KRAVSPECIFIKATION Proof-of-Business

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRAVSPECIFIKATION Proof-of-Business"

Transkript

1 KRAVSPECIFIKATION Proof-of-Business 9. maj 2016 Sag:

2 Kravspecifikation side 2/11 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Mange virksomheder ejes og ledes af talentfulde personer med vækstambitioner, men indfrielsen af potentialet i virksomhederne hæmmes af manglende erfaringer og kendskab til håndtering af specifikke vækstudfordringer. For at få flere af disse virksomheder ind i forløb, der understøtter deres vækstpotentiale, er der behov for at yde målrettet sparring og rådgivning ved hjælp af ekspertpaneler, der kompetence- og erfaringsmæssigt sammensættes i forhold til de enkelte virksomheders vækstudfordringer. Derfor videreføres rådgivnings- og finansieringsinitiativet Proof-of-Business målrettet tidlig forretningsudvikling, iværksættervirksomheder og SMV er. Ordningen forventes at bidrage til den samlede danske vækst og øget jobskabelse. 1.2 Baggrund for opgaven Jf. aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af 9. februar 2016 videreføres rådgivnings- og finansieringsinitiativet Proof-of-Business. Der er afsat 5 mio. kr. årligt i til udviklings- og sparringsforløb og en ramme på 5 mio. kr. årligt i Vækstfonden til investeringer i perspektivrige virksomheder, der har gennemgået et sparringsforløb. Nærværende opgave udbydes til en årlig ordresum på 4,9 mio. kr. i Indsatsen i Vækstfonden, og finansieringen heraf, er ikke relateret til opgavevaretagelsen knyttet til nærværende udbud. Nærværende udbud gennemføres som et omvendt offentligt EU-udbud, hvor den samlede ordresum ligger fast, og der konkurreres om kvaliteten og volumen i opgaveløsningen. Grundet budgetlovgivning i staten vil det ikke være muligt at ompostere udgifter mellem budgetårene, hvor der er årligt er afsat 4,9 mio. kr. i De erlagte ydelser og fakturering herfor skal derfor uden undtagelse følge budgetåret. 1.3 Leverancens omfang Der ønskes tilbud på opbygning og drift af en ordning, hvor iværksættere og SMV er med vækstpotentiale vederlagsfrit kan modtage sparring og rådgivning fra ekspertpaneler bestående af erfarne erhvervsfolk og andre relevante videnspersoner i forhold til strategi, markedsføring, finansiering, eksport og andre relevante vækstparametre. Ekspertpanelerne skal sammensættes på ad. hoc. basis i forhold til de konkrete virksomheders særskilte vækstudfordringer. Det antages, da sparringen og rådgivningen vil være vederlagsfri for de deltagende virksomheder, at mange forskellige virksomheder kunne tænkes at søge ordningen. Et centralt led i opgavevaretagelsen vil derfor være screening og udvælgelse af de mest lovende virksomheder, der skal modtage råd og sparring. Ligeledes vil det være en central del af opgavevaretagelsen løbende at sammensætte ekspertpaneler så de kompetencemæssigt matcher virksomhedernes konkrete vækstudfordringer.

3 Kravspecifikation side 3/11 En virksomheds konkrete sparring og rådgivning ved et ad hoc nedsat ekspertpanel kaldes fremadrettet et sparringsforløb, hvori det blandt andet forventes at alle involverede parter møder velforberedte til selve panelseancen samt at de udvalgte iværksættere og SMV er efterfølgende hjælpes til at omsætte råd og vejledning til en eksekverbar handlingsplan. Proof-of-Business ordningen betragtes som et vigtigt supplement til det eksisterende erhvervsfremmesystem, hvor det i dag ikke er muligt at modtage vejledning ved ad. hoc. nedsatte ekspertpaneler. Det er i den sammenhæng vigtigt, at opgavevaretagelsen ikke tilrettelægges således, at der kommer til at optræde væsentlige overlap med eksisterende tilbud i erhvervsfremmesystemet. Dette opmærksomhedspunkt vurderes at være mest centralt omkring opgavevaretagelsen knyttet til rekruttering og forberedelse af virksomhederne inden deltagelse ved et ekspertpanel samt den efterfølgende opfølgning med virksomhederne. Det forudsættes i den sammenhæng, at operatøren har det nødvendige overblik over det eksisterende erhvervsfremmesystem og dets centrale ydelser. Der er specifikt følgende forventninger til Proof-of -Business ordningen: Operatøren skal tilvejebringe og vedligeholde et netværk af erhvervsfolk og andre relevante eksperter, der kan og vil indgå i ad hoc paneler med henblik på sparring af iværksættere og SMV er med forskelligartede vækstproblemstillinger. Det forventes, at ordningen ikke alene skal kunne hjælpe i forhold til forskellige typer vækstudfordringer (kapital, eksport mv), ordningen skal også være relevant i forhold til virksomheder i mange forskellige brancher. Bredden (fagligt og branchemæssigt) kaldes fremover rådgivningsdækningsgraden. Det forventes, at de rekrutterede og anvendte erhvervsfolk og rådgivere har de fornødne erfaringer og kompetencer til at bevirke værdiskabende sparringsforløb. Kvaliteten i sparringen og rådgivningen kaldes rådgivningsrelevansen [kvalitet i rådgivningen]. Operatøren skal tilvejebringe og vedligeholde et omfattende netværk af offentlige erhvervsfremmeaktører (f.eks. innovationsmiljøer) og aktører i private iværksættermiljøer (f.eks. private inkubationsmiljøer), som løbende kan medvirke til rekruttering af mulige kandidater til sparringsforløbene. Det skal i den henseende bemærkes, at både det offentlige erhvervsfremmesystem såvel som de private iværksættermiljøer over tid forandres, hvorfor operatøren forventes at holde netværket ajour løbende. På baggrund af den indledende rekruttering af kandidater skal operatøren gennemføre en screening og udvælgelse af iværksættere og SMV er med væsentligt vækstpotentiale til deltagelse i sparringsforløb. Virksomheder med væsentligt vækstpotentiale defineres i denne sammenhæng som virksomheder, der enten forventes at kunne vokse betragteligt i beskæftigelse og/eller omsætning, såfremt deres vækstudfordringer overkommes (blandt andet ved råd og vejledning fra de nedsatte ad. hoc. ekspertpaneler). [Høj deltagelse af vækstlaget] Operatøren skal gennemføre screening og udvælgelse af virksomheder med vækstpotentiale til rådgivningsforløb. Screeningen og udvælgelsen forventes at

4 Kravspecifikation side 4/11 ske ud fra en screeningsmodel, som kan formidles offentligt og skabe gennemsigtighed omkring udvælgelsen. Kvaliteten af virksomheder (vækstpotentialet) kaldes fremover graden af vækstpotentiale. Operatøren skal være i stand til at henvise frascreenede virksomheder videre til eventuelt andre relevante tilbud i det eksisterende erhvervsfremmesystem. [Høj deltagelse af vækstlaget] Operatøren skal gennemføre en markedsføringsindsats af ordningen, der i videst mulig udstrækning rammer målgruppen af potentielle vækstvirksomheder i Danmark samt mulige paneldeltagere/eksperter. Markedsføringsindsatsen forventes at blive gennemført intelligent og omkostningseffektivt blandt andet ved brug af målrettede værktøjer, såsom social media. [Høj deltagelse af vækstlaget] Operatøren skal tilrettelægge opgavevaretagelsen således, at så mange virksomheder som muligt kan komme igennem et sparringsforløb og der skal sikres en geografisk spredning af sparringsforløbene, der svarer til den eksisterende demografi for potentielle vækstvirksomheder i Danmark. [Rådgivningsvolumen og geografisk spredning] Operatøren skal løbende sammensætte ad. hoc. ekspertpanelerne således at bestykningen af eksperter modsvarer de udvalgte iværksættere og SMV ers konkrete vækstudfordringer (match af eksperter og virksomheder). [Sekretariatsarbejde] Operatøren skal gennemføre en planlægning og koordinering af sparringsforløbene således, at det sikres, at alle deltagere er forberedt på sparringen (både modtager og afsender af sparringen). Dette kan f.eks. ske ved at operatøren foranstalter, at virksomhederne udarbejder nødvendigt skriftligt materiale, som eksperterne kan orienterer sig i inden afholdelse af sparringsseancen i ekspertpanelet. [Sekretariatsarbejde] Operatøren skal tilbyde de deltagende iværksættere og SMV er hjælp til at udarbejde en eksekverbar handlingsplan som opfølgning på råd og sparring modtaget ved ekspertpanelet. Operatøren forventes i den sammenhæng at kunne henvise til aktører i erhvervsfremmesystemet (f.eks. væksthuse) eller private rådgivere, hvis det synes relevant i forhold til de konkrete vækstudfordringer. Der ønskes ikke i forbindelse med nærværende opgavevaretagelse deciderede mentorforløb eller andre længerevarende ydelser rettet mod de deltagende iværksættere og SMV er. [Sekretariatsarbejde] Operatøren skal tilvejebringe relevant information (herunder stamdata og tilfredsmålinger) fra de deltagende parter (både eksperter og virksomheder) med henblik på løbende forbedring og justering af sparringsforløbene og generel evaluering af ordningen (herunder effektmåling). Det forventes, at både rådgivningsrelevansen og graden af vækstpotentiale (i de deltagende virksomheder) vil blive gjort til genstand for evaluering. [Sekretariatsarbejde]

5 Kravspecifikation side 5/11 2. Kravspecifikationens opbygning 2.1 Kravmetodik De krav, som tilbudsgiver eksplicit skal besvare, fremgår af nedenstående tabeller. Kravene ønskes besvaret i tilbuddet på en sådan måde, at det tydeligt fremgår, hvilken opgaveløsningsbeskrivelse mv., der svarer til det enkelte krav. Dette kan for eksempel ske ved at løsningsbeskrivelsen mv. refererer til kravnumrene i tabellen nedenfor under punkt Kravtyper Erhvervsstyrelsens krav til den udbudte opgave er nærmere beskrevet i tabellen under punkt 3. I kolonnen Type er kravene angivet som enten mindstekrav (MK) eller evalueringskrav (EK) Mindstekrav (MK) Mindstekrav er krav til ydelsen, som skal indgå som en del af den samlede ydelse. Leverandøren skal således altid opfylde mindstekrav, og der kan ikke tages forbehold i tilbuddet for mindstekrav. Anføres det i tilbuddet, at et mindstekrav ikke vil blive opfyldt, eller der i øvrigt tages forbehold for opfyldelse af mindstekravet i tilbuddet, er Erhvervsstyrelsen forpligtet til at afvise hele tilbuddet som ukonditionsmæssigt. Tilbudsgiver indestår således ved afgivelse af sit tilbud for, at samtlige mindstekrav kan opfyldes Evalueringskrav (EK) Evalueringskrav er at opfatte som Erhvervsstyrelsens ønske om at tilbudsgiveren besidder en bestemt egenskab eller et bestemt vilkår i forhold til løsningen af den konkrete opgave. Såfremt et tilbud ikke opfylder et evalueringskrav helt eller delvist, vil det blive tillagt vægt i forbindelse med den endelige evaluering. Det betyder, at det vil kunne trække ned i den samlede vurdering, såfremt et tilbud ikke eller kun i ringe grad opfylder et evalueringskrav. 2.3 Om det samlede udbudsmateriale Dette bilag er en del af det samlede udbudsmateriale og udgør en del af aftalegrundlaget for levering af den udbudte ydelse. En oversigt over det samlede udbudsmateriale findes i udbudsbetingelserne.

6 Kravspecifikation side 6/11 Eventuelle forbehold til krav i dette bilag skal fremgå af det i udbudsbetingelserne omtalte skema over forbehold. Interesserede tilbudsgivere opfordres til at stille spørgsmål til Erhvervsstyrelsen, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne, såfremt der måtte være afklarende spørgsmål til kravspecifikationen. 3. Erhvervsstyrelsens krav til leverancen Høj kvalitet i sparring og rådgivning Nr. Type Kravtekst 1 EK Operatøren skal tilvejebringe og vedligeholde et netværk af erhvervsfolk og andre relevante eksperter, der kan og vil indgå i ekspertpaneler. Netværket skal have en så høj branchemæssig (forretningsområde) rådgivningsdækningsgrad som mulig. Dækningsgraden ønskes at være så ensartet som mulig henover opgaveperioden ( ) 2 MK Operatøren skal gennem ekspertpaneler som minimum kunne tilbyde sparring og rådgivning inden for følgende brancher/forretningsområder: Informations- og kommunikationsteknologi Bioteknologi Fødevare Cleantech Mode og tekstilvirksomheder Designdrevne produktionsvirksomheder (f.eks. møbelproduktion) Digital indholdsproduktion (f.eks. computerspil) Oplevelsesøkonomi (kultur, forlystelser og sport) Almindelig fremstillingsvirksomhed Sundhed- og velfærdsteknologi 3 EK Operatøren skal tilvejebringe og vedligeholde et netværk af erhvervsfolk og andre relevante eksperter, der kan og vil indgå i ekspertpaneler (Gentagelse fra A1). Netværket skal dække så mange typer af fagspecifikke problemstillinger som mulig (markedsføring, eksport, automatisering, finansiering mv). Rådgivningsdækningsgraden ønskes at være så ensartet som mulig henover opgaveperioden ( ) 4 MK Operatøren skal gennem ekspertpaneler som minimum kunne tilbyde sparring og rådgivning inden for følgende fagspecifikke problemstillinger: Generel strategisk udvikling (vækstplaner, SWOT analyser mv) Adgang til kapital (finansiering) Internationalisering / eksport Automatisering og digitalisering Kompetenceudvikling / organisationsudvikling (herunder

7 Kravspecifikation side 7/11 bestyrelsesarbejde) Salg og markedsføring Immaterielle rettigheder Cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet Produkt- og procesinnovation 5 EK Der ønskes rådgivningsforløb, hvor de anvendte erhvervsfolk og rådgivere (i ekspertpanelerne) har så stærke erfaringer og kompetencer som muligt i forhold til de forventede vækstproblemstillinger (fagspecifikke såvel som branchemæssige problemstillinger) således, at de kan bevirke værdiskabende sparringsforløb. Kvaliteten i sparringen og rådgivningen kaldes rådgivningsrelevansen. Rådgivningsrelevansen ønskes at være så ensartet som mulig henover opgaveperioden ( ). 6 MK Operatøren er forpligtet til at gennemføre en tilfredshedsmåling blandt alle virksomheder, der har deltaget i et sparringsforløb. Som led i evalueringen skal de deltagende virksomheder svare på, hvorvidt de kan anbefale andre virksomheder at deltage i et sparringsforløb (net promotor score). Ved utilfredsstillende lav net promoter score fra de deltagende virksomheder kan det forventes, at kontrakten på opgaven anses for misligholdt, og således opsiges, såfremt operatøren ikke inden for rimelig tid kan gennemføre korrigerende handlinger, der fører til væsentlig forbedring af net promoter scoren fra de deltagende virksomheder. Høj deltagelse af vækstlaget Nr. Type Kravtekst 7 EK Operatøren skal tilvejebringe og vedligeholde et velforankret netværk af aktører, hvorfra der kan rekrutteres egnede virksomheder til sparringsforløb. Det er forventningen, at netværket består af offentlige erhvervsfremmeaktører (f.eks. væksthuse) og et bredt udsnit af aktører i private iværksættermiljøer (f.eks. private inkubationsmiljøer). Netværket forventes at bidrage aktivt i henvisning af virksomheder til operatøren med henblik på screening og udvælgelse af lovende virksomheder til sparringsforløb. Det skal bemærkes, at både det offentlige erhvervsfremmesystem såvel som de private iværksættermiljøer over tid forandres, hvorfor operatøren forventes at holde netværket ajour løbende. 8 EK Ikke alle lovende iværksættere og SMV er med vækstpotentiale har kontakt til offentlige erhvervsfremmeaktører eller private iværksættermiljøer. Operatøren skal selv, eller i samarbejde med relevante professionelle parter, gennemføre en markedsføringsindsats af ordningen, der i videst mulig udstrækning rammer målgruppen af potentielle vækstvirksomheder i

8 Kravspecifikation side 8/11 Danmark samt mulige paneldeltagere/eksperter. Markedsføringsindsatsen forventes at blive gennemført intelligent og omkostningseffektivt blandt andet ved brug af målrettede værktøjer, såsom social media. Markedsføringen tænkes umiddelbart at have sin hovedvægt i opgaveperiodens indledende fase (2016). 9 EK Operatøren skal foretage en screening af virksomheder med henblik på udvælgelse af lovende iværksættere og SMV er. Umodne eller ikke-vækst orienterede virksomheder skal frascreenes. Det forventes at operatøren tilvejebringer eller designer en screeningsmodel, der gør det muligt på et ensartet grundlag at udvælge virksomheder, der må forventes at kunne få et vækstløft af et sparingsforløb. Derved tilstræbes, at graden af vækstpotentiale blandt de udvalgte virksomheder er så høj som mulig. Der skal gives skriftligt afslag til fravalgte virksomheder med udgangspunkt i den veldefinerede screeningsmodel, og modellen skal kunne formidles offentligt og således skabe gennemsigtighed omkring udvælgelsen. 10 MK Der skal gennemføres minimum 120 screeninger i 2016, der skal gennemføres minimum 350screeninger årligt i MK Operatøren skal indsamle CVR- og P-numre på samtlige screenede virksomheder. Oplysningerne skal opdeles således, at det er muligt at skelne frascreenede virksomheder og virksomheder, der har deltaget i sparringsforløb samt tidspunktet herfor. Rådgivningsvolumen og geografisk spredning Nr. Type Kravtekst 12 EK Operatøren skal etablere en ordning (rådgivning og sparring via ekspertpaneler) der inden for de økonomiske rammer kan hjælpe så mange virksomheder som muligt inden for opgaveperioden uden at gå på kompromis med rådgivningsdækningsgraden, rådgivningsrelevansen eller graden af vækstpotentiale blandt de udvalgte virksomheder. 13 MK Der skal gennemføres minimum 30 sparringsforløb i 2016, og der skal gennemføres minimum 100 sparringsforløb i årligt i EK Operatøren skal gøre ordningen (rådgivning og sparring via ekspertpaneler) tilgængelig i det meste af Danmark, og der ønskes derfor en ordning med så stor geografisk spredning som muligt (med hensyntagen til den eksisterende geografiske fordeling af iværksættere og SMV er i Danmark). Den senest opdaterede geografiske fordeling af iværksættere og vækstvirksomheder (i SMV segmentet) fremgår af bilag 1.

9 Kravspecifikation side 9/11 15 MK Minimum 1/3 af sparringsforløbene skal finde sted uden for hovedstadsregionen 16 MK Operatøren skal etablere en ordning, hvor der tilbydes sparringsforløb i samtlige kvartaler henover aftaleperioden (tidsmæssig spredning) det vil sige, at den forventede volumen skal planlægges således, at der ikke opstår længere perioder med ressourceknaphed, hvor der ikke kan gennemføres sparringsforløb. Sekretariatsarbejde Nr. Type Kravtekst 17 EK De involverede medarbejdere fra operatøren skal have de fornødne kompetencer og erfaringer til at gennemføre screening af virksomheder med udgangspunkt i operatørens screeningsmodel (se krav 9). Operatøren skal i denne sammenhæng være i stand til at henvise frascreenede virksomheder videre til eventuelt andre relevante tilbud i det eksisterende erhvervsfremmesystem. Operatøren forventes endvidere at frascreene og henvise virksomheder til mere relevante ydelser i det eksisterende erhvervsfremmesystem, såfremt deltagelse i et ad. hoc. nedsat ekspertpanel ikke vurderes at være det mest egnede tilbud i forhold til en konkret vækstudfordring. 18 EK Operatøren skal planlægge og koordinere udførelsen af den konkrete sparring i ekspertpanelerne, så sammensætningen af ekspertpanelerne modsvarer de udvalgte iværksættere og SMV ers konkrete vækstudfordringer (match af eksperter og virksomheder). De involverede medarbejdere fra operatøren skal således have de fornødne kompetencer og erfaringer til at planlægge og koordinere udførelsen af de konkrete sparringsforløb. 19 MK Operatøren skal gennemføre en planlægning og koordinering af sparringsforløbene således, at det sikres, at alle deltagere er forberedt på sparringen (både modtager og afsender af sparringen). Dette kan f.eks. ske ved at operatøren foranstalter, at virksomhederne udarbejder nødvendigt skriftligt materiale, som eksperterne kan orientere sig i inden afholdelse af sparringsseancen i ekspertpanelet. Der er ikke ønsket, at de deltagende virksomheder skal modtage decideret træning eller undervisning fra operatørens side. Det er vigtigt, at opgavevaretagelsen ikke tilrettelægges således, at der kommer til at optræde væsentlige overlap med eksisterende tilbud i erhvervsfremmesystemet.

10 Kravspecifikation side 10/11 20 EK Operatøren skal tilbyde hjælp til de deltagende iværksættere og SMV er med at udarbejde en eksekverbar handlingsplan som opfølgning på råd og sparring modtaget ved ekspertpanelet. De involverede medarbejdere fra operatøren skal således have de fornødne kompetencer og erfaringer til at de deltagende iværksættere og SMV er kan få kvalificeret hjælp til at udarbejde en eksekverbar handlingsplan. Det forventes endvidere, at de involverede medarbejdere kan henvise til aktører i erhvervsfremmesystemet (f.eks. væksthuse) eller private rådgivere, hvis det synes relevant i forhold til de konkrete vækstudfordringer. De involverede medarbejdere fra operatøren skal derfor have det nødvendige overblik over det eksisterende erhvervsfremmesystem og dets centrale ydelser. Der ønskes ikke i forbindelse med nærværende opgavevaretagelse deciderede mentorforløb eller andre længerevarende ydelser rettet mod de deltagende iværksættere og SMV er. Det er vigtigt, at opgavevaretagelsen ikke tilrettelægges således, at der kommer til at optræde væsentlige overlap med eksisterende tilbud i erhvervsfremmesystemet. 21 EK Operatøren skal løbende gennemføre evalueringer ved de deltagende virksomheder med henblik på vurdering af rådgivningsrelevansen og eventuelt igangsætte forbedringstiltag i sparringsforløbene. Der kan anvendes kvantitative såvel som kvalitative metoder. Operatøren skal endvidere løbende gennemføre evalueringer ved de deltagende eksperter med henblik på vurdering af graden af vækstpotentiale (blandt de deltagende virksomheder) og eventuelt igangsætte forbedringstiltag i f.eks. rekrutteringen og screeningen af virksomheder. Der kan anvendes kvantitative såvel som kvalitative metoder. Det forventes derfor at den involverede leder fra operatøren har de fornødne kompetencer og erfaringer til at indgå i dialog med ordregiver om de forventede evalueringer med henblik på vurdering af rådgivningsrelevansen og graden af vækstpotentiale og eventuelt igangsætte forbedringstiltag.

11 Kravspecifikation side 11/11 Bilag 1 - Geografisk fordeling af iværksættere og SMV er Figur 1 Geografisk fordeling af iværksættere 2013 Nordjylland - Opstarter i 2013: virksomheder (7,5 pct.) Midtjylland - Opstarter i 2013: virksomheder (19,9 pct.) Hovedstaden - Opstarter i 2013: virksomheder (42,2 pct.) Sjælland - Opstarter i 2013: virksomheder (13,5 pct.) Syddanmark - Opstarter i 2013: virksomheder (16,9 pct.) (Danmarks Statistiks iværksætterdatabase) Figur 2 Geografisk fordeling af vækstvirksomheder i 2013 Nordjylland - Vækstvirksomheder i 2013: 219 virksomheder (12,3 pct. af alle SMV virksomheder i regionen) Midtjylland - Vækstvirksomheder i 2013: 465 virksomheder (11,5 pct. af alle SMV virksomheder i regionen) Hovedstaden - Vækstvirksomheder i 2013: 755 virksomheder (13,6 pct. af alle SMV virksomheder i regionen.) Sjælland - Vækstvirksomheder i 2013: 203 virksomheder (10,8 pct. af alle SMV virksomheder i regionen) Syddanmark - Vækstvirksomheder i 2013: 388 virksomheder (10,6 pct. af alle SMV virksomheder i regionen) (Særkørsel i Danmarks Statistik for virksomheder der har haft en gennemsnitlig årlig vækstrate på minimum 10 pct. over en treårig periode. Kørslen er begrænset til virksomheder der har minimum 10 ansatte og maksimum 249 ansatte ved vækstperiodens start.)

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017 Dato: 23. 08. 2016 National aftale for for Væksthusene i 2017 mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016 Vækst 2015 Brønderslev d. 18. maj 2016 Væksthus Nordjylland Hvad er Vækst 2015 Målet med projektet Målgruppe og betingelser Ansøgningsproces Indhold og slutprodukt Væksthusene i Danmark Væksthus Nordjylland

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2018

National aftale for Væksthusene i 2018 26. april 2017 National aftale for Væksthusene i 2018 Aftale mellem og Erhvervsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S Indledning:

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Udvikling og udbredelse af et sikkerhedstjek. 28. september 2015 Sagsnr.

KRAVSPECIFIKATION Udvikling og udbredelse af et sikkerhedstjek. 28. september 2015 Sagsnr. KRAVSPECIFIKATION Udvikling og udbredelse af et sikkerhedstjek 28. september 2015 Sagsnr. Kravspecifikation side 2/12 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen igangsætter et

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Kravspecifikation til Scale up Denmark

Kravspecifikation til Scale up Denmark Kravspecifikation til Scale up Denmark Formålet med Scale-up Denmark er at øge antallet af vækstvirksomheder i Danmark. Det skal ske ved at etablere og udvikle stærke faglige miljøer rundt om i landet,

Læs mere

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål:

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål: DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE Opgavens indhold og formål: Opsøgende kontakt til lokale erhvervsdrivende med henblik på at øge kendskabet til kommunens mange tilbud, herunder understøtte kommunens strategi

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål enes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål Indledning KL og regeringen indgik den 11. juni 2012 en national aftale for enes indsats i 2013. Aftalen er indarbejdet i hver af de fem regionale aftaler,

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål. Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, Afsnit 3: Beskrivende statistik for

Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål. Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, Afsnit 3: Beskrivende statistik for 2. kvartal 2015 Fakta om Væksthusstatikken Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus på aktiviteten i Væksthusene pr. 30. juni 2015. Når året er omme, holdes Væksthusenes resultater i 2015 op imod målene

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Væksthus Syddanmark Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Tankesættet bag Væksthusene Forretningen Danmark (Erhvervsstyrelsen) betaler regningen for væksthusene ikke virksomhederne Hvis nu Væksthusene

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

NOTITS. Internationaliseringsrådgiver pr. 1. jan 2016

NOTITS. Internationaliseringsrådgiver pr. 1. jan 2016 Udenrigsministeriet NOTITS Til: Erhvervsstyrelsen Sag: ID nr.: 214-1374 131968 Cc: Bilag: 2 Fra: Kunderelationer og Eksportfremme Dato: 27-4-216 Emne: Afrapportering 21-215 1. Afrapportering af samarbejdet

Læs mere

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1 Kapital møder Vækst d. 16. november 2011 Væksthus Sjælland 1 Dagens program 12.00 ANKOMST OG REGISTRERING 12.45 VELKOMST OG INTRODUKTION v. Kim Linnemann, Væksthus Sjælland 13.00 SÅDAN FINDES EKSTERN EGENKAPITAL

Læs mere

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 EVALUERING AF VÆKSTHUSENE - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 Er der et stærkt rationale bag Væksthusene? Uvildigheden er meget central i forhold til at få sat gang i værdiskabende tiltag i virksomhederne. Det

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Ja

Ja Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2015 Opgørelse af resultatma l

National aftale for Væksthusene i 2015 Opgørelse af resultatma l Dato: 15. marts 2016 Sag 2015-14494 National aftale for ene i 2015 Opgørelse af resultatma l Indledning Når KL og regeringen i løbet af sommeren indgår den årlige aftale om kommunerens økonomi, indgås

Læs mere

Muligheder for vækstvirksomheder og -iværksættere Oplæg til Frederiksberg Erhvervskonference november 2016

Muligheder for vækstvirksomheder og -iværksættere Oplæg til Frederiksberg Erhvervskonference november 2016 Muligheder for vækstvirksomheder og -iværksættere Oplæg til Frederiksberg Erhvervskonference 2016 29. november 2016 Agenda Om Væksthuset Om Iværksætterhuset og HIP Vækstudfordringer for virksomheder Tre

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

KKR Midtjylland 14. juni Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers

KKR Midtjylland 14. juni Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers KKR Midtjylland 14. juni 2012 Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers Disposition Udgangspunktet evaluering af hidtidig/nuværende praksis Fremadrettet indsats spørgsmål/forhold

Læs mere

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Borgmesterrunde og Copenhagen strategien Grundlæggende tilfredshed med Væksthuset Behov for

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september KLYNGEmidt Livsstil klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september KLYNGEmidt Livsstil klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2010 KLYNGEmidt Livsstil klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ 4. januar 2010 31. december 2012 Journalnummer: 1-33-76-21-2-10 Kontraktens

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

PotentialePanelmøde Dato og år

PotentialePanelmøde Dato og år PotentialePanelmøde Dato og år Dagens program Kl. 15.45 Mødetid for panelet Kl. 16.00-16.45 Første deltager Firmanavn /person Kl. 16.45-17.00 Kort pause Kl.17.00-17.45 Anden deltager Firmanavn /person

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Resultatkontrakt Væksthus Nordjylland

Resultatkontrakt Væksthus Nordjylland Resultatkontrakt 2010 - Væksthus Nordjylland 18. december 2009 /ebst Resultatkontrakten indeholder mål og vilkår for Erhvervs- og Byggestyrelsen bevilling i 2010 til Væksthus Nordjylland på 9.546.000 kr.

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm

Opgaver og mål for Business Center Bornholm Handlingsplan, 2016 Opgaver og mål for Business Center Bornholm Arbejdet i 2015 med at kortlægge og identificere virksomhedernes behov fortsætter ind i 2016. Fokuseringen i 2016 og fremad fortsætter med

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2016

National aftale for Væksthusene i 2016 National aftale for Væksthusene i 2016 24. juni 2015 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S I

Læs mere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere November 2009 FORORD Vi skal alle være med til at sikre fremtidens vækst og velstand i Danmark. Alle har et ansvar og en rolle at spille, for at vi fortsat kan

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

7. Marts Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

7. Marts Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder 7. Marts 2016 Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Dagsorden Velkomst ved Anna Maria Sønderholm, Væksthus Midtjylland Gennemgang af programmets ydelses beskrivelse ved

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

Dagsordenens punkt 2.

Dagsordenens punkt 2. ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Møde i KKR Nordjylland den Dagsordenens punkt 2. 314 / 11. juni 2012 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs-

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT INTRODUKTION Visionen bag Væksthusene er, at Danmark i 2020 skal være blandt de lande, der har flest nye vækstvirksomheder. Væksthusene har således en klar mission om

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 11. juni 2012 10XXXX Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM) den 15. juni 2009 får kommunerne i 2013 i alt 96.600.000

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1 KKR Syddanmark-møde 8. september 2014 Væksthus Syddanmark 1 Væksthus Syddanmark KKR aftale 2015 Agenda: 1. Kort status på Væksthus 2.0 2. Kort status på nuværende KKR kontrakt 2014 3. Indsatser ny KKR

Læs mere

Bornholm ud i verden - Vækst via internationalisering og salg uden for Bornholm

Bornholm ud i verden - Vækst via internationalisering og salg uden for Bornholm Bornholm ud i verden - Vækst via internationalisering og salg uden for Bornholm Effektkæde og kritiske antagelser Udfordring og muligheder Produktivitetskommissionen konkluderer blandt andet, at konkurrence

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen

UDBUDSMATERIALE. Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen UDBUDSMATERIALE Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen Oktober 2015 CVR.-nr. 36471271 - www.kystognaturturisme.dk - info@kystognaturturisme.dk INDHOLD

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Lysten til at starte ny virksomhed: CVR-registreringer: Danmark 180 Antal CVR-registeringer (2001=100) 160 140 120 100 80 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Skottenborg Viborg

Skottenborg Viborg Ansøgning til: Uddannelses- og sparringsforløb for potentielle vækstvirksomheder (Team VækstDanmark) Oplysninger om ansøger: Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Kontaktperson: Bent Mikkelsen

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Proces- og konceptmap 1-2 uger 1-2 uger 1 ½ -3 år Vækstforløbet Indflytning Udflytning Om Vækstforløbet Det er obligatorisk at indgå i et Vækstforløb, men forløbet tilpasses

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Indsatsen består af to hovedtyper af tilbud til kriseramte virksomheder:

Indsatsen består af to hovedtyper af tilbud til kriseramte virksomheder: Indledning/baggrund Dette notat er en beskrivelse af, som er udarbejdet ifm. ansøgning om medfinansiering af aktiviteterne i perioden 1. januar 2017 31. december 2019 fra Færchfonden, Region Midtjylland

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Team Vækst Danmark er et landsdækkende initiativ, og der indkaldes ansøgninger inden for to geografiske områder:

Team Vækst Danmark er et landsdækkende initiativ, og der indkaldes ansøgninger inden for to geografiske områder: Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Susanne Gren Svendsen Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding E-mail: sgs@rsyd.dk Journal nr.: 15/5639 Telefon: 7663 2009 Dato: 30. juni 2015 Indkaldelse af ansøgninger

Læs mere

Kapitalcoach hvad er det?

Kapitalcoach hvad er det? Kapitalcoach hvad er det? Et kapitalcoachforløb er et tilbud om, at ejeren af eller ledende medarbejdere i en vækstvirksomhed, som har behov for at få tilført yderligere kapital i form af typisk ekstern

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? VALG 2015 FSR survey Juni 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 Spørgsmål 1 Spørgsmål om aftaler som indeholder både en rammeaftale og kontrakt. Ifølge nugældende regelsæt står der i implementeringsbekendtgørelsens 6 stk. 2, at der er tale

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation 1. Baggrund Som led i satspuljeaftalen for 2012 på beskæftigelsesområdet, blev der afsat midler til socialøkonomiske virksomheder. Midlerne skal udmøntes i årene 2012-2015. Dette

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere