Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K"

Transkript

1 Etf Region Midt-Nord Mindegade Århus C Tlf etf.dk/midt-nord Etf Region Syd Lumbyvej Odense C Tlf etf.dk/syd Etf Region Øst Høje Taastrup Boulevard 82, 1. t.v Taastrup Tlf etf.dk/oest TR ansat i staten eller i det private kontakt Etf s sekretariat: Tlf Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade København K etf.dk

2 Nyvalgt tillidsrepræsentant! Indhold 2 En krumtap i Etf 3 Vigtige bestemmelser for TR 4 TR s roller og opgaver 6 Vilkår for TR 9 Samarbejde mellem TR og suppleanter 10 TR for flere faggrupper 12 Gensidige forventninger 13 Opbakning fra Etf 14 TR-kurser 16 Etf Danmarkskort og adresser Ergoterapeutforeningens vision er, at fremtidens tillidsrepræsentanter agerer kompetent og er med til at sætte dagsordenen på den lokale arbejdsplads. Samtidig skal det være attraktivt og udviklende at være tillidsrepræsentant. Læs pjecen og få en god begyndelse. Landsformand Gunner Gamborg, Næstformand Lene Barslund Ergoterapeutforeningen

3 2 En krumtap i Etf Som TR (tillidsrepræsentant) er du Etf s (Ergoterapeutforeningens) repræsentant på arbejdspladsen. Dermed er du det led i Etf, som er tættest på medlemmerne, og det afgørende bindeled i dialogen mellem Etf og dine kolleger på arbejdspladsen. Du er en vigtig aktør i formidlingen og udviklingen af foreningens politikker, særligt på områder der vedrører jeres arbejdsliv og arbejdsplads, men også mere generelt. Etf opfordrer dig til at tage Etf s holdninger til for eksempel lokal løndannelse, privatisering, organisering af genoptræningsplaner eller andre relevante emner op til debat blandt dine kolleger på arbejdspladsen med passende mellemrum. Hænger Hovedbestyrelsens holdninger sammen med jeres virkelighed? Gå i dialog med Etf s politikere! Fortæl dem, hvad I mener, og giv dem indblik i, hvad der sker i jeres arbejdsliv. På den måde er du og dine kolleger med til at påvirke, hvad Etf skal mene og gøre. Etf skal omvendt inddrage TR s synspunkter og give dig viden om, hvad foreningen mener om aktuelle udviklingstendenser i samfundet, ergoterapifaget og overenskomstforhold. Viden, der er Anvendte forkortelser TR = tillidsrepræsentant Etf = Ergoterapeutforeningen AMiR = arbejdsmiljørepræsentant FTR = fællestillidsrepræsentant HSU = hovedsamarbejdsudvalg HMU = hovedmedudvalg SU = samarbejdsudvalg Udgivet af Ergoterapeutforeningen, juni Redaktion: Lene Barslund (ansv.), Merete Lauesen og Anette Siemsen. vigtig for dig og dine kolleger, og som gør, at du kan udfylde rollen som Etf s repræsentant på arbejdspladsen. Denne gensidighed giver sammenhængskraft og synergieffekt i forhold til de opgaver, foreningen samlet set skal løse på alle niveauer i Etf. Målet er, at foreningen kan være på forkant med udviklingen og være med til at formulere i stedet for at kommentere udviklingen.

4 Vigtige bestemmelser for TR TR-aftalen, Etf s vedtægter og foreningens (hovedbestyrelsens) politiske beslutninger fastlægger overordnet TR s opgaver og tilknytning til Etf. 3 Foreningen er en professionsog fagforening for ergoterapeuter. Foreningens formål er: At støtte medlemmerne i deres arbejdsliv At sikre medlemmerne de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår At være drivkraften i ergoterapifagets udvikling At påvirke samfundsudviklingen ud fra en ergoterapeutisk synsvinkel At skabe muligheder og rammer for netværksdannelse blandt medlemmerne Fra Etf s vedtægter 2: Formål Det er TR s pligt at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold på arbejdspladsen samt at være talsmand for sine kolleger. TR har ret til at forelægge ledelsen forslag, henstillinger og klager fra medarbejderne og optage forhandlinger om lokale spørgsmål. TR-regler fra gældende TR-aftaler TR s opgave er at varetage medlemmernes interesser på arbejdspladsniveau. TR er foreningens repræsentant på medlemmernes arbejdsplads og handler med udgangspunkt i de politiske beslutninger, som foreningens hovedbestyrelse træffer. TR er til enhver tid omfattet af tillidsrepræsentantregler indgået mellem foreningen og arbejdsgiveren. Udpluk fra Etf s vedtægter 17.1: Tillidsrepræsentanten Etf s hovedbestyrelse har besluttet, at TR både varetager traditionelle fagforeningsopgaver grundfæstet i hovedaftale, overenskomster og øvrige centrale aftaler og opgaver indenfor det professionsrettede felt, grundfæstet i Etf s vedtægter og visioner. Forhandlings- og aftaleretten uddelegeres per 1. oktober 2009 til TR. Eksempel på politisk beslutning

5 4 Etf TR s roller og opgaver er både en fag- og professionsforening. Det betyder på den ene side, at foreningen varetager helt traditionelle fagforeningsopgaver, som støtter medlemmerne i at opnå de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår. På den anden side løser Etf også opgaver, der retter sig mod det enkelte medlems udvikling af professionen over et livsforløb og fagets generelle udvikling. Som TR har du et ben i både fagforeningen og professionsforeningen. Retten til at blive valgt til TR er hjemlet i overenskomsten. Den bestemmer også, at du kun kan blive valgt, hvis du er medlem af en fagforening. Som TR varetager du principielt de samme overordnede opgaver på arbejdspladsen, som Etf varetager for samtlige medlemmer, men der kan selvfølgelig prioriteres, og gerne efter rådslagning med Etf. Udgangspunktet for TR-opgaverne er den konkrete situation på arbejdspladsen, dine muligheder, Etf s politiske målsætninger og den samfundsmæssige, politiske bevågenhed. Nogle TR-opgaver løses primært som almindelig sagsbehandling. For eksempel, når du rådgiver et medlem i spørgsmål om ferieaftalen, lønudbetaling og udfyldelse af arbejdstidssedler. Andre TR-opgaver har klare fagpolitiske aspekter. Det gælder for eksempel situationer, hvor ledelsen kommer med et udspil til en lønpolitik, som ikke er tiltrækkende for ergoterapeuter. Eller hvis ledelsen foreslår at reducere budgettet på ældreområdet, herunder genoptræningsindsatsen og antallet af ergoterapeutstillinger. Her vil flere forhold være afgørende for, hvad du kan opnå. For eksempel dine kompetencer, din position i MED/SU-systemet (samarbejdsudvalget) og hvordan ledelsen udøver ledelse. Men politiske beslutninger, der træffes på Christiansborg, i regioner eller kommuner, kan også spille ind. Eksempler på opgaver Det er ikke muligt at give en udtømmende beskrivelse af TR s opgaver. På ligger oversigten TR s konkrete opgaver, som kan give et billede af bredden i opgaverne. Nogle af dem er:

6 At rådgive og vejlede kolleger om løn- og ansættelsesvilkår, herunder ferie, barsel, lønsedler og vagtplaner. At sikre, at overenskomsten og andre aftaler overholdes på arbejdspladsen. At arbejde for gode rammer for arbejdet og faglig udvikling. For eksempel muligheden for at holde møder med fagligt fokus eller at ansætte udviklingsterapeuter. At opfordre ledelsen til at aftale planer for kompetenceudvikling med medarbejderne. At komme med forslag til ledelsen om, hvordan I mener arbejdet bør organiseres i fremtiden. Også forhandlings- og aftaleretten indenfor basisoverenskomster er uddelegeret til Etf s tillidsrepræsentanter. Uddelegeringen omfatter forhandling af lokale aftaler i relation til: Aftale om lokal løndannelse Arbejdstidsaftalen Rammeaftale om seniorpolitik Med hensyn til lokal løndannelse gælder det nyansættelser og årlige forhandlinger inklusiv forhåndsaftaler. Undtaget er nyansættelser i de såkaldte særlige stillinger, som Etf s konsulenter forhandler. 5 Indflydelse Som TR søger du størst mulig indflydelse på beslutningsprocesserne på arbejdspladsen. Du kan således løfte en sag op i samarbejds- eller MEDsystemet gerne i alliance med andre TR, AMiR (arbejdsmiljørepræsentanter), FTR (fællestillidsrepræsentanten) eller din repræsentant i HSU (hovedsamarbejdsudvalget)/ HMU (hovedmedudvalg). Du kan også tage en sag op i Etf. Det kan eksempelvis være en lønforhandling, som I ikke kan nå til enighed om lokalt. Eller en sag om færre ergoterapeutstillinger, hvor regionsformanden inddrages, fordi du og dine kolleger ønsker at påvirke byrådspolitikere. Du vurderer, hvornår det er relevant at involvere andre. Hvis du er i tvivl, så kontakt Etf.

7 6 Centrale Vilkår for TR aftaler som TR/SU-aftalen, MED-håndbogen og Cirkulære for tillidsrepræsentanter i staten fastlægger de overordnede vilkår for TR-hvervet. Aftalerne berører blandt andet temaer som tid til TR-arbejdet, løn, frihed til at deltage i TR-kurser og møder, som organisationen arrangerer. Men den enkelte TR s vilkår er ofte resultat af forhandlinger på forskellige niveauer. For TR ansat i en kommune eller region gælder det såkaldte TR-vilkårsprotokollat (Protokollat vedrørende vilkår for (fælles)tillidsrepræ sentanters tids anvendelse i forbindelse med hvervets udførelse). Protokollatet danner grundlag for en forhandling mellem dig og din leder, der gerne skulle munde ud i en vilkårsaftale for dig, hvor det sikres: At arbejdets tilrettelæggelse og normeringer tager hensyn til TR s varetagelse af hvervet. At der sker en afklaring af, hvor meget tid der anvendes til tillidsrepræsentanthvervet udover akut opståede situationer. At TR har mulighed for kontakt med de medarbejdere, som pågældende repræsenterer. At TR via for eksempel it-udstyr og internetopkobling har mulighed for at varetage sine arbejdspladsrelaterede tillidsrepræsentantopgaver forsvarligt. Skal der forhandles en lokal vilkårsaftale, der gælder for andre TR end dig, er det din Etf-region eller FTR, der forhandler og indgår aftalen. Som del af overenskomsten opfordres den nyvalgte TR og dennes leder til at holde en forventnings- og afklaringssamtale, som har til formål at finde en balance mellem tidsforbruget til TR-hvervet og det almindelige arbejde. På statens område er der ikke indgået et tilsvarende TR-vilkårsprotokollat. Her kan bestemmelserne i Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten i stedet danne grundlag for en samtale med lederen. Tid til TR-hvervet TR-aftalen fastslår, at TR skal have den fornødne tid til TR-arbejdet og det gælder i både stat, regioner og kommuner. En så bred formulering kan tolkes meget forskelligt og det bliver den! Når du og din leder skal aftale vilkår, bør I derfor tage hensyn til:

8 Arbejdspladsens størrelse, herunder hvor mange du repræsenterer, deres geografiske spredning, og om de arbejder på forskudt tid? At hvervet som TR udføres på en måde, så det medfører mindst mulig forstyrrelse af det almindelige arbejde og af institutionens arbejdstilrettelæggelse. Det gennemsnitlige antal timer pr. uge, du kan bruge til faste TR-opgaver udover akut opståede situationer? Om din tid til TR-hvervet skal registreres? Etf anbefaler, at du selv registrerer. Hvilke TR-opgaver du kan udføre, og hvilke konsekvenser det eventuelt får for dine kolleger? Hvordan kan eventuelle aflysninger af klienter/patienter gå på skift, så det ikke altid er dine arbejdsopgaver, der berøres af TR-hvervet? Kan tiden til TR-opgaver kompenseres via vikarordning? Dit TR-hverv bør respekteres, så det kan udføres indenfor normal arbejdstid sammen med dit arbejde. Uanset hvilket vejledende timetal du bliver enig med din leder om, er udgangspunktet, at du har ret til den fornødne tid. Sker der væsentlige ændringer i dine TR-opgaver, er det oplagt at genforhandle vilkårene. Det er en god idé at skrive aftalen ned. 7 Frihed til uddannelse og møder Du har ret til at deltage på Etf s TR-kurser og møder for TR, hvis du søger om tjenestefri med løn hos din leder. Arbejdsgiver betaler din sædvanlige løn og kan efterfølgende vælge at sende Etf en regning for at få refunderet lønudgifterne. TR i staten, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune skal også søge om tjenestefri, men arbejdsgiver kan ikke opkræve refusion af Etf for lønudgifterne, da der allerede er betalt for TR s deltagelse i kurser og møder i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Din leder skal så vidt muligt imødekomme dit ønske. Har din leder givet afslag med henvisning til hensynet til institutionens arbejdstilrettelæggelse, og sker det flere gange, skal du kontakte Etf.

9 8 Tillæg for TR-funktionen Ifølge overenskomsten for TR ansat i kommuner og regioner skal der indgås aftale om tillæg for TR-funktionen med udgangspunkt i TR s funktioner og opgaver. Tillægget gives under forudsætning af, at den enkelte TR, efter konkret vurdering varetager funktioner og opgaver til gavn for arbejdspladsen. Sundhedskartellet og arbejdsgiverorganisationerne (KL og Danske Regioner) er enige om, at det er vanskeligt at forestille sig, at tillidsrepræsentanter alene er TR af navn og ikke af gavn. Derfor er det Etf s og Sundhedskartellets forventning, at alle TR er berettiget til et tillæg. Kontakt derfor Etf, hvis du ikke får tillægget. På statens område skal der ikke indgås aftale om tillæg til TR, men der kan lokalt indgås aftaler om honorering.

10 Samarbejde mellem TR og suppleanter TR-aftalen fastlægger, at TR udfører TR-opgaverne, og TR-suppleanten kun udfører opgaverne, når TR er fraværende. Nogle steder er suppleanten TR s nærmeste sparringspartner. Andre steder er der traditioner for, at TR og suppleanter deler opgaverne mellem sig, især hvis TR og suppleant arbejder på hver sin geografisk adskilte arbejdsplads. Eller hvis TR og suppleant repræsenterer flere faggrupper, men tilhører hver sin faggruppe. Hvis TR og suppleant overvejer at dele TR-opgaverne mellem sig, anbefaler Etf, at suppleanten kun varetager TR-opgaver, hvis vilkårene for TR følger med. For eksempel tid og mulighed for at deltage på Etf s TRuddannelse, TR-møder og eventuelle løntillæg. Opgavefordelingen mellem TR og suppleant skal altid aftales med nærmeste leder sammen med vilkårene. Også her er det er en god idé at skrive aftalen ned. 9 Særligt om forhandlings- og aftaleretten Er TR fraværende i længere tid, for eksempel på grund af længerevarende sygdom, barsel eller ferie, har suppleanten forhandlings- og aftaleretten. Er TR kortvarigt fraværende, har suppleanten den ikke, med mindre der skal ansættes en ny ergoterapeut, hvor lønnen skal forhandles på plads i TR s fravær. Det skal suppleanten tage sig af gerne i sparring med Etf. Er du TR-suppleant for flere faggrupper, har du kun forhandlings- og aftaleretten for ergoterapeuterne, hvis din TR kommer fra en anden faggruppe som for eksempel fysioterapeuterne. Er din TR ergoterapeut, har du kun forhandlings- og aftaleretten i TR s fravær.

11 10 En TR for flere faggrupper del tillidsvalgte repræsenterer både ergoterapeuter og andre faggrupper oftest fysioterapeuter. TR for flere faggrupper skal balancere mellem flere hensyn og på nogle områder bevæge sig i et lidt andet felt end en almindelig monofaglig TR. I forhold til forhandlings- og aftaleretten gælder det samme for TR for flere faggrupper, som for den almindelige TR, men: Du har kun forhandlingsretten for de øvrige faggrupper, du repræsenterer, hvis du har aftalt det med de(n) pågældende organisation(er). Og som regel uddelegerer organisationerne ikke aftaleretten til en TR fra en anden faggruppe. Du varetager ikke kun ergoterapeuternes interesser, men også de øvrige faggruppers. Har du ikke fået forhandlingsretten fra de øvrige organisationer, må organisationerne selv varetage deres medlemmers interesser i forhold til forhandlingsområderne. I tilfælde af interessekonflikt blandt de faggrupper, du repræsenterer, må du gøre det klart for alle, at du mener, der er tale om en interessekonflikt og redegøre for, hvori den består. Om nødvendigt kan du bede den/de pågældende faglige organisationer om at varetage deres egne medlemmers interesser. Du kan læse mere om det at være TR for flere faggrupper på dk/tr under TR-rollen. Fællestillidsrepræsentanter På nogle arbejdspladser går grupper af TR sammen om at vælge en FTR (fællestillidsrepræsentant). Denne varetager sædvanligvis kun overordnede opgaver, der vedrører de medarbejdere og de TR, som fællestillidsrepræsentanten repræsenterer. De overordnede opgaver kan blandt andet være forhandling af forhåndsaftaler om løn på tværs af arbejdspladser og lønpolitik. Ønsker du at påvirke udformningen af for eksempel lønpolitikken på jeres arbejdsplads, anbefaler Etf, at du bruger din FTR. Denne er ofte repræsenteret i de øverste samarbejdsfora og har derved bedre mulighed for at påvirke overordnede beslutninger. Har du ikke en FTR, kan du i stedet bruge din FTF-repræsentant i HSU/HMU.

12 En FTR er Etf s repræsentant på arbejdspladsen ligesom en TR. Din FTR vil typisk være bindeleddet i dialogen mellem dig, dine kolleger og Etf. 11 AMiR en medspiller på arbejdspladsen Et samarbejde mellem TR og AMiR er oplagt, da personalepolitiske emner som blandt andet trivsel, sundhedsfremme og forebyggelse af stress har tæt sammenfald med traditionelle AMiR-opgaver. Arbejdspladsens arbejdsmiljørepræsentant har gennemgået en uddannelse, hvor vedkommende er blevet indført i arbejdsmiljølovgivning og metoder i arbejdsmiljøarbejde. Disse kompetencer kan TR og AMiR sammen udnytte til at søge kollegernes opbakning og kvalificere indflydelsen. Læring fører til kompetenceudvikling Det er Etf s opfattelse, at udvikling af kompetencer sker ved læring i mange forskellige sammenhænge, i formaliserede og i uformelle rammer og på forskellige måder. Læring sker, når du med din personlige bagage giver dig i kast med nye opgaver og nye måder at organisere arbejdet på. Læring sker gennem refleksioner, ved at udveksle erfaringer, vidensdeling, sidemandsoplæring, sparring, coaching og feedback. Læring sker på TR-kurser og temadage. Etf s kompetenceudviklingsstrategi for TR er derfor ikke bare at holde kurser. Det er også erfaringsudveksling på TR-regionsmøderne, snak med TR-kolleger på arbejdspladsen og sparring med Etf.

13 12 Gensidige forventninger Etf ved, at du som ny TR vil gøre dit bedste for at varetage TR-hvervet. Ingen forventer, at du som uerfaren kan varetage opgaverne lige så kompetent som den erfarne TR. Med tiden vil du udvikle dine kompetencer, analyser, strategiske overvejelser, mål og valg. Det sker i takt med, at Etf klæder dig på til opgaven, men i lige så høj grad gennem de erfaringer, du opnår gennem TR-hvervet. På introduktionskurset får du mulighed for at fortælle, hvad dine forventninger er til Etf. Som TR for dine kolleger er det ikke meningen, at du alene er ansvarlig for at tage hånd om sagerne. Du er dine kollegers repræsentant, og det er i alles interesse, at dine kolleger er aktive medspillere både i løsningen af deres egne sager, men også i forhold til opgaver og problemstillinger, der gælder hele gruppen/arbejdspladsen. Har du og dine kolleger ikke allerede afstemt jeres gensidige forventninger til dig som TR og dine forventninger til, hvordan dine kolleger også tager ansvar, anbefaler Etf, at du tager initiativ til, at I får gjort det inden længe. Som forberedelse kan det være en god idé, at du gør op med dig selv, hvilke forventninger du har til dig selv i rollen som TR? Etf anbefaler, at du også tager en forventningssamtale med din leder, som du helt sikkert kommer til at indgå i et tæt samarbejde med. Repræsenterer du flere arbejdspladser, anbefaler Etf, at du også afstemmer forventninger med de øvrige ledere. Også sikkerhedsrepræsentanten er det en god idé at afstemme forventninger med.

14 Opbakning fra Etf Som nyvalgt TR og TR-suppleant skal du vide, at der er masser af hjælp, viden og erfaringer at hente, som Etf gerne vil dele ud af. Har du brug for rådgivning og sparring, så tøv ikke med at kontakte Etf. Er du ansat i en kommune eller region, er konsulenterne og regionsformanden dine lokale kontaktpersoner og sparringspartnere i Etf. Er du ansat i staten eller inden for det private område, er Etf s konsulenter i sekretariatet i København og Etf s formand og næstformand dine kontaktpersoner. 13 Netværk og klubber Foreningen sørger for at skabe rammerne for løbende dialog og kontakt mellem dig, andre TR og Etf. Etf holder løbende TR-regionsmøder for tillidsrepræsentanter ansat i kommuner og regioner og for tillidsrepræsentanter ansat i staten eller i det private. På disse møder får du mulighed for at lære dine nærmeste TR-kolleger at kende, udveksle erfaringer og få inspiration. Du får opdateret din viden med informationer fra Etf. Samtidig kan du drøfte forskellige problemstillinger eller Etf-holdninger med de andre TR, din Etf-region eller Etf s konsulenter og politikere. TR-regionsmøder indkaldes per , via kalenderen på og i fagbladet Ergoterapeuten. Især TR inden for staten er organiseret i klubber under Etf. TR på professionshøjskolerne mødes med Etf s sekretariat én til to gange om året. TR ansat i Arbejdstilsynet er tilsvarende organiseret i en klub, men fælles med TR fra Danske Fysioterapeuter. Klubben holder møde med Etf s sekretariat og sekretariatet i Danske Fysioterapeuter én til to gange om året. Klubberne organiserer selv møderne. TR ansat på SOSU-skolerne er endnu ikke organiseret i en klub, men mødes med Etf s sekretariat én til to gange om året. Etf s sekretariat organiserer møderne. Du kan læse mere om klubberne på under netværk.

15 RETTELSESBLAD VEDRØRENDE SIDE 14 TR-KURSER Etf er i gang med at revidere pjecen Nyvalgt tillidsrepræsentant. Indtil den nye TR-pjece ligger klar, skal du vide, at Etf udbyder en helt ny TR-grunduddannelse fra januar Det betyder, at indholdet på side 14 ikke gælder fra Som erstatning for side 14, får du her en kort omtale af Etf s TR-kurser fra ETF S GRUNDUDDANNELSE Etf opfordrer dig til at gennemføre Etf s grunduddannelse, hurtigst muligt efter du er blevet valgt. Så snart Etf har modtaget din anmeldelse af dit TR-hverv, får du en invitation til de første to moduler i grunduddannelsesforløb. Et grunduddannelsesforløb bestående af tre moduler: MODUL 1: Introduktion til emner som TR s funktion, rettigheder og vilkår, Etf som organisation, ledelsesretten og forhandling af nyansættelser MODUL 2: Overenskomstsystemet, TR som bisidder, forhandling af løn, arbejdstid og senioraftaler, introduktion til MED-systemet mv. MODUL 3: Fokus på, hvordan TR kan arbejde målrettet strategisk for eksempelvis bedre vilkår og muligheder for at udvikle professionen, gode arbejdspladser, gode løn og ansættelsesvilkår mv. Etf starter tre forløb op om året: grunduddannelsesforløb A, forløb B eller forløb C. MODUL 1 OG MODUL 2 ER UADSKILLELIG Hvis du tilmelder dig modul 1 i grunduddannelsesforløb A 2012, er du samtidig tilmeldt modul 2 i samme forløb. Du kan kun deltage på modul 1, hvis du også deltager på modul 2 i samme forløb. Du kan frit vælge, om du vil deltage på modul 3 i samme grunduddannelsesforløb (A), eller om du vil vente til det efterfølgende grunduddannelsesforløb (B). Etf anbefaler, at du deltager på modul 3 i samme forløb, som du har deltaget på modul 1 og 2. Først når du har gennemført grunduddannelsen, får du adgang til de specifikke kurser. Du bliver ikke automatisk inviteret til modul 3, men skal selv sørge for at tilmelde dig på etf.dk/tr. SPECIFIKKE KURSER Etf udbyder hvert år forskellige kurser, som du kan tilmelde dig, når du har gennemført grunduddannelsen. Hvert efterår bliver det kommende års kurser omtalt i et kursuskatalog i bladet og på etf.dk/tr. Du vil også snart kunne læse mere om den nye grunduddannelse på etf.dk/tr-kurser og temadage

16 TR-suppleanter Som TR-suppleant kan du deltage på Etf s TR-kurser, temadage og TRmøder, hvis du varetager selvstændige TR-opgaver, som for eksempel at du indgår i ansættelsesudvalg. 15 Gratis at deltage Det er gratis for TR og suppleanter at deltage i Etf s TR-kurser og -møder. Viden og nyheder er den vigtigste kilde til viden og nyheder for Etf s tillidsvalgte sammen med Ergoterapeuten. Her finder du informationer og nyheder om aktuelle udviklingstendenser i samfundet, ergoterapifaget og overenskomstforhold. En del af Etf s hjemmeside, er forbeholdt TR. Her finder du blandt andet de centrale TR-aftaler, Etf s TR-kurser og TR-nyheder. Der er særlige sider om TR-rollen og TR som forhandler af løn, arbejdstid og senioraftaler. Etf opfordrer dig til at tilmelde dig de elektroniske nyhedsbreve for TR og AMiR, så du modtager TR og AMiR-nyheder direkte i din mailboks. Det gør du på forsiden af Du kan også tilmelde dig et elektronisk nyhedsbrev i din Etf-region bortset fra region Øst. Det gør du på under regioner. Har du ikke adgang til internettet, kan du rekvirere aftaler, overenskomster og print fra i Etf s sekretariat.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning Rammer

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere