Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema 2: Projektbeskrivelsesskema"

Transkript

1 Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Aflastning af pårørende til demente i egen bolig 1. Projektets titel: Et aktivt liv med demens 2. Baggrund og vision for projektet: 1. september 2016 åbner Gribskov Kommune et nyt dagcenter for hjemmeboende borgere med demens. Dagcenteret skal understøtte, at borgere med demens og deres pårørende kan blive sammen i eget hjem længst muligt dels gennem aflastning og rådgivning af den pårørende og dels ved at tilbyde målrettede og meningsfulde aktiviteter der, til trods for sygdom, kan øge borgernes trivsel og livskvalitet samt forebygge en unødvendig forværring af sygdommen. Visionen for projekt Et aktivt liv med demens er at etablere et bæredygtigt frivillignetværk på det nye dagcenter. Netværket skal bidrage til, at hjemmeboende borgere med en let grad af demens og deres pårørende kan bibeholde et aktivt og socialt liv længst muligt gennem aflastning. Ambitionen med projekt er på en ny måde at samtænke den professionelle indsats på dagcenteret med frivillige indsatser på demensområdet. Borgere med demens og deres pårørende vil gennem projektet samlet set opleve et større og mere mangfoldigt udbud af meningsfulde og koordinerede aktiviteter i hverdagen, samtidig med at de fagligt set føler sig så trygge ved den frivillige indsats, at netværket også kan bidrage med aflastning/afløsning af pårørende udenfor centerets åbningstider. Det forventes, at netværket kan understøtte aflastning af ca. 40 pårørende i projektperioden. 3. Formål: Formålet med projektet er, at etablere et frivillignetværk på kommunens nye dagcenter for hjemmeboende borgere med demens, som i overensstemmelse med puljens formål skal bidrage med fleksibel aflastning af de pårørende. Timingen for projektet er unik i mere end én forstand. Dels kan Gribskov Kommune gennem projektet få indtænkt og afprøvet en ny frivilligindsats i etableringsfasen af et helt nyt dagcenter. Dels giver projektet en mulighed for at bygge videre på de erfaringer og det samarbejde, som gennem det sidste halvandet år er opstået omkring frivillig indsatsen for pårørende til borgere med demens. Der er stort potentiale i at involvere lokale frivillige i forhold til aflastning/afløsning af pårørende. De frivillige kan bl.a. bidrage med en større mangfoldighed, ift. de aflastende-aktiviteter der tilbydes borgerne, samtidigt med at de ikke begrænses af almindelige lukketider. Men det er ikke nemt at inddrage frivillige på demensområdet, som traditionelt har været præget af en stor grad af professionel faglighed og det med god grund. Det kræver en faglig viden og indsigt i sygdommen at kunne forstå og håndtere borgere med demens og deres pårørende. Lokale og nationale erfaringer tyder da også på, at det derfor ikke er helt uproblematisk at involvere frivillige. Dels kan det være svært at rekruttere frivillige til demensområdet, og dels kan det være svært for fagpersonale og pårørende at have tillid til den frivillige indsats 1.

2 For at kunne indfrie projektets målsætning er det derfor nødvendigt at have fokus på at understøtte tryghed og tillid omkring den frivillige indsats. Den frivillige skal føle sig tryg ved at omgås borgere med demens. Borgerne og de pårørende skal føle sig trygge ved, at de frivillige kan magte opgaven, og det faglige personale på dagcenteret skal opleve, at den frivillige indsats foregår i et tæt samspil med dem og med samme demensfaglige udgangspunkt. For at understøtte den nødvendige tryghed og tillid skal der etableres nogle formelle organisatoriske rammer omkring involvering, samarbejde og rollefordeling. Det er brug for en klar forventningsafstemning ift., hvem der har kompetencer til hvad. Derudover er det nødvendigt, at sikre de nødvendige demensfaglige kompetencer hos de frivillige. Dette gøres gennem forankringen på det nye dagcenter, og ved at klæde de frivillige fagligt på inden de involveres i konkret aktivitet. Men det gør det ikke alene. Tryghed og tillid mellem mennesker kræver tid og fremmes gennem involvering, ejerskab og lyst til deltagelse. Det er derfor afgørende, at de aktiviteter som de frivillige iværksætter, af alle parter opleves som meningsfulde aktiviteter, der tager direkte afsæt i behov og interesser. En forudsætning for dette er, at målgruppen selv byder ind med ønsker til fx. aktiviteter, og at der gennem projektet sikres løbende inddragelse, forventningsafstemning og koordinering mellem projektets parter. Derudover er der behov for, at der løbende samarbejdes tæt i forhold til eksisterende aktiviteter på området fx med pårørendegrupper, således at den samlede indsats på pårørendeområdet styrkes. Gennem projektets aktiviteter forventes det, at der i projektperioden kan opnås så gode relationer mellem de pårørende og de frivillige, at netværket kan bidrage med aflastning udenfor centerets åbningstider og på længere sigt også med afløsning i eget hjem. Med afsæt i ovenstående er projektets mål og delmål defineret nedenfor. Projektets mål: at etablere et frivllignetværk som forankres på kommunes nye dagcenter, og som kan tilbyde aflastende aktiviteter såvel i som udenfor dagcenterets åbningstid. Projektets delmål: 1. At sikre en formel organisering omkring projektet 2. At målgruppen inddrages mhp. input til ønsker og behov. 3. At sikre rekruttering og fastholdelse af frivillige til netværket. 4. At de frivillige klædes på til at forstå og håndtere borgere med demens. 5. At sikre koordinering og samarbejde med eksisterende aktiviteter og relevante partnere i lokalområdet. 6. At der gennemføres aktiviteter for - og med deltagelse af målgruppen. I bilag 2 fremgår samlet oversigt over projektets delmål, aktiviteter, indhold samt forandringsteoretisk fokus i projektperioden. 4. Projektets fokusområde: Projektets fokus tager afsæt i de i pkt. 3 skitserede mål og delmål. Sammenhængen mellem projektets mål og de konkrete aktiviteter i 1http://

3 Målgruppe(r): Sikring af relevante demenskompetencer blandt fagpersonale og/eller frivillige: Beskriv viden/erfaringer, som projektet vil tage afsæt i: projektperioden fremgår i pkt. 8 og bilag 2. Hjemmeboende borgere med demens i lettere grad som visiteres til kommunens nye dagcenter. Pårørende til de visiterede borgere. Sikring af projektlederens kompetencer: Det er en forudsætning, at projektets projektleder har viden om - og gerne erfaring med, at arbejde med borgere med demens, således at denne kan understøtte de frivillige med faglig rådgivning og sparring samt sikre, at de iværksatte aktiviteter finder sted i overensstemmelse med den fagprofessionelle indsats på dagcenteret. Sikring af de frivilliges kompetencer: Det et krav i projektet, at de frivillige gennemgår et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb, som klæder dem på til at forstå og håndtere borgere med demens og deres behov. Uddannelsesforløbet tager afsæt i dagcenterets demensfaglige tilgang og understøtter hermed, at frivllignetværket spiller sammen med den samlede indsats omkring borgeren, og at alle parter fagligt set er trygge ved den frivillige indsats. Se mere om uddannelsesforløbet i pkt. 8. Kommunale erfaringer: Flere kommuner har gjort sig erfaringer med frivillige på demensområdet. De bedste erfaringer er ifølge KL 2 opnået, når indsatsen tager afsæt i et fællesskab dvs. dagcenter, aktivitetscenter eller lignende. Der er derimod færre gode erfaringer med at inddrage frivillige i form af afløsning i eget hjem. Hos kommuner der tilbyder afløsning/aflastning i eget hjem ved involvering af frivillige, er det en klar anbefaling, at de frivillige klædes på at forstå borgere med demens. Nærværende projekt forsøger at imødekomme de nævnte erfaringer dels ved at forankre projektet på dagcenteret, så de frivillige får kendskab til målgruppen og dels ved at understøtter de frivllige fagligt. Lokale erfaringer: Projektet inddrager desuden lokale erfaringer på demensområdet herunder kommunens egne erfaringer fra fx. demensfaglig kompetenceudvikling ift. pårørende og medarbejdere. Desuden inddrages erfaringer fra satspulje-projektet Grib Dagen, som har fokus på at lave aktiviteter målrettet pårørende og borgere med demens. 8. Beskriv projektaktiviteter, der iværksættes inden for indsatsområde(r): Organisering (delmål 1): I projektes opstartsfase er der fokus på den formelle organisering omkring projektet. Organiseringen skal understøtte rolleafklaring mellem de involverede parter, ejerskab samt sikre de frivillige. Det betyder, at der udformes den nødvendige samarbejdsaftale mellem Gribskov Kommune og Frivilligcenter Græsted, som definerer rammerne for et godt gensidigt samarbejde omkring projektet. Desuden nedsættes en styregruppe og projektgruppe for projektet med repræsentanter fra de i projektet involverede parter. Efter informationsmødet med de frivillige stiftes foreningen Dagcenterets Venner under Frivilligcenter Græsted. Foreningen etableres af de frivillige. Formålet med at etablere en 2

4 formel forening er dels at synliggøre netværket udadtil, og dels at forsikre de frivillige når de repræsenterer netværket. Inddragelse af målgruppen (delmål 2): Alle aktiviteter der iværksættes skal tage afsæt i målgruppens behov og ønsker. Derfor har projektet fokus på behovsafdækning, og der gennemføres i projektperioden to inspirationscafémøder med målgruppen. Første møde gennemføres i opstartsfasen. Formålet med mødet er, at målgruppen kommer med deres input til ønsker og behov for projektet herunder konkrete aktivitetstilbud, der kan iværksættes i projektperioden. Desuden orienteres målgruppen om tankerne med projektet samt drøfter gensidige forventninger. Det andet mødet lægges halvvejs i projektperioden, og har til formål at gøre status på projektet samt justere på udbuddet af aktiviteter. Målgruppen inviteres til møderne gennem synlighed i pressen samt gennem direkte information. Udover de formelle inspirationsmøder opsøger projektleder løbende inputs til aktiviteter og justeringer heraf gennem uformelle samtaler med målgruppen. Rekruttering og fastholdelse (delmål 3): Efter det formelle inspirationscafémøde med målgruppen inviteres potentielle frivillige gennem en informationskampagne til et informationsmøde på dagcenteret. Der gennemføres i løbet af projektperioden to informationskampagner/informationsmøder. Både kampagne og møde har fokus på rekruttering. Der lægges i kampagnen vægt på, at man kan være frivillig på mange forskellige niveauer i netværket - det kan være alt fra at bage kage en enkelt gang til at deltage fast på ugentligt basis. På mødet får de potentielle frivillige mere information om projektet, tankerne bag samt det videre forløb herunder uddannelse og rådgivning. På mødet klarlægges og afstemmes omfanget af de frivilliges ressourcer både i forhold til tid og typer af aktiviteter. Der forsøges løbende at rekruttere frivllige til konkrete aktiviteter gennem Bobleberg.dk og relevante arrangementer herunder fx. Ældremessen og Helsinge Kulturnat. For at understøtte fællesskab og fastholdes af de frivillige afholdes et ryste-sammen-arrangement midtvejs i projektperioden. Klæde de frivillige fagligt på (delmål 4): De frivillige gennemgår et kort og særligt tilrettelagt uddannelsesforløb, der klæder dem på til at forstå og håndtere borgere med demens. Forløbet tager afsæt i dagcenterets demensfaglige tilgang. Det er en forudsætning for at være frivillig i netværket, at uddannelsesforløbet gennemføres. Der afholdes to uddannelsesforløb i projektperioden, således at det sikres, at frivillige der kommer til i løbet af projektforløbet også klædes fagligt på. Forløbet består af 3 undervisningsseancer af 2,5 times varighed: 1. undervisningsseance: Præsentation af de hyppigst forekommende demenssygdomme. 2. undervisningsseance: Her sættes der fokus på kommunikation, etik og at forstå og takle borgere med demens ud fra en socialpædagogisk tilgang. 3. undervisningsseance: Her sættes der fokus på samarbejdet med

5 pårørende til borgere med demens samt samarbejdet med de fagprofessionelle på dagcenteret. Med afsæt i det gennemførte undervisningsforløb har projektleder ansvar for at sikre, at de frivillige ved behov får mulighed for faglig sparring, rådgivning og vejledning. Koordinering og samarbejde med eksisterende aktiviteter og partnere i lokalområdet (delmål 5): Projektlederen sikre løbende samarbejde og koordinering med eksisterende aktiviteter på området herunder aktiviteter, der har fokus på pårørende til borgere med demens som fx. pårørendegrupperne (Projekt Grib Dagen). Formålet er at styrke den samlede indsats for de pårørende, så disse understøttes og aflastes mest muligt. Derudover har projektlederen også ansvaret for at sikre samarbejde med relevante parter i lokalområdet, dette m.h.p. at styrke mangfoldigheden i de aktiviteter der tilbydes. Dette kan fx være samarbejde med den lokale idrætsforening, cykelklub eller lignende. Det er en afgørende forudsætning, at de samarbejder der etableres understøtter de interesser og ønsker, som målgruppen har budt ind med. Gennemføre aktiviteter (delmål 6): Det er projektleders ansvar at være bindeled og bidrage til at understøtte et godt og velfungerende samarbejde mellem de frivillige, dagcenterets personale, borgerne og de pårørende. I samarbejde og dialog med de involverede parter koordinere projektleder også de aktiviteter, der iværksættes. Det kan både være enkelte arrangementer og aktiviteter, faste ugentlige aktiviteter samt aktiviteter, der foregår i mindre grupper eller med den enkelte borger. Det afgørende er, at alle de aktiviteter der iværksættes er meningsfulde. Aktiviteterne tager derfor afsæt i de ønsker og behov, som målgruppen byder ind med og iværksættes under hensyntagen til dagcenterets øvrige aktiviteter og hverdag, således at den samlede indsats omkring borgeren og de pårørende styrkes mest muligt. Der sættes fokus på at matche interesser mellem borgerne og de frivillige, så det opleves som mest meningsfuldt for alle parter. Projektleder og frivillige planlægger sammen aktiviteterne, og der udformes en aktivitetskalender for projektåret, som løbende opdateres og sikre information. Eksempler på potentielle aktiviteter: Fisketur eller skovtur, cykelhold, badminton i den lokale hal, bygning af hønsehus, køkkenhave, kultur-tur, malekursus og lign. I bilag 2 fremgår samlet oversigt over ansvarlige aktører for projektets aktiviteter. 9. Tilpasning til en eksisterende indsats: Dagcenter til borgere med demens: Dagcenter for borgere med demens åbner 1. september Dagcenteret er et visiteret tilbud, der tilbyder målrettede og stimulerende aktiviteter til hjemmeboende borgere med demens. Frivillignetværket erstatter ikke den fagprofessionelle indsats på dagcenteret. Netværket skal derimod bidrage med at supplere den professionelle indsats dels ved at tilbyde aflastende aktiviteter udenfor dagcenterets åbningstid, og dels ved at understøtte en endnu større mangfoldighed i de aktiviteter der tilbydes. På den måde bidrager netværket til at styrke den samlede indsats omkring borger og pårørende mest muligt. Projektlederen har ansvaret

6 10. Inddragelse af målgruppen: for at sikre tæt koordinering og samarbejdet med personalet på dagcenteret. Projekt Grib Dagen pårørendegrupper: Nærværende projekt har tæt samarbejde med projekt Grib Dagen, som er et projekt forankret i Frivilligcenter Græsted, og som bl.a. tilbyder pårørendegrupper. Samarbejdet består af koordinering i forhold til de to projekters konkrete aktiviteter, således at aktiviteterne understøtter og komplimenterer hinanden mest muligt. Eksempelvis kunne man forestille sig, at der afholdes aktiviteter i samme tidsrum, så den pårørende var sikret aflastning. Borgerne og deres pårørende inviteres løbende til at give input til nye aktiviteter og justeringer af disse. For at sikre at alle borgere og pårørende bliver hørt og inddraget i nødvendigt omfang, afholdes der i løbet af projektperioden to officielle inspirationscafémøder, hvor borgerne og deres pårørende kommer med input fx. til ny aktiviteter, ideer og forslag til justeringer. Se mere uddybende om aktiviteter ift. inddragelse af målgruppen under pkt Hvilke resultater skal indsatsen opnå, hvordan kan/skal disse følges Projektet mål søges indfriet gennem projektets delmål (jf. pkt. 3) og dertilhørende aktiviteter, som er opstillet for projektet. (jf. pkt. 8 og bilag 2). Med afsæt i projektets delmål er nedenfor opstillet en oversigt over effektindikatorer, der bruges til at vurdere projektets målopfyldelse. Desuden fremgår de valget datametoder som tager afsæt i registrering og tre fokusgruppeinterviews. Der afholdes fokusgruppeinterview med følgende parter : Borgere og deres pårørende Frivillige fra netværket Personalet på dagcenteret Delmål Effektindikatorer Datametoder 1. At sikre en formel organisering omkring projektet 2. At målgruppen inddrages mhp. input til ønsker og behov At borgerne og deres pårørende oplever, at de er blevet inddraget og oplever aktiviteterne som meningsfulde At der er afholdt to inspirationscafeér for borgere og pårørende i løbet af projektperioden. At input fra inspirationscafeén afspejles i de iværksatte indsatser. At der er etableret en formel projektorganisering omkring projektet med en styregruppe og en projektgruppe. Registrering Registrering Fokusgruppe interview 3. At sikre At der er gennemført Registre-

7 12. Rekrutteringsstrategi : rekruttering og fastholdelse af frivillige til netværket 4. At de frivillige klædes på til at forstå og håndtere borgere med demens 5. At sikre koordinering og samarbejde med eksisterende aktiviteter og relevante partnere i lokalområdet. 6. At der gennemføres aktiviteter for og med deltagelse af målgruppen informationskampagner målrettet rekruttering af frivillige. At der er gennemført informationsmøder, hvor potentielle frivillige deltager At de frivillige har lyst til at fortsætte i netværket efter projektets afslutning. At der er gennemført to uddannelsesforløb i projektperioden. At de frivillige oplever at blive støttet til at håndtere og forstå borgere med demens. At der afhængigt af borgernes interesser og behov samarbejdes og koordineres tæt med eksisterende aktiviteter og partnere i lokalområdet. At der i projektperioden er gennemført aktiviteter. At borgerne, de pårørende og fagpersonalet har kendskab til aktiviteterne. At målgruppen har deltaget i aktiviteterne. ring Fokusgruppeinterview Registrering Fokusgruppeinterview Registrering Registrering Fokusgruppeinterview. Rekruttering af de frivillige: Beskrives i pkt. 8 (jf. afsnit rekruttering og fastholdelse ). Rekruttering af borgere: Beskrives i pkt. 8 (jf. afsnit inddragelse af målgruppen og Gennemføre aktiviteter. 13. Samarbejde med øvrige aktører: Personalet på dagcenteret: Det faglige personale på dagcenteret er ikke direkte engageret i projektet, men der skal i projektet koordineres tæt med disse ift. at sikre, at netværkets arbejde er i overensstemmelse med borgernes behov og dagcenterets øvrige aktiviteter. Dette beskrives i pkt. 9. Frivilligcenter Græsted: Frivilligcenter Græsted indgår i projektet som en samarbejdspartner. Der udarbejdes i forbindelse med projektes implementering en samarbejdsaftale med frivilligcenteret. Dette beskrives nærmere i pkt. 8 (jf. afsnit Organisering ). Eksisterende aktiviteter: Projektleder koordinerer og samarbejder løbende med eksisterende aktiviteter på demensområdet herunder fx pårørendegrupper. (jf. pkt. 8, afsnit Koordinering og samarbejde med

8 eksisterende aktiviteter og partnere i lokalområdet ) Andre relevante aktører i lokalområdet: I det omfang det er relevant, samarbejdes der med partnere i lokalområdet. Det er en afgørende forudsætning, at de samarbejder der etableres understøtter de interesser og ønsker, som borgerne byder ind med. (jf. pkt. 8, afsnit Koordinering og samarbejde med eksisterende aktiviteter og partnere i lokalområdet ) 14. Forventet risici og hvordan man vil imødegå disse: 15. Formidling og kommunikation: Det er en forventet risiko, at det kan blive svært at rekruttere frivillige til netværket. Der forsøges i projektet at tages højde for dette gennem fokus på rekruttering og fastholdelse. (jf. pkt. 8 Rekruttering og fastholdelse ) Interne kommunikation: Jf. de beskrevne aktiviteter i pkt. 8 sikres den intern kommunikation vedrørende projektet gennem projektets formelle organisering, udarbejdelse af aktivitetskalender, projektlederens løbende dialog og koordinering med borgere, pårørende, frivillige samt personalet på dagcenteret. Eksterne kommunikation: I løbet af projektperioden har Gribskov Kommune ansvar for at sikre den eksterne kommunikation gennem pressemeddelelser. Det sker løbende i projektperioden, når det fra kommunens kommunikationsafdeling vurderes relevant. 16. Hvilke ressourcer, kompetencer og organisering kræves 17. Projektets forankring: Projektet stiller en række faglige krav til kompetencer hos både projektleder og frivillige. Disse er uddybet i pkt. 6. For at indfri projekts målsætning er der behov for etablering af en formel projektorganisering, hvor roller og ansvar er klart defineret. Dette uddybes i pkt. 18. Projektet forankres på Gribskov Kommunes nye dagcenter for borgere med demens. Som beskrevet pkt. 3 og pkt. 7 giver det nogle oplagte fordele ift. til at klæde de frivillige fagligt på og ift. at styrke den samlede indsats omkring målgruppen. Derudover er projektet en unik mulighed for Gribskov Kommune til at få indtænkt og afprøvet en frivillig indsats i etableringsfasen af et helt nyt dagcenter. Baggrunden for dette er netop et forventeligt ønske om, at netværket, på baggrund af projektets erfaringer, kan fortsætte efter projektet er afsluttet. Det er håbet, at projektet kan etablere et godt fundament for, at netværket kan fortsætte og på længere sigt også kan tilbyde pårørende mulighed for afløsning i eget hjem. 18. Projektets organisering og bemanding: Styregruppe (krav ved samarbejdsprojekter) Den formelle organisering og bemanding: Ved projektets opstart nedsættes en styregruppe og en projektgruppen. Styregruppen består af projektleder, en repræsentant fra Gribskov Kommune med ledelsesmæssige kompetencer, repræsentant fra personalet på dagcenteret med ledelsesmæssige kompetence samt repræsentant fra Frivilligcenter Græsted. Styregruppen mødes fire gange i løbet af projektperioden. Gruppens formål er at understøtte projektets overordnede målstyring, og sikre at de planlagt aktiviteter er realiserbare. Projektgruppen består foruden projektlederen også af repræsentant fra Gribskov Kommune (fx demenspsykolog) og af

9 19. Dokumentation og afrapportering: repræsentant fra personalet på dagcenteret. Projektgruppen mødes fire gange i projektperioden. Gruppens formål er at effektuere styregruppens beslutning og ved behov at sikre gensidig information og løbende justeringer af projektets indsatser. Projektets projektleder har det daglige ansvar for at sikre projektets målstyring, herunder gennemførelse af projektets aktiviteter. Projektlederen er bindeledet mellem alle de involverede parter og skal sikre løbende dialog, samarbejde og koordinering. Herved sikres, at projektets indsatser iværksættes med afsæt i målgruppens behov og ønsker og med størst mulig overensstemmelse med eksisterende aktiviteter og initiativer på området. Sammen med projektlederen har frivllignetværket ansvar for at sikre koordinering af de ønsker og behov, som målgruppen byder ind med og på den baggrund planlægge og gennemføre konkrete aktiviteter. Ved projektets afslutning evalueres der på, hvorvidt projektet har lykkes med at opnå sin målsætning om at: Etablere et frivillignetværk som forankres på kommunes nye dagcenter, og som kan tilbyde aflastende aktiviteter såvel i som udenfor dagcenterets åbningstid. Konkret betyder det, at der i projektperioden måles på projektets delmål gennem de opstillede effektindikatorer og ved brug af de nævnte metoder for dataindsamling. (jf. pkt. 11) 20. Tidsplan: Projektet forventes igangsat: 1. november 2016 og afsluttet: 1. november Nedenfor oversigt over projektets tidsplan. Aktiviteter som er markeret som løbende er angivet, der hvor de opstartes og løber projektperioden ud. Tidsplan: År 2016 Mdr. novemberdecember År 2017 Januar - marts Aktiviteter Udarbejde samarbejdsaftale Nedsætte projekt- og styregruppe Afholdelse af 1. projekt- og 1. styregruppemøde Etablering af kontakt til målgruppen Løbende: Koordinering med eksisterende aktiviteter (opstart) Afholdelse af 2. projekt- og 2. styregruppemøde Etablering af foreningen Dagcenter Blistrups Venner Etablering af kontakt til målgruppen 1. Inspirationscafé for målgruppen. 1. Informationskampagne (rekruttering) 1. informationsmøde for frivillige. 1. Uddannelsesforløb for frivillige Løbende: Interessematch ml. frivillige og borgere/opstart af aktiviteter (opstart) Løbende: Uformelle dialogmøder mellem

10 projektleder, repræsentanter fra de frivillige og medarbejderne på dagcenteret (opstart) Løbende: samtaler med målgruppen (opstart) Løbende: Faglige sparring og rådgivning af de frivillige(opstart) Løbende: rekruttering af frivillige ift. konkrete aktiviteter (opstart) Løbende: kontakt til relevante parter i lokalområdet (opstart) Løbende: Dialog om og koordinering af aktiviteter og deltagere til aktiviteterne med borgere, pårørende og fagpersonale på dagcenteret (opstart) april-juni Udarbejdelse af aktivitetskalender Afholdelse af 3. projekt- og 3. styregruppemøde 2. Informationskampagne (rekruttering) 2. Informationsmøde for frivillige. Frivilligt ryste-sammen-arrangement 2. Uddannelsesforløb for frivillige Kort midtvejsstatus på projektet juliseptember oktoberdecember Opdatering af aktivitetskalender 2. Inspirationscafé for målgruppen. Opstart af evaluering af projektet Projektet afsluttes Udarbejdelse af slutrapport Slutevaluering og eksempelsamling foreligger

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Aflastning af pårørende til demente i egen bolig 1. 2. Projektets titel: Frikvarter til pårørende et samarbejdsprojekt mellem Aalborg Kommune og frivillige organisationer

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje I denne vejledning er der vejledning til udfyldelse af: Skema 1: Ansøgningsskema til støtte til storrygerindsats Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Fælles undervisning 1. Projektets titel: Vi bygger bro Fælles undervisning for Region Syddanmark og de 22 kommuner 2. 3. Baggrund og vision for projektet: Overordnet mål:

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema. Organisationspulje

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema. Organisationspulje Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Organisationspulje 1. Indsatsens titel: 2. Baggrund og vision for indsatsen: Gi røgen en pause udvikling af metoder til at styrke kortuddannede medarbejdere på arbejdspladsen

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet GRIB MULIGHEDEN Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet INDHOLD Forord... 3 Formål... 4 Vision... 5 Mental Frikommune... 6 Indsatsområder 1 Samarbejde... 8 Aktive borgere skaber det

Læs mere

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. 1. Projektets titel: Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Styregruppe 2. Baggrund: Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Ansøgningsskema, beskrivelsesskema for indsatsen og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Projektejer (kontaktoplysninger) Projektejer er beskæftigelseschef Carsten Lagoni, Torvet 5, 7400 Herning Mail: Tlf:

Projektejer (kontaktoplysninger) Projektejer er beskæftigelseschef Carsten Lagoni, Torvet 5, 7400 Herning Mail: Tlf: Projekt Ny Start - i Job i Sundhed og Ældre - en målrettet beskæftigelsesrettet indsats til gavn for Sundhed- og Ældreområdet samt flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Herning kommune. Projektejer

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Strategi for demensområdet

Strategi for demensområdet Velfærd og Sundhed Sagsnr. 27.00.00-P05-6-14 Sagsbe. TC/SR/MSJ Dato:03.09.2015 Strategi for demensområdet 2015-2019 Håndterbarhed Begribelighed Meningsfuldhed Oplevelse af sammenhæng 1 Formål Horsens Kommune

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Kommissorium for procesplanlægning for fremtidens skole i Viborg

Kommissorium for procesplanlægning for fremtidens skole i Viborg Kommissorium for procesplanlægning for fremtidens skole i Viborg Baggrund På mødet den 28. oktober 2014 (sag nr. 14) besluttede Børne- og Ungdomsudvalget: at der nedsættes et forum bestående af skoleledere,

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet:

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet: Projektbeskrivelse Revideret oktober 2008 Behov for indsats En stor del af de dårligst stillede kontanthjælpsmodtagere er karakteriserede ved at have andre problemer ud over ledighed. En del af disse problemer

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Vores vej - Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Pårørendeforeningen København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for

Læs mere

Ambassadør for medborgerskab i praksis

Ambassadør for medborgerskab i praksis Projektbeskrivelse til ansøgningen Ambassadør for medborgerskab i praksis (puljen Øget sammenhængskraft ) 19.9.2011/Berit Rosenkilde Ambassadør for medborgerskab i praksis 1. Generelle oplysninger Ansøgers

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Patientstøtte & Lokal Indsats Kræftens Bekæmpelse Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden

Læs mere

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource ISHØJ KOMMUNE Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource 2010-2013 S u n d h e d o g Æ l d r e, I s h ø j S t o r e T o r v 2 0, 2 6 3 5 I s h ø j Vision Ishøj Kommunes Seniorpolitik bygger

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr Demensstrategi Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr. 480-2016-169551 Sags nr. 480-2015-102393 Indhold Forord...2 Demensvenlig kommune...3 Værdiudsagn i demensindsatsen...4 Handlingsplan...5 Nordfyns

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

DemensCentrums organisering

DemensCentrums organisering DemensCentrums organisering Demenschef Specialister Særlig indsats Personale, IT, økonomi, teknik Specialboliger, Graham Bells Vej Indretningsarkitekt Demens Caféen Service, Serviceleder Plejeboligafsnit

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

Fællesspisning og rejseklub i Fri-tid (borgere med erhvervet hjerneskade)

Fællesspisning og rejseklub i Fri-tid (borgere med erhvervet hjerneskade) Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesspisning og rejseklub i Fri-tid (borgere med erhvervet hjerneskade) Kommune Vælg venligst fra listen. Aalborg Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Fagcenter

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik FOREBYGGELSE TIDLIG INDSATS INDGRIBENDE INDSATS Sammenhængende børnepolitik Politik Stevns Kommunes sammenhængende børnepolitik har tre fokusområder: Forebyggelse, tidlig indsats og indgribende indsats.

Læs mere

Hvem er vi og hvor kommer vi fra?

Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Baggrund for projektet Frivillige melder fra til opgaver i forhold til borgere med demens TrygFonden havde 200 mill kr. til projekter Hjørring Kommune havde tilbud om

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Baggrund En typisk problemstilling i forbindelse med et skolevejsprojekt er, at både skoler og forældre forventer, at den tekniske forvaltning løser situationen

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Opfølgning på psykiatripolitikken

Opfølgning på psykiatripolitikken Opfølgning på psykiatripolitikken Projektet er gennemført i henhold til tidsplan og milepæle. Projektet gennemføres planmæssigt og milepæle opnås - dog kan der være ikke-kritiske forskydninger i tidsplanen.

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016-2021 Baggrund Demensstrategien består af 12 målsætninger for de kommunale indsatser på demensområdet. Målsætningerne skal tilsammen medvirke til, at borgere med demens i Herning Kommune

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Projektbeskrivelsesskema

Projektbeskrivelsesskema Projektbeskrivelsesskema Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser 1. 2. Projektets titel: Baggrund og vision for projektet: Sammen om nye vaner Baggrund: Det er veldokumenteret, at a) mennesker

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema. Styrket indsats for børn og unge som pårørende

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema. Styrket indsats for børn og unge som pårørende Sagsnr. 1-1012-113/1 Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Styrket indsats for børn og unge som pårørende Vær opmærksom på, at dette skema ikke må overskride et omfang på 10 sider, skrevet i Times New Roman

Læs mere

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Kvalitet Borgeren i centrum Fokus på borgeren og økonomien Den daglige drift - maskinrummet Personaledelen Sund økonomi Klik på boblerne og læs

Læs mere

Samarbejdsaftale FRIVILLIGKOORDINATOR SOM BINDELED MELLEM FRIVILLIGCENTER FREDERICIA OG VOKSENSERVICE FEB Fokus på Din Indgang

Samarbejdsaftale FRIVILLIGKOORDINATOR SOM BINDELED MELLEM FRIVILLIGCENTER FREDERICIA OG VOKSENSERVICE FEB Fokus på Din Indgang Samarbejdsaftale FRIVILLIGKOORDINATOR SOM BINDELED MELLEM FRIVILLIGCENTER FREDERICIA OG VOKSENSERVICE FEB 2017 Fokus på Din Indgang 1 Behov for bindeled I løbet af vores liv, kan vi i kortere- eller længerevarende

Læs mere

Evalueringer af boligsociale indsatser nogle hovedresultater. Vibeke Jakobsen og Christine Lunde Rasmussen

Evalueringer af boligsociale indsatser nogle hovedresultater. Vibeke Jakobsen og Christine Lunde Rasmussen Evalueringer af boligsociale indsatser nogle hovedresultater Vibeke Jakobsen og Christine Lunde Rasmussen 04-11-2016 2 Indhold/disposition Effekterne af de boligsociale indsatser på - beboersammensætningen

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Roller og arbejdsopgaver i en lokal baba-indsats

Roller og arbejdsopgaver i en lokal baba-indsats r og arbejdsopgaver i en lokal baba-indsats De baba-frivillige fædre er indsatsens primære forandringsagenter. De indgår i et stærkt fællesskab af fædre. De deltager aktivt i læringsforløbet, og fungerer

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Projektbeskrivelsesskema

Projektbeskrivelsesskema Projektbeskrivelsesskema Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Sundhedsfremmeprojekt på bosteder for psykisk udviklingshæmmede* 2. Baggrund: Projektet baseres

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Styrket samspil på det samlede børneområde

Styrket samspil på det samlede børneområde Styrket samspil på det samlede børneområde - procesplan Udarbejdet af: Carsten Salling Dato: 29-09-2010 Sagsnummer.: 00.15.00-A00-6-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1. FORMÅLET

Læs mere

Indsats på demensområdet

Indsats på demensområdet Indsats på demensområdet Sammenhæng og tryghed i demensindsatsen Når et menneske rammes af en demenssygdom, påvirker det livsvilkårene for personen selv og de pårørende. Aalborg Kommune gør en indsats

Læs mere

Mad med mening mad og måltidspolitik for:

Mad med mening mad og måltidspolitik for: Mad med mening mad og måltidspolitik for: (borgere visiteret til madordninger i Hillerød kommune) Forord: Hillerød kommune ønsker med en mad- og måltidspolitik for de ældre at opsætte mål for kvaliteten

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016 2020 Baggrund Odder Kommune ønsker med demensstrategien at imødegå de udfordringer, der følger med et stigende antal borgere med demenssygdomme. Samtidig ønsker vi at gøre det med stor

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato Dato 16-06-2014 Sagsnr. 1-1010-147/6 MAHA maha@sst.dk Bilag 2 - Kravspecifikation 1. Indledning Sundhedsstyrelsen inviterer hermed alle interesserede aktører til at afgive tilbud på evaluering af satspuljen

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Strategi for implementering af frivilligpolitikken

Strategi for implementering af frivilligpolitikken Strategi for implementering af frivilligpolitikken Social- og sundhedsområdet udenfor ældrecentrene Indledning Byrådet vedtog den 29. august 2013 en frivilligpolitik for Rebild Kommune. Samtidig vedtog

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere