Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling"

Transkript

1 UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006

2 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling FORFATTEREN OG UFC HANDICAP Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S Miljøcertificeret efter ISO Oplag: 700 ISBN: Forfatter: Jonna Andersen Hæftet kan bestilles hos UFC Handicap Nørretorv 30, Ringsted Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hæftet kan desuden frit hentes på UFC Handicaps hjemmeside:

3 Indhold Indledning Kapitel 1: Misbrug uden behandling Her præsenteres hovedpointerne fra UFC Handicaps undersøgelse fra 2001, Misbrug uden behandling. Undersøgelsens resultater har dannet baggrund for et metodeudviklingsprojekt, hvis resultater præsenteres i hæftet. Kapitel 2: Pædagoger, udviklingshæmmede og alkohol Det anbefales, at man i personalegruppen har en fælles holdning til alkohol for at kunne handle professionelt. Medmisbrug lanceres som en risiko blandt pædagoger, medbeboere og pårørende. Der gives eksempler på medmisbrug, og hvordan dette kan forebygges. Til sidst i kapitlet stilles en række spørgsmål, der kan være udgangspunkt for en fælles holdningsafklaring til, hvordan alkohol og medmisbrug kan håndteres. Kapitel 3: Mistanke om misbrug Her beskrives, hvilke signaler, der kan være tegn på et begyndende misbrug, og hvordan et misbrug kan identificeres. Desuden beskrives alkoholbehandlingen i Danmark, samt hvor man kan søge professionel hjælp. Kapitel 4: Behandling kan godt lade sig gøre Her introduceres og beskrives forskellige behandlingsmetoder og behandlingsforløb, der har været afprøvet i forbindelse med udviklingsprojektet. I et særligt afsnit om afrusning beskrives det, hvordan antabus og Nada (øreakupunktur) kan være et supplement til en egentlig behandling. Kapitel 5: Det svære, nødvendige samarbejde på tværs af sektorer Her beskrives pædagogens rolle og samarbejde med misbrugsbehandlere i forbindelse med behandlingsforløbet. Og hvordan et tværfagligt samarbejde på tværs af sektorer kan udvikles og forankres gennem netværk og samarbejdsaftaler. Kapitel 6: Forebyggelse ikke kontrol og forbud Her beskrives forskellige metoder og tilgange til, hvordan man kan arbejde med oplysning og forebyggelse af alkoholmisbrug blandt udviklingshæmmede. Mere information Tematisk henvises der til relevant litteratur og hjemmesider.

4 4

5 Forord Vores til tider stereotype opfattelse af udviklingshæmmede gør, at vi ikke tænker på udviklingshæmmede som mennesker, der kan rammes af nøjagtig de samme problemer som alle andre. Derfor var det nok også en overraskelse for mange, da UFC Handicap i 2001 offentliggjorde undersøgelsen Misbrug uden behandling udviklingshæmmede og misbrug. Undersøgelsen dokumenterede, at op imod 6 pct. af alle udviklingshæmmede har alvorlige misbrugsproblemer, men den viste samtidigt, at stort set ingen af disse misbrugere modtog egentlig behandling inden for rammerne af det almindelige misbrugsbehandlingssystem. Konklusionen var, at den manglende behandlingsindsats reelt var udtryk for diskrimination af udviklingshæmmede med misbrugsproblemer og at der var behov for en indsats, der kunne understøtte, at diverse behandlingstilbud lever op til det handicappolitiske princip om sektoransvar. Undersøgelsens resultater var baggrunden for igangsættelsen af et metodeudviklingsprojekt med fokus på behandling og forebyggelse af alkoholmisbrug blandt udviklingshæmmede. Projektet fandt sted i perioden 2002 til 2005 og involverede fagfolk fra både den misbrugsfaglige sektor (misbrugscentre, alkoholambulatorier osv.) og den del af den socialfaglige sektor, som yder socialpædagogisk støtte til udviklingshæmmede (botilbud, støttecentre, hjemmevejlederteams osv.). Dette hæfte er et resultat af dette udviklingsprojekt. Hæftet henvender sig især til pædagoger og andre ansatte i bo- og støttetilbud for udviklingshæmmede og giver gode råd til, hvordan misbrug blandt udviklingshæmmede kan tackles i samarbejde med den misbrugsfaglige sektor. Sideløbende hermed udgives et hæfte, der primært henvender sig til behandlere inden for den misbrugsfaglige sektor. Udviklingsprojektet er gennemført med økonomisk støtte fra Satspuljen. Denne støtte var en forudsætning, men uden engagement, faglig dygtighed og udholdenhed fra de medvirkende fagfolk var der ikke opnået de mange, vigtige og perspektivrige erfaringer og resultater. Derfor skal der ved udgivelsen af dette hæfte lyde en særlig tak til projektets deltagere fra Sønderjylland, København, Odense, Kalundborg og Sødisbakke. God læselyst! Jonna Andersen, projektleder Thomas Gruber, konst. centerleder UFC Handicap,

6 6

7 Indledning Sofie kommer jævnligt på det lokale værtshus og drikker igennem efter fyraften. Det er tredje gang i denne uge at pædagogerne må hente Sofie. Denne gang tager de to af sted, for sidste gang gik det helt galt. Sofie råbte og skreg og slog ud efter både pædagoger og flere af de øvrige beboere i bofællesskabet. Når Sofie er fuld, er der nogle af de andre beboere der bliver bange for hende og låser sig inde på deres værelse. Situationen i bofællesskabet er uholdbar. Af hensyn til såvel Sofie og de øvrige beboere, beslutter pædagogerne at der må gøres noget. De kontakter misbrugscentret, for at høre hvordan Sofie kan komme i behandling for sit alkoholproblem. Da alkoholbehandleren hører, at Sofie er udviklingshæmmet mener hun ikke, at Sofie kan drage nytte af misbrugscentrets tilbud og afviser at hjælpe Sofie. Som pædagog har du måske prøvet at stå i samme situation, som de pædagoger der vil hjælpe Sofie med sit alkoholproblem. Du har måske også prøvet, at søge hjælp i det lokale misbrugscenter uden held. Det er en stor faglig udfordring, at yde den bedst mulige socialfaglige indsats overfor udviklingshæmmede der har misbrugsproblemer. På trods af principperne om sektoransvar, overlades ansvaret i de fleste tilfælde udelukkende til pædagogerne i de pågældendes botilbud, bofællesskab eller lignende. Og det sker selv om de færreste pædagoger er klædt på til opgaven. Som pædagog er man ikke uddannet til at behandle misbrugsproblemer, og botilbuddet er ikke en behandlingsinstitution, men et hjem for beboeren. Misbrugsbehandlingen herhjemme bygger på forskellige mere eller mindre standardiserede modeller, hvorfor mange udviklingshæmmede afvises at komme i behandling. Grunden til afvisningerne er bl.a. at misbrugscentrene er usikre på, hvad der virker for udviklingshæmmede. Men det spiller nok også en rolle, at misbrugscentrene kun modtager meget få henvendelser fra udviklingshæmmede eller deres pædagoger og pårørende. Derfor er der kun et meget begrænset kendskab til udviklingshæmmede som målgruppe. 7

8 Om hæftet I dette hæfte introduceres du for viden og metoder, som du kan anvende til at støtte udviklingshæmmede med misbrugsproblemer. Målet med hæftet er ikke at gøre dig eller dine kolleger til alkoholbehandlere. Målet er derimod, at give anvendelig viden og redskaber der er nyttige for at kunne håndtere de vanskeligheder, der er forbundet med at indgå i tætte relationer til mennesker der har et misbrug. Hæftet indeholder desuden en række eksempler på, hvilke behandlingstilgange og forebyggelsestiltag, som kan anvendes i relation til udviklingshæmmede med misbrugsproblemer. Der er i den sammenhæng lagt stor vægt på tydeliggørelse af rollefordelingen mellem pædagogen og alkoholbehandleren. Alkohol er det klart mest dominerende rusmiddel blandt udviklingshæmmede misbrugere. Hæftet omhandler derfor primært indsatser i relation til alkoholmisbrug. Hash og blandingsmisbrug, samt hårde stoffer forekommer blandt den brede gruppe af udviklingshæmmede, men udgør ikke et særligt omfattende problem. Da det primært er pædagoger der arbejder i relation til udviklingshæmmede, anvendes pædagoger som samlebetegnelse for personale, der arbejder i diverse tilbud for udviklingshæmmede: Bo - og servicetilbud, hjemmevejlederteams, støttecentre og lignende. 8

9 Kapitel 1: Misbrug uden behandling En undersøgelse, UFC Handicap gennemførte i 2001, viser, at der er mindst lige så mange misbrugere blandt udviklingshæmmede som i resten af befolkningen formentlig en del flere. Misbruget blandt udviklingshæmmede består helt overvejende af alkohol, men der findes også en del hashmisbrugere. Undersøgelsen viste, at der tilsyneladende også er en del blandingsmisbrugere af fx medicin og alkohol. Ikke alle udviklingshæmmede har lige stor risiko for at få misbrugsproblemer. Undersøgelsen viste, at udviklingshæmmede, der bor i egen lejlighed, har en større risiko for at udvikle et alkoholmisbrug end udviklingshæmmede, der bor i botilbud/bofællesskaber med en del mere personalestøtte. Mulige årsager til misbrug Blandt medarbejdere, der arbejder med udviklingshæmmede, findes den antagelse, at der i takt med at mange udviklingshæmmede lever et mere selvstændigt liv med arbejde, fritid, egen bolig og retten til at bestemme selv, er der sket en stigning i antallet af udviklingshæmmede med misbrugsproblemer. Man kan ikke dokumentere denne formodning, men noget tyder på, at den historiske udvikling har spillet en rolle. Overgangen fra et overvåget liv på institution til et liv i mindre kontrollerede boformer har uden tvivl været en stressende og belastende proces for mange. Afinstitutionaliseringen med små enheder, egen lejlighed og mere selvbestemmelse har været et stort fremskridt for det store flertal. Men for nogle relativt få har det været en vanskelig proces. Ensomhed og isolation er formentlig også en medvirkende årsag til misbrugsproblemer blandt udviklingshæmmede. Mange, der bor i egen bolig, er ensomme og er aldrig rigtigt blevet en del af det normale samfund. Nogle udviklingshæmmede opsøger derfor forskellige drukmiljøer for at dulme ensomheden. På mange måder rammer misbrugsproblematikken blandt udviklingshæmmede ned i centrum af de dilemmaer, som også er forbundet med den handicappolitiske målsætning om øget selvbestemmelse og selvstændighed for udviklingshæmmede. Man kan vel sige, at friheden ikke altid er et gode uden omkostnin- 9

10 ger, men den er også i høj grad forbundet med vanskelige valgsituationer og et øget ansvar. I de svære situationer, hvor den udviklingshæmmede har det vanskeligt med at håndtere de nye udfordringer, kan et stort alkoholforbrug være en del af løsningsstrategien. Gruber, Thomas og Andersen, Jonna (2001) Misbrug uden Behandling. Udviklingshæmmede og Misbrug. Behandling Undersøgelsen fra 2001 viser, at det er meget få udviklingshæmmede misbrugere, der modtager behandling i det etablerede misbrugsbehandlingssystem. Derimod er brugen af antabus ordineret af egen læge meget udbredt. Men antabus uden anden form for intervention er ikke behandling. Ren antabus indbefatter ikke en målrettet samtale mellem misbrugeren og en professionel alkoholbehandler. I undersøgelsen peges der på to forhold, der synes at være årsagen til den manglende behandlingsindsats over for udviklingshæmmede misbrugere. På den ene side er der en betydelig skepsis i misbrugsbehandlingssystemet over for, hvorvidt udviklingshæmmede kan profitere af de almindelige behandlingsmetoder. Og på den anden side er der i det sociale system i bo- og støttetilbuddene en slags gør det selv-mentalitet, ja, vel nærmest en tradition for, at personalet løser alle mulige samt umulige problemer inden for egne rækker, når det drejer sig om mennesker med udviklingshæmning. Læs mere om undersøgelsen Misbrug uden behandling på At være udviklingshæmmet Mennesker med udviklingshæmning er en meget bred samlebetegnelse for mennesker med væsentlige kognitive funktionsnedsættelser eller mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Omfanget af funktionsnedsættelsen eller graden af handicappet er meget forskelligt. Derfor er der også stor forskel på, hvor meget og hvilken støtte den enkelte person har behov for. Nogle kan fx godt få en hverdag i egen bolig, job og fritid til at fungere uden særlig megen støtte. Andre har behov for omsorg, pleje og støtte døgnet rundt. Den gruppe af udviklingshæmmede, som har risiko for at havne i misbrugsproblemer, omfatter kun i helt sjældne tilfælde gruppen med stort støtte- og plejebehov. UFC Handicaps undersøgelse viste som tidligere nævnt blandt 10

11 andet, at udviklingshæmmede i egen lejlighed har størst risiko for at få alkoholproblemer, men der findes bestemt også alkoholmisbrugere blandt dem, der bor i mere beskyttede boformer. Sundhedsstyrelsen definerer professionel alkoholbehandling som: en planlagt og målrettet interaktion mellem en person med alkoholproblemer og en professionel alkoholbehandler med henblik på reduktion af alkoholforbruget og de deraf afledte og tilknyttede konsekvenser af fysisk, psykisk, social og medicinsk art (Sundhedsstyrelsen, 1999:4) Domfældte en særlig gruppe Blandt domfældte udviklingshæmmede er misbrug af hash, hårde stoffer og medicin ud over alkohol en væsentlig del af misbrugsmønstret. Dette misbrugsmønster vurderes til at være en vigtig, medvirkende årsag til kriminaliteten og recidivet blandt gruppen. De mange henvendelser fra personale, der arbejder med domfældte misbrugere, peger på, at der er et behov for viden om misbrugsproblematikker og udvikling af behandlingstilbud til denne målgruppe. Indsatser i forhold til domfældte misbrugere er imidlertid mere kompleks end som så og er således uden for dette hæftes målgruppe. Læs mere om domfældte misbrugere i rapporten Domfældte udviklingshæmmede og misbrug på 11

12 12

13 Kapitel 2: Pædagoger, udviklingshæmmede og alkohol I en personalegruppe vil der ofte være mange forskellige holdninger til hvor meget og hvor tit, man må drikke. Disse mere private holdninger vil også sætte sig igennem i relation til udviklingshæmmede, som de pågældende arbejder med i det daglige, fx i et bofællesskab eller støttecenter. Det vil som udgangspunkt være forskelligt, hvordan man reagerer, når man fx gang på gang finder tomme flasker i en beboers lejlighed. Det er vigtigt, at man selv er afklaret, når man skal tale med andre om deres alkoholproblem ikke mindst når det drejer sig om et menneske med udviklingshæmning. Nogle kan have svært ved at sige ordet alkoholiker, fordi man kan være bange for andres reaktion eller for at blive opfattet som en dårlig pædagog. Risikoen ved at forholde sig til udviklingshæmmedes alkoholmisbrug ud fra egne normer og holdninger er, at det vil være svært at opnå enighed om, hvornår der er tale om et egentligt alkoholmisbrug, der kræver handling fra personalets side. Herved risikerer personalegruppen at modarbejde hinanden, eksempelvis ved at bagatellisere det, som den anden tager alvorligt. Derfor er det nødvendigt at finde frem til et fælles professionelt udgangspunkt. Hvis udviklingshæmmede i almindelighed har svært ved at forholde sig til tvetydige budskaber, gælder det naturligvis i endnu højere grad udviklingshæmmede, hvis opfattelsesevne er sløret af alkohol. Pædagoger og medmisbrug Den pædagogiske indsats overfor udviklingshæmmede misbrugere vil ofte være præget af kontrol og korrektion af den adfærd, der er en følge af misbruget. Det pædagogiske arbejde virker nytteløst og vil ofte kun have en kortsigtet eller måske en direkte negativ effekt. Når det pædagogiske arbejde med misbrugeren ikke lykkes, bliver man bærer af svære følelser som angsten for, at misbrugeren skal drikke sig ihjel eller tage sit eget liv. Man får en oplevelse af at være snydt og bedraget og reagerer med følelser som vrede, opgivelse og resignation. Pædagoger, som indgår i tætte relationer til udviklingshæmmede misbrugere, bliver indimellem selv en del af misbrugs- 13

14 mønstret ganske som man ser det i familier, hvor et af familiemedlemmerne er misbruger. Pædagogen tager ansvar for misbrugerens problemer, bliver kontrollerende, undgår krav og konflikter, forsøger sig med indirekte kontrol osv. Disse meget komplekse samspilsmønstre mellem misbrugeren og hans nære omgivelser går under betegnelsen medmisbrug. Medmisbrug er ikke et begreb, der almindeligvis anvendes inden for den pædagogiske verden. Men ved at se medmisbruget i øjnene skabes der en bevidsthed, der gør det muligt at forblive professionel i relationen med udviklingshæmmede misbrugere. Hvad er medmisbrug? Når man arbejder med udviklingshæmmede misbrugere, er der en risiko for, at man er syltet så meget ind i vedkommendes misbrug, at man opfører sig som medmisbruger. I stedet for at hjælpe kommer man let til at overtage ansvaret for den andens problemer. Det bliver medmisbrugerens (pædagogens) projekt og ikke den udviklingshæmmedes at komme ud af misbruget. Din omsorg bliver ikke opfattet som hjælp, men som en direkte trussel mod adgangen til alkoholen. En medmisbruger er en, hvis liv er blevet uhåndterligt som et resultat af en forpligtende relation til en misbruger. ofte ubevidst komme til at beskytte misbrugeren mod følgerne af sin misbrugeradfærd ved at tage over. Man vil typisk overtage de konflikter og kontroverser med andre, som vedkommende har rodet sig ud i. Misbrugeren lover ofte bod og bedring, men lige meget hjælper det. I takt med at misbruget bliver mere og mere uhåndterligt, reagerer medmisbrugeren uvilkårligt ved at gribe hyppigere og hyppigere ind i den andens liv med forbud og kontrol. Det kan fx være ved at forbyde den udviklingshæmmede helt at drikke, eller ved konstant at fokusere på om vedkommende lugter af øl, tager sin antabus, gemmer øller osv. Medmisbrugeren kan, uden at vide det, bidrage til, at misbruget fortsætter. Man kommer til at gøre det modsatte af, hvad man tror, man gør. Man tror, man hjælper, men i virkeligheden skader man. Alkoholmisbrugere opfører sig ofte uansvarligt og asocialt på et meget tidligt stadium i misbrugsforløbet. Som pædagog vil man derfor 14

15 Tætte relationer og misbrug en farlig cocktail Når du som pædagog indgår i relationer til et menneske med et aktivt misbrug, er det vigtigt at forebygge medmisbruget ved at opsøge konkret viden om emnet og ved at tale om risikoen i personalegruppen. For at håndtere risikoen for medmisbrug kræver det, at man beslutter sig for at give ansvaret for misbruget tilbage til dets ejer. Når man lader misbrugeren stå ansigt til ansigt med følgerne af sit misbrug, vil der i de fleste tilfælde begynde at ske positive ændringer. Erfaringerne fra projektet viser, at når pædagogen får fokus på sit medmisbrug og herved sin andel i den udviklingshæmmedes misbrug sker der noget. Byrden og ansvaret bliver løftet fra pædagogens skuldre, og man kan begynde at forholde sig professionelt til egen rolle og indsats. At give ansvaret tilbage til misbrugeren selv er ikke det samme som at fralægge sig ansvaret for at hjælpe. Hjælpen skal være i form af støtte til den udviklingshæmmedes selvmotivering. Herved får han en chance for at medvirke i en positiv udvikling. Eksempel på medmisbrug i en personalegruppe Eksempel på næste side illustrerer, hvordan personalet i et botilbud for udviklingshæmmede kan reagere på en beboer, der har massive alkoholproblemer. > 15

16 Storforbrugeren Beruser sig oftere Pinlige/ubehagelige episoder Tolerancen øges Opmærksomhed på alkohol Opmærksomhed på festlig lejlighed = drikke Bagatelliserer sit forbrug Benægter/hævder at have kontrol Lover at stoppe/nedsætte forbruget Personalet Bekymrer sig Manglende viden om alkohol usikker på hvordan forholde sig til alkoholproblematik - håbløshed i forhold til professionelt plan Kontrol af misbrugeren. Skyldfølelse over for øvrige beboere Svært ved at slappe af. Fokus på alkohol Påtaler episoder med druk Usikker på egen vurdering Usikker på fagligt ansvar og øvrige personalers mening Håber på bedring Misbrugeren Drikker i smug Problemet gentager sig Svært ved at overholde aftaler Uoplagt, sur, aggressiv, Dr. Jekyll/Mr. Hyde Problemer med job, bofælle(r) Dårligt helbred Kan ikke styre sin rus Stopper med at drikke. Evt. antabus Glemmer alkoholproblemet Hævder at kunne drikke kontrolleret Personalet Skuffet, vred, ked af at indsatsen ikke har effekt Dilemma i forhold til fagligt ansvar Oplever håbløshed og føler magtesløshed (på det personlige plan) Angst, uforudsigelighed Overtager misbrugerens ansvarsområder Nervøs for at misbrugeren kommer til skade/dør Vekslende følelser for misbrugeren Føler lettelse Slår en streg over fortiden Svært at bevare gejsten ved at gå på arbejde 16

17 Medbeboere og medmisbrug I diverse kollektive botilbud (bofællesskaber, opgangsfællesskaber samt mere institutionslignende botilbud) bor udviklingshæmmede mange steder under mere eller mindre familielignende forhold sammen med andre udviklingshæmmede. Derved er der en nærliggende risiko for medmisbrug blandt medbeboere. Derfor er det vigtigt, at man i personalegruppen er opmærksom på at opfange signaler blandt medbeboerne, som kunne tyde på medmisbrug. Man skal fx være opmærksom på, om nogle beboere holder sig for sig selv, er bange for misbrugeren, ikke deltager i sociale sammenhænge, hvor misbrugeren er til stede, dækker over misbrugerens drikkeri, glatter ud over for personalet, låner misbrugeren penge til alkohol, drikker sammen med misbrugeren osv. Som pædagog kan du i første omgang hjælpe medmisbrugen ved at lytte og snakke med vedkommende. Det er vigtigt, at der bliver sat ord på, så vedkommende forstår, hvad der sker. Du kan også henvende dig til misbrugscentret og få professionel hjælp. Nogle udviklingshæmmede vil formentlig kunne profitere af at deltage i selvhjælpsgrupper for pårørende til misbrugere. Eller der kan dannes en særlig gruppe for beboerne. Pårørende til udviklingshæmmede med misbrug Det kan være hårdt at være pårørende til en person, der drikker. Bekymring for personen kan veksle mellem vrede, resignation, sorg og magtesløshed. Deres indstilling, rolle og ansvar kan have stor betydning for den udviklingshæmmede misbruger. Er den/de pårørende med- eller modspillere i misbrugerens behandlingsforløb? Er de bevidst eller ubevidst med til at støtte eller sløre misbruget? Det kan være vigtigt, at man i personalegruppen gør sig overvejelser, om der er behov for at tale med de pårørende om, hvorvidt de har behov for rådgivning. Man kan hjælpe de pårørende ved at gøre dem opmærksom på, hvor der findes steder, hvor der er gratis rådgivning til pårørende til alkoholmisbrugere. Rådgivningen har til formål at sætte pårørende i stand til at trække tydeligere grænser mellem sig selv og misbrugeren. Pårørende kan også få rådgivning, selv om misbrugeren ikke er i behandling. Læs mere om medmisbrug i rapporten: Van der Burg, Birgitte og Højer, Lene: Når afhængigheden tager over i det pædagogiske arbejde. Misbrug/afhængighed hos voksne udviklingshæmmede på < Kilde: Misbrugskonsulent Patricia Stenner 17

18 Fælles holdninger til alkohol i personalegruppen er nødvendigt Nedenstående spørgsmål kan være en hjælp til at få en fælles holdningsafklaring til alkohol i personalegruppen. Husk at udviklingshæmmede ikke skal underlægges andre normer for nydelse af alkohol end alle andre. Hvornår er et alkoholforbrug et problem og for hvem? Hvornår og hvordan skal man som pædagog handle i forhold til udviklingshæmmedes alkoholmisbrug? Hvem er ansvarlig for at handle? Hvilke rammer kan der være for alkoholindtagelse i fællesarealer, fælles samvær mv.? Hvilke regler skal der være for personalets alkoholindtagelse ved arrangementer samt i arbejdstiden i øvrigt? Hvordan fastholdes den professionelle rolle, så det undgås, at der opstår medmisbrug i personalegruppen? Hvordan får man adgang til misbrugsfaglig viden? 18

19 Kapitel 3: Mistanke om misbrug Jens bor i sin egen lejlighed. Pædagogen, der kommer hos Jens, har bemærket, at Jens gennem det sidste års tid har købt øl hver eneste dag. Pædagogen er lidt i tvivl om, hvorvidt Jens drikker alle øllerne selv eller deler dem med vennerne. Det ser ud til, at Jens ikke sover i sin seng om natten, men bygger reder på gulvet, hvor han sover mellem mængder af fyldte og tomme ølflasker. Om dagen virker Jens angst og nedtrykt. Pædagogen er bekymret for, at Jens er kommet ud i et begyndende misbrug. Ligesom i eksemplet med Jens er det ofte pædagoger, der først opdager eller får mistanke om alkoholmisbrug hos udviklingshæmmede. Derfor er det nyttigt at kende til de signaler, der viser tegn på misbrug. Både for at kunne handle i tide inden problemerne vokser sig store og for at undgå at overreagere. Som pædagog er det vigtigt, at du hjælper misbrugeren frem til en forståelse af, at han kan få hjælp uden løftede pegefingre. Det er en god idé at starte med at spørge ind til, hvad alkohol gør for ham eller hende. Undgå at tale om misbrug fra starten. Vis at du har forståelse for, at det er et problem, det er svært at komme ud af, men at du gerne vil hjælpe. Tegn på misbrug De første signaler på et stort forbrug af alkohol kan være søvnløshed, rastløshed, nedtrykthed eller angst. Det kan også være et tegn på, at der er noget galt, når den der drikker ofte drikker mere end 5 genstande om dagen tåler mere og mere alkohol drikker hurtigt springer maden over sover over sig næsten kun har venner, der også drikker meget typisk kun deltager i fritidsaktiviteter der involverer alkohol ofte drikker for at dæmpe stress, angst eller depression 19

20 Inden for misbrugsbehandlingen er der en tommelfingerregel, som siger, at en misbruger har brug for støtte og opbakning i lige så mange måneder, som vedkommende har drukket. Sådan er det selvfølgelig ikke altid, men pointen er, at der er tale om en lang og vanskelig proces. Misbrugeren har gennem en lang periode været underlagt fysiske og psykiske mønstre, som er styret af alkoholen. Det gælder også for udviklingshæmmede, der skal hjælpes ud af et misbrug. Identificer problemet i personalegruppen Hvis du er usikker på drikkeriets omfang, eller hvis du er i tvivl, om det er dig, der ser syner, kan du forsøge at indkredse problemets omfang. Hvis I er flere, som ofte har kontakt til den pågældende, er det en god idé at gøre hver jeres observationer og diskutere dem i fællesskab. Over en aftalt periode kan I nedskrive, hvordan I oplever den udviklingshæmmedes adfærd og tilstand. Herefter sammenholdes og diskuteres observationerne i fællesskab. Det er en god idé at opdele diskussionen mellem egentlige observationer og vurderinger af, hvordan adfærden påvirker dig og dine kolleger. I kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: Observerer og beskriv: Hvor tit og hvor meget drikker personen? Hvordan er personens adfærd, når han drikker, og når han er ædru? Hvordan er hans fysiske helbred, og har det ændret sig? Hvordan har han det psykisk, hans humør? Hvordan er personens samspil med omgivelserne, fx medbeboere eller pårørende? Hvordan reagerer personen på omgivelserne, fx medbeboere, personale, pårørende? Betydningen for dig og dine kolleger Hvordan påvirker det dig, at personen drikker? Hvordan reagerer du, når personen drikker, hvad gør du? 20

21 Hvis I når frem til, at der er tale om et misbrugsproblem eller hvis I er i tvivl så tag kontakt til det lokale misbrugscenter eller alkoholambulatorium. Her kan I få en misbrugsfaglig vurdering af jeres observationer. Det vil formentlig også være muligt at etablere et samarbejde med misbrugscentret om mere generel vejledning og supervision til jer som pædagoger. Alkoholbehandling i Danmark Med kommunalreformen overtager kommunerne ansvaret for både forebyggelse og behandling af alkoholmisbrug. Hertil kommer, at meget misbrugsbehandling foregår i privat regi i selvejende institutioner, kirkelige og frivillige sociale organisationer. Der er et stort behov for samarbejde og koordinering, når indsatsen skal prioriteres og organiseres. Udviklingshæmmede har som alle andre borgere ret til at modtage behandling for et alkoholmisbrug. De kan ikke afvises i behandlingssystemet med henvisning til deres funktionsnedsættelse. Det vil være i strid med principperne om ligebehandling af handicappede. Behandlingsindsatsen skal, som for alle andre misbrugere, tilpasses den enkeltes individuelle behov. Fx har unge alkoholmisbrugere, misbrugere med sindslidelse, kriminelle misbrugere, misbrugere med anden etnisk baggrund og udviklingshæmmede misbrugere forskellige behov. Behandlingsgaranti gælder også for udviklingshæmmede Den 1. juli 2005 blev der indført en behandlingsgaranti vedrørende alkoholbehandling. Garantien indebærer en ret for alkoholmisbrugeren til at komme i behandling. Myndighederne (dvs. kommunerne) har pligt til at tilbyde behandling senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig. Det er myndigheden, der beslutter, hvilken form for behandlingstilbud alkoholmisbrugeren skal henvises til. Denne beslutning sker på baggrund af udredningen af misbrugerens problem og samlede situation. Som pædagog skal du være opmærksom på, at man kan bruge behandlingsgarantien som argument i forbindelse med henvendelse til et misbrugscenter eller lignende. Udviklingshæmmede med misbrugsproblemer har samme krav på udredning og behandling som alle andre borgere. 21

22 Hvor kan man få vejledning og hjælp? Hvis den udviklingshæmmede selv er motiveret for at få hjælp til at komme ud af sit misbrug, er der flere steder, hvor man kan henvende sig. Du skal dog være opmærksom på, at der vil være forskel på den vejledning og hjælp, de forskellige tilbud kan tilbyde. Den praktiserende læge kan ordinere antabus vejlede om kombination mellem medicin og alkohol henvise til misbrugsbehandlingscentre/ alkoholambulatorium Kommunen kan tilbyde erkendelses- og motivationssamtale vejlede om eksisterende tilbud og træffe afgørelse om behandlingstilbud Misbrugscentrene kan vejlede og supervisere personale og samarbejdspartnere udrede og afdække misbrugets omfang og visitere til behandling varetage behandlingssamtaler og -terapi Hvad siger Sundhedsloven om alkoholbehandling? 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud til alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. Rådgivning er gratis. 22

Gruppebehandling for udviklingshæmmede med alkoholmisbrug

Gruppebehandling for udviklingshæmmede med alkoholmisbrug Gruppebehandling for udviklingshæmmede med alkoholmisbrug Minirapport om erfaringerne fra et forsøgsarbejde i samarbejde mellem RC Kalundborg og Støttecentret Solsikken. Juni 2004 Dorthe T. Pedersen RC

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde U D V I K L I N G S H Æ M M E D E O G M I S B R U G Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde Et hæfte for behandlere, konsulenter og andre ansatte i alkoholbehandlings- og forebyggelsestilbud.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol Hjælp til dig? Det er nemt at glemme sig selv, når ens partner har et for stort forbrug. Navnlig hvis han/hun er kommet i behandling. Men vær opmærksom på at der findes flere steder, hvor man også yder

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Alkoholbehandlingen Ved Alkoholkonsulent/Familieterapeut Carina Myrup Brix og Alkoholkonsulent/Familieterapeut Helle Olsen

Alkoholbehandlingen Ved Alkoholkonsulent/Familieterapeut Carina Myrup Brix og Alkoholkonsulent/Familieterapeut Helle Olsen Rusmiddelcenter Viborg Alkoholbehandlingen Ved Alkoholkonsulent/Familieterapeut Carina Myrup Brix og Alkoholkonsulent/Familieterapeut Helle Olsen Alkoholforbrug er ofte tabu i Danmark Alkoholoverforbrug

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Hvilke muligheder er der for behandling. Hvordan forebygger man?

Hvilke muligheder er der for behandling. Hvordan forebygger man? Hvad er et misbrug? Hvad er signalerne? Hvad gør personalet? Hvilke muligheder er der for behandling Hvordan forebygger man? 1 38 06 10-22849 - Trykkeriet Fyns Amt - Svanemærket. Licensnr. 541.528 Udviklingshæmmede

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum ALKOHOLBEHANDLING OG FOREBYGGELSE Cirka 140.000 mennesker i Danmark er afhængige af alkohol*, og det har typisk

Læs mere

Er alkohol et problem?

Er alkohol et problem? Er alkohol et problem? Du har ret til hjælp Få gratis og professionel hjælp gennem kommunen. Husk, et alkoholproblem er kun tabu indtil man gør noget ved det. Test dine alkoholvaner Test dine alkoholvaner

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

kognitiv center Misbrug

kognitiv center Misbrug Misbrug Kognitiv adfærdsterapi er en behandlingsform, der er baseret på forskning. Misbrug kan være mange ting: Alt fra overforbrug af alkohol, dagligt forbrug af amfetamin, extacy, hash, heroin m.m. Men

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET?

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? Få hjælp hos Lænke-ambulatorierne på Amager og Københavns Vestegn Lænke-ambulatorierne varetager blandt andet alkoholbehandlingen for mange af kommunerne på Amager og Københavns

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013 Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Kort om Projekt Misbrugsbehandling til unge under 18 år Formålet med projektet er at afprøve og dokumentere

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Identifikation af højrisikosituationer

Identifikation af højrisikosituationer Recke & Hesse 2003 Kapitel 4 Identifikation af højrisikosituationer I dette kapitel skal vi beskæftige os med kortlægningen af de personlige højrisikosituationer. Som vi tidligere har beskrevet, opfatter

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV TUBA TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkoholmisbrugere. I TUBA kan unge mellem

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Hvorfor er samarbejdet med de somatiske afdelinger sås vigtigt? Patienter med psykiatrisk lidelse har væsentlig kortere levetid end andre

Læs mere

Gode råd om at drikke lidt mindre

Gode råd om at drikke lidt mindre 4525/Gode råd om at drikke 21/08/02 13:16 Side 1 (1,1) Yderligere hjælp I nogle tilfælde er det ikke nok at arbejde med problemet selv. Der er så mulighed for at henvende dig et sted, hvor man har professionel

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Til personalet på skoler, daginstitutioner og dagpleje DENNE FOLDER SKAL SIKRE, AT MEDARBEJDERE I KOMMUNEN MEDVIRKER TIL At borgere med alkoholproblemer

Læs mere

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene?

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene? ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER Ser du tegnene? Alkohol og stoffer kan give dårlig trivsel Som fagperson er det vigtigt, at du reagerer, når du oplever, at et barn ikke trives. Derfor skal du være opmærksom

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 11. Februar 2010 Formål Definition Misbrugspolitikken i Varde Kommune har til formål at forebygge og tage hånd om en medarbejders

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 Teglporten - Rusmiddelcenter Åben for alle Teglporten - Rusmiddelcenter er et gratis tilbud til borgere over 18 år, som søger behandling for at ændre på brugen af

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK 1 Indledning Medarbejdernes sundhed er ikke kun en privat sag. Odsherred Kommune har i sin Sundhedspolitik besluttet, at der bl.a. skal sættes fokus på alkohol- og misbrugsproblemer

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling December 2015 Udarbejdet af: Tone Dato: Nov. 2015 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk KORT OM BLÅ KORS blaakors.dk Alle mennesker har lige høj værdi Behovet for hjælp er stort Vi hjælper mennesker i nød Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som har eksisteret i Danmark siden

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Danskerne kender ikke kommunernes behandlingsgaranti

Danskerne kender ikke kommunernes behandlingsgaranti Ny alkohol kampagne: Danskerne kender ikke kommunernes behandlingsgaranti Størstedelen af de danskere, der drikker for meget, lever et aktivt liv med job, familie og venner. Men bag den ofte pæne facade

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Døgnbehandling. En vej ud af misbrug. Muligheder og metoder

Døgnbehandling. En vej ud af misbrug. Muligheder og metoder Døgnbehandling Muligheder og metoder En vej ud af misbrug Det er overvældende og angstprovokerende at skulle forblive ædru og clean Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom Pårørende Livet tæt på psykisk sygdom Livet som pårørende Det er afgørende, hvordan du som pårørende støtter op om den syge og tager del i det svære forløb, det er, at komme ud af svær krise eller psykisk

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder er god nok? Er det nok, at 25 procent af alle narkomaner, der har været i stofmisbrugsbehandling, er stoffri et år efter? Jeg mener, der

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse.

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes

Læs mere

Visitationsskema til misbrugsbehandling

Visitationsskema til misbrugsbehandling Visitationsskema til misbrugsbehandling Navn Fødselsdato Adresse /Box By/bygd Mobiltelefon Du har taget en beslutning om at komme i misbrugsbehandling. Det vil gerne støtte dig i, men for at kunne give

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen FOREBYGGELSE Der skal etableres åbne tilbud til udsatte unge med tilknyttede socialog misbrugsfaglige medarbejdere (herunder

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

1. udgave. 1. oplag Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164

1. udgave. 1. oplag Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164 1. udgave. 1. oplag 2010. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164 PSYKISKE REAKTIONER PÅ HJERTEKARSYGDOM Måske har du brug for hjælp? DET ER NORMALT AT REAGERE Det er en voldsom oplevelse at få og blive

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere