Beredskab. til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskab. til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge"

Transkript

1 Beredskab til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge 1

2 INDLEDNING 4 DEFINITIONER PÅ SEKSUELLE OVERGREB, FYSISK OG PSYKISK VOLD 5 DEFINITION AF VOLD 5 FOREBYGELSE 6 SUNDHEDSPLEJEN 6 UNGDOMSKONSULENTER 6 RESSOURCECENTERET 6 DEN ÅBNE ANONYME RÅDGIVNING 6 TUBA 6 TIDLIG OPSPORING 7 HVLKE TEGN SKAL DU VÆRE OMÆRKSOM PÅ VED MISTANKE OM OVER- GREB? 7 SEKSUELLE OVERGREB 8 FYSISKE TEGN PÅ SEKSUELLE OVERGREB 9 PSYKISKE TEGN PÅ SEKSUELLE OVERGREB 10 SOCIALE OG ADFÆRDSMÆSSIGE TEGN PÅ SEKSUELLE OVERGREB 11 VOLD 13 TEGN OG REAKTIONER PÅ VOLD 13 HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE ELLER VIDEN OM SEKESUEL- LE OVERGREB, VOLD ELLER ANDET 14 HANDLEVEJLEDNING TIL DIG, SOM ER ANSAT I FX VUGGESTURE, BÆRNE- HAVE, SKOLE, SFO KLUB ELLER ANDET I LIGNENDE DAG ELLER FRITIDS- TILBUD 14 Ansat ikke leder 14 Leder 14 Hvis mistanken retter sig mod en eller begge forældre 15 2

3 Hvis mistanken retter sig mod en kommunalt ansat (medarbejder eller leder) 15 Hvis mistanken retter sig mod en anden person eller ansat eller forælder 15 Hvis mistanken retter sig mod et andet barn i institutionen 16 UNDERRETNING 17 SERVICELOVEN SERVICELOVEN HVORDAN SKRIVES EN UNDERRETNING? 19 HVAD SKER DER, NÅR UNDERRETNINGEN ER MODTAGET? 20 HVOR SENDES UNDERRETNINGEN HEN? 23 I TILFÆLDE AF KONFLIKT MELLEM MEDARBEJDER OG DEN KRÆN- KENDE 25 HVAD ER MARIAGERFJORD KOMMUNES KRISEBEREDSKAB 25 HANDLEPLAN FOR UDDANNELSE AF PERSONALE NYTTIGE ADRESSER OG TELEFONNUMRE 26 BØRN OG FAMILIESEKRETARIATET 26 SISO 26 SISO S TELEFONRÅDGIVNING 26 BILAG DE STRAFFERETSLIGE BESTEMMELSER VOLD MOD BØRN/UNGE 27 STRAFFELOVEN 27 FORÆLDREANSVARSLOVEN 28 DEFINITION AF SEKSUELLE OVERGREB 28 DE STRAFFERETSLIGE BESTEMMELSER SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN/UNGE 29 STRAFFELOVEN 29 FORÆLDREANSVARSLOVEN 32 3

4 Indledning SFI rapport afslører, at hver 6. barn oplever vold i hjemmet. På baggrund af dette har Mariagerfjord Kommune i samarbejde med SISO udarbejdet en beredskabsplan til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge. Den indeholder Mariagerfjord Kommunes skriftlige beredskab og handlevejledninger i tilfælde af mistanke eller viden om, at børn og unge i alderen 0-18 år har været udsat for seksuelle overgreb, fysisk eller psykisk vold. huskes. Formålet med pjecen er at skabe viden om definitioner, tegn og signaler -samt overskuelighed over handlemulighederne i tilfælde af viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge i alderen 0-18 år. Pjecen henvender sig til alle medarbejdere og ledere, som har kontakt med børn og unge under 18 år. Beredskabet skal fungere som handleguide på tværs af faggrupper, institutioner og i samarbejdet med andre sektorer, således at de fagpersoner, der skal være de aktive handleparter i beredskabet, oplever at have enkle, klare og overskuelige procedurer som hjælp til at huske alt det, der skal 4

5 Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold For at kunne reagere på viden eller mistanke om vold og seksuelle overgreb er det nødvendigt at definere, hvad der forstås ved vold og seksuelle overgreb. Følgende definitioner er Socialstyrelsens definitioner; du kan endvidere finde de væsentligste stafferetslige bestemmelser for vold og seksuelle overgreb på de følgende sider. Definition af vold Vold defineres som en handling eller trussel, der -uanset formålet er egnet til eller skader en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen. Volden kan have samme effekt påandre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Uanset typen af vold der begås mod et barn, så er der tale om en adfærd fra forældrene eller andre omsorgsgivere, som er ødelæggende for eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare (Socialstyrelsen, 2013). Definition af seksuelle overgreb Seksuelle overgreb mod børn er karakteriseret ved, at voksne udnytter barnets tillid. Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet og er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at give samtykke til. Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser, eller et udtryk for børn og unge der udsætter andre børn ogunge for seksuelt grænseoverskridende adfærd. Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral (Socialstyrelsen, 2013). WHO s definition af seksualitet 5

6 Forebyggelse Ressourcecentret Mariagerfjord Kommune har udover Familierådgivningen og PPR en vifte af forebyggende tiltag på området. Sundhedsplejen Udover de opgaver, som sundhedsplejen normalt varetager ift. gravide, spædbørn, daginstitutioner og skoler, så holder sundhedsplejen åbent hus i samarbejde med andre fagpersoner, tilbyder ekstrabesøg ved særlige behov, tilbyder udvidet rådgivning til unge mødre, forældreuddannelse, undervisning i 8. klasserne om "SundSex" i samarbejde med Sexualisterne (UngtilUng samtaler) mm. Ungdomskonsulenter Ungdomskonsulenterne er et tilbud til unge, hvor man kan få en snak samt råd, vejledning og evt. hjælp til at komme videre i forhold til den unges givne situation. På Ressourcecenteret i Handest arbejdes der med børn, unge og familier, der har brug for praktisk, pædagogisk eller anden støtte. Der er mange forskellige problematikker og aldersgrupper tilknyttet og centret har derfor også flere forskellige slags tilbud og personale. TUBA TUBA står for Terapi og Rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere. TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i et hjem med alkoholmisbrugere. Hjælpen er gratis, og alle ansatte samt frivillige har tavshedspligt. Tidlig opsporing Det kan ofte være en vanskelig og kompleks opgave at opspore overgreb mod børn og unge, da overgreb ofte er omgærdet af tavshed og hemmeligholdelse. Det kan derfor være vanskeligt at få be-eller afkræftet en mistanke, 6

7 hvilket kan betyde, at du som fagperson i sådanne tilfælde vil stå med tvivl og usikkerhed, om overgrebet har fundet sted. så har barnet/den unge brug for, at et andet menneske aktivt og engageret reagerer og handler på det. Det er vigtigt med åbenhed på arbejdspladsen omkring, hvordan man handler på en mistanke om overgreb, fordi symptomer og signaler ofte ikke er entydige. Hvis du er det mindste i tvivl, så kontakt din leder. Det er også vigtigt med et godt samarbejde med forældrene, men hvis din mistanke retter sig mod forældrene, skal de ikke inddrages. Børns/unges tegn og reaktioner på overgreb er ofte komplekse, flertydige og multifaktorielle. Tegnene og reaktionerne kan være både somatiske, psykologiske og bestå af sociale aspekter i et barns/en ungs adfærd eller mistrivsel. Det er dog også vigtigt at være opmærksom på, at tegn på mistrivsel ikke nødvendigvis er ensbetydende med tegn på overgreb. Hvilke tegn skal du være opmærksom på ved mistanke om overgreb? Det er typisk gennem barnet/den unge, at vi får viden eller mistanke om overgreb. Barnet kan udvise tegn eller reaktioner eller kommer med udsagn om overgreb. Hvis barnet/den unge viser tegn og reaktioner eller kommer med udsagn, der indikerer overgreb, 7

8 Mistrivsel kan også skyldes andre belastende oplevelser i barnets/den unges liv, f.eks. skilsmisse, dødsfald i familien, skoleproblemer eller andet. Det er ikke muligt at udarbejde en facitliste, der rummer alle tegn og reaktioner, men du kan i det nedenstående læse om en række opmærksomhedspunkter. JanusCentrets bekymringsbarometer Udover JanusCenterets bekymringsbarometer kan du her også finde SISO s oversigt, som beskriver tegn og reaktioner på seksuelle overgreb. Der skelnes mellem fysiske, psykiske og sociale/adfærdsmæssige tegn og reaktioner. Det beskrives ligeledes i forhold til den aktuelle aldersgruppe. Seksuelle overgreb I Mariagerfjord Kommune anvender vi JanusCentrets bekymringsbarometer til at vurdere, hvad vi skal være opmærksomme på i forhold til seksuelle overgreb. Bekymringsbarometeret sondrer mellem den adfærd børn/unge kan have i forskellige aldre. Landsdækkende hjælp til børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd. JanusCenterets bekymringsbarometer viser især hvilken adfærd hos børn/unge, du skal være opmærksom på. Bekymringsbarometeret er udleveret til alle skoler og daginstitutioner. 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Vold Vold kan være både fysisk og psykisk, du kan her nedenfor se nogle af de tegn og reaktioner, du bør være opmærksom på. Listen er ikke udtømmende. 13

14 Handlevejledning ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb, vold eller andet Enhver sag, der involverer mistanke eller viden om seksuelle overgreb mod et barn eller en ung under 18 år, kræver handling. Mange parter involveres, og loven udstikker rammerne for handling. Der er meget at huske på, mange detaljer -og mange tråde at holde sammen på. Det følgende er en tjekliste, som kan bruges som hjælp til at sikre, at du har husket det, du skal huske og som hjælp til at angive de mulige veje, forpligtelser og muligheder, du har i håndtering af mistanke eller konkret viden om vold eller seksuelle overgreb. Uanset hvad der er sket, sagens omfang, bekymringens tyngde, hvem der har gjort hvad mod hvem så er det vigtigt at fastholde fokus på barnet/den unge. Handlevejledning til dig, som er ansat i fx vuggestue, børnehave, skole, SFO klub eller andet lignende dag-eller fritidstilbud Er du pædagog, lærer, medhjælper eller på anden måde ansat uden lederansvar, så er din primære opgave at videregive viden til din leder. Du har, som enhver kommunalt ansat, desuden altid skærpet underretningspligt. Pligten er personlig, og du kan opfylde din pligt ved at videregive din viden til din leder. Dog har du fortsat ansvar for også at følge op på, at underretningen gives videre til de sociale myndigheder, når det er påkrævet. Det er altid socialrådgiver, der har eventuel kontakt til politimyndighederne. Tidlig opsporing er vigtigt, så derfor er det vigtigt, at du som har den nære relation til barnet tør spørge ind og samtale med barnet, du er bekymret omkring. Husk i denne forbindelse også, at du altid kan inddrage dine kolleger for at få tværfaglig sparring. Ansat ikke leder 14

15 Leder Du kender barnet bedst og derfor er du ansvarlig for at videregive bekymring og viden til socialrådgiver, så de er godt klædt på til en børnesamtale. Du skal videregive din viden til din leder Du har underretningspligt til Familierådgivningen også selvom din leder ikke er enig i din vedvarende bekymring Det er vigtigt at holde fokus på barnet/den unge og støtte det. Du har underretningspligt til Familierådgivningen Du har mulighed for at drøfte din bekymring med lederen af Familierådgivningen eller i tværfagligt team Lav en plan for håndtering af sagen internt i institutionen/skolen/klubben Tavshedspligt det er væsentligt, at du husker at overholde denne. Har du brug for sparring, så overvej hvem du bruger til dette Kontakt din fagchef hvis du er i tvivl Hvis mistanken retter sig mod en eller begge forældre Kontakt Familierådgivningen med det samme Lav en skriftlig underretning til Familierådgivningen Husk at du i dette tilfælde ikke må orientere forældrene om mistanken Hvis mistanken retter sig mod en kommunalt ansat (medarbejder eller leder) Kontakt din fagchef der senere også kontakter kommunens personalechef om håndtering af sagen av en skriftlig underretning til Familierådgivningen 15

16 Hvis mistanken retter sig mod en anden person end ansat eller forælder Overvej sammen med fagchefen orientering til berørte/alle forældre og børn Orientering til tilsynsmyndighed og forvaltning Pressehåndtering. Husk, at det altid er en ledelsesmæssig at håndtere pressen. Overvej om der skal ske orientering til øvrige forældre og børn/unge, hvis andre børn/unge kunne være i risiko for også at blive krænket Pressehåndtering. Husk, at det altid er en ledelsesmæssig at håndtere pressen. Hvis mistanken retter sig mod et andet barn i institutionen Planlæg den pædagogiske indsats i forhold til børnene Det er væsentligt at tale med de involverede børn og deres forældre Husk at du skal lave underretning til Familierådgivningen på alle involverede børn Det kan være svært at bedømme, om en sag er alvorlig -måske akut, hvis signalerne eksempelvis ikke er klare. Hvis du er i tvivl, så kontakt Familierådgivningen og få råd og vejledning. Giv familierådgiveren en orientering og aftal, hvem der gør hvad -herunder hvornår og hvordan forældrene orienteres. Hvis det er udenfor åbningstiden, skal du kontakte politiet. Politiet kontakter så den sociale vagt, der ringer dig op. Den sociale vagt er til rådighed døgnet rundt. Se også SISO (Videnscenteret for sociale indsatser ved seksuelle overgreb på børn) overgreb 16

17 Underretning Hvis du er bekymret for et barns/ en ungs sundhed, trivsel eller udvikling, skal du underrette kommunen. Underretningen skal sikre, at barnet eller den unge og familien hurtigt får tilbudt hjælp. Når du har sendt en underretning vurderes det indenfor 24 timer, om underretningen er så alvorlig, at der er grund til at reagere samme dag. Du har som offentligt ansat skærpet underretningspligt efter Servicelovens 153. Servicelovens , stk. 1. Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage: Enhver person, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for overgreb, har pligt til at underrette kommunen jf. Servicelovens 154. Serviceloven , stk. 1. Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdragers side, udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen. At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte At et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold. At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten eller 17

18 At et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb. Når du underretter, skal det ske på den underretningsblanket, som kan findes på Underretningsblanketten er beregnet til underretninger fra ansatte i offentlig tjeneste og praktiserende læger, derudover kan blanketten også anvendes af privatskoler. 18

19 Hvordan skrives en underretning? Det er også vigtigt, at du ikke forsøger at pege på bestemte foranstaltninger i forhold barnet/den unge. Når du skriver en underretning, udfylder du skemaet til underretninger, som findes på og indsender det til Familieafdelingen. Du kan også lave en skrivelse, men det er vigtigt, at indholdet fra skemaet indgår i skrivelsen. Det letter familierådgiverens arbejde og har en positiv betydning for sagsbehandlingstiden. Når du skriver underretningen, er det vigtigt, at du er så objektivt beskrivende som muligt. Fortæl hvad det er, du oplever i dit samspil med barnet/den unge og familien. Prøv at give eksempler på rent faktuelle forhold og observationer i dagligdagen men undgå at gætte på årsagerne til problematikken omkring barnet/den unge, da dette kan forvirre det billede, som familierådgiveren skal danne sig af barnets/den unges og familiens situation. Det forventes, at underretningen er gennemgået med forældrene, inden denne indsendes. Er du i tvivl om, hvordan du får det sagt til forældrene, er du velkommen til at kontakte familierådgiveren i dit distrikt. Hvis mistanken retter sig mod én eller begge forældre, orienteres de ikke om underretningen. Underretningen sendes direkte til kommunen. Kommunen koordinerer med politiet, hvornår forældrene orienteres om underretningen. Underretningen skal indeholde følgende (jf. skemaet): Ajourførte data på både børn og forældre, herunder hvem der har forældremyndigheden 19

20 Beskrivelse af det der giver anledning til bekymring, hvor længe der har været grund til bekymring, og hvordan dette giver anledning til bekymring for barnets udvikling og trivsel Barnets udvikling og adfærd (barnets humør/ sindsstemning -stabil, svingende, temperamentsfuld). Har der været ændringer i barnets humør/ sindsstemning? Hvordan er barnets forhold til andre børn og voksne? (social, hjælpsom, afvisende, isolerer sig, krævende, provokerende etc.) Barnets ressourcer (f.eks. motorisk, socialt, følelsesmæssigt, intellektuelt, sprogligt) Barnets familieforhold Barnets dagtilbud/ skoleforhold Barnets sundhedsforhold Barnets fritidsforhold og venskaber Andre relevante forhold Anføre om forældrene er orienteret om underretningen, og hvis ikke begrundelsen herfor Ved indsendelse af en underretning bliver du ikke part i familiens sag, men din viden er nødvendig for familierådgiverens arbejde. Hvad sker der, når underretningen er modtaget? Det vurderes indenfor 24 timer efter modtagelsen af en underretning, om barnets/den unges sundhed eller udvikling er i fare, så der straks kan iværksættes en akut indsats overfor barnet/den unge. Hvis der vurderes, at der ikke er behov for en akut indsats, overgår den pågældende underretning til øvrige sagsgange for indkomne underretninger 20

21 Visitator tager imod alle underretninger og vurderer fagligt, om der skal handles samme dag. På eksisterende sager noteres antallet af tidligere underretninger på sagen. Eksisterende sager videregives til familierådgiveren efter, at visitator har foretaget anden vurdering (jf. SEL 155a stk.1) og noteret vurderingen i journalen I weekend og helligdage modtages underretninger, der er indkommet via kommunens hjemmeside, på en særlig mail. Denne mail modtages af kommunes bagvagt, der inden 24 timer vurderer underretningen i forhold til hvor hurtigt, der skal handles på dette. Vurderingen noteres i journalen Ved underretninger, der er akutte (hvor der skal handles med det samme), tager sekretariatet telefonisk eller personlig kontakt til visitator og leder af Familierådgivningen. Skulle disse ikke være til stede, retter sekretariatet henvendelse til hverdagsvagt samt en af de øvrige rådgivningsledere eller familiechef, der træffer beslutning om eventuelle nødvendige akutte tiltag. Hvis det vurderes, at der ikke skal ske en akut indsats på din underretning, følger følgende sagsgang: Du vil få en skriftlig bekræftelse på, at Familierådgivningen har modtaget din underretning senest seks hverdage efter modtagelsen. I kvitteringsskrivelsen fremgår det hvilken familierådgiver, der fremover er ansvarlig for sagen 21

22 Familierådgiveren tager kontakt til forældremyndighedsindehaveren for at træffe aftale om drøftelse af underretningen. Drøftelsen af underretningen med forældremyndighedsindehaver en sker senest ti arbejdsdage efter modtagelsen Visitator/familierådgiveren træffer i samråd med lederen af Familierådgivningen beslutning om, hvorvidt underretningen giver anledning til iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse Servicelovens 50 undersøgelse I forbindelse med familierådgiverens drøftelse med forældremyndighedsindehaveren, sikrer familierådgiveren samtykke til afholdelse af tværfagligt teammøde, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt. Ved teammødet sikres deltagelse af forældremyndighedsindehaveren Der skal altid afholdes børnesamtale, dette sker hurtigst muligt. Familierådgiveren vurderer hvor, hvornår og hvorledes denne skal foregå f.eks. i skole eller dagtilbud. Der afholdes tværfagligt teammøde, såfremt det er hensigtsmæssigt Familierådgiveren sikrer forældremyndighedsindehaverens samtykke til indledning af 50 undersøgelse til afklaring af barnets og familiens eventuelle støttebehov, herunder samtykke til indhentelse af udtalelser om barnet hos de fagpersoner, der i dagligdagen er tæt på barnet i skole, dagtilbud og lignende Familierådgiveren udsender en skrivelse, der detaljeret belyser hvilke områder i barnets dagligdag og funktionsniveau, der ønskes beskrevet. Der vedlægges vejledning om udtalelse 22

23 Fagpersonen fra skole, SFO, daginstitution, klub eller øvrige dagtilbud udarbejder udtalelse om barnet/ den unge. Det er fagpersonens ansvar at sikre eventuel ledelsesmæssig godkendelse heraf Familierådgiveren skal altid give skolen eller daginstitutionen en tilbagemelding, så fagpersonerne kan arbejde videre med barnet/ den unge, og der skal være klarhed over, hvornår familierådgiveren eventuelt skal kontaktes igen. Dette forudsætter dog, at forældrene har givet samtykke hertil Hvis du i din egenskab af fagperson har lavet en underretning, skal du have oplyst, om underretningen har givet anledning til børnefaglig undersøgelse eller foranstaltninger for barnet/ den unge. Det er godt at vide, hvis du f.eks. ikke synes, at der ser ud til, at der sker ændringer for barnet. Disse oplysninger kan du ikke få, hvis du har underrettet som privatperson. Når familieafdelingen modtager en underretning, vurderer de om sagen skal politianmeldes. Hvor sendes underretningen hen? Underretninger kan sendes både med almindelig post og digitalt. Du kan sende underretningen med almindelig post til: Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade Hobro Du kan også sende underretningen digitalt via kommunens hjemmeside eller via en sikker mail til Børn og Familiesekretariatet. I akutte tilfælde uden for Mariagerfjord Kommunes åbningstid kontaktes politiet, som kan henvise til den sociale døgnvagt. 23

24 24

25 I tilfælde af konflikt mellem medarbejder og den krænkende I tilfælde, hvor der har været overgreb mod børn, kan der opstå situationer, hvor medarbejderen i en eventuel konfrontation med krænkeren kan blive udsat for vold eller trusler. I sådanne tilfælde er det muligt for medarbejderen at få krisehjælp via Mariagerfjord Kommunes kriseberedskab. I sådanne tilfælde vil din leder sørge for, at kriseberedskabet kontaktes. Desuden kan politiet kontaktes, hvis medarbejdere udsættes for vold eller trusler. Hvad er Mariagerfjord Kommunes kriseberedskab I tilfælde af en kritisk hændelse kan du få hjælp, råd og vejledning af Mariagerfjord Kommunes kriseberedskab. Om kriseberedskabet Kriseberedskabet er den enhed, der tager sig af medarbejdere i Mariagerfjord Kommune, som har været udsat for en hændelse, der kræver psykisk førstehjælp eller psykologisk krisehjælp. Kriseberedskabets sammensætning Kriseberedskabet består af: Privatpraktiserende psykologer Et team af RITSuddannede, som er organisatorisk forankret i Mariagerfjord Kommunes Beredskabsafdeling Mariagerfjord Kommunes arbejdsmiljøkonsulent Den daglige brug af kriseberedskabet koordineres gennem arbejdsmiljøkonsulenten. 25

26 Handleplan for implementering af beredskabsplan Der er afholdt kursus for alle relevante medarbejdere i Børn & Familie i foråret Børnehus Nord Myndighedsrådgivning Børnehus Nord bistår kommunerne i Region Nordjylland med udredning i sager om overgreb mod børn og unge. Børnehus Nord Decentral ledelse er ansvarlig for implementering af beredskabsplan i de enkelte afdelinger. En gang årligt vil planen blive gennemgået og rettet, hvis der er massive ændringer. Chefniveau er ansvarlig for implementering på decentralt ledelsesniveau. Nyttige adresser og telefonnumre Børn og Familiesekretariatet Du kan kontakte Børn og Familiesekretariatet, hvis du har praktiske spørgsmål på telefonnummer: SISO SISO er det nationale videnscenter for sociale indsatser ved seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold mod børn. SISO hører under Socialstyrelsen. SISO tilbyder anonym telefonrådgivning til alle faggrupper, som arbejder med børn og unge, hvor der er bekymring, mistanke eller viden om, at et barn bliver udsat for vold og seksuelle overgreb. Telefonrådgivningen henvender sig også til pårørende, forældre, og børn og unge. Bilag Straffelov Forældreansvarslov 26

27 Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade Hobro

HANDLEGUIDE VED OVERGREB

HANDLEGUIDE VED OVERGREB HANDLEGUIDE VED OVERGREB Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Indhold Indledning... 2 Definition på overgreb... 3 Er du i tvivl?... 4 Tavshedspligt... 4 Overgreb begået af forældrene... 5 Overgreb

Læs mere

HANDLEGUIDE VED OVERGREB

HANDLEGUIDE VED OVERGREB HANDLEGUIDE VED OVERGREB Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Indhold Indledning... 2 Definition på overgreb... 3 Er du i tvivl?... 4 Tavshedspligt... 4 Overgreb begået af forældrene... 5 Overgreb

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Beredskab. til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab. til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge Revideret foråret 2019 2 INDLEDNING 4 DEFINITIONER PÅ SEKSUELLE OVERGREB, FYSISK OG PSYKISK VOLD 5 TIDLIG OPSPORING 7 SEKSUELLE OVERGREB

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Sagsnummer 15/25331 11111111111515 Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

U N D E R R ET NINGER

U N D E R R ET NINGER U N D E R R ET NINGER Louise Jensen Skolesocialrådgiver Supervisor Lars Jonasson Kriminolog Psykoterapeut Glostrup Kommune HVAD SKAL VI TALE OM I DAG: Præsentation af os og programmet Stoledans Tip en

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

1 Socialstyrelsen, kommunalt beredskab, 2013

1 Socialstyrelsen, kommunalt beredskab, 2013 Beredskabsplan til forebyggelse og ha ndtering af overgreb mod børn og unge (Høringsudgave) Indledning Denne pjece Beredskab til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge indeholder Mariagerfjord

Læs mere

10/29/2018. NÅR VI BLIVER BEKYMREDE FOR ET BARN redskaber til at handle på bekymringer INDHOLD. Lina Sjögren Kuno Sørensen Heidi Ritto

10/29/2018. NÅR VI BLIVER BEKYMREDE FOR ET BARN redskaber til at handle på bekymringer INDHOLD. Lina Sjögren Kuno Sørensen Heidi Ritto NÅR VI BLIVER BEKYMREDE FOR ET BARN redskaber til at handle på bekymringer Lina Sjögren Kuno Sørensen Heidi Ritto INDHOLD Fysisk og psykisk vold Seksuelle overgreb mod børn Underretninger tavshedspligt

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning Marts Kort udgave

Beredskabsplan og handlevejledning Marts Kort udgave Beredskabsplan og handlevejledning Til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge Marts 2019 - Kort udgave Kolding Kommune Dette er

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. bekymring mistanke - viden. Indledning... s. 2

Indholdsfortegnelse: Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. bekymring mistanke - viden. Indledning... s. 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke eller konkret viden.. s. 3 Baggrundsteamet... s. 4 Handleguide... s. 5 bekymring mistanke - viden Pjecen er udgivet af Skive Kommune Torvegade

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn begår overgreb mod andre børn... 4 Indholdet... 4 Loven... 5 Hvordan skal jeg

Læs mere

Viden eller mistanke om. overgreb mod et barn

Viden eller mistanke om. overgreb mod et barn Viden eller mistanke om overgreb mod et barn Beredskab og handlevejledning til ansatte i Viborg Kommune, der er i direkte kontakt med børn under 18 år Børn & Unge 2018 Indhold Sådan underretter du.........................................................4

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

PÆDAGOGISK. Værd at vide. Om underretninger

PÆDAGOGISK. Værd at vide. Om underretninger PÆDAGOGISK Værd at vide Om underretninger Indhold Hvorfor denne guide? 3 7 gode råd 4 Du har skærpet underretningspligt 6 Det siger loven 7 Opfølgning på underretningen 8 Direkte underretning til Ankestyrelsen

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med & Vold seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Medarbejdere i skoler, dag- og døgninstitutioner samt medarbejdere i kommunens øvrige tilbud til børn og unge. Planen henvender sig til medarbejdere

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn Hørsholm Kommune Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn 2013 1 Indholdsfortegnelse: Indledning.............................3 Forebyggelse...........................3 Bekymring mistanke

Læs mere

Underretningsguide. For fagpersoner. Center for Børn og Voksne

Underretningsguide. For fagpersoner. Center for Børn og Voksne Underretningsguide For fagpersoner Center for Børn og Voksne November 2018 1 Denne underretningsguide henvender sig til dig, der arbejder med børn og unge i Hørsholm Kommune. I Underretningsguiden kan

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge. Handlevejledning for medarbejdere i Ballerup Kommune Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge HANDLEVEJLEDNING FOR MEDARBEJDERE I BALLERUP KOMMUNE Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb og

Læs mere

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN FORMÅL MED POLITIKKEN Med denne politik ønsker vi at sende et signal om, at forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb er en meget vigtig del af vores pædagogiske arbejde. Vi ønsker

Læs mere

Beredskabsplan Handleguide om hjælp til børn og unge, der er udsat for overgreb

Beredskabsplan Handleguide om hjælp til børn og unge, der er udsat for overgreb Beredskabsplan Handleguide om hjælp til børn og unge, der er udsat for overgreb 1 Indhold Formål Beredskabsplanen skal sikre forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68

Læs mere

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge apr il 201 6 Beredskabsplanen er en del af: TIDE Indsatsmodellen i Forord Hvidovre Kommunes vision er, at uanset hvilke forudsætninger

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE Forvisitationen rolle og ansvar Underretninger lovgivning, procedurer, den gode underretning

Læs mere

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn Hørsholm Kommune Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn 1 Center for Børn og Voksne 2018 Indholdsfortegnelse: Vigtige oplysninger og kontakter..............3 Indledning.............................3

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Underretningsguide. for institutioner, skoler og andre fagfolk

Underretningsguide. for institutioner, skoler og andre fagfolk Underretningsguide for institutioner, skoler og andre fagfolk Hvad skal du gøre før du underretter Børn og unge kan reagere forskelligt, når de har vanskeligheder. De samme trivsels- eller udviklingsproblemer

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Opd. d. 08.05.2017 Beredskabsplan for mistanke eller viden om vold og/eller seksuelle overgreb

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING

HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING DRAGØR KOMMUNE Juni 2018 1 Indhold Indledning... 3 Læsevejledning... 4 Om overgreb... 4 Forebyggende indsatser... 5 Første skridt Vær opmærksom og ansvarsbevidst...

Læs mere

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge December 2014 Indhold 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 2.1. Definition af seksuelle

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Vejledning til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning... 3 Forebyggelse... 4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Underretninger om børn og unge Antal og udvikling

Underretninger om børn og unge Antal og udvikling Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del Bilag 150 Offentligt Sagsnr. 2018-453 Doknr. 540018 Dato 31-01-2018 Underretninger om børn og unge Antal og udvikling Dette notat viser centrale

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Beredskabsplan Oktober 2015

Beredskabsplan Oktober 2015 Beredskabsplan Oktober 2015 - procedure og vejledningsmateriale til forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge Indledning Som voksne har vi ansvar for at beskytte børn og unge, både

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

Familier, som er fraflyttet anden kommune (herunder såkaldte nomadefamilier):

Familier, som er fraflyttet anden kommune (herunder såkaldte nomadefamilier): Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Stab for socialområdet Dato 25. marts 2015 Sagsnr. 15/5446 Løbenr. 55154/15 Sagsbehandler René Hansen Direkte telefon 79 79 29 04 E-mail reha@kolding.dk

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

INDLEDNING 1 DEFINITIONER

INDLEDNING 1 DEFINITIONER INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1 DEFINITIONER 2 FYSISKE OVERGREB 2 PSYKISKE OVERGREB 3 SEKSUELLE OVERGREB 3 TIDLIG OPSPORING 6 TEGN IFT. VOLD 7 TEGN IFT. SEKSUELLE OVERGREB 8 HANDLEVEJLEDNING FOR MEDARBEJDERE

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp?

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? 2009 Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Aabenraa Kommune yder hjælp til børn, unge og familier

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning Vold og overgreb

Beredskab og Handlevejledning Vold og overgreb Beredskab og Handlevejledning Vold og overgreb Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Pixi-udgave Forord 2 Formålet med beredskabet

Læs mere

Børne- og Ungeforvaltningen. Køge Rådhus Torvet Køge

Børne- og Ungeforvaltningen. Køge Rådhus Torvet Køge Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for overgreb eller af andre grunde har behov for særlig støtte Oktober 2013 1 Børne-

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Den lille blå Tværfagligt samarbejde om børn i Mariagerfjord Kommune

Den lille blå Tværfagligt samarbejde om børn i Mariagerfjord Kommune Den lille blå Tværfagligt samarbejde om børn i Mariagerfjord Kommune 1 Denne vejledning skal skabe et samlet overblik over de forskellige indsatsmuligheder, der er omkring det tværfaglige samarbejde, hvis

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse Fælles Beredskab aarhus kommune Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse indhold 01 02 03 04 05 06 07 08 Forord s. 3 s. 4 Indledning Definitioner på og begreber i sager

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Handlevejledning for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Vedrører samarbejde med Frontteam og Socialrådgiverteam, I Familieafdelingen og Ungekontakten 2 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1 DEFINITIONER 2 FYSISKE OVERGREB 2 PSYKISKE OVERGREB 3 SEKSUELLE OVERGREB 3

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1 DEFINITIONER 2 FYSISKE OVERGREB 2 PSYKISKE OVERGREB 3 SEKSUELLE OVERGREB 3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1 DEFINITIONER 2 FYSISKE OVERGREB 2 PSYKISKE OVERGREB 3 SEKSUELLE OVERGREB 3 FOREBYGGELSE 5 TIDLIG OPSPORING 6 TEGN IFT. VOLD 7 TEGN IFT. SEKSUELLE OVERGREB 8 HANDLEVEJLEDNING

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

Beredskab når et barn mistrives

Beredskab når et barn mistrives Beredskab når et barn mistrives Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Når et barn mistrives... 3 Kontakt... 4 Forebyggelse

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

Underretningsguide. December 2015 (Redaktionelle ændringer november 2018)

Underretningsguide. December 2015 (Redaktionelle ændringer november 2018) Underretningsguide Hvad skal du gøre når du får kendskab til eller grund til at antage at et barn eller en ung udsættes for overgreb eller af andre grunde har behov for særlig støtte December 2015 (Redaktionelle

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Dagtilbud Vemmelevs politik til forebyggelse af seksuelle overgreb og vold!

Dagtilbud Vemmelevs politik til forebyggelse af seksuelle overgreb og vold! Dagtilbud Vemmelevs politik til forebyggelse af seksuelle overgreb og vold! Dagtilbud Vemmelev består af to integrerede dagtilbud, Vejsgården og Nygården. I dagtilbud Vemmelev er vores mål, at alle børn

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab.

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab. Kommunalt beredskab Beredskab til opsporing, forebyggelse, og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Vordingborg Kommune 1 Forord Der er igennem de sidste år kommet et større

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området:

Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området: Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området: Opstår der mistanke om vold eller seksuelle overgreb, er det vigtigt, at vi tager mistanken alvorligt. Det er vigtigt, vi er opmærksomme

Læs mere

1. Nødvendigt med politisk og ledelsesmæssigt fokus på underretninger... 1

1. Nødvendigt med politisk og ledelsesmæssigt fokus på underretninger... 1 GLADSAXE KOMMUNE Skole og Familie Bilag 1: Notat vedrørende KL's 12 opmærksomhedspunkter NOTAT Dato: 2. august 2012 Af: Rikke Schønning KL s 12 opmærksomhedspunkter 1. Nødvendigt med politisk og ledelsesmæssigt

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere