Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011"

Transkript

1 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012

2

3 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark Folkesundhed og Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Marts 2012

4 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark Undersøgelsen er iværksat af Danske Regioner. Undersøgelseskonceptet og rapporten er udarbejdet af Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland (tidligere Center for Kvalitetsudvikling). Udover denne rapport er der til hver region udarbejdet en patientrapport samt en rapport med landsresultater. Rapporten kan læses eller downloades gratis på og kan rekvireres hos Danske Regioner på Der findes mere information om undersøgelserne på: Henvendelse vedrørende undersøgelsen: Gitte Dahl Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (CFK) Olof Palmes Allé Århus N Telefon: ISBN-nr Pris: Kr. 80,- (ekskl. moms og forsendelse) Omslagsillustration: Annette Windfeld, Gigraf Tryk: Danske Regioner Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, marts 2012 Brug af uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse.

5 Forord I denne rapport præsenterer Danske Regioner resultaterne af den anden undersøgelse af, hvordan patienterne og deres forældres oplever børne- og ungdomspsykiatrien. Undersøgelserne er foretaget for såvel ambulatorier som dag- og døgnafsnit. Med anden undersøgelsesrunde er der mulighed for systematisk at følge op på udviklingen i patient- og forældretilfredsheden fra 2007/08 til 2010/11. På landsplan viser den nye undersøgelse, at patienterne er mere tilfredse med deres kontakt til børne- og ungdomspsykiatrien i denne undersøgelse, end de var i 2007/08. Der er sket en forbedring på seks procentpoint for begge patientundersøgelser. For forældre, der er i kontakt med ambulatorier, er der en forbedring på fem procentpoint, mens der for dag- og døgnafsnit kun kan spores en lille fremgang i tilfredsheden. Det er glædeligt, at børne- og ungdomspsykiatrien tilsyneladende har forbedret indsatsen, men der er fortsat et betydeligt forbedringspotentiale, når man sammenligner med andre lignende undersøgelser i sundhedsvæsenet. Regionerne har brug for patienter og pårørendes erfaringer med psykiatriens behandlings- og plejeindsats. Undersøgelsen sætter fokus på både de positive og negative oplevelser. Det er vores mål, at afdelinger og ledelser bruger resultaterne i deres arbejde med at forbedre kvaliteten af de psykiatriske tilbud. Vi ønsker også, at de tager initiativer til at forbedre patienter og pårørendes oplevelser. Endelig er det regionernes mål, at viden fra undersøgelsen indgår i beslutningsgrundlaget, når børne- og ungdomspsykiatrien udvikles politisk lokalt og centralt. Regionerne mener, at forældrene til børn og unge med psykiatriske problemer udgør en væsentlig ressource. De har viden om børnene og kan spille en aktiv rolle, der er vigtig for deres børns behandlingsforløb. Et godt samspil med de pårørende kan være med til sikre en større af tryghed og samtidig forkorte børn og unges indlæggelsestid. Derfor vil pårørendesamarbejdet være en integreret del af de nye pakkeforløb i psykiatrien, som regionerne lancerer til efteråret. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange patienter og forældre, der via besvarelse af spørgeskemaet har bidraget væsentligt til løbende at forbedre den kvalitet de kan opleve i børne- og ungdomspsykiatrien. Flemming Stenild Formand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg

6

7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til forældreundersøgelsen Hovedresultater fra forældreundersøgelsen i Danmark Hovedresultater fra forældreundersøgelsen i Region Syddanmark Resultater fra forældreundersøgelsen Forældrenes svar opdelt på baggrundsvariable Forældreundersøgelsens datagrundlag Forældrenes skriftlige kommentarer Deltagende dag- og døgnafsnit Undersøgelsesmetode og organisering Bilag A. Oversigt over spørgsmål der er med i Den Danske Kvalitetsmodel Bilag B. Sammenligning mellem og Bilag C. Spørgeskemaet i forældreundersøgelsen...139

8

9 1. Introduktion til forældreundersøgelsen Denne rapport Denne rapport indeholder anden runde af de landsdækkende psykiatriundersøgelser i børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark. For forældre har undersøgelsen omfattet alle forældre til patienter på de børne- og ungdomspsykiatriske afsnit uanset patientens alder. Undersøgelsen blev gennemført fra 1. marts 2010 til 31. august Udover de regionale rapporter er der en landsrapport med patient- og forældreresultater for hele landet. De landsdækkende psykiatriundersøgelser giver viden om forældres oplevelser og vurdering af psykiatrien. Med undersøgelserne kan man afdække, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer lokalt og lave sammenligninger inden for og på tværs af regioner. Med anden undersøgelsesrunde er der desuden mulighed for systematisk opfølgning på udviklingen i forældretilfredsheden fra til Det er håbet, at undersøgelsen kan danne afsæt for lokal kvalitetsudvikling i børne- og ungdomspsykiatrien. Temaer i undersøgelsen Undersøgelsen afdækker, hvordan forældre opfatter: Den faglige indsats i undersøgelser og behandling Kommunikation mellem personale og patienter/forældre Information om sygdommen, behandlingen m.v. Patient- og forældreinddragelse Inddragelse af det private og professionelle netværk De fysiske rammer på afsnittene Koordination og samarbejde i det sociale og psykiatriske system som helhed Spørgsmålene er rettet mod områder, som tidligere undersøgelser har vist, at både forældre, ledelse og personale finder grundlæggende for en god forældreoplevelse. Den Danske Kvalitetsmodel Undersøgelserne dækker relevante standarder i Den Danske Kvalitetsmodel. I bilag A kan der ses en oversigt over, hvilke spørgsmål, der dækker hvilke standarder i Den Danske Kvalitetsmodel. Flere slags kvalitet Undersøgelsesresultaterne kan benyttes som dokumentation for forældrenes oplevelser den brugeroplevede kvalitet. Resultaterne kan indgå i børne- og ungdomspsykiatriens arbejde med at forbedre kvaliteten, men undersøgelsen kan ikke stå alene som kvalitetsmål. Den skal ses i sammenhæng med andre kvalitetsmål. Anvendelse af resultaterne Undersøgelser som disse kan give et generelt overblik over, hvor der kan findes områder, som kan kvalitetsudvikles. Med henblik på nøjere identifikation af problemer kan der være behov for, at Forældrene har ordet Side 1 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

10 de enkelte regioner efterfølgende foretager supplerende undersøgelser af de områder, som landsundersøgelsen har vist er problematiske. Det er centralt, at det enkelte afsnit og dens ledelse selv arbejder videre med undersøgelsesresultaterne og ser resultaterne i lyset af de målsætninger og den faglige viden, man i øvrigt har om, hvad der er god og dårlig kvalitet inden for børne- og ungdomspsykiatrien. Rapportens opbygning Kapitel 2 indeholder hovedresultaterne fra forældreundersøgelsen i hele landet. Kapitel 3 fremstiller hovedresultaterne fra forældreundersøgelsen i Region Syddanmark. Kapitel 4 indeholder detaljerede resultater fra forældreundersøgelsen i Region Syddanmark. Resultaterne fra de enkelte spørgsmål fremstilles i søjlediagrammer og tabeller, der gør det muligt at sammenligne de lokale resultater på afsnitsniveau og med landsresultaterne. Kapitel 5 indeholder forældrenes svar opdelt på baggrundsvariable. Kapitel 6 beskriver undersøgelsens datagrundlag, svarprocenter, resultater af bortfaldsanalyser, signalement af svarpersoner, repræsentativitet m.m. Kapitel 7 indeholder de skriftlige kommentarer fra forældre i Region Syddanmark opdelt på de enkelte afsnit. Kapitel 8 beskriver undersøgelsernes organisering og giver et overblik over de afsnit, der indgår i undersøgelserne. Kapitel 9 beskriver undersøgelsesmetoden. Bilag A indeholder en oversigt over, hvilke spørgsmål, der dækker hvilke standarder i Den Danske Kvalitetsmodel. Bilag B er en oversigt over enheder fra undersøgelsen der kan sammenlignes med enheder fra undersøgelsen. Bilag C spørgeskema. Side 2 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

11 2. Hovedresultater fra forældreundersøgelsen i Danmark I dette kapitel præsenteres hovedresultaterne fra forældreundersøgelsen i Danmark. Undersøgelsens datagrundlag I perioden fra 1. marts 2010til den 31. august 2011 fik forældre til børn og unge i 32 børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark udleveret et spørgeskema. 898 forældre besvarede skemaet. På landsplan er undersøgelsens svarprocent dermed på 57. Svarprocenten fordeler sig på regionsplan således: Tabel 2.1 Svarprocent (I kolonne 2, 3 og 4 angives i parentes procentfordelingen af de tre kolonners absolutte tal) Afsnit (antal afsnit) Udleverede spørgeskemaer Tilsendte spørgeskemaer Ønskede ikke at modtage Returnerede spørgeskemaer Svarprocent Region Hovedstaden (12) 362 (79%) 94 (21%) 0 (0%) % Region Midtjylland (9) 0 (0%) 495 (100%) 1 (0%) % Region Nordjylland (2) 120 (83%) 22 (15%) 2 (1%) % Region Sjælland (3) 120 (81%) 27 (18%) 2 (1%) % Region Syddanmark (6) 247 (73%) 89 (26%) 2 (1%) % Hele landet (32) 849 (54%) 727 (46%) 7 (0%) % Repræsentativitet På landsplan er svarpersonerne repræsentative for de forældre, der fik tilbudt et spørgeskema. Barnets/den unges diagnose er dog ikke angivet på 25 % af de besvarede spørgeskemaer. Svarpersonerne børn har følgende baggrund: Forældrene har ordet Side 3 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

12 Tabel 2.2 Svarpersonernes karakteristika Hele landet besvarelser Patientens køn Patientens alder Patientens diagnose Ventetid Længde af indlæggelsen Kontakt efter udskrivelsen Anvendt tvang Besvaret af Forældrenes antal kontakter Procent Dreng/mand 45 Pige/kvinde 52 Uoplyst år år år og derover 49 Uoplyst 1 F F F F F F F Øvrige 4 Uoplyst 25 Under 15 dage dage til 2 måneder 18 2 måneder til et halvt år 10 Mere end et halvt år 4 Uoplyst 15 Under 15 dage 8 15 dage til 2 måneder 19 2 måneder til et halvt år 33 Mere end et halvt år 35 Uoplyst 8 Ja 54 Nej 35 Ved ikke/husker ikke 8 Uoplyst 3 Ja 18 Nej 74 Ved ikke/husker ikke 3 Uoplyst 5 Mor alene har svaret 57 Far alene har svaret 11 Mor og far i fællesskab 29 Uoplyst Over Uoplyst 23 Diagnoserne beskrives i kapitel 5 Side 4 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

13 Samlet vurdering Forældrene bliver bedt om at give deres samlede indtryk af indlæggelsen gennem tildeling af 1-5 stjerner. 5 stjerner enestående 4 stjerner godt 3 stjerner både godt og dårligt 2 stjerner dårligt 1 stjerne uacceptabelt Figur 2.1 viser forældrenes samlede vurdering i og Figur 2.1: Hvad er dit samlede indtryk af indlæggelsen? ( og ) Hele landet (n=865) Hele landet (n=634) 71% 70% 29% 30% Region Hovedstaden (n=285) Region Hovedstaden (n=226) 76% 75% 24% 25% Region Midtjylland (n=196) Region Midtjylland (n=174) 65% 70% 35% 30% Region Nordjylland (n=101) Region Nordjylland (n=73) 81% 90% 19% 10% Region Sjælland (n=98) Region Sjælland (n=38) 42% 57% 58% 43% Region Syddanmark (n=185) Region Syddanmark (n=123) 67% 65% 33% 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5 stjerner (enestående) og 4 stjerner (godt) 3 stjerner (både godt og dårligt), 2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt) Figuren viser, at der på landsplan ikke er nævneværdig forskel på forældrenes samlede indtryk af indlæggelsen i og På regionsniveau gør dette sig gældende for Region Hovedstaden og Region Syddanmark. I Region Midtjylland og Region Sjælland er forældrenes samlede indtryk derimod bedre i end i , mens det modsatte gør sig gældende i Region Nordjylland. I Region Nordjylland er forældrenes samlede indtryk af indlæggelsen dog stadigvæk bedre end i de øvrige regioner. På afsnitsniveau er der endnu større variation i forældrenes samlede indtryk af indlæggelsen. I de tre afsnit, hvor der er relativt flest tilfredse forældre, giver 99 % af forældrene 5 eller 4 stjerner. I de tre afsnit, der har den laveste tilfredshed, giver 46 % af forældrene 5 eller 4 stjerner. Forældrene har ordet Side 5 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

14 Forskel mellem forældregrupper Nedenstående baggrundsforholds betydning for svarpersonernes samlede vurdering af indlæggelsen er analyseret. Baggrundsforholdene er taget i betragtning samtidigt i én samlet analyse. Patienternes køn Patienternes alder Indlæggelseslængde Forældrenes kontakt med personalet på afsnittet Analysen viser at, patientens køn og alder har signifikant indflydelse på den samlede vurdering af indlæggelsen, således at forældre til drenge er mere tilfredse end piger og forældre til 0-7-årige er mere tilfredse end forældre til børn over 7 år. Indlæggelsesforløbet I figuren nedenfor vises landsresultatet for de øvrige spørgsmål, der vedrører kontakten med afsnittet. Spørgsmålene er sorteret efter forældrenes tilfredshed. Side 6 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

15 Figur 2.2: Øvrige spørgsmål vedrørende forældrenes tilfredshed 2. Uforstyrret samtale (n=855) 2. Uforstyrret samtale (n=632) 94% 94% 1. Barnets tryghed på afsnittet (n=888) 1. Barnets tryghed på afsnittet (n=649) 93% 93% 3. Forberedelse til vigtige samtaler (n=855) 92% 13. Tilfreds med fysiske rammer (n=873) 13. Tilfreds med fysiske rammer (n=643) 90% 91% 4. Personalets interesse i din erfaring (n=878) 4. Personalets interesse i din erfaring (n=647) 89% 90% 18.A Hvis ja, tilfreds med aftaler (n=608) 88% 6. Planlægning af forløb (n=833) 85% 10. Støtte og opbakning fra personale (n=875) 10. Støtte og opbakning fra personale (n=634) 84% 85% 7. Info om vanskeligheder/problemer (n=879) 7. Info om vanskeligheder/problemer (n=643) 83% 84% 12. Tilfreds med netværksmøder (n=613) 12. Tilfreds med netværksmøder (n=500) 83% 86% 5. Medinddragelse i forløb (n=860) 5. Medinddragelse i forløb (n=634) 83% 83% 19. Bedring efter indlæggelse (n=820) 19. Bedring efter indlæggelse (n=621) 76% 74% 16. Inddragelse af institution/skole (n=560) 16. Inddragelse af institution/skole (n=413) 72% 75% 15. Inddragelse af familie (n=466) 15. Inddragelse af familie (n=337) 71% 73% 9. Info om medicin og evt. bivirkninger (n=535) 9. Info om medicin og evt. bivirkninger (n=378) 66% 70% 17. Hjælp til dagligdag (n=788) 17. Hjælp til dagligdag (n=595) 65% 68% 8. Tilstrækkelig skriftlig info (n=820) 62% 11. Info om barnets/den unges livsstil (n=745) 54% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel tilfredse Andel utilfredse Forældrene har ordet Side 7 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

16 Variation i besvarelserne på afsnitsniveau Figuren nedenfor viser variationen i besvarelserne på afsnitsniveau for tilfredshedsspørgsmålene. Hver bjælke i figuren viser antal procentpoints forskel mellem de tre afsnit, hvor andelen af tilfredse forældre er størst og de tre afsnit, hvor andelen af tilfredse forældre er lavest. Som det fremgår af figuren, er der på flere spørgsmål store forskelle på de afsnit, hvor der er størst tilfredshed og de afsnit, hvor der er lavest tilfredshed. Figur 2.3 Variation mellem afsnit Procentpointforskel mellem de tre afsnit med relativt flest tilfredse pårørende og de tre afsnit med relativt færrest tilfredse pårørende 9. Info om medicin og evt. bivirkninger 16. Inddragelse af institution/skole 8. Tilstrækkelig skriftlig info 11. Info om barnets/den unges livsstil 17. Hjælp til dagligdag 15. Inddragelse af familie 7. Info om vanskeligheder/problemer 5. Medinddragelse i forløb 6. Planlægning af forløb 10. Støtte og opbakning fra personale 12. Tilfreds med netværksmøder 4. Personalets interesse i din erfaring 13. Tilfreds med fysiske rammer 19. Bedring efter indlæggelse 18.A Hvis ja, tilfreds med aftaler 3. Forberedelse til vigtige samtaler 2. Uforstyrret samtale 1. Barnets tryghed på afsnittet % 20% 40% 60% 80% 100% Spørgsmålene er sorteret efter variationens størrelse. De positive svarkategorier er lagt sammen, og de negative svarkategorier er lagt sammen, før variationen er beregnet. Forskellen mellem andelen af tilfredse forældre på afsnit, hvor tilfredsheden er størst og på afsnit, hvor den er mindst, er udregnet efter sammenlægning af de tre afsnit, hvor tilfredsheden er størst og de tre afsnit, hvor tilfredsheden er mindst. Herved undgås det, at meget små afsnit, hvor helt specielle forhold måske gør sig gældende, alene kommer til at udgøre yderpunkterne. Hvis forskellene var beregnet med udgangspunkt i det afsnit med relativt flest tilfredse forældre og det afsnit med relativt færrest tilfredse forældre, ville variationen være sandsynligvis større. Aftaler om tiden efter udskrivelsen Forældrene bliver spurgt, om der er lavet aftaler om tiden efter barnets/den unges udskrivning. Hertil svarer 79 % af forældrene bekræftende, mens 21 % af forældrene svarer nej. Forældre, som har svaret nej, bliver spurgt, om de gerne ville have haft, at der var lavet aftaler om tiden efter barnets/den unges udskrivning. 87 % af forældrene svarer, at de i høj eller i nogen gerne ville have haft, at der var lavet aftaler, mens 13 % kun i mindre eller slet ikke har ønsket, at der var lavet aftaler. Fejl Side 8 Forældrene bliver spurgt, om de har oplevet, at der er sket fejl under barnets/den unges indlæggelse. 20 % af forældrene svarer bekræftende, 69 % har ikke oplevet fejl, mens 11 % svarer ved ikke/ikke relevant til spørgsmålet. Af de forældre som har oplevet fejl under indlæggelsen, svarer 55 %, at Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

17 personalet har håndteret fejlen virkelig godt eller godt. 37 % svarer, at personalet har håndteret fejlen dårligt eller virkelig dårligt, mens 8 % af forældrene svarer, at personalet ikke har erkendt/opdaget fejlen. Forældrenes vurdering af det sociale og psykiatriske system Figur 2.4 viser forældrenes svar på de tre spørgsmål i spørgeskemaet, der vedrører det sociale og psykiatriske system som helhed. Spørgsmålenes fulde ordlyd kan læses af spørgeskemaet i bilag C. Figur 2.4: Spørgsmål om det sociale og psykiatriske system 22.Samarbejde mellem offentlige steder (n=810) 22.Samarbejde mellem offentlige steder (n=600) 57% 55% 23. Tilbud fra det sociale system (n=779) 23. Tilbud fra det sociale system (n=557) 44% 41% 24. Tilbud til familien (n=779) 24. Tilbud til familien (n=547) 41% 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel tilfredse Andel utilfredse Forældrene har ordet Side 9 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

18 Side 10 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

19 3. Hovedresultater fra forældreundersøgelsen i Region Syddanmark I dette kapitel præsenteres hovedresultaterne fra forældreundersøgelsen i Region Syddanmark. Undersøgelsens datagrundlag I perioden fra 1. marts 2010til den 31. august 2011 fik 338 forældre til børn og unge i seks børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark udleveret et spørgeskema. 189 forældre besvarede skemaet. I Region Syddanmark er undersøgelsens svarprocent er dermed på 56. Svarprocenten fordeler sig således mellem afsnittene: Tabel 3.1 Svarprocent (I kolonne 2, 3 og 4 angives i parentes procentfordelingen af de tre kolonners absolutte tal) Afsnit Udleverede spørgeskemaer Tilsendte spørgeskemaer Ønskede ikke at modtage Returnerede spørgeskemaer Svarprocent U2 børnepsyk., Kolding 25 (50%) 25 (50%) 0 (0%) 23 46% U1 ungdomspsyk., Kolding 31 (62%) 19 (38%) 0 (0%) 23 46% Ungdomspsyk. Augustenborg 67 (85%) 12 (15%) 0 (0%) 43 54% Ungdomspsyk. Esbjerg 63 (79%) 16 (20%) 1 (1%) 45 56% Afsnit 2 skolebørn, Odense 28 (88%) 4 (13%) 0 (0%) 27 84% Afsnit 3 unge, Odense 33 (70%) 13 (28%) 1 (2%) 28 60% Region Syddanmark (6) 247 (73%) 89 (26%) 2 (1%) % Repræsentativitet Bortfaldsanalysen i kapitel 6 viser, at svarpersonerne er repræsentative for de forældre, der fik tilbudt et spørgeskema. Barnets/den unges diagnose er dog ikke angivet på 23 % af de besvarede spørgeskemaer. Svarpersonernes børn har følgende baggrund: Forældrene har ordet Side 11 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

20 Tabel 3.2 Svarpersonernes karakteristika Region Syddanmark besvarelser Patientens køn Patientens alder Patientens diagnose Ventetid Længde af indlæggelsen Kontakt efter udskrivelsen Anvendt tvang Besvaret af Forældrenes antal kontakter Procent Dreng/mand 38 Pige/kvinde 60 Uoplyst år år år og derover 63 Uoplyst 1 F F F F F F F Øvrige 6 Uoplyst 23 Under 15 dage dage til 2 måneder 11 2 måneder til et halvt år 4 Mere end et halvt år 1 Uoplyst 10 Under 15 dage 6 15 dage til 2 måneder 34 2 måneder til et halvt år 21 Mere end et halvt år 32 Uoplyst 6 Ja 75 Nej 17 Ved ikke/husker ikke 6 Uoplyst 2 Ja 16 Nej 76 Ved ikke/husker ikke 2 Uoplyst 5 Mor alene har svaret 55 Far alene har svaret 14 Mor og far i fællesskab 30 Uoplyst Over Uoplyst 23 Diagnoserne beskrives i kapitel 5 Side 12 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

21 Samlet vurdering Forældrene bliver bedt om at give deres samlede indtryk af indlæggelsen gennem tildeling af 1-5 stjerner. 5 stjerner enestående 4 stjerner godt 3 stjerner både godt og dårligt 2 stjerner dårligt 1 stjerne uacceptabelt Figur 3.1 viser forældrenes samlede vurdering i og Figur 3.1: Hvad er dit samlede indtryk af indlæggelsen? ( og ) Hele landet (n=865) Hele landet (n=634) 71% 70% 29% 30% Region Syddanmark (n=185) Region Syddanmark (n=123) 67% 65% 33% 35% Kolding BU (n=45) Kolding BU (n=33) 56% 61% 44% 39% Augustenborg BU (n=43) Augustenborg BU (n=17) 70% 71% 30% 29% Esbjerg BU (n=44) Esbjerg BU (n=25) 66% 68% 34% 32% Odense BU (n=53) Odense BU (n=48) 65% 75% 35% 25% U2 børnepsyk., Kolding (n=22) U2 børnepsyk., Kolding (n=10) 68% 70% 32% 30% U1 ungdomspsyk., Kolding (n=23) U1 ungdomspsyk., Kolding (n=23) 43% 57% 57% 43% Ungdomspsyk. Augustenborg (n=43) Ungdomspsyk. Augustenborg (n=17) 70% 71% 30% 29% Ungdomspsyk. Esbjerg (n=44) Ungdomspsyk. Esbjerg (n=25) 66% 68% 34% 32% Afsnit 2 skolebørn, Odense (n=27) Afsnit 2 skolebørn, Odense (n=20) 65% 81% 35% 19% Afsnit 3 unge, Odense (n=26) Afsnit 3 unge, Odense (n=28) 69% 64% 31% 36% 5 stjerner (enestående) og 4 stjerner (godt) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 3 stjerner (både godt og dårligt), 2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt) Forældrene har ordet Side 13 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

22 Indlæggelsesforløbet I figuren nedenfor vises resultatet for de øvrige spørgsmål, der vedrører kontakten med afsnittet. Spørgsmålene er sorteret efter forældrenes tilfredshed. Figur 3.2: Øvrige spørgsmål vedrørende forældrenes tilfredshed 13. Tilfreds med fysiske rammer (n=184) 13. Tilfreds med fysiske rammer (n=125) 96% 94% 2. Uforstyrret samtale (n=178) 2. Uforstyrret samtale (n=121) 94% 93% 1. Barnets tryghed på afsnittet (n=187) 1. Barnets tryghed på afsnittet (n=124) 92% 94% 18.A Hvis ja, tilfreds med aftaler (n=141) 91% 3. Forberedelse til vigtige samtaler (n=177) 90% 6. Planlægning af forløb (n=172) 87% 4. Personalets interesse i din erfaring (n=182) 4. Personalets interesse i din erfaring (n=125) 85% 87% 12. Tilfreds med netværksmøder (n=122) 12. Tilfreds med netværksmøder (n=101) 82% 80% 5. Medinddragelse i forløb (n=184) 5. Medinddragelse i forløb (n=121) 81% 78% 10. Støtte og opbakning fra personale (n=184) 10. Støtte og opbakning fra personale (n=123) 80% 84% 19. Bedring efter indlæggelse (n=175) 19. Bedring efter indlæggelse (n=123) 77% 70% 7. Info om vanskeligheder/problemer (n=181) 7. Info om vanskeligheder/problemer (n=125) 76% 81% 15. Inddragelse af familie (n=105) 15. Inddragelse af familie (n=70) 73% 77% 9. Info om medicin og evt. bivirkninger (n=131) 9. Info om medicin og evt. bivirkninger (n=77) 66% 62% 16. Inddragelse af institution/skole (n=118) 16. Inddragelse af institution/skole (n=71) 66% 72% 17. Hjælp til dagligdag (n=161) 17. Hjælp til dagligdag (n=111) 65% 63% 11. Info om barnets/den unges livsstil (n=157) 57% 8. Tilstrækkelig skriftlig info (n=168) 56% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel tilfredse Andel utilfredse Side 14 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

23 Aftaler om tiden efter udskrivelsen Forældrene bliver spurgt, om der er lavet aftaler om tiden efter barnets/den unges udskrivning. Hertil svarer 84 % af forældrene bekræftende, mens 16 % af forældrene svarer nej. Forældre, som har svaret nej, bliver spurgt, om de gerne ville have haft, at der var lavet aftaler om tiden efter barnets/den unges udskrivning. 96 % af forældrene svarer, at de i høj eller i nogen gerne ville have haft, at der var lavet aftaler, mens 4 % kun i mindre har ønsket, at der var lavet aftaler. Fejl Forældrene bliver spurgt, om de har oplevet, at der er sket fejl under barnets/den unges indlæggelse. 25 % af forældrene svarer bekræftende, 68 % har ikke oplevet fejl, mens 6 % svarer ved ikke/ikke relevant til spørgsmålet. Af de forældre som har oplevet fejl under indlæggelsen, svarer 46 %, at personalet har håndteret fejlen virkelig godt eller godt. 44 % svarer, at personalet har håndteret fejlen dårligt eller virkelig dårligt, mens 10 % af forældrene svarer, at personalet ikke har erkendt/opdaget fejlen. Forældrenes vurdering af det sociale og psykiatriske system Figur 3.3 viser forældrenes svar på de tre spørgsmål i spørgeskemaet, der vedrører det sociale og psykiatriske system som helhed. Spørgsmålenes fulde ordlyd kan læses af spørgeskemaet i bilag C. Figur 3.3: Spørgsmål om det sociale og psykiatriske system 22.Samarbejde mellem offentlige steder (n=179) 22.Samarbejde mellem offentlige steder (n=117) 50% 61% 23. Tilbud fra det sociale system (n=178) 23. Tilbud fra det sociale system (n=110) 36% 52% 24. Tilbud til familien (n=166) 24. Tilbud til familien (n=109) 43% 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel tilfredse Andel utilfredse Forældrenes kommentarer Forældrene bliver bedt om med egne ord at begrunde deres tildeling af antal stjerner, hvad der havde størst betydning for dem under indlæggelsen og kommentarer om sociale og psykiatriske system som helhed. Kommentarerne fra Region Syddanmark kan læses i kapitel 7. Forældrene har ordet Side 15 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

24 Side 16 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

25 4. Resultater fra forældreundersøgelsen I dette kapitel fremstilles resultaterne fra forældreundersøgelsen i Region Syddanmark. Først fremstilles forældrenes svar på de enkelte spørgsmål i undersøgelsen i søjlediagrammer, som giver mulighed for et hurtigt overblik. Dernæst vises resultaterne i tabelform opgjort på de enkelte afsnit med mulighed for sammenligning regionalt, på landsplan og i forhold til resultaterne fra undersøgelsen. I rapportens kapitel 9 er der beskrevet en række forhold vedrørende organisering og afvikling af undersøgelsen på de enkelte afsnit. De er vigtige at være opmærksomme på ved læsningen af søjlediagrammerne. Søjlediagrammer - venstre side Søjlediagrammerne er opstillet på følgende måde: 1. søjle viser landsresultatet for søjle viser Region Syddanmarks samlede resultat for Søjlerne herefter viser resultaterne fra de enkelte afdelinger og/eller afsnit Tal i parentes viser, hvor mange forældre der besvarede spørgsmålet. Spørgsmålsformuleringen fremgår øverst af søjlediagrammet. Hele spørgeskemaet kan ses i bilag C. Tabeller - højre side Af højresiden fremgår procenttallene fordelt på de enkelte afsnit med mulighed for sammenligning med landsresultatet og regionale resultater. I tredjesidste kolonne angives antallet af svar, der ligger bag procentberegningen. I nogle tilfælde er der tale om ret små absolutte tal. Derfor bør man være opmærksom på, om talmaterialet er tilstrækkelig stort til, at der kan drages sikre konklusioner. Udvikling mellem og De to kolonner yderst til højre i tabellerne angiver andelen af forældre, der har svaret bekræftende på spørgsmålet i henholdsvis og Ved at sammenligne disse to kolonner kan man se, om der har været en positiv eller negativ udvikling i tilfredsheden mellem og Der er ikke tal for alle spørgsmål, hvilket skyldes, at spørgsmålet ikke var med i spørgeskemaet i første runde af undersøgelsen. Der er heller ikke tal for alle afsnit. Dette skyldes enten, at det ikke har været muligt at sammenligne afsnittets resultater i denne runde med dets resultater fra eller, at afsnittet i havde for få svarpersoner til at få opgjort egne resultater. Resultaterne er ikke signifikanstestet. Derfor bør antallet af svarpersoner og ændringens størrelse ved fortolkning af udviklingen tages med i betragtning. Forældrene har ordet Side 17 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

26 Antal svarpersoner Ved læsningen af søjlediagrammerne og tabellerne er det vigtigt at huske på, at der ikke skal meget til at rykke tilfredshedsprocenterne op eller ned i de afsnit, der har få svarpersoner. Hvis årsagen til det begrænsede antal svarpersoner er en lav patientnormering, og hvis afsnittets svarprocent i øvrigt er acceptabel, kan man regne med, at svarfordelingen afspejler virkeligheden, selvom der ikke skal meget til at rykke procenterne. Bunder det begrænsede antal svarpersoner imidlertid i, at svarprocenten er lav, bør resultaterne tages med forbehold. Ved ikke/ikke relevant I den indledende tekst på forsiden af spørgeskemaet bliver forældrene opfordret til at krydse af i svarkategorien "Ved ikke/ikke relevant", når spørgsmålene ikke passer på deres situation. Svarpersoner, der har svaret Ved ikke/ikke relevant, er frasorteret i figurerne i dette kapitel, hvilket er forklaringen på, at antallet af svarpersoner varierer fra spørgsmål til spørgsmål. Forældrenes kommentarer Opsamlende kan svarpersonerne begrunde deres stjernetildeling. De bliver også spurgt om, hvad der havde størst betydning for dem selv og barnet/den unge i indlæggelsesforløbet, og om de har kommentarer til det sociale og psykiatriske system som helhed. Forældrekommentarerne fra Region Syddanmark fremgår af kapitel 7. Side 18 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

27 Forældrene har ordet Side 19 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

28 Figur 4.1: Er det din oplevelse, at barnet/den unge følte sig tryg på afsnittet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (888) 58% 35% 6% Region Syddanmark (187) 60% 32% 6% Kolding BU (45) 58% 31% 9% Augustenborg BU (42) 69% 24% 5% Esbjerg BU (45) 56% 36% 9% Odense BU (55) 58% 36% 5% U2 børnepsyk., Kolding (23) 70% 30% U1 ungdomspsyk., Kolding (22) 45% 32% 18% 5% Ungdomspsyk. Augustenborg (42) 69% 24% 5% Ungdomspsyk. Esbjerg (45) 56% 36% 9% Afsnit 2 skolebørn, Odense (27) 63% 33% Afsnit 3 unge, Odense (28) 54% 39% 7% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 20 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

29 Er det din oplevelse, at barnet/den unge følte sig tryg på afsnittet? Region Syddanmark, Spørgsmål 1 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Syddanmark Område Kolding BU Augustenborg BU Esbjerg BU Odense BU Afsnit U2 børnepsyk., Kolding U1 ungdomspsyk., Kolding Ungdomspsyk. Augustenborg Ungdomspsyk. Esbjerg Afsnit 2 skolebørn, Odense Afsnit 3 unge, Odense Forældrene har ordet Side 21 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

30 Figur 4.2: Kunne du tale uforstyrret med personalet fra afsnittet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (855) 67% 27% 5% Region Syddanmark (178) 69% 25% Kolding BU (43) 58% 30% 9% Augustenborg BU (40) 68% 23% 5% 5% Esbjerg BU (41) 71% 29% Odense BU (54) 78% 19% U2 børnepsyk., Kolding (23) 78% 13% 9% U1 ungdomspsyk., Kolding (20) 35% 50% 10% 5% Ungdomspsyk. Augustenborg (40) 68% 23% 5% 5% Ungdomspsyk. Esbjerg (41) 71% 29% Afsnit 2 skolebørn, Odense (26) 85% 12% Afsnit 3 unge, Odense (28) 71% 25% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 22 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

31 Kunne du tale uforstyrret med personalet fra afsnittet? Region Syddanmark, Spørgsmål 2 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Syddanmark Område Kolding BU Augustenborg BU Esbjerg BU Odense BU Afsnit U2 børnepsyk., Kolding U1 ungdomspsyk., Kolding Ungdomspsyk. Augustenborg Ungdomspsyk. Esbjerg Afsnit 2 skolebørn, Odense Afsnit 3 unge, Odense Forældrene har ordet Side 23 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

32 Figur 4.3: Var personalet godt forberedt til vigtige samtaler? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (855) 63% 29% 6% Region Syddanmark (177) 58% 33% 8% Kolding BU (43) 42% 37% 14% 7% Augustenborg BU (39) 54% 36% 10% Esbjerg BU (40) 58% 35% 8% Odense BU (55) 73% 25% U2 børnepsyk., Kolding (22) 64% 27% 9% U1 ungdomspsyk., Kolding (21) 19% 48% 19% 14% Ungdomspsyk. Augustenborg (39) 54% 36% 10% Ungdomspsyk. Esbjerg (40) 58% 35% 8% Afsnit 2 skolebørn, Odense (27) 78% 19% Afsnit 3 unge, Odense (28) 68% 32% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 24 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

33 Var personalet godt forberedt til vigtige samtaler? Region Syddanmark, Spørgsmål 3 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Syddanmark Område Kolding BU Augustenborg BU Esbjerg BU Odense BU Afsnit U2 børnepsyk., Kolding U1 ungdomspsyk., Kolding Ungdomspsyk. Augustenborg Ungdomspsyk. Esbjerg Afsnit 2 skolebørn, Odense Afsnit 3 unge, Odense Forældrene har ordet Side 25 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

34 Figur 4.4: Oplevede du, at personalet var interesseret i dine erfaringer og din viden om barnet/den unge? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (878) 63% 26% 7% Region Syddanmark (182) 62% 23% 10% 5% Kolding BU (44) 61% 14% 14% 11% Augustenborg BU (40) 50% 33% 13% 5% Esbjerg BU (43) 53% 28% 14% 5% Odense BU (55) 76% 20% U2 børnepsyk., Kolding (23) 83% 9% 9% U1 ungdomspsyk., Kolding (21) 38% 19% 19% 24% Ungdomspsyk. Augustenborg (40) 50% 33% 13% 5% Ungdomspsyk. Esbjerg (43) 53% 28% 14% 5% Afsnit 2 skolebørn, Odense (27) 81% 15% Afsnit 3 unge, Odense (28) 71% 25% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 26 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

35 Oplevede du, at personalet var interesseret i dine erfaringer og din viden om barnet/den unge? Region Syddanmark, Spørgsmål 4 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Syddanmark Område Kolding BU Augustenborg BU Esbjerg BU Odense BU Afsnit U2 børnepsyk., Kolding U1 ungdomspsyk., Kolding Ungdomspsyk. Augustenborg Ungdomspsyk. Esbjerg Afsnit 2 skolebørn, Odense Afsnit 3 unge, Odense Forældrene har ordet Side 27 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

36 Figur 4.5: Blev du medinddraget i indlæggelsesforløbet i det omfang, som du selv gerne ville det? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (860) 54% 28% 12% 5% Region Syddanmark (184) 54% 27% 15% Kolding BU (43) 49% 23% 23% 5% Augustenborg BU (42) 50% 29% 14% 7% Esbjerg BU (44) 48% 27% 18% 7% Odense BU (55) 65% 29% 5% U2 børnepsyk., Kolding (23) 52% 30% 13% U1 ungdomspsyk., Kolding (20) 45% 15% 35% 5% Ungdomspsyk. Augustenborg (42) 50% 29% 14% 7% Ungdomspsyk. Esbjerg (44) 48% 27% 18% 7% Afsnit 2 skolebørn, Odense (27) 67% 26% 7% Afsnit 3 unge, Odense (28) 64% 32% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 28 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

37 Blev du medinddraget i indlæggelsesforløbet i det omfang, som du selv gerne ville det? Region Syddanmark, Spørgsmål 5 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Syddanmark Område Kolding BU Augustenborg BU Esbjerg BU Odense BU Afsnit U2 børnepsyk., Kolding U1 ungdomspsyk., Kolding Ungdomspsyk. Augustenborg Ungdomspsyk. Esbjerg Afsnit 2 skolebørn, Odense Afsnit 3 unge, Odense Forældrene har ordet Side 29 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

38 Figur 4.6: Var undersøgelserne og behandlingen i hele forløbet godt planlagt? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (833) 46% 39% 10% Region Syddanmark (172) 40% 48% 8% 5% Kolding BU (43) 37% 37% 19% 7% Augustenborg BU (35) 37% 51% 6% 6% Esbjerg BU (42) 33% 57% 5% 5% Odense BU (52) 48% 46% U2 børnepsyk., Kolding (23) 48% 35% 9% 9% U1 ungdomspsyk., Kolding (20) 25% 40% 30% 5% Ungdomspsyk. Augustenborg (35) 37% 51% 6% 6% Ungdomspsyk. Esbjerg (42) 33% 57% 5% 5% Afsnit 2 skolebørn, Odense (26) 54% 46% Afsnit 3 unge, Odense (26) 42% 46% 8% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 30 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

39 Var undersøgelserne og behandlingen i hele forløbet godt planlagt? Region Syddanmark, Spørgsmål 6 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Syddanmark Område Kolding BU Augustenborg BU Esbjerg BU Odense BU Afsnit U2 børnepsyk., Kolding U1 ungdomspsyk., Kolding Ungdomspsyk. Augustenborg Ungdomspsyk. Esbjerg Afsnit 2 skolebørn, Odense Afsnit 3 unge, Odense Forældrene har ordet Side 31 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

40 Figur 4.7: Fik du de informationer om barnets/den unges vanskeligheder og problemer, som du havde behov for? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (879) 46% 37% 11% 6% Region Syddanmark (181) 38% 38% 18% 6% Kolding BU (44) 34% 34% 18% 14% Augustenborg BU (38) 24% 42% 26% 8% Esbjerg BU (45) 29% 44% 22% Odense BU (54) 57% 33% 9% U2 børnepsyk., Kolding (22) 45% 36% 14% 5% U1 ungdomspsyk., Kolding (22) 23% 32% 23% 23% Ungdomspsyk. Augustenborg (38) 24% 42% 26% 8% Ungdomspsyk. Esbjerg (45) 29% 44% 22% Afsnit 2 skolebørn, Odense (27) 63% 33% Afsnit 3 unge, Odense (27) 52% 33% 15% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 32 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

41 Fik du de informationer om barnets/den unges vanskeligheder og problemer, som du havde behov for? Region Syddanmark, Spørgsmål 7 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Syddanmark Område Kolding BU Augustenborg BU Esbjerg BU Odense BU Afsnit U2 børnepsyk., Kolding U1 ungdomspsyk., Kolding Ungdomspsyk. Augustenborg Ungdomspsyk. Esbjerg Afsnit 2 skolebørn, Odense Afsnit 3 unge, Odense Forældrene har ordet Side 33 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

42 Figur 4.8: Fik du tilstrækkelig skriftlig information om barnets/den unges sygdom? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (820) 30% 32% 20% 18% Region Syddanmark (168) 24% 32% 21% 23% Kolding BU (43) 12% 40% 16% 33% Augustenborg BU (35) 14% 37% 23% 26% Esbjerg BU (40) 25% 35% 20% 20% Odense BU (50) 42% 18% 26% 14% U2 børnepsyk., Kolding (22) 14% 55% 9% 23% U1 ungdomspsyk., Kolding (21) 10% 24% 24% 43% Ungdomspsyk. Augustenborg (35) 14% 37% 23% 26% Ungdomspsyk. Esbjerg (40) 25% 35% 20% 20% Afsnit 2 skolebørn, Odense (25) 44% 20% 20% 16% Afsnit 3 unge, Odense (25) 40% 16% 32% 12% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 34 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

43 Fik du tilstrækkelig skriftlig information om barnets/den unges sygdom? Region Syddanmark, Spørgsmål 8 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Syddanmark Område Kolding BU Augustenborg BU Esbjerg BU Odense BU Afsnit U2 børnepsyk., Kolding U1 ungdomspsyk., Kolding Ungdomspsyk. Augustenborg Ungdomspsyk. Esbjerg Afsnit 2 skolebørn, Odense Afsnit 3 unge, Odense Forældrene har ordet Side 35 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

44 Figur 4.9: Fik du klar information om medicinens virkning og eventuelle bivirkninger? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (535) 32% 34% 19% 15% Region Syddanmark (131) 34% 33% 18% 16% Kolding BU (32) 34% 31% 16% 19% Augustenborg BU (25) 24% 40% 20% 16% Esbjerg BU (37) 19% 35% 24% 22% Odense BU (37) 54% 27% 11% 8% U2 børnepsyk., Kolding (17) 41% 35% 24% U1 ungdomspsyk., Kolding (15) 27% 27% 7% 40% Ungdomspsyk. Augustenborg (25) 24% 40% 20% 16% Ungdomspsyk. Esbjerg (37) 19% 35% 24% 22% Afsnit 2 skolebørn, Odense (17) 65% 29% 6% Afsnit 3 unge, Odense (20) 45% 25% 20% 10% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 36 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

45 Fik du klar information om medicinens virkning og eventuelle bivirkninger? Region Syddanmark, Spørgsmål 9 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Syddanmark Område Kolding BU Augustenborg BU Esbjerg BU Odense BU Afsnit U2 børnepsyk., Kolding U1 ungdomspsyk., Kolding Ungdomspsyk. Augustenborg Ungdomspsyk. Esbjerg Afsnit 2 skolebørn, Odense Afsnit 3 unge, Odense Forældrene har ordet Side 37 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

46 Figur 4.10: Fik du den støtte og opbakning fra personalet på afsnittet, som du havde brug for? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (875) 52% 32% 10% 6% Region Syddanmark (184) 51% 29% 12% 8% Kolding BU (46) 41% 26% 11% 22% Augustenborg BU (40) 45% 25% 23% 8% Esbjerg BU (45) 49% 36% 11% Odense BU (53) 66% 28% 6% U2 børnepsyk., Kolding (23) 57% 26% 9% 9% U1 ungdomspsyk., Kolding (23) 26% 26% 13% 35% Ungdomspsyk. Augustenborg (40) 45% 25% 23% 8% Ungdomspsyk. Esbjerg (45) 49% 36% 11% Afsnit 2 skolebørn, Odense (26) 65% 23% 12% Afsnit 3 unge, Odense (27) 67% 33% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 38 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

47 Fik du den støtte og opbakning fra personalet på afsnittet, som du havde brug for? Region Syddanmark, Spørgsmål 10 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Syddanmark Område Kolding BU Augustenborg BU Esbjerg BU Odense BU Afsnit U2 børnepsyk., Kolding U1 ungdomspsyk., Kolding Ungdomspsyk. Augustenborg Ungdomspsyk. Esbjerg Afsnit 2 skolebørn, Odense Afsnit 3 unge, Odense Forældrene har ordet Side 39 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

48 Figur 4.11: Har personalet informeret dig om, hvordan barnets/den unges livsstil kan påvirke sygdommen? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (745) 24% 31% 22% 24% Region Syddanmark (157) 24% 34% 22% 20% Kolding BU (38) 16% 39% 16% 29% Augustenborg BU (33) 24% 24% 27% 24% Esbjerg BU (42) 17% 38% 33% 12% Odense BU (44) 36% 32% 14% 18% U2 børnepsyk., Kolding (18) 6% 56% 11% 28% U1 ungdomspsyk., Kolding (20) 25% 25% 20% 30% Ungdomspsyk. Augustenborg (33) 24% 24% 27% 24% Ungdomspsyk. Esbjerg (42) 17% 38% 33% 12% Afsnit 2 skolebørn, Odense (20) 30% 25% 15% 30% Afsnit 3 unge, Odense (24) 42% 38% 13% 8% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 40 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

49 Har personalet informeret dig om, hvordan barnets/den unges livsstil kan påvirke sygdommen? Region Syddanmark, Spørgsmål 11 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Syddanmark Område Kolding BU Augustenborg BU Esbjerg BU Odense BU Afsnit U2 børnepsyk., Kolding U1 ungdomspsyk., Kolding Ungdomspsyk. Augustenborg Ungdomspsyk. Esbjerg Afsnit 2 skolebørn, Odense Afsnit 3 unge, Odense Forældrene har ordet Side 41 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

50 Figur 4.12: Var du tilfreds med netværksmøder/konferencer, hvor der var flere tilstede ud over personalet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (613) 52% 31% 10% 8% Region Syddanmark (122) 52% 30% 10% 8% Kolding BU (31) 48% 29% 10% 13% Augustenborg BU (24) 46% 21% 21% 13% Esbjerg BU (29) 55% 34% 7% Odense BU (38) 58% 32% 8% U2 børnepsyk., Kolding (19) 47% 32% 11% 11% U1 ungdomspsyk., Kolding (12) 50% 25% 8% 17% Ungdomspsyk. Augustenborg (24) 46% 21% 21% 13% Ungdomspsyk. Esbjerg (29) 55% 34% 7% Afsnit 2 skolebørn, Odense (23) 65% 30% Afsnit 3 unge, Odense (15) 47% 33% 20% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 42 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

51 Var du tilfreds med netværksmøder/konferencer, hvor der var flere tilstede ud over personalet? Region Syddanmark, Spørgsmål 12 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Syddanmark Område Kolding BU Augustenborg BU Esbjerg BU Odense BU Afsnit U2 børnepsyk., Kolding U1 ungdomspsyk., Kolding Ungdomspsyk. Augustenborg Ungdomspsyk. Esbjerg Afsnit 2 skolebørn, Odense Afsnit 3 unge, Odense Forældrene har ordet Side 43 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark

52 Figur 4.13: Var du tilfreds med de fysiske rammer på afsnittet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (873) 59% 31% 7% Region Syddanmark (184) 66% 29% Kolding BU (45) 58% 33% 9% Augustenborg BU (41) 66% 32% Esbjerg BU (45) 71% 24% Odense BU (53) 70% 28% U2 børnepsyk., Kolding (23) 61% 35% U1 ungdomspsyk., Kolding (22) 55% 32% 14% Ungdomspsyk. Augustenborg (41) 66% 32% Ungdomspsyk. Esbjerg (45) 71% 24% Afsnit 2 skolebørn, Odense (25) 84% 16% Afsnit 3 unge, Odense (28) 57% 39% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 44 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne og deres forældre har ordet

Patienterne og deres forældre har ordet Patienterne og deres forældre har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Danmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne og deres forældre

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden,

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sydjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Danmark 2010 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Hovedstaden, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Sjælland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Sjælland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Syddanmark 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010 Brugerne har ordet Landsrapport Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009 Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Beboerne og de pårørende har ordet

Beboerne og de pårørende har ordet Beboerne og de pårørende har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Region Syddanmark Pårørendeundersøgelse på boformer for voksne personer med handicap Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

Forældrene har ordet

Forældrene har ordet Forældrene har ordet Landsrapport Landsdækkende forældreundersøgelse i regionernes døgninstitutioner for børn og unge Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Randers kommune Pårørendeundersøgelse på boformer for voksne og på døgninstitutioner for børn med handicap Juni 2010 Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling for Randers Kommune

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Midtjylland Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden.

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Nordjylland Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Landsrapport Landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne personer med handicap Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Sjælland Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for voksne personer med handicap, socialpsykiatriske

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Nordjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Landsrapport Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for voksne personer med handicap,

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Hovedstaden Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter 15. april 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig spørgeskemaundersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinik for Blodfortynding Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

National rapport. LUP Psykiatri. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af DEFACTUM på vegne af regionerne

National rapport. LUP Psykiatri. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af DEFACTUM på vegne af regionerne 2018 National rapport LUP Psykiatri Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af DEFACTUM på vegne af regionerne Om LUP Psykiatri 2 LUP Psykiatri 2018 - National rapport Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2014

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2014 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2014 LUP-psykiatri 2014 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien Udarbejdet af CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere