Tillæg til driftsvejledningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til driftsvejledningen"

Transkript

1 Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services * _0316* Tillæg til driftsvejledningen Sikkerhedsvurderede encodere AK0H(FS), AK1H(FS) Synkrone servomotorer CMP40 112, CMPZ Funktionel sikkerhed Udgave 03/ /DA

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle henvisninger Anvendelse af denne vejledning Advarselshenvisningernes opbygning Garantikrav Ansvarsfraskrivelse Anden gældende dokumentation Motortypernes betegnelse Produktnavne og mærker Ophavsret Sikkerhedsanvisninger Forudgående bemærkninger Målgruppe Korrekt anvendelse Transport/opbevaring Opstilling/montage Elektrisk tilslutning Idriftsættelse/drift Funktionel sikkerhed (FS) Sikkerhedsvurderet encoder Grundlæggende standarder Encoderpåmontering FS-mærkning Sporbarhed Enhedskombination Sikkerhedsfunktioner Opnåelig sikkerhedsintegritet Encoderanalyse Validering Motoropbygning Typeskilt Mekanisk installation Eftermontering af sikkerhedsvurderede encodere Elektrisk installation Idrifttagning Forudsætninger for idrifttagning Eftersyn/vedligeholdelse Funktionel sikkerhed Tekniske data Encoder Sikkerhedsparametre Encoderanalyseapparat Tillæg til driftsvejledningen Synkrone servomotorer CMP40 112, CMPZ

4 Indholdsfortegnelse 10 Driftsfejl Encoderfejl Overensstemmelseserklæring Tillæg til driftsvejledningen Synkrone servomotorer CMP40 112, CMPZ71 100

5 Generelle henvisninger Anvendelse af denne vejledning 1 1 Generelle henvisninger 1.1 Anvendelse af denne vejledning Nærværende tillæg til driftsvejledning "Sikkerhedsvurderede encodere AK0H/AK1H Synkrone servomotorer CMP40 112, CMPZ Funktionel sikkerhed" indeholder specielle informationer om den sikkerhedsvurdere encoder AK0H(FS)/ AK1H(FS) til motoren CMP.. I driftsvejledningen "Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100" findes alle henvisninger til motorerne CMP. uden sikkerhedsvurderede påmonteringsdele. Dokumentationen for en motor med sikkerhedsvurderede påmonteringsdele består af følgende dokumenter: Driftsvejledning "Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100" Tillæg til driftsvejledningen "Sikkerhedsvurderede encodere AK0H/AK1H Synkrone servomotorer CMP40 112, CMPZ Funktionel sikkerhed" Driftsvejledningen og tillægget til driftsvejledningen er dele af produktet og indeholder vigtige henvisninger angående drift og service. Driftsvejledningen og tillægget til driftsvejledningen er beregnet til alle personer, der udfører arbejde med montage, installation, idriftsættelse og service af produktet. Driftsvejledningen og tillægget til driftsvejledningen skal være tilgængelig i en læsbar tilstand. Sørg for, at personer, der har ansvaret for anlægget og driften, samt personer, som på eget ansvar arbejder på udstyret, har læst og forstået hele driftsvejledningen og tillægget til driftsvejledningen. Anvend altid den aktuelle udgave af vejledningen og softwaren. På hjemmesiden ( kan du finde vejledninger, der kan downloades på mange forskellige sprog. Kontakt SEW-EURODRIVE direkte ved uklarheder og yderligere behov for information. Du kan også rekvirere vejledningerne i trykt form fra SEW-EURODRIVE. 1.2 Advarselshenvisningernes opbygning Signalordenes betydning Følgende skema viser trininddelingen og betydningen af signalordene for advarselshenvisninger. Signalord Betydning Følger ved manglende overholdelse FARE Umiddelbar fare Død eller alvorlige kvæstelser ADVARSEL Mulig farlig situation Død eller alvorlige kvæstelser FORSIGTIG Mulig farlig situation Lette kvæstelser OBS Mulige materielle skader Beskadigelse af drevsystemet eller dets omgivelser BEMÆRK Nyttig henvisning eller nyttigt tip: Gør det lettere at betjene drevsystemet. Tillæg til driftsvejledningen Synkrone servomotorer CMP40 112, CMPZ

6 1 Generelle henvisninger Advarselshenvisningernes opbygning Opbygning af de afsnitsafhængige advarselshenvisninger De afsnitsafhængige advarselshenvisninger gælder ikke kun for en speciel handling, men for flere handlinger inden for det samme tema. De anvendte faresymboler henviser enten til en generel eller en specifik fare. Her ses den formelle opbygning af en afsnitsafhængig advarselshenvisning: SIGNALORD! Faretype og -kilde. Mulig(e) følge(r) ved manglende overholdelse. Foranstaltning(er) til afværgelse af fare. Faresymbolernes betydning Faresymbolerne, som befinder sig i advarselshenvisningerne, har følgende betydning: Faresymbol Betydning Generelt farested Advarsel mod farlig elektrisk spænding Advarsel mod varme overflader Advarsel mod fare for at komme i klemme Advarsel mod svævende last Advarsel mod automatisk start Opbygning af de integrerede advarselshenvisninger De integrerede advarselshenvisninger er direkte integreret i handlingsvejledningen før den farlige aktivitet. Her ses den formelle opbygning af en integreret advarselshenvisning: SIGNALORD! Faretype og -kilde. Mulig(e) følge(r) ved manglende overholdelse. Foranstaltning(er) til afværgelse af fare. 6 Tillæg til driftsvejledningen Synkrone servomotorer CMP40 112, CMPZ71 100

7 Generelle henvisninger Garantikrav Garantikrav Læs informationerne i denne dokumentation. Det er en forudsætning for fejlfri drift og opfyldelse af eventuel reklamationsret. Læs først dokumentationen, inden apparatet tages i brug! 1.4 Ansvarsfraskrivelse Overhold oplysningerne i denne dokumentation. Dette er forudsætningen for sikker drift. Produkterne opnår kun på grundlag af denne forudsætning de angivne produktegenskaber og effekter. SEW-EURODRIVE påtager sig intet ansvar for personskader og materielle skader samt økonomiske tab, som måtte opstå som følge af manglende overholdelse af driftsvejledningen. SEW EURODRIVE udelukker ansvaret vedr. materielle mangler i disse tilfælde. 1.5 Anden gældende dokumentation Dette dokument er et tillæg til driftsvejledningen og begrænser anvendelsesanvisningerne i henhold til dokumentets indhold. Dette dokument må kun anvendes sammen med driftsvejledningen. 1.6 Motortypernes betegnelse Denne driftsvejledning behandler motortyperne CMP og CMPZ. Hvis angivelserne gælder for både CMP- og CMPZ-motorer, anvendes betegnelsen CMP.-motorer. Hvis anvisningerne kun gælder for CMP- eller CMPZ-motorer, angives motortypen eksplicit. 1.7 Produktnavne og mærker De produktnavne, der nævnes i denne vejledning, er mærker eller registrerede varemærker, der tilhører den pågældende indehaver. 1.8 Ophavsret 2016 SEW EURODRIVE. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for mangfoldiggørelse - også i uddrag -, bearbejdning, distribution og andre former for udnyttelse er forbudt. Tillæg til driftsvejledningen Synkrone servomotorer CMP40 112, CMPZ

8 2 Sikkerhedsanvisninger Forudgående bemærkninger 2 Sikkerhedsanvisninger 2.1 Forudgående bemærkninger De følgende grundlæggende sikkerhedshenvisninger skal sikre, at personskader og materielle skader undgås. Operatøren skal sikre, at de grundlæggende sikkerhedshenvisninger følges og overholdes. Sørg for at sikre, at personer, der har ansvar for anlægget og driften, samt personer, som på eget ansvar arbejder på udstyret, har læst og forstået hele vejledningen. Kontakt SEW-EURODRIVE ved uklarheder og yderligere behov for information. De følgende sikkerhedshenvisninger refererer fortrinsvist til anvendelsen af det apparat, der beskrives i denne driftsvejledning. Ved anvendelse af andre komponenter fra SEW-komponenter skal sikkerhedshenvisningerne til disse komponenter i de tilhørende dokumentationer også overholdes. Overhold også de supplerende sikkerhedshenvisninger i de enkelte kapitler i denne dokumentation. 2.2 Målgruppe Dokumentet er beregnet til alle personer, som har med planlægningen, projekteringen og idriftsættelsen af sikkerhedsvurderede encodere i motorer at gøre. Alt arbejde med softwaren må kun udføres af uddannede fagfolk! Uddannede fagfolk er iht. denne dokumentation personer, som har følgende kvalifikationer: Egnet instruktion. Kendskab til denne dokumentation og de andre gældende dokumentationer. SEW-EURODRIVE anbefaler ekstra produktkurser om produkterne, som anvendes med den pågældende software. Alt mekanisk arbejde på komponenterne må kun udelukkende udføres af uddannede fagfolk. Fagfolk er i denne vejledning personer, der er fortrolige med produktets konstruktion, mekanisk installation af produktet, afhjælpning af fejl og vedligeholdelse af produktet, og som har følgende kvalifikationer: En uddannelse inden for mekanik (f.eks. mekaniker eller mekatroniker) med bestået eksamen. Kendskab til denne dokumentation og de andre gældende dokumentationer. Alt elektroteknisk arbejde på det tilsluttede udstyr må udelukkende udføres af uddannet fagpersonale (elektrisk). Fagpersonale (elektrisk) er i denne dokumentation personer, der er fortrolige med produktets elektriske installation, idriftsættelse, afhjælpning af fejl og installation af produktet, og som har følgende kvalifikationer: En uddannelse inden for elektroteknik (f.eks. elektrotekniker eller mekatroniker) med bestået eksamen. Kendskab til denne dokumentation og de andre gældende dokumentationer. Kendskab til de gældende sikkerhedsforskrifter og love. Kendskab til andre standarder, direktiver og love, der nævnes i denne dokumentation. De nævnte personer skal udtrykkeligt have fået en virksomhedsmæssig berettigelse til installation, idriftsættelse, programmering, parametrering, mærkning og jording af udstyr, systemer og strømkredse iht. sikkerhedstekniske standarder. Alt arbejde på de øvrige områder transport, opbevaring, drift og bortskaffelse skal foretages af personer, der har fået en passende undervisning. 8 Tillæg til driftsvejledningen Synkrone servomotorer CMP40 112, CMPZ71 100

9 Sikkerhedsanvisninger Korrekt anvendelse 2 Personer, som arbejder på sikkerhedsvurderede encodere, skal ud over de angivne kvalifikationer have følgende kendskab: Kendskab til emnet funktionel sikkerhed. Kendskab til de gældende sikkerhedsforskrifter og love, især om kravene i EN ISO og de øvrige standarder, direktiver og love, der nævnes i denne dokumentation. Kendskab til indholdet i den nærværende tryksag. Kendskab til indholdet i den udførlige driftsvejledning. Vær desuden opmærksom på tillægget til driftsvejledningen "Sikkerhedsvurderede bremser Synkrone servomotorer CMPZ71 CMPZ100 Funktionel sikkerhed". 2.3 Korrekt anvendelse Korrekt anvendelse omfatter fremgangsmåden iht. driftsvejledningen og tillægget til driftsvejledningen. De synkrone servomotorer CMP og CMPZ er drivmotorer til anvendelse i industrielle og erhvervsmæssige anlæg. Andre motorbelastninger end de tilladte samt andre anvendelsesområder end industrielle og erhvervsmæssige anlæg kræver aftale med SEW-EURODRIVE. Anvendelsen i eksplosionsfarlige områder er forbudt, medmindre produktet udtrykkeligt er beregnet til dette formål. Under transporten eller i monteret tilstand må encoderen ikke udsættes for olier, syrer, gasser, dampe og strålinger. De synkrone servomotorer CMP og CMPZ opfylder kravene i det aktuelt gældende Lavspændingsdirektiv. Ved inkorporering i maskiner er idriftsættelse (dvs. ved påbegyndelse af korrekt drift) ikke tilladt, før det er konstateret, at maskinen er i overensstemmelse med de lokale love og direktiver. Overhold især Maskindirektivet 2006/42/EF inden for EU's/EF's gyldighedsområde. De tekniske data samt angivelserne vedrørende tilslutningsbetingelserne findes på typeskiltet samt i dokumentationen og skal altid overholdes. Ved anvendelse af en bremsemotor CMP skal man være opmærksom på, at den korrekte brug er, at bremsen kobles ved stilstand (< 50 o/min). Anvendelse af motoren uden for det korrekte driftsområde kan medføre permanente funktionsskader på encoderen. Der kan foretages nødopbremsninger, f.eks. i tilfælde af spændingsafbrydelse og nødstop, uden at påvirke encoderens funktion negativt. Ved anvendelse af encoderen AK0H er det ikke muligt at anvende bremsen BY... Overvågningen af motortemperaturen via den tilsluttede frekvensomformer er obligatorisk. Tillæg til driftsvejledningen Synkrone servomotorer CMP40 112, CMPZ

10 2 Sikkerhedsanvisninger Transport/opbevaring 2.4 Transport/opbevaring Overhold henvisningerne vedrørende transport, opbevaring og korrekt håndtering. Kontrollér straks efter modtagelsen leverancen for eventuelle transportskader. Transportfirmaet skal omgående underrettes om eventuelle skader. Hvis der konstateres transportskader, må motoren ikke tages i drift, og kontakt kundeservice hos SEW- EURODRIVE. Fjern de eksisterende transportsikringer før idriftsættelsen. Spænd de indskruede ringskruer fast til. De er kun beregnet til motorens/gearmotorens vægt. Der må ikke anbringes yderligere laster. De monterede ringskruer er i overensstemmelse med DIN 580. Overhold altid de laster og forskrifter, som er anført deri. Hvis der er anbragt 2 løfteøjer eller ringskruer på gearmotoren, skal begge løfteøjer også hugges an ved transport. I dette tilfælde må anhugningsgrejets trækretning iht. DIN 580 ikke overskride et skråt træk på 45. BEMÆRK Skru løfteringene ind til stop. Vær opmærksom på, at løfteringene kun anvendes med reduceret last, da lastmidlets skrå træk overskrider 45. Løfteøjerne er overdimensioneret på grund af lastmidlets skrå træk. Vær opmærksom på, at løfteøjerne ikke beregnet til at kunne holde hele gearets last. Hvis servomotoren ikke monteres straks, skal den opbevares på et tørt og støvfrit sted. Servomotoren kan opbevares i et år, uden det er nødvendigt at træffe særlige foranstaltninger før idriftsættelsen. 2.5 Opstilling/montage Vær opmærksom på henvisningerne i kapitlet "Mekanisk installation" og kapitlet "Elektrisk installation" i den udførlige driftsvejledning. Opstillingen og kølingen af enhederne skal ske i overensstemmelse med forskrifterne i den tilhørende dokumentation. De synkrone servomotorer skal beskyttes mod ikke-tilladt belastning. Der må især under transport og håndtering ikke bøjes nogen komponenter. 2.6 Elektrisk tilslutning 2.7 Idriftsættelse/drift Den elektriske installation (f.eks. kabeltværsnit, sikringer, beskyttelsesledertilslutning) skal udføres iht. de gældende forskrifter. Yderligere henvisninger findes i dokumentationen. Vær opmærksom på tilslutningsangivelserne og afvigende angivelser på typeskiltet. Følg henvisningerne i kapitlet "Elektrisk installation" i den udførlige driftsvejledning. Ved ændringer i forhold til normal drift, f.eks. forhøjede temperaturer, støj, vibrationer, skal man finde årsagen og kontakte producenten. 10 Tillæg til driftsvejledningen Synkrone servomotorer CMP40 112, CMPZ71 100

11 Sikkerhedsanvisninger Idriftsættelse/drift 2 Følg henvisningerne i kapitlet "Idriftsættelse" i driftsvejledningen "Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100". Tillæg til driftsvejledningen Synkrone servomotorer CMP40 112, CMPZ

12 3 Funktionel sikkerhed (FS) Sikkerhedsvurderet encoder 3 Funktionel sikkerhed (FS) 3.1 Sikkerhedsvurderet encoder Følgende encodere fås som option som sikkerhedsvurderede motoroption til synkrone servomotorer. AK0H, varenummer: AK1H, varenummer: I den sikkerhedsvurderede udførelse opfylder encoderne og deres montering i den synkrone servomotor kravene til Funktionel sikkerhed. Encoderne er så udelukkende tilladt i de beskrevne enhedskombinationer. Det er ikke tilladt med en adaption på andre motorer. Formålet med den sikkerhedsrelaterede anvendelse af encoderne er at udføre sikkerhedsfunktioner med henblik på omdrejningstal, omdrejningsretning og stilstand. I denne forbindelse tilsluttes encoderen på motorakslen. Encodersystemet er som følge af encoderinterne diagnoser ikke i stand til selv at udløse handlinger. Hertil skal der anvendes sikkert og overordnet måleudstyr, som registrerer fejl, der kan være årsag til en fare. Der stilles skærpede krav til den elektriske og mekaniske tilslutning, f.eks. den parvist snoede skæremede tilslutningsledning med korrekt EMC-korrekt ledningsføring. BEMÆRK Ved de sikkerhedsvurderede encodere AK0H og AK1H er det udelukkende Sin/Cosinterfacet, som er vurderet sikkerhedsteknisk. RS485-interfacet (Hiperface ) er ikke vurderet sikkerhedsteknisk. De absolutte positionsværdier samt andre data (f.eks. typeskilt, diagnose) kan anvendes i forbindelse med generel diagnose. 3.2 Grundlæggende standarder Encoderens sikkerhedsvurdering er baseret på følgende standarder og sikkerhedsklasser: Grundlæggende standarder for sikkerhedsvurderet encoder Sikkerhedsklasse/ grundlæggende standarder Safety Integrity Level (SIL) iht. EN 62061:2005/IEC 61508:2011 Performance Level (PL) iht. EN ISO : Encoderpåmontering Encoderens forbindelse med motoren er en sikkerhedsteknisk vurderet kraftsluttende forbindelse. Mekanikken og dens forbindelser kan indgå i sikkerhedsvurderingen som fejludelukkelse iht. EN ISO I denne forbindelse skal der tages hensyn til de mekaniske grænser i kapitlet "Tekniske data" ( 2 24). 12 Tillæg til driftsvejledningen Synkrone servomotorer CMP40 112, CMPZ71 100

13 Funktionel sikkerhed (FS) FS-mærkning FS-mærkning Motortypeskiltet er tilstrækkeligt for at identificere de sikkerhedsvurderede encodere. En demontering af drevet med henblik på identificering er ikke nødvendig. Du kan findes en vejledende illustration af et typeskilt i kapitlet "Typeskilt" ( 2 18) FS-logo på typeskiltet 04 Drev fra SEW EURODRIVE kan som option være udstyres med motoroptioner, der har funktionel sikkerhed. Encodere, bremser og evt. andet tilbehør kan være integreret sikkerhedsrelateret enkeltvist og kombineret i den synkrone servomotor. Denne integration af funktionel sikkerhed markerer SEW-EURODRIVE på motorens typeskilt med følgende FS-mærke og et tocifret nummer: Nummeret angiver, hvilke komponenter der findes i drevet i en sikkerhedsrelateret udførelse. Se følgende uddrag fra skemaet over koder for de forskellige produkter. Funktionel sikkerhed Bremse Encoder/encoderpåmontering 02 x 04 x 11 x x Hvis der på typeskiltet i FS-logoet f.eks. er anført koden "FS 11", så er der monteret en kombination af sikkerhedsvurderet bremse og sikkerhedsvurderet encoder på motoren. Hvis drevet har FS-logoet på typeskiltet, skal angivelser i følgende dokumentation følges og overholdes: Tillæg til driftsvejledningen "Sikkerhedsvurderede encodere AK0H/AK1H Synkrone servomotorer CMP40 112, CMPZ Funktionel sikkerhed" evt. tillæg til driftsvejledningen "Sikkerhedsvurderede bremser Synkrone servomotorer CMPZ71 CMPZ100 Funktionel sikkerhed" 3.5 Sporbarhed Alle sikkerhedsvurderede encodere har en entydig motortilordning via motorens serienummer. Den er beregnet som information til den pågældende kunde/ejer i tilfælde af en produktfejl. Tillæg til driftsvejledningen Synkrone servomotorer CMP40 112, CMPZ

14 3 Funktionel sikkerhed (FS) Enhedskombination 3.6 Enhedskombination Overhold følgende punkter i forbindelse med enhedskombinationen: Ved anvendelse af en sikkerhedsvurderet encoder sammen med en bremsemotor med bremse BY.. må den tilladte arbejdsluftspalte for bremsen ikke overskrides. Kontrollér derfor arbejdsluftspalten iht. angivelserne i driftsvejledningen "Synkrone servomotorer CMP40 112, CMPZ71 100", kapitlet "Eftersyn/vedligeholdelse". Manglende vedligeholdelse af bremsen BY.. kan beskadige encoderen. Bremserne BP.. og BK.. er vedligeholdelsesfrie. Det er ikke muligt at kontrollere arbejdsluftspalten, da bremserne er integreret i motoren Kombination med motorer CMP Motor CMP Bremse FS-encoder AK0H AK1H CMP40 Uden X BP.. X BK.. X CMP50 Uden X X BP.. X BK.. X X CMP63 Uden X X BP.. X BK.. X X CMP71 Uden X X BP.. X X CMP80 Uden X X BP.. X X CMP100 Uden X X BP.. X X CMP112S/M Uden X X BY.. X CMP112L/H/E Uden X BY.. X X Tilgængelig Ikke tilgængelig 14 Tillæg til driftsvejledningen Synkrone servomotorer CMP40 112, CMPZ71 100

15 Funktionel sikkerhed (FS) Sikkerhedsfunktioner Kombination med motorer CMPZ Motor CMP Bremse FS-encoder AK0H AK1H CMPZ71 Uden X X BY.. X BY..(FS) X CMPZ80 Uden X X BY.. X BY..(FS) X CMPZ100 Uden X X BY.. X BY..(FS) X X Tilgængelig Ikke tilgængelig 3.7 Sikkerhedsfunktioner Med de sikkerhedsvurderede encodere AK0H og AK1H kan følgende sikkerhedsfunktioner iht. EN udføres: Sikkerhedsfunktioner iht. EN Forkortelse Betegnelse (DA) Betegnelse (EN) SS1 Sikkert stop 1 Safe stop 1 SS2 Sikkert stop 2 Safe stop 2 SOS Sikkert driftsstop Safe operating stop SLA Sikkert begrænset acceleration Safely-limited acceleration SLS Sikkert begrænset hastighed Safely-limited speed SDI Sikker bevægelsesretning Safe direction SLI Sikkert begrænset trinmål Safely-limited increment SAR Sikkert accelerationsområde Safe acceleration range SSR Sikkert hastighedsområde Safe speed range Tillæg til driftsvejledningen Synkrone servomotorer CMP40 112, CMPZ

16 3 Funktionel sikkerhed (FS) Opnåelig sikkerhedsintegritet 3.8 Opnåelig sikkerhedsintegritet En sikkerhedsvurderet encoder supplerer som komponent et sikkerhedssystem, som består af flere systemkomponenter. De sikkerhedsvurderede encodere AK0H og AK1H er certificeret til de tidligere nævnte sikkerhedsfunktioner iht. følgende standarder: SIL 2 iht. EN 62061/IEC PL d iht. EN ISO Den opnåede sikkerhedsintegritet i det samlede sikkerhedssystem, Performance Level (PL) eller Safety Integrity Level (SIL), bestemmes grundlæggende af følgende punkter: Valgt sikkerhedsstruktur, kategori (Kat.) Pålidelighed for de anvendte systemkomponenter (PL, B 10d, MTTF d, ) MTTF d -værdien beregnes specifikt for anvendelsessituationen ud fra B 10d -værdien for komponenten og deres applikative koblingshyppighed. Diagnosedækningsgrad (DC avg ) Diagnosedækningsgraden udføres af et eksternt encoderanalyseapparat. Kravene til det eksterne encoderanalyseapparat, som findes i kapitlet "Encoderanalyseapparat" ( 2 26), skal overholdes. Svigt fælles årsag (CCF) ved kategorierne 2, 3 og 4. Den opnåede sikkerhedsintegritet for det valgte sikkerhedssystem skal beregnes inden for rammerne af anlæggets samlede vurdering. For de sikkerhedsvurderede encodere er de påkrævede sikkerhedskoefficienter og sikkerhedsparametre angivet i kapitlet "Tekniske data" ( 2 24). Udover produktdokumentationerne kan du også finde sikkerhedskoefficienter for komponenter fra SEW-EURODRIVE på hjemmesiden samt SEW- EURODRIVEs bibliotek for Sistema-softwaren fra det tyske institut for arbejdssikkerhed ved ulykkesforsikringsselskabet Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (IFA, tidligere BGIA). 3.9 Encoderanalyse Den tilladte encodertemperatur skal overholdes, se kapitlet "Encoder" ( 2 24). Hvis drift inden for de specificerede grænser ikke kan garanteres, skal der forespørges cyklisk på encoderstatussen, f.eks. via encoderinterfacets parameterkanal, og evt. påbegynde foranstaltninger. Anvendelsen af de sikkerhedsvurderede encodere AK0H, AK1H i sikkerhedsteknik kræver et ekstra encoderanalyseapparat for diagnose af encoderen (overvågning). Encoderanalyseapparatet skal opfyldes kravene i kapitlet "Encoderanalyseapparat" ( 2 26). Ved af drift af de sikkerhedsvurderede encodere AK0H og AK1H sammen med sikkerhedsovervågningerne fra SEW-EURODRIVE, f.eks. MOVISAFE UCS..B eller DCS..B, skal kravene til encoderovervågningen opfyldes. 16 Tillæg til driftsvejledningen Synkrone servomotorer CMP40 112, CMPZ71 100

17 Funktionel sikkerhed (FS) Validering Validering For at bestemme en maskines sikkerhed skal anlægsproducenten foretage en samlet vurdering. Kontrollér derefter risikonedsættelsens funktion. Dette omfatter også en kontrol af, om den krævede sikkerhedsintegritet for hver implementeret styringstekniske sikkerhedsfunktion opnås. Tillæg til driftsvejledningen Synkrone servomotorer CMP40 112, CMPZ

18 4 Motoropbygning Typeskilt 4 Motoropbygning 4.1 Typeskilt Motor Følgende illustration viser er vejledende typeskilt på en servomotor med FS-logo. [1] Bruchsal/Germany CMPZ71M/BY/KY/AK1H/SB1 3ph~IEC M o9.4 Nm M pk 30.8 Nm I o7.5 A 04 I max39.0 A VT nn r/min fn 250 Hz IP 65 U sys 400 V Th.Kl. F Up 256 V Ubr ACV Mbr20 Nm BME1.5 [2] IM B5 kg nur Umrichterbetrieb Made in Germany [1] Serienummer [2] FS-logo for Funktionel sikkerhed, se også kapitlet "FS-logo på typeskiltet" ( 2 13) Tillæg til driftsvejledningen Synkrone servomotorer CMP40 112, CMPZ71 100

19 Mekanisk installation Eftermontering af sikkerhedsvurderede encodere 5 5 Mekanisk installation I dette kapitel behøver man ikke være opmærksom på særlige forhold med henblik på sikkerhedsvurderede komponenter. Angivelserne i den tilhørende driftsvejledning er gældende. 5.1 Eftermontering af sikkerhedsvurderede encodere Kun SEW-EURODRIVE kan eftermontere en sikkerhedsvurderet encoder. Tillæg til driftsvejledningen Synkrone servomotorer CMP40 112, CMPZ

20 6 Elektrisk installation 6 Elektrisk installation FARE Fare for kvæstelser som følge af elektrisk stød. Død eller alvorlige kvæstelser! Overhold altid sikkerhedshenvisningerne i kapitel 2 ved installation! Til kobling af motor og bremse skal der anvendes koblingskontakt i brugskategori AC-3 iht. EN Til kobling af bremsen med DC 24 V skal der anvendes koblingskontakter i brugskategori DC-3 iht. EN Ved omformerforsynede motorer skal omformerproducentens pågældende henvisninger vedrørende ledningsføring følges. Følg driftsvejledningen fra servoforstærkeren. BEMÆRK På motoren er der fastgjort en pose, som indeholder følgende henvisninger: Følg disse henvisninger. Sikkerhedshenvisninger Koblingsdiagram Følg henvisningerne og forklaringerne vedrørende korrekt ledertilslutning i den tilhørende driftsvejledning. 20 Tillæg til driftsvejledningen Synkrone servomotorer CMP40 112, CMPZ71 100

21 Idrifttagning Forudsætninger for idrifttagning 7 7 Idrifttagning 7.1 Forudsætninger for idrifttagning FARE Fare for kvæstelser som følge af elektrisk stød. Død eller alvorlige kvæstelser! Overhold altid sikkerhedshenvisningerne i kapitel 2 ved installation Til kobling af motor og bremse skal der anvendes skiftekontakter i brugskategori AC-3 iht. EN Ved omformerforsynede motorer skal omformerproducentens pågældende henvisninger vedrørende ledningsføring følges. Følg driftsvejledningen til servoforstærkeren. FARE Deaktivering af de funktionelle sikkerhedsanordninger. Død eller alvorlige kvæstelser. Alt arbejde på komponenter til den funktionelle sikkerhed må kun udføres af uddannede fagfolk. Alt arbejde på komponenter til den funktionelle sikkerhed skal udføres i nøje overensstemmelse med anvisningerne i driftsvejledningen og det pågældende tillæg til driftsvejledningen. I modsat fald bortfalder garantikravet. BEMÆRK Motorens nominelle omdrejningstal kan i en gearmotor være højere end det tilladte indgangsomdrejningstal for gearet. Begræns det maksimale omdrejningstal på servoforstærkeren. Henvisninger vedrørende fremgangsmåden findes i servoforstærkerens dokumentation. Tillæg til driftsvejledningen Synkrone servomotorer CMP40 112, CMPZ

22 8 Eftersyn/vedligeholdelse 8 Eftersyn/vedligeholdelse FARE Deaktivering af de funktionelle sikkerhedsanordninger. Død eller alvorlige kvæstelser. Alt arbejde på komponenter til den funktionelle sikkerhed må kun udføres af kvalificerede fagfolk. Alt arbejde på komponenter til den funktionelle sikkerhed skal udføres i nøje overensstemmelse med anvisningerne i driftsvejledningen og det pågældende tillæg til driftsvejledningen. Ellers bortfalder garantikravet. FARE Servomotoren har spændingsførende dele under og efter driften. Død eller alvorlige kvæstelser som følge af elektrisk stød! Spændingen til alle strøm-, bremse- og signalledninger skal afbrydes, før lednings- eller signalstikket trækkes ud. Sikr motorerne mod utilsigtet tilkobling. Når akslen drejes, kan motoren generere en spænding. Stikbenene må ikke berøres. FORSIGTIG Servomotoren kan have en overfladetemperatur på over 100 C under driften. Forbrændings- og brandfare. Rør aldrig ved den synkrone servomotor CMP under driften og i afkølingsfasen efter frakoblingen. OBS Motoren kan blive beskadiget, hvis der ikke anvendes originale reservedele. Mulige materielle skader! Anvend kun originale reservedele iht. den pågældende gyldige reservedelsliste. OBS For stor arbejdsluftspalte i bremsen. Mulige materielle skader. Ved anvendelse af en bremse BY.. skal arbejdsluftspalten måles iht. de intervaller, der er angivet i driftsvejledningen "Synkrone servomotorer CMP40 112, CMPZ71 100", kapitlet "Eftersyn/vedligeholdelse". En arbejdsluftspalte, der overskrider den maksimalt tilladte værdi, kan medføre encoderfejl eller ødelægge encoderen. 22 Tillæg til driftsvejledningen Synkrone servomotorer CMP40 112, CMPZ71 100

23 Eftersyn/vedligeholdelse Funktionel sikkerhed Funktionel sikkerhed Bestemte krav til den mekaniske tilkobling af encodersystemet til motoren skal overholdes for at encoderen kan varetage sikkerhedsrelevante opgaver. SEW-EURODRIVE påtager sig ansvaret for, at bestemmelserne vedrørende funktionel sikkerhed er overholdt for den leverede motor/gearmotor med henblik på den sikkerhedsvurderede encoder. For at kunne genkende leveringstilstanden forsegles sikkerhedsrelevante forbindelseselementer. Ved arbejde på encoderen eller motoren, hvor disse forseglede forbindelser skal åbnes, er der to muligheder: Kontakt kundeservice hos SEW-EURODRIVE, og lad dem udføre arbejdet. Hvis der selv udføres arbejde på sikkerhedsvurderede encodere, så vær opmærksom på, at demonterings- og monteringsarbejde på den sikkerhedsvurderede encoder kun må udføres af personale, der er kvalificeret til dette. Alt arbejde på den sikkerhedsvurderede encoder og dens mekaniske tilkobling sker på egen risiko og medfører, at ansvaret for den sikkerhedsvurderede encoder og hæftelsen med henblik på funktionel sikkerhed overgår til den udførende person. Tillæg til driftsvejledningen Synkrone servomotorer CMP40 112, CMPZ

24 9 Tekniske data Encoder 9 Tekniske data 9.1 Encoder Betegnelse AK0H Værdi Omgivelsestemperatur for motor -20 C til +60 C AK1H Driftstemperatur for encoder -20 C til +110 C -20 C til +115 C Opbevaringstemperatur for encoder -40 C til +125 C Maks. omdrejningstal 9000 o/min o/min Vibrationsstyrke iht. EN Stødsikkerhed iht. EN m/s 2 50 g (10 Hz til 2 khz) 1000 m/s g (6 ms) 200 m/s 2 20 g (10 Hz til 2 khz) Maks. vinkelacceleration rad/s rad/s 2 IP-kapslingsklasse iht. EN IP50 IP40 Driftsspænding DC +7 V til +12 V Strømforbrug uden belastning 60 ma 80 ma Inkrementaldel Interface Perioder/ omdrejning sin/cos Nøjagtighed ± 0,0222 (± 80 vinkelsekunder) ± 0,0125 (± 45 vinkelsekunder) Absolutdel Interface RS485 (Hiperface ) Trin/omdrejning (Single-Turn) Omdrejning (Multi-Turn) 12 bit = bit = bit = bit = 4096 Nøjagtighed ± 0,0888 (± 320 vinkelsekunder) ± (± 90 vinkelsekunder) 24 Tillæg til driftsvejledningen Synkrone servomotorer CMP40 112, CMPZ71 100

25 Tekniske data Sikkerhedsparametre Sikkerhedsparametre Sikkerhedsparametre for encoder AK0H Følgende skema viser sikkerhedsparametrene for den sikkerhedsvurderede encoder AK0H ud fra Sin/Cos-signalerne. Parametre iht. EN 62061/IEC EN ISO Klassificering/grundlæggende standarder SIL2 PL d Struktur HFT = 1 2-kanals (svarer til kategori 3) Sandsynlighed for et farligt svigt pr. time (PFH d -værdi) 1) 1, /h Middeltid indtil farligt svigt (MTTF d - værdi) Mission time/levetid 100 år 20 år Proof-Test-interval Ikke påkrævet Sikker fejlandel (SSF) > 90 % Motor-encoder-forbindelse I drev med FS-logo på typeskiltet: Fejludelukkelse iht. EN ISO ) Den angivne værdi refererer til en diagnosedækningsgrad på 90 %, der skal opnås ved hjælp af et encoderanalyseapparat. Diagnosen skal udføres inden for procesreaktionstiden. De pågældende fejlhypoteser kan findes i standarden EN Encoderanalyseapparatet skal mindst opfylde kravet for SIL Sikkerhedsparametre for encoder AK1H Følgende skema viser sikkerhedsparametrene for den sikkerhedsvurderede encoder AK1H ud fra Sin/Cos-signalerne. Parametre iht. EN 62061/IEC EN ISO Klassificering/grundlæggende standarder SIL2 PL d Struktur HFT = 1 2-kanals (svarer til kategori 3) Sandsynlighed for et farligt svigt pr. time (PFH d -værdi) 1) /h Middeltid indtil farligt svigt (MTTF d - værdi) Mission time/levetid 1073 år 20 år Proof-Test-interval Ikke påkrævet - Sikker fejlandel (SSF) > 90 % - Motor-encoder-forbindelse I drev med FS-logo på typeskiltet: Fejludelukkelse iht. EN ISO ) Den angivne værdi refererer til en diagnosedækningsgrad på 90 %, der skal opnås ved hjælp af et encoderanalyseapparat. Diagnosen skal udføres inden for procesreaktionstiden. De pågældende fejlhypoteser kan findes i standarden EN Encoderanalyseapparatet skal mindst opfylde kravet for SIL 2. Tillæg til driftsvejledningen Synkrone servomotorer CMP40 112, CMPZ

26 9 Tekniske data Encoderanalyseapparat 9.3 Encoderanalyseapparat Betegnelse Værdi Sikkerhedskrav SIL 2 iht. EN 62061/IEC Fejlidentifikationsrate 1) DC 90 % Fejlhypoteser Iht. EN :2007, skema D.16 Overvågning af signalamplitude 2) Realiserbare sikkerhedsfunktioner 1) Diagnosen skal udføres inden for procesreaktionstiden. DC 0,5 V SS til 1,5 V SS (spids-spids) SS1, SS2, SOS, SLA, SLS, SDI, SLI, SAR, SSR 2) I encoderanalyseapparatet skal signalerne A, /A, B og /B være højohmet (> 1 kω) i forhold til forsyningsspændingen og 0 V. 26 Tillæg til driftsvejledningen Synkrone servomotorer CMP40 112, CMPZ71 100

27 Driftsfejl Encoderfejl Driftsfejl Følg henvisningerne i kapitlet "Funktionel sikkerhed" ( 2 23) i forbindelse med alt arbejde på motoren, hvor de forseglede forbindelser på den sikkerhedsvurderede encoder skal løsnes Encoderfejl Ved anvendelse af en bremse BY.. skal bremsens arbejdsluftspalte måles iht. de intervaller, der er angivet i driftsvejledningen "Synkrone servomotorer CMP40 112, CMPZ71 100", kapitlet "Eftersyn/vedligeholdelse". En arbejdsluftspalte, der overskrider den maksimalt tilladte værdi, kan medføre encoderfejl eller ødelægge encoderen. Fejl på encoderen vises på omformeren med en tilhørende fejlmeddelelse eller på det overordnede encoderanalyseapparat. Tillæg til driftsvejledningen Synkrone servomotorer CMP40 112, CMPZ

28 11 Overensstemmelseserklæring 11 Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Oversættelse af den originale tekst SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG Ernst-Blickle-Straße 42, D Bruchsal erklærer som eneste ansvarlige overensstemmelsen af følgende produkter /DA Motorer i serien i forbindelse med encodere af typen evt. i forbindelse med Gear i serien i henhold til CMP40-112, CMPZ AK0H (funktionssikkerhed) AK1H (funktionssikkerhed) R..; RES F.. K..; KES W.. S.. H.. BS.F.. PS.F.. PS.C.. Maskindirektivet 2006/42/EF 1) (L 157, , 24-86) Det omfatter opfyldelsen af beskyttelsesformålene for "elektrisk energiforsyning" i henhold til bilag I nr i henhold til lavspændingsdirektiv 73/23/EØF -- bemærkning: aktuelt gælder 2006/95/EF (indtil ) eller 2014/35/EU (fra ). anvendte harmoniserede standarder: EN ISO :2008 / AC:2009 5) EN : ) EN :2010 EN :2001 / A1:2007 EN :2007 EN ISO 12100:2010 EN :2006 / A1:2009 Andre anvendte standarder: EN :2010 1) Produkterne er beregnet til indbygning i maskiner. Idriftsættelsen er forbudt, indtil det er blevet konstateres, at maskinerne, i hvilke produkterne skal indbygges, overholder bestemmelserne i det ovennævnte Maskindirektiv. 5) Alle sikkerhedstekniske pålæg i den produktspecifikke dokumentation (driftsvejledning, håndbog, etc.) skal overholdes i hele produktets livscyklus. Bruchsal Sted Dato Johann Soder Teknisk direktør a) Befuldmægtiget til at udstede denne erklæring på vegne af producenten b) Befuldmægtiget til at sammenstille de tekniske bilag med identisk producentadresse a) b) 28 Tillæg til driftsvejledningen Synkrone servomotorer CMP40 112, CMPZ71 100

29

30

31

32 SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box BRUCHSAL GERMANY Phone Fax

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *23582529_0817* Rettelse MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Udgave 08/2017 23582529/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Supplerende

Læs mere

Rettelse til håndbogen

Rettelse til håndbogen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21223874_0314* Rettelse til håndbogen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV Udgave 07/2004 11446293 / DA LA410000 Rettelse

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Udgave 10/2012 19498896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Online-datablad. FX3-MOC Flexi Soft Drive Monitor MOTION CONTROL SIKKERHEDSSTYRINGER

Online-datablad. FX3-MOC Flexi Soft Drive Monitor MOTION CONTROL SIKKERHEDSSTYRINGER Online-datablad FX3-MOC000000 Flexi Soft Drive Monitor A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Modul Konfigurationsmåde Sikkerhedstekniske parametre Bestillingsoplysninger

Læs mere

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012.

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012. FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10 Monteringsvejledning FLENDER couplings FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

Online-datablad. FX3-MOC000000 Flexi Soft Drive Monitor MOTION CONTROL SIKKERHEDSSYSTEM

Online-datablad. FX3-MOC000000 Flexi Soft Drive Monitor MOTION CONTROL SIKKERHEDSSYSTEM Online-datablad FX3-MOC000000 Flexi Soft Drive Monitor A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Modul Konfigurationsmåde Sikkerhedstekniske parametre Bestillingsoplysninger

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Signalhorn 105 db (A)

Signalhorn 105 db (A) Signalhorn 105 db (A) Driftsvejledning Additional languages www.stahl-ex.com & CS Clifford & Snell Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger...3 1.1 Producent...3 1.2 Oplysninger

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning unistor Varmtvandsbeholder DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Original driftsvejledning Induktiv sikkerhedssensor GG505S / / 2010

Original driftsvejledning Induktiv sikkerhedssensor GG505S / / 2010 Original driftsvejledning Induktiv sikkerhedssensor GG505S 701833 / 03 06 / 2010 Indhold 1 Indledende bemærkninger 3 1.1 Tegnforklaring 3 2 Sikkerhedshenvisninger 4 2.1 Sikkerhedstekniske krav til applikationen

Læs mere

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning Vibranivo Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN 6000 Betjeningsvejledning 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Tel.: +49 (0)831 57123-0 Internet:www.uwt.de D-87488 Betzigau Fax: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Tillæg til driftsvejledningen

Tillæg til driftsvejledningen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21281874_0914* Tillæg til driftsvejledningen Vekselstrømsmotorer DR.71.J DR.100.J med LSPM-teknologi Udgave 09/2014 21281874/DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

SCANDRIVE L TROMLEMOTOR KUNSTSTOFGEAR

SCANDRIVE L TROMLEMOTOR KUNSTSTOFGEAR SCANDRIVE L TROMLEMOTOR KUNSTSTOFGEAR DK Montage Vedligeholdelse Garanti OPDATERET MAJ 2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige henvisninger...4 1.1 Kendetegn ved henvisninger i brugsanvisningen... 4

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up)

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Motorer til 3-punktstyring, sikkerhedsfunktion (spring up) Beskrivelse Motorerne med sikkerhedsfunktion anvendes hovedsageligt med VZ-ventiler () eller med VS-, VM- eller VB-ventiler (, ). Sikkerhedsfunktionen

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2 1. Brugergrupper Opgaver Operatør Betjening, Visuel kontrol Fagligt uddannet personale DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, afmontering, Reparation, vedligeholdelse

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Online-datablad. T4000-1RBA01 T4000 Standard PRODUKTPORTEFØLJE

Online-datablad. T4000-1RBA01 T4000 Standard PRODUKTPORTEFØLJE Online-datablad T4000-1RBA01 T4000 Standard A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Systemdel Sikkerhedstekniske parametre Bestillingsoplysninger Type Andre instrumentudførelser

Læs mere

* _0715* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Driftsvejledning. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100

* _0715* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Driftsvejledning. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *9655_075* Driftsvejledning Synkrone servomotorer CMP0 CMP, CMPZ7 CMPZ00 Udgave 07/05 9655/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 1. Generelt Varmevekslerstyring RHX2M er et styresystem til trinmotorer. Det er beregnet til nøjagtig

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) Februar 2009 MVE Elektriske installationer i møbler Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, kapitel 713 Installationer

Læs mere

Tillæg til driftsvejledningen

Tillæg til driftsvejledningen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *2122376_214* Tillæg til driftsvejledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Læs mere

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech. Bruger vejledning SC Encoder 4 20 50 R G B SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.dk Indhold: SC Encoder 1 BESKRIVELSE...

Læs mere

Brugsanvisning PackFix 1.0

Brugsanvisning PackFix 1.0 Brugsanvisning PackFix 1.0 D1040388 - version - 2008/17 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 ST1800 825212 Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 114 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 114 1.2 Symbolerklæring... 118 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 119 2. Generelle

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Snekkegear Manual. /// Side 2 Snekkegearets opbygning. /// Side 3 Montagevejledning. /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie

Snekkegear Manual. /// Side 2 Snekkegearets opbygning. /// Side 3 Montagevejledning. /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie Snekkegear Manual /// Side 2 Snekkegearets opbygning /// Side 3 Montagevejledning /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie /// Side 5 Unikt gearnummer /// Side 6 Reservedelstegning /// Side 7

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

Wilo DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning 2043467/ 1002. Med forbehold for tekniske ændringer!

Wilo DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning 2043467/ 1002. Med forbehold for tekniske ændringer! Monterings- og driftsvejledning Wilo DrainLift Con 2043467/ 1002 Med forbehold for tekniske ændringer! DrainLift Con 1 Indhold: 1 Generel information 1.1 Anvendelsesområder 1.2 Tilslutning og elektriske

Læs mere

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Dansk. Driftsvejledning 818582-02. Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Dansk. Driftsvejledning 818582-02. Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16 GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 DK Dansk Driftsvejledning 818582-02 Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16 1 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne...4 Sikkerhedshenvisning...4

Læs mere

*21271070_0115* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B

*21271070_0115* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21271070_0115* Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B Udgave 01/2015 21271070/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indhold Indhold 1 Generelle henvisninger...

Læs mere

Betjeningsvejledning Hængslet endestop TV.S 335 TV.S Om dette dokument. Indhold

Betjeningsvejledning Hængslet endestop TV.S 335 TV.S Om dette dokument. Indhold 1. Om dette dokument Betjeningsvejledning............... Side 1 til 6 Oversættelse af den originale betjeningsvejledning 1.1 Funktion Den foreliggende betjeningsvejledning indeholder de nødvendige informationer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning Bestill.-nr.: 1073 00 1 Programmering/forespørgsler 2 Indstilling af aktuelt klokkeslæt 3 Indstilling af ugedag 4 Visning af ugedage (1 = Ma, 2 = Ti.. 7 = Sø) 5 Markør t til visning af ugedage 6 Visning

Læs mere

Spindelgear Manual. Gear og lineære produkter siden 1964

Spindelgear Manual. Gear og lineære produkter siden 1964 Spindelgear Manual /// Side 2 Spindelgearets opbygning /// Side Montagevejledning /// Side Igangsætningsvejledning og valg af olie /// Side 6 Unikt gearnummer /// Side 7 Reservedelstegning /// Side 8 Reservedelsliste

Læs mere

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Der er krav om miljøvenligt design (ecodesign) af elmotorer. er krav om produktudformning, der tilgodeser eksempelvis

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

2000D IV 825206 V3/0514

2000D IV 825206 V3/0514 2000D IV 825206 V3/0514 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Betjeningsvejledning Vægsav EX

Betjeningsvejledning Vægsav EX Betjeningsvejledning Vægsav EX Indeks 005 10989160 da /10.05.2010 Tillykke! Du har valgt en af de pålidelige Hydrostress-maskiner fra TYROLIT, som er af en teknologisk førende standard. Kun originale Hydrostress-reservedele

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Driftsvejledning. To-skive-bremse til teaterbrug BMG..T. Udgave 06/ / DA A6.C86

Driftsvejledning. To-skive-bremse til teaterbrug BMG..T. Udgave 06/ / DA A6.C86 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Automation \ Service To-skive-bremse til teaterbrug BMG..T Udgave 06/2004 11295295 / DA A6.C86 Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse

Læs mere

2000D I 825207 V3/0514

2000D I 825207 V3/0514 2000D I 825207 V3/0514 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Driftsvejledning. TruTool TKF 700 (1A1) dansk

Driftsvejledning. TruTool TKF 700 (1A1) dansk Driftsvejledning TruTool TKF 700 (1A1) dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.2 Tekniske data...7 Garanti Reservedelsliste Adresser 2 Sikkerhed E459DA_05.DOC

Læs mere

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10 1 Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Anvendte symboler... 3 1.3 Overensstemmelseserklæring... 4 1.4 Korrekt anvendelse... 4 1.5 Vedligeholdelse... 5 1.6 Levering, transport og lagring...

Læs mere

Driftsvejledning. Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5

Driftsvejledning. Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5 Driftsvejledning Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Generelle oplysninger...2 3 Generelle sikkerhedsanvisninger...3 4 Formålsbestemt

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Online-datablad UE48-2OS2D2 UE48-2OS SIKKERHEDSRELÆER

Online-datablad UE48-2OS2D2 UE48-2OS SIKKERHEDSRELÆER Online-datablad UE48-2OS2D2 UE48-2OS A B C D E F Billeder kan afvige Bestillingsoplysninger Type Varenr. UE48-2OS2D2 6024915 andre instrumentudførelser og tilbehør www.sick.com/ue48-2os H I J K L M N O

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

104.446 104.447 V2/1210

104.446 104.447 V2/1210 104.446 104.447 V2/1210 DK 1. Generelle oplysninger 86 1.1 Generelt om denne vejledning 86 1.2 Symbolforklaring 86 1.3 Producentens ansvar og garanti 87 1.4 Ophavsret 87 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

Online-datablad STR1-SASM10P5 STR1 BERØRINGSFRIE SIKKERHEDSAFBRYDERE

Online-datablad STR1-SASM10P5 STR1 BERØRINGSFRIE SIKKERHEDSAFBRYDERE Online-datablad STR1-SASM10P5 STR1 A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Systemdel Sensorprincip Bestillingsoplysninger Antal sikre udgange 2 Hjælpekontakt (AUX) 1

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Slank og smart! Altivar 32. Frekvensomformer til synkrone og asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,37 til 15 kw tre-faset 380-480V

Slank og smart! Altivar 32. Frekvensomformer til synkrone og asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,37 til 15 kw tre-faset 380-480V Slank og smart! Altivar 32 Frekvensomformer til synkrone og asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,37 til 15 kw tre-faset 380-480V Altivar 32 fokuserer på dine applikationer Til alle designere,

Læs mere

Afsaltningsventiler BAE, ZKE

Afsaltningsventiler BAE, ZKE Afsaltningsventiler BAE, ZKE Driftsvejledning 810522-00 GESTRA Afsaltningsventiler Fig. 1 Fig. 2 EF 0,5 EF1, EF 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 * BAE 36-3 Fig. 6 Fig. 7 Til magnetventilen MIN. Alarm Aktuator Hovedrafbryder

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00 Betjeningsvejledning Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 531 Systeminformation Denne enhed er et produkt fra Instabus-EIBsystemet og opfylder kravene i EIBAretningslinjerne. En dybtgående faglig viden gennem

Læs mere

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2 LRG 12-2 Driftsvejledning 810560-00 Ledningsevneelektrode LRG 12-2 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Advarselshenvisning... 7 Oplysninger Pakningens indhold... 7 Systembeskrivelse...

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri I butikker mm. hvor der foregår detailsalg og der opbevares max 12,5 kg (evt. 25 kg) NEM, er der ingen særlige bestemmelser for de elektriske installationer,

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

SCANDRIVE S TROMLEMOTOR STÅLGEAR

SCANDRIVE S TROMLEMOTOR STÅLGEAR SCANDRIVE S TROMLEMOTOR STÅLGEAR DK Montage Vedligeholdelse Garanti OPDATERET MAJ 2012 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige henvisninger...3 1.1 Kendetegn ved henvisninger i brugsanvisningen... 3 1.2 Almene henvisninger...

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere