% 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel tilfredse Andel utilfredse Forældrene har ordet Side 9 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

18 Side 10 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

19 3. Hovedresultater fra forældreundersøgelsen i Region Syddanmark I dette kapitel præsenteres hovedresultaterne fra forældreundersøgelsen i Region Syddanmark. Undersøgelsens datagrundlag I perioden fra 1. marts 2010til den 31. august 2011 fik 338 forældre til børn og unge i seks børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark udleveret et spørgeskema. 189 forældre besvarede skemaet. I Region Syddanmark er undersøgelsens svarprocent er dermed på 56. Svarprocenten fordeler sig således mellem afsnittene: Tabel 3.1 Svarprocent (I kolonne 2, 3 og 4 angives i parentes procentfordelingen af de tre kolonners absolutte tal) Afsnit Udleverede spørgeskemaer Tilsendte spørgeskemaer Ønskede ikke at modtage Returnerede spørgeskemaer Svarprocent U2 børnepsyk., Kolding 25 (50%) 25 (50%) 0 (0%) 23 46% U1 ungdomspsyk., Kolding 31 (62%) 19 (38%) 0 (0%) 23 46% Ungdomspsyk. Augustenborg 67 (85%) 12 (15%) 0 (0%) 43 54% Ungdomspsyk. Esbjerg 63 (79%) 16 (20%) 1 (1%) 45 56% Afsnit 2 skolebørn, Odense 28 (88%) 4 (13%) 0 (0%) 27 84% Afsnit 3 unge, Odense 33 (70%) 13 (28%) 1 (2%) 28 60% Region Syddanmark (6) 247 (73%) 89 (26%) 2 (1%) % Repræsentativitet Bortfaldsanalysen i kapitel 6 viser, at svarpersonerne er repræsentative for de forældre, der fik tilbudt et spørgeskema. Barnets/den unges diagnose er dog ikke angivet på 23 % af de besvarede spørgeskemaer. Svarpersonernes børn har følgende baggrund: Forældrene har ordet Side 11 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

20 Tabel 3.2 Svarpersonernes karakteristika Region Syddanmark besvarelser Patientens køn Patientens alder Patientens diagnose Ventetid Længde af indlæggelsen Kontakt efter udskrivelsen Anvendt tvang Besvaret af Forældrenes antal kontakter Procent Dreng/mand 38 Pige/kvinde 60 Uoplyst år år år og derover 63 Uoplyst 1 F F F F F F F Øvrige 6 Uoplyst 23 Under 15 dage dage til 2 måneder 11 2 måneder til et halvt år 4 Mere end et halvt år 1 Uoplyst 10 Under 15 dage 6 15 dage til 2 måneder 34 2 måneder til et halvt år 21 Mere end et halvt år 32 Uoplyst 6 Ja 75 Nej 17 Ved ikke/husker ikke 6 Uoplyst 2 Ja 16 Nej 76 Ved ikke/husker ikke 2 Uoplyst 5 Mor alene har svaret 55 Far alene har svaret 14 Mor og far i fællesskab 30 Uoplyst Over Uoplyst 23 Diagnoserne beskrives i kapitel 5 Side 12 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

21 Samlet vurdering Forældrene bliver bedt om at give deres samlede indtryk af indlæggelsen gennem tildeling af 1-5 stjerner. 5 stjerner enestående 4 stjerner godt 3 stjerner både godt og dårligt 2 stjerner dårligt 1 stjerne uacceptabelt Figur 3.1 viser forældrenes samlede vurdering i og Figur 3.1: Hvad er dit samlede indtryk af indlæggelsen? ( og ) Hele landet (n=865) Hele landet (n=634) 71% 70% 29% 30% Region Syddanmark (n=185) Region Syddanmark (n=123) 67% 65% 33% 35% Kolding BU (n=45) Kolding BU (n=33) 56% 61% 44% 39% Augustenborg BU (n=43) Augustenborg BU (n=17) 70% 71% 30% 29% Esbjerg BU (n=44) Esbjerg BU (n=25) 66% 68% 34% 32% Odense BU (n=53) Odense BU (n=48) 65% 75% 35% 25% U2 børnepsyk., Kolding (n=22) U2 børnepsyk., Kolding (n=10) 68% 70% 32% 30% U1 ungdomspsyk., Kolding (n=23) U1 ungdomspsyk., Kolding (n=23) 43% 57% 57% 43% Ungdomspsyk. Augustenborg (n=43) Ungdomspsyk. Augustenborg (n=17) 70% 71% 30% 29% Ungdomspsyk. Esbjerg (n=44) Ungdomspsyk. Esbjerg (n=25) 66% 68% 34% 32% Afsnit 2 skolebørn, Odense (n=27) Afsnit 2 skolebørn, Odense (n=20) 65% 81% 35% 19% Afsnit 3 unge, Odense (n=26) Afsnit 3 unge, Odense (n=28) 69% 64% 31% 36% 5 stjerner (enestående) og 4 stjerner (godt) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 3 stjerner (både godt og dårligt), 2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt) Forældrene har ordet Side 13 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

22 Indlæggelsesforløbet I figuren nedenfor vises resultatet for de øvrige spørgsmål, der vedrører kontakten med afsnittet. Spørgsmålene er sorteret efter forældrenes tilfredshed. Figur 3.2: Øvrige spørgsmål vedrørende forældrenes tilfredshed 13. Tilfreds med fysiske rammer (n=184) 13. Tilfreds med fysiske rammer (n=125) 96% 94% 2. Uforstyrret samtale (n=178) 2. Uforstyrret samtale (n=121) 94% 93% 1. Barnets tryghed på afsnittet (n=187) 1. Barnets tryghed på afsnittet (n=124) 92% 94% 18.A Hvis ja, tilfreds med aftaler (n=141) 91% 3. Forberedelse til vigtige samtaler (n=177) 90% 6. Planlægning af forløb (n=172) 87% 4. Personalets interesse i din erfaring (n=182) 4. Personalets interesse i din erfaring (n=125) 85% 87% 12. Tilfreds med netværksmøder (n=122) 12. Tilfreds med netværksmøder (n=101) 82% 80% 5. Medinddragelse i forløb (n=184) 5. Medinddragelse i forløb (n=121) 81% 78% 10. Støtte og opbakning fra personale (n=184) 10. Støtte og opbakning fra personale (n=123) 80% 84% 19. Bedring efter indlæggelse (n=175) 19. Bedring efter indlæggelse (n=123) 77% 70% 7. Info om vanskeligheder/problemer (n=181) 7. Info om vanskeligheder/problemer (n=125) 76% 81% 15. Inddragelse af familie (n=105) 15. Inddragelse af familie (n=70) 73% 77% 9. Info om medicin og evt. bivirkninger (n=131) 9. Info om medicin og evt. bivirkninger (n=77) 66% 62% 16. Inddragelse af institution/skole (n=118) 16. Inddragelse af institution/skole (n=71) 66% 72% 17. Hjælp til dagligdag (n=161) 17. Hjælp til dagligdag (n=111) 65% 63% 11. Info om barnets/den unges livsstil (n=157) 57% 8. Tilstrækkelig skriftlig info (n=168) 56% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel tilfredse Andel utilfredse Side 14 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

23 Aftaler om tiden efter udskrivelsen Forældrene bliver spurgt, om der er lavet aftaler om tiden efter barnets/den unges udskrivning. Hertil svarer 84 % af forældrene bekræftende, mens 16 % af forældrene svarer nej. Forældre, som har svaret nej, bliver spurgt, om de gerne ville have haft, at der var lavet aftaler om tiden efter barnets/den unges udskrivning. 96 % af forældrene svarer, at de i høj eller i nogen gerne ville have haft, at der var lavet aftaler, mens 4 % kun i mindre har ønsket, at der var lavet aftaler. Fejl Forældrene bliver spurgt, om de har oplevet, at der er sket fejl under barnets/den unges indlæggelse. 25 % af forældrene svarer bekræftende, 68 % har ikke oplevet fejl, mens 6 % svarer ved ikke/ikke relevant til spørgsmålet. Af de forældre som har oplevet fejl under indlæggelsen, svarer 46 %, at personalet har håndteret fejlen virkelig godt eller godt. 44 % svarer, at personalet har håndteret fejlen dårligt eller virkelig dårligt, mens 10 % af forældrene svarer, at personalet ikke har erkendt/opdaget fejlen. Forældrenes vurdering af det sociale og psykiatriske system Figur 3.3 viser forældrenes svar på de tre spørgsmål i spørgeskemaet, der vedrører det sociale og psykiatriske system som helhed. Spørgsmålenes fulde ordlyd kan læses af spørgeskemaet i bilag C. Figur 3.3: Spørgsmål om det sociale og psykiatriske system 22.Samarbejde mellem offentlige steder (n=179) 22.Samarbejde mellem offentlige steder (n=117) 50% 61% 23. Tilbud fra det sociale system (n=178) 23. Tilbud fra det sociale system (n=110) 36% 52% 24. Tilbud til familien (n=166) 24. Tilbud til familien (n=109) 43% 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel tilfredse Andel utilfredse Forældrenes kommentarer Forældrene bliver bedt om med egne ord at begrunde deres tildeling af antal stjerner, hvad der havde størst betydning for dem under indlæggelsen og kommentarer om sociale og psykiatriske system som helhed. Kommentarerne fra Region Syddanmark kan læses i kapitel 7. Forældrene har ordet Side 15 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

24 Side 16 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

25 4. Resultater fra forældreundersøgelsen I dette kapitel fremstilles resultaterne fra forældreundersøgelsen i Region Syddanmark. Først fremstilles forældrenes svar på de enkelte spørgsmål i undersøgelsen i søjlediagrammer, som giver mulighed for et hurtigt overblik. Dernæst vises resultaterne i tabelform opgjort på de enkelte afsnit med mulighed for sammenligning regionalt, på landsplan og i forhold til resultaterne fra undersøgelsen. I rapportens kapitel 9 er der beskrevet en række forhold vedrørende organisering og afvikling af undersøgelsen på de enkelte afsnit. De er vigtige at være opmærksomme på ved læsningen af søjlediagrammerne. Søjlediagrammer - venstre side Søjlediagrammerne er opstillet på følgende måde: 1. søjle viser landsresultatet for søjle viser Region Syddanmarks samlede resultat for Søjlerne herefter viser resultaterne fra de enkelte afdelinger og/eller afsnit Tal i parentes viser, hvor mange forældre der besvarede spørgsmålet. Spørgsmålsformuleringen fremgår øverst af søjlediagrammet. Hele spørgeskemaet kan ses i bilag C. Tabeller - højre side Af højresiden fremgår procenttallene fordelt på de enkelte afsnit med mulighed for sammenligning med landsresultatet og regionale resultater. I tredjesidste kolonne angives antallet af svar, der ligger bag procentberegningen. I nogle tilfælde er der tale om ret små absolutte tal. Derfor bør man være opmærksom på, om talmaterialet er tilstrækkelig stort til, at der kan drages sikre konklusioner. Udvikling mellem og De to kolonner yderst til højre i tabellerne angiver andelen af forældre, der har svaret bekræftende på spørgsmålet i henholdsvis og Ved at sammenligne disse to kolonner kan man se, om der har været en positiv eller negativ udvikling i tilfredsheden mellem og Der er ikke tal for alle spørgsmål, hvilket skyldes, at spørgsmålet ikke var med i spørgeskemaet i første runde af undersøgelsen. Der er heller ikke tal for alle afsnit. Dette skyldes enten, at det ikke har været muligt at sammenligne afsnittets resultater i denne runde med dets resultater fra eller, at afsnittet i havde for få svarpersoner til at få opgjort egne resultater. Resultaterne er ikke signifikanstestet. Derfor bør antallet af svarpersoner og ændringens størrelse ved fortolkning af udviklingen tages med i betragtning. Forældrene har ordet Side 17 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

26 Antal svarpersoner Ved læsningen af søjlediagrammerne og tabellerne er det vigtigt at huske på, at der ikke skal meget til at rykke tilfredshedsprocenterne op eller ned i de afsnit, der har få svarpersoner. Hvis årsagen til det begrænsede antal svarpersoner er en lav patientnormering, og hvis afsnittets svarprocent i øvrigt er acceptabel, kan man regne med, at svarfordelingen afspejler virkeligheden, selvom der ikke skal meget til at rykke procenterne. Bunder det begrænsede antal svarpersoner imidlertid i, at svarprocenten er lav, bør resultaterne tages med forbehold. Ved ikke/ikke relevant I den indledende tekst på forsiden af spørgeskemaet bliver forældrene opfordret til at krydse af i svarkategorien "Ved ikke/ikke relevant", når spørgsmålene ikke passer på deres situation. Svarpersoner, der har svaret Ved ikke/ikke relevant, er frasorteret i figurerne i dette kapitel, hvilket er forklaringen på, at antallet af svarpersoner varierer fra spørgsmål til spørgsmål. Forældrenes kommentarer Opsamlende kan svarpersonerne begrunde deres stjernetildeling. De bliver også spurgt om, hvad der havde størst betydning for dem selv og barnet/den unge i indlæggelsesforløbet, og om de har kommentarer til det sociale og psykiatriske system som helhed. Forældrekommentarerne fra Region Syddanmark fremgår af kapitel 7. Side 18 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

27 Forældrene har ordet Side 19 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

28 Figur 4.1: Er det din oplevelse, at barnet/den unge følte sig tryg på afsnittet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (888) 58% 35% 6% Region Syddanmark (187) 60% 32% 6% Kolding BU (45) 58% 31% 9% Augustenborg BU (42) 69% 24% 5% Esbjerg BU (45) 56% 36% 9% Odense BU (55) 58% 36% 5% U2 børnepsyk., Kolding (23) 70% 30% U1 ungdomspsyk., Kolding (22) 45% 32% 18% 5% Ungdomspsyk. Augustenborg (42) 69% 24% 5% Ungdomspsyk. Esbjerg (45) 56% 36% 9% Afsnit 2 skolebørn, Odense (27) 63% 33% Afsnit 3 unge, Odense (28) 54% 39% 7% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 20 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

29 Er det din oplevelse, at barnet/den unge følte sig tryg på afsnittet? Region Syddanmark, Spørgsmål 1 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Syddanmark Område Kolding BU Augustenborg BU Esbjerg BU Odense BU Afsnit U2 børnepsyk., Kolding U1 ungdomspsyk., Kolding Ungdomspsyk. Augustenborg Ungdomspsyk. Esbjerg Afsnit 2 skolebørn, Odense Afsnit 3 unge, Odense Forældrene har ordet Side 21 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

30 Figur 4.2: Kunne du tale uforstyrret med personalet fra afsnittet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (855) 67% 27% 5% Region Syddanmark (178) 69% 25% Kolding BU (43) 58% 30% 9% Augustenborg BU (40) 68% 23% 5% 5% Esbjerg BU (41) 71% 29% Odense BU (54) 78% 19% U2 børnepsyk., Kolding (23) 78% 13% 9% U1 ungdomspsyk., Kolding (20) 35% 50% 10% 5% Ungdomspsyk. Augustenborg (40) 68% 23% 5% 5% Ungdomspsyk. Esbjerg (41) 71% 29% Afsnit 2 skolebørn, Odense (26) 85% 12% Afsnit 3 unge, Odense (28) 71% 25% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 22 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

31 Kunne du tale uforstyrret med personalet fra afsnittet? Region Syddanmark, Spørgsmål 2 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Syddanmark Område Kolding BU Augustenborg BU Esbjerg BU Odense BU Afsnit U2 børnepsyk., Kolding U1 ungdomspsyk., Kolding Ungdomspsyk. Augustenborg Ungdomspsyk. Esbjerg Afsnit 2 skolebørn, Odense Afsnit 3 unge, Odense Forældrene har ordet Side 23 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

32 Figur 4.3: Var personalet godt forberedt til vigtige samtaler? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (855) 63% 29% 6% Region Syddanmark (177) 58% 33% 8% Kolding BU (43) 42% 37% 14% 7% Augustenborg BU (39) 54% 36% 10% Esbjerg BU (40) 58% 35% 8% Odense BU (55) 73% 25% U2 børnepsyk., Kolding (22) 64% 27% 9% U1 ungdomspsyk., Kolding (21) 19% 48% 19% 14% Ungdomspsyk. Augustenborg (39) 54% 36% 10% Ungdomspsyk. Esbjerg (40) 58% 35% 8% Afsnit 2 skolebørn, Odense (27) 78% 19% Afsnit 3 unge, Odense (28) 68% 32% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 24 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

33 Var personalet godt forberedt til vigtige samtaler? Region Syddanmark, Spørgsmål 3 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Syddanmark Område Kolding BU Augustenborg BU Esbjerg BU Odense BU Afsnit U2 børnepsyk., Kolding U1 ungdomspsyk., Kolding Ungdomspsyk. Augustenborg Ungdomspsyk. Esbjerg Afsnit 2 skolebørn, Odense Afsnit 3 unge, Odense Forældrene har ordet Side 25 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

34 Figur 4.4: Oplevede du, at personalet var interesseret i dine erfaringer og din viden om barnet/den unge? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (878) 63% 26% 7% Region Syddanmark (182) 62% 23% 10% 5% Kolding BU (44) 61% 14% 14% 11% Augustenborg BU (40) 50% 33% 13% 5% Esbjerg BU (43) 53% 28% 14% 5% Odense BU (55) 76% 20% U2 børnepsyk., Kolding (23) 83% 9% 9% U1 ungdomspsyk., Kolding (21) 38% 19% 19% 24% Ungdomspsyk. Augustenborg (40) 50% 33% 13% 5% Ungdomspsyk. Esbjerg (43) 53% 28% 14% 5% Afsnit 2 skolebørn, Odense (27) 81% 15% Afsnit 3 unge, Odense (28) 71% 25% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 26 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

35 Oplevede du, at personalet var interesseret i dine erfaringer og din viden om barnet/den unge? Region Syddanmark, Spørgsmål 4 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Syddanmark Område Kolding BU Augustenborg BU Esbjerg BU Odense BU Afsnit U2 børnepsyk., Kolding U1 ungdomspsyk., Kolding Ungdomspsyk. Augustenborg Ungdomspsyk. Esbjerg Afsnit 2 skolebørn, Odense Afsnit 3 unge, Odense Forældrene har ordet Side 27 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

36 Figur 4.5: Blev du medinddraget i indlæggelsesforløbet i det omfang, som du selv gerne ville det? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (860) 54% 28% 12% 5% Region Syddanmark (184) 54% 27% 15% Kolding BU (43) 49% 23% 23% 5% Augustenborg BU (42) 50% 29% 14% 7% Esbjerg BU (44) 48% 27% 18% 7% Odense BU (55) 65% 29% 5% U2 børnepsyk., Kolding (23) 52% 30% 13% U1 ungdomspsyk., Kolding (20) 45% 15% 35% 5% Ungdomspsyk. Augustenborg (42) 50% 29% 14% 7% Ungdomspsyk. Esbjerg (44) 48% 27% 18% 7% Afsnit 2 skolebørn, Odense (27) 67% 26% 7% Afsnit 3 unge, Odense (28) 64% 32% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 28 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

37 Blev du medinddraget i indlæggelsesforløbet i det omfang, som du selv gerne ville det? Region Syddanmark, Spørgsmål 5 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Syddanmark Område Kolding BU Augustenborg BU Esbjerg BU Odense BU Afsnit U2 børnepsyk., Kolding U1 ungdomspsyk., Kolding Ungdomspsyk. Augustenborg Ungdomspsyk. Esbjerg Afsnit 2 skolebørn, Odense Afsnit 3 unge, Odense Forældrene har ordet Side 29 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

38 Figur 4.6: Var undersøgelserne og behandlingen i hele forløbet godt planlagt? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (833) 46% 39% 10% Region Syddanmark (172) 40% 48% 8% 5% Kolding BU (43) 37% 37% 19% 7% Augustenborg BU (35) 37% 51% 6% 6% Esbjerg BU (42) 33% 57% 5% 5% Odense BU (52) 48% 46% U2 børnepsyk., Kolding (23) 48% 35% 9% 9% U1 ungdomspsyk., Kolding (20) 25% 40% 30% 5% Ungdomspsyk. Augustenborg (35) 37% 51% 6% 6% Ungdomspsyk. Esbjerg (42) 33% 57% 5% 5% Afsnit 2 skolebørn, Odense (26) 54% 46% Afsnit 3 unge, Odense (26) 42% 46% 8% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 30 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

39 Var undersøgelserne og behandlingen i hele forløbet godt planlagt? Region Syddanmark, Spørgsmål 6 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Syddanmark Område Kolding BU Augustenborg BU Esbjerg BU Odense BU Afsnit U2 børnepsyk., Kolding U1 ungdomspsyk., Kolding Ungdomspsyk. Augustenborg Ungdomspsyk. Esbjerg Afsnit 2 skolebørn, Odense Afsnit 3 unge, Odense Forældrene har ordet Side 31 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

40 Figur 4.7: Fik du de informationer om barnets/den unges vanskeligheder og problemer, som du havde behov for? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (879) 46% 37% 11% 6% Region Syddanmark (181) 38% 38% 18% 6% Kolding BU (44) 34% 34% 18% 14% Augustenborg BU (38) 24% 42% 26% 8% Esbjerg BU (45) 29% 44% 22% Odense BU (54) 57% 33% 9% U2 børnepsyk., Kolding (22) 45% 36% 14% 5% U1 ungdomspsyk., Kolding (22) 23% 32% 23% 23% Ungdomspsyk. Augustenborg (38) 24% 42% 26% 8% Ungdomspsyk. Esbjerg (45) 29% 44% 22% Afsnit 2 skolebørn, Odense (27) 63% 33% Afsnit 3 unge, Odense (27) 52% 33% 15% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 32 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

41 Fik du de informationer om barnets/den unges vanskeligheder og problemer, som du havde behov for? Region Syddanmark, Spørgsmål 7 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Syddanmark Område Kolding BU Augustenborg BU Esbjerg BU Odense BU Afsnit U2 børnepsyk., Kolding U1 ungdomspsyk., Kolding Ungdomspsyk. Augustenborg Ungdomspsyk. Esbjerg Afsnit 2 skolebørn, Odense Afsnit 3 unge, Odense Forældrene har ordet Side 33 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

42 Figur 4.8: Fik du tilstrækkelig skriftlig information om barnets/den unges sygdom? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (820) 30% 32% 20% 18% Region Syddanmark (168) 24% 32% 21% 23% Kolding BU (43) 12% 40% 16% 33% Augustenborg BU (35) 14% 37% 23% 26% Esbjerg BU (40) 25% 35% 20% 20% Odense BU (50) 42% 18% 26% 14% U2 børnepsyk., Kolding (22) 14% 55% 9% 23% U1 ungdomspsyk., Kolding (21) 10% 24% 24% 43% Ungdomspsyk. Augustenborg (35) 14% 37% 23% 26% Ungdomspsyk. Esbjerg (40) 25% 35% 20% 20% Afsnit 2 skolebørn, Odense (25) 44% 20% 20% 16% Afsnit 3 unge, Odense (25) 40% 16% 32% 12% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 34 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

43 Fik du tilstrækkelig skriftlig information om barnets/den unges sygdom? Region Syddanmark, Spørgsmål 8 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Syddanmark Område Kolding BU Augustenborg BU Esbjerg BU Odense BU Afsnit U2 børnepsyk., Kolding U1 ungdomspsyk., Kolding Ungdomspsyk. Augustenborg Ungdomspsyk. Esbjerg Afsnit 2 skolebørn, Odense Afsnit 3 unge, Odense Forældrene har ordet Side 35 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

44 Figur 4.9: Fik du klar information om medicinens virkning og eventuelle bivirkninger? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (535) 32% 34% 19% 15% Region Syddanmark (131) 34% 33% 18% 16% Kolding BU (32) 34% 31% 16% 19% Augustenborg BU (25) 24% 40% 20% 16% Esbjerg BU (37) 19% 35% 24% 22% Odense BU (37) 54% 27% 11% 8% U2 børnepsyk., Kolding (17) 41% 35% 24% U1 ungdomspsyk., Kolding (15) 27% 27% 7% 40% Ungdomspsyk. Augustenborg (25) 24% 40% 20% 16% Ungdomspsyk. Esbjerg (37) 19% 35% 24% 22% Afsnit 2 skolebørn, Odense (17) 65% 29% 6% Afsnit 3 unge, Odense (20) 45% 25% 20% 10% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 36 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

45 Fik du klar information om medicinens virkning og eventuelle bivirkninger? Region Syddanmark, Spørgsmål 9 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Syddanmark Område Kolding BU Augustenborg BU Esbjerg BU Odense BU Afsnit U2 børnepsyk., Kolding U1 ungdomspsyk., Kolding Ungdomspsyk. Augustenborg Ungdomspsyk. Esbjerg Afsnit 2 skolebørn, Odense Afsnit 3 unge, Odense Forældrene har ordet Side 37 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

46 Figur 4.10: Fik du den støtte og opbakning fra personalet på afsnittet, som du havde brug for? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (875) 52% 32% 10% 6% Region Syddanmark (184) 51% 29% 12% 8% Kolding BU (46) 41% 26% 11% 22% Augustenborg BU (40) 45% 25% 23% 8% Esbjerg BU (45) 49% 36% 11% Odense BU (53) 66% 28% 6% U2 børnepsyk., Kolding (23) 57% 26% 9% 9% U1 ungdomspsyk., Kolding (23) 26% 26% 13% 35% Ungdomspsyk. Augustenborg (40) 45% 25% 23% 8% Ungdomspsyk. Esbjerg (45) 49% 36% 11% Afsnit 2 skolebørn, Odense (26) 65% 23% 12% Afsnit 3 unge, Odense (27) 67% 33% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 38 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

47 Fik du den støtte og opbakning fra personalet på afsnittet, som du havde brug for? Region Syddanmark, Spørgsmål 10 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Syddanmark Område Kolding BU Augustenborg BU Esbjerg BU Odense BU Afsnit U2 børnepsyk., Kolding U1 ungdomspsyk., Kolding Ungdomspsyk. Augustenborg Ungdomspsyk. Esbjerg Afsnit 2 skolebørn, Odense Afsnit 3 unge, Odense Forældrene har ordet Side 39 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

48 Figur 4.11: Har personalet informeret dig om, hvordan barnets/den unges livsstil kan påvirke sygdommen? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (745) 24% 31% 22% 24% Region Syddanmark (157) 24% 34% 22% 20% Kolding BU (38) 16% 39% 16% 29% Augustenborg BU (33) 24% 24% 27% 24% Esbjerg BU (42) 17% 38% 33% 12% Odense BU (44) 36% 32% 14% 18% U2 børnepsyk., Kolding (18) 6% 56% 11% 28% U1 ungdomspsyk., Kolding (20) 25% 25% 20% 30% Ungdomspsyk. Augustenborg (33) 24% 24% 27% 24% Ungdomspsyk. Esbjerg (42) 17% 38% 33% 12% Afsnit 2 skolebørn, Odense (20) 30% 25% 15% 30% Afsnit 3 unge, Odense (24) 42% 38% 13% 8% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 40 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

49 Har personalet informeret dig om, hvordan barnets/den unges livsstil kan påvirke sygdommen? Region Syddanmark, Spørgsmål 11 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Syddanmark Område Kolding BU Augustenborg BU Esbjerg BU Odense BU Afsnit U2 børnepsyk., Kolding U1 ungdomspsyk., Kolding Ungdomspsyk. Augustenborg Ungdomspsyk. Esbjerg Afsnit 2 skolebørn, Odense Afsnit 3 unge, Odense Forældrene har ordet Side 41 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

50 Figur 4.12: Var du tilfreds med netværksmøder/konferencer, hvor der var flere tilstede ud over personalet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (613) 52% 31% 10% 8% Region Syddanmark (122) 52% 30% 10% 8% Kolding BU (31) 48% 29% 10% 13% Augustenborg BU (24) 46% 21% 21% 13% Esbjerg BU (29) 55% 34% 7% Odense BU (38) 58% 32% 8% U2 børnepsyk., Kolding (19) 47% 32% 11% 11% U1 ungdomspsyk., Kolding (12) 50% 25% 8% 17% Ungdomspsyk. Augustenborg (24) 46% 21% 21% 13% Ungdomspsyk. Esbjerg (29) 55% 34% 7% Afsnit 2 skolebørn, Odense (23) 65% 30% Afsnit 3 unge, Odense (15) 47% 33% 20% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 42 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

51 Var du tilfreds med netværksmøder/konferencer, hvor der var flere tilstede ud over personalet? Region Syddanmark, Spørgsmål 12 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Syddanmark Område Kolding BU Augustenborg BU Esbjerg BU Odense BU Afsnit U2 børnepsyk., Kolding U1 ungdomspsyk., Kolding Ungdomspsyk. Augustenborg Ungdomspsyk. Esbjerg Afsnit 2 skolebørn, Odense Afsnit 3 unge, Odense Forældrene har ordet Side 43 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

52 Figur 4.13: Var du tilfreds med de fysiske rammer på afsnittet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (873) 59% 31% 7% Region Syddanmark (184) 66% 29% Kolding BU (45) 58% 33% 9% Augustenborg BU (41) 66% 32% Esbjerg BU (45) 71% 24% Odense BU (53) 70% 28% U2 børnepsyk., Kolding (23) 61% 35% U1 ungdomspsyk., Kolding (22) 55% 32% 14% Ungdomspsyk. Augustenborg (41) 66% 32% Ungdomspsyk. Esbjerg (45) 71% 24% Afsnit 2 skolebørn, Odense (25) 84% 16% Afsnit 3 unge, Odense (28) 57% 39% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 44 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Beboerne og de pårørende har ordet

Beboerne og de pårørende har ordet Beboerne og de pårørende har ordet Landsrapport Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2009 Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patientinddragelse. Kick-off konference 13. Juni 2012. Fra brugerinddragelse til kvalitetsforbedring i. Børne- og Ungdomspsykiatrien

Patientinddragelse. Kick-off konference 13. Juni 2012. Fra brugerinddragelse til kvalitetsforbedring i. Børne- og Ungdomspsykiatrien Patientinddragelse Kick-off konference 13. Juni 2012 Fra brugerinddragelse til kvalitetsforbedring i Børne- og Ungdomspsykiatrien Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, Universitetsfunktionen 2 Anne Kamuk

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinske Senge Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark 2007-08

Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark 2007-08 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på TAND-, MUND-, KÆBEKIR O - SENGE TAND-, MUND-, KÆBEKIR. O Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Brystkirurgisk ambulatorie, Holstebro Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005

Patienterne har ordet Undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005 MAJ 2006 Patienterne har ordet Undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Amtsrådsforeningen Amterne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 60.655 indlagte og 177.678 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Revideret udgave august 2011 2010 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatoriet for mave-, tarm- og leversygdomme, Herning Medicinsk Afdeling (Herning-Ringkøbing) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Amtsrådsforeningen Amterne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Karkirurgisk sengeafdeling, V11-3 Karkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse blandt 9.500 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjerteklinikken Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark 2005 September 2005 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Amtsrådsforeningen Amterne Hovedstadens Sygehusfællesskab

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter DEN TVÆRAMTSLIGE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 22.000 indlagte patienter 2004 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler.

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler. Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering 2010 Kolofon Om Incentive Partners Kontakt Forfattere: Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- Incentive Partners Mette Bøgelund,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Kvindeafdelingen Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Brugerne har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud i Danmark 2006

Brugerne har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud i Danmark 2006 Brugerne har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud i Danmark 2006 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Danske Regioner Amterne Københavns Kommune

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL II 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBG - RRA Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Livet med en hjertesygdom En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Af Nanna Schneekloth Christiansen, Line Zinckernagel, Ann-Dorthe

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET h BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET RAPPORT ØKONOMI- OG INDERIGSMINISTERIET APRIL I samarbejde med: INDHOLD 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund og formål 4 1.2 Metodisk resumé

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Kirurgisk Afdeling, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

Beboerne og de pårørende har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2006

Beboerne og de pårørende har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2006 Beboerne og de pårørende har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2006 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Danske Regioner Amterne Københavns og Frederiksberg kommuner

Læs mere

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp Bilag - Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Syddanmark 2010 DEL II 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Evaluering af MEDaftalen. - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland. Jon Hadsund Jon.Hadsund@stab.rm.

Evaluering af MEDaftalen. - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland. Jon Hadsund Jon.Hadsund@stab.rm. Evaluering af MEDaftalen - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland Maj 2010 Evaluering af MEDaftalen - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel. Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk

Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel. Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk Konsulent Pernille Bjørnholt Nielsen E-mail: Pernille.bjornholt@stab.rm.dk Faglig

Læs mere

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UNI C 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse Af Thomas Larsen og Lone Juul

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012

Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012 Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012 Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S for Uddannelsesbenchmark.dk Hvad er TrivselsRADAR TrivselsRADAR er et interaktivt web-baseret værktøj,

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar Udarbejdet af: EPO-staben, CSA og MCL Dato: 04-02-2009 Forord Denne rapport indgår ligesom selve brugerundersøgelsen

Læs mere

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien INFORMATIONSINDSATS Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien Første møde med Psykiatrien som behandlingssted kan være en overvældende oplevelse for patienten, men i høj grad også for pårørende.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 November 2009 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2009

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Københavns Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Københavns Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi Kirurgisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere