Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K"

Transkript

1 Etf Region Midt-Nord Mindegade Århus C Tlf etf.dk/midt-nord Etf Region Syd Lumbyvej Odense C Tlf etf.dk/syd Etf Region Øst Høje Taastrup Boulevard 82, 1. t.v Taastrup Tlf etf.dk/oest TR ansat i staten eller i det private kontakt Etf s sekretariat: Tlf Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade København K etf.dk

2 Nyvalgt tillidsrepræsentant! Indhold 2 En krumtap i Etf 3 Vigtige bestemmelser for TR 4 TR s roller og opgaver 6 Vilkår for TR 9 Samarbejde mellem TR og suppleanter 10 TR for flere faggrupper 12 Gensidige forventninger 13 Opbakning fra Etf 14 TR-kurser 16 Etf Danmarkskort og adresser Ergoterapeutforeningens vision er, at fremtidens tillidsrepræsentanter agerer kompetent og er med til at sætte dagsordenen på den lokale arbejdsplads. Samtidig skal det være attraktivt og udviklende at være tillidsrepræsentant. Læs pjecen og få en god begyndelse. Landsformand Gunner Gamborg, Næstformand Lene Barslund Ergoterapeutforeningen

3 2 En krumtap i Etf Som TR (tillidsrepræsentant) er du Etf s (Ergoterapeutforeningens) repræsentant på arbejdspladsen. Dermed er du det led i Etf, som er tættest på medlemmerne, og det afgørende bindeled i dialogen mellem Etf og dine kolleger på arbejdspladsen. Du er en vigtig aktør i formidlingen og udviklingen af foreningens politikker, særligt på områder der vedrører jeres arbejdsliv og arbejdsplads, men også mere generelt. Etf opfordrer dig til at tage Etf s holdninger til for eksempel lokal løndannelse, privatisering, organisering af genoptræningsplaner eller andre relevante emner op til debat blandt dine kolleger på arbejdspladsen med passende mellemrum. Hænger Hovedbestyrelsens holdninger sammen med jeres virkelighed? Gå i dialog med Etf s politikere! Fortæl dem, hvad I mener, og giv dem indblik i, hvad der sker i jeres arbejdsliv. På den måde er du og dine kolleger med til at påvirke, hvad Etf skal mene og gøre. Etf skal omvendt inddrage TR s synspunkter og give dig viden om, hvad foreningen mener om aktuelle udviklingstendenser i samfundet, ergoterapifaget og overenskomstforhold. Viden, der er Anvendte forkortelser TR = tillidsrepræsentant Etf = Ergoterapeutforeningen AMiR = arbejdsmiljørepræsentant FTR = fællestillidsrepræsentant HSU = hovedsamarbejdsudvalg HMU = hovedmedudvalg SU = samarbejdsudvalg Udgivet af Ergoterapeutforeningen, juni Redaktion: Lene Barslund (ansv.), Merete Lauesen og Anette Siemsen. vigtig for dig og dine kolleger, og som gør, at du kan udfylde rollen som Etf s repræsentant på arbejdspladsen. Denne gensidighed giver sammenhængskraft og synergieffekt i forhold til de opgaver, foreningen samlet set skal løse på alle niveauer i Etf. Målet er, at foreningen kan være på forkant med udviklingen og være med til at formulere i stedet for at kommentere udviklingen.

4 Vigtige bestemmelser for TR TR-aftalen, Etf s vedtægter og foreningens (hovedbestyrelsens) politiske beslutninger fastlægger overordnet TR s opgaver og tilknytning til Etf. 3 Foreningen er en professionsog fagforening for ergoterapeuter. Foreningens formål er: At støtte medlemmerne i deres arbejdsliv At sikre medlemmerne de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår At være drivkraften i ergoterapifagets udvikling At påvirke samfundsudviklingen ud fra en ergoterapeutisk synsvinkel At skabe muligheder og rammer for netværksdannelse blandt medlemmerne Fra Etf s vedtægter 2: Formål Det er TR s pligt at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold på arbejdspladsen samt at være talsmand for sine kolleger. TR har ret til at forelægge ledelsen forslag, henstillinger og klager fra medarbejderne og optage forhandlinger om lokale spørgsmål. TR-regler fra gældende TR-aftaler TR s opgave er at varetage medlemmernes interesser på arbejdspladsniveau. TR er foreningens repræsentant på medlemmernes arbejdsplads og handler med udgangspunkt i de politiske beslutninger, som foreningens hovedbestyrelse træffer. TR er til enhver tid omfattet af tillidsrepræsentantregler indgået mellem foreningen og arbejdsgiveren. Udpluk fra Etf s vedtægter 17.1: Tillidsrepræsentanten Etf s hovedbestyrelse har besluttet, at TR både varetager traditionelle fagforeningsopgaver grundfæstet i hovedaftale, overenskomster og øvrige centrale aftaler og opgaver indenfor det professionsrettede felt, grundfæstet i Etf s vedtægter og visioner. Forhandlings- og aftaleretten uddelegeres per 1. oktober 2009 til TR. Eksempel på politisk beslutning

5 4 Etf TR s roller og opgaver er både en fag- og professionsforening. Det betyder på den ene side, at foreningen varetager helt traditionelle fagforeningsopgaver, som støtter medlemmerne i at opnå de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår. På den anden side løser Etf også opgaver, der retter sig mod det enkelte medlems udvikling af professionen over et livsforløb og fagets generelle udvikling. Som TR har du et ben i både fagforeningen og professionsforeningen. Retten til at blive valgt til TR er hjemlet i overenskomsten. Den bestemmer også, at du kun kan blive valgt, hvis du er medlem af en fagforening. Som TR varetager du principielt de samme overordnede opgaver på arbejdspladsen, som Etf varetager for samtlige medlemmer, men der kan selvfølgelig prioriteres, og gerne efter rådslagning med Etf. Udgangspunktet for TR-opgaverne er den konkrete situation på arbejdspladsen, dine muligheder, Etf s politiske målsætninger og den samfundsmæssige, politiske bevågenhed. Nogle TR-opgaver løses primært som almindelig sagsbehandling. For eksempel, når du rådgiver et medlem i spørgsmål om ferieaftalen, lønudbetaling og udfyldelse af arbejdstidssedler. Andre TR-opgaver har klare fagpolitiske aspekter. Det gælder for eksempel situationer, hvor ledelsen kommer med et udspil til en lønpolitik, som ikke er tiltrækkende for ergoterapeuter. Eller hvis ledelsen foreslår at reducere budgettet på ældreområdet, herunder genoptræningsindsatsen og antallet af ergoterapeutstillinger. Her vil flere forhold være afgørende for, hvad du kan opnå. For eksempel dine kompetencer, din position i MED/SU-systemet (samarbejdsudvalget) og hvordan ledelsen udøver ledelse. Men politiske beslutninger, der træffes på Christiansborg, i regioner eller kommuner, kan også spille ind. Eksempler på opgaver Det er ikke muligt at give en udtømmende beskrivelse af TR s opgaver. På ligger oversigten TR s konkrete opgaver, som kan give et billede af bredden i opgaverne. Nogle af dem er:

6 At rådgive og vejlede kolleger om løn- og ansættelsesvilkår, herunder ferie, barsel, lønsedler og vagtplaner. At sikre, at overenskomsten og andre aftaler overholdes på arbejdspladsen. At arbejde for gode rammer for arbejdet og faglig udvikling. For eksempel muligheden for at holde møder med fagligt fokus eller at ansætte udviklingsterapeuter. At opfordre ledelsen til at aftale planer for kompetenceudvikling med medarbejderne. At komme med forslag til ledelsen om, hvordan I mener arbejdet bør organiseres i fremtiden. Også forhandlings- og aftaleretten indenfor basisoverenskomster er uddelegeret til Etf s tillidsrepræsentanter. Uddelegeringen omfatter forhandling af lokale aftaler i relation til: Aftale om lokal løndannelse Arbejdstidsaftalen Rammeaftale om seniorpolitik Med hensyn til lokal løndannelse gælder det nyansættelser og årlige forhandlinger inklusiv forhåndsaftaler. Undtaget er nyansættelser i de såkaldte særlige stillinger, som Etf s konsulenter forhandler. 5 Indflydelse Som TR søger du størst mulig indflydelse på beslutningsprocesserne på arbejdspladsen. Du kan således løfte en sag op i samarbejds- eller MEDsystemet gerne i alliance med andre TR, AMiR (arbejdsmiljørepræsentanter), FTR (fællestillidsrepræsentanten) eller din repræsentant i HSU (hovedsamarbejdsudvalget)/ HMU (hovedmedudvalg). Du kan også tage en sag op i Etf. Det kan eksempelvis være en lønforhandling, som I ikke kan nå til enighed om lokalt. Eller en sag om færre ergoterapeutstillinger, hvor regionsformanden inddrages, fordi du og dine kolleger ønsker at påvirke byrådspolitikere. Du vurderer, hvornår det er relevant at involvere andre. Hvis du er i tvivl, så kontakt Etf.

7 6 Centrale Vilkår for TR aftaler som TR/SU-aftalen, MED-håndbogen og Cirkulære for tillidsrepræsentanter i staten fastlægger de overordnede vilkår for TR-hvervet. Aftalerne berører blandt andet temaer som tid til TR-arbejdet, løn, frihed til at deltage i TR-kurser og møder, som organisationen arrangerer. Men den enkelte TR s vilkår er ofte resultat af forhandlinger på forskellige niveauer. For TR ansat i en kommune eller region gælder det såkaldte TR-vilkårsprotokollat (Protokollat vedrørende vilkår for (fælles)tillidsrepræ sentanters tids anvendelse i forbindelse med hvervets udførelse). Protokollatet danner grundlag for en forhandling mellem dig og din leder, der gerne skulle munde ud i en vilkårsaftale for dig, hvor det sikres: At arbejdets tilrettelæggelse og normeringer tager hensyn til TR s varetagelse af hvervet. At der sker en afklaring af, hvor meget tid der anvendes til tillidsrepræsentanthvervet udover akut opståede situationer. At TR har mulighed for kontakt med de medarbejdere, som pågældende repræsenterer. At TR via for eksempel it-udstyr og internetopkobling har mulighed for at varetage sine arbejdspladsrelaterede tillidsrepræsentantopgaver forsvarligt. Skal der forhandles en lokal vilkårsaftale, der gælder for andre TR end dig, er det din Etf-region eller FTR, der forhandler og indgår aftalen. Som del af overenskomsten opfordres den nyvalgte TR og dennes leder til at holde en forventnings- og afklaringssamtale, som har til formål at finde en balance mellem tidsforbruget til TR-hvervet og det almindelige arbejde. På statens område er der ikke indgået et tilsvarende TR-vilkårsprotokollat. Her kan bestemmelserne i Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten i stedet danne grundlag for en samtale med lederen. Tid til TR-hvervet TR-aftalen fastslår, at TR skal have den fornødne tid til TR-arbejdet og det gælder i både stat, regioner og kommuner. En så bred formulering kan tolkes meget forskelligt og det bliver den! Når du og din leder skal aftale vilkår, bør I derfor tage hensyn til:

8 Arbejdspladsens størrelse, herunder hvor mange du repræsenterer, deres geografiske spredning, og om de arbejder på forskudt tid? At hvervet som TR udføres på en måde, så det medfører mindst mulig forstyrrelse af det almindelige arbejde og af institutionens arbejdstilrettelæggelse. Det gennemsnitlige antal timer pr. uge, du kan bruge til faste TR-opgaver udover akut opståede situationer? Om din tid til TR-hvervet skal registreres? Etf anbefaler, at du selv registrerer. Hvilke TR-opgaver du kan udføre, og hvilke konsekvenser det eventuelt får for dine kolleger? Hvordan kan eventuelle aflysninger af klienter/patienter gå på skift, så det ikke altid er dine arbejdsopgaver, der berøres af TR-hvervet? Kan tiden til TR-opgaver kompenseres via vikarordning? Dit TR-hverv bør respekteres, så det kan udføres indenfor normal arbejdstid sammen med dit arbejde. Uanset hvilket vejledende timetal du bliver enig med din leder om, er udgangspunktet, at du har ret til den fornødne tid. Sker der væsentlige ændringer i dine TR-opgaver, er det oplagt at genforhandle vilkårene. Det er en god idé at skrive aftalen ned. 7 Frihed til uddannelse og møder Du har ret til at deltage på Etf s TR-kurser og møder for TR, hvis du søger om tjenestefri med løn hos din leder. Arbejdsgiver betaler din sædvanlige løn og kan efterfølgende vælge at sende Etf en regning for at få refunderet lønudgifterne. TR i staten, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune skal også søge om tjenestefri, men arbejdsgiver kan ikke opkræve refusion af Etf for lønudgifterne, da der allerede er betalt for TR s deltagelse i kurser og møder i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Din leder skal så vidt muligt imødekomme dit ønske. Har din leder givet afslag med henvisning til hensynet til institutionens arbejdstilrettelæggelse, og sker det flere gange, skal du kontakte Etf.

9 8 Tillæg for TR-funktionen Ifølge overenskomsten for TR ansat i kommuner og regioner skal der indgås aftale om tillæg for TR-funktionen med udgangspunkt i TR s funktioner og opgaver. Tillægget gives under forudsætning af, at den enkelte TR, efter konkret vurdering varetager funktioner og opgaver til gavn for arbejdspladsen. Sundhedskartellet og arbejdsgiverorganisationerne (KL og Danske Regioner) er enige om, at det er vanskeligt at forestille sig, at tillidsrepræsentanter alene er TR af navn og ikke af gavn. Derfor er det Etf s og Sundhedskartellets forventning, at alle TR er berettiget til et tillæg. Kontakt derfor Etf, hvis du ikke får tillægget. På statens område skal der ikke indgås aftale om tillæg til TR, men der kan lokalt indgås aftaler om honorering.

10 Samarbejde mellem TR og suppleanter TR-aftalen fastlægger, at TR udfører TR-opgaverne, og TR-suppleanten kun udfører opgaverne, når TR er fraværende. Nogle steder er suppleanten TR s nærmeste sparringspartner. Andre steder er der traditioner for, at TR og suppleanter deler opgaverne mellem sig, især hvis TR og suppleant arbejder på hver sin geografisk adskilte arbejdsplads. Eller hvis TR og suppleant repræsenterer flere faggrupper, men tilhører hver sin faggruppe. Hvis TR og suppleant overvejer at dele TR-opgaverne mellem sig, anbefaler Etf, at suppleanten kun varetager TR-opgaver, hvis vilkårene for TR følger med. For eksempel tid og mulighed for at deltage på Etf s TRuddannelse, TR-møder og eventuelle løntillæg. Opgavefordelingen mellem TR og suppleant skal altid aftales med nærmeste leder sammen med vilkårene. Også her er det er en god idé at skrive aftalen ned. 9 Særligt om forhandlings- og aftaleretten Er TR fraværende i længere tid, for eksempel på grund af længerevarende sygdom, barsel eller ferie, har suppleanten forhandlings- og aftaleretten. Er TR kortvarigt fraværende, har suppleanten den ikke, med mindre der skal ansættes en ny ergoterapeut, hvor lønnen skal forhandles på plads i TR s fravær. Det skal suppleanten tage sig af gerne i sparring med Etf. Er du TR-suppleant for flere faggrupper, har du kun forhandlings- og aftaleretten for ergoterapeuterne, hvis din TR kommer fra en anden faggruppe som for eksempel fysioterapeuterne. Er din TR ergoterapeut, har du kun forhandlings- og aftaleretten i TR s fravær.

11 10 En TR for flere faggrupper del tillidsvalgte repræsenterer både ergoterapeuter og andre faggrupper oftest fysioterapeuter. TR for flere faggrupper skal balancere mellem flere hensyn og på nogle områder bevæge sig i et lidt andet felt end en almindelig monofaglig TR. I forhold til forhandlings- og aftaleretten gælder det samme for TR for flere faggrupper, som for den almindelige TR, men: Du har kun forhandlingsretten for de øvrige faggrupper, du repræsenterer, hvis du har aftalt det med de(n) pågældende organisation(er). Og som regel uddelegerer organisationerne ikke aftaleretten til en TR fra en anden faggruppe. Du varetager ikke kun ergoterapeuternes interesser, men også de øvrige faggruppers. Har du ikke fået forhandlingsretten fra de øvrige organisationer, må organisationerne selv varetage deres medlemmers interesser i forhold til forhandlingsområderne. I tilfælde af interessekonflikt blandt de faggrupper, du repræsenterer, må du gøre det klart for alle, at du mener, der er tale om en interessekonflikt og redegøre for, hvori den består. Om nødvendigt kan du bede den/de pågældende faglige organisationer om at varetage deres egne medlemmers interesser. Du kan læse mere om det at være TR for flere faggrupper på dk/tr under TR-rollen. Fællestillidsrepræsentanter På nogle arbejdspladser går grupper af TR sammen om at vælge en FTR (fællestillidsrepræsentant). Denne varetager sædvanligvis kun overordnede opgaver, der vedrører de medarbejdere og de TR, som fællestillidsrepræsentanten repræsenterer. De overordnede opgaver kan blandt andet være forhandling af forhåndsaftaler om løn på tværs af arbejdspladser og lønpolitik. Ønsker du at påvirke udformningen af for eksempel lønpolitikken på jeres arbejdsplads, anbefaler Etf, at du bruger din FTR. Denne er ofte repræsenteret i de øverste samarbejdsfora og har derved bedre mulighed for at påvirke overordnede beslutninger. Har du ikke en FTR, kan du i stedet bruge din FTF-repræsentant i HSU/HMU.

12 En FTR er Etf s repræsentant på arbejdspladsen ligesom en TR. Din FTR vil typisk være bindeleddet i dialogen mellem dig, dine kolleger og Etf. 11 AMiR en medspiller på arbejdspladsen Et samarbejde mellem TR og AMiR er oplagt, da personalepolitiske emner som blandt andet trivsel, sundhedsfremme og forebyggelse af stress har tæt sammenfald med traditionelle AMiR-opgaver. Arbejdspladsens arbejdsmiljørepræsentant har gennemgået en uddannelse, hvor vedkommende er blevet indført i arbejdsmiljølovgivning og metoder i arbejdsmiljøarbejde. Disse kompetencer kan TR og AMiR sammen udnytte til at søge kollegernes opbakning og kvalificere indflydelsen. Læring fører til kompetenceudvikling Det er Etf s opfattelse, at udvikling af kompetencer sker ved læring i mange forskellige sammenhænge, i formaliserede og i uformelle rammer og på forskellige måder. Læring sker, når du med din personlige bagage giver dig i kast med nye opgaver og nye måder at organisere arbejdet på. Læring sker gennem refleksioner, ved at udveksle erfaringer, vidensdeling, sidemandsoplæring, sparring, coaching og feedback. Læring sker på TR-kurser og temadage. Etf s kompetenceudviklingsstrategi for TR er derfor ikke bare at holde kurser. Det er også erfaringsudveksling på TR-regionsmøderne, snak med TR-kolleger på arbejdspladsen og sparring med Etf.

13 12 Gensidige forventninger Etf ved, at du som ny TR vil gøre dit bedste for at varetage TR-hvervet. Ingen forventer, at du som uerfaren kan varetage opgaverne lige så kompetent som den erfarne TR. Med tiden vil du udvikle dine kompetencer, analyser, strategiske overvejelser, mål og valg. Det sker i takt med, at Etf klæder dig på til opgaven, men i lige så høj grad gennem de erfaringer, du opnår gennem TR-hvervet. På introduktionskurset får du mulighed for at fortælle, hvad dine forventninger er til Etf. Som TR for dine kolleger er det ikke meningen, at du alene er ansvarlig for at tage hånd om sagerne. Du er dine kollegers repræsentant, og det er i alles interesse, at dine kolleger er aktive medspillere både i løsningen af deres egne sager, men også i forhold til opgaver og problemstillinger, der gælder hele gruppen/arbejdspladsen. Har du og dine kolleger ikke allerede afstemt jeres gensidige forventninger til dig som TR og dine forventninger til, hvordan dine kolleger også tager ansvar, anbefaler Etf, at du tager initiativ til, at I får gjort det inden længe. Som forberedelse kan det være en god idé, at du gør op med dig selv, hvilke forventninger du har til dig selv i rollen som TR? Etf anbefaler, at du også tager en forventningssamtale med din leder, som du helt sikkert kommer til at indgå i et tæt samarbejde med. Repræsenterer du flere arbejdspladser, anbefaler Etf, at du også afstemmer forventninger med de øvrige ledere. Også sikkerhedsrepræsentanten er det en god idé at afstemme forventninger med.

14 Opbakning fra Etf Som nyvalgt TR og TR-suppleant skal du vide, at der er masser af hjælp, viden og erfaringer at hente, som Etf gerne vil dele ud af. Har du brug for rådgivning og sparring, så tøv ikke med at kontakte Etf. Er du ansat i en kommune eller region, er konsulenterne og regionsformanden dine lokale kontaktpersoner og sparringspartnere i Etf. Er du ansat i staten eller inden for det private område, er Etf s konsulenter i sekretariatet i København og Etf s formand og næstformand dine kontaktpersoner. 13 Netværk og klubber Foreningen sørger for at skabe rammerne for løbende dialog og kontakt mellem dig, andre TR og Etf. Etf holder løbende TR-regionsmøder for tillidsrepræsentanter ansat i kommuner og regioner og for tillidsrepræsentanter ansat i staten eller i det private. På disse møder får du mulighed for at lære dine nærmeste TR-kolleger at kende, udveksle erfaringer og få inspiration. Du får opdateret din viden med informationer fra Etf. Samtidig kan du drøfte forskellige problemstillinger eller Etf-holdninger med de andre TR, din Etf-region eller Etf s konsulenter og politikere. TR-regionsmøder indkaldes per , via kalenderen på og i fagbladet Ergoterapeuten. Især TR inden for staten er organiseret i klubber under Etf. TR på professionshøjskolerne mødes med Etf s sekretariat én til to gange om året. TR ansat i Arbejdstilsynet er tilsvarende organiseret i en klub, men fælles med TR fra Danske Fysioterapeuter. Klubben holder møde med Etf s sekretariat og sekretariatet i Danske Fysioterapeuter én til to gange om året. Klubberne organiserer selv møderne. TR ansat på SOSU-skolerne er endnu ikke organiseret i en klub, men mødes med Etf s sekretariat én til to gange om året. Etf s sekretariat organiserer møderne. Du kan læse mere om klubberne på under netværk.

15 RETTELSESBLAD VEDRØRENDE SIDE 14 TR-KURSER Etf er i gang med at revidere pjecen Nyvalgt tillidsrepræsentant. Indtil den nye TR-pjece ligger klar, skal du vide, at Etf udbyder en helt ny TR-grunduddannelse fra januar Det betyder, at indholdet på side 14 ikke gælder fra Som erstatning for side 14, får du her en kort omtale af Etf s TR-kurser fra ETF S GRUNDUDDANNELSE Etf opfordrer dig til at gennemføre Etf s grunduddannelse, hurtigst muligt efter du er blevet valgt. Så snart Etf har modtaget din anmeldelse af dit TR-hverv, får du en invitation til de første to moduler i grunduddannelsesforløb. Et grunduddannelsesforløb bestående af tre moduler: MODUL 1: Introduktion til emner som TR s funktion, rettigheder og vilkår, Etf som organisation, ledelsesretten og forhandling af nyansættelser MODUL 2: Overenskomstsystemet, TR som bisidder, forhandling af løn, arbejdstid og senioraftaler, introduktion til MED-systemet mv. MODUL 3: Fokus på, hvordan TR kan arbejde målrettet strategisk for eksempelvis bedre vilkår og muligheder for at udvikle professionen, gode arbejdspladser, gode løn og ansættelsesvilkår mv. Etf starter tre forløb op om året: grunduddannelsesforløb A, forløb B eller forløb C. MODUL 1 OG MODUL 2 ER UADSKILLELIG Hvis du tilmelder dig modul 1 i grunduddannelsesforløb A 2012, er du samtidig tilmeldt modul 2 i samme forløb. Du kan kun deltage på modul 1, hvis du også deltager på modul 2 i samme forløb. Du kan frit vælge, om du vil deltage på modul 3 i samme grunduddannelsesforløb (A), eller om du vil vente til det efterfølgende grunduddannelsesforløb (B). Etf anbefaler, at du deltager på modul 3 i samme forløb, som du har deltaget på modul 1 og 2. Først når du har gennemført grunduddannelsen, får du adgang til de specifikke kurser. Du bliver ikke automatisk inviteret til modul 3, men skal selv sørge for at tilmelde dig på etf.dk/tr. SPECIFIKKE KURSER Etf udbyder hvert år forskellige kurser, som du kan tilmelde dig, når du har gennemført grunduddannelsen. Hvert efterår bliver det kommende års kurser omtalt i et kursuskatalog i bladet og på etf.dk/tr. Du vil også snart kunne læse mere om den nye grunduddannelse på etf.dk/tr-kurser og temadage

16 TR-suppleanter Som TR-suppleant kan du deltage på Etf s TR-kurser, temadage og TRmøder, hvis du varetager selvstændige TR-opgaver, som for eksempel at du indgår i ansættelsesudvalg. 15 Gratis at deltage Det er gratis for TR og suppleanter at deltage i Etf s TR-kurser og -møder. Viden og nyheder er den vigtigste kilde til viden og nyheder for Etf s tillidsvalgte sammen med Ergoterapeuten. Her finder du informationer og nyheder om aktuelle udviklingstendenser i samfundet, ergoterapifaget og overenskomstforhold. En del af Etf s hjemmeside, er forbeholdt TR. Her finder du blandt andet de centrale TR-aftaler, Etf s TR-kurser og TR-nyheder. Der er særlige sider om TR-rollen og TR som forhandler af løn, arbejdstid og senioraftaler. Etf opfordrer dig til at tilmelde dig de elektroniske nyhedsbreve for TR og AMiR, så du modtager TR og AMiR-nyheder direkte i din mailboks. Det gør du på forsiden af Du kan også tilmelde dig et elektronisk nyhedsbrev i din Etf-region bortset fra region Øst. Det gør du på under regioner. Har du ikke adgang til internettet, kan du rekvirere aftaler, overenskomster og print fra i Etf s sekretariat.

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

Til dig der er ergoterapeut og leder

Til dig der er ergoterapeut og leder Til dig der er ergoterapeut og leder Samarbejde, aktiviteter og muligheder etf.dk/leder Forord Ledelse i den offentlige sektor er i høj grad præget af de politiske paradigmer om rehabilitering, sundhedsfremme,

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder. Ergoterapeutforeningen etf.dk

Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder. Ergoterapeutforeningen etf.dk Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder etf.dk Forord Formålet med Etf s indsats på lederområdet har gennem et Ergoterapeuter med ledelsesansvar udgør Derfor arbejder Etf på: par år formaliseret

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant. danske bioanalytikere

Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant. danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE?

HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE? HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE? EN BESKRIVELSE AF REGLERNE FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER, KLUBBER, SAMARBEJDSUDVALG, ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER OG MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER TILLIDSREPRÆSENTANT

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

LEDER-TR PJECE. Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker

LEDER-TR PJECE. Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker LEDER-TR PJECE Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker 1 Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker Redaktion: Lederforeningen i DSR Layout: Lederforeningen i DSR Tryk: Dansk Sygeplejeråd Copyright

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant?

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Jeg har stor glæde af samarbejdet med vores arbejdsmiljøleder og med tillidsrepræsentanten, der giver mig gode indfaldsvinkler til opgaverne. - Camilla Sloth

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027 Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Sankt Annæ Plads 30 Postboks 2277 1025 København K Tlf. 46 95 40 60 Fax 33 13 22 35 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

O V E R B R I N G E S Den 06-12-12

O V E R B R I N G E S Den 06-12-12 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sankt Annæ Plads 30 1250 København K Tlf. 46 95 40 60 Fax 33 13 22 35 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk O V E R B R I N G E S Den 06-12-12 J.nr.: 12110027

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Lønpolitik Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter

FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter KURSER 2010 FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter Kære tillidsvalgte Vi er glade for at kunne præsentere en ny række af kurser, som hver

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 Løn på EUD, AMU og TAMU TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 OVERSIGT Lønsystemet Lønseddel Løntabel Ny løn Det lokale råderum Krav til lokaler aftaler LØNSYSTEM PÅ ERHVERVSSKOLER Basisløn Faste

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 19 AD DAGSORDENENS PUNKT 4b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 7 - Danske Fysioterapeuters lederpolitik Fremsat af: Hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5

Læs mere

Tillidsrepræsentantundersøgelse. TRavl, men godt tilfreds. om arbejdet som tillidsrepræsentant. rapport 99

Tillidsrepræsentantundersøgelse. TRavl, men godt tilfreds. om arbejdet som tillidsrepræsentant. rapport 99 Tillidsrepræsentantundersøgelse rapport 99 TRavl, men godt tilfreds om arbejdet som tillidsrepræsentant TRavl, men godt tilfreds om arbejdet som tillidsrepræsentant er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Uddrag af Rammeaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse mellem RLTN og Sundhedskartellet (en næsten enslydende findes på KL s område)

Uddrag af Rammeaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse mellem RLTN og Sundhedskartellet (en næsten enslydende findes på KL s område) Uddrag af Rammeaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse mellem RLTN og Sundhedskartellet (en næsten enslydende findes på KL s område) Lederforeningen, oktober 2010 10. VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER BESTEMMELSERNE

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Forord Ved overenskomstforhandlingerne 2011 aftalte Sundhedskartellet bestemmelser for atypiske stillinger. Der er de senere år

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

TR - HÅNDBOGEN. En guide for tillidsrepræsentanter

TR - HÅNDBOGEN. En guide for tillidsrepræsentanter TR - HÅNDBOGEN En guide for tillidsrepræsentanter TR-håndbogen En guide for tillidsrepræsentanter Udgiver: AC Nørre Voldgade 29 Postboks 2192 1017 København K Tlf.: 33 69 40 40 www.ac.dk Redaktion: Chefkonsulent

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere