Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde"

Transkript

1 U D V I K L I N G S H Æ M M E D E O G M I S B R U G Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde Et hæfte for behandlere, konsulenter og andre ansatte i alkoholbehandlings- og forebyggelsestilbud. UFC Handicap / 2006

2 Titel: Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde FORFATTEREN OG UFC HANDICAP Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S Miljøcertificeret efter ISO Oplag: 700 ISBN: Forfatter: Thomas Gruber & Jonna Andersen Hæftet kan bestilles hos UFC Handicap Nørretorv 30, Ringsted Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hæftet kan desuden frit hentes på UFC Handicaps hjemmeside:

3 Indhold Indtroduktion Kapitel 1: At være udviklingshæmmet Kapitel 2: Drop vanetænkningen Kapitel 3: Professionelt samarbejde Kapitel 4: Risiko for medmisbrug Kapitel 5: Behandlingsmetoder og-tilgange Kapitel 6: Forebyggelse ikke kontrol og forbud Mere information

4

5 Forord I 2001 offentliggjorde UFC Handicap undersøgelsen Misbrug uden behandling udviklingshæmmede og misbrug. Undersøgelsen dokumenterede, at op imod 6 pct. af alle udviklingshæmmede har alvorlige misbrugsproblemer. Men undersøgelsen viste samtidigt, at stort set ingen af disse misbrugere modtog egentlig behandling inden for rammerne af det almindelige misbrugsbehandlingssystem. Konklusionen var, at den manglende behandlingsindsats reelt var udtryk for diskrimination af udviklingshæmmede med misbrugsproblemer og at der var behov for en indsats, der kunne understøtte, at diverse alkoholbehandlingstilbud lever op til det handicappolitiske princip om sektoransvar. Undersøgelsens resultater var baggrunden for igangsættelsen af et metodeudviklingsprojekt med fokus på behandling og forebyggelse af alkoholmisbrug blandt udviklingshæmmede. Projektet fandt sted i perioden 2002 til 2005 og involverede fagfolk fra både den misbrugsfaglige sektor (misbrugscentre, alkoholambulatorier osv.) og den del af den socialfaglige sektor, som yder socialpædagogisk støtte til udviklingshæmmede (botilbud, støttecentre, hjemmevejlederteams osv.). Dette hæfte er et resultat af dette udviklingsprojekt. Hæftet henvender sig især til behandlere, forebyggelseskonsulenter og andre ansatte i alkoholbehandlings- og forebyggelsestilbud. Hæftet giver gode råd til, hvordan misbrug blandt udviklingshæmmede kan tackles i samarbejde med pædagoger i den socialfaglige sektor og andre medarbejdere i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede. Sideløbende hermed udgives et hæfte, der primært henvender sig pædagoger. Udviklingsprojektet er gennemført med økonomisk støtte fra Satspuljen, og denne støtte var en forudsætning. Men uden engagement, faglig dygtighed og udholdenhed fra de medvirkende fagfolk var der ikke opnået de mange, vigtige og perspektivrige erfaringer og resultater. Derfor skal der ved udgivelsen af dette hæfte lyde en særlig tak til projektets deltagere fra Sønderjylland, København, Odense, Kalundborg og Sødisbakke. God læselyst! Jonna Andersen, projektleder Thomas Gruber, konst. centerleder UFC Handicap, 2006

6

7 Introduktion Som misbrugsbehandler møder man et bredt udsnit af den danske befolkning. Der er familiefaren med et godt job i den kommunale forvaltning; der er den enlige kvinde med børn eller efterlønneren, der har haft svært ved at tackle overgangen fra et aktivt liv på arbejdsmarkedet. Og så er der en bred og mangfoldig gruppe af borgere, som går under betegnelsen særligt sårbare og socialt udsatte. Udviklingshæmmede er ikke hidtil blevet opfattet som socialt udsatte og heller ikke som nogle, der har risiko for at blive alkoholikere. Udviklingshæmmede er først og fremmest blevet set som handicappede. Hos de fleste af os skaber betegnelsen handicappede nogle indre billeder, som måske næsten er uforenelige med billedet af alkoholikeren eller hashmisbrugeren. Mange har nok stadig den opfattelse, at der nok er nogle professionelle, som sørger for at holder styr på de udviklingshæmmede i institutioner eller lignende. Men så enkel er virkeligheden ikke længere. Udviklingshæmmede er i dag ikke anbragt i et parallelt system, der tager vare på alle dele af tilværelsen (totalinstitutioner). De er derimod borgere på lige fod med alle andre og har ret til at træffe deres egne valg om, hvordan de vil forme deres tilværelse. Den gradvise proces med formel og gradvist også reel ligestilling af udviklingshæmmede er for langt de fleste en meget positiv historie. Men der er tilsyneladende også en bagside af medaljen. Med ligestillingen og medborger-skabet følger også en forøget risiko for at havne i alvorlige sociale vanskeligheder. Noget forenklet kan man sige, at med mere normale levevilkår følger også en risiko for mere normale sociale og sundhedsmæssige problemer. Om dette hæfte Dette hæfte henvender sig først og fremmest til behandlere i diverse alkoholbehandlings- og eller forebyggelsestilbud samt sundheds- og forebyggelsesmedarbejdere i kommunerne. Målet med hæftet er at introducere til de muligheder, der er for at yde en indsats for udviklingshæmmede med alkoholproblemer. Hæftet bygger på den viden og de erfaringer, som er opnået i forbindelse med et metodeudviklingsprojekt om denne særlige målgruppe. I hæftet finder du bl.a. en generel introduktion til, hvad det vil sige at være udviklingshæmmet, hvilken udvikling der historisk har været i udviklingshæmmedes livsbetingelser, og en beskrivelse af misbrugsproblemer blandt udviklingshæmmede.

8 Hovedvægten i hæftet er dog lagt på erfaringerne med behandling og forebyggelse af alkoholmisbrug blandt udviklingshæmmede. Erfaringerne dækker et bredt spekter af tilgange og metoder og er først og fremmest tænkt som en inspiration for den tilpasning af indsatsen, som for det meste er nødvendig, når der er tale om udviklingshæmmede med misbrugsproblemer. Endelig indeholder hæftet en beskrivelse af de udfordringer, som er forbundet med etableringen af et samarbejde mellem de pædagoger, som til daglig yder støtte og vejledning til udviklingshæmmede og behandlere/konsulenter i alkoholbehandlingssystemet. Det samarbejde er ofte en betingelse for at opnå positive resultater både når det gælder behandling og forebyggelse. I hæftet benyttes en del casebeskrivelser. Alle cases er anonymiserede og konstruerede, men de er udarbejdet på baggrund af et bredt erfaringsgrundlag fra hhv. undersøgelsen Misbrug uden behandling fra 2001 og fra udviklingsprojektet.

9 Kapitel 1: At være udviklingshæmmet Hvad vil det sige at være udviklingshæmmet? Hvilke vilkår har denne gruppe borgere? Og hvordan har disse vilkår ændret sig de seneste årtier? For de fleste af os giver betegnelsen udviklingshæmmede nogle helt bestemte billeder. Mange tænker måske på smilende og imødekommende mongoler (Downs syndrom), som vi fx har mødt i det lokale supermarked. Andre ser måske et menneske, som er helt hjælpeløst, sengeliggende og afhængig af sondemad osv. Et gennem- gående træk er nok, at vi i vidt omfang mener at de udviklingshæmmede umiddelbart er til at genkende i gadebilledet. Udviklingshæmmede ser anderledes ud end de fleste. Disse billeder er selvfølgelig ikke helt forkerte eller usande. Men som det altid er tilfældet med den slags samlebetegnelser, så er der tale om meget stereotype forenklinger. Udviklingshæmmede er en meget bred samlebetegnelse for mennesker med væsentlige kognitive funktionsnedsættelser eller mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Ofte bruges også betegnelsen psykisk handicappede. Betegnelsen væsentlige betyder, at der er tale om funktionsnedsættelser, som gør, at den pågældende har brug for hjælp og støtte fra omgivelserne i sin dagligdag. En del udviklingshæmmede har svært ved at tilegne sig ny viden og nye færdigheder. Udviklingshæmmede kan sagtens lære noget men i mange tilfælde tager det længere tid. Omfanget af funktionsnedsættelsen graden af handicappet kan man sige er meget forskelligt. Derfor er der også stor forskel på, hvor meget og hvilken slags støtte, udviklingshæmmede har behov for. Nogle kan fx godt få en hverdag med egen lejlighed, job og fritidsaktiviteter til at fungere uden særlig meget støtte. Andre har behov for meget støtte, nogle gange døgnet rundt. Forskellene i funktionsniveau afspejler sig også i de boformer, som udviklingshæmmede lever i. Nogle bor i egen lejlighed, måske sammen med en samlever/kæreste, andre bor i bofællesskaber, hvor der kun er personale i en del af dagtimerne. Atter andre bor i relativt store institutioner med personale døgnet rundt.

10 Vilkår for udviklingshæmmede historisk set Frem til 1960 erne levede de fleste udviklingshæmmede en tilværelse i meget store centralinstitutioner. Dagligdagen var præget af regler og rutiner, og der var ikke megen kontakt til det omgivende samfund. I løbet af de seneste 40 år har man gradvist bevæget sig væk fra institutionen som rammen om udviklingshæmmedes tilværelse. Udviklingen har været styret af politiske målsætninger om integration og normalisering af livsvilkårene. Både for udviklingshæmmede og for mennesker med andre typer handicap. Der har i høj grad været tale om en gradvis proces, men der er sket mange fremskridt både når det gælder de rent fysiske/materielle levevilkår, og når det gælder magten over egen tilværelse. Principper og praksis Principperne i dansk handicappolitik kræver, at mennesker med handicap herunder også udviklingshæmmede ligestilles med alle andre borgere. Og arbejdet hen imod normalisering og integration har da også været et stort fremskridt for langt de fleste udviklingshæmmede. Mange har fået bedre og mere individuelle boliger, og retten til selv at bestemme over sin egen tilværelse er blevet tydeligere. Egentlige værgemål bruges relativt sjældent, og på papiret har stort set alle udviklingshæmmede de samme borgerrettigheder som alle andre. Eksempelvis fuld råderet over deres egne penge. I praksis er det dog mere broget. Det er vanskeligt og ofte også forbundet med dilemmaer at sikre udviklingshæmmede de samme vilkår og den samme selvbestemmelse, som gælder for alle andre. Personalet i diverse boog støttetilbud (pædagoger, hjemmevejledere osv.) spiller en helt afgørende rolle for forbedringen af vilkårene, men det er der også andre dele af samfundet, som gør. Hvis udviklingshæmmede med alkoholproblemer eksempelvis ikke gives lige muligheder for et kvalificeret behandlingstilbud, er alkoholbehandlingssektoren i realiteten medvirkende til diskrimination. Den behandlingsgaranti, som blev indført i 2005, skal altså også gælde for udviklingshæmmede med alkoholproblemer. Og hvis de eksisterende behandlingstilgange og -metoder ikke er anvendelige for denne særlige gruppe borgere, så har det almindelige behandlingssystem pligt til at tilpasse metoderne bedst muligt. 10

11 Udviklingshæmmede med alkoholproblemer Ganske som i resten af befolkningen har de fleste udviklingshæmmede et fornuftigt og balanceret forhold til alkohol. De nyder måske et glas vin eller en øl til maden lørdag aften og måske nogle flere genstande ved fester og andre særlige lejligheder. Men som i resten af befolkningen er der nogle, som opbygger et for stort forbrug og der er nogle, som udvikler deciderede misbrugsproblemer. Det er vigtigt at holde sig denne ret indlysende pointe for øje, når vi taler om en indsats mod alkoholmisbrug blandt udviklingshæmmede. Blot fordi nogle relativt få udviklingshæmmede (anslået 6 pct.) får alvorlige problemer med øl, vin og spiritus, betyder det ikke, at man skal begrænse alle udviklingshæmmedes adgang til alkohol. I en konkret sammenhæng ville det fx være helt urimeligt, hvis personalet i et bofællesskab for udviklingshæmmede bandlyste al vin og øl, blot fordi én af beboerne udviklede et alkoholmisbrug. de særlige livsvilkår for denne gruppe borgere spiller en vis rolle. En undersøgelse, som UFC Handicap offentliggjorde i 2001, viser, at der er en mindst lige så stor andel misbrugere blandt udviklingshæmmede som i resten af befolkningen formentlig en del større. De som har størst risiko for at havne i misbrugsproblemer, er tilsyneladende udviklingshæmmede i egen lejlighed men der findes bestemt også alkoholmisbrugere blandt dem, som bor i bofællesskaber og lignende. Årsager til misbrug Alkoholproblemer blandt udviklingshæmmede er ikke noget, som skyldes deres handicap. Der er ikke belæg for, at udviklingshæmmede, som følge af deres funktionsnedsættelse, skulle være mere disponerede for at blive misbrugere. Derimod er der noget, som tyder på, at 11

12 Mangelfuld behandling Undersøgelsens vigtigste resultat var imidlertid, at stort set ingen udviklingshæmmede med misbrugsproblemer modtog egentlig behandling i fx et alkoholambulatorium eller et misbrugscenter. Mange fik antabus via deres egen praktiserende læge, men ellers var den behandlende og støttende indsats udelukkende overladt til pædagogerne i de pågældendes bo- eller støttetilbud. Gruber, Thomas og Andersen, Jonna (2001) Misbrug uden Behandling. Udviklingshæmmede og Misbrug. Undersøgelsen pegede på to årsager til den mangelfulde behandlingsindsats. For det første oplever en del udviklingshæmmede (og deres kontaktpædagog eller lignende), at de bliver afvist, når de henvender sig i alkoholbehandlingssystemet. Mange alkoholbehandlere er tilsyneladende skeptiske over for, om udviklingshæmmede kan drage nytte af behandlingen. For det andet pegede undersøgelsen på en slags gør-det-selv-mentalitet blandt pædagoger i bo- og støttetilbud for udviklingshæmmede. I bogen Misbrug uden behandling udviklingshæmmede og misbrug (2001) fremlægges resultaterne af en undersøgelse om omfanget og karakteren af misbrugsproblemer blandt udviklingshæmmede. I bogen er der desuden en mere detaljeret diskussion af de mulige årsager til misbrugsproblemer blandt udviklingshæmmede. Bogen kan bestilles på eller lånes på biblioteket. 12

13 Kapitel 2: Drop vanetænkningen Kan det virkelig være sandt, at udviklingshæmmede bliver alkoholikere? Er der ikke nogen, som holder øje med dem og sørger for, at det ikke sker? Sådan kan man måske udlægge den umiddelbare reaktion, som mange har, når de hører om udviklingshæmmede med misbrugsproblemer. Men der er faktisk en del udviklingshæmmede, som udvikler alvorlige alkoholproblemer. Og i modsætning til tiden, hvor udviklingshæmmede var anbragt i store centralinstitutioner, er der ingen, som uden videre kan sørge for, at de ikke bliver alkoholikere. Som beskrevet i et tidligere afsnit er udviklingshæmmede borgere på linje med alle andre. Det pædagogiske personale kontaktpædagoger, hjemmevejledere eller omsorgs-assistenter har ikke til opgave at bestemme, hvordan den enkelte skal leve sin tilværelse. Pædagogerne skal motivere og give vejledning, men som det er tilfældet for alle os andre, er det i sidste ende en personlig beslutning, hvordan man vil leve sit liv. Også når det gælder forholdet til øl, vin og spiritus. Det er derfor, forebyggelseskonsulenter og behandlere i alkoholbehandlingssystemet er en uundværlig del af indsatsen for udviklingshæmmede med alkoholproblemer. Det er her, ekspertisen og erfaringen med at motivere og skabe forandring blandt alkoholikere findes. 13

14 Institutionsanbringelse er ikke en løsning Historien om Poul Poul er 38 år og har sin egen toværelses lejlighed i centrum af en mellemstor købstad. Tre gange om ugen kommer en af kommunens hjemmevejledere forbi i et par timer for at yde socialpædagogisk bistand, hjælpe ham med diverse praktiske gøremål, sørge for at gennemgå posten osv. For ca. to år siden begyndte Pouls hjemmevejledere at observere en tydelig forandring i Pouls adfærd. Hans lejlighed sejler, og der ligger en masse ølflasker og flyder på gulvet. Han er blevet bortvist fra det lokale værested for udviklingshæmmede og har i perioder haft længere karantæne derfra. Hjemmevejlederen har bragt Pouls drikkeri op over for ham. Men hver gang er det endt i et skænderi, hvor Poul fastholder, at han ikke har noget alkoholproblem. Hjemmevejlederen er frustreret og har bragt emnet op i hjemmevejleder-teamet. Der har været forskellige løs-ninger på banen indtil videre er det besluttet at arbejde på at få Poul flyttet fra sin lejlighed til en mere institutionslignende bolig for udviklingshæmmede med døgndækning. Historien om Poul er på flere måde illustrativ for situationen for en del udviklingshæmmede med alkoholproblemer. Der går lang tid, før nogen tager en snak med Poul om hans øldrikkeri. Hjemmevejlederne er voldsomt i tvivl om, hvordan de tackler misbruget, og der overvejes forskellige løsningsmuligheder. Men karakteristisk nok bliver der aldrig taget kontakt til alkoholambulatoriet. Hjemmevejlederne ved formentlig godt, at der findes forskellige behandlingstilbud, men de regner på forhånd med, at Poul fordi han er udviklingshæmmet er udelukket fra at gå i behandling sådan et sted. Og i mange tilfælde kan det faktisk godt være, at hjemmevejlederne har ret. En del alkoholbehandlingssteder er generelt skeptiske over for mulighederne for at yde behandling til udviklingshæmmede misbrugere. Argumenterne er typisk, at det kognitive niveau er for lavt, eller at kommunikationsevnen er for dårlig. Og så er der faktisk også nogle, som mener, at alkoholbehandling er en opgave for de pædagoger og andet personale, som til daglig arbejder med udviklingshæmmede. Uanset om de er kvalificerede (uddannelse/erfaring) til opgaven eller ej. 14

15 I eksemplet med Poul bliver personalets løsning på misbrugsproblemerne at få flyttet Poul fra sin lejlighed til et botilbud med døgndækning. Pouls funktionsniveau er alt for højt til dette botilbud, men hjemmevejlederne ser det som en måde at sikre, at der er nogle, som kan holde øje med Poul og hans drikkeri døgnet rundt. Løsningen med at anbringe Poul i et institutionslignende botilbud er uacceptabel både for Poul og for hans nye medbeboere. Botilbud for udviklingshæmmede er ikke alkoholbehandlingsinstitutioner. Poul får ingen egentlig behandling for sit misbrug, og han anbringes i realiteten mod sin vilje. Oven i dette pålægges personalet i botilbuddet en behandlingsopgave, som de ikke er uddannet til, og bl.a. derfor er der risiko for, at personalet udvikler medafhængighed. Den rigtige løsning på Pouls problem ville snarere være, at hjemmevejlederne og Poul i fællesskab forsøger at få et samarbejde i stand med det lokale misbrugscenter eller ambulatorium. Hjemmevejlederne skal understøtte arbejdet med at stoppe Pouls misbrug, men det er ikke dem, som skal varetage den egentlige behandlingsindsats. 15

16 Behandling er mulig Historien om Poul illustrerer den vanetænkning og de barrierer, som ofte viser sig, når udviklingshæmmede får alkoholproblemer. Men det er faktisk muligt at yde en ordentlig indsats for udviklingshæmmede med alkoholproblemer. Det kræver ofte et tæt og fordomsfrit samarbej-de mellem hjemmevejledere/pædagoger og alkoholbehandlere men det kan lade sig gøre! Projektet Udviklingshæmmede og misbrug har vist, at udviklingshæmmede med alvorlige alkoholproblemer faktisk kan have gavn af en behandlingsindsats, hvor professionelle alkoholbehandlere medvirker. I forbindelse med projektforløbet er der gennemført 9 behandlingsforløb med udviklingshæmmede misbrugere, og selvom der ikke er tale om meget omfattende eller evidensbaseret viden, er konklusionen klar: Nogle udviklingshæmmede alkoholikere kan have stor gavn af at modtage professionel behandling. Udbyttet for den enkelte varierer, men dette er jo helt på linje med de generelle erfaringer, når det gælder alkoholbehandling. Overordnet er det en gennemgående erfaring, at der skal ske tilpasninger af alkoholbehandlerens standardkoncept. Udviklingshæmmede kan eksempelvis have vanskeligheder med at gennemgå en meget omfattende visitationsprocedure. Men projektet viser, at der ikke er grundlag for generelt at dømme udviklingshæmmede uegnede til behandling. Tilpasningerne skal tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, og det er tit en god idé at indlede et samarbejde med den pågældendes kontaktpædagog, hjemmevejleder eller lignende. I de følgende afsnit gennemgås en række gode råd og konkrete anbefalinger til, hvordan indsatsen for udviklingshæmmede med misbrugsproblemer kan forbedres. Det er i sagens natur ikke muligt at give én håndfast opskrift på, hvordan man yder effektiv alkoholbehandling eller forebyggelse for udviklingshæmmede. Hertil er grundlaget trods alt for begrænset. Desuden er udviklingshæmmede som nævnt ikke én homogen gruppe hverken hvad angår funktionsniveau eller misbrugets karakter, årsager og udtryk. 16

17 17

18 Kapitel 3: P rofessionelt samarbejde Det professionelle samarbejde er afgørende for at opnå gode behandlingsresultater. Hvis du som alkoholbehandler får en henvendelse fra udviklingshæmmet borger med misbrugsproblemer, er det vigtigt, at du undersøger behovet for inddragelse af personale i det bo- eller støttetilbud, som vedkommende er tilknyttet. I de fleste tilfælde vil henvendelsen komme fra borgeren med misbrugsproblemer og pågæl- dendes kontaktperson/kontaktpædagog. Men det kan også ske, at henvendelsen kun kommer fra fx kontaktpædagogen. Uanset hvordan henvendelsen sker, er det selvfølgelig vigtigt, at den, det drejer sig om den udviklingshæmmede misbruger er indforstået. Samarbejdet må ikke ske hen over hovedet eller bag ryggen på misbrugeren. Gode råd om samarbejde Pædagoger/hjemmevejledere og alkoholbehandlere har forskellig faglig baggrund og tilgang. Og denne forskellighed er det vigtigt at være opmærksom på. Lidt forenklet kan man sige, at pædagoger i tilbud til udviklingshæmmede er procesorienterede (fokus på menneskelig udvikling, handicapkompensation/ støtte), mens alkoholbehandlere er mål- og resultatorienterede (ophør af misbruget). Denne forskel i det faglige fokus må anerkendes af begge parter, hvis samarbejdet skal fungere. 18

19 Skab et formaliseret grundlag Det professionelle samarbejde mellem pædagogen og alkoholbehandleren er også et samarbejde på tværs af sektorer den sociale sektor og sundhedssektoren. For at skabe det bedste grundlag for det konkrete samarbejde er det en god idé at fastlægge nogle overordnede rammer, der beskriver roller og forventninger. En formel og skriftlig samarbejdsaftale mellem fx socialforvaltningen/handicapenheden og alkoholbehandlingsinstitutionen kan være en god løsning (se i øvrigt boks, på følgende side). Afklar indbyrdes forventninger Det er vigtigt at indlede samarbejdet med en omhyggelig afklaring af forventningerne forud for et konkret behandlingsforløb. Hvilke forventninger har pædagogen til alkoholbehandleren og hvilke forventninger har alkoholbehandleren? Som behandler skal du insistere på, at din primære relation skal være til misbrugeren kontaktpædagogen har først og fremmest en understøttende funktion, fx at muliggøre kommunikationen (en slags tolkefunktion). Vær opmærksom på medmisbrug Kontaktpædagogen og evt. også andet personale, som har med den udviklingshæmmede misbruger at gøre i det daglige, har risiko for at udvikle medmisbrug. Alkoholbehandleren kan spille en vigtig rolle i forbindelse med synliggørelse af medmisbrug og give kontaktpædagogen redskaber til at håndtere misbruget professionelt. Læs mere om medmisbrug i det efterfølgende afsnit. Formidling af viden om alkohol, misbrug og behandling Pædagoger i diverse tilbud til udviklingshæmmede har som udgangspunkt ikke nogen nævneværdig viden om alkoholmisbrug. Som alkoholbehandler kan du derfor med fordel tage initiativ til en mere generel formidlingsindsats, som retter sig mod denne målgruppe. Formidlingen skal dels skabe større indsigt i misbrug, behandlingsmuligheder, forebyggelse osv., dels understøtte udviklingen af en fælles professionel holdning til alkohol. Formidlingen kan bl.a. ske ved mindre temadage eller lignende. Skab klarhed om mål og metoder Der skal være tydelighed om mål og metoder, inden en indsats igangsættes. Denne fælles klarhed skal både være til stede hos klienten, kontaktpædagogen og behandleren. Er sigtet med indsatsen afholdenhed eller kontrolleret forbrug? Hvilke former for behandling/terapi kan komme på tale? Hvor lang tid forventes indsatsen at vare, hvor mange samtaler osv. Formidling af viden om udviklingshæmmede Pædagoger inden for handicapområdet er ofte i besiddelse af stor specialviden om udviklingshæmmede. Både den specifikke borgergruppe, som de arbejder med til daglig, og mere generelt. Som en del af opstarten på et samarbejde kan pædagoger på en temadag formidle denne viden til alkoholbehandlere, forebyggelseskonsulenter osv. 19

20 En formaliseret samarbejdsaftale Som udløber af projektsamarbejdet har Odense kommune og Fyns Amts Alkoholbehandlingscenter, ABC, indgået en forpligtende og skriftlig samarbejdsaftale om behandling af mennesker med udviklingshæmning. Aftalen medfører, at der fremover kan gives behandlingstilbud og oplysende undervisningstilbud til udviklingshæmmede. Handicap- og psykiatriafdelingen i Odense kommune har udpeget en udviklingskonsulent som kontaktperson og sparringspartner for alkoholkonsulenterne fra ABC. Hovedtræk i samarbejdsaftalen Aftalen tydeliggør blandt andet, hvilke forventninger Handicap- og psykiatriafdelingen kan have til alkoholkonsulenten i ABC. Alkoholkonsulenten kan bidrage med følgende: Rådgivning/supervision til faggrupper Generelt og i enkeltsager Efter behov eller på faste møder Undervisning med udgangspunkt i alkoholrelaterede problemstillinger Faktuel viden om alkohol og alkoholindtagelse Motivationsskabende samtaler Oplysende undervisning til udviklingshæmmede Alkoholkonsulenten kan desuden medvirke i behandlingsforløb i enkeltsager forestå introduktion til alkoholpolitik på arbejdspladsen medvirke ved forberedelse af samtale med en medarbejder der menes at have et overforbrug/misbrug med medarbejdernes samtykke tage en afklarende samtale med vedkommende Alkoholbehandleren har træffetid i kommunen nogle gange om måneden, hvor både udviklingshæmmede, pædagoger og andre kan henvende sig. Alkoholbehandlerne skal sikre, at pædagogerne (hjemmevejlederne) er informeret om aftaler, medicinering og om, hvordan de bedst kan støtte en udviklingshæmmet misbruger i abstinensfasen. For at fastholde fokus, udveksle erfaringer og udvikle samarbejdet mødes repræsentanter fra Handicap- og psykiatriafdelingen og fra ABC to gange årligt. 20

21 21

22 Kapitel 4: Risiko for medmisbrug De fleste udviklingshæmmede har dagligt eller næsten dagligt kontakt til hjemmevejledere/ pædagoger, som støtter dem i hverdagen. Der er naturligvis forskel på den måde, som støtten gives, men ofte udvikles der relativt tætte og personlige bånd mellem hjemmevejlederen og den udviklingshæmmede. Især blandt udviklingshæmmede som bor i diverse kollektive boformer (bofællesskaber, opgangsfællesskaber eller mere institutionslignende botilbud), kan relationerne til personalet være tætte og næsten familielignende. De tætte relationer er en af de vigtige grunde til, at det er nødvendigt at involvere en professionel alkoholbehandler. Ganske som i almindelige familier er der risiko for såkaldt medafhængighed eller medmisbrug. Erfaringer fra projektet viser, at personalet kan blive en del det komplekse psykologiske drama, som ofte udspiller sig i relation til alkoholikeren. Uden hjælp udefra kan det være vanskeligt at håndtere dette drama professionelt. I skemaet til højre er der en forenklet illustration af, hvordan relationerne mellem en beboer med alkoholproblemer og personalet i botilbuddet kan udvikle sig. Skemaet skelner mellem storforbrugeren og misbrugeren, og man kan derfor også få et indtryk at den gradvise forandring fra storforbrug til misbrug. Kilde: Misbrugskonsulent Patricia Stenner > 22

23 Storforbrugeren Beruser sig oftere Pinlige/ubehagelige episoder Tolerancen øges Opmærksomhed på alkohol Opmærksomhed på festlig lejlighed = drikke Bagatelliserer sit forbrug Benægter/hævder at have kontrol Lover at stoppe/nedsætte forbruget Personalet Bekymrer sig Manglende viden om alkohol usikker på hvordan forholde sig til alkoholproblematik - håbløshed i forhold til professionelt plan Kontrol af misbrugeren. Skyldfølelse over for øvrige beboere Svært ved at slappe af. Fokus på alkohol Påtaler episoder med druk Usikker på egen vurdering Usikker på fagligt ansvar og øvrige personalers mening Håber på bedring Misbrugeren Drikker i smug Problemet gentager sig Svært ved at overholde aftaler Uoplagt, sur, aggressiv, Dr. Jekyll/Mr. Hyde Problemer med job, bofælle(r) Dårligt helbred Kan ikke styre sin rus Stopper med at drikke. Evt. antabus Glemmer alkoholproblemet Hævder at kunne drikke kontrolleret Personalet Skuffet, vred, ked af at indsatsen ikke har effekt Dilemma i forhold til fagligt ansvar Oplever håbløshed og føler magtesløshed (på det personlige plan) Angst, uforudsigelighed Overtager misbrugerens ansvarsområder Nervøs for at misbrugeren kommer til skade/dør Vekslende følelser for misbrugeren Føler lettelse Slår en streg over fortiden Svært at bevare gejsten ved at gå på arbejde 23

24 Pårørende og medbeboere som medmisbrugere Hvis du som alkoholbehandler bidrager til en indsats, der skal forebygge medmisbrug blandt personalet, er det vigtigt også at være opmærksom på de øvrige beboere i botilbuddet. Sørg for at personalet i botilbuddet er opmærksomme på signaler blandt medbeboerne, som kunne tyde på medmisbrug. Man skal fx være opmærksom på, om nogle beboere holder sig for sig selv, er bange for misbrugeren, ikke deltager i sociale sammenhænge, hvor misbrugeren er til stede, dækker over misbrugerens drikkeri, glatter ud over for personalet, låner misbrugeren penge til alkohol, drikker sammen med misbrugeren osv. Disse øvrige beboere kan også have behov for en indsats, der kan støtte dem i håndteringen af relationerne til den af deres medbeboere, som har misbrugsproblemer. En af de metoder, som kan overvejes i den forbindelse, er etableringen af mindre selvhjælpsgrupper. Den pågældende misbruger vil som regel også have egentlige pårørende altså forældre, søskende eller en samlever/kæreste. Denne gruppe pårørende kan let blive overset, men de kan have det samme behov for støtte som alle mulig andre pårørende til en alkoholiker. I rapporten Når afhængigheden tager over i det pædagogiske arbejde. Misbrug/afhængighed hos voksne udviklingshæmmede (Van der Burg og Højer) kan man læse mere om medmisbrug blandt personalet i et botilbud for udviklingshæmmede. Rapporten rummer samtidigt et konkret forslag til, hvordan medmisbruget kan bekæmpes. Rapporten kan downloades på 24

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

Hvilke muligheder er der for behandling. Hvordan forebygger man?

Hvilke muligheder er der for behandling. Hvordan forebygger man? Hvad er et misbrug? Hvad er signalerne? Hvad gør personalet? Hvilke muligheder er der for behandling Hvordan forebygger man? 1 38 06 10-22849 - Trykkeriet Fyns Amt - Svanemærket. Licensnr. 541.528 Udviklingshæmmede

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Alkoholbehandling, rådgivning, netværk Hvorfor vælge Lænken? Ingen ventetid behandlingen starter med det samme Direkte adgang til professionelt og

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen Pædagogisk SIKKERHED For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949 hele døgnet, hele ugen Sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen Medarbejdere der jævnligt udsættes for trusler: 46 % 33 % 48 % af alle socialpædagoger

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 4.2 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Udviklingshæmmede og misbrug Inspirationsdag i Viborg 1. september 2011

Udviklingshæmmede og misbrug Inspirationsdag i Viborg 1. september 2011 Udviklingshæmmede og misbrug Inspirationsdag i Viborg 1. september 2011 Spørgsmål Hvad er misbrug? Hvad er vores rolle og vores opgave? Hvordan kan vi hjælpe udviklingshæmmede med misbrug - uden at bruge

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 11. Februar 2010 Formål Definition Misbrugspolitikken i Varde Kommune har til formål at forebygge og tage hånd om en medarbejders

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport HOVEDVÆRKSTEDET v/ cand. scient. pol. Claus Holm Thomsen www.hovedvaerkstedet.dk tlf. 66 191590 Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport Hovedværkstedet April 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Veje til reelt medborgerskab

Veje til reelt medborgerskab Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 33 Offentligt Veje til reelt medborgerskab En kortlægning af udviklingshæmmedes vilkår for selvbestemmelse og brugerinddragelse Resumé Henriette Holmskov

Læs mere

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET?

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? Få hjælp hos Lænke-ambulatorierne på Amager og Københavns Vestegn Lænke-ambulatorierne varetager blandt andet alkoholbehandlingen for mange af kommunerne på Amager og Københavns

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Er alkohol et problem?

Er alkohol et problem? Er alkohol et problem? Du har ret til hjælp Få gratis og professionel hjælp gennem kommunen. Husk, et alkoholproblem er kun tabu indtil man gør noget ved det. Test dine alkoholvaner Test dine alkoholvaner

Læs mere

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup 15. januar 2011 Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Forord De unge drikker, tager stoffer og ryger som aldrig før? Eller

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag I sidste uge sendte regeringen et forslag om ændring af servicelovens voksenbestemmelser i høring. Og siden har debatten buldret på især

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Af psykolog Anne Kimmer Jørgensen mail: Anne.Kimmer@gmail.com tlf.: 26701416 Indhold Barrierer hos frontpersonalet

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv Årsrapport 2011 I.O.G.T. Rådgivning i Svendborg I.O.G.T Rådgivning i Svendborg er en del af den verdensomspændte organisation I.O.G.T.`s sociale arbejde.

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Det skal sidde i tapetet!

Det skal sidde i tapetet! Det skal sidde i tapetet! Kompetenceudvikling af medarbejdere på Børne- og ungeinstitutioner ift. rusmiddelhåndtering. Netværkskonference for cannabisbehandlere: Lund d. 12-13. oktober 2006 Unge-teamet

Læs mere

Skrivelse om at holde rusmidlerne ude af behandlingsmiljøet

Skrivelse om at holde rusmidlerne ude af behandlingsmiljøet Skrivelse om at holde rusmidlerne ude af behandlingsmiljøet Til dig som vil i behandling på behandlingsafdelingen SØ i Statsfængslet i Nyborg Er du med på en helt ny deal? Disse linjer er skrevet til dig,

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1 Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Alkohol er et organisk

Læs mere

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Det opløser også familier

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Alkohol på arbejdspladsen

Alkohol på arbejdspladsen Alkohol på arbejdspladsen Hvorfor skal vi nu tale om det? Fordi.. Det er på alle arbejdspladser. Program Omfang af alkoholforbrug i Danmark Definitioner på alkoholforbrug Signaler på alkoholproblemer Faser

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere