VIKARER I SPECIALLÆGEPRAKSIS - LØNMODTAGERE ELLER SELVSTÆNDIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIKARER I SPECIALLÆGEPRAKSIS - LØNMODTAGERE ELLER SELVSTÆNDIGE"

Transkript

1 VIKARER I SPECIALLÆGEPRAKSIS - LØNMODTAGERE ELLER SELVSTÆNDIGE ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK ANSVARLIG PARTNER: Vi er af FAS' Sygefond blevet anmodet om at vurdere, om vikarer i speciallægepraksis har status som lønmodtagere, eller om de kan være tilknyttet som selvstændige konsulenter. Notatet indledes med vores konklusion i afsnit 1, mens der i afsnit 2 og 3 redegøres nærmere for baggrunden for vores vurdering og betydningen af vikarens status. HELENE AMSINCK SAGSNR HAM/HAM DOK. NR KONKLUSION 1.1 Lønmodtager eller selvstændig Vikarer i speciallægepraksis anvendes typisk ved speciallægens midlertidige fravær som følge af sygdom samt ved fravær som følge af efteruddannelse, ferie, undervisning eller lignende, jf. speciallægeoverenskomstens 47. Hvervet som vikar er personligt, hvilket indebærer, at vikaren ikke kan sætte en anden i sit sted til at udføre arbejdet. Der træffes aftale om arbejdstiden for vikaren, og speciallægen giver typisk også visse overordnede instruktioner om arbejdet. I hverdagen arbejder vikaren i sagens natur selvstændigt, når det gælder det lægefaglige arbejde, men speciallægen vil kunne gribe ind, hvis han ikke er tilfreds med den måde, hvorpå vikaren passer praksis, uanset om det gælder det administrative eller det lægefaglige. Honoreringen til den vikarierende speciallæge aftales individuelt, men udgør ofte en procentdel af vikarens egen ydelsesomsætning. Vikaren har typisk ikke selv nævneværdige udgifter i forbindelse med arbejdets udførelse og ingen reel driftsrisiko. Under de beskrevne typeforudsætninger vil vikaren efter vores vurdering både skatteretligt og ansættelsesretligt være at anse som lønmodtager og ikke selvstændig. SIDE 1

2 De vigtigste konsekvenser af, at vikaren er lønmodtager, er pligten til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag og pligten til at afregne feriegodtgørelse ved vikarforholdets ophør. Konsekvenserne beskrives mere detaljeret i følgende afsnit 1.2 Konsekvenser af lønmodtagerstatus Status som lønmodtager indebærer for alle vikarer uanset den ugentlige arbejdstid, at speciallægen skal indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af vederlaget, at speciallægen skal afregne feriegodtgørelse til FerieKonto, når vikarforholdet ophører (kan ikke anses som en del af vederlaget) og at vikaren er beskyttet af ligebehandlingsloven, forskelsbehandlingsloven m.v. Hvis det er tanken. at vikaren i alt skal have 50 % af de ydelsesindtægter, som vikaren genererer, skal aftalen gå ud på, at vikaren får (50/112,5 x 100) = 44,44 % af ydelserne samt feriegodtgørelse på 12,5 %. Så ender vikaren med at få 50 % incl. feriegodtgørelse Hvis vikaren arbejder mere end 8 timer ugentligt i gennemsnit, vil vikaren være omfattet af funktionærloven, hvilket indebærer at vikaren har krav på løn under sygdom, svarende til det vederlag, som vikaren ville have tjent, hvis vikaren ikke havde været syg (ved sygefravær ude over 30 kalenderdage vil speciallægen kunne få sygedagpengerefusion), at opsigelsesvarslerne i funktionærloven skal overholdes, medmindre der er tale om en tidsbegrænset ansættelse (hvilket ofte vil være tilfældet) og at vikaren ved opsigelse kan have krav på godtgørelse, men det vil kræve, at vikaren opsiges efter mere end ét års ansættelse, og at opsigelsen findes usaglig. Det er ikke nødvendigt, at der foreligger en fast ugentlig beskæftigelse på 8 timer, men blot at vikaren gennemsnitligt kommer op på 8 timer. Der er ingen faste regler for, over hvilken periode gennemsnittet beregnes, men der skal være tale om en beskæftigelse af nogenlunde stabil og ikke-tilfældig karakter over en periode af en vis varighed. Hvis der blot er tale om, at der træffes aftale fra gang til gang om at vikariere en enkelt eller nogle få dage, vil vikarforholdet ikke komme under funktionærloven, selv om der i en enkelt uge arbejdes mere end 8 timer, jf. nedenfor under Hvis vikaren maksimalt arbejder 8 timer ugentligt i gennemsnit, vil vikaren ikke være omfattet af funktionærloven: I så fald har vikaren ikke krav på løn under sygdom Opsigelsesvarslet kan aftales næsten frit, når blot det er rimeligt. Vikaren har ikke krav på godtgørelse for usaglig afskedigelse. SIDE 2

3 1.2.4 Hvis der ikke foreligger nogen fast aftale med vikaren, men alene træffes enkeltstående aftaler fra gang til gang om, at vikaren kommer og vikarierer en enkelt eller nogle få dage f.eks. på grund af speciallægens sygdom, vil funktionærloven ikke være gældende, og der vil ikke være behov for aftaler om opsigelsesvarsel og lignende. I denne situation er det således alene forpligtelsen til at trække A-skat og arbejdsmarkedsbidrag og forpligtelsen til at afregne feriegodtgørelse, som speciallægen skal være opmærksom på. 2. SPECIALLÆGEOVERENSKOMSTENS REGLER OM VIKARER Speciallægeoverenskomstens udgangspunkt er, at ydelser under overenskomsten udføres af speciallæger, der har tilsluttet sig overenskomsten. Dette gælder også ydelser under 64-aftaler og 65-aftaler. Speciallægen har under særlige betingelser ret til at få bistand fra en assisterende speciallæge eller en vikar, der selv er speciallæge. Om vikarer bestemmer 47 i speciallægeoverenskomsten følgende: " 47. Vikar Stk. 1 Der kan alene anvendes vikar ved midlertidigt fravær, hvilket skal forstås som fravær omfattet af reglerne i FAS Fond (Sygefonden). Speciallægen kan endvidere anvende vikar i forbindelse med efteruddannelse, sammenhængende ferie, undervisning eller censorfunktion ved uddannelse af læger på universitetsniveau, undervisning og efteruddannelse af speciallæger arrangeret af de videnskabelige selskaber eller ved fravær som følge af surveyor-funktion i forbindelse med akkreditering. Stk. 2 Der kan alene være tilknyttet én vikar ad gangen per dag per praktiserende speciallæge. Stk. 3 Ved ansættelse af vikar meddeles dette til regionen, såfremt varigheden er over to uger i sammenhæng eller mere end en uge pr. måned i gennemsnit over en længere periode. Stk. 4 Ved ansættelse af vikar i en samlet periode af mere end 6 måneders varighed, skal aftale herom indgås i henhold til 64, stk. 1." Der kan alene anvendes vikar i de situationer, der er beskrevet i stk. 1. Det er desuden vigtigt at være opmærksom på pligten til at give regionen meddelelse ved vikariater af en varighed på mere end to uger i sammenhæng eller mere end én uge pr. måned i gennemsnit over en længere periode. Ansættelse af vikar i mere end 6 måneder i alt kræver en aftale med regionen. Som det fremgår af bestemmelsen, tales der i stk. 3 og 4 om "ansættelse" af vikar. Ordlyden peger således i retning af, at der skal være tale om et ansættelsesforhold. Det er vores vurdering, at speciallægeoverenskomsten hviler på den grundforudsætning, at ydelser under overenskomsten enten udføres af speciallægen selv eller under dennes ansvar, hvilket indebærer, at speciallægen skal have instruktionsbeføjelse. SIDE 3

4 At anse vikaren for at være ansat til på speciallægens vegne at levere speciallægeydelser, findes bedst stemmende med speciallægeoverenskomstens forudsætning om, at ydelser under overenskomsten leveres af speciallæger tilsluttet overenskomsten. Det harmonerer ikke med speciallægeoverenskomsten at anse vikaren for som selvstændigt at have overtaget driften af den pågældende speciallægepraksis, så længe vikariatet varer. Dette gælder, selv om det lægelige ansvar for de udførte speciallægeydelser påhviler vikaren. 3. SELVSTÆNDIGE KONSULENTER ELLER LØNMODTAGERE I SKATTERETLIG OG ANSÆTTEL- SESRETLIG HENSEENDE 3.1 Konsekvenser af status som selvstændig hhv. lønmodtager - de væsentligste forskelle Det har stor betydning i både skatteretlig og ansættelsesretlig henseende, om en vikar er selvstændig konsulent, det vil sige selvstændig erhvervsdrivende, eller lønmodtager. Hvis vikaren er selvstændig erhvervsdrivende, skal der ikke indeholdes A-skat og arbejdsmarkedsbidrag ved udbetalingen af vederlaget. Selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at fradrage deres driftsudgifter i indkomsten. De er ikke omfattet af ansættelsesretlige beskyttelseslove så som funktionærloven og ferieloven, og hvis deres kontraktmodpart går konkurs, kan de ikke få udbetalinger fra Lønmodtagernes Garantifond. Hvis vikaren er lønmodtager, skal der indeholdes A-skat og arbejdsmarkedsbidrag ved udbetalingen af vederlaget, ligesom der skal indbetales ATP-bidrag og andre sædvanlige sociale bidrag for lønmodtagere. Den ansættelsesretlige lovgivning vil være gældende for ansættelsesforholdet. Dette indebærer, at vikaren optjener ret til betalt ferie efter ferieloven (enten i form af løn under ferie eller feriegodtgørelse). Hvis det er tanken, at vikaren i alt skal have 50 % af de ydelsesindtægter, som vikaren genererer, skal aftalen gå ud på, at vikaren får (50/112,5 x 100) = 44,44 % af ydelserne samt feriegodtgørelse på 12,5 %. Så ender vikaren med at få 50 % incl. feriegodtgørelse. Vikaren er desuden omfattet af beskyttelsen efter ligebehandlingsloven, forskelsbehandlingsloven m.v. I tilfælde af speciallægens konkurs kan den lønmodtageransatte vikar få dækning fra Lønmodtagernes Garantifond. Hvis vikaren arbejder mere end 8 timer ugentligt i gennemsnit, vil også funktionærloven være gældende. Det er ikke nødvendigt, at der foreligger en fast ugentlig beskæftigelse på 8 timer, men blot at vikaren gennemsnitligt kommer op på 8 timer. Der er ingen faste regler for, over hvilken periode gennemsnittet beregnes, men der skal være tale om en beskæftigelse af nogenlunde stabil og ikke-tilfældig karakter over en vis periode. Hvis der blot er tale om, at der træffes aftale fra gang til gang om at vikariere en enkelt eller nogle få dage, vil vikarforholdet ikke komme under funktionærloven, selv om der i en enkelt uge arbejdes mere end 8 timer. Hvis den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er over 8 timer, vil opsigelsesvarslerne i funktionærloven være gældende. Det er dog muligt at aftale tidsbegrænset ansættelse, hvor ansættelsesforholdet ophører på en forud aftalt dato, uden at der skal afgives opsigelse. Hvis der ikke er aftalt tidsbegrænset ansættelse eller prøvetid, vil opsigelsesvarslet være én måned, hvis opsigelse sker inden for de første fem måneder af vikaransættelsen, derefter 3 måneder. SIDE 4

5 Er der tale om et helt kortvarigt vikariat med en forventet og faktisk varighed på under én måned, kan der aftales midlertidig ansættelse med den virkning, at ansættelsen kan bringes til ophør fra den ene dag til den anden uden varsel. Denne type ansættelse er velegnet i tilfælde af korterevarende vikariater i forbindelse med sygdom, hvor varigheden ikke på forhånd er kendt, men forventes at blive under én måned. Reglerne om godtgørelse for usaglig afskedigelse vil også finde anvendelse, men beskyttelsen indtræder først, når vikaren har været ansat i et helt år på tidspunktet for afgivelsen af opsigelsen. Hvis opsigelsen skyldes, at speciallægen ikke længere har brug for vikar, vil opsigelsen desuden som altovervejende hovedregel blive anset saglig. Efter funktionærloven har vikaren ret til løn under sygdom, det vil sige den løn, som vikaren ville have fået, hvis vikaren havde været på arbejde. Hvis lønnen ikke er aftalt til et fast beløb, anvender man typisk det gennemsnitlige vederlag, som vikaren har fået pr. dag. Hvis vikaren gennemsnitligt arbejder max. 8 timer om ugen eller mindre, vil reglerne i funktionærloven ikke gælde, og der er i så fald langt hen ad vejen aftalefrihed med hensyn til vilkår ved sygdom, opsigelse osv. Det kan gyldigt aftales, at vikaren ikke oppebærer løn under sygdom. Under særlige omstændigheder kan en vikar, der ikke har krav på løn under sygdom, have krav på sygedagpenge fra speciallægen inden for de første 30 kalenderdage af sygefraværet, men kun for de dage, hvor vikaren skulle have arbejdet. Det gælder, hvis vikaren inden for de seneste 8 uger har arbejdet mindst 74 timer for speciallægen. Det kan være tilfældet, hvis vikaren har vikarieret 37 timer om ugen i tre ugers sommerferie, og derefter i en periode vikarierer på en fast ugedag, f.eks. i forbindelse med at speciallægen har påtaget sig en undervisningsforpligtelse. Hvis der ikke foreligger nogen fast aftale med vikaren, men alene træffes enkeltstående aftaler fra gang til gang om, at vikaren kommer og vikarierer en enkelt eller nogle få dage f.eks. på grund af speciallægens sygdom, vil funktionærloven ikke være gældende, og der vil ikke være behov for aftaler om opsigelsesvarsel og lignende. I denne situation er det således alene forpligtelsen til at trække A-skat og arbejdsmarkedsbidrag og forpligtelsen til at afregne feriegodtgørelse, som speciallægen skal være opmærksom på. 3.2 Hvornår selvstændig og hvornår lønmodtager Vurderingen af, om der foreligger en kontrakt med en selvstændig erhvervsdrivende eller et lønmodtagerforhold, afhænger af en lang række faktorer, både når det gælder den skatteretlige og den ansættelsesretlige vurdering. De følgende afsnit indeholder en ikke-udtømmende beskrivelse af de kriterier, som der lægges vægt på. En selvstændig erhvervsdrivende arbejder for egen regning og risiko. Det indebærer, at den selvstændige typisk har egne lokaler og selv stiller de nødvendige driftsmidler og forbrugsvarer til rådighed for driften. En selvstændig kan godt selv deltage i arbejdets udførelse, men vil herudover ofte have egne medarbejdere, som han/hun har instruktionsbeføjelser over for. Den selvstændige bærer selv driftsudgifterne i virksomheden, også i perioder, hvor der ikke måtte være nogen indtjening. Dermed bærer den selvstændige risikoen for, om virksomheden måtte indebære overskud eller underskud. SIDE 5

6 I kontraktforholdet med en selvstændig har kunden (opdraggiveren) ingen instruktionsbeføjelse over for den selvstændige med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse eller udførelse. Den selvstændige tilrettelægger selv sin egen arbejdstid og eventuelle medarbejderes arbejdstid. Dette udelukker selvfølgelig ikke, at det med kunden er aftalt, inden for hvilke tidsrum på dagen, arbejdet ønskes udført, eller hvornår det skal være afsluttet. Den selvstændige bærer selv ansvaret for kvaliteten af det udførte arbejde. Hvis arbejdet er mangelfuldt, kan det betyde, at den selvstændige ikke har krav på vederlag eller kun har krav på reduceret vederlag. Den selvstændige vil også være erstatningsansvarlig for tab, som er forvoldt kunden ved ansvarspådragende fejl eller forsømmelser. En lønmodtager er forpligtet til at stille sin personlige arbejdskraft til rådighed for arbejdsgiveren. Han/hun kan ikke sætte andre i sit sted til at udføre arbejdet. Arbejdsgiveren har instruktionsbeføjelser over for lønmodtageren, hvilket betyder, at arbejdsgiveren kan komme med instrukser om arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. At lønmodtageren i det daglige udfører arbejdet med stor selvstændighed, fratager ikke den pågældende lønmodtagerstatus, da arbejdsgiveren har muligheden for at give konkrete instrukser om arbejdet, hvis arbejdsgiveren ønsker det. Lønmodtageren har typisk ikke nævneværdige faste udgifter i forbindelse med stillingen, idet lønmodtageren ikke har udgifter til lokaler, driftsmidler, forbrugsvarer eller medarbejdere. Lønmodtageren vil typisk få godtgjort variable udgifter, som er forbundet med arbejdets udførelse, men selv hvis lønmodtageren har visse variable udgifter, medfører det ikke i sig selv uden videre bortfald af lønmodtagerstatus. Lønmodtageren bærer ikke det økonomiske ansvar for det udførte arbejde. Han får sin løn, selv hvis arbejdet er mangelfuldt. Kun under helt særlige omstændigheder kan en lønmodtager holdes økonomisk ansvarlig for fejl. 3.3 Vurdering af den retlige status for vikarer i speciallægepraksis - selvstændig eller lønmodtager Som ovenstående gennemgang viser, vil der være tale om en konkret vurdering fra sag til sag, hvor de faktiske omstændigheder afvejes i forhold til de beskrevne kriterier. Det udelukker dog ikke, at der kan foretages en vurdering af, om vikarer i speciallægepraksis er at anse som selvstændige eller lønmodtagere, ud fra nogle typeforudsætninger: Vikarer i speciallægepraksis anvendes typisk ved midlertidigt fravær som følge af sygdom eller ved fravær som følge af sammenhængende ferie, undervisning eller lignende, jf. afsnit 2 ovenfor om speciallægeoverensomstens regler om vikarer. Hvervet som vikar er personligt, hvilket indebærer, at vikaren ikke kan sætte en anden i sit sted eller anvende sit eget hjælpepersonale (ansat af vikaren) til at udføre arbejdet. Der træffes aftale om arbejdstiden for vikaren (hvilke dage og hvilket tidsrum), og speciallægen giver typisk også visse overordnede instruktioner og anvisninger for arbejdet. I hverdagen arbejder vikaren i sagens natur meget selvstændigt, når det gælder det lægefaglige arbejde, da speciallægen jo selv er fraværende og ikke kan overvåge arbejdet i det daglige eller give løbende instruktioner om arbejdets udførelse i hverdagen. I tvivlstilfælde vil vikaren dog typisk have mulighed for at spørge speciallægen til råds, ligesom speciallægen SIDE 6

7 kan komme med konkrete instruktioner og anvisninger, hvis der er noget, som vikaren ikke udfører som ønsket. Sådanne instruktioner kan eksempelvis knytte sig til journalførelsen, afregninger, samarbejdet med klinikpersonalet, men kan også knytte sig til det rent lægefaglige. Honoreringen til den vikarierende speciallæge aftales individuelt. Det kan være et fast beløb pr. time, dag, uge eller måned, men ofte vil vederlaget udgøre en procentdel af vikarens egen ydelsesomsætning. Vikaren har typisk ikke selv nævneværdige udgifter i forbindelse med arbejdets udførelse. Under de ovenfor beskrevne typeforudsætninger vil vikaren efter vores vurdering både skatteretligt og ansættelsesretligt være at anse som lønmodtager og ikke selvstændig. Rent skatteretligt understøttes denne vurdering af en lang række bindende svar 1 fra SKAT vedrørende speciallæger tilknyttet privathospitaler. Her har SKAT afvist, at de pågældende var at betragte som selvstændige erhvervsdrivende, selv om der fra spørgerens side var fremført en række omstændigheder, som kunne pege i den retning. I en af disse sager 2 blev der af Skatteministeriet angivet følgende begrundelse for vurderingen: Det er hospitalet, der ejer lokalerne og indretningen, og som stiller nødvendigt personale til gennemførelse af undersøgelser og behandling mv. til disposition. Det er endvidere hospitalet, der står for kontakten til patienterne og alt det administrative arbejde i forhold til patienterne, og det er hospitalet, der er det officielle ansigt udadtil. Det er Skatteministeriets opfattelse, at spørger ikke har en tilstrækkelig reel økonomisk risiko. Det forhold, at spørger muligvis ikke kan opretholde en indtægt, såfremt der ikke er en tilstrækkelig tilgang af patienter, er efter Skatteministeriets opfattelse ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at det svarer til en økonomisk risiko i erhvervsforhold. Spørger har endvidere stort set ingen faste udgifter i forbindelse med sin tilknytning til privathospitalet, og han har ingen faste udgifter til personale mv. Der er endvidere lagt vægt på, at lægen på privathospitalets hjemmeside fremstår som fast tilknyttet privathospitalet. Det er endelig Skatteministeriets opfattelse, at det forhold, at spørger betaler en fast leje for anvendelse af lokaler, efter en samlet vurdering ikke er tilstrækkeligt til at medføre, at han skal betragtes som selvstændigt erhvervsdrivende. Indgår speciallægen en vikarkontrakt, som indeholder de ovenfor angivne typevilkår, vil vikaren derfor blive anset som lønmodtager med de under pkt. 3.1 angivne konsekvenser, selv om parterne ved udformningen af kontrakten er gået ud fra, at vikaren ville være selvstændig konsulent og eksempelvis har aftalt, at vikaren skal fakturere det optjente honorar over for speciallægen. Hvis speciallægen ikke har indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i den tro, at vikaren var selvstændig, og vikaren ikke selv afregner skat og arbejdsmarkedsbidrag, hæfter speciallægen over for SKAT for den manglende indbetaling. Efterfølgende kan speciallægen kræve beløbet hos vikaren, men bærer selv risikoen, hvis vikaren ikke kan betale. 1 Se eksempelvis SKM SR, SKM SKAT, SKM SR, SKM SR 2 Se SKM SR SIDE 7

8 Tilsvarende skal der afregnes feriegodtgørelse ved kontraktens ophør, hvis vikaren er lønmodtager, selv om parterne er gået ud fra, at det aftalte honorar var et bruttohonorar, der indeholdt alt. 3.4 Forsikringsforhold En vikar, der er ansat som lønmodtager i en speciallægepraksis, vil være dækket af speciallægens erhvervsansvarsforsikring på samme måde som andet hjælpepersonale, der er ansat af speciallægen. Hvis speciallægen behandler private patienter, bør speciallægen sørge for et tillæg til erhvervsansvarsforsikringen, der medfører, at den også dækker private patienter, da disse ikke er omfattet af patientforsikringen. Hvis speciallægen har tegnet tillægsforsikring for private patienter, dækker den også vikarer og andet hjælpepersonale. Hvis speciallægen ikke har tegnet tillægsforsikringen, fordi speciallægen ikke selv behandler private patienter, bør speciallægen sikre sig, at vikaren heller ikke behandler private patienter. 14. maj 2015 Kromann Reumert Helene Amsinck SIDE 8

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet.

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet. Mellem undertegnede [indsæt navn, adresse og CVR-/SE-nummer] (herefter kaldet praktikstedet) og undertegnede [indsæt navn, adresse og CPR-nummer] (herefter kaldet praktikanten), der studerer [indsæt studie]

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer"

Vejledning til standardkontrakten Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer" Punkt 1 Aftalens formål Formålet med aftalen er at fastlægge parternes indbyrdes forhold i forbindelse

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut Nr. 1 INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Mellem Statsautoriseret fodterapeut og Statsautoriseret fodterapeut Der er den indgået følgende indlejekontrakt for indlejer uden ydernummer (herefter "Indlejekontrakten")

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016 Kontrakt Generalsekretær Amnesty International Danmark Januar 2016 Parter Der er dags dato indgået ansættelsesaftale mellem: Amnesty International Danmark (i det følgende kaldet AIda) Gammeltorv 8, 1457

Læs mere

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder?

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? [LOVGIVNING] Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? TEKST: ANNE JAKOBSEN, FORHANDLINGSKONSULENT En ansat direktør, chef eller leder kan ikke

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

ARBEJDSFORHOLD FOR LEJERE, ANSATTE

ARBEJDSFORHOLD FOR LEJERE, ANSATTE FOR LEJERE, ANSATTE OG ejere Arbejdsforhold for lejere, ansatte og ejere I takt med at arbejdsforholdene i praksis er i bevægelse og står til forandring har PF besluttet, at sætte fokus på de regler og

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

Konsulentaftaler. Ved advokat Pinar Gökcen. Konsulentaftaler

Konsulentaftaler. Ved advokat Pinar Gökcen. Konsulentaftaler Konsulentaftaler Ved advokat Pinar Gökcen 47 Konsulentaftaler 1 48 Konsulent eller lønmodtager? I Lønmodtager Lønmodtagerbegrebet er ikke entydigt defineret i dansk ret Afgrænsningen af, hvilke lønmodtagere,

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse:

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: følgende vilkår for hvervet som ulønnet træner i klubben:

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012)

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012) DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2012) DKFs standardansættelsesaftale for kiropraktorer april

Læs mere

I mange tilfælde er det skatteretligt mest lukrativt at opnå betegnelsen selvstændig erhvervsdrivende.

I mange tilfælde er det skatteretligt mest lukrativt at opnå betegnelsen selvstændig erhvervsdrivende. - 1 Læger lønmodtager eller egen virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) For beskatningen af personer har det meget stor betydning, om en skatteyder driver egen virksomhed eller er lønansat.

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT 2015 Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår aftale

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret november 2014) DKF s standardansættelsesaftale for kiropraktorer november

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Ansættelseskontrakt for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Mellem Arbejdsgivers navn og adresse: og Medarbejders navn og adresse: Indgås

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Overenskomst vedrørende vikariater i almen praksis

Overenskomst vedrørende vikariater i almen praksis Overenskomst vedrørende vikariater i almen praksis Kapitel 1. Fælles bestemmelser 1. Oprettelse af kontrakt I enhver vikaraftale skal skriftlig kontrakt oprettes på den af PLO og YL udfærdigede standardblanket.

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer

Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Mellem undertegnede indehaver(e) af KLINIK FOR FYSIOTERAPI (i det følgende betegnet klinikken): Navn(e) Klinikadresse CVR.nr. og ejerydernummerindehaver

Læs mere

Klub: (herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt berideren)

Klub: (herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt berideren) Ansættelseskontrakt (Berider) Ved underskrivelse af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i Klub: (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt berideren) Adresse: CPR.nr.: Ansættelsen sker

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis jf. 20 stk. 1, 20 stk. 3 eller 21

Vejledning til udfyldelse af ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis jf. 20 stk. 1, 20 stk. 3 eller 21 PLO, januar 2016, sagsnr. 2016-281 Vejledning til udfyldelse af ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis jf. 20 stk. 1, 20 stk. 3 eller 21 Generelle bemærkninger Ansættelseskontrakt

Læs mere

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen.

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. For at undgå efterfølgende tvivl om ansættelsesvilkårene bør der altid oprettes

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler Forberedelse samt tilpasning til de nye regler ved fremtidige ansættelsesklausuler 3 Ny

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm HR Jura Forlaget Andersen 5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com 1. Indledning Vidste du: At der med virkning fra 1. maj 2011 indføres nye regler

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1 Rammeaftale om provision og bonusløn mellem Tele Danmark A/S og Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Denne rammeaftale vedrører aftaler, der fastlægger en variabel løndel i forhold til den enkelte leder/særligt

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere