Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader"

Transkript

1 Skive Kommune Torvegade Skive Telefon nr Fax nr. Kunde nr Att. Aase Jørgensen Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader Opgørelse af den regnskabsmæssige hensættelse per 31. december Rapport af:

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Beskrivelse af arbejdsskadeforpligtelsen Willis skadebehandlingssystem Datamaterialet Sikkerhed og nøjagtighed i beregningerne Beregning af reserver Rentereserve Sagsreserver / RBNS IBNR IBNER Samlede beregnede reserver Det faktiske forløb Udbetalinger i Matrix Budgetskøn...8 BILAG 1: Datakilder anvendt i beregningerne...9 BILAG 2: Metode og forudsætninger til beregning af reserve i rentesager...10 BILAG 3: Metode til beregning af sagsreserver/rbns...11 BILAG 4: Metode til beregning af IBNR...12 BILAG 5: Metode til beregning af IBNER...13 BILAG 6: Sandsynlighedsfordelinger...14 BILAG 7: Regnskabsmæssige opstilling af de enkelte reservetypers udvikling i...15 BILAG 8: Forventet afskrivningsforløb på den samlede forpligtelse per 31/ Side 2 af 16

3 1. Indledning Skive Kommune er selvforsikret på arbejdsskader og har dermed påtaget sig forpligtelserne til at udbetale erstatninger til de ansatte i henhold til Lov om arbejdsskadesikring. Det gælder dog kun for arbejdsskader der sker som følge af en ulykke jf. loven. Arbejdsskade som følge af en erhvervsbetingede lidelser, dækkes af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). Forpligtelsen gælder alle fremtidige udbetalinger på skader der er sket i den periode, kommunen (og de tidligere amter), har været selvforsikret. Denne rapport beskriver hvor stort et beløb kommunen regnskabsmæssigt bør afsætte pr. 31. december til disse fremtidige udbetalinger. Beregningerne er foretaget ud fra aktuarmæssige principper og på baggrund af kendskabet til skader per 31. december. Eventuelle ændringer i sagerne fra denne dato og frem til færdiggørelsen af rapporten er ikke indregnet. 2. Beskrivelse af arbejdsskadeforpligtelsen Arbejdsskadeforpligtelsen beskriver hvad kommunen forventeligt skylder på skader der er indtrådt frem til opgørelsesdagen. Denne forventelige gæld afhænger af fremtidige begivenheder eller begivenheder, der endnu ikke er kendskab til. Man kan derfor ikke opgøre beløbet præcist, men udregne et forventeligt beløb ud fra kendskabet til nuværende sager, og oplysninger om tidligere års skader. Ved brug af statistiske og aktuarmæssige metoder, kan man udregne et kvalificeret bud på størrelsen af forpligtelsen. Tallene vil ændre sig med tiden i takt med at der kommer nye informationer om skaderne. Det fremgår af budget- og regnskabssystemet for kommuner og regioner, at fra og med regnskabsåret er det obligatorisk at indregne øvrige hensatte forpligtelser på balancen og at dette skal gøres i overensstemmelse med årsregnskabslovens principper. Det er Willis vurdering at forpligtelser til arbejdsskade opfylder de kriterier der i årsregnskabsloven karakteriserer hensatte forpligtelser. Den i denne rapport beregnede totale forpligtelse bør derfor indregnes i kommunens regnskab for. 3. Willis skadebehandlingssystem Skive Kommunes arbejdsskader er blevet administreret og behandlet af Willis siden 1/ Skadebehandling af arbejdsskader hos Willis sker via brugen af et avanceret IT-system, hvor der lægges stor vægt på at have oplysninger til brug for aktuarberegningerne. Systemet, som blev udvidet med mange nye faciliteter i januar 2007, gør det bl.a. muligt for skadebehandlerne at registrere hver enkelt begivenhed i sagen og de heraf afledte forventninger til fremtidige udgifter på skaden. Side 3 af 16

4 Sammen med øvrige oplysninger på skaderne, danner datamaterialet grundlaget til brug for beregningerne i denne rapport. 4. Datamaterialet Som optakt til denne rapport, har Willis på bedste vis, indsamlet datamateriale der kunne danne grundlag for beregning af kommunens forpligtelser. Se bilag 1 for en oplistning af anvendte datakilder i beregningerne. Idet datamaterialet på visse områder ikke er stort nok til specifikke beregninger, bygger nogle af beregningerne på mere generelle antagelser. Dette kan lede til forkerte resultater og give et forkert billede af kommunens forpligtelser. Willis kan ikke stilles til ansvar for forkert beregnede arbejdsskadeforpligtelser der skyldes manglende eller forkerte oplysninger om kommunens forhold. 5. Sikkerhed og nøjagtighed i beregningerne Der er to slags usikkerheder i beregningerne: 1. Datausikkerhed 2. Statistisk usikkerhed Ad 1): Willis data giver en lille usikkerhed idet alle oplysninger til beregninger er tilgængelige for aktuaren. Med tiden vil mængden og kvaliteten blive endnu bedre, således at der kan laves mere sikre beregninger og analyser specifikt på skadedata for kommunen. Der vil dog stadig kunne optræde indtastningsfejl der kan påvirke usikkerheden i datamaterialet. Ad 2): Selv i de situationer hvor der er data nok til at man kan analysere sig frem sandsynlighedsfordeling for f.eks. skadestørrelserne, kan de faktiske skadestørrelser stadig svinge med den varians der ligger i fordelingen. Dette kaldes statistisk usikkerhed. Denne ligger i beregning af alle reservetyperne. For rentereserven giver den sig eksempelvis udtryk i at folk kan blive reaktiveret eller dø før eller senere end forventet. 6. Beregning af reserver Den samlede forpligtelse kan opsplittes i følgende reserve typer: 6.1 Rentereserver 6.2 Sagsreserver / RBNS 6.3 IBNR 6.4 IBNER Disse gennemgås i de følgende afsnit. I beregningerne anvendes sandsynlighedsfordelinger til at beskrive arbejdsskaderisikoen i kommunen. Disse fordelinger er estimeret ud fra såvel konkrete historiske skadedata fra kommunen, som på de samlede skadedata for Willis-kunder. Se Bilag 2 for en gennemgang af de anvendte sandsynlighedsfordelinger. Side 4 af 16

5 6.1 Rentereserve Denne beskriver hensættelser på de skadesager hvor der er tilkendt en erhvervsevnetabserstatning med løbende ydelse og hvor ikke alt er kapitaliseret. Kommunen har per 31/12 ansvaret for 3 skader med løbende ydelser: Under behandling i Willis: 3 Under administration hos Kommune Forsikring: 0 I alt 3 Bilag 2 beskriver hvilke metoder der er anvendt i beregning af rentereserven. Beregningerne viser at: Hensættelse til rentereserven bør udgøre: kr. 6.2 Sagsreserver / RBNS Denne reserve beskriver hvad der bør hensættes på skader der er kendte på opgørelsesdatoen, men som endnu ikke er afsluttet af skadebehandleren. Kommunen har per 31/12 i alt 76 ikke-afsluttede som fordeler sig på følgende vis: Under behandling i Willis: 70 Under administration hos Kommune Forsikring: 6 I alt 76 Bilag 3 beskriver hvilke metoder der er anvendt i beregningen af sagsreserver/rbns. Beregningerne viser at: Hensættelser til sagsreserver / RBNS bør udgøre kr. Heraf for skader under administration hos Willis kr. Heraf for skader under administration hos Kommune Forsikring kr. 6.3 IBNR Dette er hensættelse til skader der er indtrådte men endnu ikke er anmeldte. Dette kan lade sig gøre idet der er en forsinkelsestid mellem at skaderne sker og de anmeldes. Men er de sket i, tilhører de denne periode, uagtet at de først anmeldes i Derfor bør der hensættes til disse typer skader, selvom man slet ikke kender til dem. Side 5 af 16

6 For at kunne estimere hvad man med rimelighed kan forvente af fremtidige udgifter på sådanne skader, bruger man statistiske og aktuarmæssige metoder - herunder de sandsynlighedsfordelinger omtalt i Bilag 6. I Bilag 4 er beskrevet hvilke metoder der er anvendt i beregningen af IBNR. Beregningerne viser at Hensættelse til IBNR bør udgøre: kr. 6.4 IBNER Dette er hensættelse på skader der er kendte (og afsluttede), men hvor der er en risiko for at der ikke er hensat nok. Dette optræder typisk når en skade genoptages f.eks. ved en anke fra den skadelidte, eller når en midlertidig skade tages op til revision. Selvom en skadebehandler har afsluttet en sag, vil den kunne genoptages af enten den skadelidte selv, Arbejdsskadestyrelsen eller af kommunen i rollen som forsikringsselskab. I Bilag 5 er beskrevet hvilke metoder der er anvendt i beregningen af IBNER. Beregningerne viser at Hensættelse til IBNER bør udgøre: kr. 6.5 Samlede beregnede reserver Sammentælling af reserverne gennemgået ovenfor viser, at de samlede forpligtelser for Skive Kommune udgør: Arbejdsskadeforpligtelse per 31. december : 9,58 mio. kr. Se Bilag 7 for en samlet regnskabsmæssig opstilling af reserverne primo og ultimo. I Bilag 8 har vi angivet det forventede afskrivningsforløb af ovenstående forpligtelse. Bemærk at det angivne afskrivningsforløb skal ses isoleret på forpligtelsen per 31/12 og størrelsen vil derfor kun være sammenlignelig med det faktiske såfremt kommunen valgte at gå væk fra selvforsikring per 1. januar Det faktiske forløb 7.1 Udbetalinger i Følgende tabel viser de faktiske udbetalinger der har været for kommunen i vedrørende de skader der håndteres af Willis og administrationsomkostninger herved. Side 6 af 16

7 Udbetalingstype Udbetalinger Behandlingsudgifter Brilleskade EET kapitaliseret Honorar lægeerklæringer, konsulent mv Mén godtgørelse Tandskade EET løbende ydelse Administrationsbidrag Arbejdsskadestyrelsen (ASK) Administrationsbidrag Ankestyrelsen (DSA) Administration Willis I alt Matrix Den udregnede forpligtelse i afsnit 6 kan, sammen med administrationsomkostninger og faktiske udbetalinger, anvendes til at få et overblik over det faktiske forløb af det enkelte skadeår. Følgende tabel viser det faktiske forløb for årene 2007-, hvor Kommunen har været selvforsikret med administration hos Willis. Side 7 af 16

8 1.000 kr. Regnskabsår Skadeår 2007 Alle 2007 Udbetalinger på skader 97 Administration ASK 86 Administration DSA 0 Administration Willis 265 Ændring i hensættelser I alt I alt Udbetalinger på skader 400 Udbetalinger på skader 101 Administration ASK 40 Administration ASK 206 Administration DSA 52 Administration DSA 4 Administration Willis 44 Administration Willis 241 Ændring i hensættelser -689 Ændring i hensættelser I alt -153 I alt Alle Budgetskøn Den opgjorde regnskabsmæssige forpligtelse i afsnit 6 beskriver hvad der forventeligt er tilbage for kommunen at betale på tidligere skadeår. I de kommende år, vil kommunen som selvforsikret få forpligtelser på endnu flere skader, mens der til gengæld vil være skader for tidligere år der ikke vil være så mange udbetalinger på som tidligere antaget. I forlængelse af beregningerne i de forrige afsnit, har Willis udarbejdet et skøn over udviklingen i den samlede forpligtelse over de kommende 5 budgetår. Resultatet findes i tabellen nedenfor. I samme tabel har vi udregnet et skøn over de kommende års likviditets påvirkning af udgifter på arbejdsskadeområdet - opdelt i skadeudgifter og administrationsomkostninger (henholdsvis Willis og ASK/DSA). Budgetår Forpligtelse ultimo året Skadeudgifter i budgetåret Administration Willis Administration ASK og DSA Årlig likviditets påvirkning Side 8 af 16

9 BILAG 1: Datakilder anvendt i beregningerne Willis - Willis arbejdsskadebehandlingssystem, indeholdende oplysninger om skader anmeldt siden kommunen/amterne valgte at lade Willis forestå skadebehandlingen. - Overordnet skadestatistikker for perioden Kommune Forsikring - Liste med overtagne skader fra Viborg Amt. Side 9 af 16

10 BILAG 2: Metode og forudsætninger til beregning af reserve i rentesager Metode: Ifølge Finanstilsynets retningslinjer, skal rentereserver opgøres som den tilbagediskonterede værdi af de fremtidige ydelser inklusiv de fremtidige reguleringer af ydelserne. Til beregning er der anvendt satser ud fra Finanstilsynets retningslinjer. Se længere nede for en gennemgang af forudsætningerne. For skader under Willis-administration, haves oplysningerne til beregningen i Willis arbejdsskadesystem, hvorefter reserven er beregnet ud fra ovenstående retningslinjer. For skader udenfor Willis-administration, er der i datamaterialet fra Kommune Forsikring oplyst reserve på hver skade med løbende udbetaling. Vi har ikke kontrolberegnet disse reserver. Det er dog vores vurdering at disse er afsat efter fornuftige metoder, og at de ligger til den rigtige side idet der er anvendt en lavere opgørelsesrente end den Willis anvender. Forudsætninger: Rente: Der er anvendt den 30-årige rentestrukturkurve offentliggjort af Finanstilsynet 2. januar Dødelighed: Der er anvendt dødeligheden svarende til forsikringsbranchens fælles risikogrundlag for mænd, G82M. Løntalsregulering: Der er anvendt en løntalsreguleringssats på 2,5 %. Hvert år opskrives alle tilkendte ydelser med denne sats tillagt et vekslende tillæg. Der er ikke taget højde for de ukendte fremtidige tillægssatser. Side 10 af 16

11 BILAG 3: Metode til beregning af sagsreserver/rbns Metode: Willis: Skadebehandleren estimerer, ud fra erfaring, om der vil komme en tilkendelse fra Arbejdsskadestyrelsen om varigt mén eller erhvervsevnetab, og om størrelse af disse mulige tilkendelser. Derudover estimerer de hvad der vil være af supplerende behandlingsudgifter, lægehonorarer m.v. Disse estimater bruger aktuaren til at beregne de afledte beløb der bør hensættes. Dette gøres ud fra forventninger til kapitaliseringsfrekvens, rente, dødelighed samt den usikkerhed der ligger i hvad skadebehandleren forventer af fremtidige udbetalinger på sagerne. Kommune Forsikring: Det er ikke muligt at skaffe skadedata til grundlag for Willis egen beregning af reserver. Derfor er der anvendt de sagsreserver der er angivet i materialet fra Kommune Forsikring. Side 11 af 16

12 BILAG 4: Metode til beregning af IBNR Metode: Der tages udgangspunkt i at man kender den sandsynlighedsfordeling som antallet af skader fordeler sig efter. Derudover skal man kende til hvordan skadestørrelserne generelt fordeler sig, idet man ikke kender til nogen forudsætninger om de enkelte skader. Den sidste komponent i beregningen, er fordelingen af den tid der går mellem skadens indtræden (skadedato) og skadens anmeldelse (anmeldelsesdato) den såkaldte ventetidsfordeling. Jo længere tid der normalt går mellem skadedato og anmeldelsesdato, jo flere skader må man forvente der mangler at blive anmeldt. Da reserven omhandler skader der er indtrådt for nylig, skal der indregnes nyeste trends og kendskab til eventuelle konkrete lovændringer. I beregningen er der derfor konkret anvendt en forventning om at den gennemsnitlige skadeudgift vil ligge højere end den historiske pga. ændringerne til arbejdsskadeloven af 1. juli 2007 samt senere pensionsalder jf. konsekvenserne af velfærdsreformen og det stigende lønindeks. Beregningerne for Skive Kommune viser at IBNR-reserven udgør 10,4 % af et års skadeudgifter. Generelt i forsikringsbranchen taler man om at denne sats typiske ligger i intervallet %. Side 12 af 16

13 BILAG 5: Metode til beregning af IBNER Metode: Denne hensættelsestype er den sværeste at estimere, idet det er her der skal afsættes til yderligere udbetalinger på skader der allerede er afsluttet. Der findes ikke konkrete metoder til at estimere den per skade, men det er Willis vurdering at IBNER bør udgøre ca. 20 % af de samlede reserver gennemgået ovenfor. Side 13 af 16

14 BILAG 6: Sandsynlighedsfordelinger Hvor der ikke har været data nok til at estimere konkrete fordelinger på kommunen, er der anvendt generelle data for alle Willis Offentlig kunder. På den måde opnås en udligning af den usikkerhed der er i anvendelse af data kun for kommunen. Antal årlige arbejdsskader Erfaringsmæssigt vil fordelingen af antal skader inden for en årgang, ligne en normalfordeling. Vi har derfor valgt at anvende denne fordeling til at beskrive det årlige antal arbejdsskader i kommunen. Middelværdien for fordelingen er fundet ved et vægtet gennemsnit af antal skader for perioden 2004-, hvor de nyeste år er vægtet højere. Da ikke alle skader er kendte for, er det kendte antal skader korrigeret op, svarende til en forventning om ca. 8 % flere skader end det kendte på opgørelsestidspunktet. Variansen for fordelingen er fundet ved en analyse af stikprøver over samme periode som ovenfor, hvor der er inddraget tal for hele vores bestand. Denne analyse antyder at standardafvigelsen bør ligger på ca. 20 %. Skadestørrelser Da der ikke entydigt kan findes en fordeling der kan beskrive alle mulige skadestørrelser, er det nødvendigt at opsplitte skaderne i intervaller, og derefter finde fordeling for hver af disse. Der er også stor forskel på skader der er videresendt til vurdering i Arbejdsskadestyrelsen og skader der er behandlet færdig hos Willis. Efter ovenstående opdeling, er alle skader importeret i et statistisk værktøj til brug for at finde den bedst mulige sandsynlighedsfordeling for hver af disse kategorier af skader. Ventetiden mellem en skades indtrædelse og dens anmeldelse Denne variabel har betydning for hvor mange skader man må forvente stadig ikke er anmeldt på opgørelsesdatoen. Typisk beskrives ventetiden enten ved LogNormal-fordeling eller ved en Inv- Gauss-fordeling, og det viser sig da også at det nyeste datamateriales ventetider beskrives fint af disse fordelingstyper. Analysen viser, at for Skive Kommune ligger middelværdien for ventetiderne på 34,2 dag. Side 14 af 16

15 BILAG 7: Regnskabsmæssige opstilling af de enkelte reservetypers udvikling i Alle beløb er angivet i hele tusinde kroner. Samlet hensættelse til arbejdsskadeforpligtelsen: Primohensættelse (1. januar ) t.kr. + Ændring i rentereserver 852 t.kr. + Ændring i RBNS t.kr. + Ændring i IBNR 38 t.kr. + Ændring i IBNER 883 t.kr. Ultimohensættelse (31. december ) t.kr. Ændringen i de enkelte elementer i den samlede hensættelse: Ændring i hensættelsen til rentereserver: Primohensættelse (1. januar ) t.kr. + Tilvækst 852 t.kr. Ultimohensættelse (31. december ) t.kr. Ændring i hensættelsen til RBNS Primohensættelse (1. januar ) t.kr. + Tilvækst t.kr. Ultimohensættelse (31. december ) t.kr. Ændring i hensættelsen til IBNR Primohensættelse (1. januar ) 326 t.kr. + Tilvækst 38 t.kr. Ultimohensættelse (31. december ) 364 t.kr. Ændring i hensættelsen til IBNER Primohensættelse (1. januar ) 713 t.kr. + Tilvækst 883 t.kr. Ultimohensættelse (31. december ) t.kr. Side 15 af 16

16 BILAG 8: Forventet afskrivningsforløb på den samlede forpligtelse per 31/12 Regnskabsår Forpligtelse ultimo året Side 16 af 16

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Forsikringskontoret gør nu status over 7. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2013 blev et acceptabelt

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Forsikringskontoret gør nu status over 8. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har i løbet af 2014 fået

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Forsikringskontoret gør nu status over 6. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2012 har atter været et ganske pænt skade

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Vi gør nu status over 3. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kan det betale sig? På tingskadeområdet har

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2014. Tænk dig om det skader ikke

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2014. Tænk dig om det skader ikke s årsrapport Stevns Kommune 2014 Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING... 4 4. FORSIKRINGSLØSNINGER... 4 5. TAKSTFINANSIERET

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Forsikringskontoret gør nu status over 5. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2011 har generelt været et

Læs mere

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Indledning Budget Risikoomkostninger Skader Fuld fart på forebyggelsen Samarbejde også om udbud Ny forsikringspolitik? 1 Indledning 1. Nærværende Årsrapport omhandler

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l 2009 l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l 2009 l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 7 l Velkommen til TrygVesta s første IR-nyhedsbrev. Vi vil fremover udsende nyhedsbreve som med jævne mellemrum

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Faxe Kommune 2014. Tænk dig om det skader ikke

Forsikringsenhedens årsrapport. Faxe Kommune 2014. Tænk dig om det skader ikke s årsrapport Faxe Kommune 2014 Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING... 4 4. FORSIKRINGSLØSNINGER... 4 5. TAKSTFINANSIERET

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Reform af det danske arbejdsskadesystem Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Det danske arbejdsskadesystem har fokus på, at personer, der rammes af en arbejdsskade, får dækket det økonomiske tab for mistet

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2007-2008 Årsrapport 2007-2008 Vi gør nu status over de 2 første år med selvforsikring og risikostyring i Faaborg-Midtfyn Kommune. Ved indgangen til den nye kommune,

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Forsikringskontoret gør nu status over 4. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. På tingsskadeområdet har

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Årsrapport for 2010. Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold

Årsrapport for 2010. Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Årsrapport for 2010 Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ 3 1. FORMÅL 3 2. LOVGIVNING 4 3. ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING 4 4. FORSIKRINGSLØSNINGER 4 5. UDLEJNINGSEJENDOMME

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE

EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE SOCIAL RAPPORT 2008 EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE 350 300 250 200 150 100 50 0 året før året efter 2 år efter 3 år efter 4 år efter 5 år efter 6 år efter 7 år

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Årsrapport 2011. Faxe Kommunes. Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold

Årsrapport 2011. Faxe Kommunes. Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Faxe Kommunes Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING... 4 4. FORSIKRINGSLØSNINGER...

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

1. Anmeldelse af arbejdsulykke

1. Anmeldelse af arbejdsulykke Afdeling: HR Udarbejdet af: Lars Bjarne Jensen E-mail: lars.bjarne.jensen@rsyd.dk Dato: 13. januar 2011 Telefon: 88 83 48 43 Mobil: 21 34 54 26 Vejledning til EASY 3.8.8 Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012 s årsrapport Faxe Kommune 202 Sikkerhedsprisen 202 tildelt af Danske Risikorådgivere Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013 s årsrapport Stevns Kommune 2013 Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION

Læs mere

Årsrapport 2013 Forsikringskontoret

Årsrapport 2013 Forsikringskontoret Årsrapport 2013 Forsikringskontoret Indledning Budget Forsikringsmarkedet Skader i 2013 Arbejdsskader Forebyggelse Samarbejde med forsikringsmægler Forsikringspolitik under udvikling 1 Indledning Hvidovre

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Faxe Kommune 2013

Forsikringsenhedens årsrapport. Faxe Kommune 2013 s årsrapport Faxe Kommune 2013 Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring til Faxe Kommune Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL...

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013.

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. Forord Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. I 2013 modtog Arbejdsskadestyrelsen godt 59.000 sager det højeste siden 2008. Det er

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Budgetproces Alm Brand

Budgetproces Alm Brand Budgetproces Alm Brand SAS forum 2. juni 2010 1 Dagsorden Baggrund Finansiel koncern opdelt i juridiske selskaber og organisatorisk i afdelinger. Krav om opfølgning på en række dimensioner (selskab, afdeling,

Læs mere

Kapitalmarkedsdag 2006. Mikrotarifering. v/ Koncerndirektør Kim Bruhn-Petersen. Kapitalmarkedsdag 2006

Kapitalmarkedsdag 2006. Mikrotarifering. v/ Koncerndirektør Kim Bruhn-Petersen. Kapitalmarkedsdag 2006 Mikrotarifering v/ Koncerndirektør Kim Bruhn-Petersen Agenda 2 Hvad er mikrotarifering? Sådan virker det! Fastlæggelsen af risikopræmien - den svære del Tariferingskriterier - begrænsninger Eksempel med

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 Indhold Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. /VRPIUHPVDW)RUVODJWLOORYRP QGULQJDIORYRPVLNULQJPRGI OJHUDI DUEHMGVVNDGHRJORYRPHUVWDWQLQJWLOVNDGHOLGWHY UQHSOLJWLJHPIO1HGV WWHOVHDI VDJVEHKDQGOLQJVWLGHQXGYLGHOVHDIGHQVLNUHGHSHUVRQNUHGVRJXGYLGHWDGJDQJWLODWEHWDOH

Læs mere

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019 RAMMEAFTALE 1. januar 2015 31. december 2019 Revideret 03.11.2014 Mellem Foreningen af Rådgivende Ingeniører (herefter kaldet FRI) repræsenterende forsikringstagerne og Tryg Forsikring A/S (herefter kaldet

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Arbejdsskadeforsikringens udfordringer. Arbejdsmiljøkonferencen 2007 Tirsdag den 30. oktober Frank Kjær Christensen Risk Management & Underwriting

Arbejdsskadeforsikringens udfordringer. Arbejdsmiljøkonferencen 2007 Tirsdag den 30. oktober Frank Kjær Christensen Risk Management & Underwriting Arbejdsskadeforsikringens udfordringer Arbejdsmiljøkonferencen 2007 Tirsdag den 30. oktober Frank Kjær Christensen Risk Management & Underwriting Emner Lidt om If Definitioner Arbejdsskadessystemet Arbejdsskadeproduktet

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Industriens egen Arbejdsskadeforsikring

Industriens egen Arbejdsskadeforsikring Industriens egen Arbejdsskadeforsikring VI HAR FULGTES AF I OVER 100 ÅR Vi har fulgtes ad i over 100 år Industriens Arbejdsskadeforsikring tilbyder en stor medlemsfordel for virksomheder, der er tilknyttet

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 Sag 132/2012 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

Håndbog om arbejdsskader

Håndbog om arbejdsskader Håndbog om arbejdsskader Revideret maj 2013 Center for Ledelse og Personale v/hanne Hansen INDHOLD SIDE Hvad er en arbejdsskade?.. 2 Anmeldelse af arbejdsulykker... 2 Administrationsaftale med Contea Assurance......

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00 Årsregnskab 2014 Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg CVR nr. 17 31 85 00 Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Beløb i t.kr. Regnskab Budget Afv. Regnskab Note Indtægter: 2014

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader.

Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 94 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. 29. oktober 2010 J.nr. 2010-0016553 Internationalt

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Notat. Rapportering risikostyring og selvforsikring. Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013.

Notat. Rapportering risikostyring og selvforsikring. Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013. Notat Rapportering risikostyring og selvforsikring Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013. Risikostyring I hovedtræk fremhæves følgende fra rapporten: Tingskader I perioden 2009 2013 er

Læs mere

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14:

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Regnskabsvejledning 14: Indkomstskatter. Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Afsnit: Årets skat i resultatopgørelsen: Årets aktuelle skat: Skat af skattepligtig indkomst XXX + Regulering

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. marts 2014 27. marts 2014. Nr. 283. Bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Læs mere

Rapport. Risikostyring Assens Kommune 2010

Rapport. Risikostyring Assens Kommune 2010 Rapport Risikostyring Assens Kommune Indledning...3 Organisering Forsikring og risikostyring...3 Arbejdsopgaver i...3 Udbud...3 Administration arbejdsskader...4 Risikostyringsgruppen...5 Udbrede kendskabet

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

E. Arbejdsskadesikring

E. Arbejdsskadesikring E. Arbejdsskadesikring E.1. Generelt om arbejdsskadesikring E.1.1. Lovgivningen Arbejdsskadesikringen er reguleret i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006. Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

R A P P O R T. Statusrapport 2014. Forsikring

R A P P O R T. Statusrapport 2014. Forsikring R A P P O R T Statusrapport 2014 Forsikring Statusrapport 2014 - Forsikring Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 2. Forsikringsprogram 5 2.1. Forsikringmægler 5 2.2. Forsikringsleverandører 5 2.3.

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere