Pædagogisk Vejledning. Alkoholproblemer blandt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk Vejledning. Alkoholproblemer blandt"

Transkript

1 Efteruddannelsesudvalget for Social og Sundhedsområdet Pædagogisk Vejledning Alkoholproblemer blandt klienter. Kode Godkendt frem til den 31. marts ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE Arbejdsmarkedsstyrelsen

2 Indledning Den pædagogiske vejledning er ikke en færdig facitliste for, hvordan "Alkoholproblemer blandt klienter" skal tilrettelægges og gennemføres. Vejledningen er tænkt som en igangsætter og et redskab for inspiration og ideer til de undervisere, som skal gennemføre undervisningen. Begrundelse for uddannelsen Forbruget af alkohol er steget markant gennem de seneste år, og eksperter skønner, at mange danskere har et alkoholforbrug, der kan true deres sundhed og velvære. Denne udvikling gør det sandsynligt, at medarbejderne i kommunernes omsorgsafdelinger oftere og oftere vil støde på alkoholproblemer hos deres klienter. Som medarbejdernes faglige uddannelser er opbygget på nuværende tids- punkt, giver disse kun meget begrænset viden og kendskab til, hvordan man kan forholde sig til klienter med alkoholproblemer, og hvordan eventuelle problemer kan håndteres. Tanken med uddannelsen er derfor at give deltagerne en indsigt i alko-holproblemers mangfoldigheder og indsigt i, hvordan de, på en hensigtsmæssig måde, kan forholde sig til klienter med alkoholproblemer. Intentionen er også, at give deltagerne nogle redskaber til at tackle eventuelle vanskeligheder og problemer - herunder en udfarende adfærd hos klienterne. Planlægning af uddannelsen Det forudsættes, at deltagerne har erfaring med arbejde hos klienter med alkoholproblemer. Undervisningen. Ved præsentation af uddannelsens mål kan der med fordel taget udgangspunkt i baggrunden for uddannelsen. Der kan også fremhæves de fordele, der kan være for deltagerne, idet uddannelsen kan ses som forebyggelse mod stress og udbrændthed i omsorgsarbejdet. Uddannelsen er tænkt som en vekselvirkning mellem teoretisk tilgang og praktiske øvelser samt indsigt i praksisverden. ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 1 af 16

3 Den teoretiske del bør være korte oplæg, der kan give viden og være igangsætter og inspirator for erfaringsindsigt via gruppearbejde, situationsspil eller andre øvelser. Dette gør det nødvendigt, at deltagerne fra starten motiveres til at være aktive og deltagende, og det kan blandt andet gøres ved at inddrage deltagernes egne erfaringer fra det daglige arbejde i omsorgsafdelingerne. Denne form for "øvelse" kan også være med til at skabe tryghed og tillid i gruppen, hvilket er nødvendigt at arbejde med, når der inddrages øvelser og situationsspil i undervisningen. Det kan være hensigtsmæssigt at være opmærksom på deltagernes reaktioner over for erfaringskortlægning, øvelser og situationsspil. Det er pædagogiske metoder, som går tæt på den enkelte kursist, og emnet alkohol kan være følelsesladet og tabubelagt alt efter deltagernes egne oplevelser og erfaringer. I nogle grupper kan man således komme ud for, at der opstår blokeringer eller modstand, som vanskeliggør, at målene kan nås. En måde at imødegå modstanden på kan være at veksle mellem forskellige pædagogiske metoder samtidig med, at der lyttes til deltagernes ønsker. I forslaget til uddannelsens forløb (skema), er der forsøgt at skabe en helhed og sammenhæng mellem de enkelte temaer, og der er lagt vægt på muligheden for at kunne veksle mellem forskellige pædagogiske metoder blandt andet for at fremme deltagernes interesse og engagement. Hvad angår forslag til indholdet i de enkelte temaer, er hver dag beskrevet for sig, og der er forslag til litteratur, undervisningsmateriale, øvelser, o.s.v. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Præsentation af Alkoholmisbrug - tegn og signaler Deltagererfaringer Alkoholmisbrug tegn og signaler fortsat pleje/støtte og praktisk bistand Ekskursion Kommunikation At omgås klienter Kommunikation Samtaletek- nik Samspillet med klienten Den aggressive klient redskaber til at forebygge og håndtere disse situationer - - En autentisk beretning Behandlingsmulig heder herunder den medicinske behandling At lære at sætte grænser Konfliktløs -ning - Evaluering og afslutning ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 2 af 16

4 1. dag. Første dag er tilrettelagt således, at deltagerne skal have kendskab til, hvordan alkoholproblemer identificeres. Derfor er det nødvendigt, at deltagerne får indsigt i den adfærd og de signaler, der er karakteristisk for disse klienter. Der er en sammenhæng mellem klientens grundlæggende personlighed, livsforløb, mængden af alkoholindtagelse samt den tidsperiode, hvor klienten har været afhængig af alkohol - og klientens adfærd. Derfor bør deltagerne få kendskab til hele spektret af adfærd - fra klienten med et relativt nyopstået alkoholmisbrug til klienten med flere års misbrug. Præsentation: Af mål, kursister og undervisere. Alkoholmisbrug - tegn og signaler: Her gives et kort oplæg om, hvad alkoholmisbrug er samt en belysning af karakteristiske kendetegn og adfærd. En autentisk beretning: Her er der tænkt på muligheden for at invitere en tørlagt alkoholiker til at fortælle om livet med et misbrug. Erfaringsudveksling: Gennem erfaringskortlægning belyses deltagernes egne erfaringer fra samspillet med alkoholafhængige klienter. Lydbånd: "Eliten fra minefeltet" Undervisningsmateriale til deltagerne: DCAA: "Sygdommen alkoholisme - sygdom og udvikling". Gæstelærer: For eksempel: Medlem af Anonyme Alkoholikere - til den autentiske beretning. 2. dag. Der arbejdes videre med tegn og signaler. Der foretages en inddeling i tidlige, senere og sene tegn. Deltageren får indsigt i de symptomer klienten kan frembyde og hvilke handlemuligheder, man som hjælper har. Der arbejdes med emner som praktisk bistand, personlig pleje og ernæring. Et alkoholproblem kan være så alvorligt, at det truer klientens sundhed og velvære både fysisk psykisk og socialt. Deltageren får kendskab til støtte og hjælpemuligheder både indenfor det private og offentlige regi, så medarbejderen bliver istand til at vejlede klienten. ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 3 af 16

5 Deltageren får mulighed at diskutere egne holdninger til alkohol klienter, idet vi ved, det er væsentligt, at hjælperen har forståelse for, hvordan egen adfærd har indflydelse på samarbejdet både mellem klienten og andre kolleger. Deltageren får kendskab til behandlingsmuligheder og hvordan der arbejdes i praksis inden for området. Tegn og signaler, fortsat. Oplægget fra dagen før uddybes. Deltageren får kendskab til forskellige muligheder, der er for hjælp og behandling til alkoholafhængige klienter. Fordele og ulemper ved de forskellige behandlingsformer kan drøftes, og en gennemgang af de følgesygdomme, der kan opstå. Undervisningsmateriale til deltagerne: Pjecer fra de lokale forbyggelsesråd i kommuner/amter Det er vigtigt, at deltagerne kender til de aktuelle tiltag i den enkelte kommune eller amt. Videofilm: For eksempel: Hvorfor Søren lige Birthe, Amtscentralen eller : Giv mig en god grund til at være ædru, Statens Filmcentral. 3. dag. Der indledes med et besøg, hvor man arbejder med alkoholklienter. Deltageren får kendskab til en af de behandlingsmuligheder, der tilbydes alkoholikere. Derefter er overskriften kommunikation. Det er hensigten at styrke deltagernes bevidsthed om egen adfærd og handlinger - både på det verbale og nonverbale plan. Samarbejdet med kollegerne har en særlig betydning, når man arbejder med alkoholafhængige klienter. Derfor bør kommunikationsemnet tilrettelægges således, at etablering af samarbejde med kolleger inddrages. Ekskursion: Her er tænkt på et besøg på et alkoholambulatorium, eller et andet behandlinginstitution/tilbud, hvor deltagerne får kendskab til den enkelte amtskommunes tiltag inden for alkoholområdet. Ekskursionen bør give deltagerne indblik i aktuelle behandlingsmuligheder samt psykiske og sociale tilbud til den alkoholafhængige klient. Grænsesætning: De arbejdsopgaver, som deltagerne står overfor i det daglige arbejde vil altid være et samspil mellem vedkommende og klinten. For at forebygge problemer er det derfor af betydning, at medarbejderen kender sin egen reaktion og de signaler, som han/hun sender. Til dette formål kan inddrages et spørgeskema (bilag 1) ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 4 af 16

6 Den opførsel, der kan ses hos en alkoholafhængig klient gør det ofte nødvendigt, at medarbejderen er i stand til at sætte grænser. Deltageren bør dels få kendskab til, hvor egne grænser går og dels opøve færdigheder i at sætte grænser. Til dette kan en struktureret øvelse anvendes (bilag 2) eller et situationsspil (bilag 3) (8) Undervisningsmateriale til deltagerne: Forslag: Zimsen, K.: Samtalen som værktøj s dag. Er tilrettelagt således, at deltagernes egne erfaringer fra det daglige arbejde i omsorgsafdelingerne inddrages og belyses. Dette gøres ved at se på, hvordan den enkelte deltager hidtil har handlet i samspillet med den alkoholafhængige klient og dels at se på, hvordan det vil være hensigtsmæssigt at handle fremover, og udvikle en bevidsthed om egen reaktion. Hvis deltagerne ikke selv har erfaringer fra arbejdet med disse klienter, kan underviseren konstruere eksempler, som kan vurderes og analyseres. Uanset hvor gode vi er - i det daglige arbejde - bliver til at forebygge problemer hos den alkoholafhængige klient, kan det ikke undgås, at der opstår konflikter og situationer, som skaber usikkerhed og handlingslammelse. Derfor er det af betydning, at deltagerne får kendskab til relevante måder at løse konflikter på. Samtaleteknik: At forebygge problemer er også at skabe en god tryg atmosfære. Dette kan blandt andet skabes gennem en hensigtsmæssig kommunikation i den givne situation, og der bør inddrages både den verbale og nonverbale kommunikation. Deltagerens færdigheder i at mestre samtalen opøves gennem situationsspil ( bilag 4) Samspillet med klienten: Et samspil med en klient og en medarbejder vil altid indeholde følelse, og opstår der problemer eller konflikter, vil disse situationer være præget af følelsesmæssige reaktioner. Det er vigtigt, at deltagerne får kendskab til de følelser, som præger et samspil. Deltagernes egne erfaringer kan inddrages og en beskrivelse af de konkrete situationer, evalueres med henblik på handlingsændringer (bilag5) Undervisningsmateriale : Forslag: Berliner, P.: Konfliktløsning s ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 5 af 16

7 Videofilm: Forslag: When a Man loves a Woman Forslag: hvorfor Søren lige Birthe. 5. Dag. Hensigten med denne dag er, at deltagerne får kendskab til de situationer, som kan skabe den aggressive adfærd - med henblik på, hvordan sådan en adfærd kan forebygges. Derudover bør deltagerne få nogle redskaber til, hvordan en udfarende adfærd kan tackles, når den opstår. Denne adfærd kan komme til udtryk på flere måder - fra at være truende, både fysisk og psykisk, til egentlige voldssituationer, ligesom seksuelle tilnærmelser kan forekomme. Vold og trusler om vold: Her kan der gives et kort oplæg om typiske situationer, der kan udløse en aggressiv adfærd, hvorefter deltagernes egne erfaringer fra praksis kan inddrages. Den adfærd, der kan virke aggressionsdæmpende bør fremhæves, og færdigheder i at mestre denne adfærd kan øves via situationsspil (bilag 6). En aggressiv adfærd kan vække angst hos medarbejderen, og deltagerne bør derfor få kendskab til, hvordan angsten håndteres. Deltagerne bør få en forståelse for, hvordan en egentlig voldsepisode mestres/tackles. Deltagerne bør også få indblik i, hvordan en voldsoplevelse bearbejdes herunder støttemuligheder og evt. anmeldelse af volden. Evaluering og afslutning: Til dette, er der forslag i den pædagogiske vejledning. Evaluering. Evaluering bør foregå dagligt eventuelt én formiddag og én eftermiddag. Denne evaluering kan med fordel være mundtlig, og kan bygges op omkring konkrete spørgsmål til deltagerne i relation til temaets formål. Evalueringen på s sidste dag bør relateres til s målformuleringer. ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 6 af 16

8 Der kan eventuelt foretages tre skriftlige evalueringer, hvor der anvendes en semantisk skala fra 0-10 til vurdering af: - det faglige udbytte. - formidlingsformen. - det personlige udbytte. Med udgangspunkt i disse kan der foretages en mundtlig evaluering. Afholdelsesformer Uddannelsen kan tilrettelægges således, at der anvendes fleksible afholdelses-former, men det er en forudsætning at følgende kriterier overholdes: Uddannelsesstedet og det lokale uddannelsesudvalg skal drøfte lokale kriterier og retningslinjer for fleksible afholdelsesformer. Uddannelsen skal udbydes i den fulde varighed og alle mødedage skal være fastlagte. For hver uddannelse skal uddannelsestedet udarbejde en lokal Uddannelsesplan, som angiver delmål for de enkelte moduler og beskriver pædagogiske overvejelser for formen. Underviserne skal have undervist på uddannelsen i dens grundlæggende form. Nye afholdelsesformer skal tage hensyn til særlige øvelser, spil og lignende der afvikles som en helhed. Uddannelsesstedet har ansvaret for en særlig omhyggelig evaluering af den valgte afholdelsesform med vurdering af fordele og ulemper fra såvel deltagerne som underviseren og arbejdsgiverne. Evalueringen tilsendes Efteruddannelsesudvalget for Social og sundhedsområdet straks efter uddannelsens afholdelse. Disse evalueringer kan rekvireres fra andre uddannelsesinstitutioner. Såfremt det tilsendte giver anledning hertil kan udvalget beslutte at udarbejde yderligere retningslinjer for en eller flere afholdelsesformer. Undervisningsmateriale Forslag: Berliner, P. : Vold og trusler på arbejdet s Kvalitetssikring af uddannelsen Ingen særlige krav ud over hvad der er angivet i uddannelsesplanens punkt 8. ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 7 af 16

9 Øvelse: Selvportræt. Bilag 1 HURTIG () () () () () LANGSOM TUNGNEM () () () () () BEGAVET KEDELIG () () () () () INTERESSANT FRI () () () () () BUNDET FORSTEMT () () () () () LIVFULD GLAD () () () () () TRIST TILFREDS () () () () () UTILFREDS PESSIMISTISK () () () () () OPTIMISTISK VENLIG () () () () () UVENLIG AKTIV () () () () () PASSIV SIKKER PÅ SIG SELV () () () () () USIKKER PÅ SIG SELV TILBAGESKUENDE () () () () () FREMADSKUENDE EFTERGIVENDE () () () () () STRENG HUMORISTISK () () () () () NØGTERN UPOPULÆR () () () () () POPULÆR BARSK () () () () () BLID INDADVENDT () () () () () UDADVENDT UTAKNEMMELIG () () () () () TAKNEMMELIG ELSKET () () () () () UELSKET IMØDEKOMMENDE () () () () () AFVISENDE HÆMMET () () () () () UHÆMMET SUCCESRIG () () () () () MISLYKKET FRYGTSOM () () () () () FRYGTLØS (OVERVEJENDE I BEGGE () ) STILLE () () () () () SNAKKESALIG AMBITIØS () () () () () UAMBITIØS UBETÆNKSOM () () () () () BETÆNKSOM UBESLUTSOM () () () () () BESLUTSOM ORDENTLIG () () () () () UORDENTLIG UFORBEHOLDEN () () () () () FORBEHOLDEN DOVEN () () () () () FLITTIG FLEKSIBEL () () () () () UFLEKSIBEL MODIG () () () () () FEJ ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 8 af 16

10 AGGRESSIV () () () () () FREDELIG HEMMELIGHEDSFULD () () () () () ÅBEN SÅRBAR () () () () () TRYG RAR () () () () () UBEHAGELIG (OVERVEJENDE I BEGGE () ) ANSPÆNDT () () () () () AFSLAPPET USIKKER () () () () () SIKKER TÅLMODIG () () () () () UTÅLMODIG BLØD () () () () () HÅRD UKÆRLIG () () () () () KÆRLIG FORSONLIG () () () () () UFORSONLIG ANSVARLIG () () () () () UANSVARLIG UPÅLIDELIG () () () () () PÅLIDELIG FORMEL () () () () () UFORMEL SAMVITTIGHEDSFULD () () () () () SAMVITTIGHEDSLØS NEDTRYKT () () () () () OPSTEMT PROPER () () () () () SJUSKET VARM () () () () () KOLD KREATIV () () () () () UKREATIV OPFARENDE () () () () () LIGEVÆGTIG VAG () () () () () PRÆCIS DISTANCERET () () () () () ENGAGERET TILLIDSFULD () () () () () MISTROISK RESERVERET () () () () () ÅBENHJERTIG UDFYLD NU, HVORDAN DIT EGET BILLED ER. LAD DIN MODPART SÅ GIVE EN VURDERING TIL SAMMENLIGNING. ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 9 af 16

11 Bilag 2 Forslag til øvelse: At sætte grænser. Der etableres små grupper á 3 personer. En fra gruppen tegner med kridt på gulvet sit personlige rum og stiller sig midt i rummet. En anden fra gruppen står uden for det personlige rum, og den sidste er observatør. Den der står uden for det personlige rum, skal forsøge at komme ind i rummet samtidig med, at den der er i rummet skal forsøge at holde personen uden for. Alle former for kommunikation må anvendes. Når spillet er slut - der kan eventuelt sættes en tidsgrænse på - foretages en evaluering, og der byttes roller. ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 10 af 16

12 Bilag 3 Om situationsspil: I situationsspil, etableres små grupper á 3 personer. Gruppens opgaven er følgende: 1. Ud fra en given synopsis udarbejder gruppen selv et situationsspil. Det vil sige i stikord specificeres kort ALDER, KØN, SOCIAL STATUS, FYSISKE/PSYKISKE KARAKTERISTIKA, BOLIGENS ART, BOLIGENS BESKAFFENHED, LIVETS FORLØB (den del af livet der har gjort, hvad det har gjort), NY KLIENT/GAMMEL KLIENT, KLIENTENS ADFÆRD, MISBRUG, O.A. Denne karakteristika læses højt for alle, således at de alle er klar over baggrunden for den følgende dialog/samtale. Det skal slås fast, at der skal være tale om et væsentligt alkoholforbrug/misbrug. 2. Derefter udvælger gruppen en, der skal agere klient og en, der skal være hjælperen. Den 3. person fungerer som observatør. 3. Der aftales ikke noget forløb (dialog) i spillet, der skal ekstemporeres med indlevelse. 4. Når spillet går dødt, eller tidsfaktoren (10 minutter) er nået, foretages der en evaluering fra alle kursister. Forslag til synopsis: At sætte grænser. Klienten er en mandlig alkoholmisbruger. Lever på sociale ydelser. Førtidspensionist på grund af sit misbrug. Er isoleret. Vred på menneskerne og specielt den sociale sektor. Er perfid og sarkastisk overfor hjælperen, samtidig appellerer han via sin selvmedlidenhed til, at hjælperen skal hente øl og snaps, samt tage de tomme flasker med ned. Det vil hjælperen ikke. Klienten bliver grov. Klynker. Falder om (simulerer). Han overdriver sine abstinenser. I situationsspillet skal du sætte grænser, uden at det udarter sig til en ubehagelig situation. Han har et problem, som du ikke vil være med til at støtte (hente sprut). ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 11 af 16

13 Bilag 4 Om situationsspil: Se bilag 3. Forslag til synopsis: Samtalens underfundighed. Klienten er en ældre kvindelig alkoholmisbruger. Hun har tidligere været værtshusludder og har et sprog, der tangerer det meget grove. Hun er sjældent ædru. Hendes lejlighed ligner en svinesti. Du får nu påtalt, at der skal gøres rent, det er din pligt, der skal vaskes op, vaskes tøj. Det er det, man har det offentlige til. Hun sidder aggressivt på en sofa og vogter dig, kommer med bemærkninger om dit udseende, din påklædning, og for øvrigt rager det ikke hende, hvor du begynder, bare se at komme i gang o.s.v. o.s.v. I situationsspillet skal du undgå at gå ind på grovheder, ikke gøre mere end hvad der skal gøres. Tale til klienten på en sådan måde, at hun fratages yderligere grovheder/forlangender. Du skal dreje samtalen hen på, at klienten ser, hvad der er ret og rimeligt. At finde sig i, og rent arbejdsmæssig. ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 12 af 16

14 Bilag 5 Forslag til situationsspil: Følelsesmæssig samspil. 1. De kursister, der har haft konkrete ubehagelige konfrontationer hos en misbruger kommer med et konkret eksempel. Eksemplet konkretisters i 4 korte afsnit (a.b.c.d., se neden for). 2. Derefter gennemgås, hvordan situationen blev tacklet i de enkelte afsnit (a.b.c.d). 3. På baggrund af ny indsigt gennemgås nu, hvordan vedkommende ville have tacklet situationen idag. 4. Sluttelig får alle deltagere mulighed for at tilkendegive, hvordan de ville have tacklet situationen. Er der ikke konkrete eksempler konstrueres der sådanne. a = De fysiske rammer. Misbrugerens tilstand. b = Den adfærdsmæssige baggrund for situationen. c = Hvordan situationen udviklede sig. d = Hvad/hvordan var afslutningsforløbet. ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 13 af 16

15 Bilag 6 Forslag til situationsspil: Aggressionsdæmpende adfærd. En hjemmehjælper var gentagne gange ude for, at en mandlig pensionist havde huset fyldt med svirebrødre, når hun kom for at gøre rent og rydde op. Svirebrødrene råbte efter hende, kom med obskøne tilråb og nægtede at flytte sig fra stuen, så hun kunne komme til. Pensionisten skældte ofte ud over at "skulle have hende rendende og rode i sine ting!" Han var meget uvenlig og fjendtlig overfor hende. En dag blev det for meget for hende - og hun sagde meget bestemt til det øldrikkende selskab, at de måtte forlade huset, mens hun gjorde rent. Hun ville ikke finde sig i det mere, nu var grænsen nået. Det gjorde pensionisten rasende. Han sprang op og gav hende et skub, mens han råbte, at han vel selv måtte bestemme, hvem han ville have som gæster. Kilde: Peter Berliner: Vold og trusler på arbejdet, s ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 14 af 16

16 Litteraturliste Alkoholisme, en Familiesygdom. Dansk Center vedrørende Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme, DCAA AT-meddelelse nr Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse. Arbejdstilsynet, Berliner, P.: Modstand i undervisningen. Danmarks Forvaltningshøjskole, Frederiksberg Berliner, P.: Konfliktløsning. Danmarks Forvaltningshøjskole, Frederiksberg Berliner, P.: Vold og trusler på arbejdet. G.E.C GAD, København Buus Jensen, S.: Alkoholisme - Et samspil mellem individ, stof og samfund. Munksgaards Psykiatriserie, København Dissing, A.: Angst. Clausen Bøger Hall, E.T.: Den skjulte dimension. Menneskets opfattelse og brug af rum. Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, København ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 15 af 16

17 Löfgren, B.: Alkoholisme - menneske og samfund. Hans Reitzel, København Metze, E., Nystrup, J.: Samtaletræning. Socialpædagogisk Bibliotek, København Mueller, A, Ketcham, K.: Hvordan man bli'r og forbli'r ædru. Heliosfonden, Rosenberg, N.: Hverdagsangst. Gyldendals Psykologiserie, København Sygdommen alkoholisme - sygdom og udvikling. Dansk Center vedrørende Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme, DCAA Vold og trusler om vold. Branchevejledning, Branchesikkerhedsråd 11, Zimsen, K.: Samtalen som værktøj. Gyldendal, København ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 16 af 16

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område 44312 Udviklet af: Jonna Rosenkilde

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm 40933 Udviklet af: Asta Nielsen

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Skema til beskrivelse af valgfag.

Skema til beskrivelse af valgfag. Skema til beskrivelse af valgfag. Valgfagets Titel: kunsten at sige til og fra i forhold til andres og egne grænser, herunder konflikt håndtering og anerkendende dialog. ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes:

Læs mere

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION?

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION? BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 Forandringsproces samt motivationssamtalen og/eller - Hvordan forholde sig til borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning 40157 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse Tlf.: 58548048

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Undervisningsplan af Bodil Neujahr.

Undervisningsplan af Bodil Neujahr. Undervisningsplan af Bodil Neujahr. Med dette kursustilbud bliver du inviteret indenfor i en verden skjult for de fleste. En misbrugerramt familie er en lille lukket verden med Sit eget sprog Sin egen

Læs mere

Identifikation af højrisikosituationer

Identifikation af højrisikosituationer Recke & Hesse 2003 Kapitel 4 Identifikation af højrisikosituationer I dette kapitel skal vi beskæftige os med kortlægningen af de personlige højrisikosituationer. Som vi tidligere har beskrevet, opfatter

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 45315 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44789 Udviklet af: Asta Nielsen Social- og Sundhedsskolen Gjesinglund

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

Tjekliste for implementering. Oversigt over sensitiveringsmetoder. Forslag til logbogsskabelon. Skitse til program for sensitiveringsgruppe

Tjekliste for implementering. Oversigt over sensitiveringsmetoder. Forslag til logbogsskabelon. Skitse til program for sensitiveringsgruppe Kopisider På de følgende sider har vi samlet arbejdshæftets tjeklister og skemaer, som kan kopieres og anvendes til at evaluere, vurdere og efterprøve ICDP forløbets kvalitet og sandsynligheden for positiv

Læs mere

kognitiv center Misbrug

kognitiv center Misbrug Misbrug Kognitiv adfærdsterapi er en behandlingsform, der er baseret på forskning. Misbrug kan være mange ting: Alt fra overforbrug af alkohol, dagligt forbrug af amfetamin, extacy, hash, heroin m.m. Men

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Konflikter med kunder

Konflikter med kunder Konflikter med kunder BAR Transport og Engros Årskonference 2015 Torsdag d. 22. oktober 2015 Eva Thoft, eth@teamarbejdsliv.dk HVAD ER EN KONFLIKT? En uenighed, hvor en eller flere bliver følelsesmæssigt

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Tværfagligt samarbejde om plejebarnet 45313 Udviklet af: Irene

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA har i perioden 13.-20. december 2011 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

Gode råd om at drikke lidt mindre

Gode råd om at drikke lidt mindre 4525/Gode råd om at drikke 21/08/02 13:16 Side 1 (1,1) Yderligere hjælp I nogle tilfælde er det ikke nok at arbejde med problemet selv. Der er så mulighed for at henvende dig et sted, hvor man har professionel

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner:

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner: 29 BILAG C CHECKLISTE Checkskema handlingsplan Checklisten indeholder en række spørgsmål, som tilsammen dækker en væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø. Spørgsmålene er tænkt som et oplæg til virksomhedens

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

Sammenligningsrapport

Sammenligningsrapport Sammenligningsrapport til Kathryn Peterson, som samarbejder med Gilmore 06.06.2017 Denne rapport er udleveret af: DISCnordic Telegade 1 2630 Taastrup 3131 1616 kontakt@discnordic.dk Introduktion Et velfungerende

Læs mere

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen?

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen? Sygeplejerskeuddannelsen del af intern prøve rskeuddannelsen? Hensigten med materialet er at inspirere til vurdering af studerende i, i forhold til læringsudbyttet. Materialet beskriver tegn, som den kliniske

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Antimobbestrategi 2013

Antimobbestrategi 2013 God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling På Nivå Skole arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel. Skolen skal være et rummeligt sted hvor både

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 46873 Udviklet af: Lene Mackenhauer

Læs mere

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Til personalet på skoler, daginstitutioner og dagpleje DENNE FOLDER SKAL SIKRE, AT MEDARBEJDERE I KOMMUNEN MEDVIRKER TIL At borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Kvalitet i elevens uddannelse ved brug af den personlige uddannelsesplan.

Kvalitet i elevens uddannelse ved brug af den personlige uddannelsesplan. Kvalitet i elevens uddannelse ved brug af den personlige uddannelsesplan Baggrund: I det sidste år har vi bevidst arbejdet med at forbedre kvalitet i arbejdet med den personlige uddannelsesplan er er arbejdet

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Velkommen dag 3. Teammøde

Velkommen dag 3. Teammøde Velkommen dag 3 Dagens program indeholder oplæg og drøftelser om Etiske overvejelser Kommunikation Teammøde Sæt Jer sammen med Jeres team og drøft de, for jer vigtigste pointer fra i går Hvad har I brug

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens Fag og læringskonsulent Lene Larsen SOPU København & Nordsjælland Hvem er jeg? Fag og læringskonsulent i SOPU, kursusafdelingen Ergoterapeut Omsorg og demens går hånd i hånd

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Sådan håndterer du et forumspil!

Sådan håndterer du et forumspil! Sådan håndterer du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til: Studerende Undervisere HR-ansvarlige Proceskonsulenter Peter Frandsen, Forumkonsulent

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE UDGIVET DECEMBER 2015 2 3 FOREBYG SEKSUEL CHIKANE I denne pjece kan I læse anbefalinger til, hvordan I kan forebygge og håndtere seksuel chikane udøvet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Arbejdsmiljø OK 2005

Arbejdsmiljø OK 2005 Arbejdsmiljø OK 2005 En ny opgave for SU SU skal medvirke til et godt arbejdsmiljø SU skal med aftalens 5, stk. 8 arbejde med at forebygge og håndtere stress SU skal fastlægge retningslinjer for arbejdspladsens

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 42172 Udviklet af: Puk Kejser UCC,

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Rapporten vil beskrive : 1) Tilrettelæggelse af undervisningen 2) Gennemførelsen af undervisningen 3) Undervisningsmateriale/Litteratur 4) Erfaringsopsamling,

Læs mere

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc.

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc. EQ EVNEN EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Rapport for John Doe ID UH555936 Dato 06 Juli 2016 2013 Hogan Assessment Systems Inc. Introduktion Hogan EQ vurderer

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Drikker du for meget? Det synes du måske ikke selv. Men brug alligevel nogle minutter til at svare på de følgende 10 spørgsmål. Så får du en idé om, hvorvidt

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Visionen for Trøjborg dagtilbud. Alle børn skal have udviklet legekompetencer, inden vi sender dem videre på deres dannelsesrejse

Visionen for Trøjborg dagtilbud. Alle børn skal have udviklet legekompetencer, inden vi sender dem videre på deres dannelsesrejse Visionen for Trøjborg dagtilbud Alle børn skal have udviklet legekompetencer, inden vi sender dem videre på deres dannelsesrejse En udviklingsstøttende metode, i forhold til samspil En metode der tager

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

FÆLLES FOR alle kurserne

FÆLLES FOR alle kurserne FÆLLES FOR alle kurserne Kursussted Sognegården v. Ølby Kirke Ølby Center 79-81 4600 Køge Yderligere information Læs mere på Køge Kommunes hjemmeside www.koege.dk/patient og på www.patientuddannelse.info

Læs mere

Sundhed og seksuallære:

Sundhed og seksuallære: Sundhed og seksuallære: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne: udvikle handlestrategier, der forebygger sygdom og fremmer sundhed anvende strategier der fremmer

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Personhåndtering. Forflytning når du skal tæt på. Region Midtjylland Regionshuset Viborg, Skottenborg 26 postboks 21, 8800 Viborg

Personhåndtering. Forflytning når du skal tæt på. Region Midtjylland Regionshuset Viborg, Skottenborg 26 postboks 21, 8800 Viborg Personhåndtering Forflytning når du skal tæt på Region Midtjylland Regionshuset Viborg, Skottenborg 26 postboks 21, 8800 Viborg www.rm.dk Indholdsfortegnelse Personhåndtering... 3 Personhåndtering og vold...

Læs mere

Tema Læring: Bevidsthed om egen reaktion et undervisningsforløb

Tema Læring: Bevidsthed om egen reaktion et undervisningsforløb Tema Læring: Bevidsthed om egen reaktion et undervisningsforløb Formål Formålet med forløbet er at sætte fokus på de unges identitet og selvværd. Mål: Målet med forløbet er, at eleverne skal blive bevidste

Læs mere