Tjekliste. Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjekliste. Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op."

Transkript

1 Skriveguide 2007

2 Tjekliste Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op. Sproget skal være aktivt, konkret og afvekslende. Ordvalg og vendinger skal være nutidige. Forklar eller omskriv vanskelige ord. Skab sammenhæng mellem sætninger. Brug overskrifter til at give overblik. Læs altid korrektur.

3 Indholdsfortegnelse Sprogpolitik og skriveguide... 2 Overskrifter... 4 Korte og naturlige sætninger... 5 Skriv aktivt og konkret... 6 Skriv klart og nutidigt... 7 Ord skal være til at forstå... 8 Afveksling og sammenhæng... 9 Breve s Afgørelser Grammatik Ordbog Eksempler på forskelligt sprog Til notater

4 Sprogpolitik og skriveguide Skatteministeriets sprogpolitik Skatteministeriets sprogpolitik gælder for al skriftlig kommunikation i Skatteministeriets departement, Landsskatteretten og SKAT. Og den gælder, uanset om vi skriver til hinanden eller til borgere, virksomheder eller rådgivere. Sprogpolitikkens kerne er, at vi skriver med modtageren i centrum, at vi skriver korrekt og forståeligt, og at vi skriver imødekommende. Da Skatteministeriets departement, Landsskatteretten og SKAT skriver meget forskellige typer tekster, har vi hver især vores skriveguide med sproglige retningslinjer, gode råd om sprog og skrivevaner og eksempler på godt sprog. Landsskatterettens skriveguide Landsskatterettens skriveguide retter sig mod al skriftlig kommunikation i Landsskatteretten. Den måde, Landsskatteretten kommunikerer på, har stor betydning for, hvordan vi bliver opfattet. Derfor ønsker Landsskatteretten, at den skriftlige kommunikation skal være af høj kvalitet, og at det faglige indhold skal være i orden. Den sproglige form skal være klar, korrekt, forståelig og tidssvarende. Sprog og stil skal afspejle, at Landsskatteretten leverer et troværdigt og sagligt produkt samtidig med en venlig og effektiv service. Skriveguiden indeholder en generel del, der handler om sprogbrugen i alle former for skriftlig kommunikation i Landsskatteretten. Herefter beskrives sprogbrugen i de sammenhænge, der er særligt relevante for Landsskatteretten: breve, s og afgørelser. Sidst i guiden kan du finde en oversigt over grammatiske spørgsmål, såsom brug af komma og forkortelser. Modtager Landsskatterettens skriftlige kommunikation har forskellige modtagere. Inden du skriver, bør du tænke over, hvem modtageren er. Hvilke forudsætninger har modtageren for at forstå det, du skal skrive om? Hvad er vigtigst for modtageren? Hvordan kan du formulere dig, så det, du skriver, bliver klart og forståeligt? 2

5 Breve Når du skriver breve til personer, der ikke er vant til at kommunikere med Landsskatteretten, kan det være nødvendigt at uddybe formålet med brevet. Det skal stå klart for modtageren, hvad du ønsker, og hvordan han skal reagere på brevet. Afgørelser Vores kendelser og afgørelser retter sig mod personer med meget forskellige sproglige forudsætninger. Juraen er ofte kompliceret, men det sprog, vi bruger, skal ikke gøre juraen mere kompliceret. Sproget i en afgørelse skal kunne læses og forstås af personer, der ikke er vant til at læse komplicerede tekster, og som ikke har kendskab til jura og skat. Dette gælder også afgørelser, der retter sig mod personer med kendskab til jura. 3

6 Overskrifter En overskrift skal kort og præcist fortælle læseren, hvad den efterfølgende tekst handler om. Den skal gøre det lettere at finde rundt i teksten og give et overblik. En overskrift skal ikke fylde mere end én linje. Skriv ikke vedrørende, angående eller ad. Det er overflødigt. Sæt ikke punktum eller kolon efter overskriften. Spørgsmål til sagens faktum Bekræftelse af mødedato Afgørelser skab overblik og gå direkte til sagen I afgørelser og kendelser med flere punkter, der behandles i forskellige afsnit, skrives overskrifter for de enkelte punkter med fed og understreget, men med samme skriftstørrelse som den øvrige tekst. Advokatudgifter Sagens oplysninger Skatteankenævnets afgørelse... I de enkelte afsnit af en afgørelse kan det lette overblikket at anvende kursiverede overskrifter uden fed og understregning. Klagerens påstand og argumenter Sagens formalitet Kursusudgifter Når du anvender overskrifter, er det ikke nødvendigt at indlede med Klageren har anført, at, Klageren har yderligere anført, at og Landsskatteretten bemærker, at osv. Skriv direkte om selve argumentet. Så træder tekstens indhold klart frem. 4

7 Korte og overskuelige sætninger Hvor lang skal en sætning være? En sætningslængde på 15 til 18 ord i gennemsnit giver et professionelt og læsbart sprog. Pas på med at bruge såkaldte sætningsforlængere som idet, hvilket, hvorfor, hvoraf og ligesom. De kan godt have en fornuftig virkning, men de kan også gøre sætningerne lange og uoverskuelige. Sæt punktum Overvej altid, om lange sætninger kan deles op i flere korte sætninger. Sæt punktum. Det gør teksten let at læse. Korte afsnit Korte afsnit gør teksten mere læsevenlig og overskuelig. Når teksten deles op i afsnit, gøres det klart for læseren, hvilke sætninger der handler om samme spørgsmål. 5

8 Skriv aktivt og konkret Pas på passive former Udsagnsord har en aktiv og en passiv form. Aktiv: Passiv: Passiv: Retten afsiger kendelse. Kendelsen afsiges. Kendelsen bliver afsagt. Der er ikke i sig selv noget galt med den passive form. Den kan være praktisk i visse sammenhænge, f.eks. i notater og referater eller blot som afveksling. Men i et brev kommer den nemt til at skabe et upersonligt og uengageret forhold til modtageren. I breve bør du derfor overvejende bruge den aktive form: De skal indsende skatteankenævnets sagsfremstilling. Brug udsagnsord Hold øje med navneord, som ender på -ing og -else, (de såkaldte verbalsubstantiver) f.eks. indsendelse og godkendelse. De giver et abstrakt og kedeligt sprog. Det er mere konkret, levende og forståeligt at bruge udsagnsordene indsende og godkende. Skriv heller ikke Forinden behandling af sagen kan finde sted, når det lige så godt kan hedde Før vi kan behandle Deres sag. Med henblik på belysning af sagen Til bekræftelse af Foretage udbetaling Rette telefonisk henvendelse Til brug for vurdering af Meddelelse af fristforlængelse Der skal ske underretning af klageren - For at belyse sagen - For at bekræfte - Udbetale - Ringe - For at vurdere - Forlænge fristen - Klageren skal have besked 6

9 Skriv klart og nutidigt Bagvendte ordstillinger og nutidigt sprog Det er hverken nutidigt eller nødvendigt at benytte bagvendte ordstillinger. Bagvendt ordstilling Det af skatteankenævnet udøvede skøn Den af kontorchefen fastsatte frist Nutidigt sprog Skatteankenævnets skøn Den frist, kontorchefen har fastsat Det er heller ikke nutidigt at skrive f.eks. De har indgivet begæring om genoptagelse. I stedet kan du skrive De har bedt Landsskatteretten om at genoptage Deres sag. Papirord Der er mange ord, som vi aldrig ville drømme om at bruge i vores talesprog, men som vi jævnligt bruger i vores breve. Disse ord kaldes papirord. En sætning som Under henvisning til ovennævnte skrivelse, hvori De udbad Dem yderligere oplysninger, fremsendes hoslagt er fyldt med papirord. Sætningen kunne i stedet lyde Som svar på Deres brev, hvor De bad om flere oplysninger, sender jeg som er vedlagt. Papirord Nutidige ord Klageren og dennes ægtefælle - Klageren og hans/hendes ægtefælle Fornøden - Nødvendig Forinden - Inden/før Fremsende - Sende Hvorledes - Hvordan Indeværende år - I år Nærværende - Denne Påbegynde - Begynde Samtlige - Alle Skrivelse - Brev Såfremt - Hvis Undertegnede - Vi/os/jeg/mig Opstart - Start Ord behøver ikke være ubrugelige, bare fordi de virker gammeldags. Men overvej altid, hvorfor du ønsker at skrive f.eks. såfremt, på foranledning af eller skrivelse. Hvis det kun er af gammel vane, så brug et nutidigt ord i stedet. 7

10 Ord skal være til at forstå Fagudtryk I den juridiske verden findes der mange særlige ord og udtryk, som dækker et bestemt forhold eller område præcist og entydigt. En hel del af dem har du lært gennem dit arbejde eller under din uddannelse. En almindelig borger vil have meget svært ved at gennemskue betydningen af mange af disse fagudtryk. Ville du selv forstå ord som debitor, dissens og succession, hvis du ikke havde en baggrund inden for skatteret? Nogle fagudtryk kan erstattes med mere forståelige ord uden at det går ud over præcisionen. Væn dig til at bruge gode, danske ord, hvor det er muligt. Hvis du ikke kan erstatte ordet, så brug et par linier på at forklare, hvad det dækker. Renteudgifter kan som udgangspunkt fradrages på forfaldstidspunktet. Det betyder, at udgifterne kan fradrages på det tidspunkt, hvor skatteyderen har pligt til at betale renterne. Undgå misforståelser Nogle ord skal du være varsom med at bruge, fordi de kan misforstås. Det er ord som f.eks. opgive, som i dagligsproget betyder at give op. Altså en helt anden betydning end i Du skal opgive din nye adresse. Lange og sammensatte ord Lad dig heller ikke friste til at bruge eller konstruere lange sammensatte ord. For almindelige læsere er de vanskelige at overskue, hvis de da overhovedet bliver forstået: Lange, sammensatte ord Anvendelsesbestemmelserne Dispensationsmulighed Tilbagebetalingsspørgsmålet Tilknytningskriterium Opløs den type ord til flere kortere ord, eller forklar, hvad du mener. 8

11 Afveksling og sammenhæng Skriv afvekslende Flere sætninger i træk, der indledes med det samme ord, giver et ensformigt sprog. Prøv derfor at variere begyndelsesordene og ordvalget i dine sætninger. Det kan ofte gøres ved at ændre på ordstillingen. Skab sammenhæng mellem sætninger Du kan vise sammenhængen mellem sætninger ved at bruge småord som derfor, da, imidlertid, nemlig, således og også. De binder sætningerne sammen. Ord som ovennævnte og nedenstående virker tunge, og de får læseren til at springe i teksten. Skriv, hvad du henviser til: aftalen, brevet af 29. maj, rejsen til Azorerne osv. Du kan også bruge denne/dette, hvis du henviser til noget i den foregående sætning. 9

12 Breve De eller du? Som udgangspunkt er tiltalen i breve De, men det vil ofte virke mere naturligt at skrive du, hvis man selv har talt med personen, eller hvis der svares på en henvendelse, hvor du-formen er anvendt. Landsskatteretten, kontoret og jeg Landsskatteretten omtales første gang som Landsskatteretten og herefter som retten eller vi. Kontoret omtales første gang som Landsskatterettens kontor og herefter kontoret. Jeg anvendes i mere personlige svarbreve. Indled nutidigt og uden omsvøb Gå direkte Direkte til og sagen uden omsvøb uden omsvøb. Landsskatteretten har modtaget Deres brev af 4. november Landsskatteretten afgør sagen på et retsmøde. Med omsvøb Landsskatteretten skal herved bekræfte modtagelsen af Deres skrivelse af den 4. november Landsskatteretten skal under henvisning til Deres skrivelse meddele, at der afholdes retsmøde i sagen. Nutidigt De har den 4. april 2002 skrevet og bedt om Ikke nutidigt Ved skrivelse af 4. april 2002 har De rettet henvendelse til Landsskatteretten med anmodning om 10

13 Skab overblik Del din tekst op i overskuelige afsnit, og brug overskrifter. Hvis du har spørgsmål eller vil have modtageren til at indsende oplysninger eller lignende, kan du benytte punktopstillinger til at skabe overblik. Relevante informationer i den rigtige rækkefølge Det vigtigste budskab eller konklusionen bør stå tidligt i brevet især i lange og komplicerede breve. I lange breve er det normalt en god ide at følge en disposition. Forestil dig, at du fører en samtale med modtageren, og besvar de spørgsmål, modtageren sandsynligvis vil stille, når han sidder med brevet. Gør det helt klart for modtageren, om han skal foretage sig noget, f.eks. indsende materiale eller oplysninger. Fjern alle oplysninger, som ikke er relevante for modtageren. Med venlig hilsen Vi afslutter vores breve med Med venlig hilsen. Det er venligt og imødekommende at slutte af med Hvis De har spørgsmål, er De velkommen til at ringe til mig. Det virker mere oprigtigt og letlæseligt end Såfremt der er spørgsmål vedrørende ovenstående, kan De rette henvendelse til undertegnede. Under Med venlig hilsen angiver vi vores navn og titel. Det hele venstrejusteres. 11

14 s Mange af de hensyn, der gør sig gældende for breve, gælder også for s. s anses dog generelt for en mere uformel kommunikationsform, og det har betydning for sproget. Men husk, at s også skal skrives i et godt sprog, og at retskrivning og tegnsætning skal være korrekt. Udfyld emnefeltet Udfyld altid emnefeltet. Det er irriterende at få mails, hvor man ikke straks kan orientere sig om indholdet. Indledning Hvis du selv tager initiativ til en henvendelse til en borger eller en repræsentant, kan du gå direkte til sagen. I din klage til Landsskatteretten har du bedt om et møde med Landsskatterettens sagsbehandler. Jeg foreslår, at vi holder et møde i uge 42 eller uge 43. Du kan ringe til mig på tlf , så vi kan aftale nærmere. Hvis du svarer på en henvendelse, virker det venligt og professionelt at indlede med at takke for henvendelsen. Tak for din , hvor du spørger, hvornår Landsskatteretten træffer afgørelse i din sag. Jeg forventer, at Det er meget forskelligt, hvordan indledninger som Kære Jens Jensen og Hej Ole Olsen opfattes. Vær opmærksom på, at mange opfatter kære som en hilsen, der kun anvendes over for venner og familie, mens hej af nogle opfattes som en lidt for afslappet hilsen. De eller du? Medmindre modtageren selv skriver De, er det mest naturligt at skrive du i en . Afslutning Ligesom i breve slutter vi af med Med venlig hilsen, navn, stilling, Landsskatteretten. Husk at oplyse telefonnummer og evt. fax-nummer. 12

15 Afgørelser Afgørelsens opbygning Landsskatterettens konklusion er det vigtigste budskab i vores kendelser og afgørelser. Den står derfor først. Herefter følger sagens faktum, den afgørelse, der klages over, klagerens påstande og argumenter og endelig Landsskatterettens begrundelse. For at gøre afgørelsen mere overskuelig, indledes hvert afsnit med en overskrift. Læs mere i afsnittet Overskrifter. Deltagerne i sagen Når klageren er en fysisk person, benævnes han eller hun klageren. Hvis klageren er et selskab, en fond eller en forening, omtales den som udgangspunkt som selskabet, fonden eller foreningen. Indgår der flere selskaber, fonde eller foreninger i sagens faktum, kan selskabet mv. omtales med sit fulde navn. Det vil ofte være lettere at forstå sagens faktum, hvis du omtaler hovedanpartshaveren i et selskab, der klager, som selskabets hovedanpartshaver eller hovedanpartshaveren. Det samme gælder datterselskaber, moderselskaber osv. og personlige relationer, f.eks. ægtefæller, døtre og fædre. En advokat, en revisor og andre, der repræsenterer klageren i sagen i Landsskatteretten, omtales som repræsentanten. I skattesager og i told- og afgiftssager, hvor klagen vedrører en afgørelse truffet af SKAT, omtales myndigheden altid som SKAT uanset, hvilket skattecenter eller samarbejde, der har truffet afgørelse. Hvis klagen vedrører en kendelse fra et skatteankenævn, omtales myndigheden som skatteankenævnet og herefter nævnet. I vurderingssager benævnes myndigheden vurderingsankenævnet og herefter nævnet. Henvisninger til love Når der henvises til en lovbestemmelse, skal lovens almindeligt anvendte navn benyttes. Eksempelvis skal en henvisning til 16, stk. 4, i lov om påligning af indkomstskat til staten gengives som ligningslovens 16, stk. 4. Brug aldrig forkortelser, og husk, at navne på love altid skrives med små forbogstaver. 13

16 Paragraftegn og navne på love virker på mange mennesker som en stopklods, der gør hele sætningen uforståelig. Hvis du først gengiver indholdet af en lovbestemmelse og derefter henviser til paragraffen, bliver teksten meget lettere at læse. Renteudgifter vedrørende gæld fradrages som udgangspunkt ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvor renten forfalder til betaling. Det fremgår af ligningslovens 5, stk. 1, 1. pkt. Når du gengiver en bestemmelse på denne måde, kan du fremhæve de dele, der er relevante i den konkrete sag. De irrelevante dele kan udelades. I nogle situationer er det mest praktisk at citere lovbestemmelser direkte: Ligningslovens 5, stk. 1, har følgende ordlyd: Renteudgifter vedrørende gæld fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori renten forfalder til betaling, jf. dog stk. 2, 5, 6 og 7. Det samme gælder for udgifter til løbende provisioner eller præmier for lån, som den skattepligtige optager, og for præmier og lignende løbende ydelser for kaution for den skattepligtiges gæld, jf. 8, stk. 3, litra a og b. Du skal angive lovens nummer og datering, hvis du henviser til en tidligere gældende udgave af loven, eller hvis der er andre særlige grunde til det. ligningslovens 16, stk. 4 (lovbekendtgørelse nr. 869 af 15. november 1995) Brug ikke udtryk som in fine, in contrario og lignende. Hvis læseren af kendelsen ikke er jurist eller latinkyndig, vil udtrykkene i bedste fald være uforståelige. Henvisninger til afgørelser, meddelelser og cirkulærer Henvisninger til afgørelser skal som udgangspunkt angive, hvem der har truffet afgørelsen, afgørelsens dato, og hvor afgørelsen er offentliggjort. Eksempelvis Højesterets dom af 1. september 2006, offentliggjort i SKM (www.skat.dk). Når du henviser til en afgørelse under Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse, bør du henvise til SKM-nummeret, hvis afgørelsen er offentliggjort på 14

17 En henvisning til en meddelelse eller et cirkulære skal angive, hvem der har udstedt det, hvilket år det er udstedt og dets nummer. Eksempelvis SKATs meddelelse i SKM eller Told- og Skattestyrelsens cirkulære Citater Citater skrives i skriftstørrelse 11, enkelt linieafstand og med indrykning af margen i højre og venstre side. Undertegnede, Palle Mortensen, erklærer på tro og love, at min nabo, Carl S. Mart, kun har brugt sin virksomheds Lamborghini til erhvervsmæssig kørsel. Carl har altid båret slips og habit, når han satte sig bag rattet. Jeg har set mange forskellige kvinder i bilen, men aldrig Carls kone eller andre familiemedlemmer. Med venlig hilsen Palle Når du skriver et citat med indrykning i margen, skal du ikke sætte anførselstegn omkring citatet. Citatets ordlyd, retskrivning mv. skal være identisk med originalens. Talopstillinger og tabeller Vi laver ofte talopstillinger og tabeller i vores afgørelser. Talopstillinger Højrestil indholdet i kolonner, der indeholder tal. Understreg overskriften i hver kolonne hvis der er en overskrift. Understreg det sidste tal i kolonnen, hvor tallene skal lægges sammen. Nul kroner skrives som 0 kr. Linieafstanden skal være den samme som i resten af dokumentet. Kun ved citater ændres linieafstanden til 1. Negative tal og minus skrives med fortegnet Multiplikation angives med x Division angives med / Husk mellemrum mellem tal og matematiske tegn og symboler, eksempelvis 95 % 15

18 Opremsninger Det kan i nogle tilfælde lette overblikket over opremsninger at benytte punktopstillinger eller opstillinger med tankestreger. Opremsninger bør ikke skrives som en række sætninger, der indledes med at. Det er let at skrive, men ikke let at læse. Direkte sprog i begrundelsen drop indpakningen! En god begrundelse er faglig korrekt, men den skal også være til at forstå for andre end skatteeksperter. Landsskatterettens begrundelse er den del af afgørelsen, der interesserer læseren mest. Det er derfor vigtigt, at den er klar og til at forstå. Hvis du skriver i et direkte, klart og letlæseligt sprog, tvinger du samtidig dig selv til at skrive en begrundelse, der er holdbar. En indholdsløs begrundelse bliver nemlig hurtigt afsløret, når sproget er klart. Klart sprog giver bedre indhold. Gør læseren en tjeneste: Drop indpakningen! Direkte og klart Udgiften til kurset i sumobrydning er ikke en driftsomkostning. Indirekte og indpakket Landsskatteretten finder på baggrund af de foreliggende oplysninger, at den afholdte udgift til kurset i sumobrydning ikke kan anses for en driftsomkostning. Ingen tunge indledninger Der er ingen grund til at indlede hver sætning med Landsskatteretten vurderer, at osv. Afsnittets overskrift afslører, at det, der står, er Landsskatterettens vurdering. 16

19 Grammatik Komma De kommaregler, Landsskatteretten bruger, svarer til det traditionelle, grammatiske komma kryds og bolle-komma. Landsskatteretten anvender komma foran ledsætninger, selv om det efter reglerne er valgfrit. Det er ikke let at sætte korrekt komma. Opfrisk dine kommakundskaber med denne korte gennemgang af reglerne. 1) Sæt komma mellem helsætninger Retsmedlemmerne klappede, og fuldmægtigen bukkede. Enten er han syg, eller også er han bortrejst. Retslokalet er hundekoldt, for vinduet har stået åbent. 2) Komma foran at? Foran en navnemåde, dvs. et udsagnsord i at-form (at få eller at fungere), sættes der normalt aldrig komma. Hvis du er i tvivl, så husk, at det er lettere at læse en tekst, hvor der mangler et komma, end en tekst, hvor kommaerne er sat forkert foran at, som og der. Det vil kræve en stor indsats at få sagen afsluttet. Vi tror, at det vil lykkes. 3) Komma i lovhenvisninger Ligningslovens 5, stk. 1, er kompliceret 4) Sæt komma i opremsninger Han købte kartofler, gulerødder og blomkål. Mødet var dels for langt, dels for kedeligt. På én måde var det godt, på en anden måde skidt. 5) Sæt komma ved bydemåde Husk, at du skal aflevere sagen senest mandag. Stop, eller jeg skyder! Hent brevet, og send det i dag. 17

20 6) Sæt altid komma omkring ledsætninger Hvis udstillingen stadig er åben, tager vi derud. Vi ved, at når tiden er inde, slår ministeren til. Selv om de siger, det bliver regnvejr, tager vi i skoven. Ved chefen overhovedet, hvem der var med? Der er ingen, der ved, hvem vi skal spørge. 7) Sæt komma omkring indskudte sætninger Dette problem, som mange kender til, er uløseligt. Afdelingen, der lige var blevet moderniseret, er lukket. 8) Sæt altid komma (eller et andet tegn) foran men Vi ser ikke fjernsyn, men læser TfS. Sagsbehandlingen var langsom, men værd at vente på. Trætte, men ulykkelige kom de tilbage. 9) Sæt komma mellem stillingsbetegnelser og titler Formand for bestyrelsen, cand. jur. Hanne Petersen Informationskonsulent, journalist Søren Hansen 10) Sæt kun komma foran hv-ordet I ledsætninger med et hv-ord (hvad, hvem, hvilke, hvor m.fl.), sættes kommaet altid foran hv-ordet aldrig foran et senere der: Ved I, hvor mange af Landsskatterettens medarbejdere der vil med? Der blev stemt om, hvilke af de mange forskellige forslag fra personaleforeningen der var bedst. Du kan finde alle kommareglerne på 18

21 Store og små bogstaver SKAT SKATs afgørelse Skatteministeriet Skatteministeren (embedet) departementschefen Landsskatteretten Landsskatterettens kontor Skattecenter Hjørring Skatteankenævnet i Køge Københavns Kommune skattemyndigheden Folketingets Ombudsmand Højesteret Højesterets dom af CPR-nr. pc eller: ministeriet eller: skatteminister Jensen (personen) eller: retten eller: kontoret eller: skattecentret eller: skatteankenævnet eller: kommunen eller: ombudsmanden eller: højesteretsdommen Bemærk, at navnet på en lov altid skrives med lille begyndelsesbogstav. statsskatteloven lov om erhvervelse af fast ejendom Tiltaleord som De, Dem, Deres og I skrives altid med stort, mens du, jer, jeres og vores altid er med småt. Forkortelser Du skal kun gå ud fra, at de mest almindelige forkortelser er kendte: bl.a., ca., osv., f.eks. og kr. Derimod er forkortelser som d.d., etc., og p.t. ikke umiddelbart gennemskuelige. Brug derfor så få forkortelser som muligt. Det er meget begrænset, hvad du sparer af tid og plads ved at forkorte et ord eller et udtryk. Forkortelser med store bogstaver har apostrof i ejefald: EU s, HK s, FN s men ikke når der bruges forkortelsespunktum: BT.s læsere, Kbh.s kulturliv. Der bruges normalt bindestreg i sammensætninger: tv-apparat, pc-program, EU-forslag. 19

22 Ordbog Akter Bilag Anbringender Synspunkter, argumenter Begæring Anmodning Beramme Fastsætte Eks.: Retsmødet er fastsat til Berigtige 1. Betale 2. Rette (dom) 3. Afslutte (dødsbo) Beror Eks. 1: Sagens bilag beror i SKAT skriv i stedet SKAT har sagens bilag Eks. 2: Sagen beror på skriv i stedet Sagen venter på Eks. 3: Afgørelsen beror på skriv i stedet Afgørelsen afhænger af Erklæring Eks.: SKATs erklæring skriv i stedet SKATs udtalelse Erlægge Betale Landsskatteretten finder Formuleringen benyttes normalt ikke. Skriv i stedet i direkte form se afsnittet om direkte sprog i begrundelsen. Forfald Eks.: Gyldig grund til ikke at møde 20

23 Forhandling Møde med Landsskatterettens sagsbehandler Hense til Lægge vægt på, tage hensyn til Kontorindstilling Kontorets forslag til afgørelse Lægge til grund Denne formulering bruges kun om faktiske omstændigheder ikke om juridiske vurderinger. Påkende Tage stilling til, træffe afgørelse om Påklage Klage over Påklaget afgørelse Den afgørelse, der er klaget over Stadfæste Eks.: den påklagede ansættelse vil herefter være at stadfæste skriv i stedet Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse Tage bekræftende til genmæle Eks.: Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i sagen skriv i stedet Skatteministeriet accepterede ved domstolene skatteyderens krav om... 21

24 Eksempel på kancellisprog Palle Hansen Kongevejen Nykøbing Dato: 13. juni 2007 CPR-nr Vedr.: Klage over Nykøbing Skatteankenævns afgørelse ang. indkomståret 2006 vedr. hr. Hansen I anledning af Deres skrivelse af 11. juni 2007, hvori der er fremsat indsigelser vedr. den fremsendte kt.indstilling af 29. maj 2007 vedr. ovennævnte sag, ligesom det er anført, at der fortsat begæres retsmøde, skal man herved meddele, at De i h.t. sfl 44, stk. 3, jf. stk. 1 (lovbktg. 907 af 28/8 2006) ikke har krav på retsmøde, hvorfor sagen i overensstemmelse med det i kt.indstillingen anførte fremmes til afgørelse ved skriftlig votering i overensstemmelse med bestemmelserne i 13, stk. 1. Fremsendelse af kommentarer til sagen skal ske inden 14 dage fra dato. I modsat fald afsiges kendelse på det foreliggende grundlag. Henvendelse i sagen skal stiles til undertegnede. Mvh. Th. Øhrkage Eksp.sekr. 22

25 Eksempel på nutidigt sprog Palle Hansen Kongevejen Nykøbing Dato: 13. juni 2007 CPR-nr Klage over Nykøbing Skatteankenævns afgørelse for indkomståret 2006 Tak for Deres brev med kommentarer til kontorets forslag til afgørelse. De spørger i brevet, hvorfor sagen ikke kan blive drøftet på et retsmøde. Landsskatteretten mener, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, og at det er overflødigt at behandle den på et retsmøde. Reglerne om, hvornår en sag kan blive behandlet på et retsmøde, fremgår af skatteforvaltningslovens 44. Jeg har vedlagt en kopi af reglerne. Hvis De har flere kommentarer til kontorets forslag til afgørelse, skal De sende dem til Landsskatteretten senest den 28. juni Herefter træffer Landsskatteretten afgørelse i sagen. De er velkommen til at ringe til mig, hvis De har spørgsmål. Med venlig hilsen Bente Rahr Fuldmægtig 23

26 Til notater 24

27 Det latinske objurgation betyder skænde, medens oblektation betyder glæde. Man bør derfor holde sig til vore egne udtryk i daglig tale! Storm P., 1943 Gengivet med tilladelse fra Storm P. Museet

28 Kontakt til Landsskatteretten Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V Telefon: Mandag-torsdag 9-16 Fredag 9-15 Telefax: Bankkonto: Reg. nr. 5010, konto nr CVR.nr Mail: EAN-nr Udgivet af Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V Layout Scheuer Kommunikation ApS ( ) Tryk Kailow Graphic A/S

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden.

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden. Det er ikke det du skriver......det er måden du gør det på!! SPROGHÅNDBOG November 2008 Forord Hver dag skriver vi til mange forskellige målgrupper: Borgere, foreninger, organisationer, kommuner, styrelser,

Læs mere

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Indholdsfortegnelse Godt sprog er vigtigt 5 Relevans for modtageren 6 Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Gør teksten overskuelig

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale. Side 1 af 8

Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale. Side 1 af 8 Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret Introduktionsmateriale Side 1 af 8 Processpil i skatteret Landsskatteretten arrangerer i samarbejde med Københavns Universitet i foråret

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Landsskatteretten. Processpil i skatteret. Introduktionsmateriale

Landsskatteretten. Processpil i skatteret. Introduktionsmateriale Landsskatteretten Processpil i skatteret Introduktionsmateriale Københavns Universitet Processpil i skatteret efteråret 2015 Skatteankestyrelsen arrangerer i samarbejde med Københavns Universitet og PwC

Læs mere

Sprogpolitik og skriveguide

Sprogpolitik og skriveguide Sprogpolitik og skriveguide derfor! Vi taber ikke nogen ved at skrive enkelt og letforståeligt. Men vi taber nogen ved ikke at gøre det. Borgerne skal kunne forstå, hvad Københavns Kommune kommunikerer,

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Landsskatteretten og Århus Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale

Landsskatteretten og Århus Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale Landsskatteretten og Århus Universitets processpil i skatteret Introduktionsmateriale Processpil i skatteret efteråret 2015 Skatteankestyrelsen arrangerer i samarbejde med Aarhus Universitet i efteråret

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Den 1 0 JUNI 1998. Vejledning om sagsanlæg:

Den 1 0 JUNI 1998. Vejledning om sagsanlæg: LANDSSKATTERETTEN Den 1 0 JUNI 1998 I/S Guldbæk Vandværk v/ Z J.nr.: 661-1637-0001 Under henvisning til Deres klage over opgørelse af den afgiftspligtige mængde i relation til lov om afgift af ledningsført

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013 - 1 Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens 140-143 - SKM2013.404.BR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file.

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file. Midtjylland Kundeservice Toldbodgade 3 8900 Randers C Victor Chandler International 50 Town Range Gibraltar Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 30. oktober 2009 J.nr. 09-146109,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Skatteministeriet, 04-711-30 den 11. oktober 2004 UDKAST 5 Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Kapitel

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Sådan kommunikerer vi! Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Sådan kommunikerer vi! Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Om kommunikationspolitikken 5 Hvem skriver du til? 6 Tekstens struktur 7 Korrektur 8 Faldgruber

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Indledning Formålet med denne beretning er at informere om skatteankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar 2010 til 31.

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Tekstrevisionens omfang Denne tekstrevision omfatter ikke hele websitet www.danskebank.dk, idet den udelukkende koncentrerer sig om en

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem)

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem) 21 sproglige dødssynder (og hvordan du undgår dem) Kære læser Vi håber, at du vil få gavn af vores lille e-bog om klassiske sproglige fejl. Send endelig bogen videre til kollegaer, venner, familie eller

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

N AALA KK ERSUISUT.~ Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37 spm.

N AALA KK ERSUISUT.~ Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37 spm. Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement N AALA KK ERSUISUT.~ GOVERNMENT OF GREENLAND I) Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Maximillian Schwarz, Nordre Fasanvej 900, 2200 København N

Maximillian Schwarz, Nordre Fasanvej 900, 2200 København N Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V Århus C den 19. Oktober 2009 Maximillian Schwarz, Nordre Fasanvej 900, 2200 København N Som repræsentanter for vores klient, Maximillian Schwarz,

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Anmodning om bindende svar

Anmodning om bindende svar Anmodning om bindende svar Dette dokument er bygget op, så de oplysninger, der sættes ind i dokumentet, umiddelbart kan indgå i sagsfremstillingen. Indholdsfortegnelse: Dato for indsendelse af anmodningen

Læs mere

Frist- og forældelsesregler

Frist- og forældelsesregler Frist- og forældelsesregler Danmarks Skatteadvokater 12. og 13. juni 2013 v/advokat Bente Møll Pedersen Fristreglernes udvikling Bestemmelserne i skatteforvaltningsloven 26 og 27 er en videreførelse af

Læs mere

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik SKRIV TIL NETTET - et hurtigt overblik Af Nis Hollesen Webmaster Norddjurs Kommune nih@norddjurs.dk Senest opdateret 05.02.2011 Skriv til nettet: Et hurtigt overblik I denne manual kan du få et hurtigt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2010 I henhold til 27, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere