Det indledende vindue, når du har logget dig på WTS og EASY-P, ser ud som ovenfor.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det indledende vindue, når du har logget dig på WTS og EASY-P, ser ud som ovenfor."

Transkript

1 Skærmdumps af EASY-P Generelt Det indledende vindue, når du har logget dig på WTS og EASY-P, ser ud som ovenfor. Bemærk menulinien, hvor fra du kan fremsøge diverse oplysninger. Du vil oftest have brug for at klikke på Aftaler, for at finde virksomheder, læresteder og godkendelser. Virksomhedsvinduet åbner i søge-tilstand, som vist ovenfor. Du kan fremsøge oplysninger via de gule felter. EASY-P gør dig opmærksom på, hvis dine søgekriterier er utilstrækkelige. Oprettet den :14:00 1

2 Virksomhed, PV01 Første blok indeholder virksomhedens stamdata, som de bliver leveret af NN Markedsdata. Sidste blok i vinduet er en oversigt over lærestederne. Hvad er AER-lønnr. for noget? Mange virksomheder benytter et særligt nummer til at afregne lønrefusion til elever overfor AER (Arbejdsgivernes ElevRefusion). Der er ofte tale om et SE-nummer, der således har overlevet indførelsen af CVR-numre. Lønnummeret er indført i EASY-P og på den af Undervisningsministeriet godkendte uddannelsesaftaleblanket. Se punkt 1 og klik på Info-knappen i blanketten: Nummeret er også indført på fx Uddannelsesnævnets godkendelsesskemaer. Det er vigtigt synligt at skelne mellem CVR-nr. og lønnr. Både virksomhederne selv og skolerne er ofte er i tvivl om, hvilke numre der skal bruges til hvad. Hvis det ikke fremgår korrekt kan virksomheder måske ikke fremsøges korrekt i EASY-P, de kan ikke opdateres fra NN Markedsdata og der kan også blive rod i lønrefusionen. Samtlige faglige udvalg bør derfor overveje at indføre oplysningen på godkendelsesskemaerne. Oprettet den :14:00 2

3 Lærested, PL01 Da man kan komme ud for, at der findes særlige AER-lønnumre pr. lærested, findes feltet også her. Bemærk specielt blokken FU-oplysninger, som er indført af hensyn til de faglige udvalg. Læresteds-ident: Denne kan benyttes i forbindelse med dataoverførsler til lokalt it-system. Arbejdsgiverorg.: Du kan her angive organisationen. Tryk F9 i feltet og se mulighederne. Bemærk feltet Vis. EASY-P vælger altid Egne godkendelser, men du kan selv vælge noget andet, jf. de viste muligheder. Egne godkendelser: Listen over godkendelser vil kun indeholde de godkendelser, udvalget har ansvar for. Er du ansat i en paraply, fx Byggeriets Uddannelser eller Uddannelsesnævnet, vises der ingen godkendelser, fordi den givne uddannelse ikke hører til under paraplyen, men under et fagligt udvalg. Evt. paraplys godkendelser: Hvis du vælger denne kan du se alle lærestedets godkendelser, der hører under paraplyen, uanset om du er paraply-bruger eller faglig udvalg bruger. Alle godkendelser: Vælger du denne, kan du se alt, hvad lærestedet er godkendt til. Hvis du skal passivere et lærested, skal du højreklikke på musen og vælge PL03: Statuskoder. Placer markøren i feltet Kode, tryk F9 og vælg den rette statuskode. Husk at gemme (F10). Passivering finder kun sted, hvis der ikke er aktive godkendelser eller aftaler under lærestedet. Oprettet den :14:00 3

4 Godkendelse, PG01 Da man kan komme ud for, at der findes særlige AER-lønnumre pr. godkendelse, findes feltet også på dette niveau. De faglige udvalg skal benytte dette vindue, når der skal oprettes en ny godkendelse. For at oprette behøver du kun at indtaste i felterne med rød cirkel om, dvs. Udd., Min.ver. (fra Udd. benytter du tab-tasten ned til Speciale, hvorved Min.ver. automatisk udfyldes med nyeste version) og Speciale. Hvis du trykker F9 med markøren placeret i hhv. Udd. og Speciale, får du hjælp til at vælge hhv. uddannelse og speciale. Husk at trykke på F10 for at gemme oplysningerne. Højreklik på musetasten og vælg FU01 Sagsbehandling i højrekliksmenuen. Felterne Godkendt FU, Udløb, Godkendt antal, FU-nr., Journalnr., Ubegrænset og godkendelsesbegrænsninger opdateres automatisk, hvis der registreres i felterne i FU01. Oprettet den :14:00 4

5 Godkendelse, fagligt udvalg, sagsbehandling, FU01 Dette er det vigtigste vindue for de faglige udvalg i EASY-P. Skærmbilledet deles derfor op og beskrives grundigt herunder. Hvis du mangler at se vinduet i sammenhæng, så slå det op i EASY-P Overblik over lærested og godkendelse Lærestedets stamdata gengives for overblikkets skyld, i 1. og 2. linie, dog i komprimeret form, for at spare plads. AKTIV ud for lærestedet betyder, at lærestedet findes og benyttes. Feltet kan også indeholde værdien PASSIV, typisk hvis lærestedet er ophørt med at eksistere. o Du kan selv passivere en godkendelse ved at højreklikke på musen og vælge PG03: Statuskoder. Placer markøren i feltet Kode, tryk F9 og vælg den rette statuskode. Husk at gemme (F10). o En anden måde at passivere på er at vælge Afslag i feltet Status. o Passiveringen gennemføres kun, hvis der ikke er aktive aftaler under godkendelsen. Stamdata for godkendelsen fastholdes ligeledes, for overblikkets skyld, i 3. linie. AKTIV ud for godkendelsen betyder, at godkendelsen er gældende og vises på praktikpladsen.dk. Feltet kan også indeholde værdien PASSIV, typisk hvis godkendelsen er forældet. Der kan ikke fremsøges eller skrives i denne blok. Oprettet den :14:00 5

6 Sagsbehandling Feltet Status bruges til at holde styr på, hvor langt godkendelsen er i processen. Du skal vælge en af de faste værdier, der kommer frem, hvis du klikker på (se til venstre). Ud over dem, du kan se, er der: Adm.godk. (uden besigt.), Afslag og Andet, se bem. Når der registreres en værdi afføder det en statuskode, så historikken bevares. Statuskoderne kan ses ved at højreklikke i vinduet og vælge PG03 Statuskoder. Feltet Statusdato følger ændringer i feltet Status, dvs. når der registreres en værdi i Status, så ændrer indholdet i Statusdato sig. Datoen kan efterfølgende ændres, hvis der fx er valgt Til besigt. af FU og det så bliver en anden dag end planlagt, så kan man bare opdatere datoen. Hvis feltet Status indeholder værdien Godkendt og datoen i feltet Statusdato på et senere tidspunkt ændres, svarende til at godkendelsestidspunktet ændres, vil dette ikke afføde en ny statuskode. Datoen på den eksisterende statuskode i PG03 opdateres blot. Feltet Status tilføjelse er et fritekstfelt, der hører til Status. Feltet kan benyttes, hvis man i givne situationer finder de faste værdier i Status for utilstrækkelige. Felterne Godkendelsens udløb, Journalnr. og Godkendt antal giver indholdsmæssigt sig selv. Tilsvarende felter findes i PG01 og indholdet vil altid være det samme på tværs af de to vinduer. Feltet Ubegrænset benyttes, hvis der ikke er loft over, hvor mange elever lærestedet kan have i lære samtidigt på denne godkendelse. Benyttes feltet nulstilles Godkendt antal. Felterne Faglærte mestre, Svende/tillærte og Arb.mænd kan udfyldes med aktuelt antal. Feltet Autorisation kan der klikkes i, hvis det kræves, at der på lærestedet er en person med autorisation til at uddanne elever. Oprettet den :14:00 6

7 Feltet LUU/Fagkomite vil efterhånden indeholde lokale uddannelsesudvalg. Det vil ske i takt med, at faglige udvalg benytter EASY-P til sagsbehandling af godkendelser. Når der er registreret en række LUU ere, vil klik på pilen i feltet bevirke visning af LUU ere efter følgende regler: Der vises kun LUU ere, der har ansvarsområde for de uddannelser og specialer, som godkendelsen vedrører. De viste LUU ere sorteres sådan, at det LUU, der geografisk er tættest på lærestedet, vises øverst. Geografisk nærhed beregnes ud fra numerisk afstand mellem postnummeret for lærestedet og postnummeret på den skole, der huser LUU et. Se også side 12, hvor vinduet, hvor man registrerer LUU ere, er beskrevet. Feltet Ansøger kan bruges til at registrere, hvem der har søgt om godkendelsen. Feltet Godkender kan bruges til at registrere, hvem der skal godkende ansøgningen. Du kan i begge tilfælde vælge mellem de viste, faste værdier. Værdierne er besluttet af designgruppen. Det gælder også værdierne i feltet Status. Oprettet den :14:00 7

8 Klik på knappen Øvrige oplysninger sender dig til fritekstvinduet FU02 Øvrige oplysninger. Dette er beskrevet senere (se evt. side 11). Når teksten er fed, som her, betyder det, at der er skrevet i fritekstvinduet. Knappen Markér til udskrift kan du benytte, hvis du er i gang med at behandle et antal godkendelser, og du gerne vil have dem alle skrevet ud på en flettefil, fx med henblik på at skrive et godkendelsesbrev til virksomheden. Klik på knappen når du har behandlet en godkendelse og den bliver tilføjet listen over godkendelser, der skal med på flettefilen. Klik på knappen Se markerede giver dig en oversigt over, hvilke godkendelser du har samlet sammen via knappen Markér til udskrift. Klik på knappen Flettefil bevirker, at der dannes en flettefil med de markerede godkendelser. Denne kan du bruge til at flette med et standardbrev til fx virksomheder. Godkendelsesbegrænsninger Faglige udvalg har adgang til at registrere begrænsninger på godkendelsen. Listen over eksisterende begrænsningskoder vises ved tryk på F9, når markøren er placeret i feltet Kode. Listen er tabelstyret, dvs. indholdet kan ændres ved henvendelse til en EASY-P konsulent eller UNI C. Feltet Tilføjelse er et fritekstfelt, hvor du kan skrive en relevant bemærkning i forbindelse med begrænsningen. Blokken og dens indhold er identisk med den tilsvarende blok i PG01. Oprettet den :14:00 8

9 Igangværende aftaler For overblikkets skyld gengives i denne blok de uddannelsesaftaler, der er i gang på godkendelsen, dvs. aktive aftaler, hvor periode-slut ikke er overskredet. Der kan ikke fremsøges eller skrives i denne blok. Dispensationer Ud over det antal elever, lærestedet er godkendt til at uddanne, kan der i særlige tilfælde gives dispensation til ekstra elever, i givne perioder. Disse kan registreres i denne blok. Hvis du registrerer et CPR-nr. i feltet Cpr.nr., og CPR-nummeret opfylder modulus-11 tjekket, vil navnet automatisk vises. Hvis eleven ikke er kendt i EASY-P, vil der stå Ukendt i EASY-P, indtil eleven enten overføres via EASY-A, eller der er oprettet abonnement på eleven i CPRregistret. Hvis der registreres en dispensation skal felterne Cpr.nr., Periode start og Årsag udfyldes. Oprettet den :14:00 9

10 Oplæringsansvarlig Af hensyn til den løbende kontakt kan det være hensigtsmæssigt at registrere den oplæringsansvarlige på lærestedet, specielt hvis der er flere, fx én pr. godkendelse. Alle felterne er frivillige. Skolerne har mulighed for at registrere tilsvarende oplysninger, i et andet vindue, kaldet PG02 Øvrige oplysninger. Det kan være hensigtsmæssigt at tjekke, om skolen har registreret noget i dét vindue (gå via FU01 s højrekliksmenu til PG01 og derfra via PG01 s højrekliksmenu til PG02). Der er desværre ikke på nuværende tidspunkt skabt sammenhæng mellem det evt. registrerede i hhv. PG02 og dette vindue, denne blok. Oprettet den :14:00 10

11 Øvrige oplysninger, FU02 Vinduet FU02 Øvrige oplysninger kan du kun komme til via FU01 Sagsbehandling, ved at klikke på knappen Øvrige oplysninger. Kun faglig udvalg brugere kan se vinduet FU02. Vinduet består af 2 fritekstfelter: Bemærkninger generelle: Hvis der indtastes noget i bemærkningsfeltet i PG01, gengives det i dette felt. Hvis det faglige udvalg skriver noget i dette felt, gengives det i bemærkningsfeltet i PG01. Bemærkninger Fagligt udvalg: Det, der skrives i dette felt, kan kun læses af brugere fra samme faglige udvalg, samt udvalgets evt. paraply. Oprettet den :14:00 11

12 Lokale UddannelsesUdvalg, FU03 Dette vindue er der udelukkende adgang til fra menupunktet Fagligt udvalg, som det fremgår af den røde cirkel. Både skole- og faglig udvalg brugere kan registrere i dette vindue. Der er registreret en række LUU ere vedrørende de uddannelser / faglige udvalg, der på nuværende tidspunkt benytter EASY-P til at registrere og sagsbehandle godkendelser. Når du vælger dette vindue i menuen, vil det åbne i søge-tilstand, dvs. uden noget udvalg fremsøgt, men med gule felter. Inden du registrerer et LUU, bør du få overblik over, hvilke der i forvejen er registreret på området, så du undgår at registrere noget, der allerede er registreret. Det kan du fx gøre ved at trykke F9 i feltet Kode, vælge en uddannelse og trykke F8. Hvis du blot skal finde et eksisterende LUU kan du ud over Kode med fordel også benytte felterne Navn og Skole, hvis du kender de oplysninger. Måske giver din søgning mere end ét LUU. Klik i givet fald på pil ned, som du finder i menulinien lige under A et i Autorisation. Eksisterer det ønskede LUU ikke og du skal oprette det, skal du starte med at ændre fra søgetilstand til registrerings-tilstand. Det gør du ved at trykke på Ctrl Q. Ved oprettelse af et LUU indtaster du navnet på dette i den første blok, i feltet Navn. Herefter vælger du en skole-tilknytning ved at placere markøren i feltet Skole, trykke på F9 og vælge en skole i listen. I blokken Ansvarsområde vælger du de uddannelser, LUU et har ansvar for. Placér markøren i feltet Kode, tryk F9 og vælg en uddannelse. Herefter kan du placere markøren i feltet Speciale og vælge et speciale, men hvis LUU et har ansvar for alle specialer under uddannelsen, er dette ikke nødvendigt. Oprettet den :14:00 12

13 Blokken Paritetsliste benyttes til at beskrive, hvordan LUU et er sammensat, rent organisatorisk. Hvis du er ved at oprette, skal du gøre følgende: Placér markøren i feltet Organisation og tryk F9. Du kan nu vælge en organisation fra listen. Tryk på tab-tasten og angiv i feltet Paritet det antal medlemmer fra den valgte organisation, der skal være i LUU et. Tallet i feltet Vakante beregnes automatisk, når du klikker på knappen Opdater vakante. Tallet i feltet Vakante beregnes på følgende måde: Værdien i feltet Paritet fratrukket antallet af medlemmer i LUU et fra den aktuelle organisation, der er registreret her i FU03. Hvis værdien i feltet Paritet er mindre end antallet af medlemmer under det lokale udvalg, der er tilknyttet organisationen, så vil Vakante være 0. Feltet Vakante opdateres ved F10 eller ved klik på knappen Opdater vakante. Du kan benytte feltet Bemærkning, hvis du har en vigtig oplysning, der vedrører LUU et generelt. I blokken Medlemmer kan du registrere, vedligeholde eller fremsøge medlemmer af LUU et. Alle felter er frivillige. Designgruppen med de faglige udvalg er enige om, at de værdier, der kan vælges i feltet Funktion, er tilstrækkelige til at dække alle relevante organiseringer af LUU ere. Er du uenig, hører vi gerne om det. I givet fald samler vi ønsker sammen til en kommende opdatering. Hvis du ved oprettelse af et medlem indtaster CPR-nr. og personen allerede er medlem i et andet LUU, så vises alle oplysninger under Medlemsinformation om vedkommende automatisk, når markøren forlader feltet CPR-nr.. Derved undgås dobbeltregistrering. Oprettet den :14:00 13

14 Ved klik på knappen Flettefil kan du få samtlige medlemmer ud på en flettefil, med henblik på at skrive til dem. Blokken Medlemsinformation viser data for det medlem, der er en blå firkant ud for. Alle felter er frivillige. Tryk på F9 med markøren placeret i et af felterne Postnr. og Firma-postnr. giver dig en liste over postnumre, hvorfra du kan vælge det ønskede. Du får også en liste at vælge ud fra ved tryk på F9 med markøren placeret i feltet Organisation. Feltet Kontaktperson kan du klikke i, hvis medlemmet er kontaktperson for LUU et. Dette medlem er der særlige felter til i flettefilen. I fritekstfeltet Bemærkning kan du registrere vigtige informationer om medlemmet. Blokken Honorarudbetaling kan du benytte, hvis du i EASY-P gerne vil have et overblik over honorarudbetalinger pr. medlem. Blokken Seminarer kan du benytte, hvis du i EASY-P gerne vil have et overblik over, hvornår medlemmet har været på hvilke seminarer, kurser eller lignende. Oprettet den :14:00 14

15 Sagskartotek, FU04 Sagskartoteket finder du under menupunktet: Fagligt udvalg. Vinduet giver de faglige udvalg mulighed for at registrere oplysninger om sager vedrørende en virksomhed, et lærested, en elev eller en af kombinationerne: virksomhed/elev, lærested/elev. Eventuel overførsel af sager fra lokale it-systemer til EASY-P sker manuelt af de faglige udvalg selv. Det er kun de faglige udvalg, der har adgang til dette vindue. Ønsker det faglige udvalg at underrette en skole om en sag, er der mulighed for det (se evt. side 17). Blokken Sag, indeholdende linierne med CVR-nr., Lbnr., Sagstype osv. er den styrende blok. Blokkene over og under denne blok viser data for den linie, der er markeret med blå firkant. Oprettet den :14:00 15

16 Når du vælger sagskartoteket starter det op i søge-tilstand, som det fremgår på foregående side. Hvis du skal oprette en sag, trykker du på Ctrl Q for at fjerne søge-tilstanden. Hvis du skal finde og evt. viderebehandle en sag, kan du gøre følgende: Indtaster du et CVR-nr. og trykker F8, slår systemet automatisk virksomheden op og viser stamdata for denne i blokken: Virksomhed/Lærested, samt de øvrige oplysninger vedrørende sagen. Indtaster du også et løbenr., slår systemet automatisk lærestedet op og viser stamdata for denne i blokken: Virksomhed/Lærested, samt de øvrige oplysninger vedrørende sagen. Indtaster du et CPR-nr., slår systemet automatisk eleven op og viser stamdata for denne i blokken: Elev, samt de øvrige oplysninger vedrørende sagen. Hvis der er flere sager, der matcher dine søgekriterier, kan du bladre i disse ved at klikke på pil ned, som du finder i menulinien lige under A et i Autorisation. Bemærk, at hvis der ikke vises data ved fremsøgning, er det enten fordi virksomhed/lærested/elev ikke findes i EASY-P eller fordi der ikke er registreret nogen sag. Forneden i vinduet står der sandsynligvis, med fed skrift: Forespørgslen gav ingen records. Indtast igen. Du kan vælge at fremsøge sager efter uddannelsesnummer (Udd.) og evt. specialenummer. Et fagligt udvalg kan kun registrere sager, som hører til eget fagligt udvalg eller dennes paraply. På samme vis kan man kun fremsøge egne sager. Designgruppen med de faglige udvalg er blevet enige om, at de sagstyper, der er lagt ind i feltet Sagstype, er tilstrækkelige til at dække alle relevante situationer. Er du uenig, hører vi gerne om det. I givet fald samler vi ønsker sammen til en kommende opdatering. Bemærk ordet: Godskrivning, som er det nye ord for Merit. Oprettet den :14:00 16

17 Når du opretter en sag, skriver du, hvad sagen handler om i det øverste af nedenstående fritekstfelter. Ved fremsøgning af en sag vises teksten automatisk. Når der foreligger en afgørelse, registreres denne i det nederste fritekstfelt. Ved fremsøgning af en sag vises teksten automatisk. Hvis du ønsker at informere en skole om sagens afgørelse, placerer du markøren i feltet Skole, trykker på F9, vælger skole og klikker derefter på knappen Send. Dette bevirker, at der sendes en advis til de brugere på den pågældende skole, som skolen har udpeget til at modtage disse meddelelser. På næste side kan du se, hvordan det ser ud hos modtageren. Knappen Flettefil benyttes til at danne en flettefil for en sag. Udskriften er ikke grafisk layoutet, men indeholder følgende data: Navn, Adresse, Sted, Postnr., Distrikt, CVR-nr., Løbenr. Elevnavn, Elevadr., Elevsted, Elevpostnr., Elevdistrikt, Sagstype, Indgået, Afsluttet, FU-nr., Omhandler, Afgørelse. Ovenstående er overskrifterne i overskriftslinien. Værdierne er adskilt af semikolon og omgivet af dobbelt anførselstegn. Linieskift, som kan forekomme i Omhandler og Afgørelse, erstattes af mellemrum. For hvert af disse felter vises max. 100 tegn i flettefilen. Oprettet den :14:00 17

18 Når skole-brugeren starter EASY-P op, vises det automatisk, om dere er nye advis er. Skolebrugeren kan så klikke på Nyheder og vælge advis er og får så en tekst, der principielt ser ud som ovenstående eksempel (som dog i dette tilfælde er lidt spartansk omkring sagens afgørelse). Bemærk, at det, der måtte være skrevet i feltet Sagen omhandler, ikke sendes. Advis en indeholder kun sagens afgørelse. Oprettet den :14:00 18

19 Aftalevinduet, PA01 Der findes specielle aftalevinduer til skolepraktik og Praktik i Udlandet. Oprettet den :14:00 19

20 Dette er et oversigtsvindue. Der findes andre person-vinduer, hvor oplysningerne ovenfor er foldet mere ud. Der findes bl.a. et vindue med C/O-adresse og opholdsadresse, hvor man også kan finde elevens koder til praktikpladsen.dk. Oprettet den :14:00 20

EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter

EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter 18. november 2011 EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter Indhold 1 SVENDEPRØVER, FU05... 2 1.1 ANTAL ELEVER PÅ EN SVENDEPRØVE VISES NU... 2 1.2 NYT BEMÆRKNINGSFELT PR. ELEV

Læs mere

EASY-P ver. 09.3 dec. 2009: Svendeprøvefaciliteter og SOSU-aftaler

EASY-P ver. 09.3 dec. 2009: Svendeprøvefaciliteter og SOSU-aftaler December 2009 EASY-P ver. 09.3 dec. 2009: Svendeprøvefaciliteter og SOSU-aftaler Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SVENDEPRØVEFACILITETER... 2 2.1 EASY-A HOLDLISTER KAN NU OVERFØRES ELEKTRONISK FRA EASY-A

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger 29-10-2007/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fremsøgning af elever Opret (nye) kontaktlærertilknytninger

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Rollecenter... 3 Oprettelse af sag... 5 Sagsguiden... 5 Trin 1 - sagsoplysninger... 6 Trin 2 Vælg klient(er)... 6 Trin 3 Vælg parter...

Læs mere

UNI C. Praktikpladsen.dk version 05.2. Opdatering 14.02.06 RD / rd. Alle

UNI C. Praktikpladsen.dk version 05.2. Opdatering 14.02.06 RD / rd. Alle UNI C Opdatering 14.02.06 RD / rd Vedrørende: Opdatering af praktikpladsen.dk den 14. februar 2006. Fordeling: Skrevet af: Version nr.: 1 Alle René Dommer Praktikpladsen.dk version 05.2 Praktikpladsen.dk

Læs mere

Praktik+ opdateringer 3. februar 2016

Praktik+ opdateringer 3. februar 2016 Praktik+ opdateringer 3. februar 2016 Praktik+ er opdateret med version 14.2 den 3. feb. 2016. Dette dokument beskriver ændringerne. Indholdsfortegnelse: 1. Internet Explorer indstillinger... 2 2. Aktiviteter...

Læs mere

Brugervejledning for erhvervsskolemedarbejdere med vejlederadgang til praktikpladsen.dk

Brugervejledning for erhvervsskolemedarbejdere med vejlederadgang til praktikpladsen.dk Brugervejledning for erhvervsskolemedarbejdere med vejlederadgang til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Hvordan får man vejlederadgang til Praktikpladsen.dk?... 2 1.1 Hvad kan en vejlederadgang

Læs mere

EASY-P 14.3: EUD-reform Elevtype i aftale- og søgevinduer Email og mobil deles med Elevplan og EASY-A + det løse

EASY-P 14.3: EUD-reform Elevtype i aftale- og søgevinduer Email og mobil deles med Elevplan og EASY-A + det løse EASY-P 14.3: EUD-reform Elevtype i aftale- og søgevinduer Email og mobil deles med Elevplan og EASY-A + det løse Vedrørende: Version 14.3 Skrevet af: Version: 1 Inger Riber Vester Voldgade 123 1552 København

Læs mere

EASY-P, version anden leverance

EASY-P, version anden leverance EASY-P, version 3.1.3 anden leverance 4. juni 2004 Indhold: 1. Version 3.1.3 består af to leverancer... 1 2. Anden leverance d. 9. juni... 1 2.1 Praktikpladsen.dk faciliteter... 1 PP01 Person stamdata

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016

Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016 Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit,

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

Vejledning Uddannelsesnævnets sagsbehandling i EASY P Sag. 8. maj 2017

Vejledning Uddannelsesnævnets sagsbehandling i EASY P Sag. 8. maj 2017 Vejledning Uddannelsesnævnets sagsbehandling i EASY P Sag 8. maj 2017 Vejledning Uddannelsesnævnet overgik september 2014 til at benytte EASY P modulet Sag til at kommunikere med skolerne om Uddannelsesnævnets

Læs mere

Brugervejledning til de offentligt tilgængelige sider på praktikpladsen.dk

Brugervejledning til de offentligt tilgængelige sider på praktikpladsen.dk Brugervejledning til de offentligt tilgængelige sider på praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Søg praktikplads... 2 2.1 Ledige praktikpladser... 2 2.2 Godkendte virksomheder... 3 2.3

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED 1 DIGITALE UDDANNELSESAFTALER Digitale uddannelsesaftaler giver flere fordele og muligheder: Skolen kan let hjælpe virksomheder med at udfylde dele

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation.

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22

Læs mere

Praktikpladsen.dk, version 14.1, brugervendt beskrivelse

Praktikpladsen.dk, version 14.1, brugervendt beskrivelse Praktikpladsen.dk, version 14.1, brugervendt beskrivelse Af Anne Birch Den 21. august 2014 er praktikpladsen.dk blevet opdateret med version 14.1. Dette dokument beskriver de vigtigste ændringer: Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brugervejledning til elever

Brugervejledning til elever Brugervejledning til elever Velkommen til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Denne vejledning... 2 2 Rediger profil... 2 2.1 Sådan redigerer du din personlige profil... 3 2.2 Synlighed (over for

Læs mere

Praktikforhold Sidst opdateret 16-05-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Praktikforhold Sidst opdateret 16-05-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Praktikforhold Sidst opdateret 16-05-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet skal bruges til at indberette datafiler med oplysninger om energimærkningerne. Indberetningssystemet fungerer på den måde,

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse

Læs mere

1 Forside. Side 1 af 15

1 Forside. Side 1 af 15 Side 1 af 15 1 Forside Fra forsiden af Byg & Miljø, er der flere 'indgange' til både mere viden og muligheder for at ansøge. BEMÆRK - På forsiden af Byg & Miljø kan du blive mødt af forskellige fejlmeddelelser,

Læs mere

René Dommer. Generelt Praktikpladsen.dk blev opdateret torsdag den 4. oktober 2007 kl. 16.00.

René Dommer. Generelt Praktikpladsen.dk blev opdateret torsdag den 4. oktober 2007 kl. 16.00. UNI C Notat 02.11.07 RD / rd Vedrørende: Opdatering af praktikpladsen.dk oktober 2007 Fordeling: Alle Skrevet af: René Dommer Version nr.: 2 (forskel fra version 1 er afsnittet nederst side 12) Generelt

Læs mere

Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen

Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever.

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever. Varighedsuafhængige årselevbidrag - fuldtidselever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne administrative vejledning omhandler oprettelse af varighedsuafhængige årselevbidrag.

Læs mere

Brugervendt beskrivelse af Praktik+, version 14.1

Brugervendt beskrivelse af Praktik+, version 14.1 Brugervendt beskrivelse af Praktik+, version 14.1 Af Anne Birch Praktik+ er opdateret med version 14.1 den 5. maj 2014. Dette dokument beskriver ændringerne. Indholdsfortegnelse: 1. Mellemrum mellem cifre

Læs mere

Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c

Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fejlbeskeder fra AUB Denne vejledning omhandler kun de forhold, der vedrører

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedersmedarbejdere har. Anden del indeholder

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 26-09-2013/version 1.1/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

Praktikpladsen.dk, version 13.1, brugervendt beskrivelse

Praktikpladsen.dk, version 13.1, brugervendt beskrivelse Praktikpladsen.dk, version 13.1, brugervendt beskrivelse Af Anne Birch Den 29. august er praktikpladsen.dk blevet opdateret med version 13.1. Dette dokument beskriver de vigtigste ændringer: Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Releasenote til JobKon 29. juni 2015

Releasenote til JobKon 29. juni 2015 Releasenote til JobKon Vejledning til pr. Superbrugere 29. juni 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 25. juni 2015 Den 29. juni 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. GENERELT...

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel.

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel. 1. Log på og kom i gang. For at komme i gang med at administre dine egne og dine medarbejderes rettigheder på sundhed.dk, skal du logge på med en digital signatur til sundhedsfaglige. 2. Vælg digital signatur.

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 27.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2 Bemærkningsfelt...

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Vedrørende: Registrering af produktionsskolebaseret eud i EASY-P, EASY-A og Elevplan 28.09.2012 Version: 3 Primært præciseringer i EASY-A afsnit vedr. årselevbidrag

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Tilknytning af oplysninger om arbejdsgiver til Elev på ÅU/AMU/Personer Sidst opdateret 23-11-2006/version 1.0/UNI C/Steen Eske

Tilknytning af oplysninger om arbejdsgiver til Elev på ÅU/AMU/Personer Sidst opdateret 23-11-2006/version 1.0/UNI C/Steen Eske Tilknytning af oplysninger om arbejdsgiver til Elev på ÅU/AMU/Personer Sidst opdateret 23-11-2006/version 1.0/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING DOKUMENTATION OG VEJLEDNING VERSION 2 Registrering af oplysninger på personalet Denne vejledning beskriver, hvordan der registreres oplysninger om personalet. Vejledningen er delt op i 2 dele. - Opdatering

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017 Brugervejledning Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på erhvervsuddannelserne, @ventures 2017 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Virksomheder... 2 2.1 Virksomheder -> Opret virksomheder... 2 2.1.1 Masseoprettelse

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

PIXI-præsentation af Praktik+, version 12.1

PIXI-præsentation af Praktik+, version 12.1 12.11.2012 Vedrørende: Praktik+, version 12.1 Skrevet af: Anne Birch Version: 1 PIXI-præsentation af Praktik+, version 12.1 Indholdsfortegnelse: Kviksøg:...2 Det nye lærestedsvindue (L20):...3 Højrekliksmenuer

Læs mere

STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER

STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER Åbn CM og vælg funktioner, indstillinger Fanebladet: generelt Fanebladet: søgning Fanebladet: filer Fanebladet: notificer Fanebladet: visning Fanebladet: påmindelse Fanebladet:

Læs mere

SKP-medarbejder mine muligheder med elevlisten

SKP-medarbejder mine muligheder med elevlisten 1 SKP-medarbejder mine muligheder med elevlisten Generel info SKP-eleverne knyttes til lærested 0 (SKP) på skolen, set som virksomhed. Det betyder, at skolens SKP-medarbejdere/instruktører kan arbejde

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 28.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A.

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A. Referat ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009 A. Visning af GE 7.0 På mødet blev den kommende GE 7.0 fremvist. Versionen frigives inden årsskiftet og kan allerede nu bestilles ved at kontakte

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG 1/5 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-nr. 28 98 06 71 Dato: 30/5 2017 Indhold 1. Før du går

Læs mere

Elevudlån Senest opdateret 20. maj 2014 Inga Skivild

Elevudlån Senest opdateret 20. maj 2014 Inga Skivild Elevudlån Senest opdateret 20. maj 2014 Inga Skivild Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse af karakterer på

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog

Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog INDHOLD VALGMULIGHEDER UNDER MENUEN FILER UDSKRIV KOPIER AFSLUT VALGMULIGHEDER UNDER MENUEN SØGEMULIGHEDER OPSLAGSORD ORDFORBINDELSER AL TEKST

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere