Tjekliste. Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjekliste. Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op."

Transkript

1 Skriveguide 2007

2 Tjekliste Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op. Sproget skal være aktivt, konkret og afvekslende. Ordvalg og vendinger skal være nutidige. Forklar eller omskriv vanskelige ord. Skab sammenhæng mellem sætninger. Brug overskrifter til at give overblik. Læs altid korrektur.

3 Indholdsfortegnelse Sprogpolitik og skriveguide... 2 Overskrifter... 4 Korte og naturlige sætninger... 5 Skriv aktivt og konkret... 6 Skriv klart og nutidigt... 7 Ord skal være til at forstå... 8 Afveksling og sammenhæng... 9 Breve s Afgørelser Grammatik Ordbog Eksempler på forskelligt sprog Til notater

4 Sprogpolitik og skriveguide Skatteministeriets sprogpolitik Skatteministeriets sprogpolitik gælder for al skriftlig kommunikation i Skatteministeriets departement, Landsskatteretten og SKAT. Og den gælder, uanset om vi skriver til hinanden eller til borgere, virksomheder eller rådgivere. Sprogpolitikkens kerne er, at vi skriver med modtageren i centrum, at vi skriver korrekt og forståeligt, og at vi skriver imødekommende. Da Skatteministeriets departement, Landsskatteretten og SKAT skriver meget forskellige typer tekster, har vi hver især vores skriveguide med sproglige retningslinjer, gode råd om sprog og skrivevaner og eksempler på godt sprog. Landsskatterettens skriveguide Landsskatterettens skriveguide retter sig mod al skriftlig kommunikation i Landsskatteretten. Den måde, Landsskatteretten kommunikerer på, har stor betydning for, hvordan vi bliver opfattet. Derfor ønsker Landsskatteretten, at den skriftlige kommunikation skal være af høj kvalitet, og at det faglige indhold skal være i orden. Den sproglige form skal være klar, korrekt, forståelig og tidssvarende. Sprog og stil skal afspejle, at Landsskatteretten leverer et troværdigt og sagligt produkt samtidig med en venlig og effektiv service. Skriveguiden indeholder en generel del, der handler om sprogbrugen i alle former for skriftlig kommunikation i Landsskatteretten. Herefter beskrives sprogbrugen i de sammenhænge, der er særligt relevante for Landsskatteretten: breve, s og afgørelser. Sidst i guiden kan du finde en oversigt over grammatiske spørgsmål, såsom brug af komma og forkortelser. Modtager Landsskatterettens skriftlige kommunikation har forskellige modtagere. Inden du skriver, bør du tænke over, hvem modtageren er. Hvilke forudsætninger har modtageren for at forstå det, du skal skrive om? Hvad er vigtigst for modtageren? Hvordan kan du formulere dig, så det, du skriver, bliver klart og forståeligt? 2

5 Breve Når du skriver breve til personer, der ikke er vant til at kommunikere med Landsskatteretten, kan det være nødvendigt at uddybe formålet med brevet. Det skal stå klart for modtageren, hvad du ønsker, og hvordan han skal reagere på brevet. Afgørelser Vores kendelser og afgørelser retter sig mod personer med meget forskellige sproglige forudsætninger. Juraen er ofte kompliceret, men det sprog, vi bruger, skal ikke gøre juraen mere kompliceret. Sproget i en afgørelse skal kunne læses og forstås af personer, der ikke er vant til at læse komplicerede tekster, og som ikke har kendskab til jura og skat. Dette gælder også afgørelser, der retter sig mod personer med kendskab til jura. 3

6 Overskrifter En overskrift skal kort og præcist fortælle læseren, hvad den efterfølgende tekst handler om. Den skal gøre det lettere at finde rundt i teksten og give et overblik. En overskrift skal ikke fylde mere end én linje. Skriv ikke vedrørende, angående eller ad. Det er overflødigt. Sæt ikke punktum eller kolon efter overskriften. Spørgsmål til sagens faktum Bekræftelse af mødedato Afgørelser skab overblik og gå direkte til sagen I afgørelser og kendelser med flere punkter, der behandles i forskellige afsnit, skrives overskrifter for de enkelte punkter med fed og understreget, men med samme skriftstørrelse som den øvrige tekst. Advokatudgifter Sagens oplysninger Skatteankenævnets afgørelse... I de enkelte afsnit af en afgørelse kan det lette overblikket at anvende kursiverede overskrifter uden fed og understregning. Klagerens påstand og argumenter Sagens formalitet Kursusudgifter Når du anvender overskrifter, er det ikke nødvendigt at indlede med Klageren har anført, at, Klageren har yderligere anført, at og Landsskatteretten bemærker, at osv. Skriv direkte om selve argumentet. Så træder tekstens indhold klart frem. 4

7 Korte og overskuelige sætninger Hvor lang skal en sætning være? En sætningslængde på 15 til 18 ord i gennemsnit giver et professionelt og læsbart sprog. Pas på med at bruge såkaldte sætningsforlængere som idet, hvilket, hvorfor, hvoraf og ligesom. De kan godt have en fornuftig virkning, men de kan også gøre sætningerne lange og uoverskuelige. Sæt punktum Overvej altid, om lange sætninger kan deles op i flere korte sætninger. Sæt punktum. Det gør teksten let at læse. Korte afsnit Korte afsnit gør teksten mere læsevenlig og overskuelig. Når teksten deles op i afsnit, gøres det klart for læseren, hvilke sætninger der handler om samme spørgsmål. 5

8 Skriv aktivt og konkret Pas på passive former Udsagnsord har en aktiv og en passiv form. Aktiv: Passiv: Passiv: Retten afsiger kendelse. Kendelsen afsiges. Kendelsen bliver afsagt. Der er ikke i sig selv noget galt med den passive form. Den kan være praktisk i visse sammenhænge, f.eks. i notater og referater eller blot som afveksling. Men i et brev kommer den nemt til at skabe et upersonligt og uengageret forhold til modtageren. I breve bør du derfor overvejende bruge den aktive form: De skal indsende skatteankenævnets sagsfremstilling. Brug udsagnsord Hold øje med navneord, som ender på -ing og -else, (de såkaldte verbalsubstantiver) f.eks. indsendelse og godkendelse. De giver et abstrakt og kedeligt sprog. Det er mere konkret, levende og forståeligt at bruge udsagnsordene indsende og godkende. Skriv heller ikke Forinden behandling af sagen kan finde sted, når det lige så godt kan hedde Før vi kan behandle Deres sag. Med henblik på belysning af sagen Til bekræftelse af Foretage udbetaling Rette telefonisk henvendelse Til brug for vurdering af Meddelelse af fristforlængelse Der skal ske underretning af klageren - For at belyse sagen - For at bekræfte - Udbetale - Ringe - For at vurdere - Forlænge fristen - Klageren skal have besked 6

9 Skriv klart og nutidigt Bagvendte ordstillinger og nutidigt sprog Det er hverken nutidigt eller nødvendigt at benytte bagvendte ordstillinger. Bagvendt ordstilling Det af skatteankenævnet udøvede skøn Den af kontorchefen fastsatte frist Nutidigt sprog Skatteankenævnets skøn Den frist, kontorchefen har fastsat Det er heller ikke nutidigt at skrive f.eks. De har indgivet begæring om genoptagelse. I stedet kan du skrive De har bedt Landsskatteretten om at genoptage Deres sag. Papirord Der er mange ord, som vi aldrig ville drømme om at bruge i vores talesprog, men som vi jævnligt bruger i vores breve. Disse ord kaldes papirord. En sætning som Under henvisning til ovennævnte skrivelse, hvori De udbad Dem yderligere oplysninger, fremsendes hoslagt er fyldt med papirord. Sætningen kunne i stedet lyde Som svar på Deres brev, hvor De bad om flere oplysninger, sender jeg som er vedlagt. Papirord Nutidige ord Klageren og dennes ægtefælle - Klageren og hans/hendes ægtefælle Fornøden - Nødvendig Forinden - Inden/før Fremsende - Sende Hvorledes - Hvordan Indeværende år - I år Nærværende - Denne Påbegynde - Begynde Samtlige - Alle Skrivelse - Brev Såfremt - Hvis Undertegnede - Vi/os/jeg/mig Opstart - Start Ord behøver ikke være ubrugelige, bare fordi de virker gammeldags. Men overvej altid, hvorfor du ønsker at skrive f.eks. såfremt, på foranledning af eller skrivelse. Hvis det kun er af gammel vane, så brug et nutidigt ord i stedet. 7

10 Ord skal være til at forstå Fagudtryk I den juridiske verden findes der mange særlige ord og udtryk, som dækker et bestemt forhold eller område præcist og entydigt. En hel del af dem har du lært gennem dit arbejde eller under din uddannelse. En almindelig borger vil have meget svært ved at gennemskue betydningen af mange af disse fagudtryk. Ville du selv forstå ord som debitor, dissens og succession, hvis du ikke havde en baggrund inden for skatteret? Nogle fagudtryk kan erstattes med mere forståelige ord uden at det går ud over præcisionen. Væn dig til at bruge gode, danske ord, hvor det er muligt. Hvis du ikke kan erstatte ordet, så brug et par linier på at forklare, hvad det dækker. Renteudgifter kan som udgangspunkt fradrages på forfaldstidspunktet. Det betyder, at udgifterne kan fradrages på det tidspunkt, hvor skatteyderen har pligt til at betale renterne. Undgå misforståelser Nogle ord skal du være varsom med at bruge, fordi de kan misforstås. Det er ord som f.eks. opgive, som i dagligsproget betyder at give op. Altså en helt anden betydning end i Du skal opgive din nye adresse. Lange og sammensatte ord Lad dig heller ikke friste til at bruge eller konstruere lange sammensatte ord. For almindelige læsere er de vanskelige at overskue, hvis de da overhovedet bliver forstået: Lange, sammensatte ord Anvendelsesbestemmelserne Dispensationsmulighed Tilbagebetalingsspørgsmålet Tilknytningskriterium Opløs den type ord til flere kortere ord, eller forklar, hvad du mener. 8

11 Afveksling og sammenhæng Skriv afvekslende Flere sætninger i træk, der indledes med det samme ord, giver et ensformigt sprog. Prøv derfor at variere begyndelsesordene og ordvalget i dine sætninger. Det kan ofte gøres ved at ændre på ordstillingen. Skab sammenhæng mellem sætninger Du kan vise sammenhængen mellem sætninger ved at bruge småord som derfor, da, imidlertid, nemlig, således og også. De binder sætningerne sammen. Ord som ovennævnte og nedenstående virker tunge, og de får læseren til at springe i teksten. Skriv, hvad du henviser til: aftalen, brevet af 29. maj, rejsen til Azorerne osv. Du kan også bruge denne/dette, hvis du henviser til noget i den foregående sætning. 9

12 Breve De eller du? Som udgangspunkt er tiltalen i breve De, men det vil ofte virke mere naturligt at skrive du, hvis man selv har talt med personen, eller hvis der svares på en henvendelse, hvor du-formen er anvendt. Landsskatteretten, kontoret og jeg Landsskatteretten omtales første gang som Landsskatteretten og herefter som retten eller vi. Kontoret omtales første gang som Landsskatterettens kontor og herefter kontoret. Jeg anvendes i mere personlige svarbreve. Indled nutidigt og uden omsvøb Gå direkte Direkte til og sagen uden omsvøb uden omsvøb. Landsskatteretten har modtaget Deres brev af 4. november Landsskatteretten afgør sagen på et retsmøde. Med omsvøb Landsskatteretten skal herved bekræfte modtagelsen af Deres skrivelse af den 4. november Landsskatteretten skal under henvisning til Deres skrivelse meddele, at der afholdes retsmøde i sagen. Nutidigt De har den 4. april 2002 skrevet og bedt om Ikke nutidigt Ved skrivelse af 4. april 2002 har De rettet henvendelse til Landsskatteretten med anmodning om 10

13 Skab overblik Del din tekst op i overskuelige afsnit, og brug overskrifter. Hvis du har spørgsmål eller vil have modtageren til at indsende oplysninger eller lignende, kan du benytte punktopstillinger til at skabe overblik. Relevante informationer i den rigtige rækkefølge Det vigtigste budskab eller konklusionen bør stå tidligt i brevet især i lange og komplicerede breve. I lange breve er det normalt en god ide at følge en disposition. Forestil dig, at du fører en samtale med modtageren, og besvar de spørgsmål, modtageren sandsynligvis vil stille, når han sidder med brevet. Gør det helt klart for modtageren, om han skal foretage sig noget, f.eks. indsende materiale eller oplysninger. Fjern alle oplysninger, som ikke er relevante for modtageren. Med venlig hilsen Vi afslutter vores breve med Med venlig hilsen. Det er venligt og imødekommende at slutte af med Hvis De har spørgsmål, er De velkommen til at ringe til mig. Det virker mere oprigtigt og letlæseligt end Såfremt der er spørgsmål vedrørende ovenstående, kan De rette henvendelse til undertegnede. Under Med venlig hilsen angiver vi vores navn og titel. Det hele venstrejusteres. 11

14 s Mange af de hensyn, der gør sig gældende for breve, gælder også for s. s anses dog generelt for en mere uformel kommunikationsform, og det har betydning for sproget. Men husk, at s også skal skrives i et godt sprog, og at retskrivning og tegnsætning skal være korrekt. Udfyld emnefeltet Udfyld altid emnefeltet. Det er irriterende at få mails, hvor man ikke straks kan orientere sig om indholdet. Indledning Hvis du selv tager initiativ til en henvendelse til en borger eller en repræsentant, kan du gå direkte til sagen. I din klage til Landsskatteretten har du bedt om et møde med Landsskatterettens sagsbehandler. Jeg foreslår, at vi holder et møde i uge 42 eller uge 43. Du kan ringe til mig på tlf , så vi kan aftale nærmere. Hvis du svarer på en henvendelse, virker det venligt og professionelt at indlede med at takke for henvendelsen. Tak for din , hvor du spørger, hvornår Landsskatteretten træffer afgørelse i din sag. Jeg forventer, at Det er meget forskelligt, hvordan indledninger som Kære Jens Jensen og Hej Ole Olsen opfattes. Vær opmærksom på, at mange opfatter kære som en hilsen, der kun anvendes over for venner og familie, mens hej af nogle opfattes som en lidt for afslappet hilsen. De eller du? Medmindre modtageren selv skriver De, er det mest naturligt at skrive du i en . Afslutning Ligesom i breve slutter vi af med Med venlig hilsen, navn, stilling, Landsskatteretten. Husk at oplyse telefonnummer og evt. fax-nummer. 12

15 Afgørelser Afgørelsens opbygning Landsskatterettens konklusion er det vigtigste budskab i vores kendelser og afgørelser. Den står derfor først. Herefter følger sagens faktum, den afgørelse, der klages over, klagerens påstande og argumenter og endelig Landsskatterettens begrundelse. For at gøre afgørelsen mere overskuelig, indledes hvert afsnit med en overskrift. Læs mere i afsnittet Overskrifter. Deltagerne i sagen Når klageren er en fysisk person, benævnes han eller hun klageren. Hvis klageren er et selskab, en fond eller en forening, omtales den som udgangspunkt som selskabet, fonden eller foreningen. Indgår der flere selskaber, fonde eller foreninger i sagens faktum, kan selskabet mv. omtales med sit fulde navn. Det vil ofte være lettere at forstå sagens faktum, hvis du omtaler hovedanpartshaveren i et selskab, der klager, som selskabets hovedanpartshaver eller hovedanpartshaveren. Det samme gælder datterselskaber, moderselskaber osv. og personlige relationer, f.eks. ægtefæller, døtre og fædre. En advokat, en revisor og andre, der repræsenterer klageren i sagen i Landsskatteretten, omtales som repræsentanten. I skattesager og i told- og afgiftssager, hvor klagen vedrører en afgørelse truffet af SKAT, omtales myndigheden altid som SKAT uanset, hvilket skattecenter eller samarbejde, der har truffet afgørelse. Hvis klagen vedrører en kendelse fra et skatteankenævn, omtales myndigheden som skatteankenævnet og herefter nævnet. I vurderingssager benævnes myndigheden vurderingsankenævnet og herefter nævnet. Henvisninger til love Når der henvises til en lovbestemmelse, skal lovens almindeligt anvendte navn benyttes. Eksempelvis skal en henvisning til 16, stk. 4, i lov om påligning af indkomstskat til staten gengives som ligningslovens 16, stk. 4. Brug aldrig forkortelser, og husk, at navne på love altid skrives med små forbogstaver. 13

16 Paragraftegn og navne på love virker på mange mennesker som en stopklods, der gør hele sætningen uforståelig. Hvis du først gengiver indholdet af en lovbestemmelse og derefter henviser til paragraffen, bliver teksten meget lettere at læse. Renteudgifter vedrørende gæld fradrages som udgangspunkt ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvor renten forfalder til betaling. Det fremgår af ligningslovens 5, stk. 1, 1. pkt. Når du gengiver en bestemmelse på denne måde, kan du fremhæve de dele, der er relevante i den konkrete sag. De irrelevante dele kan udelades. I nogle situationer er det mest praktisk at citere lovbestemmelser direkte: Ligningslovens 5, stk. 1, har følgende ordlyd: Renteudgifter vedrørende gæld fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori renten forfalder til betaling, jf. dog stk. 2, 5, 6 og 7. Det samme gælder for udgifter til løbende provisioner eller præmier for lån, som den skattepligtige optager, og for præmier og lignende løbende ydelser for kaution for den skattepligtiges gæld, jf. 8, stk. 3, litra a og b. Du skal angive lovens nummer og datering, hvis du henviser til en tidligere gældende udgave af loven, eller hvis der er andre særlige grunde til det. ligningslovens 16, stk. 4 (lovbekendtgørelse nr. 869 af 15. november 1995) Brug ikke udtryk som in fine, in contrario og lignende. Hvis læseren af kendelsen ikke er jurist eller latinkyndig, vil udtrykkene i bedste fald være uforståelige. Henvisninger til afgørelser, meddelelser og cirkulærer Henvisninger til afgørelser skal som udgangspunkt angive, hvem der har truffet afgørelsen, afgørelsens dato, og hvor afgørelsen er offentliggjort. Eksempelvis Højesterets dom af 1. september 2006, offentliggjort i SKM (www.skat.dk). Når du henviser til en afgørelse under Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse, bør du henvise til SKM-nummeret, hvis afgørelsen er offentliggjort på 14

17 En henvisning til en meddelelse eller et cirkulære skal angive, hvem der har udstedt det, hvilket år det er udstedt og dets nummer. Eksempelvis SKATs meddelelse i SKM eller Told- og Skattestyrelsens cirkulære Citater Citater skrives i skriftstørrelse 11, enkelt linieafstand og med indrykning af margen i højre og venstre side. Undertegnede, Palle Mortensen, erklærer på tro og love, at min nabo, Carl S. Mart, kun har brugt sin virksomheds Lamborghini til erhvervsmæssig kørsel. Carl har altid båret slips og habit, når han satte sig bag rattet. Jeg har set mange forskellige kvinder i bilen, men aldrig Carls kone eller andre familiemedlemmer. Med venlig hilsen Palle Når du skriver et citat med indrykning i margen, skal du ikke sætte anførselstegn omkring citatet. Citatets ordlyd, retskrivning mv. skal være identisk med originalens. Talopstillinger og tabeller Vi laver ofte talopstillinger og tabeller i vores afgørelser. Talopstillinger Højrestil indholdet i kolonner, der indeholder tal. Understreg overskriften i hver kolonne hvis der er en overskrift. Understreg det sidste tal i kolonnen, hvor tallene skal lægges sammen. Nul kroner skrives som 0 kr. Linieafstanden skal være den samme som i resten af dokumentet. Kun ved citater ændres linieafstanden til 1. Negative tal og minus skrives med fortegnet Multiplikation angives med x Division angives med / Husk mellemrum mellem tal og matematiske tegn og symboler, eksempelvis 95 % 15

18 Opremsninger Det kan i nogle tilfælde lette overblikket over opremsninger at benytte punktopstillinger eller opstillinger med tankestreger. Opremsninger bør ikke skrives som en række sætninger, der indledes med at. Det er let at skrive, men ikke let at læse. Direkte sprog i begrundelsen drop indpakningen! En god begrundelse er faglig korrekt, men den skal også være til at forstå for andre end skatteeksperter. Landsskatterettens begrundelse er den del af afgørelsen, der interesserer læseren mest. Det er derfor vigtigt, at den er klar og til at forstå. Hvis du skriver i et direkte, klart og letlæseligt sprog, tvinger du samtidig dig selv til at skrive en begrundelse, der er holdbar. En indholdsløs begrundelse bliver nemlig hurtigt afsløret, når sproget er klart. Klart sprog giver bedre indhold. Gør læseren en tjeneste: Drop indpakningen! Direkte og klart Udgiften til kurset i sumobrydning er ikke en driftsomkostning. Indirekte og indpakket Landsskatteretten finder på baggrund af de foreliggende oplysninger, at den afholdte udgift til kurset i sumobrydning ikke kan anses for en driftsomkostning. Ingen tunge indledninger Der er ingen grund til at indlede hver sætning med Landsskatteretten vurderer, at osv. Afsnittets overskrift afslører, at det, der står, er Landsskatterettens vurdering. 16

19 Grammatik Komma De kommaregler, Landsskatteretten bruger, svarer til det traditionelle, grammatiske komma kryds og bolle-komma. Landsskatteretten anvender komma foran ledsætninger, selv om det efter reglerne er valgfrit. Det er ikke let at sætte korrekt komma. Opfrisk dine kommakundskaber med denne korte gennemgang af reglerne. 1) Sæt komma mellem helsætninger Retsmedlemmerne klappede, og fuldmægtigen bukkede. Enten er han syg, eller også er han bortrejst. Retslokalet er hundekoldt, for vinduet har stået åbent. 2) Komma foran at? Foran en navnemåde, dvs. et udsagnsord i at-form (at få eller at fungere), sættes der normalt aldrig komma. Hvis du er i tvivl, så husk, at det er lettere at læse en tekst, hvor der mangler et komma, end en tekst, hvor kommaerne er sat forkert foran at, som og der. Det vil kræve en stor indsats at få sagen afsluttet. Vi tror, at det vil lykkes. 3) Komma i lovhenvisninger Ligningslovens 5, stk. 1, er kompliceret 4) Sæt komma i opremsninger Han købte kartofler, gulerødder og blomkål. Mødet var dels for langt, dels for kedeligt. På én måde var det godt, på en anden måde skidt. 5) Sæt komma ved bydemåde Husk, at du skal aflevere sagen senest mandag. Stop, eller jeg skyder! Hent brevet, og send det i dag. 17

20 6) Sæt altid komma omkring ledsætninger Hvis udstillingen stadig er åben, tager vi derud. Vi ved, at når tiden er inde, slår ministeren til. Selv om de siger, det bliver regnvejr, tager vi i skoven. Ved chefen overhovedet, hvem der var med? Der er ingen, der ved, hvem vi skal spørge. 7) Sæt komma omkring indskudte sætninger Dette problem, som mange kender til, er uløseligt. Afdelingen, der lige var blevet moderniseret, er lukket. 8) Sæt altid komma (eller et andet tegn) foran men Vi ser ikke fjernsyn, men læser TfS. Sagsbehandlingen var langsom, men værd at vente på. Trætte, men ulykkelige kom de tilbage. 9) Sæt komma mellem stillingsbetegnelser og titler Formand for bestyrelsen, cand. jur. Hanne Petersen Informationskonsulent, journalist Søren Hansen 10) Sæt kun komma foran hv-ordet I ledsætninger med et hv-ord (hvad, hvem, hvilke, hvor m.fl.), sættes kommaet altid foran hv-ordet aldrig foran et senere der: Ved I, hvor mange af Landsskatterettens medarbejdere der vil med? Der blev stemt om, hvilke af de mange forskellige forslag fra personaleforeningen der var bedst. Du kan finde alle kommareglerne på 18

21 Store og små bogstaver SKAT SKATs afgørelse Skatteministeriet Skatteministeren (embedet) departementschefen Landsskatteretten Landsskatterettens kontor Skattecenter Hjørring Skatteankenævnet i Køge Københavns Kommune skattemyndigheden Folketingets Ombudsmand Højesteret Højesterets dom af CPR-nr. pc eller: ministeriet eller: skatteminister Jensen (personen) eller: retten eller: kontoret eller: skattecentret eller: skatteankenævnet eller: kommunen eller: ombudsmanden eller: højesteretsdommen Bemærk, at navnet på en lov altid skrives med lille begyndelsesbogstav. statsskatteloven lov om erhvervelse af fast ejendom Tiltaleord som De, Dem, Deres og I skrives altid med stort, mens du, jer, jeres og vores altid er med småt. Forkortelser Du skal kun gå ud fra, at de mest almindelige forkortelser er kendte: bl.a., ca., osv., f.eks. og kr. Derimod er forkortelser som d.d., etc., og p.t. ikke umiddelbart gennemskuelige. Brug derfor så få forkortelser som muligt. Det er meget begrænset, hvad du sparer af tid og plads ved at forkorte et ord eller et udtryk. Forkortelser med store bogstaver har apostrof i ejefald: EU s, HK s, FN s men ikke når der bruges forkortelsespunktum: BT.s læsere, Kbh.s kulturliv. Der bruges normalt bindestreg i sammensætninger: tv-apparat, pc-program, EU-forslag. 19

22 Ordbog Akter Bilag Anbringender Synspunkter, argumenter Begæring Anmodning Beramme Fastsætte Eks.: Retsmødet er fastsat til Berigtige 1. Betale 2. Rette (dom) 3. Afslutte (dødsbo) Beror Eks. 1: Sagens bilag beror i SKAT skriv i stedet SKAT har sagens bilag Eks. 2: Sagen beror på skriv i stedet Sagen venter på Eks. 3: Afgørelsen beror på skriv i stedet Afgørelsen afhænger af Erklæring Eks.: SKATs erklæring skriv i stedet SKATs udtalelse Erlægge Betale Landsskatteretten finder Formuleringen benyttes normalt ikke. Skriv i stedet i direkte form se afsnittet om direkte sprog i begrundelsen. Forfald Eks.: Gyldig grund til ikke at møde 20

23 Forhandling Møde med Landsskatterettens sagsbehandler Hense til Lægge vægt på, tage hensyn til Kontorindstilling Kontorets forslag til afgørelse Lægge til grund Denne formulering bruges kun om faktiske omstændigheder ikke om juridiske vurderinger. Påkende Tage stilling til, træffe afgørelse om Påklage Klage over Påklaget afgørelse Den afgørelse, der er klaget over Stadfæste Eks.: den påklagede ansættelse vil herefter være at stadfæste skriv i stedet Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse Tage bekræftende til genmæle Eks.: Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i sagen skriv i stedet Skatteministeriet accepterede ved domstolene skatteyderens krav om... 21

24 Eksempel på kancellisprog Palle Hansen Kongevejen Nykøbing Dato: 13. juni 2007 CPR-nr Vedr.: Klage over Nykøbing Skatteankenævns afgørelse ang. indkomståret 2006 vedr. hr. Hansen I anledning af Deres skrivelse af 11. juni 2007, hvori der er fremsat indsigelser vedr. den fremsendte kt.indstilling af 29. maj 2007 vedr. ovennævnte sag, ligesom det er anført, at der fortsat begæres retsmøde, skal man herved meddele, at De i h.t. sfl 44, stk. 3, jf. stk. 1 (lovbktg. 907 af 28/8 2006) ikke har krav på retsmøde, hvorfor sagen i overensstemmelse med det i kt.indstillingen anførte fremmes til afgørelse ved skriftlig votering i overensstemmelse med bestemmelserne i 13, stk. 1. Fremsendelse af kommentarer til sagen skal ske inden 14 dage fra dato. I modsat fald afsiges kendelse på det foreliggende grundlag. Henvendelse i sagen skal stiles til undertegnede. Mvh. Th. Øhrkage Eksp.sekr. 22

25 Eksempel på nutidigt sprog Palle Hansen Kongevejen Nykøbing Dato: 13. juni 2007 CPR-nr Klage over Nykøbing Skatteankenævns afgørelse for indkomståret 2006 Tak for Deres brev med kommentarer til kontorets forslag til afgørelse. De spørger i brevet, hvorfor sagen ikke kan blive drøftet på et retsmøde. Landsskatteretten mener, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, og at det er overflødigt at behandle den på et retsmøde. Reglerne om, hvornår en sag kan blive behandlet på et retsmøde, fremgår af skatteforvaltningslovens 44. Jeg har vedlagt en kopi af reglerne. Hvis De har flere kommentarer til kontorets forslag til afgørelse, skal De sende dem til Landsskatteretten senest den 28. juni Herefter træffer Landsskatteretten afgørelse i sagen. De er velkommen til at ringe til mig, hvis De har spørgsmål. Med venlig hilsen Bente Rahr Fuldmægtig 23

26 Til notater 24

27 Det latinske objurgation betyder skænde, medens oblektation betyder glæde. Man bør derfor holde sig til vore egne udtryk i daglig tale! Storm P., 1943 Gengivet med tilladelse fra Storm P. Museet

28 Kontakt til Landsskatteretten Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V Telefon: Mandag-torsdag 9-16 Fredag 9-15 Telefax: Bankkonto: Reg. nr. 5010, konto nr CVR.nr Mail: EAN-nr Udgivet af Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V Layout Scheuer Kommunikation ApS ( ) Tryk Kailow Graphic A/S

Skriv let. - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Skriv let. - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Skriv let - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Indledning og tjekliste... 3 2. Tænk på, hvem der skal læse din tekst...

Læs mere

Sprogpolitik i Landsplanafdelingen

Sprogpolitik i Landsplanafdelingen Sprogpolitik i Landsplanafdelingen 1 Titel Sprogpolitik i Landsplanafdelingen. Udarbejdet af Miljø- og Energiministeriet Landsplanafdelingen i samarbejde med Yngve Søndergaard. Illustrationer Vivi Barsted.

Læs mere

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden.

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden. Det er ikke det du skriver......det er måden du gør det på!! SPROGHÅNDBOG November 2008 Forord Hver dag skriver vi til mange forskellige målgrupper: Borgere, foreninger, organisationer, kommuner, styrelser,

Læs mere

De 10 bud. God skriftlig kommunikation til vore kunder

De 10 bud. God skriftlig kommunikation til vore kunder De 10 bud God skriftlig kommunikation til vore kunder Kundeområdet Marked Marketing 2 1. Skab relationer mellem dig og kunden En af vores værdier i PenSam er nærhed til kunden. Det betyder, at vi skal

Læs mere

Indhold. Socialfagligt Fokus, Frederiksgade 12, 5700 Svendborg, CVR:

Indhold. Socialfagligt Fokus, Frederiksgade 12, 5700 Svendborg, CVR: Indhold 1. Indledning... 3 Tjekliste... 3 Politikken bygger på vores værdier og mission... 3 Forståelig, åben, respektfuld og imødekommende... 3 Opbygning af de kommende kapitler... 3 2. Godt sprog til

Læs mere

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Indholdsfortegnelse Godt sprog er vigtigt 5 Relevans for modtageren 6 Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Gør teksten overskuelig

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster

SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster FORORD Denne folder indeholder vejledninger og værktøjer til at skrive tekster, der er vedkommende og relevante personlige og konkrete læsevenlige

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Ankestyrelsens. Sprogpolitik

Ankestyrelsens. Sprogpolitik Ankestyrelsens Sprogpolitik September 2009 Ankestyrelsens sprogpolitik Ankestyrelsen, september 2009 Indholdsfortegnelse Side 4 Tjekliste 5 Kapitel 1 Politikken bygger på vores værdier og og mission 9

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Spr g p litik. Ballerup Kommune

Spr g p litik. Ballerup Kommune Spr g p litik Ballerup Kommune Sprogpolitik Ballerup Kommune Indhold Husk det gode sprog... 2 Hvem er modtageren?... 3 Start med det vigtigste... 3 Overskrift giver overblik... 3 Brug punktopstillinger...

Læs mere

Sprogpolitik. Skriv godt. Aa p G

Sprogpolitik. Skriv godt. Aa p G Sprogpolitik Skriv godt Aa p G 2 SPROGPOLITIK Skriv godt Denne del af skrivevejledningen handler om at skrive godt. Hvordan får du bedst muligt dit budskab frem til modtageren, så det både er forståeligt

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 04-711-30 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 130 - Forslag til Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 22 af 7. december 2004. Kristian

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Sprogpolitik i. Advokatsamfundet

Sprogpolitik i. Advokatsamfundet E S Advokatsamfundet S E R V I C E S E L S K A B Sprogpolitik i Advokatsamfundet Indholdsfortegnelse Vi skriver ikke til kuverter 3 Modtager og medie 4 Hvem skal læse din tekst? 4 Vælg det rigtige medie

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014. København, den 24. september 2015 Sagsnr. 2014-3886/3KR/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: SKAT har klaget over [indklagedes]

Læs mere

Indhold. Socialfagligt Fokus, Frederiksgade 12, 5700 Svendborg, CVR:

Indhold. Socialfagligt Fokus, Frederiksgade 12, 5700 Svendborg, CVR: Indhold 1. Indledning... 3 Tjekliste... 3 Politikken bygger på vores værdier og mission... 3 Forståelig, åben, respektfuld og imødekommende... 3 Opbygning af de kommende kapitler... 3 2. Godt sprog til

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

LaserTryk.dk præsenterer. Typiske sprogbøffer. Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia

LaserTryk.dk præsenterer. Typiske sprogbøffer. Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia LaserTryk.dk præsenterer Typiske sprogbøffer Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia 1 Typiske sprogbøffer 1/6 Du vil her med stor sandsynlighed finde mindst én bøf eller fejl, som du

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

gladsaxe.dk godt sprog - Sådan skriver vi i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk godt sprog - Sådan skriver vi i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk godt sprog - Sådan skriver vi i Gladsaxe Kommune i d e Gladsaxe Kommune 2006 Grafik & Idé: Katja Moikjær, Lisbeth Wamsler Jensen og Rasmus Hald Oplag 1.500 Tekst: Katja Moikjær Tryk: Grafia

Læs mere

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM -1 - Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM2010.306.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Århus

Læs mere

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion - 1 Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af fri bil afføder fortsat mange skattesager. Med en dom af 5. december 2013 fra Vestre Landsret,

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale. Side 1 af 8

Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale. Side 1 af 8 Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret Introduktionsmateriale Side 1 af 8 Processpil i skatteret Landsskatteretten arrangerer i samarbejde med Københavns Universitet i foråret

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg 21.02.2007 Randers Kommune Frit valg på ældreområdet Ansøgningsskema Ansøgningen sendes til Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Sprogpolitik. Skriv rigtigt. Aa p H

Sprogpolitik. Skriv rigtigt. Aa p H Sprogpolitik G Skriv rigtigt Aa p H Skriv rigtigt Denne del af skrivevejledningen handler om at skrive rigtigt. Hvordan er de vigtigste regler for at sætte komma? Hvilke forkortelser bruger vi? Hvornår

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Miniprocesspil i skatteret efteråret 2006

Miniprocesspil i skatteret efteråret 2006 Ved Vesterport 6. 6. sal 1612 København V Telefon 3376 0909 Fax 3376 0808 CVR-nr. 17146815 EAN-nr. 5798000033757 lsr@lsr.dk www.lsr.dk Miniprocesspil i skatteret efteråret 2006 Landsskatteretten arrangerer

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Fejlagtigt valg af beskatningsform ved omdannelse - berigtigelse af fejl begået af revisor - genoptagelse - SKM2016.165.HR, jf. tidligere SKM2015.438.ØLR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg Langeland Kommune Frit valg på ældreområdet Ansøgningsskema Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg Leverandøren bedes

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Landsskatteretten og Århus Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale

Landsskatteretten og Århus Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale Landsskatteretten og Århus Universitets processpil i skatteret Introduktionsmateriale Processpil i skatteret efteråret 2015 Skatteankestyrelsen arrangerer i samarbejde med Aarhus Universitet i efteråret

Læs mere

Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår

Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår Udvis rettidig omhu Få lagt den rigtige strategi fra starten Hvad gør du, når SKAT ikke kan godkende virksomhedens skatteog afgiftsangivelser?

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax:

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Aqua-Dam v/jens Kristian Nielsen Toftvej 14 6950 Ringkøbing Den 17. november 2006 J.nr. MKN-200-00008 I

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr 1428 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

Landsskatteretten. Processpil i skatteret. Introduktionsmateriale

Landsskatteretten. Processpil i skatteret. Introduktionsmateriale Landsskatteretten Processpil i skatteret Introduktionsmateriale Københavns Universitet Processpil i skatteret efteråret 2015 Skatteankestyrelsen arrangerer i samarbejde med Københavns Universitet og PwC

Læs mere

Ligningslovens 2 betalingskorrektion SKM2009.506.ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Ligningslovens 2 betalingskorrektion SKM2009.506.ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. 1 Ligningslovens 2 betalingskorrektion SKM2009.506.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 20/8 2009, at en erklæring fra skatteyderens revisor konstituerede

Læs mere

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis. DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk SKRIV FORSTÅELIGE NYHEDER TOMMELFINGERREGLER TIL ET BEDRE SPROG Intern

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM HR

Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM HR - 1 Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM2011.242.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved Højesterets dom af 17/3 2011 tiltrådte Højesteret, at Skatteministeriet

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en kendelse

Læs mere

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 10. april 2015 Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM 2006.75 LSR og SKM 2011.588 LSR, H064-15 SKAT har d. 13. marts 2015 fremsendt

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. august 2016 Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen.

Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen. 2014 Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen. Indhold 1. Til- og afgang af klager... 2 2. Gennemsnitlige sagsbehandlingstid...

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM LSR

Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM2016.378.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afviste ved en kendelse af 4/5 2016 at imødekomme en ansøgning om omkostningsgodtgørelse,

Læs mere

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP Kristian Stidsen m.fl.: Omkostningsgodtgørelse i skattesager 3. udgave, ThomsonReuters 2010, Hans Henrik Bonde Eriksen m.fl. Skatte- og afgiftsproces, Jurist- og økonomforbundets forlag 2010, side 291-297

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse - forrentning af statens krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt omkostningsgodtgørelse - Advokatnævnets pålæg om rentebetaling savnede lovhjemmel - Landsskatterettens

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Gode råd om at skrive

Gode råd om at skrive Gode råd om at skrive Kapitel 3 (s. 13-16) fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA): Skrivehåndbogen, ca. 2007 (udgivelsesår er ikke angivet i bogen). Håndbogen er oprindelig henvendt til instituttets medarbejdere

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR - 1 Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/3 2012, at SKAT s anmodning til en dansker bosat

Læs mere

10 gode råd når du skriver til dine kunder

10 gode råd når du skriver til dine kunder 10 gode råd når du skriver til dine kunder 1. Skriv på modtagerens betingelser Prøv altid at tage udgangspunkt i modtagerens behov. Læg vægt på de fordele og det udbytte som kunden vil opleve. Inden du

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Fælles for sagerne er, at der som jeg har forstået det er en ventetid på omkring et år, før de pågældende kommer til samtale i kommunen om sagen.

Fælles for sagerne er, at der som jeg har forstået det er en ventetid på omkring et år, før de pågældende kommer til samtale i kommunen om sagen. Odense Kommune Flakhaven 2 5000 Odense C Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Forlængelse af ansættelsesfrist i henhold til skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 Fri bil til hovedanpartshaver/direktør kontrolleret disposition omfattet af skattekontrollovens 3 B - SKM2013.61.LSR

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR -1 - Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM2010.658.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 25/5

Læs mere