Pædagogisk Vejledning. Alkoholproblemer blandt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk Vejledning. Alkoholproblemer blandt"

Transkript

1 Efteruddannelsesudvalget for Social og Sundhedsområdet Pædagogisk Vejledning Alkoholproblemer blandt klienter. Kode Godkendt frem til den 31. marts ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE Arbejdsmarkedsstyrelsen

2 Indledning Den pædagogiske vejledning er ikke en færdig facitliste for, hvordan "Alkoholproblemer blandt klienter" skal tilrettelægges og gennemføres. Vejledningen er tænkt som en igangsætter og et redskab for inspiration og ideer til de undervisere, som skal gennemføre undervisningen. Begrundelse for uddannelsen Forbruget af alkohol er steget markant gennem de seneste år, og eksperter skønner, at mange danskere har et alkoholforbrug, der kan true deres sundhed og velvære. Denne udvikling gør det sandsynligt, at medarbejderne i kommunernes omsorgsafdelinger oftere og oftere vil støde på alkoholproblemer hos deres klienter. Som medarbejdernes faglige uddannelser er opbygget på nuværende tids- punkt, giver disse kun meget begrænset viden og kendskab til, hvordan man kan forholde sig til klienter med alkoholproblemer, og hvordan eventuelle problemer kan håndteres. Tanken med uddannelsen er derfor at give deltagerne en indsigt i alko-holproblemers mangfoldigheder og indsigt i, hvordan de, på en hensigtsmæssig måde, kan forholde sig til klienter med alkoholproblemer. Intentionen er også, at give deltagerne nogle redskaber til at tackle eventuelle vanskeligheder og problemer - herunder en udfarende adfærd hos klienterne. Planlægning af uddannelsen Det forudsættes, at deltagerne har erfaring med arbejde hos klienter med alkoholproblemer. Undervisningen. Ved præsentation af uddannelsens mål kan der med fordel taget udgangspunkt i baggrunden for uddannelsen. Der kan også fremhæves de fordele, der kan være for deltagerne, idet uddannelsen kan ses som forebyggelse mod stress og udbrændthed i omsorgsarbejdet. Uddannelsen er tænkt som en vekselvirkning mellem teoretisk tilgang og praktiske øvelser samt indsigt i praksisverden. ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 1 af 16

3 Den teoretiske del bør være korte oplæg, der kan give viden og være igangsætter og inspirator for erfaringsindsigt via gruppearbejde, situationsspil eller andre øvelser. Dette gør det nødvendigt, at deltagerne fra starten motiveres til at være aktive og deltagende, og det kan blandt andet gøres ved at inddrage deltagernes egne erfaringer fra det daglige arbejde i omsorgsafdelingerne. Denne form for "øvelse" kan også være med til at skabe tryghed og tillid i gruppen, hvilket er nødvendigt at arbejde med, når der inddrages øvelser og situationsspil i undervisningen. Det kan være hensigtsmæssigt at være opmærksom på deltagernes reaktioner over for erfaringskortlægning, øvelser og situationsspil. Det er pædagogiske metoder, som går tæt på den enkelte kursist, og emnet alkohol kan være følelsesladet og tabubelagt alt efter deltagernes egne oplevelser og erfaringer. I nogle grupper kan man således komme ud for, at der opstår blokeringer eller modstand, som vanskeliggør, at målene kan nås. En måde at imødegå modstanden på kan være at veksle mellem forskellige pædagogiske metoder samtidig med, at der lyttes til deltagernes ønsker. I forslaget til uddannelsens forløb (skema), er der forsøgt at skabe en helhed og sammenhæng mellem de enkelte temaer, og der er lagt vægt på muligheden for at kunne veksle mellem forskellige pædagogiske metoder blandt andet for at fremme deltagernes interesse og engagement. Hvad angår forslag til indholdet i de enkelte temaer, er hver dag beskrevet for sig, og der er forslag til litteratur, undervisningsmateriale, øvelser, o.s.v. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Præsentation af Alkoholmisbrug - tegn og signaler Deltagererfaringer Alkoholmisbrug tegn og signaler fortsat pleje/støtte og praktisk bistand Ekskursion Kommunikation At omgås klienter Kommunikation Samtaletek- nik Samspillet med klienten Den aggressive klient redskaber til at forebygge og håndtere disse situationer - - En autentisk beretning Behandlingsmulig heder herunder den medicinske behandling At lære at sætte grænser Konfliktløs -ning - Evaluering og afslutning ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 2 af 16

4 1. dag. Første dag er tilrettelagt således, at deltagerne skal have kendskab til, hvordan alkoholproblemer identificeres. Derfor er det nødvendigt, at deltagerne får indsigt i den adfærd og de signaler, der er karakteristisk for disse klienter. Der er en sammenhæng mellem klientens grundlæggende personlighed, livsforløb, mængden af alkoholindtagelse samt den tidsperiode, hvor klienten har været afhængig af alkohol - og klientens adfærd. Derfor bør deltagerne få kendskab til hele spektret af adfærd - fra klienten med et relativt nyopstået alkoholmisbrug til klienten med flere års misbrug. Præsentation: Af mål, kursister og undervisere. Alkoholmisbrug - tegn og signaler: Her gives et kort oplæg om, hvad alkoholmisbrug er samt en belysning af karakteristiske kendetegn og adfærd. En autentisk beretning: Her er der tænkt på muligheden for at invitere en tørlagt alkoholiker til at fortælle om livet med et misbrug. Erfaringsudveksling: Gennem erfaringskortlægning belyses deltagernes egne erfaringer fra samspillet med alkoholafhængige klienter. Lydbånd: "Eliten fra minefeltet" Undervisningsmateriale til deltagerne: DCAA: "Sygdommen alkoholisme - sygdom og udvikling". Gæstelærer: For eksempel: Medlem af Anonyme Alkoholikere - til den autentiske beretning. 2. dag. Der arbejdes videre med tegn og signaler. Der foretages en inddeling i tidlige, senere og sene tegn. Deltageren får indsigt i de symptomer klienten kan frembyde og hvilke handlemuligheder, man som hjælper har. Der arbejdes med emner som praktisk bistand, personlig pleje og ernæring. Et alkoholproblem kan være så alvorligt, at det truer klientens sundhed og velvære både fysisk psykisk og socialt. Deltageren får kendskab til støtte og hjælpemuligheder både indenfor det private og offentlige regi, så medarbejderen bliver istand til at vejlede klienten. ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 3 af 16

5 Deltageren får mulighed at diskutere egne holdninger til alkohol klienter, idet vi ved, det er væsentligt, at hjælperen har forståelse for, hvordan egen adfærd har indflydelse på samarbejdet både mellem klienten og andre kolleger. Deltageren får kendskab til behandlingsmuligheder og hvordan der arbejdes i praksis inden for området. Tegn og signaler, fortsat. Oplægget fra dagen før uddybes. Deltageren får kendskab til forskellige muligheder, der er for hjælp og behandling til alkoholafhængige klienter. Fordele og ulemper ved de forskellige behandlingsformer kan drøftes, og en gennemgang af de følgesygdomme, der kan opstå. Undervisningsmateriale til deltagerne: Pjecer fra de lokale forbyggelsesråd i kommuner/amter Det er vigtigt, at deltagerne kender til de aktuelle tiltag i den enkelte kommune eller amt. Videofilm: For eksempel: Hvorfor Søren lige Birthe, Amtscentralen eller : Giv mig en god grund til at være ædru, Statens Filmcentral. 3. dag. Der indledes med et besøg, hvor man arbejder med alkoholklienter. Deltageren får kendskab til en af de behandlingsmuligheder, der tilbydes alkoholikere. Derefter er overskriften kommunikation. Det er hensigten at styrke deltagernes bevidsthed om egen adfærd og handlinger - både på det verbale og nonverbale plan. Samarbejdet med kollegerne har en særlig betydning, når man arbejder med alkoholafhængige klienter. Derfor bør kommunikationsemnet tilrettelægges således, at etablering af samarbejde med kolleger inddrages. Ekskursion: Her er tænkt på et besøg på et alkoholambulatorium, eller et andet behandlinginstitution/tilbud, hvor deltagerne får kendskab til den enkelte amtskommunes tiltag inden for alkoholområdet. Ekskursionen bør give deltagerne indblik i aktuelle behandlingsmuligheder samt psykiske og sociale tilbud til den alkoholafhængige klient. Grænsesætning: De arbejdsopgaver, som deltagerne står overfor i det daglige arbejde vil altid være et samspil mellem vedkommende og klinten. For at forebygge problemer er det derfor af betydning, at medarbejderen kender sin egen reaktion og de signaler, som han/hun sender. Til dette formål kan inddrages et spørgeskema (bilag 1) ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 4 af 16

6 Den opførsel, der kan ses hos en alkoholafhængig klient gør det ofte nødvendigt, at medarbejderen er i stand til at sætte grænser. Deltageren bør dels få kendskab til, hvor egne grænser går og dels opøve færdigheder i at sætte grænser. Til dette kan en struktureret øvelse anvendes (bilag 2) eller et situationsspil (bilag 3) (8) Undervisningsmateriale til deltagerne: Forslag: Zimsen, K.: Samtalen som værktøj s dag. Er tilrettelagt således, at deltagernes egne erfaringer fra det daglige arbejde i omsorgsafdelingerne inddrages og belyses. Dette gøres ved at se på, hvordan den enkelte deltager hidtil har handlet i samspillet med den alkoholafhængige klient og dels at se på, hvordan det vil være hensigtsmæssigt at handle fremover, og udvikle en bevidsthed om egen reaktion. Hvis deltagerne ikke selv har erfaringer fra arbejdet med disse klienter, kan underviseren konstruere eksempler, som kan vurderes og analyseres. Uanset hvor gode vi er - i det daglige arbejde - bliver til at forebygge problemer hos den alkoholafhængige klient, kan det ikke undgås, at der opstår konflikter og situationer, som skaber usikkerhed og handlingslammelse. Derfor er det af betydning, at deltagerne får kendskab til relevante måder at løse konflikter på. Samtaleteknik: At forebygge problemer er også at skabe en god tryg atmosfære. Dette kan blandt andet skabes gennem en hensigtsmæssig kommunikation i den givne situation, og der bør inddrages både den verbale og nonverbale kommunikation. Deltagerens færdigheder i at mestre samtalen opøves gennem situationsspil ( bilag 4) Samspillet med klienten: Et samspil med en klient og en medarbejder vil altid indeholde følelse, og opstår der problemer eller konflikter, vil disse situationer være præget af følelsesmæssige reaktioner. Det er vigtigt, at deltagerne får kendskab til de følelser, som præger et samspil. Deltagernes egne erfaringer kan inddrages og en beskrivelse af de konkrete situationer, evalueres med henblik på handlingsændringer (bilag5) Undervisningsmateriale : Forslag: Berliner, P.: Konfliktløsning s ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 5 af 16

7 Videofilm: Forslag: When a Man loves a Woman Forslag: hvorfor Søren lige Birthe. 5. Dag. Hensigten med denne dag er, at deltagerne får kendskab til de situationer, som kan skabe den aggressive adfærd - med henblik på, hvordan sådan en adfærd kan forebygges. Derudover bør deltagerne få nogle redskaber til, hvordan en udfarende adfærd kan tackles, når den opstår. Denne adfærd kan komme til udtryk på flere måder - fra at være truende, både fysisk og psykisk, til egentlige voldssituationer, ligesom seksuelle tilnærmelser kan forekomme. Vold og trusler om vold: Her kan der gives et kort oplæg om typiske situationer, der kan udløse en aggressiv adfærd, hvorefter deltagernes egne erfaringer fra praksis kan inddrages. Den adfærd, der kan virke aggressionsdæmpende bør fremhæves, og færdigheder i at mestre denne adfærd kan øves via situationsspil (bilag 6). En aggressiv adfærd kan vække angst hos medarbejderen, og deltagerne bør derfor få kendskab til, hvordan angsten håndteres. Deltagerne bør få en forståelse for, hvordan en egentlig voldsepisode mestres/tackles. Deltagerne bør også få indblik i, hvordan en voldsoplevelse bearbejdes herunder støttemuligheder og evt. anmeldelse af volden. Evaluering og afslutning: Til dette, er der forslag i den pædagogiske vejledning. Evaluering. Evaluering bør foregå dagligt eventuelt én formiddag og én eftermiddag. Denne evaluering kan med fordel være mundtlig, og kan bygges op omkring konkrete spørgsmål til deltagerne i relation til temaets formål. Evalueringen på s sidste dag bør relateres til s målformuleringer. ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 6 af 16

8 Der kan eventuelt foretages tre skriftlige evalueringer, hvor der anvendes en semantisk skala fra 0-10 til vurdering af: - det faglige udbytte. - formidlingsformen. - det personlige udbytte. Med udgangspunkt i disse kan der foretages en mundtlig evaluering. Afholdelsesformer Uddannelsen kan tilrettelægges således, at der anvendes fleksible afholdelses-former, men det er en forudsætning at følgende kriterier overholdes: Uddannelsesstedet og det lokale uddannelsesudvalg skal drøfte lokale kriterier og retningslinjer for fleksible afholdelsesformer. Uddannelsen skal udbydes i den fulde varighed og alle mødedage skal være fastlagte. For hver uddannelse skal uddannelsestedet udarbejde en lokal Uddannelsesplan, som angiver delmål for de enkelte moduler og beskriver pædagogiske overvejelser for formen. Underviserne skal have undervist på uddannelsen i dens grundlæggende form. Nye afholdelsesformer skal tage hensyn til særlige øvelser, spil og lignende der afvikles som en helhed. Uddannelsesstedet har ansvaret for en særlig omhyggelig evaluering af den valgte afholdelsesform med vurdering af fordele og ulemper fra såvel deltagerne som underviseren og arbejdsgiverne. Evalueringen tilsendes Efteruddannelsesudvalget for Social og sundhedsområdet straks efter uddannelsens afholdelse. Disse evalueringer kan rekvireres fra andre uddannelsesinstitutioner. Såfremt det tilsendte giver anledning hertil kan udvalget beslutte at udarbejde yderligere retningslinjer for en eller flere afholdelsesformer. Undervisningsmateriale Forslag: Berliner, P. : Vold og trusler på arbejdet s Kvalitetssikring af uddannelsen Ingen særlige krav ud over hvad der er angivet i uddannelsesplanens punkt 8. ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 7 af 16

9 Øvelse: Selvportræt. Bilag 1 HURTIG () () () () () LANGSOM TUNGNEM () () () () () BEGAVET KEDELIG () () () () () INTERESSANT FRI () () () () () BUNDET FORSTEMT () () () () () LIVFULD GLAD () () () () () TRIST TILFREDS () () () () () UTILFREDS PESSIMISTISK () () () () () OPTIMISTISK VENLIG () () () () () UVENLIG AKTIV () () () () () PASSIV SIKKER PÅ SIG SELV () () () () () USIKKER PÅ SIG SELV TILBAGESKUENDE () () () () () FREMADSKUENDE EFTERGIVENDE () () () () () STRENG HUMORISTISK () () () () () NØGTERN UPOPULÆR () () () () () POPULÆR BARSK () () () () () BLID INDADVENDT () () () () () UDADVENDT UTAKNEMMELIG () () () () () TAKNEMMELIG ELSKET () () () () () UELSKET IMØDEKOMMENDE () () () () () AFVISENDE HÆMMET () () () () () UHÆMMET SUCCESRIG () () () () () MISLYKKET FRYGTSOM () () () () () FRYGTLØS (OVERVEJENDE I BEGGE () ) STILLE () () () () () SNAKKESALIG AMBITIØS () () () () () UAMBITIØS UBETÆNKSOM () () () () () BETÆNKSOM UBESLUTSOM () () () () () BESLUTSOM ORDENTLIG () () () () () UORDENTLIG UFORBEHOLDEN () () () () () FORBEHOLDEN DOVEN () () () () () FLITTIG FLEKSIBEL () () () () () UFLEKSIBEL MODIG () () () () () FEJ ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 8 af 16

10 AGGRESSIV () () () () () FREDELIG HEMMELIGHEDSFULD () () () () () ÅBEN SÅRBAR () () () () () TRYG RAR () () () () () UBEHAGELIG (OVERVEJENDE I BEGGE () ) ANSPÆNDT () () () () () AFSLAPPET USIKKER () () () () () SIKKER TÅLMODIG () () () () () UTÅLMODIG BLØD () () () () () HÅRD UKÆRLIG () () () () () KÆRLIG FORSONLIG () () () () () UFORSONLIG ANSVARLIG () () () () () UANSVARLIG UPÅLIDELIG () () () () () PÅLIDELIG FORMEL () () () () () UFORMEL SAMVITTIGHEDSFULD () () () () () SAMVITTIGHEDSLØS NEDTRYKT () () () () () OPSTEMT PROPER () () () () () SJUSKET VARM () () () () () KOLD KREATIV () () () () () UKREATIV OPFARENDE () () () () () LIGEVÆGTIG VAG () () () () () PRÆCIS DISTANCERET () () () () () ENGAGERET TILLIDSFULD () () () () () MISTROISK RESERVERET () () () () () ÅBENHJERTIG UDFYLD NU, HVORDAN DIT EGET BILLED ER. LAD DIN MODPART SÅ GIVE EN VURDERING TIL SAMMENLIGNING. ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 9 af 16

11 Bilag 2 Forslag til øvelse: At sætte grænser. Der etableres små grupper á 3 personer. En fra gruppen tegner med kridt på gulvet sit personlige rum og stiller sig midt i rummet. En anden fra gruppen står uden for det personlige rum, og den sidste er observatør. Den der står uden for det personlige rum, skal forsøge at komme ind i rummet samtidig med, at den der er i rummet skal forsøge at holde personen uden for. Alle former for kommunikation må anvendes. Når spillet er slut - der kan eventuelt sættes en tidsgrænse på - foretages en evaluering, og der byttes roller. ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 10 af 16

12 Bilag 3 Om situationsspil: I situationsspil, etableres små grupper á 3 personer. Gruppens opgaven er følgende: 1. Ud fra en given synopsis udarbejder gruppen selv et situationsspil. Det vil sige i stikord specificeres kort ALDER, KØN, SOCIAL STATUS, FYSISKE/PSYKISKE KARAKTERISTIKA, BOLIGENS ART, BOLIGENS BESKAFFENHED, LIVETS FORLØB (den del af livet der har gjort, hvad det har gjort), NY KLIENT/GAMMEL KLIENT, KLIENTENS ADFÆRD, MISBRUG, O.A. Denne karakteristika læses højt for alle, således at de alle er klar over baggrunden for den følgende dialog/samtale. Det skal slås fast, at der skal være tale om et væsentligt alkoholforbrug/misbrug. 2. Derefter udvælger gruppen en, der skal agere klient og en, der skal være hjælperen. Den 3. person fungerer som observatør. 3. Der aftales ikke noget forløb (dialog) i spillet, der skal ekstemporeres med indlevelse. 4. Når spillet går dødt, eller tidsfaktoren (10 minutter) er nået, foretages der en evaluering fra alle kursister. Forslag til synopsis: At sætte grænser. Klienten er en mandlig alkoholmisbruger. Lever på sociale ydelser. Førtidspensionist på grund af sit misbrug. Er isoleret. Vred på menneskerne og specielt den sociale sektor. Er perfid og sarkastisk overfor hjælperen, samtidig appellerer han via sin selvmedlidenhed til, at hjælperen skal hente øl og snaps, samt tage de tomme flasker med ned. Det vil hjælperen ikke. Klienten bliver grov. Klynker. Falder om (simulerer). Han overdriver sine abstinenser. I situationsspillet skal du sætte grænser, uden at det udarter sig til en ubehagelig situation. Han har et problem, som du ikke vil være med til at støtte (hente sprut). ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 11 af 16

13 Bilag 4 Om situationsspil: Se bilag 3. Forslag til synopsis: Samtalens underfundighed. Klienten er en ældre kvindelig alkoholmisbruger. Hun har tidligere været værtshusludder og har et sprog, der tangerer det meget grove. Hun er sjældent ædru. Hendes lejlighed ligner en svinesti. Du får nu påtalt, at der skal gøres rent, det er din pligt, der skal vaskes op, vaskes tøj. Det er det, man har det offentlige til. Hun sidder aggressivt på en sofa og vogter dig, kommer med bemærkninger om dit udseende, din påklædning, og for øvrigt rager det ikke hende, hvor du begynder, bare se at komme i gang o.s.v. o.s.v. I situationsspillet skal du undgå at gå ind på grovheder, ikke gøre mere end hvad der skal gøres. Tale til klienten på en sådan måde, at hun fratages yderligere grovheder/forlangender. Du skal dreje samtalen hen på, at klienten ser, hvad der er ret og rimeligt. At finde sig i, og rent arbejdsmæssig. ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 12 af 16

14 Bilag 5 Forslag til situationsspil: Følelsesmæssig samspil. 1. De kursister, der har haft konkrete ubehagelige konfrontationer hos en misbruger kommer med et konkret eksempel. Eksemplet konkretisters i 4 korte afsnit (a.b.c.d., se neden for). 2. Derefter gennemgås, hvordan situationen blev tacklet i de enkelte afsnit (a.b.c.d). 3. På baggrund af ny indsigt gennemgås nu, hvordan vedkommende ville have tacklet situationen idag. 4. Sluttelig får alle deltagere mulighed for at tilkendegive, hvordan de ville have tacklet situationen. Er der ikke konkrete eksempler konstrueres der sådanne. a = De fysiske rammer. Misbrugerens tilstand. b = Den adfærdsmæssige baggrund for situationen. c = Hvordan situationen udviklede sig. d = Hvad/hvordan var afslutningsforløbet. ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 13 af 16

15 Bilag 6 Forslag til situationsspil: Aggressionsdæmpende adfærd. En hjemmehjælper var gentagne gange ude for, at en mandlig pensionist havde huset fyldt med svirebrødre, når hun kom for at gøre rent og rydde op. Svirebrødrene råbte efter hende, kom med obskøne tilråb og nægtede at flytte sig fra stuen, så hun kunne komme til. Pensionisten skældte ofte ud over at "skulle have hende rendende og rode i sine ting!" Han var meget uvenlig og fjendtlig overfor hende. En dag blev det for meget for hende - og hun sagde meget bestemt til det øldrikkende selskab, at de måtte forlade huset, mens hun gjorde rent. Hun ville ikke finde sig i det mere, nu var grænsen nået. Det gjorde pensionisten rasende. Han sprang op og gav hende et skub, mens han råbte, at han vel selv måtte bestemme, hvem han ville have som gæster. Kilde: Peter Berliner: Vold og trusler på arbejdet, s ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 14 af 16

16 Litteraturliste Alkoholisme, en Familiesygdom. Dansk Center vedrørende Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme, DCAA AT-meddelelse nr Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse. Arbejdstilsynet, Berliner, P.: Modstand i undervisningen. Danmarks Forvaltningshøjskole, Frederiksberg Berliner, P.: Konfliktløsning. Danmarks Forvaltningshøjskole, Frederiksberg Berliner, P.: Vold og trusler på arbejdet. G.E.C GAD, København Buus Jensen, S.: Alkoholisme - Et samspil mellem individ, stof og samfund. Munksgaards Psykiatriserie, København Dissing, A.: Angst. Clausen Bøger Hall, E.T.: Den skjulte dimension. Menneskets opfattelse og brug af rum. Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, København ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 15 af 16

17 Löfgren, B.: Alkoholisme - menneske og samfund. Hans Reitzel, København Metze, E., Nystrup, J.: Samtaletræning. Socialpædagogisk Bibliotek, København Mueller, A, Ketcham, K.: Hvordan man bli'r og forbli'r ædru. Heliosfonden, Rosenberg, N.: Hverdagsangst. Gyldendals Psykologiserie, København Sygdommen alkoholisme - sygdom og udvikling. Dansk Center vedrørende Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme, DCAA Vold og trusler om vold. Branchevejledning, Branchesikkerhedsråd 11, Zimsen, K.: Samtalen som værktøj. Gyldendal, København ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE 16 af 16

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION?

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION? BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 Forandringsproces samt motivationssamtalen og/eller - Hvordan forholde sig til borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner:

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner: 29 BILAG C CHECKLISTE Checkskema handlingsplan Checklisten indeholder en række spørgsmål, som tilsammen dækker en væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø. Spørgsmålene er tænkt som et oplæg til virksomhedens

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

03-03-2013. PROGRAM Gentofte den 6. og 7. marts 2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 6.

03-03-2013. PROGRAM Gentofte den 6. og 7. marts 2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 6. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 6. marts 2013 I rusens konsekvens-skygge hvordan træde ud? Det er kun den, der drikker/tager rusmidler, der har ansvar for at

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Vold som Udtryksform At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Information til studerende inden for social- og sundhedssektoren www.vold-som-udtryksform.dk Vold er en fælles udfordring 2 Vold

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Opgave A: Symptomer på stress Et vigtigt skridt i forhold til at forebygge og håndtere stress er at blive opmærksom på egne

Læs mere

Hvilke muligheder er der for behandling. Hvordan forebygger man?

Hvilke muligheder er der for behandling. Hvordan forebygger man? Hvad er et misbrug? Hvad er signalerne? Hvad gør personalet? Hvilke muligheder er der for behandling Hvordan forebygger man? 1 38 06 10-22849 - Trykkeriet Fyns Amt - Svanemærket. Licensnr. 541.528 Udviklingshæmmede

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Arbejdsmiljø OK 2005

Arbejdsmiljø OK 2005 Arbejdsmiljø OK 2005 En ny opgave for SU SU skal medvirke til et godt arbejdsmiljø SU skal med aftalens 5, stk. 8 arbejde med at forebygge og håndtere stress SU skal fastlægge retningslinjer for arbejdspladsens

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Typer af vold... 3 3. Definition af vold... 3 4. Forekomst... 4 5. Hvem har ansvaret?...

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens Fag og læringskonsulent Lene Larsen SOPU København & Nordsjælland Hvem er jeg? Fag og læringskonsulent i SOPU, kursusafdelingen Ergoterapeut Omsorg og demens går hånd i hånd

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Test Test. Test 26.05.2009

Test Test. Test 26.05.2009 R A P P O R T Den analyserede person Organisation Dato Denne analyse er baseret på svarene givet i Extended DISC Person Analyse spørgeskemaet. Analyseresultatet må ikke anvendes som det eneste kriterium

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke Det gælder livet Krop og sundhed Afspændingspædagog Ane Moltke Indholdet i oplægget Udbytte og barrierer for fysisk aktivitet Hvordan griber vi det an? Lad os starte med at prøve det Og mærke hvordan det

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

KvægKongres 2014. God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO

KvægKongres 2014. God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO KvægKongres 2014 God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO 45 minutter med kommunikation Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO Tlf.: 7658 7530 Mobil: 2362 0184 Mail: aej@lmo.dk

Læs mere

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner Kriseberedskab Kollegial førstehjælp Professionel krisehjælp Rekvirering af professionel krisehjælp Psykiske krisereaktioner Kollegial førstehjælp Din hjælp til en kriseramt kollega i krisens første timer

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Ledelse af stressramte medarbejdere

Ledelse af stressramte medarbejdere Ledelse af stressramte medarbejdere Ved Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. Program Præsentation Hvad er stress? Hvilke signaler skal du være opmærksom på hos medarbejderne? Dialog Den ledelsesmæssige

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Midler/program: Kommunikation Hvordan bidrager jeg til kommunikationen Assertiv kommunikation Konflikthåndtering Konfliktløs et spil om konflikter Kommunikation Tal

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Beskæftigelsesfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Erhvervspsykolog Michael R. Danielsen Program Sygdomsforståelse Hvad indebærer

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1 Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Alkohol er et organisk

Læs mere

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Det opløser også familier

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Det at have travlt i kortere perioder, kan være en sund og naturlig dimension i det gode og spændende arbejde. At være presset i kortere perioder øger opmærksomheden

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 4.2 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010. Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation

Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010. Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010 Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation Program - Jungle af muligheder Den røde tråd mellem dirigent, ledelse, strategi og kommunikation

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Det er op til den enkelte praksis at vælge hvilken procedure for udlevering af patientinformation og spørgeskemaer,

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet 40598 Udviklet af: Annette Langdahl Århus Social- og sundhedsskole Olof Palmes Alle 35 8200 Århus December 2008 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Ortopædkirurgisk Afdeling O

Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Ortopædkirurgisk Afdeling O Odense Universitetshospital Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Ortopædkirurgisk Afdeling O Ortopædkirurgisk afdeling O s retningslinier for Voldspolitik - med tillæg til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Motivationsmiljø - hvad er det?

Motivationsmiljø - hvad er det? Motivationsmiljø - hvad er det? Hvad er motivationsmiljø? Interessen for det psykiske arbejdsmiljø har de seneste år været stigende. Desværre optræder begreber som stress, udbrændthed, mobning, chikane

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere