LOKALPLAN 58 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE NORD FOR VESTER DALEN I GENTOFTE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 58 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE NORD FOR VESTER DALEN I GENTOFTE KOMMUNE"

Transkript

1 LOKALPLAN 58 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE NORD FOR VESTER DALEN I GENTOFTE KOMMUNE 87

2

3 LOKALPLAN NR.58 FOR ET OMRÅDE NORD FOR VÈSTERDALEN I GENTOFTE KOMMUNE BYGNINGSVÆSENET GENTOFTE KOMMUNE 87 ~j~ie!~l SI:1 Ului ~. I. ~ ~.. Ç~ ~ ~ I ~ ~ ~. p, * ø )... : ~1.ç ~ ~!1 ~!j ~ US.. - ø ~ ~:. ~ ~ ~ ~ I ~\ ~,\ $ i I 1~l ~ I ~ i ~ ~.. pil~ ~ J ~ SUS. K~tlt±H-H~\ 5U / / ~ I.. / I~I \ ~iiu~uu1i1k~ / 0 ~

4 INDHOLDS FORTEGNELSE. REDEGØRELSE VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 58 side LOKALPLANENS FORMÅL. 5 LOKALPLANENS INDHOLD. 5 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 6 KOMMUNEPLAN BYPLANVEDTÆGTER OG LOKALPLANER. 7 AFVANDINGSFORHOLD 7 OVERORDNETPLANLÆGNING. 7 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 8 LOKALPLAN NR LOKALPLANENS FORMÅL 9 2 LOKALPLANOMRÅDET 9 3 LOKALPLANOMRÅDETS ANVENDELSE 10 4 UDSTYKNING 10 5 VEJ OG STIFORHOLD 10 6 LEDNINGS OG ANTENNEFORHOLD 10 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 11 8 BEVARINGAFBEBYGGELSE BEBYGGELSENS YDRE FOREMTRÆDEN UBEBYGGEDE AREALER GRUNDEJERFORENING OPHÆVELSEAFSERVITIyrTER 15 VEDTAGELSESPÅTEGNING 17 KORTBILAG 1 KORTBILAG 2 KORTBILAG 3 KORTBILAG 4

5 5 REDEGØRELSE VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 58 FOR ET OMRÅDE NORD FOR VESTERDALEN I GENTOFTE KOMMUNE. LOKALPLANENS FORMÅL. Formålet med udarbejdelse af lokaiplanen er at sikre bevarelsen af de arkitektoniske og miljømæssige værdier, der knytter sig til rækkehusbebyggelsen Ny Søndergård. Lokaiplanen har endvidere til formål at sikre, at fornyelse og istandsættelse af bebyggelsen sker efter fælles retningslinier samt at der kan etableres parkeringspladser svarendetil antallet af boliger. LOKALPLANENS INDHOLD. Rækkehusbebyggelsen er beliggende i et villakvarter mellem Dyssegårdsparken og 4 etageboligblokke langs Vangedevej. Bebyggelsens samlede areal udgør Ca m 2. Bebyggelsen består af 108 rækkehuse (107 boliger samt et vaskehus), som er opført på forskellige tidspunkter i perioden 4253 på grundlag af en i 42 fastlagt bebyggelsespian, udfærdiget af arkitekterne Kay Fisker og Eske Kristensen. De 108 rækkehuse er ikke ens, men fordeler sig på forskellige grupper, hvori husene indbyrdes er ens. Bebyggelsen består af 12 stokke med 9 rækkehuse i hver. Husene er opført i gule sten med røde tegltage. Husene har for_:og baghaver, alle med adgang fra enten vej eller sti. Til bebyggelsen hører 33 garager, som ejes dels af enkelte beboere og dels af ejerforeningen. Bebyggelsen disponerer desuden over to fællesarealer, der er beliggende i området mellem Almindingen og Slettevej. I de forløbne år er der sket en del ændringer af såvel bebyggelsen som dens omgivelser. Der er f.eks. foretaget udskiftninger af kviste, vinduer m.m., ligesom der i flere haver er opført garager, carporte, udhuse, cykelskure, terrasseoverdækninger m.m. Det er kommunalbestyrelsens ønske, at rækkehusbebyg gelsen Ny Søndergård fortsat skal fremstå som et harmonisk og karakterfuldt boligmiljø.

6 6 Lokalpianen indéholder således bestemmelser angående bevaring af bebyggelsens arkitektoniske helhedspræg, retningslinier for materiale og farvevalg vedrørende ydervægge, tagfiader med videre samt for udformning af døre, vinduer, trapper og skorstene. Der åbnes mulighed for anlæg af en befæstet Pplads i en del af haverne. På nogle ejendomme vil det tillige være muligt at opføre carporte samt i tilknytning hertil etûdhus. På de ejendomme hvor der ikke kan opføres en carport, åbnes der mulighed for opførelse af et udhus. På enkelte ejendomme åbnes der mulighed for etablering af overdækkede terrasser. De eksisterende fællesarealer udlægges til grønne områder, herunder småbørnslegeplads. Lokalpianen indeholder desuden retningslinier for belysning, beplantning og hegning. Det er kommunalbestyrelsens håb, at bebyggelsens beboere vil medvirke til at realisere de intentioner, der er fremlagt i planen, så bebyggelsens fortsatte beva ring og pleje sikres gennem en fælles indsats. For at forebygge fejl m.m. i forbindelse med f.eks. vinduesudskiftninger vil det være ønskeligt, at ejeren før arbejdets påbegyndelse retter henvendelse til bygningsvæsenet. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING. KOMMUNEPLAN Lokaiplanområdet indgår som enkeltområde 7.B 21 (udbygget rækkehusområde) i kommuneplan 8192 for GentOfte Kommune. En lokaiplan, der træffer bestemmelser for område 7.B 21, skal ifølge Rammer for Lo kaiplanlægning sikre: : at områdets anvendelse fastlægges til boligformål samt liberale erhverv, at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke overstiger 35, at bebyggelsen ikke opføres med mere end 2 etager, og at bebyggelsens højde ikke overstiger 9 m, at der i forbindelse med bebyggelsen tilvejebringes 1 Pplads pr. bolig.

7 7 Udsnit af kortbilag for rammer for lokaiplanlægning. Herudover skal lokalpianen være i overensstemmelse med de generelle rammer for lokalplanlægning. BYPLANVEDTÆGTER OG LOKALPLANER. Det af lokalplanen omfattede område er iøvrigt ikke omfattet af byplanvedtægter/lokalplaner. AFVANDINGSFORHOLD. Ved afvanding af området må det samlede afløb ikke o verstige den vandmængde, der svarer til de i kommuner~s spildevandsplan fastsatte afløbskoefficienter. OVERORDNET PLANLÆGNING. Nærværende lokaiplan rejser efter kommunalbestyrelsens opfattelse ikke spørgsmål i relation til den overordnede planlægning.

8 8 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER. 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalpianen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalpianen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige afvigelser fra lokaiplanens be. stemmelser under forudsætning af, at disse ikke ændrer den i lokaiplanen tilstræbte ornrådekarak ter. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kün gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokaiplan. 2. Private byggeservitutter og andre tilstandsservi tutter, der er uforenelige med lokalplanen, for trænges af denne. 3. Lokalpianforslaget indeholder i 12 en bestemmelse om, at de i paragraffen særligt nævnte servi tutter ophæves.

9 9 LOKALPLAN NR. 58 FOR ET OMRÅDE NORD FOR VESTERDALEN I GENTOFTE KOMMUNE. I henhold til lov om kommuneplanlægning (lov nr. 287 af 26. juni 75) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. i LOKALPLANENS FORMÅL. Det er lokalpianens formål: stk. 1 at bevare rækkehusbebyggelsens arkitektoniske hel hedspræg, stk. 2 at sikre, at fornyelse og istandsættelse af bebyggelsen og dens omgivelser sker efter fælles retningslinier, stk. 3 at sikre, at der udlægges én parkeringsplads pr. bolig. 2 LOKALPLANOMRÅDET. Stk. 1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter følgende matr.nr.: a, ds, dt, du, dv, dx, dy, dz, dæ, dø, ea, eb, ec, ed, ee, ef, eg, eh, el, ek, el, em, en, eo, ep, eq, er, es, et, eu, ev, ex, ey, ez, eæ, eø,

10 10 fa, fi, fr, ga, gi, gr, gæ, ha, hk, ht, ia, ii, is, fb, fc, fk, fi, fs, ft, gb, gc, gk, gi, gs, gt, gø, fd, fe, fm, fn, fu, fv, gd, ge, gm, gfl, gu, gv, ff, fo, fz, gf, go, gx, hb, hc, hd, he, hf, hi, hn, ho, hp, hq, hu, hv, hx, hy, hz, Ib, ic, id, le, if, ik, il, im, ifl, ip, it, iu, alle Vangede. fg, fp, fæ, gg, gp, gy, hg, hr, hæ, ig, iq, fh, fq, fø, gh, gq, gz, hh, hs, hø. ih, ir, 3 LOKALPLANOMRÅ Området må kun DETSanvendes ANVENDELSE. til boligformål (rækkehuse) stk. i og dertil knyttede fællesanlæg. 4 UDSTYKNINGf stk. i Yderligere udstykning må ikke finde sted. 5 VEJ- OG STIFORHOLD. stk. i De på kortbilag i med priksignatur viste arealer ud lægges til parkering. Parkeringspladser skal udføres som befæstede arealer ~ 3 x 5 m. stk. 2 De på kortbilag i med tæt skravering viste arealer ud lægges til 2,5 m brede fælles stiforbindelser. Stierne holdes befæstet i mindst halvdelen af udlægs bredden. stk. 3 De på kortbilag i med enkeltskravering viste arealer udlægges til fælles tilkørselsareal. 6 LEDNINGS- OG ANTENNEANLÆG. stk. i Nye elledninger i området, herunder ledninger til belysning, skal udføres som jordkabler. stk. 2 Antenner på bygninger må kun udformes som tagantenner og må ikke gives en højde på mere end 2,5 m over den på den enkelte ejendom værende højeste bygningdel.

11 11 Det er ikke tilladt at opsætte parabolantenner på bygninger. Såfremt der inden for lokalpianområdet ønskes etableret fællesantenneanlæg, må dette kun ske efter kommunalbestyrelsens særlige godkendelse af placering og udformning. 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING. stk. 1 Bebyggelsesprocenten for de enkelte ejendomme må ikke overstige 35. Der henvises iøvrigt til stk. 3. stk. 2 Der må ikke opføres bygninger uden for de på kortbi lag i og kortbilag 2 viste byggefelter. stk. 3 Bebyggelse inden for lokaiplanområdet kan i givet fald erstattes, men kun inden for de på kortbilagene viste byggefelter. Bygningshøjde, taghældning, farvesætning m.m. skal udføres i nøje overensstemmelse med den oprindelige bebyggelse, jfr. 9. stk. 4 Inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter kan opføres et udhus med et grundareal på 2 x 3 m og en højde på 2 m. Udhuset skal udføres i mørkimprægneret tømmer og med fladt tag. stk. 5 Inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter kan opføres en carport i m fra fortovs bagkant med et grundareal på 3 x 5 m og en højde på 2 m. I forlængelse af carporten kan opføres et udhus med et grundareal på 3 x 2 m. Det er tilladt at opføre et udhus uden carport i en afstand af 6 m fra fortovets bagkant. På matr.nr. hx, hy, hz, hæ, hø, ia, ib samt ic kan opføres en carport, inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter, med et grundareal på 3 x 4,5 m og en højde på 2 m. Det ikke tilladt at opføre et udhus i forhaven på ovenstående ejendomme. Carport samt udhus skal udføres i mørkimprægneret tømmer og med fladt tag. stk. 6 Inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter kan opføres en terrasseoverdækning. Der skal for hver række husstok udarbejdes et projekt for terrasseoverdækning, som kan godkendes af kommunalbestyrelsen. Terrasseo verdækningen skal udføres i glas og træ som males i samme farve som vinduer og døre.

12 12 8 BEVARING AF BEBYGGELSE. stk. i Bygninger inden for lokalpianområdet må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden kommunalbestyrelsens særlige tilladelse. stk. 2 Bestemmelsen i stk. i gælder også forhold som farve sætning, materialevalg, vinduesudformninger, døre m.v. 9 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN. stk. i Ydervægge skal fremstå i blanke gule sten med samme karakter som de oprindelige facadesten. stk. 2 Tage skal fremstå som sadeltage og beklædes med røde teglsten med form og farve som de oprindelige tagsten. Ved stokvise udskiftninger kan eventuel alternative tagstensmaterialer og former anvendes efter nærmere godkendelse af kommunalbestyrelsen. stk. 3 Eksisterende kviste må ikke fjernes. Nye kviste skal udføres som de oprindelige kviste. Kvistenes sider (flunkerne) skal fremstå i rødbrun farve. stk. 4 Der må ikke isættes yderligere kviste i tagflader. stk. 5 Eksisterende skorstenspiber må ikke fjernes. Nye ekstra skorstenspiber kan evt, med kommunalbestyrelsens særlige tilladelse godkendes. stk. 6 Eksisterende jerntagvinduer kan udskiftes til anden lysåbing af tilsvarende størrelse. Ved kommunalbestyrelsens særlige tilladelse kan der i begrænset omfang isættes tagvinduer, dog kun under hanebåndsniveau. stk. 7 Ved udskiftning af udvendigt træværk, f.eks. vindske der, skal eksisterende konstruktioner og materialedi mentioner bibeholdes. Vindskeder skal fremstå sorte eller mørkebrune. stk. 8 Vinduer og døre skal udføres som de oprindelige vinduer og døre. Murhuller til døre og vinduer må kun ændres med kommunalbestyrelsens særlige tilladelse. Ved udskiftning og reparation skal anvendes træ, ligesom vinduer og døre skal fremstå hvide eller teakbrune. Afdæmpede farver, der ikke bryder det harmoniske hel hedspræg kan med kommunalbestyrelsens særlige tilla delse accepteres. stk. 9 Sokler skal fremstå som cementstøbte eller sortmalede.

13 13 stk. 10 Tagrender og nedløb skal fremstå i grå farve. stk. Reklamering ii samt skiltning ud over almindelig navne plade og husnurnmerplade må ikke finde sted. stk. 12 Udendørs belysning må kun placeres på bygninger. I forhaver er det endvidere tilladt at opsætte lav belysning langs adgangsarealer. 10 UBEBYGGEDE AREALER. stk. i De på kortbilag 2 med dobbelt skravering viste arealer udlægges som fælles opholdsarealer, herunder små børns legeplads. stk. 2 Arealer mellem bygninger og vej, sti eller fælles op holdsarealer skal anlægges og vedligeholdes som have. stk. 3 For lange for eller baghaver mellem bygning og sti, vej eller fælles opholdsareal gælder: A. I skel mod vej, sti eller fælles opholdsareal sættes ligusterhæk i en højde af 1,80 m. I naboskel kan sættes ligusterhæk eller værk i en højde af 0,8 1,8 m. hegn af træ- Træer plantet i en zone min. 10 m fra bygning må ikke blive over 4 m høje. Af egnede træsorter foreslås paradisæble, kirsebær. tjørn samt I den resterende del af haven må træer ikke blive over 8 m høje. Af egnede træsorter foreslås røn, løn samt birk. Ovennævnte er gældende for.rækkehusstokkene, matr.nr.: stk. 4 hn id ie dø ea et hv hx in ds el el eu fm fn gf gg gæ fb fd fv fz gp gq For korte forhaver mellem bygning og sti gælder: B. Fskel mod nabogrund sættes ligusterhæk i en højde af 1,50 m

14 14 Beplantning iøvrigt: Lavere buske. Enkeltstående træer under 4 m, som foreslået i stk.3, kan tillades.. Ovennævnte er gældende for rækkehusstokkene, matr.nr.: hn stk. 5 hv le in For korte for eller baghaver mellem bygning eller fælles opholdsareal gælder: og vej C. Yskel mod nabo.grund og mod vej eller fælles opholds areal sættes ligusterhæk i en højde af 1,50 m. Enkeitstående træer under 4 m, som foreslået i stk. 3, kan tillades. Ovennævnte er gældende for rækkehusstokkene, matr.nr.: dø ea et stk. 6 ds ej el eu fm gf gg fb fd fz l9gp For korte forhaver mellem bygning og vej gælder: D. I skel mod nabogrund sættes ligusterhæk I en højde af 1,50 m. Beplantning iøvrigt: Lavere buske. Enkeltstående træer under 4 m, som foreslået i stk 3, kan tillades. Ovennævnte er gældende for rækkehusstokkene, matr.nr.: id stk. 7 hx For korte baghaver mellem bygning og sti gælder: E. I skel mod nabogrund og mod vej sættes ligusterhæk i en højde af 1,50 m. Enkeitstående træer under 4 m, som foreslået i stk 3, kan tillades. Ovennævnte er gældende for rækkehusstokkene, matr.nr. l9fnl9fv stk. 8. l9gæl9gq Arealerne matr.nr. ek samt fc skal anlægges som grønne fælles opholdsarealer, herunder småbørnslege plads.

15 15 stk. 9 Terrænregulering f.eks. etablering af hævede terrasser må kun ske efter kommunalbestyrelsens forudgående tilladelse. stk. 10 Ved afvanding af området må det samlede afløb ikke o verstige den vandmængde, der svarer til de I kommunens spildevandspian fastsatte afløbskoefficienter. 11 GRUNDEJERFORENING. stk. i For samtlige ejere af ejendomme inden for lokaiplanens område er der medlemspligt af Ny Søndergård grundejerforening. stk. 2 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealer samt fællesanlæg. 12 OPHÆVELSE AF SERVITUTTER. Følgende i området tinglyste så vidt angår ejendommene: servltutter a, dæ, eg, ep, ey, fe, fn, fv, ge, gn, gv, hc, hn, hv, Ic, ii, iu: ds, dt, dø, ea, eh, el, eq, er, ez, eæ, ff, fg, fo, fp, fz, fæ, gf, gg, go, gp, gx, gy, hd, he, ho, hp, hx, hy, id, ie, im, in, ds, dø, eh, eq, ez, ff, fo, hk, fz, gf, gp, gy, he, for du, eb, ek, es, eø, fh, fq, fø, gh, gq, gz, hf, hq, hz, If, ip, dv, ec, el, et, fa, fi, fr, ga, gi, gr, gæ, hg, hr, hæ, ig, iq, dx, ed, em, eu, fb, fk, fs, gb, gk, gs, gø, hh, hs, hø, ih, ir, dy, ee, en, ev, fc, fl, ft, gc, gl, gt, ha, hk, ht, ia, ii, is, dz, ef, eo, ex, fd, fm, fu, gd, gm, gu, hb, hi, hu, ib, ik, it, dt, ea, ei, er, eæ, fg, fp, hi: du, dv, eb, ec, ek, el, es, et, eø, fa, fh, fi, fq, fr, dx, ed, em, eu, fb, fk, fs, dy, ee, en, ev, fc, fi, ft, dz, ef, eo, ex, fd, fm, fu, dæ, eg, ep, ey, fe, fn, fv, fæ, gg, gq, gz, hf, gb, gc, gi, gm, gt, gu, ha, hb, Alle fø, gh, gr, gæ, hg, ophæves ga, gi, gs, gø, hh: gd, ge, gn, go, gv, gx, hc, hd, Vangede.

16 16 I henhold til 64 i Gentofte Kommunes bygningsved tægt og 61 i byggelov for købstæderne og landet er følgende carporte opført på betingelse af, at de af kommunen kan kræves nedrevet uden erstatning. Disse nedrivningsklausuler ejendomme, ophæves herved: som Matr.nr. em: deklaration. Matr.nr. fm: deklaration. Matr.nr. fn: deklaration. Matr.nr. fz, gø: deklaration. Matr.nr. ge, hg: deklaration. Matr.nr. gf, hh: deklaration. Matr.nr. gh: deklaration. Matr.nr. gfl: deklaration. Matr.nr. go: deklaration. Matr.nr. gt: deklaration. Matr.nr. gv: deklaration. Matr.nr. gx: deklaration. Matr.nr. gz: deklaration. Matr.nr. hx: deklaration Matr.nr. hy: deklaration. Matr.nr. ib, is: deklaration. er lyst på følgende

17 17 Matr.nr. ic: deklaration. alle Vangede. VEDTAGELSESPÅTEGNING. I henhold til 27 i lov om kommuneplanlægning vedtoges foranstående lokaiplan endeligt. Gentofte Kommunalbestyrelse, den 26. maj 87. Birthe Philip (sign.) Axel Beider (sign.) Nærværende lokaiplan begæres i henhold til 30, stk. 3 i lov om kommuneplanlægning, bekendtgørelse nr. 391 af 22. juli 85, tinglyst på matr.nr.: a. ds, dz, ea, ei, er, eæ, fa, fi, fr, ga, gi, gr, gæ, ha, hk, ht, ia, ii, is, dt, dæ, eb, ek, es, eø. fb, fk, fs, gb, gk, gs, gø. hb, hi, hu, ib, 1k, it, du, dv, dx, dy, dø. ec, ed, ee, ef, eg, eh, el, em, en, eo, ep, eq, et, eu, ev, ex, ey, ez, fc, fl, ft, gc, gi, gt, ff, fo, fz, gf, go, gx, fg, fp, fæ, gg, gp, gy, fh, fq, fø. gh, gq, gz, hc, hn, hv, ic, il, iu, hd, he, ho, hp, hx, hy, id, le, im, In, alle Vangede. hf, hq, hz, if, ip, hg, hr, hæ, ig, iq, hh, hs, hø. ih, ir, fd, fm, fu, gd, gm, gu, fe, fn, fv, ge, gn, gv,

18 18 Endvidere begæres i henhold til samme lov de I 12 omtalte serviutter aflyst, for så vidt angår matr.nr.: a, ds, dz, ea, ei, er, eæ, 1.9 fa, fi, fr, ga, gi, gr, gæ, ha, hk, i9 ht,. ia, ii, is, dt, dæ, eb, ek, es, eø, fb, fk, fs, gb, gk, gs, gø, hb, hi, hu, ib, lk, it, du, dø, ec, el, et, dv, dx, dy, ed, ee, ef, i, eg, eh, em, en, eo, ep, eq, eu, ev, ex, ey,, ez, fc, fl, ft, gc, gl, gt, hc, hn, hv, ic, ii, iu, hd, he, ho, hp, hx, 1,9 hy, id, ie, im, in, alle Vangede. fd, fm, fu, gd, gm, gu, fe, fn, fv, ge, gn, gv, ff, fo, i9fz, gf, go, gx, hf, hq, hz, if, ip, fg., fp, fæ, gg, gp, gy, fh, fq, fø. gh, gq, gz, hg, hr, hæ, ig, iq, hh, hs, hø. ih, ir, Gentofte Kommunes Bygningsvæsen, den 27. maj 87. Axel Beider (sign.), Hanne Rostock (sign.) Tinglyst den 25. august 87.

19

20

21 KORTBILAG 3 LOKALPLAN NR.58 FOR ÉT OMRÅDE NORD FOR VESTERDALEN I GENTOFTE KOMMUNE.., EKSEMPLER PÅ BEPLANTNING SAMT PLACERING AF UDHUSE OG CARPORTE SNIT MÅL 1:200 GENTOFTE KOMMUNE 87

22

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget

Læs mere

LOKALPLAN LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM ROSAVEJ.DALSGÅRDSVEJ I GENTOFTE KOMMUNE OG 1987

LOKALPLAN LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM ROSAVEJ.DALSGÅRDSVEJ I GENTOFTE KOMMUNE OG 1987 LOKALPLAN 68 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM ROSAVEJ.DALSGÅRDSVEJ I GENTOFTE KOMMUNE OG 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN NR. 68 side LOKALPLANENS FORMÂL 5 LOKALPLANENS INDHOLD 5 LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Lokalplan 239. for et område ved Heslegårdsvej og Hesselvang

Lokalplan 239. for et område ved Heslegårdsvej og Hesselvang Lokalplan 239 for et område ved Heslegårdsvej og Hesselvang Vemmetofte Alle INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 239 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup LOKALPLAN 196 for Copenhagen International School i Hellerup GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 196 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE G- LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE HOLMSLAND KOMMUNE Teknisk Forvaltning KIRKEVEJ 4 6960 HVIDE SANDE TELEFON 97 31 13 33 TELEFAX 97 31 27 65 GIRO 4 06 23 29 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan 181. for et område ved Parkvænget, Maglevænget og Esperance Allé

Lokalplan 181. for et område ved Parkvænget, Maglevænget og Esperance Allé Lokalplan 181 for et område ved Parkvænget, Maglevænget og Esperance Allé INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 181 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN NR. 73

REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN NR. 73 INDHOLDSFORTEGNELSE. REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN NR. 73 Side LOKALPLANENS LOKALPLANENS FORMÅL INDHOLD 5 5 OMRÅDETS HISTORIE 7 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING KOMMUNEPLAN1981 1992 BYPLANVEDTÆGTER

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXXII. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXXII. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXXII i Herlev kommune. April 1976 I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970 ) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Mastrupvej 1-31, Støvring

Mastrupvej 1-31, Støvring LOKALPLAN 161 RÆKKEHUSBEBYGGELSE Mastrupvej 1-31, Støvring STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.dk I. Redegørelse: Side Indledning... 2 Beskrivelse af

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 16

Partiel byplanvedtægt nr. 16 Partiel byplanvedtægt nr. 16 for et område af Mosede By, Greve Sogn i Greve-Kildebrønde kommune Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE ^Wt^ ^ A^C^A^A VN^ Q Uy* N77/oi ^' l / W^^ lo Z nl w l r ' ' l do - 1 Skt. Laurentn** ^ m /^/t Kiri ke / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE Magle gårdsskolen m LOKALPLAN NR. 137 MAGLELUNDEN Handelsskole MO l tlvj^i

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994)

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplanområdet er beliggende i Måløv bydel. Området grænser mod syd op til Måløv Idrætsanlæg,

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co CD DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE % _,- --- BELLEVUES 1 ^VESTERGADE i^la^v pweysegangen \ * r -= «/ *r~ SCHMELTZ 0 PLADS co [ERNBANiGADE C/> LOKALPLAN NR. 107 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 1O7 for et område ved

Læs mere

Byplanvedtægt 9. Pilegårds Vænge

Byplanvedtægt 9. Pilegårds Vænge Byplanvedtægt 9 Pilegårds Vænge Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT UR. 9. ISHØJ KOMMUNE. I OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Vestmotorvejens sydlige gren, Ishøj Stationsvej, Ishøj Parkvej

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

LOKALPLAN 183. for Agernvej, Oldenvej og Virum Stationsvej 165-180 i Sorgenfri Bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 183. for Agernvej, Oldenvej og Virum Stationsvej 165-180 i Sorgenfri Bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 183 for Agernvej, Oldenvej og Virum Stationsvej 165-180 i Sorgenfri Bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen... 1 Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold

Læs mere

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. O 3(tø7.36_

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. O 3(tø7.36_ Matr.nr. 2bø og 2ec Ringkjøbing Markjorder. Anmelder: Advokaterne Knud Dalgaard- Knudsen & Mogens Jepsen, Ringkjøbing. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 30IYS"

Læs mere

Lokalplan 257. for Aurehøj Gymnasium

Lokalplan 257. for Aurehøj Gymnasium Lokalplan 257 for Aurehøj Gymnasium INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 257 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Lokalplan 271. for et område ved Sankt Lukas Vej

Lokalplan 271. for et område ved Sankt Lukas Vej Lokalplan 271 for et område ved Sankt Lukas Vej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 271 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7 Forslag Lokalplan 70.7.1 Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.7 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Herlev kommune.

LOKALPLAN NR. 8. Herlev kommune. LOKALPLAN NR. 8 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 8 vedrører kædehusbebyggelsen ved Havlykkevej og Stokkemarkevej. Udover at fastlægge, at området kun må anvendes til boligformål, og

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Lokalplan nr. 71 for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Februar 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af Den

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Pris: 50,00 kr. VEDTÆGTER. For. Dyssegårdens Grundejerforening. samt deklaration for området.

Pris: 50,00 kr. VEDTÆGTER. For. Dyssegårdens Grundejerforening. samt deklaration for området. Pris: 50,00 kr. VEDTÆGTER For Dyssegårdens Grundejerforening samt deklaration for området. Marts 2000 1. 1: Foreningens navn er: "Dyssegårdens Grundejerforening". MEDLEMMER Foreningens medlemmer er de

Læs mere

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV -~ LANGESKOV b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR.15 1982. LANGESKOV KOMMUNE Lokal plan nr.15 for et boligområde Langeskov by. (Tillæg nr.2 til lokaiplan nr.1). 1.aug.1982 J.nr.O1.02.05.P16/300-82 1. LANGESKOV

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Delvis ophævelse af Lokalplan 46(planid

Delvis ophævelse af Lokalplan 46(planid Delvis ophævelse af Lokalplan 46(planid 179067 Erhvervs- og bolig område Tommerup st. Indholdsfortegnelse Redegørelse Delvis ophævelse af Lokalplan 46..................................................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.240

LOKALPLAN NR. 004.240 LOKALPLAN NR. 004.240 For et område i Christiansminde 4 SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokaiplan En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV VEDTAGET marts 1979 i Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme,

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2 i Herlev kommune.

LOKALPLAN NR. 2 i Herlev kommune. LOKALPLAN NR. 2 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 2 vedrørende et stort set ubebygget område øst for Højsletten og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

LOK.ALPLAN 31 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM TRANEGÅRDS- VEJ OG ØRE HØJ ALLE I GENTOFTE KOMMUNE 1982

LOK.ALPLAN 31 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM TRANEGÅRDS- VEJ OG ØRE HØJ ALLE I GENTOFTE KOMMUNE 1982 LOK.ALPLAN 31 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM TRANEGÅRDS- VEJ OG ØRE HØJ ALLE I GENTOFTE KOMMUNE 1982 APRIL 1982 LOKALPLÅN NR31 FOR ET OMRÅDE MELLEM TRANEGÅRDSVEJ OG ØREHØJ ALLE BYGN I NGSVÆSENET GENTOFTE

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Område nord for Toftekærsvej Vadgård kvarter

Område nord for Toftekærsvej Vadgård kvarter Lokalplan 171 Område nord for Toftekærsvej Vadgård kvarter Gladsaxe Kommune 2004 Hvorfor lokalplan? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

INDLEDNING. 1. Lokalplanens indhold

INDLEDNING. 1. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 107 for et område mellem Sankt Markus Allé, Vodroffsvej, Frederiksberg Gymnasium, Niels ebbesens Vej, Svend Trøsts Vej og Forchhammersvej September 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 92. for et område omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej

Lokalplan nr. 92. for et område omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej Lokalplan nr. 92 for et område omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej Marts 1996 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej.

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser før et område, f eks øm : - anvendelse - udstykning - vej- øg stiforhold - placering øg udformning af bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

af 26. juni 1975) fastsættes herved ffllgende bestemmelser for det i C, 2 nævnte område.

af 26. juni 1975) fastsættes herved ffllgende bestemmelser for det i C, 2 nævnte område. Matr.nre. 15n, 15an, 15ar, 15bb, 15bc, 15bd, 15b1, 15cc, 16a, 16f0, 16ar, 16as, 16ay, 16bv, 16ce, 16cv, 16cr, 16da, 16dp, 16dy, lodae, 16dq5, 16en, lgem, 16et, 16eu, 16ev, 16fc, 16ff, 16fg, 16fi, 16fk,

Læs mere

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ (@STERAGER). INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplan GL 61 2 Kortbi lag 1. INDLEDNING. Lokalplan GL 61 er endeligt

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 34 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 34 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 34 vedrører et område øst for Grønsvinget og nord for Vingetoften. Området er udnyttet til boligbebyggelse i form af ens gårdhuse.

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3 Forslag Lokalplan 70.3.1 Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.3 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM BERNSTORFFSVEJ OG HENNINGSENS ALLE 1983

LOKALPLAN LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM BERNSTORFFSVEJ OG HENNINGSENS ALLE 1983 LOKALPLAN 34 ( LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM BERNSTORFFSVEJ OG HENNINGSENS GENTOFTE KOMMUNE ALLE 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE LUFTFOTO AF LOKALPLANOMRÅDET Side i LOKALPLANENS FORMÅL 2 LOKALPLANENS INDHOLD

Læs mere

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 Erhvervs- og bolig område Tommerup st. Indholdsfortegnelse Redegørelse Delvis ophævelse af Lokalplan 46.................................................. 4

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Kratlodden/Kærlodden", Ballerup kommune.

VEDTÆGTER. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Kratlodden/Kærlodden, Ballerup kommune. GRUNDEJERFORENINGEN KRATLODDEN/KÆRLODDEN VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Kratlodden/Kærlodden", Ballerup kommune. 2 Område og medlemmer. Foreningen omfatter matr.

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej

For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej Juni 00 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. FOR EN BOLIGBEBYGGELSE VED TROELSTRUPVEJ Denne redegørelse har til formål kort at orientere om de eksisterende forhold og

Læs mere