Pædagogisk Vejledning. Alkoholproblemer blandt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk Vejledning. Alkoholproblemer blandt"

Transkript

1 Efteruddannelsesudvalget for Social og Sundhedsområdet Pædagogisk Vejledning Alkoholproblemer blandt klienter. Kode Godkendt frem til den 31. marts ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE Arbejdsmarkedsstyrelsen

2 Indledning Den pædagogiske vejledning er ikke en færdig facitliste for, hvordan "Alkoholproblemer blandt klienter" skal tilrettelægges og gennemføres. Vejledningen er tænkt som en igangsætter og et redskab for inspiration og ideer til de undervisere, som skal gennemføre undervisningen. Begrundelse for uddannelsen Forbruget af alkohol er steget markant gennem de seneste år, og eksperter skønner, at mange danskere har et alkoholforbrug, der kan true deres sundhed og velvære. Denne udvikling gør det sandsynligt, at medarbejderne i kommunernes omsorgsafdelinger oftere og oftere vil støde på alkoholproblemer hos deres klienter. Som medarbejdernes faglige uddannelser er opbygget på nuværende tids- punkt, giver disse kun meget begrænset viden og kendskab til, hvordan man kan forholde sig til klienter med alkoholproblemer, og hvordan eventuelle problemer kan håndteres. Tanken med uddannelsen er derfor at give deltagerne en indsigt i alko-holproblemers mangfoldigheder og indsigt i, hvordan de, på en hensigtsmæssig måde, kan forholde sig til klienter med alkoholproblemer. Intentionen er også, at give deltagerne nogle redskaber til at tackle eventuelle vanskeligheder og problemer - herunder en udfarende adfærd hos klienterne. Planlægning af uddannelsen Det forudsættes, at deltagerne har erfaring med arbejde hos klienter med alkoholproblemer. Undervisningen. Ved præsentation af uddannelsens mål kan der med fordel taget udgangspunkt i baggrunden for uddannelsen. Der kan også fremhæves de fordele, der kan være for deltagerne, idet uddannelsen kan ses som forebyggelse mod stress og udbrændthed i omsorgsarbejdet. Uddannelsen er tænkt som en vekselvirkning mellem teoretisk tilgang og praktiske øvelser samt indsigt i praksisverden. ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 1 af 16

3 Den teoretiske del bør være korte oplæg, der kan give viden og være igangsætter og inspirator for erfaringsindsigt via gruppearbejde, situationsspil eller andre øvelser. Dette gør det nødvendigt, at deltagerne fra starten motiveres til at være aktive og deltagende, og det kan blandt andet gøres ved at inddrage deltagernes egne erfaringer fra det daglige arbejde i omsorgsafdelingerne. Denne form for "øvelse" kan også være med til at skabe tryghed og tillid i gruppen, hvilket er nødvendigt at arbejde med, når der inddrages øvelser og situationsspil i undervisningen. Det kan være hensigtsmæssigt at være opmærksom på deltagernes reaktioner over for erfaringskortlægning, øvelser og situationsspil. Det er pædagogiske metoder, som går tæt på den enkelte kursist, og emnet alkohol kan være følelsesladet og tabubelagt alt efter deltagernes egne oplevelser og erfaringer. I nogle grupper kan man således komme ud for, at der opstår blokeringer eller modstand, som vanskeliggør, at målene kan nås. En måde at imødegå modstanden på kan være at veksle mellem forskellige pædagogiske metoder samtidig med, at der lyttes til deltagernes ønsker. I forslaget til uddannelsens forløb (skema), er der forsøgt at skabe en helhed og sammenhæng mellem de enkelte temaer, og der er lagt vægt på muligheden for at kunne veksle mellem forskellige pædagogiske metoder blandt andet for at fremme deltagernes interesse og engagement. Hvad angår forslag til indholdet i de enkelte temaer, er hver dag beskrevet for sig, og der er forslag til litteratur, undervisningsmateriale, øvelser, o.s.v. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Præsentation af Alkoholmisbrug - tegn og signaler Deltagererfaringer Alkoholmisbrug tegn og signaler fortsat pleje/støtte og praktisk bistand Ekskursion Kommunikation At omgås klienter Kommunikation Samtaletek- nik Samspillet med klienten Den aggressive klient redskaber til at forebygge og håndtere disse situationer - - En autentisk beretning Behandlingsmulig heder herunder den medicinske behandling At lære at sætte grænser Konfliktløs -ning - Evaluering og afslutning ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 2 af 16

4 1. dag. Første dag er tilrettelagt således, at deltagerne skal have kendskab til, hvordan alkoholproblemer identificeres. Derfor er det nødvendigt, at deltagerne får indsigt i den adfærd og de signaler, der er karakteristisk for disse klienter. Der er en sammenhæng mellem klientens grundlæggende personlighed, livsforløb, mængden af alkoholindtagelse samt den tidsperiode, hvor klienten har været afhængig af alkohol - og klientens adfærd. Derfor bør deltagerne få kendskab til hele spektret af adfærd - fra klienten med et relativt nyopstået alkoholmisbrug til klienten med flere års misbrug. Præsentation: Af mål, kursister og undervisere. Alkoholmisbrug - tegn og signaler: Her gives et kort oplæg om, hvad alkoholmisbrug er samt en belysning af karakteristiske kendetegn og adfærd. En autentisk beretning: Her er der tænkt på muligheden for at invitere en tørlagt alkoholiker til at fortælle om livet med et misbrug. Erfaringsudveksling: Gennem erfaringskortlægning belyses deltagernes egne erfaringer fra samspillet med alkoholafhængige klienter. Lydbånd: "Eliten fra minefeltet" Undervisningsmateriale til deltagerne: DCAA: "Sygdommen alkoholisme - sygdom og udvikling". Gæstelærer: For eksempel: Medlem af Anonyme Alkoholikere - til den autentiske beretning. 2. dag. Der arbejdes videre med tegn og signaler. Der foretages en inddeling i tidlige, senere og sene tegn. Deltageren får indsigt i de symptomer klienten kan frembyde og hvilke handlemuligheder, man som hjælper har. Der arbejdes med emner som praktisk bistand, personlig pleje og ernæring. Et alkoholproblem kan være så alvorligt, at det truer klientens sundhed og velvære både fysisk psykisk og socialt. Deltageren får kendskab til støtte og hjælpemuligheder både indenfor det private og offentlige regi, så medarbejderen bliver istand til at vejlede klienten. ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 3 af 16

5 Deltageren får mulighed at diskutere egne holdninger til alkohol klienter, idet vi ved, det er væsentligt, at hjælperen har forståelse for, hvordan egen adfærd har indflydelse på samarbejdet både mellem klienten og andre kolleger. Deltageren får kendskab til behandlingsmuligheder og hvordan der arbejdes i praksis inden for området. Tegn og signaler, fortsat. Oplægget fra dagen før uddybes. Deltageren får kendskab til forskellige muligheder, der er for hjælp og behandling til alkoholafhængige klienter. Fordele og ulemper ved de forskellige behandlingsformer kan drøftes, og en gennemgang af de følgesygdomme, der kan opstå. Undervisningsmateriale til deltagerne: Pjecer fra de lokale forbyggelsesråd i kommuner/amter Det er vigtigt, at deltagerne kender til de aktuelle tiltag i den enkelte kommune eller amt. Videofilm: For eksempel: Hvorfor Søren lige Birthe, Amtscentralen eller : Giv mig en god grund til at være ædru, Statens Filmcentral. 3. dag. Der indledes med et besøg, hvor man arbejder med alkoholklienter. Deltageren får kendskab til en af de behandlingsmuligheder, der tilbydes alkoholikere. Derefter er overskriften kommunikation. Det er hensigten at styrke deltagernes bevidsthed om egen adfærd og handlinger - både på det verbale og nonverbale plan. Samarbejdet med kollegerne har en særlig betydning, når man arbejder med alkoholafhængige klienter. Derfor bør kommunikationsemnet tilrettelægges således, at etablering af samarbejde med kolleger inddrages. Ekskursion: Her er tænkt på et besøg på et alkoholambulatorium, eller et andet behandlinginstitution/tilbud, hvor deltagerne får kendskab til den enkelte amtskommunes tiltag inden for alkoholområdet. Ekskursionen bør give deltagerne indblik i aktuelle behandlingsmuligheder samt psykiske og sociale tilbud til den alkoholafhængige klient. Grænsesætning: De arbejdsopgaver, som deltagerne står overfor i det daglige arbejde vil altid være et samspil mellem vedkommende og klinten. For at forebygge problemer er det derfor af betydning, at medarbejderen kender sin egen reaktion og de signaler, som han/hun sender. Til dette formål kan inddrages et spørgeskema (bilag 1) ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 4 af 16

6 Den opførsel, der kan ses hos en alkoholafhængig klient gør det ofte nødvendigt, at medarbejderen er i stand til at sætte grænser. Deltageren bør dels få kendskab til, hvor egne grænser går og dels opøve færdigheder i at sætte grænser. Til dette kan en struktureret øvelse anvendes (bilag 2) eller et situationsspil (bilag 3) (8) Undervisningsmateriale til deltagerne: Forslag: Zimsen, K.: Samtalen som værktøj s dag. Er tilrettelagt således, at deltagernes egne erfaringer fra det daglige arbejde i omsorgsafdelingerne inddrages og belyses. Dette gøres ved at se på, hvordan den enkelte deltager hidtil har handlet i samspillet med den alkoholafhængige klient og dels at se på, hvordan det vil være hensigtsmæssigt at handle fremover, og udvikle en bevidsthed om egen reaktion. Hvis deltagerne ikke selv har erfaringer fra arbejdet med disse klienter, kan underviseren konstruere eksempler, som kan vurderes og analyseres. Uanset hvor gode vi er - i det daglige arbejde - bliver til at forebygge problemer hos den alkoholafhængige klient, kan det ikke undgås, at der opstår konflikter og situationer, som skaber usikkerhed og handlingslammelse. Derfor er det af betydning, at deltagerne får kendskab til relevante måder at løse konflikter på. Samtaleteknik: At forebygge problemer er også at skabe en god tryg atmosfære. Dette kan blandt andet skabes gennem en hensigtsmæssig kommunikation i den givne situation, og der bør inddrages både den verbale og nonverbale kommunikation. Deltagerens færdigheder i at mestre samtalen opøves gennem situationsspil ( bilag 4) Samspillet med klienten: Et samspil med en klient og en medarbejder vil altid indeholde følelse, og opstår der problemer eller konflikter, vil disse situationer være præget af følelsesmæssige reaktioner. Det er vigtigt, at deltagerne får kendskab til de følelser, som præger et samspil. Deltagernes egne erfaringer kan inddrages og en beskrivelse af de konkrete situationer, evalueres med henblik på handlingsændringer (bilag5) Undervisningsmateriale : Forslag: Berliner, P.: Konfliktløsning s ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 5 af 16

7 Videofilm: Forslag: When a Man loves a Woman Forslag: hvorfor Søren lige Birthe. 5. Dag. Hensigten med denne dag er, at deltagerne får kendskab til de situationer, som kan skabe den aggressive adfærd - med henblik på, hvordan sådan en adfærd kan forebygges. Derudover bør deltagerne få nogle redskaber til, hvordan en udfarende adfærd kan tackles, når den opstår. Denne adfærd kan komme til udtryk på flere måder - fra at være truende, både fysisk og psykisk, til egentlige voldssituationer, ligesom seksuelle tilnærmelser kan forekomme. Vold og trusler om vold: Her kan der gives et kort oplæg om typiske situationer, der kan udløse en aggressiv adfærd, hvorefter deltagernes egne erfaringer fra praksis kan inddrages. Den adfærd, der kan virke aggressionsdæmpende bør fremhæves, og færdigheder i at mestre denne adfærd kan øves via situationsspil (bilag 6). En aggressiv adfærd kan vække angst hos medarbejderen, og deltagerne bør derfor få kendskab til, hvordan angsten håndteres. Deltagerne bør få en forståelse for, hvordan en egentlig voldsepisode mestres/tackles. Deltagerne bør også få indblik i, hvordan en voldsoplevelse bearbejdes herunder støttemuligheder og evt. anmeldelse af volden. Evaluering og afslutning: Til dette, er der forslag i den pædagogiske vejledning. Evaluering. Evaluering bør foregå dagligt eventuelt én formiddag og én eftermiddag. Denne evaluering kan med fordel være mundtlig, og kan bygges op omkring konkrete spørgsmål til deltagerne i relation til temaets formål. Evalueringen på s sidste dag bør relateres til s målformuleringer. ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 6 af 16

8 Der kan eventuelt foretages tre skriftlige evalueringer, hvor der anvendes en semantisk skala fra 0-10 til vurdering af: - det faglige udbytte. - formidlingsformen. - det personlige udbytte. Med udgangspunkt i disse kan der foretages en mundtlig evaluering. Afholdelsesformer Uddannelsen kan tilrettelægges således, at der anvendes fleksible afholdelses-former, men det er en forudsætning at følgende kriterier overholdes: Uddannelsesstedet og det lokale uddannelsesudvalg skal drøfte lokale kriterier og retningslinjer for fleksible afholdelsesformer. Uddannelsen skal udbydes i den fulde varighed og alle mødedage skal være fastlagte. For hver uddannelse skal uddannelsestedet udarbejde en lokal Uddannelsesplan, som angiver delmål for de enkelte moduler og beskriver pædagogiske overvejelser for formen. Underviserne skal have undervist på uddannelsen i dens grundlæggende form. Nye afholdelsesformer skal tage hensyn til særlige øvelser, spil og lignende der afvikles som en helhed. Uddannelsesstedet har ansvaret for en særlig omhyggelig evaluering af den valgte afholdelsesform med vurdering af fordele og ulemper fra såvel deltagerne som underviseren og arbejdsgiverne. Evalueringen tilsendes Efteruddannelsesudvalget for Social og sundhedsområdet straks efter uddannelsens afholdelse. Disse evalueringer kan rekvireres fra andre uddannelsesinstitutioner. Såfremt det tilsendte giver anledning hertil kan udvalget beslutte at udarbejde yderligere retningslinjer for en eller flere afholdelsesformer. Undervisningsmateriale Forslag: Berliner, P. : Vold og trusler på arbejdet s Kvalitetssikring af uddannelsen Ingen særlige krav ud over hvad der er angivet i uddannelsesplanens punkt 8. ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 7 af 16

9 Øvelse: Selvportræt. Bilag 1 HURTIG () () () () () LANGSOM TUNGNEM () () () () () BEGAVET KEDELIG () () () () () INTERESSANT FRI () () () () () BUNDET FORSTEMT () () () () () LIVFULD GLAD () () () () () TRIST TILFREDS () () () () () UTILFREDS PESSIMISTISK () () () () () OPTIMISTISK VENLIG () () () () () UVENLIG AKTIV () () () () () PASSIV SIKKER PÅ SIG SELV () () () () () USIKKER PÅ SIG SELV TILBAGESKUENDE () () () () () FREMADSKUENDE EFTERGIVENDE () () () () () STRENG HUMORISTISK () () () () () NØGTERN UPOPULÆR () () () () () POPULÆR BARSK () () () () () BLID INDADVENDT () () () () () UDADVENDT UTAKNEMMELIG () () () () () TAKNEMMELIG ELSKET () () () () () UELSKET IMØDEKOMMENDE () () () () () AFVISENDE HÆMMET () () () () () UHÆMMET SUCCESRIG () () () () () MISLYKKET FRYGTSOM () () () () () FRYGTLØS (OVERVEJENDE I BEGGE () ) STILLE () () () () () SNAKKESALIG AMBITIØS () () () () () UAMBITIØS UBETÆNKSOM () () () () () BETÆNKSOM UBESLUTSOM () () () () () BESLUTSOM ORDENTLIG () () () () () UORDENTLIG UFORBEHOLDEN () () () () () FORBEHOLDEN DOVEN () () () () () FLITTIG FLEKSIBEL () () () () () UFLEKSIBEL MODIG () () () () () FEJ ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 8 af 16

10 AGGRESSIV () () () () () FREDELIG HEMMELIGHEDSFULD () () () () () ÅBEN SÅRBAR () () () () () TRYG RAR () () () () () UBEHAGELIG (OVERVEJENDE I BEGGE () ) ANSPÆNDT () () () () () AFSLAPPET USIKKER () () () () () SIKKER TÅLMODIG () () () () () UTÅLMODIG BLØD () () () () () HÅRD UKÆRLIG () () () () () KÆRLIG FORSONLIG () () () () () UFORSONLIG ANSVARLIG () () () () () UANSVARLIG UPÅLIDELIG () () () () () PÅLIDELIG FORMEL () () () () () UFORMEL SAMVITTIGHEDSFULD () () () () () SAMVITTIGHEDSLØS NEDTRYKT () () () () () OPSTEMT PROPER () () () () () SJUSKET VARM () () () () () KOLD KREATIV () () () () () UKREATIV OPFARENDE () () () () () LIGEVÆGTIG VAG () () () () () PRÆCIS DISTANCERET () () () () () ENGAGERET TILLIDSFULD () () () () () MISTROISK RESERVERET () () () () () ÅBENHJERTIG UDFYLD NU, HVORDAN DIT EGET BILLED ER. LAD DIN MODPART SÅ GIVE EN VURDERING TIL SAMMENLIGNING. ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 9 af 16

11 Bilag 2 Forslag til øvelse: At sætte grænser. Der etableres små grupper á 3 personer. En fra gruppen tegner med kridt på gulvet sit personlige rum og stiller sig midt i rummet. En anden fra gruppen står uden for det personlige rum, og den sidste er observatør. Den der står uden for det personlige rum, skal forsøge at komme ind i rummet samtidig med, at den der er i rummet skal forsøge at holde personen uden for. Alle former for kommunikation må anvendes. Når spillet er slut - der kan eventuelt sættes en tidsgrænse på - foretages en evaluering, og der byttes roller. ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 10 af 16

12 Bilag 3 Om situationsspil: I situationsspil, etableres små grupper á 3 personer. Gruppens opgaven er følgende: 1. Ud fra en given synopsis udarbejder gruppen selv et situationsspil. Det vil sige i stikord specificeres kort ALDER, KØN, SOCIAL STATUS, FYSISKE/PSYKISKE KARAKTERISTIKA, BOLIGENS ART, BOLIGENS BESKAFFENHED, LIVETS FORLØB (den del af livet der har gjort, hvad det har gjort), NY KLIENT/GAMMEL KLIENT, KLIENTENS ADFÆRD, MISBRUG, O.A. Denne karakteristika læses højt for alle, således at de alle er klar over baggrunden for den følgende dialog/samtale. Det skal slås fast, at der skal være tale om et væsentligt alkoholforbrug/misbrug. 2. Derefter udvælger gruppen en, der skal agere klient og en, der skal være hjælperen. Den 3. person fungerer som observatør. 3. Der aftales ikke noget forløb (dialog) i spillet, der skal ekstemporeres med indlevelse. 4. Når spillet går dødt, eller tidsfaktoren (10 minutter) er nået, foretages der en evaluering fra alle kursister. Forslag til synopsis: At sætte grænser. Klienten er en mandlig alkoholmisbruger. Lever på sociale ydelser. Førtidspensionist på grund af sit misbrug. Er isoleret. Vred på menneskerne og specielt den sociale sektor. Er perfid og sarkastisk overfor hjælperen, samtidig appellerer han via sin selvmedlidenhed til, at hjælperen skal hente øl og snaps, samt tage de tomme flasker med ned. Det vil hjælperen ikke. Klienten bliver grov. Klynker. Falder om (simulerer). Han overdriver sine abstinenser. I situationsspillet skal du sætte grænser, uden at det udarter sig til en ubehagelig situation. Han har et problem, som du ikke vil være med til at støtte (hente sprut). ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 11 af 16

13 Bilag 4 Om situationsspil: Se bilag 3. Forslag til synopsis: Samtalens underfundighed. Klienten er en ældre kvindelig alkoholmisbruger. Hun har tidligere været værtshusludder og har et sprog, der tangerer det meget grove. Hun er sjældent ædru. Hendes lejlighed ligner en svinesti. Du får nu påtalt, at der skal gøres rent, det er din pligt, der skal vaskes op, vaskes tøj. Det er det, man har det offentlige til. Hun sidder aggressivt på en sofa og vogter dig, kommer med bemærkninger om dit udseende, din påklædning, og for øvrigt rager det ikke hende, hvor du begynder, bare se at komme i gang o.s.v. o.s.v. I situationsspillet skal du undgå at gå ind på grovheder, ikke gøre mere end hvad der skal gøres. Tale til klienten på en sådan måde, at hun fratages yderligere grovheder/forlangender. Du skal dreje samtalen hen på, at klienten ser, hvad der er ret og rimeligt. At finde sig i, og rent arbejdsmæssig. ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 12 af 16

14 Bilag 5 Forslag til situationsspil: Følelsesmæssig samspil. 1. De kursister, der har haft konkrete ubehagelige konfrontationer hos en misbruger kommer med et konkret eksempel. Eksemplet konkretisters i 4 korte afsnit (a.b.c.d., se neden for). 2. Derefter gennemgås, hvordan situationen blev tacklet i de enkelte afsnit (a.b.c.d). 3. På baggrund af ny indsigt gennemgås nu, hvordan vedkommende ville have tacklet situationen idag. 4. Sluttelig får alle deltagere mulighed for at tilkendegive, hvordan de ville have tacklet situationen. Er der ikke konkrete eksempler konstrueres der sådanne. a = De fysiske rammer. Misbrugerens tilstand. b = Den adfærdsmæssige baggrund for situationen. c = Hvordan situationen udviklede sig. d = Hvad/hvordan var afslutningsforløbet. ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 13 af 16

15 Bilag 6 Forslag til situationsspil: Aggressionsdæmpende adfærd. En hjemmehjælper var gentagne gange ude for, at en mandlig pensionist havde huset fyldt med svirebrødre, når hun kom for at gøre rent og rydde op. Svirebrødrene råbte efter hende, kom med obskøne tilråb og nægtede at flytte sig fra stuen, så hun kunne komme til. Pensionisten skældte ofte ud over at "skulle have hende rendende og rode i sine ting!" Han var meget uvenlig og fjendtlig overfor hende. En dag blev det for meget for hende - og hun sagde meget bestemt til det øldrikkende selskab, at de måtte forlade huset, mens hun gjorde rent. Hun ville ikke finde sig i det mere, nu var grænsen nået. Det gjorde pensionisten rasende. Han sprang op og gav hende et skub, mens han råbte, at han vel selv måtte bestemme, hvem han ville have som gæster. Kilde: Peter Berliner: Vold og trusler på arbejdet, s ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 14 af 16

16 Litteraturliste Alkoholisme, en Familiesygdom. Dansk Center vedrørende Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme, DCAA AT-meddelelse nr Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse. Arbejdstilsynet, Berliner, P.: Modstand i undervisningen. Danmarks Forvaltningshøjskole, Frederiksberg Berliner, P.: Konfliktløsning. Danmarks Forvaltningshøjskole, Frederiksberg Berliner, P.: Vold og trusler på arbejdet. G.E.C GAD, København Buus Jensen, S.: Alkoholisme - Et samspil mellem individ, stof og samfund. Munksgaards Psykiatriserie, København Dissing, A.: Angst. Clausen Bøger Hall, E.T.: Den skjulte dimension. Menneskets opfattelse og brug af rum. Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, København ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 15 af 16

17 Löfgren, B.: Alkoholisme - menneske og samfund. Hans Reitzel, København Metze, E., Nystrup, J.: Samtaletræning. Socialpædagogisk Bibliotek, København Mueller, A, Ketcham, K.: Hvordan man bli'r og forbli'r ædru. Heliosfonden, Rosenberg, N.: Hverdagsangst. Gyldendals Psykologiserie, København Sygdommen alkoholisme - sygdom og udvikling. Dansk Center vedrørende Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme, DCAA Vold og trusler om vold. Branchevejledning, Branchesikkerhedsråd 11, Zimsen, K.: Samtalen som værktøj. Gyldendal, København ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 16 af 16

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning Social færdighedstræning En praktisk manual udviklet på døgninstitutionen på Pumpehusvej. Skrevet af psykolog Morten Hesse Formål med social færdighedstræning. Social færdighedstræning i gruppe har til

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv - dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

At arbejde i borgernes hjem

At arbejde i borgernes hjem At arbejde i borgernes hjem AT ARBEJDE I BORGERNES HJEM 1 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 3. 1455 København K. Juni 2015 ISBN: 978-87-92364-88-3 Projektledelse: Marianne Storm,

Læs mere

At arbejde i brugernes hjem

At arbejde i brugernes hjem At arbejde i brugernes hjem Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugerens hjem - en arbejdsplads Formål Regler for arbejde i brugernes hjem... 5 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet?... 6 Arbejdsgiveren

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

kan også være din kollega

kan også være din kollega Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Af Chris Poole Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Forord ved

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere