ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet."

Transkript

1 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid Kendelse af 26. juni 2012 (J.nr ) Tiltrådt tilsynets afslag på ansøgning om tilladelse til at udøve skades- og genforsikringsmægling. Forsikringsformidlingslovens 9, stk. 4. (Lise Høgh, Ingrid Henriksen og Steen Mejer) Ved skrivelse af 9. november 2011 har K1 klaget over, at Finanstilsynet ved skrivelse af 1. november 2011 har afslået en ansøgning om tilladelse til at udøve skades- og genforsikringsmægling efter forsikringsformidlingslovens 9, stk. 4. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 1. november 2011 hedder det: Afslag på ansøgning om tilladelse som ansat skadesforsikringsmægler og genforsikringsmægler indenfor skadesforsikring Afgørelse Finanstilsynet kan ikke på det nuværende grundlag give dig tilladelse som skadesforsikringsmægler og genforsikringsmægler indenfor skadesforsikring i henhold til 7, stk. 1, nr. 2, jf. 9, stk. 2 i lov om forsikringsformidling. Baggrund Finanstilsynet har behandlet din ansøgning af 8. marts 2011 vedrørende tilladelse til som ansat at udøve skadesforsikringsmægling og genforsikringsmægling indenfor skadesforsikring i medfør af 4, stk. 2, jf. 9, stk. 4 i lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 18. september Med din ansøgning har du vedlagt dokumentation for, at du har gennemført Forsikringsakademiets erhvervsassurandøruddannelse i Du har endvidere i din ansøgning angivet, at du har været ansat, som erhvervsassurandør i A[forsikringsselskab] i perioden , som underdirektør/storkundechef i B[forsikringsselskab]/C[forsikringsselskab] i perioden , som forsikringsmæglerassistent (medejer med 49 %) ved D[forsikringsselskab] i perioden , og siden 1990 som underdirektør hos E A/S [forsikringsselskab]. Finanstilsynets vurdering Baggrunden for afslaget er en samlet vurdering af Deres forhold i relation til teoretisk uddannelse som praktisk viden om forsikringsmægling.

2 - 2 - Finanstilsynet kan jf. lovens 9, stk. 4 give tilladelse til personer, uanset om personen ikke opfylder uddannelseskravene i 9, stk. 1 og 2, samt regler fastsat i medfør heraf i bekendtgørelse nr. 825 af 3. juli 2007 om forsikringsformidlers uddannelse (herefter uddannelsesbekendtgørelsen). Af bemærkningerne til 9, stk. 4 fremgår det blandt andet, at Finanstilsynet ved den konkrete vurdering af muligheden for dispensation skal lægge vægt på, om personen har en anden teoretisk og praktisk uddannelse, der bedømmes at kunne ligestilles med de krav, der er fastsat i medfør af lovens 9, stk. 2. Det er Finanstilsynets praksis ved vurderingen af om en ansøger kan meddeles dispensation til forsikringsmægling at lægge vægt på om ansøgers teoretiske uddannelse giver ansøger en tilstrækkelig teoretisk viden og indsigt inden for forsikringsmægling. For så vidt angår din teoretiske uddannelse finder Finanstilsynet i medfør af 9, stk. 4, at disse teoretiske kompetencer er tilstrækkelige til at opfylde de teoretiske krav i uddannelsesbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 825 af 3. juli 2007 om forsikringsformidleres uddannelse. For at opnå en dispensation skal der imidlertid foreligge en situation, hvor ansøgers anden relevante uddannelse er suppleret med en ganske langvarig ansættelse i såvel forsikringsbranchen og som ansat i en forsikringsmæglervirksomhed, hvor de specifikke forsikringstekniske kompetencer og forsikringsmægling i praksis erhverves. Der skal således en kombination til af en anden relevant teoretisk uddannelse sammenholdt med en langvarig ansættelse i både forsikringsbranchen og hos en forsikringsmæglervirksomhed for at kunne kompensere for at ansøgers teoretiske uddannelse ikke indeholder de specifikke forsikringstekniske elementer, som er indeholdt i forsikringsmægleruddannelsen. Finanstilsynet vurderer, at din erfaring hos forsikringsbranchen er tilstrækkelig og tidssvarende. Finanstilsynets finder derimod at den praktiske erfaring som ansat i en forsikringsmæglervirksomhed du har erhvervet, ligger så langt tilbage i tid, at du efter tilsynets vurdering ikke vil kunne tilrettelægge og gennemføre forsikringsmægling på betryggende vis på baggrund af den erfaring, som du opnåede fra Denne erfaring skal kunne ligestilles med de krav, der er fastsat i medfør af lovens 9, stk. 2, hvorfor Finanstilsynet ikke kan godkende en erfaring der ligger mere end 21 år tilbage. I klageskrivelsen af 9. november 2011 har K1 anført:

3 - 3 - Jeg er meget overrasket over afslaget [om dispensation fra uddannelseskravet som forsikringsmægler] specielt da det ikke er mine faglige kvalifikationer men udelukkende en forældelse af mine erfaringer som tidligere medindehaver og ansat i en forsikringsmæglervirksomhed der ligger til grund or afslaget Ydermere har Finanstilsynet i deres afgørelse ikke taget hensyn til (som jeg anfører i min ansøgning) at jeg gennem mange år har været vort selskabs forsikringsrådgiver for en række af landets største virksomheder, et arbejde jeg stadig har ansvaret for. Blandt disse virksomheder indgår bl.a.: F [virksomhed], G [virksomhed], H [virksomhed], I [virksomhed], J [virksomhed], K [virksomhed], L [virksomhed], M [virksomhed], N [virksomhed] m.v. Eneste forskel på min og forsikringsmæglerens rolle i forhold til kunderne er at jeg repræsentere et enkelt selskab (E [forsikringsselskab]) og kan som sådan kun rådgive omkring egne produkter, forsikringsmægleren repræsentere de selskaber han har aftale med og dækker derfor et bredere produktsortiment men rådgivningen finder sted på samme grundlag og oftest med samme resultat. Derfor må jeg afvise Finanstilsynets opfattelse om ikke at kunne tilrettelægge og gennemfører forsikringsmægling på betryggende vis som en misforståelse, mener at jeg gennem mine mange års arbejde med succesfuld rådgivning af erhvervsvirksomheder (oftest i konkurrence med forsikringsmæglere) har bevist mine kvaliteter som professionel forsikringsrådgiver. I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 19. december 2011 udtalt: 1. Sagsfremstilling Ved brev af 2. februar 2011 rettede K1 (herefter klager) henvendelse til Finanstilsynet, idet klager ønskede at ansøge om dispensation fra det i forsikringsformidlingsloven indeholdte uddannelseskrav til forsikringsmæglere. Der pågik efterfølgende kontakt mellem Finanstilsynet og klager med henblik på at opnå fyldestgørende dispensationsansøgning. Den 14. april 2011 modtog Finanstilsynet ansøgningsskema, dokumentation vedr. uddannelse og straffeattest fra klager. Ansøgningsskemaet var dateret den 8. marts 2011 men først indsendt den 14. april Klager søgte om tilladelse i medfør af 9, stk. 4 i forsikringsformidlingsloven, der giver Finanstilsynet hjemmel til at meddele tilladelse som forsik-

4 - 4 - ringsmægler, uanset at ansøgeren ikke opfylder betingelserne angivet i forsikringsformidlingslovens 9, stk. 1 og 2. Efter dette tidspunkt og frem til midt i september 2011 var klager i løbende dialog med Finanstilsynet. Årsagen var, at klager endnu ikke havde bestemt sig for, om klager ønskede at være selvstændig forsikringsmægler eller arbejde som ansat forsikringsmægler i en forsikringsmæglervirksomhed. Klager var indforstået med, at Finanstilsynets behandling af ansøgningen afventede klagers beslutning om på hvilken måde klager ønskede at bruge en eventuel tilladelse. Ansøgningsprocessen er forskellig alt efter, om man ønsker at blive ansat eller selvstændig forsikringsmægler, blandt andet i forhold til hvilke ansøgningsskemaer og bilag der skal indsendes til Finanstilsynet. Afslutningsvis ønskede klager, at Finanstilsynet skulle behandle den allerede indsendte dispensationsansøgning om tilladelse som ansat forsikringsmægler. Finanstilsynet meddelte herefter i brev af 1. november 2011 klager afslag på ansøgningen om dispensation. Finanstilsynet anførte i sit afslag, at klagers erfaring som ansat i forsikringsmæglerbranchen vurderes at ligge så langt tilbage i tid, at klager ikke skønnes at kunne tilrettelægge og gennemføre forsikringsmægling på betryggende vis på baggrund af den erfaring, som klager opnåede i som ansat i en forsikringsmæglervirksomhed, jf. 7, stk. 1, nr. 2 og 9, stk. 2 i lov om forsikringsformidling. Klager anfører i sin klage til Erhvervsankenævnet, at Finanstilsynet ved sin afgørelse udelukkende henviser til en forældet erfaring fra forsikringsmæglerbranchen, og således ikke tager hensyn til klagers erfaring fra forsikringsbranchen som forsikringsrådgiver ved E A/S[forsikringsselskab] i mange år. 2. Retlig baggrund Det følger af 4 i lov om forsikringsformidling, at virksomheder og ansatte, der udøver forsikringsmæglervirksomhed, skal have tilladelse hertil af Finanstilsynet. Tilladelsen skal sikre, at forsikringsmæglererhvervet udøves af virksomheder og ansatte, der over for Finanstilsynet kan dokumentere at leve op til de krav som loven stiller, herunder bl.a. krav om egnethed og hæderlighed, uddannelse mv. Forsikringsmæglervirksomhed er i lov om forsikringsformidling 2, nr. 1 defineret som: Den aktivitet, der består i at yde kunden rådgivning på basis af en analyse af et så stort antal af de på markedet disponible forsikringsløsninger som muligt, og den aktivitet, der består i at præsentere kunden for forsikringsløsninger fra et eller flere forsikringsselskaber, uden at der er indgået udtrykkelig aftale med forsikringsselskaberne herom.

5 - 5 - Ifølge lovens 9, stk. 2, skal personer, som søger om tilladelse som forsikringsmægler besidde en teoretisk uddannelse og praktisk kunnen om forsikringsmæglervirksomhed. Finanstilsynet har i bekendtgørelse nr. 825 af 3. juli 2007 om forsikringsformidleres uddannelse (uddannelsesbekendtgørelsen) fastsat nærmere krav til en forsikringsmæglers teoretiske og praktiske kunnen. Finanstilsynet kan, jf. lovens 9, stk. 4, give tilladelse til personer, uanset om personen opfylder uddannelseskravene i 9, stk. 1 og 2, samt regler fastsat i medfør heraf (uddannelsesbekendtgørelsen). Bemærkningerne til 9, stk. 4 giver mulighed for at give tilladelse til en person, som har en anden teoretisk og praktisk uddannelse, der bedømmes at kunne ligestilles med de krav, der er fastsat i medfør af 9, stk. 2. Finanstilsynets mulighed for at give tilladelse i medfør af 9, stk. 4 sker efter en konkret vurdering af ansøgerens samlede forhold. Af bemærkningerne til 9, stk. 4 fremgår blandt andet følgende: Stk. 4 viderefører endvidere den gældende mulighed for, at Finanstilsynet kan undtage fra de fastsatte krav til uddannelse. En person kan få tilladelse, såfremt den pågældende har en anden teoretisk og praktisk uddannelse, der bedømmes at kunne ligestilles med de krav, der i medfør af stk. 2 er fastsat. Finanstilsynets mulighed for at give tilladelse til personer skal ske efter en konkret bedømmelse af personens samlede forhold. Ved afgørelsen vil Finanstilsynet bl.a. lægge vægt på, om personen vil kunne varetage sit hverv over for kunden på betryggende vis. I vurderingen vil blandt andet indgå, om ansøgeren ved langvarig ansættelse i flere forskellige forsikringsselskaber og forsikringsmæglervirksomheder eller i andre virksomheder, hvor ansøgeren har arbejdet med forsikring, har haft arbejdsopgaver, som ligger tæt op ad de arbejdsopgaver, som en forsikringsmægler varetager. Ansøgeren skal således have beskæftiget sig med direkte kundebetjening. Der vil desuden blive lagt vægt på, om ansøgeren har en uddannelsesmæssig baggrund, som har givet denne en tilstrækkelig forsikringsmæssig viden og indsigt. I uddannelsen som eksamineret erhvervsassurandør ligger eksempelvis en del moduler, som er fælles med modulerne på en egentlig uddannelse som forsikringsmægler, og denne uddannelse kan derfor i det konkrete tilfælde give grundlag for dispensation, hvis de øvrige forudsætninger er opfyldt. Der kan også blive tale om dispensation, hvis personen har en anden teoretisk og praktisk uddannelse, som modsvarer de krav, der stilles til forsikringsmægleres uddannelse. Det kunne være en advokat eller revisor, som ønsker tilladelse til at udøve forsikringsmæglervirksomhed, og som kan dokumentere, at den pågældende gennem praktisk erfaring og relevant efter-

6 - 6 - uddannelse må antages at være på et uddannelsesniveau, der kan sidestilles med det, der kræves efter forsikringsmægleruddannelsen. Finanstilsynet anlægger generelt en restriktiv praksis for dispensationer efter 9, stk. 4, idet lovgivers intention om at styrke forsikringsmæglererhvervets uddannelsesmæssige kompetencer tillægges betydelig vægt, ikke mindst af hensyn til beskyttelsen af kundens interesser. Hertil kommer et ønske fra forsikringsmæglernes egne interesseorganisationer om at højne erhvervets uddannelsesniveau. 3. Erhvervsankenævnets kendelser Erhvervsankenævnet afsagde i 2009 kendelser i to sager, hvor klagerne havde fået afslag fra Finanstilsynet på ansøgning om tilladelse som forsikringsmæglere, fordi Finanstilsynet vurderede, at de ikke opfyldte kravene i lovens 9, stk. 4 til at få dispensation. Der henvises til ankenævnets j. nr. [.-. og.-.]. I de pågældende klagesager fandt ankenævnet, efter en konkret bedømmelse af klagernes samlede forhold, at disse kan ligestilles med de krav, der er fastsat i medfør af lovens 9, stk. 2, og at klagerne derfor bør gives tilladelse til at være forsikringsmægler, jf. forsikringsformidlingslovens 9, stk. 4. Finanstilsynet har som konsekvens af de afsagte kendelser fra ankenævnet revurderet den hidtidige dispensationspraksis. Finanstilsynet har efterfølgende modtaget 43 dispensationsansøgninger. I disse sager har Finanstilsynet meddelt 25 tilladelser og 18 afslag på dispensation. Finanstilsynet har i disse sager fulgt de retningslinjer, som kan udledes af ankenævnets praksis. Finanstilsynet lægger vægt på, om ansøgers teoretiske samfundsfaglige uddannelse er af en sådan karakter, at den sammenholdt med en langvarig beskæftigelse i forsikringsbranchen og forsikringsmæglerbranchen samlet set vurderes, at kunne ligestilles med forsikringsmægleruddannelsens teoretiske og praktiske indhold, således at ansøger derfor vurderes at kunne varetage sit hverv over for kunden på betryggende vis. Erhvervsankenævnet stadfæstede i 2010 et af Finanstilsynet afgivet afslag på dispensation. Der henvises til ankenævnets j. nr..-. I den pågældende sag vurderede Finanstilsynet, at klager endnu ikke havde erhvervet tilstrækkelig praktisk erfaring om forsikringsmægling som ansat 2,5 år i et forsikringsselskab og 2,5 år i en forsikringsmæglervirksomhed til at kunne tilrettelægge og gennemføre forsikringsmægling på betryggende vis. 4. Finanstilsynets vurdering og bemærkninger til klagerens anbringender

7 - 7 - Finanstilsynet finder fortsat - af de grunde der er anført i tilsynets afslag af 1. november at klager ikke opfylder betingelserne for at få tilladelse som forsikringsmægler hverken efter 9, stk. 2 eller efter reglen i 9, stk. 4. Klager har i sin klage til Erhvervsankenævnet gjort gældende, at Finanstilsynet alene henviser til at klagers erfaring fra forsikringsmæglerbranchen er forældet, og således ikke tager hensyn til klagers erfaring fra forsikringsbranchen som forsikringsrådgiver ved E A/S[forsikringsselskab] i mange år. Finanstilsynet skal i henhold til ankenævnets tidligere kendelser vurdere om ansøgers samlede forhold kan ligestilles med opfyldelse af kravene til såvel teoretisk som praktisk viden om forsikringsmægling, som fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen. Finanstilsynet har foretaget en sådan vurdering. Klager har i ansøgningen oplyst at have bestået erhvervsassurandøreksamen. Efter Finanstilsynets dispensationspraksis vil denne uddannelse kunne ligestilles med den teoretiske del af forsikringsmægleruddannelsen. Det forudsættes dog, at denne teoretiske uddannelse er suppleret med praktisk erfaring om forsikringsmægling, som erhverves ved en langvarig ansættelse i forsikringsmæglervirksomheder og i forsikringsselskaber med arbejdsopgaver, der ligger tæt op ad praktisk forsikringsmægling. At klager har været forsikringsrådgiver i ét forsikringsselskab betyder at klagers arbejdsopgaver har bestået i kun at anbefale dette forsikringsselskabs produkter. Klager har derfor ikke praktisk erfaring i på baggrund af et så stort antal af de på markedet disponible forsikringsløsninger som muligt at sammenholde forskellige forsikringsselskabers produkter, og som uvildig rådgiver derefter anbefale kunden den mest fordelagtige løsning. Klager har derfor ikke tilegnet sig praktisk erfaring med at tilrettelægge, forestå og indhente tilbud fra flere forsikringsselskaber. Denne aktivitet udgør en vigtig og for forsikringsmæglererhvervet særegen ekspertise. Når ansøger ikke har gennemført den krævede teoretiske uddannelse som forsikringsmægler, men derimod har en anden teoretisk uddannelse, skal der en langvarig ansættelse i både forsikringsselskaber og forsikringsmæglervirksomheder til for at opnå den praktiske kunnen om forsikringsmægling, som Finanstilsynet vurderer, er nødvendig for at kunne gennemføre forsikringsmægling på betryggende vis. Finanstilsynet vurderer således, at klagers 2-årige erfaring som forsikringsmæglerassistent, der ligger mere end 21 år tilbage, ikke kan sidestilles med de krav der med virkning fra 1. januar 2000 er fastsat i medfør af lov om forsikringsformidling i 9, stk. 2.

8 - 8 - I skrivelse af 29. december 2011 har K1 yderligere anført: Jeg er overrasket (og lidt skuffet) over Finanstilsynets redegørelse og svar jeg synes at flere konklusioner baserer sig på forkerte oplysninger. Når jeg læser redegørelsen sidder jeg tilbage med opfattelsen af at Finanstilsynet ikke er helt på omdrejningshøjde med hvordan rådgivning af virksomheder finder sted her i Lad mig starte med uklare oplysninger. Jeg har aldrig været ansat som forsikringsmæglerassistent. Jeg var i 2 år medindehaver/direktør (ejerandel 49 %) og forsikringsmægler i D [forsikringsselskab] i O [forsikringsselskab] hvor jeg rådgav en række af landets større industrivirksomheder og samtidig var chef for et antal forsikringsmæglere. Finanstilsynet anfører: At klager har været forsikringsrådgiver i (kun) et forsikringsselskab og derfor ikke har praktisk erfaring i markedets disponible forsikringsløsninger. Det er forkert. Jeg har forud for min ansættelse i E [forsikringsselskab] i 1991 arbejdet som forsikringsrådgiver/industriassurandør og salgschef A [forsikringsselskab] ( ) C [forsikringsselskab] ( ) B [forsikringsselskab] ( ) Og som nævnt i D [forsikringsselskab] ( ) og siden 1991 i E [forsikringsselskab]. I 1981 blev jeg udnævnt til kontorchef i C og i 1985 til underdirektør i B samme charge jeg har i E. I alle årene har jeg haft ansvar for salg, service og rådgivning med direkte kontakt til flere af landets største virksomheder. Jeg bliver lidt bekymret over at læse i redegørelsen at Finanstilsynet lægger manglende praktisk erfaring i håndtering af markedets disponible forsikringsløsninger og produkter til grund for vurderingen. Som mangeårig underviser og censor på P [uddannelsesinstitution] har jeg undervist et stort antal assurandører (hvoraf en del nu er forsikringsmæglere) om vigtigheden i at tage udgangspunkt i kundens behov og med kunden blive enige om hvilke forsikringsløsninger der skal gælde og herefter udarbejde tilbud på de valgte løsninger.

9 - 9 - Netop gennem mit virke på P [uddannelsesinstitution] har jeg opnået godt kendskab til de forskellige forsikringsselskabers produkter da deltagerne på de moduler jeg underviser i kommer fra alle forsikringsselskaber. Ydermere har jeg i mit daglige arbejde ansvaret for en række kundeforhold hvor forsikringsmægler er involveret hvilket betyder at jeg modtager de pågældende forsikringsmæglers udbudsmateriale og kan her se hvilke vilkår og betingelser der er gældende i hvilke forsikringsselskaber. Som professionel rådgiver kender man markedets muligheder, ved selvfølgelig hvordan produkterne kan strikkes sammen og rådgiver ikke om forsikringsløsninger der ikke kan afdækkes. Jeg og alle der arbejder professionelt med forsikringsrådgivning kender naturligvis i forvejen de forskellige forsikringsselskabers produkter specielt der hvor produkterne afviger fra standard. Jeg ville ikke kunne løse min opgave som forsikringsrådgiver uden at kende mit marked og konkurrenternes produkter ned til mindste detalje. I det videre forløb er det så en mindre detalje at indhente tilbud på de valgte forsikringsløsninger og/eller placere dem i et forsikringsselskab en opgave der ikke kræver større faglig indsigt. Det kræver gode kontakter til forsikringsselskabernes mæglerafdelinger men ikke detailkendskab til det enkelt forsikringsselskabs produkter. Nogle få nicheselskaber beskæftiger sig med produkter der er mere branchespecifikke (F.eks. Q [virksomhed] og R [virksomhed] der ligesom E [forsikringsselskab] forsikrer museer og gallerier) hvilket stiller krav til rådgiver om at sætte sig godt ind i denne type virksomheds forsikringsbehov. Der kan være marginale forskelle i forsikringsvilkår men oftest opstår forskellene først ved kundens (og rådgivers) krav til mere specifikke forsikringsløsninger. Finanstilsynet skriver et sted at min Erhvervsassurandøreksamen kan ligestilles med den teoretiske del af forsikringsmægleruddannelsen en uddannelse der dog skal suppleres med praktisk erfaring om forsikrings mægling: Som erhverves ved en langvarig ansættelse i forsikringsmæglervirksomheder og i forsikringsselskaber med opgaver der ligger tæt op ad praktisk forsikringsmægling. Jeg synes jeg til overmål opfylder dette krav, men har nok ikke været god nok til at få det formidlet til Jer og Finanstilsynet. Det samme gør sig gældende omkring Finanstilsynets opfattelse af:

10 Klager har derfor ikke tilegnet sig praktisk erfaring med at tilrettelægge, forestå og indhente tilbud fra flere forsikringsselskaber. Jamen selvom jeg ser de fleste af konkurrenternes tilbud så indhenter jeg naturligvis ikke selv tilbud hos konkurrenterne. Jeg indhenter tilbud i det selskab jeg er ansat i ligesom jeg gjorde det i B[forsikringsselskab], C[forsikringsselskab], A[forsikringsselskab] og hos D[forsikringsselskab], og det gør jeg på basis af en behovsanalyse jeg selv eller vore sælgere og/eller forsikringsmæglere har udarbejdet. Som nævnt andet sted er det at indhente tilbud hos forsikringsselskaberne blot en mindre detalje der ikke stiller de store krav til faglighed i mæglervirksomhederne jeg samarbejder med varetages dette arbejde typisk af en assistent uden den store forsikringsfaglige indsigt. Jeg har udover mine salgsopgaver siden 1980 været ansvarlig for vort S [branchenetværk] et samarbejde og medlemskab jeg også havde ansvaret for i B og derfor kunne tage med til E[forsikringsselskab]. S tæller forsikringsselskaber i alle europæiske lande samt USA og Østen. At jeg nævner dette skyldes at jeg i de mange år (både direkte og sammen med forsikringsmæglere) placeret forsikringsløsninger for danske virksomheder med udenlandske aktiviteter. Jeg er godt kendt i forsikringsbranchen og vil ikke have problemer at etablere samarbejde med de forsikringsselskaber jeg eller kunderne ønsker at gøre brug af. Min ansøgning gælder en godkendelse som ansat forsikringsmægler i forsikringsmæglervirksomhed. Oprindelig ønskede jeg godkendelse som selvstændig forsikringsmægler men da jeg ikke var helt afklaret omkring min fremtid og samtidig fik opfattelsen af at det var lettere at opnå tilladelsen som ansat end som selvstændig valgte jeg at ændre ansøgningen. Trods jobtilbud er jeg stadig lidt usikker på om det skal være det ene eller andet, men giver en tilladelse medfør af lov om forsikringsformidling 9, stk.4 mulighed for på et senere tidspunkt at opnå tilladelse som selvstændig forsikringsmægler uden jeg skal hele ansøgningsproceduren igennem en gang til er det helt ok med mig i modsat fald vil jeg meget gerne om Erhvervsankenævnet, nu da Finanstilsynet selv nævner det i redegørelsen, tager stilling til om dispensation i relation til lov om forsikringsformidling 9,stk. 2 og 9,stk.4 kan gives som selvstændig forsikringsmægler. Finanstilsynet har i skrivelse af 22. februar 2012 bemærket: Supplerende sagsfremstilling

11 K1 anfører i sit brev af 29. december 2011, at han aldrig har været ansat som forsikringsmæglerassistent. Det er korrekt, at Finanstilsynet i sin afgørelse af 1. november 2011 ved en fejl skriver forsikringsmæglerassistent i stedet for forsikringsmægler. Dette forhold giver imidlertid ikke tilsynet anledning til at ændre sin vurdering af sagen. Til orientering vedlægges som bilag A ansøgning fra K1, som blandt andet indeholder såkaldt Ansøgningsskema C, der sammenholdt med K1 s oprindelige ansøgningsskrivelse (bilag A s to sidste sider) med én undtagelse fremviser den arbejdshistorik, som er gengivet i citatet ovenfor. Sammenlignes de i K1 s brev af 29. december 2011 indeholdte oplysninger vedrørende dennes arbejdshistorik med de oplysninger der fremgår af bilag A, kan det i øvrigt konstateres, at der er uoverensstemmelser mellem de af K1 s afgivne oplysninger vedrørende start- og sluttidspunkt (årstallene) for dennes ansættelser. Der er dog kun tale om mindre uoverensstemmelser, der heller ikke giver tilsynet anledning til at ændre sin vurdering af sagen. I forhold til den påklagede afgørelse bemærkes for god ordens skyld, at tilsynet selvfølgelig har lagt de oplysninger til grund som tilsynet havde fra K1 på daværende tidspunkt. Under henvisning til en passus i tilsynets svarskrift [Finanstilsynets svarskrift side 5, 7. afsnit] af 19. december 2011, antyder K1 i sit brev af 29. december 2011, at tilsynet ved sin vurdering af sagen har lagt til grund, at klager alene har været forsikringsrådgiver i et forsikringsselskab. Dette er ikke korrekt. Finanstilsynet har ved sin vurdering af K1 s praktiske erfaringer lagt den oplyste arbejdshistorik til grund og tilsynet var således på tidspunktet for afgørelsen fuldt ud opmærksom på at K1 igennem årene har været ansat i flere forskellige forsikringsselskaber. Finanstilsynets hensigt med den omtalte passus var at fremhæve, at K1 som ansat i specifikke forsikringsselskaber alene har haft til opgave, at anbefale dette pågældende specifikke selskabs produkter i modsætning til hvad der er forsikringsmæglerens opgave, idet forsikringsmæglerens opgave er at yde rådgivning på basis af en analyse af flere forsikringsselskabers produkter. Som tidligere anført fordrer en tilladelse efter forsikringsformidlingslovens 9, stk. 4, at ansøgerens faglige og praktiske forhold berettiger hertil. Som det fremgår af såvel den påklagede afgørelse som tilsynets svarskrift af 19. december 2011, bestrider Finanstilsynet ikke, at K1 s teoretiske forhold er tilstrækkelige til at opnå tilladelse.

12 Baggrunden for det meddelte afslag på dispensation er K1 s praktiske erfaring i forhold til arbejdet som forsikringsmægler. Bortset fra sin ansættelse som forsikringsmægler (og medejerskabet) hos D i perioden [Eller , jf. uoverensstemmelsen mellem det af klager oplyste i dennes brev af 29. december 2011 henholdsvis dennes ansøgning, jf. bilag A] har K1 i alle sine ansættelser kun repræsenteret ét forsikringsselskab, og dettes produkter, ad gangen. En forsikringsmæglers primære opgave er, at yde en kunde rådgivning på basis af et så stort antal af de på markedet disponible forsikringsløsninger som muligt ved at sammenholde forskellige forsikringsselskabers produkter, og som uvildig rådgiver derefter at anbefale den for kunden mest fordelagtige løsning, uafhængigt af hvilket selskab der udbyder produktet. Som anført i tilsynets svarskrift af 19. december 2011 gælder det, at når ansøger ikke har gennemført den krævede teoretiske uddannelse som forsikringsmægler, men derimod har en anden teoretisk uddannelse, skal der en langvarig ansættelse i både forsikringsselskaber og forsikringsmæglervirksomheder til for at opnå den praktiske kunnen om forsikringsmægling, som Finanstilsynet vurderer, er nødvendig for at kunne gennemføre forsikringsmægling på betryggende vis. Som ligeledes anført i tilsynets svarskrift vurderes K1 s erfaring fra sin tid som forsikringsmægler hos D, der ligger cirka 20 år tilbage i tid, ikke at kunne sidestilles med de krav der med virkning fra 1. januar 2000 er fastsat i medfør af forsikringsformidlingslovens 9, stk. 2. Ansat eller selvstændig forsikringsmægler K1 bemærker, at ansøgningen gælder en godkendelse som ansat forsikringsmægler. Ansøgningen er i Finanstilsynet behandlet i overensstemmelse hermed. Såfremt K1 ønsker at ansøge om dispensation til at virke som selvstændig forsikringsmægler er han selvsagt velkommen hertil. Det skal dog i denne forbindelse bemærkes, at for at opnå en tilladelse som selvstændig forsikringsmægler er det et krav, at den for forsikringsformidlingen ansvarlige person i virksomheden opfylder betingelserne i 8, stk. 2, og 9, stk. 1 i forsikringsformidlingsloven. K1 har ved skrivelse af 5. marts 2012 heroverfor bemærket: Er glad for at Finanstilsynet erkender fejlen med at anføre mig som forsikringsmæglerassistent og ikke som det rettelig er/var nemlig Forsikringsmægler.

13 I min verden er der en afgrundsdyb forskel på de 2 funktionsbeskrivelser. Når jeg har rodet lidt rundt i mine tidligere oplyste data vedrørende start - og sluttidspunkter i de forsikringsselskaber og den mæglervirksomhed jeg var tilknyttet så skyldes det alene at jeg i forbindelse med min fratrædelse i E havde overladt min PC til vor IT afdeling for at få kopieret og slettet en større mængde data og at dette arbejde desværre ved et uheld førte til sletning af den korrespondance jeg i denne sag har haft med Finanstilsynet jeg måtte derfor i mit svar henholde mig til de få noter jeg stadig havde + min hukommelse. Ankenævnet udtaler: I henhold til forsikringsformidlingslovens 7, stk. 1, nr. 2, er Finanstilsynets tilladelse til at udøve forsikringsmæglervirksomhed betinget af, at ansøger opfylder de fastsatte krav til teoretisk uddannelse og praktisk kunnen vedrørende forsikringsmæglervirksomhed, jf. lovens 9, stk. 2. Af samme lovs 9, stk. 4, fremgår imidlertid, at Finanstilsynet kan give tilladelse til at være forsikringsmægler til personer, uanset at disse ikke opfylder betingelserne i lovens 9, stk. 2. Af bemærkningerne til 9, stk. 4, (lovforslag L /2004) fremgår blandt andet: Stk. 4 viderefører endvidere den gældende mulighed for, at Finanstilsynet kan undtage fra de fastsatte krav til uddannelse. En person kan få tilladelse, såfremt den pågældende har en anden teoretisk og praktisk uddannelse, der bedømmes at kunne ligestilles med de krav, der i medfør af stk. 2 er fastsat. Finanstilsynets mulighed for at give tilladelse til personer skal ske efter en konkret bedømmelse af personens samlede forhold. Ved afgørelsen vil Finanstilsynet bl.a. lægge vægt på, om personen vil kunne varetage sit hverv over for kunden på betryggende vis. I vurderingen vil blandt andet indgå, om ansøgeren ved langvarig ansættelse i flere forskellige forsikringsselskaber og forsikringsmæglervirksomheder eller i andre virksomheder, hvor ansøgeren har arbejdet med forsikring, har haft arbejdsopgaver, som ligger tæt op ad de arbejdsopgaver, som en forsikringsmægler varetager. Ansøgeren skal således have beskæftiget sig med direkte kundebetjening. Der vil desuden blive lagt vægt på, om ansøgeren har en uddannelsesmæssig baggrund, som har givet denne en tilstrækkelig forsikringsmæssig viden og indsigt. I uddannelsen som eksamineret erhvervsassurandør ligger eksempelvis en del moduler, som er fælles med modulerne på en egentlig uddannelse som forsikringsmægler, og denne uddannelse kan derfor i det konkrete tilfælde give grundlag for dispensation, hvis de øvrige forudsætninger er opfyldt. Der kan også blive tale om dispensation, hvis personen har en anden teoretisk og praktisk uddannelse, som modsvarer de krav, der stilles til forsik-

14 ringsmægleres uddannelse. Det kunne være en advokat eller revisor, som ønsker tilladelse til at udøve forsikringsmæglervirksomhed, og som kan dokumentere, at den pågældende gennem praktisk erfaring og relevant efteruddannelse må antages at være på et uddannelsesniveau, der kan sidestilles med det, der kræves efter forsikringsmægleruddannelsen. Erhvervsankenævnet tiltræder efter en konkret bedømmelse af K1 S samlede forhold, at han ikke er meddelt tilladelse til at udøve skadesforsikringsmægling i henhold til forsikringsformidlingslovens 9, stk. 4. K1 s erhvervsassurandøreksamen fra 1979 er således ikke en uddannelsesmæssig baggrund, som i kombination med hans relevante praktiske baggrund kan sidestilles med forsikringsmægleres teoretiske uddannelse. Erhvervsankenævnet har herved navnlig lagt vægt på, at K1 - uanset sin ansættelse som erhvervsassurandør i ca. 4 år i forsikringsselskabet A, som underdirektør/storkundechef i ca. 9 år i B/C og som underdirektør i ca. 21 år hos E - alene har arbejdet som forsikringsmægler i perioden 1988 til 1990 eller 1987 til 1991, og altså for mere end 20 år siden. Ankenævnet stadfæster derfor Finanstilsynets afgørelse af 1. november 2011.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033525). Tilladelse til at

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt:

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013416). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a og 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Finanstilsynets afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet,

Finanstilsynets afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet, Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010125). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

K har ikke i sin ansøgning dokumenteret at have bestået eksaminer eller prøver vedrørende teoretisk viden om forsikringsmægling.

K har ikke i sin ansøgning dokumenteret at have bestået eksaminer eller prøver vedrørende teoretisk viden om forsikringsmægling. Kendelse af 20. september 2002. 01-234.862 Klageren, der ikke havde nogen forsikringsteoretisk uddannelse, skulle gennemføre den teoretisk uddannelse til forsikringsmægler for at kunne drive forsikringsmæglervirksomhed

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Jura fagplan 1 Delkompetence jura specielt for forsikringsmægleren, jf. 6, stk. 1, nr. 2 i uddannelsesbekendtgørelsen, og

Jura fagplan 1 Delkompetence jura specielt for forsikringsmægleren, jf. 6, stk. 1, nr. 2 i uddannelsesbekendtgørelsen, og Kendelse af 20. september 2002. 01-134.435 Klageren, der var privatassurandør og som havde drevet selvstændig forsikringsmæglervirksomhed siden 1996, skulle alene gennemgå et kursus i forsikringsmæglerjura

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Den 24. september 1997 ansøgte K Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om optagelse i Ejendomsmæglerregistret således:

Den 24. september 1997 ansøgte K Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om optagelse i Ejendomsmæglerregistret således: Kendelse af 14. april 1998. 97-199.692. Ikke optaget i Ejendomsmæglerregistret. Ansøgning indkommet for sent. Lov om omsætning af fast ejendom 37 og 25. (Merete Cordes, Christen Sørensen og Niels Larsen)

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Det fremgår af sagen, at klageren, der er født i 1940, er merkonom i revision, regnskabsvæsen og organisation.

Det fremgår af sagen, at klageren, der er født i 1940, er merkonom i revision, regnskabsvæsen og organisation. Side 1 af 6 Kendelse af 30. december 1996. 96-24.714. Ikke optaget i Revisorregistret på grund af manglende teoretisk og praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 4 og 1, stk. 2, nr. 4

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. juni 2013 (J.nr. 2012-0027402). Ikke grundlag

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

Forsikringsmæglervirksomhed. Markedsudvikling 2013

Forsikringsmæglervirksomhed. Markedsudvikling 2013 Forsikringsmæglervirksomhed Markedsudvikling 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i forsikringsmæglernes årsregnskaber... 4 Tabel 1: Forsikringsmæglere - uddrag af indberetninger

Læs mere

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen)

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen) Kendelse af 20. september 1996. 96-13.093. Praktisk uddannelse i pengeinstituts revisionsafdeling godkendt. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 4 og 1, stk. 2, nr. 5 (Merete Cordes, Christen Sørensen,

Læs mere

Politianmeldelse af Fyns Forsikrings Revision for overtrædelse af 4 i bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling

Politianmeldelse af Fyns Forsikrings Revision for overtrædelse af 4 i bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V 18. marts 2015 Ref. CGS J.nr. 5951-0040 Politianmeldelse af Fyns Forsikrings Revision for overtrædelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2012-0026849). Afgift

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 13. november 2013 (J.nr. 2013-0034464) Ej fornøden erfaring

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 19 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter og forbud mod at forsikringsmæglervirksomheder

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen)

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen) Kendelse af 20. september 1996. 96-12.451. Praktisk uddannelse i pengeinstituts revisionsafdeling godkendt. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 4, og 1, stk. 2, nr. 5. (Merete Cordes, Christen Sørensen,

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. april 2016 (J.nr. 2015-7427). Revisor ikke meddelt en

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. juli 2016 (2016-4038). K kunne ikke meddeles aktindsigt

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2012-0031985) Vurderingsberetning

Læs mere

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor.

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor. Kendelse af 11. april 2005. (J.nr. 03-226.941) Krav om bestået kvalifikationseksamen for optagelse i det danske register over registrerede revisorer Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer 3,

Læs mere

c. at udøve anden virksomhed, herunder erhvervsvirksomhed, der efter fondsbestyrelsens skøn står i naturlig forbindelse hermed."

c. at udøve anden virksomhed, herunder erhvervsvirksomhed, der efter fondsbestyrelsens skøn står i naturlig forbindelse hermed. Kendelse af 23. oktober 1995. 94-8.392. Nægtet samtykke til vedtægtsændring i en fond, der var oprettet af et forsikringsselskab, da ændringen ville medføre, at forsikringsselskabet fik en bestemmende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Der påhviler et selskabs ledelsesmedlemmer et selvstændigt ansvar for, at indsendelsesfristerne overholdes.

Der påhviler et selskabs ledelsesmedlemmer et selvstændigt ansvar for, at indsendelsesfristerne overholdes. Kendelse af 6. december 2010 (J.nr. 2010-0022602) Afgift som følge af for sent indsendt årsrapport ikke eftergivet. Årsregnskabsloven 151 og 152. (Marianne Fog Jørgensen, Niels Walther-Rasmussen og Steen

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Ved af 22. oktober 2010 har A fra K A/S klaget over, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har nægtet at optage K A/S i Næringsbasen.

Ved  af 22. oktober 2010 har A fra K A/S klaget over, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har nægtet at optage K A/S i Næringsbasen. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. marts 2011 (J.nr. 2010-0023003)

Læs mere

Om tilvejebringelsen af kapitalen i K A/S' understøttelsesfond, fremgår det af 8, stk. 1 i fondens vedtægter:

Om tilvejebringelsen af kapitalen i K A/S' understøttelsesfond, fremgår det af 8, stk. 1 i fondens vedtægter: Kendelse af 21. november 2001. 00-224.386. Ikke hjemmel til at undlade forsikringsmæssig afdækning af pensionstilsagn. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Lise Høgh, Ellen Andersen og Jan

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. maj 2013 (J.nr. 2012-0032589) Revisor ikke

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 23. november 2016 (J.nr. 2016-12037). Finanstilsynets afslag

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. oktober 2012 (J.nr. 2012-0032824) Sag hjemvist

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. november 2014 (J.nr. 2014-0037118) Lukning af adgang

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse BEK nr 1110 af 14/11/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse 1) I medfør af 9, stk. 1 og 2, 31 og 39 i lov nr. 362 af 19.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 3. februar 2012 (J.nr. 2011-0024717) Styrelsens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. februar 2015 (J.nr. 2014-0038310) Fratagelse af godkendelsen

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. december 2016 (J.nr. 2016-3274). Afgift som følge af

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Aftalens omfang: 1.4. Virksomhedens erhvervsforsikringer - omfattende nedennævnte firma adresser og datterselskaber:...

Aftalens omfang: 1.4. Virksomhedens erhvervsforsikringer - omfattende nedennævnte firma adresser og datterselskaber:... Kendelse af 3. maj 2001. 00-213.659. Forsikringsrådgivningsvirksomhed omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen)

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet:

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 20. december 2000. 00-79.736. Spørgsmål om komplementars forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. Aktieselskabslovens 173, stk. 8. (Finn Møller Kristensen, Suzanne Helsteen og Vagn Joensen)

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Herefter traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den påklagede afgørelse af 18. december 1998, der lyder således:

Herefter traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den påklagede afgørelse af 18. december 1998, der lyder således: Kendelse af 20. august 1999. 99-8.479 Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservicevirksomhed. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist.

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 28. august 2009 (J.nr. 2009-0018589) Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Niels Bolt Jørgensen, Suzanne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2015 (2015-1746). Ikke part og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0038002) Afgift som følge af

Læs mere

Ifølge mine notater fra Juli 2004 kan jeg se mit navn figurerer i - - -.

Ifølge mine notater fra Juli 2004 kan jeg se mit navn figurerer i - - -. Kendelse af 27. september 2006 (J.nr. 2005-0002979) Sletning af registreringer i styrelsens IT-system af, at vedkommende tidligere skulle have været bestyrelsesmedlem i en række selskaber nægtet. Aktieselskabslovens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. maj 2012 (J.nr. 2011-0026098) Afgift som følge

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-89.925. Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 22. januar 1998. 96-139.414. Spørgsmål om udbetaling til andre end kontohaveren. Bank- og sparekasselovens 18, stk. 5 og 6 (lovbekendtgørelse nr. 8 af 15. januar 1960). (Suzanne Helsteen, Finn

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1997. 95-135.321 Spørgsmål om teoretisk uddannelse (regnskabslære/driftsøkonomi) for optagelse i revisorregistret. Bekendtgørelse nr. 493 af 21. september 1978 1, nr. 5 og 2. (Morten

Læs mere

Rejsegarantifondens afgørelse har følgende indhold: Fonden skal herefter oplyse følgende:

Rejsegarantifondens afgørelse har følgende indhold: Fonden skal herefter oplyse følgende: Kendelse af 22. april 1999. 98-103.251. Ikke pligt for Vandreforeningen Fodslaw til at stille garanti og betale bidrag m.v. til Rejsegarantifonden. Lov om en rejsegarantifond 25, stk. 5. 6 og 7 i bekendtgørelse

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

4. at have foretaget forkerte konteringer, herunder rentekonteringer, med det formål at udsulte klagers økonomi,

4. at have foretaget forkerte konteringer, herunder rentekonteringer, med det formål at udsulte klagers økonomi, Kendelse af 14. maj 1998. 97-178.108. Klage over pengeinstitut afvist. Bank- og sparekasselovens 50 b, stk. 6. (Ellen Andersen, Merete Cordes og Niels Larsen) K har i skrivelse af 25. og 29. april 1997

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 15. januar 2016 (J.nr. 2015-4228). Afslag på anmodning om

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. april 2013 (J.nr, 2012-0032638) Offentliggørelse

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere