Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune"

Transkript

1 Ishøj en tryg by SSP læseplan Ishøj Kommune 1

2 INDHOLD SSP-samarbejdet i Ishøj Kommune... 3 Formål... 4 Begrebsafklaring... 5 Èn sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats... 6 PRIK-modellen... 7 Risikoadfærd og sociale overdrivelser... 8 Oplæg og undervisningstilbud fra SSP-konsulenten... 9 Indskoling, klasse, social kapital klasse klasse klasse klasse Mellemtrin, klasse, selvværd klasse klasse klasse...19 Udskoling, klasse, medborgerskab klasse klasse klasse Materialer i...25 Nyttige links til rådgivningstjenester

3 SSP-samarbejdet i Ishøj Kommune I Ishøj Kommune ønsker vi at skabe de bedst mulige betingelser for, at børn og unge får en god og tryg opvækst. I Ishøj Kommune har vi en vision om, at børn og unge sejrer i eget liv, og at børn og unge får mulighed for og rammerne til at nå deres fulde potentiale, samt en børne- og ungepolitik, som beror på anerkendelse, inklusion og fællesskab, kreativitet, demokrati og medbestemmelse. Nærværende SSP-læseplan tager udgangspunkt i netop denne vision, samt i ønsket om at skabe gode betingelser og en tryg opvækst for alle børn og unge i Ishøj Kommune. SSP kan defineres som et samarbejde mellem Skole, Socialvæsen og Politi. SSP er en samarbejdsform, der har til hensigt at sikre en målrettet og effektiv indsats i forhold til kriminalitetstruede børn og unge. I naturlig forlængelse af denne indsats er det hensigten at optimere den systematiske og organiserede indsats i folkeskolen med fokus særlig rettet mod det opbyggende, det forebyggende og det kriminalitetsforebyggende arbejde. Den forebyggende undervisning i Ishøj Kommune anbefaler vi at placere i de timeløse fag, som ifølge 7 i folkeskoleloven omfatter Færdselslære, sundheds- og seksualundervisning, familiekundskab, uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. I forlængelse heraf er det vores håb, at emnerne, som berøres i nærværende læseplan, også løbende inddrages i den almene undervisning. Det Kriminalpræventive Råd beskriver formålet med det forebyggende arbejde i folkeskolen som følgende: Stk.1. At eleven tilegner sig indsigt i og forståelse af forskellige livsvilkår og værdier. Dette skal give indblik i hvilke faktorer, der kan medvirke til, at nogle børn og unge bliver i stand til selvstændigt og ansvarligt at vælge et godt liv. Stk.2. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, erfaringer og begreber til støtte og udvikling af engagement, selvværd og livsglæde. Undervisningen skal søge at motivere den enkelte elev i udviklingen af egen identitet og handlekompetence i samspil med andre. Stk.3. Undervisningen skal i enhver henseende bidrage til, at eleverne styrker et normsæt og udvikler forudsætninger for, at de hver for sig og i fællesskab kan tage kritisk stilling og fremme ansvarlighed over for den enkeltes og de fælles problemstillinger. (Det Kriminalpræventive råd). 3

4 Formål At sikre det opbyggende, forebyggende og kriminalitetsforebyggende arbejde i Ishøj Kommune. At vedligeholde og kontinuerligt udvikle det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, der arbejder kri minalpræventivt med alle børn og unge i Ishøj Kom mune. At skabe rammerne for den generelle, specifikke og individorienterede kriminalpræventive indsats over for børn og unge i Ishøj Kommune. I naturlig forlængelse af ovenstående mål, har Stabsenheden for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse, i samarbejde med kommunens øvrige SSP-medarbejdere, herunder SSP-lærere og SSP-pædagoger, udarbejdet nærværende læseplan. Denne angiver hvilke emner der skal arbejdes med på hvilke klassetrin. Dette skal sikre et sammenhængende, kontinuerligt arbejde, som har fokus på opbyggende, forebyggende og kriminalitetsforebyggende indsatser. Hvordan arbejdet med hvert enkelt emne gribes an i klasserne er valgfrit, men til hvert emne er der tilknyttet et anbefalet materiale, som er at finde i Endvidere præsenteres de teoretiske og metodologiske tilgange, som danner grundlag for det anbefalede materiale. Forskning viser, at forebyggelse af kriminalitet ikke kan adskilles fra det alment sundhedsfremmende arbejde i skolerne, derfor indskrives og medtænkes de indsatser samt undervisningsforløb, som allerede udføres på Ishøj Kommunes skoler i læseplanen. Disse indsatser foretages blandt andre af sundhedstjenesten, som inkluderer sundhedsplejerskerne og børne- og ungelægen. 4

5 Exit-program KRIMINALITETSFOREBYGGELSE Bekymringssamtaler Forebyggelse af Konfliktmægling skolefravær Forebyggele af mobning FOREBYGGELSE Social kapital OPBYGNING Konflikthåndtering Samfundets evne til at inkludere udsatte grupper Trygge bymiljøer Velfungerende social-, sundhedsog uddannelsessystem Begrebsafklaring SSP-Ishøj har en bred tilgang til det kriminalitetsforebyggende arbejde, og vi arbejder med kriminalitetsproblemer ud fra et helhedsorienteret perspektiv. Indsatser som ikke er direkte kriminalitetsforebyggende, kan nemlig også have en positiv kriminalpræventiv effekt, og de skal derfor medtænkes i undervisningen. SSP-arbejdet i Ishøj tager udgangspunkt i Det kriminalpræventive råds tre grundlæggende begreber: De opbyggende indsatser er de brede indsatser, der generelt handler om at forbedre vilkårene både på et samfundsmæssigt og et individuelt plan., der bryder en strafsanktioneret retsnorm. De forebyggende indsatser favner også bredt, men modsat opbygning er der her fokus på at undgå at et problem opstår eller forværres. Kriminalitetsforebyggelse skal forebygge, at specifikke kriminelle hændelser opstår eller gentager sig. Ved kriminalitet forstås handlinger, der bryder en strafsanktioneret retsnorm. 5

6 Èn sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats - med baggrund i proaktive og reaktive indsatser Ishøj Kommune har gjort op med den klassiske måde at tænke SSP-samarbejde og kriminalitetsforebyggelse på. Udgangspunktet har været at se den klassiske samarbejdsform mellem Skole, Socialvæsen og Politi i et nyt perspektiv i forhold til, at den ikke længere er dækkende. Hverken i forhold til de opgaver der skal løses, eller i forhold til hvordan, og sammen med hvem man løser dem. Grundlaget for den nye organisering tager udgangspunkt i to fagdiscipliner: en proaktiv del og en reaktiv del. For at understøtte denne differentiering i forhold til opgaver og indsatser, har man besluttet at lade kommunens to konsulenter på det kriminalitetsforebyggende område arbejde med hver sin del. En konsulent varetager derfor alene opgaver af proaktiv karakter. Det er for eksempel arbejdet med at styrke den sociale kapital i indskolingsklasserne, undervisning i flertalsmisforståelser, planlægning og evt. deltagelse i forældremøder, organisering af temadage samt opkvalificering og undervisning af frontpersonalet i SSP-samarbejdet, f.eks. SSP-lærere og SSP-pædagoger på kommunens skoler, Vi lægger særlig vægt på, at den proaktive indsats er tidlig, forældreinddragende, helhedsorienteret og inkluderende. Samtidig er en anden konsulent ansat til alene at varetage alt arbejde af reaktiv karakter. Det er for eksempel arbejdet med exit fra kriminelle fællesskaber, KSP-samarbejde (Kriminalforsorgen Socialvæsen - Politi), projekt God Løsladelse samt de ugentlige møder med lokalpolitiet, hvor de individorienterede sager drøftes. Vi lægger særlig vægt på, at den reaktive indsats er tværsektoriel og velkoordineret, ankerkendende og inkluderende. I Ishøj har man valgt ikke at lade alder være en markør, som har betydning for hvor og hvordan en opgave løses. SSP+ er derfor heller ikke et tema på dagsordenen. Udgangspunktet er derimod, at det er selve opgavens karakter (proaktiv/ reaktiv) der afgør hvem der varetager den. Derved bliver der i Ishøj Kommune både udført proaktivt og reaktivt kriminalitetsforebyggende arbejde for målgruppen 6-25 år. 6

7 PRIK-modellen Proaktive og reaktive indsatser i kriminalitetsforebyggelse 25 ÅR God løsladelse EXIT Lokalråd En vej ind 18 ÅR SSP-nu Brandkadet SSPnetværksmøder Bekymringssamtaler Fritidsjobordning Konfliktmægling SSPlæseplan 6 ÅR FOKUSOMRÅDER 7

8 Risikoadfærd, sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser - Teoretisk og metodisk fundament Risikoadfærd kan beskrives som en adfærd, der umiddelbart eller på længere sigt kan medføre skader på en selv eller på andre. Det kan for eksempel være brugen af narkotika, udførslen af kriminalitet, aggressiv trafikadfærd, usikker sex eller trusler mod andre. Forskning har de senere år påvist, at når mennesker foretager risikoadfærd, så skyldes det ikke bare manglende viden, sociale problemer, dårlig opdragelse eller aggressiv personlighed. Risikoadfærd er i høj grad et socialt fænomen. Når risikoadfærd beskrives som et socialt fænomen skyldes det, at mennesker er tilbøjelige til at tilsidesætte deres personlige viden, værdier og holdninger, hvis de føler at disse afviger fra dem, andre mennesker omkring dem har. Den enkelte person forsøger ofte at leve op til de forventninger, den enkelte føler rettet mod sig fra andre, der betyder noget for ham eller hende, for på denne måde at opnå anerkendelse, respekt, kærlighed og tryghed. Problemet er, at forestillinger om andres forventninger har en tendens til at være forvrængede, præget af sociale overdrivelser og af såkaldte flertalsmisforståelser. Mange mennesker tror, at andre er meget mere risikovillige, end både de selv og de andre faktisk er og de søger at leve op til det, de tror, er den accepterede adfærd. Forskning viser, at konsekvensen heraf bliver, at vi som mennesker lever en for os selv og andre mere risikabel dagligdag og tilværelse, end tilfældet ville være hvis vi var bedre til at pejle andres forventninger og holdninger. De unge tror, at deres jævnaldrende ryger mere, drikker mere og bruger mere narkotika end de selv gør, og de tror at deres jævnaldrende i København gør det i endnu større omfang. Spørger man dem om ældre unges adfærd, vokser overdrivelserne yderligere. (Ringstedforsøget, Balvig, Holmberg og Sørensen) På baggrund heraf er ambitionen for den forebyggende undervisning, at eleverne i Ishøj Kommune bliver klædt på til at pejle omgivelsernes forventninger mere virkelighedsnært, og derved mindske elevernes villighed til risikoadfærd og sociale overdrivelser. Det anbefales i nærværende læseplan, at der metodisk arbejdes med flertalsmisforståelser både på mellemtrinnet og i udskolingen. 8

9 Oplæg og undervisningstilbud fra SSP-konsulenten Til eleverne 5./6.. klasse Social pejling & flertalsmisforståelser Erstatter politiets Jeg er sej når jeg siger nej. SSP-vestegnen udvikler nyt koncept i Forventes klar foråret klasse Alkohol og festkultur Undervisning om unges risikoadfærd og de forventninger man har til hinanden vi anvender klikker-system og arbejder med social pejling, flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser. Til forældrene 0./1. klasse Forældrefiduser.dk Introduktion til brugen af materialet Forældrefiduser.dk Det anbefales at anvende materialet ved det første forældremøde. Tilbuddet er et tilbud til indskolingslærere, der ønsker hjælp til at bruge forældrefiduser ved skoleårets første forældremøde. Kan fortrinsvis bookes i ulige uger. 5./6. klasse Social pejling & flertalsmisforståelser Erstatter politiets Jeg er sej når jeg siger nej. SSP-vestegnen udvikler nyt koncept i Forventes klar foråret Kan fortrinsvis bookes i ulige uger. 8.klasse Alkohol og festkultur En forældreaften som opfølgning på klassens undervisning i risikoadfærd.. Forældrene får mulighed for at se hvad der rører sig i klasserne, samt mulighed for at udarbejde en forældreaftale, der forebygger risikoadfærd blandt eleverne. Kan fortrinsvis bookes i ulige uger. Udover ovenstående tilbud er man altid velkommen til at kontakte SSP-konsulenten, hvis man har andre ønsker, ideer eller forslag til emner, undervisningsforløb og oplæg. Konsulent for proaktiv kriminalitetsforebyggelse Brian Bergmann Mail: Telefon:

10 Indskoling, klasse, social kapital I indskolingen anbefales det, at der arbejdes med klassens sociale kapital en opbyggende indsats, som skal klæde både forældre og elever på til en god og tryg skolegang, hvor der bliver skabt rum for både social trivsel og udvikling af sociale kompetencer. Social kapital er en ressource, der udspringer af sociale bånd. Der er altså ikke tale om en egenskab ved én person. Den sociale kapital er derimod et udtryk for en sammenhængskraft i fx samfund, grupper, familier og skoleklasser. Ved at indgå i sociale relationer, baseret på netværk, normer, retfærdighed og tillid, får individer adgang til nogle ressourcer, der så at sige udspringer af denne mellemmenneskelighed. Således udgør den sociale kapital en ressource, der rækker udover individernes blotte fællesskab. Klassens sociale kapital kan umiddelbart fremstå som et uhåndgribeligt og usynligt fænomen, men effekten af en høj social kapital er ikke til at tage fejl af. Forskningsbaserede undersøgelser viser en sammenhæng mellem social kapital og en lang række felter, som sundhed og helbred, kriminalitet og mobning. Vi finder det derfor vigtigt, at der i indskolingsårene dannes grundlag for opbygning af en stærk social kapital i klasserne. De emner, der anbefales for indskolingsklasserne, beror derfor alle på at styrke klassens sociale kapital. 10

11 0. klasse Emner Fælles samværsregler Kammeratskab og venskab Forældresamarbejde, forældrenetværk og kontaktforældre Forslag til undervisningen Fælles samværsregler I klassens tid eller på klassemøder tages forskellige emner op, fx hvordan taler vi til hinanden her i klassen/på skolen, drillerier, vær en god kammerat. Find evt. inspiration på søg efter klassemøde. Der findes desuden en vejledning i at arbejde systematisk med klassemøder i bogen Fællesskab mod mobning klassemødet, skrevet af Helle Høiby. Kammeratskab og venskab Venskabsklasser og vejledere. Ældre elever er venner/vejleder med yngre elever, i dagligdagen og ved fælles arrangementer, for at skabe ansvarligt fællesskab blandt skolens elever. Forskellige trivselsøvelser. Fx Drama mod mobning, Tillidsskabende tegning, Girafsprog m.fl. Find evt. inspiration på og i bogen Er du med mod mobning? 42 veje til bedre trivsel, som findes i Tre er en for mange. Novellesamling til oplæsning i klassen med tilhørende opgaver. Bogens temaer er venskaber, mobning, hjælpsomhed og løgne. Bogen findes i Dialogspil: Samspillet indskolingen. Spil til lærere og forældre i indskolingen udviklet af Det Kriminalpræventive Råd. Spillet sætter fokus på de ting, der optager forældre og giver mulighed for at etablere positive relationer i forældregruppen og dermed trivsel og tryghed mellem børnene. Spillet handler ikke om at skabe enighed blandt forældrene, men er udelukkende ment som et afsæt for en fælles debat. Spillet findes i Materialer fra SSP-kassen Er du med mod mobning? 42 veje til bedre trivsel Tre er en for mange, Mølvang og Søndergaard, Kroghs Forlag (2007) Forældresamspillet - indskolingen Forældrefiduser Links Øvrige samarbejdspartnere Sundhedsplejersken tilbyder en sundhedssamtale samt kontrol af vægt, højde, syn og høreprøve, hvor det forventes at mindst en forælder deltager. Inden undersøgelsen får eleven et skema med hjem, som forældrene skal udfylde sammen med barnet. Sundhedssamtalen tager udgangspunkt i skemaet eller i hvad familien måtte finde vigtigt. Samtidig tilbyder sundhedsplejersken Åben dør. Det vil sige, at sundhedsplejersken står til rådighed for en sundhedssamtale, hvor elever, forældre og lærere frit kan henvende sig. Forslag til forældreaktiviteter Forældrefiduser.dk. En nem, smart og praktisk måde at være noget for sit barn og barnets klasse. Det bliver både lettere og sjovere at arrangere og deltage i klassens sociale liv og samarbejde på tværs. Man lærer hinanden at kende og børnene bliver de helt store vindere. Det vil øge sammenhængskraften i klassen, og på den måde skabe et bedre skoleliv for flere børn. Forældrefiduser.dk er udviklet i et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd, TrygFonden og Skole og Forældre. Kontakt evt. konsulenten for proaktiv kriminalitetsforebyggelse for introduktion til brugen af materialet. Det anbefales at anvende materialet ved det første forældremøde. Forældrefiduser findes i 11

12 1. klasse Emner Fælles samværsregler i klassen Forældresamarbejde Kammeratskab og gode relationer forebyggelse af drillerier og mobning Forslag til undervisningen Fælles samværsregler I klassens tid eller på klassemøder tages forskellige emner op, fx hvordan taler vi til hinanden her i klassen/på skolen, drillerier, vær en god kammerat. Find evt. inspiration på søg efter klassemøde. Der findes desuden en vejledning i at arbejde systematisk med klassemøder i bogen Fællesskab mod mobning klassemødet, skrevet af Helle Høiby. Kammeratskab og gode relationer Venskabsklasser og vejledere. Ældre elever er venner/vejleder med yngre elever, i dagligdagen og ved fælles arrangementer, for at skabe ansvarligt fællesskab blandt skolens elever. Gode relationer. 3-dages forløb hvor der sættes fokus på dannelse af gode relationer og på at skabe en god stemning i klassen. Samtidig øges rummeligheden og fællesskabsfølelsen i klassen. Udførlig metode- og trin-fortrin guide findes i bogen Er du med mod mobning? 42 veje til bedre trivsel (s.44-50), som findes i Forskellige trivselsøvelser. Fx Drama mod mobning, Tillidsskabende tegning, Girafsprog m.fl. Find evt. inspiration på og i bogen Er du med mod mobning? 42 veje til bedre trivsel, som findes i Tre er en for mange. Novellesamling til oplæsning i klassen med tilhørende opgaver. Bogens temaer er venskaber, mobning, hjælpsomhed og løgne. Bogen findes i TrygFonden og Skole og Forældre. Kontakt evt. konsulenten for proaktiv kriminalitetsforebyggelse for introduktion til brugen af materialet. Det anbefales at anvende materialet ved det første forældremøde. Forældrefiduser findes i Dialogspil: Samspillet indskolingen. Spil til lærere og forældre i indskolingen udviklet af Det Kriminalpræventive Råd. Spillet sætter fokus på de ting, der optager forældre og giver mulighed for at etablere positive relationer i forældregruppen og dermed trivsel og tryghed mellem børnene. Spillet handler ikke om at skabe enighed blandt forældrene, men er udelukkende ment som et afsæt for en fælles debat. Spillet findes i Materialer fra SSP-kassen Er du med mod mobning? 42 veje til bedre trivsel Tre er en for mange Opgaver til kortfilmene Lille mand lille mand og Tilbage til byen Forældresamspillet - indskolingen Forældrefiduser Links Øvrige samarbejdspartnere Sundhedsplejersken tilbyder en sundhedssamtale samt kontrol af vægt, højde, syn og høreprøve, hvor det forventes at mindst en forælder deltager. Inden undersøgelsen får eleven et skema med hjem, som forældrene skal udfylde sammen med barnet. Sundhedssamtalen tager udgangspunkt i skemaet eller i hvad familien måtte finde vigtigt. Samtidig tilbyder sundhedsplejersken Åben dør. Det vil sige, at sundhedsplejersken står til rådighed for en sundhedssamtale, hvor elever, forældre og lærere frit kan henvende sig. 12 Film: DFI s temapakke Gode og dårlige kammerater. Består af to film til indskolingen, Lille mand lille mand og Tilbage til Byen. Begge film kan streames på hvor der også findes opgaver. Opgaverne kan ligeledes findes i Forslag til forældreaktiviteter Forældrefiduser.dk. En nem, smart og praktisk måde at være noget for sit barn og barnets klasse. Det bliver både lettere og sjovere at arrangere og deltage i klassens sociale liv og samarbejde på tværs. Man lærer hinanden at kende og børnene bliver de helt store vindere.. Det vil øge sammenhængskraften i klassen, og på den måde skabe et bedre skoleliv for flere børn. Forældrefiduser.dk er udviklet i et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd,

13 2. klasse Emner Mobiltelefon, internetkultur og forældreansvar Vi er ens/forskellige: Kultur, venskab, mobning, tolerance Forslag til undervisningen Mobiltelefon, internetkultur og forældreansvar Den første mobil og god mobilstil. UNI-C og Medierådet har samlet en række opgaver og undervisningsforløb til arbejdet med børn og unges digitale dannelse og webetiske kompetencer. Hæftet findes i Fælles klasseregler. På findes der vejledning i arbejdet med fælles klasseregler. Dette er en tre-leddet proces, bestående af dialog, regeludvikling og formidling. Det centrale er elevernes holdnings- og erkendelsesudvikling i processen. Derfor er det vigtigt, at reglerne tager udgangspunkt i elevernes egne oplevelser af, hvad god stil på mobil og internet er. er Medierådets portal med råd, vejledning og mange links til diverse hjemmesider om internet- og mobiletik. Vi er ens/forskellige: Kultur, venskab, mobing, tolerance Film: DFI s temapakke Gode og dårlige kammerater. Består af to film til indskolingen, Lille mand lille mand og Tilbage til Byen. Begge film kan streames på hvor der også findes opgaver. Opgaverne kan ligeledes findes i Gode relationer. 3-dages forløb hvor der sættes fokus på dannelse af gode relationer og på at skabe en god stemning i klassen. Samtidig øges rummeligheden og fællesskabsfølelsen i klassen. Udførlig metode- og trin-for-trin guide findes i bogen Er du med mod mobning? 42 veje til bedre trivsel (s.44-50), som findes i Forskellige trivselsøvelser. Fx Drama mod mobning, Tillidsskabende tegning, Girafsprog m.fl. Find evt. inspiration på og i bogen Er du med mod mobning? 42 veje til bedre trivsel, som findes i Tre er en for mange. Novellesamling til oplæsning i klassen med tilhørende opgaver. Bogens temaer er venskaber, mobning, hjælpsomhed og løgne. Bogen findes i Forslag til forældreaktiviteter Forældrefiduser.dk. En nem, smart og praktisk måde at være noget for sit barn og barnets klasse. Det bliver både lettere og sjovere at arrangere og deltage i klassens sociale liv og samarbejde på tværs. Man lærer hinanden at kende og børnene bliver de helt store vindere.. Det vil øge sammenhængskraften i klassen, og på den måde skabe et bedre skoleliv for flere børn. Forældrefiduser.dk er udviklet i et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd, Tryg- Fonden og Skole og Forældre. Forældrefiduser findes i Dialogspil: Samspillet indskolingen. Spil til lærere og forældre i indskolingen udviklet af Det Kriminalpræventive Råd. Spillet sætter fokus på de ting, der optager forældre og giver mulighed for at etablere positive relationer i forældregruppen og dermed trivsel og tryghed mellem børnene. Spillet handler ikke om at skabe enighed blandt forældrene, men er udelukkende ment som et afsæt for en fælles debat. Spillet findes i Internet og mobiltelefon. Det anbefales at der afholdes en forældreaften, evt. i forbindelse med et forældremøde, hvor børns brug af internet og mobiltelefoner er på dagsordenen. Her kan materialet udviklet af Red barnet, anvendes til udformning af dialog- og diskussionsspørgsmål. Materialer fra SSP-kassen Er du med mod mobning? 42 veje til bedre trivsel Opgaver til kortfilmene Lille mand lille mand og Tilbage til byen Forældresamspillet i indskolingen fra DKR Tre er en for mange Hæftet om webetik og digital dannelse fra UNI-C og Medierådet Forældrefiduser Links Øvrige samarbejdspartnere Sundhedsplejersken tilbyder Åben dør. Det vil sige, at sundhedsplejersken står til rådighed for en sundhedssamtale, hvor elever, forældre og lærere frit kan henvende sig. 13

14 3. klasse Emner Gruppe- og klikedannelse Identitet Forslag til undervisningen Gruppe- og klikedannelse Social kapital. Det anbefales at arbejde med klassens sociale kapital. I SSP-kassen findes tre hæfter med øvelser, der alle sigter mod at styrke klassens sociale kapital. De enkelte hæfter indeholder øvelser med hhv. teambuilding, konflikthåndtering og hjælperelationer. Film: DFI s temapakke Gode og dårlige kammerater. Består af to film til indskolingen, Lille mand lille mand og Tilbage til Byen. Begge film kan streames på hvor der også findes opgaver. Opgaverne kan ligeledes findes i Identitet Dit liv dit valg. Gennem konkrete øvelser ledes eleverne gennem nogle processer, hvor de får mulighed for at udforske deres forhold til sig selv og andre, samt muligheden for at tage stilling til, hvordan de ønsker at præge deres liv. Gennem refleksionsøvelser lægges der op til drøftelse af temaer som udseende, karaktertræk, begavelse og talenter, familie, miljø og drømme. Se hæftet Dit liv dit valg s for udførlig trin-for-trin guide og undervisningsmateriale. Hæftet findes i Materialer fra SSP-kassen Tre hæfter om social kapital: Teambuilding, konflikthåndtering og hjælperelationer Opgaver til kortfilmene Lille mand lille mand og Tilbage til byen Dit liv - dit valg, hæfte fra DKR Forældresamspillet - indskolingen Forældrefiduser Links Øvrige samarbejdspartnere Sundhedsplejersken tilbyder undersøgelse af højde/vægt, samt undervisning af hele klassen eller mindre grupper med temaerne: Det gode kammeratskab eller sundhed. Samtidig tilbyder sundhedsplejersken Åben dør. Det vil sige, at sundhedsplejersken står til rådighed for en sundhedssamtale, hvor elever, forældre og lærere frit kan henvende sig. Forslag til forældreaktiviteter Forældrefiduser.dk. En nem, smart og praktisk måde at være noget for sit barn og barnets klasse. Det bliver både lettere og sjovere at arrangere og deltage i klassens sociale liv og samarbejde på tværs. Man lærer hinanden at kende og børnene bliver de helt store vindere.. Det vil øge sammenhængskraften i klassen, og på den måde skabe et bedre skoleliv for flere børn. Forældrefiduser.dk er udviklet i et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd, Tryg- Fonden og Skole og Forældre. Forældrefiduser findes i Dialogspil: Samspillet indskolingen. Spil til lærere og forældre i indskolingen udviklet af Det Kriminalpræventive Råd. Spillet sætter fokus på de ting, der optager forældre og giver mulighed for at etablere positive relationer i forældregruppen og dermed trivsel og tryghed mellem børnene. Spillet handler ikke om at skabe enighed blandt forældrene, men er udelukkende ment som et afsæt for en fælles debat. Spillet findes i 14

15 15

16 Mellemtrin, klasse, selvværd På mellemtrinnet er det særlig vigtigt, at der arbejdes med styrkelse af elevens selvværd. Selvværdsbegrebet refererer til børn og unges oplevelse af at have værdi i sig selv, en sikker forvisning om at være accepteret i en verden sammen med andre (Schibbye; 2007:113). Selvet skal på en og samme tid forstås som intrapsykisk og relateret, og der foregår forskellige processer indenfor selvet og mellem selvet og andre. Særligt forholdet til andre og følelsen af accept i fællesskabet er vigtig i den forebyggende undervisning. Dette udspringer af, at meget kriminalpræventiv forskning peger mod, at netop højt selvværd, trivsel og tryghed i fællesskabet nedsætter risikoen for, at den unge bliver tiltrukket af et kriminelt og uhensigtsmæssigt miljø. De emner, der anbefales for mellemtrinsklasserne, beror derfor alle på, at styrke selvværdet hos hver enkelt elev samt at øge følelsen af tryghed i skolen og fællesskabet. 16

17 4. klasse Emner Selvværd og ligeværd Gruppepres Konflikthåndtering Forslag til undervisningen Selvværd og Ligeværd Mangfoldighed. Emnehæfte fra Dansk Røde Kors omkring mangfoldighed, ligeværd, selvværd, forskelle og ligheder. Hæftet indeholder inspiration til at skabe rammerne for undervisning og forslag til en lang række øvelser og aktiviteter. Derudover er der gode råd til andre brugbare materialer som film, bøger, blade og links. Hæftet findes i SSP-kassen eller på Film: DFI s temapakke Gode og dårlige kammerater. Består af to film til mellemtrinnet: Pigerne i 4.b og Pigen fra månen. Begge film kan streames på hvor der også findes opgaver. Opgaverne kan ligeledes findes i Film: Ghettoprinsesse. Filmen følges tyrkiske Yagmur og danske Vivi på 10 år, der går i samme klasse og er slyngveninder. En dokumentar der sætter fokus på kulturforskelle, og lægger op til plenumdiskussion af forskellighed. Kan streames på Gruppepres Dilemmaspil. Der kan arbejdes med de seks dilemmaspil: Hvad er mobning?, En del af fællesskabet?, Sladrehank eller en god kammerat?, Hvornår siger du fra?, Hvad med mobil og web? og Kan vi bruge de voksne? Vejledning og DVD med dilemmaspillene findes i Du har et valg. Under titlen Du har et valg, har Batavia Media i 2012 produceret en række kriminalitetsforebyggende film til børn i skolealderen, for foreningen Lejerbo. De tre første film er fiktionsfilm, som er beregnet til undervisningsbrug og diskussion i skoleklasser. Filmene kan ses her: I SSP-kassen findes et vejledningshæfte til materialet, der bl.a. indeholder diskussionsspørgsmål til filmene. Dit liv dit valg. Ideer og inspiration til arbejdet med identitet, levevilkår, livsstil, valg og konsekvenser. Hæftet indeholder lærervejledning og kopiark. Hæftet findes i Konflikthåndtering Grib konflikten. Om konstruktiv konflikthåndtering i skolen. Håndbog med ideer, øvelser og baggrundsviden. Bogen findes i Sikkerchat.dk Kampagne udviklet af Det Kriminalpræventive Råd og Red Barnet, med konkret undervisningsmateriale, lærervejledning, spil mm., der handler om grænser og adfærd på nettet samt elektronisk mobning. Social kapital. Det anbefales at arbejde med klassens sociale kapital. I SSP-kassen findes tre hæfter med øvelser, der alle sigter mod at styrke klassens sociale kapital. De enkelte hæfter indeholder øvelser med hhv. teambuilding, konflikthåndtering og hjælperelationer. Forslag til forældreaktiviteter Forældrefiduser.dk. En nem, smart og praktisk måde at være noget for sit barn og barnets klasse. Det bliver både lettere og sjovere at arrangere og deltage i klassens sociale liv og samarbejde på tværs. Man lærer hinanden at kende og børnene bliver de helt store vindere.. Det vil øge sammenhængskraften i klassen, og på den måde skabe et bedre skoleliv for flere børn. Forældrefiduser.dk er udviklet i et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd, Tryg- Fonden og Skole og Forældre. Forældrefiduser findes i Dialogspil. Samspillet - mellemtrin. Her præsenteres en række udsagn eller situationer, som forældrene kan diskutere i mindre grupper. Formålet er at skabe dialog omkring holdninger og værdier, og måske blive enige om nogle, regler, principper og værdier, som gælder for børnenes samvær. Spillet er samtidig med til at udvikle forældrenes kendskab og tillid til hinanden. Spillet findes i Materialer fra SSP-kassen Hæfte fra Dansk Røde Kors om mangfoldighed Opgaver til kortfilmene Pigerne fra 4.b og Pigen fra månen Tre hæfter om social kapital: Teambuilding, konflikthåndtering og hjælperelationer Dilemmaspil: Vejledning + DVD Du har et valg - vejledning Samspillet - mellemtrinnet fra DKR Grib konflikten Dit liv dit valg Forældrefiduser Links Øvrige samarbejdspartnere Sundhedsplejersken tilbyder Åben dør. Det vil sige, at sundhedsplejersken står til rådighed for en sundhedssamtale, hvor elever, forældre og lærere frit kan henvende sig. 17

18 5. klasse Emner Social pejling Konfliktløsning Etik og brug af digitale medier Forslag til undervisningen Social pejling Alle de andre gør det. Et materiale der omhandler de unges overdrevne forestillinger om, hvor meget andre unge ryger, drikker og begår kriminalitet. Alle de andre gør det indeholder et forslag til en temadag, hvor de unge arbejder med deres forestillinger om andre unges adfærd. Temadagen slutter med, at eleverne kommer med forslag til, hvordan de kan hjælpe hinanden med at blive mere realistiske i deres forestillinger om andre og hinanden. I materialet er der en lærervejledning, beskrivelse af undervisningsforløbet og kopiark til undervisningen. Materialet findes i Aarhus Eksperimentet. Inspirationskatalog med teori, vejledning og øvelser til arbejdet med social pejling. Gennem systematisk arbejde med elevernes sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser søges det at mindske deres risikoadfærd. Kataloget findes i Konfliktløsning Grib konflikten. Om konstruktiv konflikthåndtering i skolen. Håndbog med ideer, øvelser og baggrundsviden. Bogen kan findes i Dilemmaspil. Der kan ligeledes arbejdes med seks dilemmaspil: Hvad er mobning?, En del af fællesskabet?, Sladrehank eller en god kammerat?, Hvornår siger du fra?, Hvad med mobil og web? og Kan vi bruge de voksne? Vejledning og DVD med dilemmaspillene findes i Social kapital. Det anbefales at arbejde med klassens sociale kapital. I SSP-kassen findes tre hæfter med øvelser, der alle sigter mod at styrke klassens sociale kapital. De enkelte hæfter indeholder øvelser med hhv. teambuilding, konflikthåndtering og hjælperelationer. Etik og brug af digitale midler Webetik og digital dannelse. Der kan arbejdes med hæftet Webetik og digital dannelse, udarbejdet af UNI-C og Medierådet. Det byder på en række opgaver og undervisningsforløb til arbejdet med børn og unges digitale dannelse og webetiske kompetencer. Hæftet findes i SSP-kassen Sikkerchat.dk Det anbefales endvidere at arbejde med kampagnen som er udviklet af Det Kriminalpræventive Råd og Red Barnet. Siden indeholder konkret undervisningsmateriale, lærervejledning, spil mm., der handler om grænser og adfærd på nettet samt elektronisk mobning. 18 Forslag til forældreaktiviteter Forældrefiduser.dk. En nem, smart og praktisk måde at være noget for sit barn og barnets klasse. Det bliver både lettere og sjovere at arrangere og deltage i klassens sociale liv og samarbejde på tværs. Man lærer hinanden at kende og børnene bliver de helt store vindere.. Det vil øge sammenhængskraften i klassen, og på den måde skabe et bedre skoleliv for flere børn. Forældrefiduser.dk er udviklet i et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd, Tryg- Fonden og Skole og Forældre. Forældrefiduser findes i Dialogspil. Spil Samspillet - mellemtrin. Her præsenteres en række udsagn eller situationer, som forældrene kan diskutere i mindre grupper. Formålet er at skabe dialog omkring holdninger og værdier, og måske blive enige om nogle, regler, principper og værdier, som gælder for børnenes samvær. Spillet er samtidig med til at udvikle forældrenes kendskab og tillid til hinanden. Spillet findes i Social pejling & flertalsmisfortsåelser Erstatter politiets Jeg er sej når jeg siger nej. SSP-vestegnen udvikler et nyt koncept i Forventes klar foråret Konsulenten for proaktiv kriminalitetsforebyggelse kan bookes til både undervisning af eleverne og efterfølgende forældreaften. Materialer fra SSP-kassen Alle de andre gør det Aarhus eksperimentet Grib konflikten Dilemmaspil: Vejledning + DVD Tre hæfter om social kapital: Teambuilding, konflikthåndtering og hjælperelationer Hæfte om webetik og digital dannelse Samspillet - mellemtrinnet fra DKR Forældrefiduser Links Øvrige samarbejdspartnere Børne- ungelægen tilbyder sundhedssamtale med alle elever, enten enkeltvis eller i små grupper, hvor eleverne måles, vejes og synstestes. Desuden tilbydes klasseundervisning specielt med fokus på bevægelse og forebyggelse af rygproblemer Sundhedsplejersken tilbyder undervisning i pubertet, enten for hele klassen eller i indre grupper. Samtidig tilbydes Åben dør. Det vil sige, at sundhedsplejersken står til rådighed for en sundhedssamtale, hvor elever, forældre og lærere frit kan henvende sig.

19 6. klasse Emner Sociale spilleregler Konfliktløsning Forslag til undervisningen Sociale spilleregler Dit liv dit valg. Ideer og inspiration til arbejdet med identitet, levevilkår, livsstil, valg og konsekvenser. Hæftet indeholder lærervejledning og kopiark. Hæftet findes i Dilemmaspil. Der kan ligeledes arbejdes med seks dilemmaspil: Hvad er mobning?, En del af fællesskabet?, Sladrehank eller en god kammerat?, Hvornår siger du fra?, Hvad med mobil og web? og Kan vi bruge de voksne? Vejledning og DVD med dilemmaspillene findes i Webetik og digital dannelse. Hæfte udarbejdet af UNI-C og Medierådet. Det byder på en række opgaver og undervisningsforløb til arbejdet med børn og unges digitale dannelse og webetiske kompetencer. Hæftet findes i SSP-kassen Sikkerchat.dk Det anbefales endvidere at arbejde med kampagnen som er udviklet af Det Kriminalpræventive Råd og Red Barnet. Siden indeholder konkret undervisningsmateriale, lærervejledning, spil mm., der handler om grænser og adfærd på nettet samt elektronisk mobning. Konfliktløsning Grib konflikten. Om konstruktiv konflikthåndtering i skolen. Håndbog med ideer, øvelser og baggrundsviden. Bogen kan findes i Social kapital. Det anbefales at arbejde med klassens sociale kapital. I SSP-kassen findes tre hæfter med øvelser, der alle sigter mod at styrke klassens sociale kapital. De enkelte hæfter indeholder øvelser med hhv. teambuilding, konflikthåndtering og hjælperelationer. Dialogspil. Spil Samspillet - mellemtrin. Her præsenteres en række udsagn eller situationer, som forældrene kan diskutere i mindre grupper. Formålet er at skabe dialog omkring holdninger og værdier, og måske blive enige om nogle, regler, principper og værdier, som gælder for børnenes samvær. Spillet er samtidig med til at udvikle forældrenes kendskab og tillid til hinanden. Spillet findes i Social pejling & flertalsmisfortsåelser Erstatter politiets Jeg er sej når jeg siger nej. SSP-vestegnen udvikler et nyt koncept i Forventes klar foråret Konsulenten for proaktiv kriminalitetsforebyggelse kan bookes til både undervisning af eleverne og efterfølgende forældreaften. Materialer fra SSP-kassen Dit liv - dit valg, hæfte fra DKR Dilemmaspil. Vejledning + DVD Hæfte om webetik og digital dannelse Tre hæfter om social kapital: Teambuilding, konflikthåndtering og hjælperelationer Grib konflikten Samspillet - mellemtrinnet fra DKR Forældrefiduser Links Øvrige samarbejdspartnere Sundhedsplejersken tilbyder Åben dør. Det vil sige, at sundhedsplejersken står til rådighed for en sundhedssamtale, hvor elever, forældre og lærere frit kan henvende sig. Ishøj lokalpoliti gennemfører cyklistprøve for kommunens 6. klasser. Forslag til forældreaktiviteter Forældrefiduser.dk. En nem, smart og praktisk måde at være noget for sit barn og barnets klasse. Det bliver både lettere og sjovere at arrangere og deltage i klassens sociale liv og samarbejde på tværs. Man lærer hinanden at kende og børnene bliver de helt store vindere.. Det vil øge sammenhængskraften i klassen, og på den måde skabe et bedre skoleliv for flere børn. Forældrefiduser.dk er udviklet i et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd, Tryg- Fonden og Skole og Forældre. Forældrefiduser findes i 19

20 Udskoling, klasse, medborgerskab I udskolingen anbefales det, at der arbejdes med begrebet medborgerskab en opbyggende og forebyggende indsats, som skal klæde eleverne på til at tage aktiv del i vores demokratiske samfund. Medborgerskabsbegrebet dækker over, at alle har mulighed for aktivt at bruge deres demokratiske rettigheder som borgere i vores samfund. En aktiv medborger tager ansvar for fællesskabet og udviser tolerance og imødekommenhed overfor sine medborgere. Ishøj Kommune ser gerne, at alle unge i kommunen er aktive medborgere, men det er vigtigt at understrege, at alle er medborgere i kommunen uanset aktivitetsniveau. Det aktive medborgerskab betyder, at de unge opfordres til aktivt at tage del i og søge indflydelse på livet, livsvilkårene og udfoldelsesmulighederne. Et aktivt medborgerskab kan endvidere føre til øget empowerment hos den enkelte unge, og det kan i sidste ende styrke både den enkelte, men også fællesskabets mangfoldighed. Vi finder det derfor vigtigt, at der i udskolingsklasserne både undervises i de mere brede og generelle kriminalpræventive emner som alkohol, fester, grænser og ansvar, men også i demokrati, samfundsorientering samt mangfoldighed. De nedenstående emner der anbefales for udskolingsklasserne, beror derfor alle på, at opbygge det aktive medborgerskab. 20

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

SSP-Trivselsplan. - forebyggende undervisning

SSP-Trivselsplan. - forebyggende undervisning SSP-Trivselsplan - forebyggende Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. maj 2011 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Formålet med forebyggende... 4 Formålet med læseplanen... 4 Materialer... 4 Undervisningen...

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler.

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2013-14

Skoletilbud fra SSP i 2013-14 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og forældre

Læs mere

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk Du sidder nu med en oversigt over, hvad vi i SSP Billund Ungdomsskole kan tilbyde af forskellige input på de enkelte årgange i Folkeskolen. Oversigten er tænkt som en guide og inspiration til jeres daglige

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2014-15

Skoletilbud fra SSP i 2014-15 1 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen

Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen SSP Karlebo Vejledning til den kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Indhold Kære lærere i Karlebo Kommune Forord...3 Børnehaveklassen...4

Læs mere

Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32

Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32 Faxe Kommune SSP læseplan Side 1 af 32 Indhold: Indledning & forord side 3 Formål side 4 0. klasse / Børnehaveklassen side 5 1. klasse side 6 2. klasse side 7 3. klasse side 8 4. klasse side 9 5. klasse

Læs mere

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse Skoleåret 2010/2011 Så nærmer vi os sommerferien, og dermed er endnu et skoleår ved at nå til vejs ende. Det har igen været et år, som har været berørt af omlægninger på skoleområdet, men det er stadig

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Kære lærere og pædagoger

Kære lærere og pædagoger 0.-10. Kære lærere og pædagoger Vi har i SSP i Frederikshavn Kommune udarbejdet et vejlednings og idékatalog, som omhandler forslag til den kriminalitets og misbrugsforebyggende undervisning. Kataloget

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Trivselslæseplan for 9. klasse

Trivselslæseplan for 9. klasse Trivselslæseplan for 9. klasse Selvstændig stillingtagen SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Trivselslæseplan for 5. klasse. Mig selv og de andre SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 5. klasse. Mig selv og de andre SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 5. klasse Mig selv og de andre SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Esajasskolens Sociale Læringsplan

Esajasskolens Sociale Læringsplan Indholdsfortegnelse. Indledning/brug af hæftet s. 4 Børnehaveklassen s. 5 1. klasse s. 6 2. klasse s. 7 3. klasse s. 8 4. klasse s. 9 5. klasse s. 10 6. klasse s. 11 7. klasse s. 12 8. klasse s. 13 9.

Læs mere

Fælles forældreaftaler

Fælles forældreaftaler Institution Har I lyst til at indgå fælles forældreaftaler, følger her en række emneopdelte spørgsmål, der kan hjælpe jer med at formulere aftalerne. Kopier aftaleskemaet på bagsiden til at skrive aftalerne

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Trivselslæseplan for 10. klasse

Trivselslæseplan for 10. klasse Trivselslæseplan for 10. klasse Voksen næsten! SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes trivsel.

Læs mere

Trivselslæseplan for 8. klasse

Trivselslæseplan for 8. klasse Trivselslæseplan for 8. klasse Ungdomskultur et spørgsmål om valg! SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Rugvængets Skole Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Side 1 Kære forældre Med denne folder ønsker Rugvængets Skole, dvs. skole og BFO, at præcisere skolens, forældrenes og elevernes roller og

Læs mere

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Trivselsambassadører Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Sammen mod mobning Forløb Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter Trivselserklæringen.

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

Eksperimentet. inspirationskatalog. Social pejling og social kapital. teori praksis øvelser

Eksperimentet. inspirationskatalog. Social pejling og social kapital. teori praksis øvelser Aarhus Eksperimentet Social pejling og social kapital inspirationskatalog teori praksis øvelser AarhusEksperimentet Udgivet: Juli 2013-3. udgave Udgivet af: SSP, Pædagogik og Integration, Børn og Unge,

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Antimobbestrategi for Hårup Skole

Antimobbestrategi for Hårup Skole Antimobbestrategi for Hårup Skole Mål På Hårup skole arbejder vi på at skabe et trygt miljø, hvor der er plads til alle. Vi accepterer på ingen måde mobning. Vi arbejder gennem en værdsættende tilgang

Læs mere

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Læringsmål Inspirationsmaterialer Tænkte fag Positiv tænkning Eleven kan anvende positiv tænkning i hverdagen. Eleven har viden om strategier

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

SSP-Konsulenternes. Ydelseskata log

SSP-Konsulenternes. Ydelseskata log -Konsulenternes Ydelseskata log Indledning Denne folder giver et overblik over -konsulenternes ydelser til borgere, netværks- og samarbejdspartnere. Målgruppen for det forebyggende arbejde er alle børn

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau politisk, analytisk og strategisk Årsmøde om skolebørns sundhed 10. juni 2014 Anders Seekjær, Odense Kommune Historik i Odense Kommune Afsæt i et ønske om

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Antimobbestrategi 2013

Antimobbestrategi 2013 God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling På Nivå Skole arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel. Skolen skal være et rummeligt sted hvor både

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

SSP-årsrapport Skoleåret 2012/13

SSP-årsrapport Skoleåret 2012/13 SSP-årsrapport Skoleåret 2012/13 Indhold: Forebyggelse af kriminalitet side 2 SSP-struktur side 5 SSP berøringsflade (Samarbejdspartnere) side 5 Forebyggende undervisning side 6 Kontakt med unge og forældre

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Det gode Klassemiljø. Vinding Skole 2OO5

Det gode Klassemiljø. Vinding Skole 2OO5 Det gode Klassemiljø Vinding Skole 2OO5 Det gode klassemiljø. Det psykiske/sociale arbejdsmiljø i klassen. Hvorfor arbejde med det psykiske/sociale arbejdsmiljø i klassen? En forudsætning for at lære er,

Læs mere

Mod til at vælge. - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015. www.silkeborgkommune.dk

Mod til at vælge. - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015. www.silkeborgkommune.dk Mod til at vælge - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015 16:59 Lydløs de næste 2 timer Mod til at vælge Forebyggelsesindsats i forhold til risikoadfærd og sociale overdrivelser

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Formålet med Ishøj Kommunes reaktive kriminalitetsforebyggelsesindsats er, at skabe muligheder og betingelser for, at

Læs mere

SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS?

SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS? Gode relationer og forståelse for hinandens forskellige holdninger og handlinger er forudsætningen for et sundt undervisnings miljø og social trivsel. Samtidig vil hverdagen i og omkring folkeskolen uundgåeligt

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

sikkertrafik.dk/skole en portal med gratis materialer

sikkertrafik.dk/skole en portal med gratis materialer sikkertrafik.dk/skole en portal med gratis materialer Test din viden! Velkommen til sikkertrafik.dk/skole På vores portal finder du alt, hvad du skal bruge til færdselsundervisningen. Alle materialer er

Læs mere

Social årsplan Ungemiljø

Social årsplan Ungemiljø Juni 2015 Social Ungemiljø Arbejdet med social i Ungemiljøet tager udgangspunkt i UPV og Ungeprofilundersøgelsen fra SSP. I skoleåret 15/16 er uge 37 afsat til Trivselsuge, hvor alle klasser/ange igangsætter

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Til skolens medarbejdere

Til skolens medarbejdere Til skolens medarbejdere Politikerne i Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalg har besluttet, at skolerne i Odense Kommune hvert år skal gennemføre internetbaserede spørgeskemaundersøgelser blandt elever i

Læs mere

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR Vores vej // Indledning // Side 1 DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK I HELSINGØR KOMMUNE 2014 2018 Den sammenhængende

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? 1 Baggrund Udsprunget af KR M-indsatsen 2007/08 Ældre- og Sundhedsudvalget, som er ansvarlig for kommunens forebyggelsesindsats,

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere