Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008"

Transkript

1 Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli juli Nr Bekendtgørelse for Grønland om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) I medfør af 154, stk. 3-8, og 161, stk. 5, i lov om aktieselskaber, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning nr. 620 af 23. juni 2008, 69, stk. 2-7, og 79, stk. 2, i lov om anpartsselskaber, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning nr. 619 af 23. juni 2008, 2, stk. 3, 3. pkt., 10, stk. 7, 2. pkt., 16, stk. 2-5, og 23, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning nr. 622 af 23. juni 2008, 60, stk. 2-5, 61, stk. 3, og 63, stk. 6, i lov om erhvervsdrivende fonde, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning nr. 621 af 23. juni 2008, 156 i årsregnskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning nr. 625 af 23. juni 2008, og 23, stk. 1, og 336, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning nr af 15. december 2004, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen gælder for følgende virksomheder, som i henhold til lovgivningen skal anmeldes til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: 1) Aktieselskaber. 2) Finansielle virksomheder, som ikke er aktieselskaber, men som skal anmeldes og registreres efter reglerne om aktieselskaber: a) Tværgående pensionskasser. b) Gensidige forsikringsselskaber, bortset fra selskaber omfattet af 301 i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning. c) Sparevirksomheder. 3) Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber). 4) Anpartsselskaber. 5) Virksomheder, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. 6) Erhvervsdrivende fonde. Kapitel 2 Fælles bestemmelser om anmeldelse 2. Anmeldelse af virksomheder skal foretages på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens anmeldelsesblanketter. Den dokumentation, som skal indsendes sammen med anmeldelsen, kan indsendes elektronisk. Stk. 2. Visse registreringer kan anmelderen selv foretage on-line via internettet efter reglerne i kapitel 7 (Webreg). 3. Anmeldelsen og de dokumenter, som skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, skal være på dansk. Dokumenter, der er affattet på andre sprog end dansk, skal ledsages af en autoriseret oversættelse. For filialer af udenlandske selskaber kan styrelsen dog i særlige tilfælde fritage fra kravet herom. 4. Virksomheden bemyndiger anmelderen til at optræde som fuldmægtig på virksomhedens vegne i forhold til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til at underskrive anmeldelsen. 5. Anmelderen indestår over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for, at anmeldelsen henholdsvis registreringen via Webreg er lovligt foretaget, herunder at der foreligger behørig fuldmagt, og at dokumenter indsendt elektronisk sammen med anmeldelsen er gyldige. Stk. 2. Styrelsen kan kræve, at der indsendes bevis for, at anmeldelsen henholdsvis registreringen via Webreg er lovligt foretaget, jf. 156 a og 157 a i aktieselskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, 72 og 74 i anpartsselskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, 12 og 16, stk. 4, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, og 5, stk. 2, 57, stk. 3, og 60, stk. 4, i lov om erhvervsdrivende fonde, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning. Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder tilsvarende ved indsendelse af meddelelser til offentliggørelse via Webreg, jf. 25. Kapitel 3 Anmeldelse vedrørende aktieselskaber, anpartsselskaber, partnerselskaber og finansielle virksomheder 6. Anmeldelse om stiftelse af et aktieselskab, et anpartsselskab, et partnerselskab eller en finansiel virksomhed skal mindst angive: 1) Virksomhedens navn og eventuelle binavne. 2) Virksomhedens adresse og hjemstedskommune. Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr AU003362

2 10. juli Nr ) Virksomhedens stiftelsesdato og formål. 4) Virksomhedens regnskabsår og første regnskabsperiode. 5) Aktie- eller anpartskapitalens størrelse og indbetalingsmåde samt størrelsen af et eventuelt overkursbeløb. For finansielle virksomheder angives en tilsvarende fikseret kapital (garantikapital, foreningsformue m.v.). 6) Fulde navn, stilling og bopæl for stiftere, bestyrelsesmedlemmer, direktører, eventuelle revisorer og suppleanter for bestyrelsesmedlemmer, direktører og revisorer. 7. Med anmeldelsen skal følge: 1) Stiftelsesdokumentet og eventuelle andre dokumenter oprettet i anledning af stiftelsen. 2) For aktieselskaber udskrift af forhandlingsprotokollen for den konstituerende generalforsamling. 3) Bevis for indbetaling af aktie- eller anpartskapitalen. For finansielle virksomheder bevis for indbetaling af en tilsvarende fikseret kapital. 4) For partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) oplysning om de fuldt ansvarlige deltageres fulde navn, stilling, bopæl og eventuelle indskud. 8. Anmeldelse om oprettelse af en filial af et udenlandsk aktieselskab eller anpartsselskab skal mindst angive: 1) Det udenlandske selskabs navn, retlige form og hjemsted, eventuelt register og registreringsnummer for selskabet i hjemlandet, selskabets formål, dets tegnede kapital og regnskabsår. 2) Filialens navn, adresse og formål. 3) Fulde navn, stilling og bopæl for dem, der over for tredjemand eller under retssager er beføjede til at forpligte henholdsvis det udenlandske selskab og filialen, og hvorledes deres beføjelser er fastlagt. Stk. 2. Som bilag til anmeldelsen skal vedlægges: 1) Officielt bevis for at det udenlandske selskab er lovligt bestående i hjemlandet. 2) Det udenlandske selskabs stiftelsesoverenskomst og vedtægter. 3) Filialbestyrernes fuldmagt. 4) Officiel attestation fra vedkommende virksomheds hjemland, som dokumenterer, at en grønlandsk virksomhed med samme formål som den anmeldte filial kan drive virksomhed i det pågældende land gennem en filial. 9. Ændres vedtægter eller ændres anmeldte forhold, skal anmeldelse om ændringerne være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 7 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Anmeldelse om ændring af regnskabsår skal være modtaget i styrelsen senest 5 måneder og 3 uger efter udløbet af det regnskabsår, som ønskes ændret, dog senest 5 måneder og 3 uger efter omlægningsperiodens udløb. Fristen for selskaber, der anvender reglerne for statslige aktieselskaber, og børsnoterede aktieselskaber er dog 4 måneder og 3 uger. Modtages anmeldelsen efter udløbet af fristen i 2. og 3. pkt., nægtes registrering, jf. 15, stk. 4, i årsregnskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge bevis for ændringens lovlige vedtagelse. Ved enhver vedtægtsændring skal indsendes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse. Stk. 3. Beslutninger om generalforsamlingsgodkendelse, jf. 81 c, stk. 6, i aktieselskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, og beslutninger om suspension af visse aktionærrettigheder m.v. i forbindelse med et overtagelsestilbud, jf. 81 d, stk. 3, i aktieselskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, og ændringer af sådanne tidligere beslutninger skal meddeles til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Meddelelsen skal være modtaget i styrelsen hurtigst muligt efter generalforsamlingens beslutning. Med meddelelsen skal følge bevis for beslutningens lovlige vedtagelse. 10. Aktieselskaber har pligt til at meddele Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, når de omfattes af reglerne for statslige aktieselskaber, og når de ikke længere er omfattet af disse regler. Stk. 2. Aktieselskaber har pligt til at meddele Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, når deres aktier, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optages eller ikke længere er optaget til notering eller handel på en fondsbørs eller et andet reguleret marked i et EU-land eller i et andet land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale. Kapitel 4 Anmeldelse vedrørende virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning 11. Anmeldelse om stiftelse af en erhvervsdrivende virksomhed med begrænset ansvar, jf. 1, 3 og 4, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, skal mindst angive: 1) Virksomhedens navn og eventuelle binavne. 2) Virksomhedens adresse og hjemstedskommune. 3) Virksomhedens stiftelsesdato, formål og seneste vedtægtsdato. 4) Virksomhedens regnskabsår og første regnskabsperiode. 5) Fulde navn og adresse på medlemmer af bestyrelse og direktion eller tilsvarende ledelsesorganer. 6) Hvem der er tegningsberettiget for virksomheden. Stk. 2. Omfattes virksomheden af 3, stk. 1, nr. 4, i årsregnskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, anmeldes tillige navn og adresse på virksomhedens eventuelle revisor. Stk. 3. Som bilag til anmeldelsen skal vedlægges virksomhedens gældende vedtægter og bevis for den lovlige vedtagelse heraf (stiftelsesdokument el.lign.). 12. Anmeldelse om stiftelse af et interessentskab eller et kommanditselskab omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 3, 2. pkt., som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, skal foruden de i bekendtgørelsens 11, stk. 1, nævnte oplysninger tillige angive:

3 10. juli Nr ) Navn, adresse og eventuelt registreringsnummer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på de ansvarlige deltagere i virksomheden. 2) Navn og adresse på virksomhedens revisor. Stk. 2. Som bilag til anmeldelsen skal vedlægges de i 11, stk. 3, nævnte dokumenter. Stk. 3. Anmeldelse om genregistrering af et interessentskab eller et kommanditselskab omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder 10, stk. 7, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, skal foruden de i bekendtgørelsens 11, stk. 1, nævnte oplysninger tillige angive: 1) Navn, adresse og eventuelt registreringsnummer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på de ansvarlige deltagere i virksomheden. 2) Navn og adresse på medlemmerne af ledelsen i virksomheden. 3) Hvis selskabet er blevet slettet som følge af manglende indsendelse af årsrapport, jf. lov om visse erhvervsdrivende virksomheder 10, stk. 6, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, skal årsrapporter indsendes for den manglende periode. 4) Hvis selskabet i en periode har haft ansvarlige deltagere, der var kapitalselskaber, men dette ikke har været anmeldt, skal oplysninger herom indsendes for den manglende periode. 13. Anmeldelse om oprettelse af en filial af en udenlandsk virksomhed med begrænset ansvar skal mindst angive: 1) Den udenlandske virksomheds navn, retlige form, adresse og hjemsted, eventuelt register og registreringsnummer for virksomheden i hjemlandet, virksomhedens formål og regnskabsår. 2) Filialens navn, adresse og formål. 3) Fulde navn, stilling og bopæl for dem, der overfor tredjemand eller under retssager er beføjede til at forpligte henholdsvis den udenlandske virksomhed og filialen, og hvorledes deres beføjelser er fastlagt. Stk. 2. Som bilag til anmeldelsen skal vedlægges: 1) Officielt bevis for at den udenlandske virksomhed er lovligt bestående i hjemlandet. 2) Filialbestyrerens fuldmagt. 3) En erklæring afgivet af virksomheden om, at den forpligter sig til i alle af virksomheden her i landet opstående retsforhold at underkaste sig den lovgivning, der gælder i Grønland, og grønlandske domstoles afgørelse. 4) Officiel attestation fra vedkommende virksomheds hjemland, som dokumenterer, at en grønlandsk virksomhed med samme formål som den anmeldte filial kan drive virksomhed i det pågældende land gennem en filial. 14. Ændres vedtægter eller ændres anmeldte forhold, skal anmeldelse om ændringerne være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 7 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Ændres regnskabsåret, finder 9, stk. 1, pkt., tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge bevis for ændringens lovlige vedtagelse (protokoludskrift el.lign.). Ved enhver vedtægtsændring skal indsendes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse. 15. En virksomhed, som er omfattet af 2, stk. 3, 2. pkt., 3 eller 4 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, har pligt til at meddele Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, når dens kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optages eller ikke længere er optaget til notering eller handel på en fondsbørs eller et andet reguleret marked i et EU-land eller i et andet land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale. Kapitel 5 Anmeldelse vedrørende erhvervsdrivende fonde 16. Anmeldelse om stiftelse af en erhvervsdrivende fond eller anmeldelse af, at en fond er blevet erhvervsdrivende, jf. 51 i lov om erhvervsdrivende fonde, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, skal mindst angive: 1) Fondens navn og eventuelle binavne. 2) Fondens adresse og hjemstedskommune. 3) Fondens stiftelsesdato, formål og seneste vedtægtsdato. 4) Fondens regnskabsår og første regnskabsperiode. 5) Grundkapitalens størrelse, og hvorvidt den er indbetalt kontant eller i andre værdier. 6) Fulde navn, stilling og bopæl for bestyrelsesmedlemmer, direktører, revisorer og eventuelle suppleanter for bestyrelsesmedlemmer, direktører og revisorer. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge: 1) Det retlige grundlag for fondens oprettelse (testamente, gavebrev eller andet). 2) Vedtægt og andre dokumenter oprettet i anledning af stiftelsen. 3) Bevis for at den fastsatte grundkapital er indbetalt til fonden. 4) Dokumentation for at fonden er erhvervsdrivende. 5) Oplysning om, hvorvidt fonden modtager offentlige tilskud, og om fonden er underlagt andet offentligt tilsyn. 6) Den seneste årsrapport i tilfælde af omdannelse til erhvervsdrivende fond efter 51 i lov om erhvervsdrivende fonde, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning. 17. Ændres vedtægter eller ændres anmeldte forhold, skal anmeldelse om ændringerne være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 7 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Ændres regnskabsåret, finder 9, stk. 1, pkt., tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge bevis for ændringens lovlige vedtagelse. Ved enhver vedtægtsændring skal indsendes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse. Kapitel 6 Fælles bestemmelser om registrering, opkrævning af gebyr og offentliggørelse m.v. 18. De anmeldte oplysninger registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, medmindre det anmeldte er i strid med lovgivningen, med stiftelsesdokumentet eller vedtægterne m.v.

4 10. juli Nr Tilsvarende gælder for meddelelser m.v., der indgives med henblik på registrering eller offentliggørelse efter bestemmelser i lovgivningen. Stk. 2. Indeholder en anmeldelsesblanket ændringer i flere anmeldte forhold, kan registrering ske samlet eller særskilt for de enkelte forhold. Stk. 3. Enhver virksomhed får et registreringsnummer. Datoen for registreringen indføres i registeret. 19. Når registrering er sket, sendes bekræftelse på registreringen, udskrift af de registrerede oplysninger og for gebyrbelagte registreringer tillige gebyropkrævning til anmelderen efter de takster, som er fastsat i bilag 1. Stk. 2. Overskrides betalingsfristen, vil der blive pålagt rykkergebyr på det i bilag 1 anførte beløb til dækning af Erhvervsog Selskabsstyrelsens omkostninger i forbindelse med rykkerproceduren. Bliver registreringsgebyret med tillæg af rykkergebyr fortsat ikke betalt, oversendes gebyrkravet til inkasso. Stk. 3. I tilfælde af gebyrrestance vil der blive krævet forudbetaling af registreringsgebyr for nye anmeldelser, indtil gebyrrestancen er betalt. Stk. 4. Hvis en anmeldelse ikke fører til registrering, skal der ikke betales gebyr. Et eventuelt forudbetalt gebyr returneres. 20. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ikke ansvarlig for manglende eller fejlagtig registrering på grund af fejl som følge af anmelderens forhold, herunder forhold i forbindelse med elektronisk anmeldelse eller registrering via Webreg, og fejl ved datatransmissionen eller andre fejl, der skyldes ude fra kommende forstyrrelser og nedbrud eller andre forstyrrelser af styrelsens edb-system. 21. Registreringer, modtagelse af vurderingsberetninger, fusionsplaner, spaltningsplaner og erklæringer fra vurderingsmænd m.v., som i henhold til lovgivningen skal offentliggøres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, offentliggøres i Grønlandsposten og på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside Stk. 2. Registreringer m.v., som er offentliggjort i Grønlandsposten og på anses for at være kommet til tredjemands kundskab. Kapitel 7 og Registrering m.v. via Webreg 22. Enhver kan efter indgåelse af en aftale med Erhvervsog Selskabsstyrelsen på de i aftalen fastsatte vilkår, jf. dog stk. 2, få adgang til gebyrbelagte oplysninger og dokumenter. Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan bestemme, at brugeradgang til gebyrbelagte oplysninger og dokumenter, jf. bilag 2, via forudsætter betaling med elektroniske betalingsmidler. 23. Et aktie- eller et anpartsselskab, virksomheder, der er registreringspligtige i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, en erhvervsdrivende fond eller en af selskabet eller virksomheden bemyndiget person kan få adgang til at foretage registrering via Webreg, jf. 2, stk. 2, hvis selskabet eller den pågældende: 1) er accepteret af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som bruger, og 2) har indgået en aftale med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der regulerer de nærmere regler for brugen af Webreg, eller 3) benytter en af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen accepteret digital signatur. Stk. 2. I de aktieselskaber og anpartsselskaber, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, kan der ikke ske registrering via Webreg, jf. dog 25, stk. 5. Stk. 3. Stk. 1 gælder tilsvarende ved indsendelse af meddelelser til offentliggørelse via Webreg. 24. Registrering via Webreg kan foretages af stiftelser samt ændringer i allerede registrerede forhold i det omfang, styrelsen har udviklet edb-systemet til at håndtere registreringer via Webreg. Stk. 2. Inddateringer i Webreg skal foregå i overensstemmelse med, hvad der fremgår af Webreg systemet. 25. Indsendelse af meddelelser til offentliggørelse via Webreg kan ske i det omfang, styrelsen har udviklet edb-systemet til at håndtere sådanne indberetninger via Webreg. Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamling i selskaber, hvis aktier lyder på ihændehaveren, i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem, jf. 73, stk. 2, 3. pkt., i aktieselskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, skal ske via Webreg. Stk. 3. Offentliggørelse af selskabsoplysninger på andre sprog end dansk, jf. aktieselskabslovens 154, stk. 7, og anpartsselskabslovens 69, stk. 5, som sat i kraft for Grønland ved kongelige anordninger, skal ske via Webreg. Stk. 4. Inddateringer i Webreg skal foregå i overensstemmelse med, hvad der fremgår af Webreg systemet. Stk. 5. Aktieselskaber og anpartsselskaber, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, kan anvende Webreg til indsendelse af meddelelser til offentliggørelse, herunder indsendelse af indkaldelse til generalforsamling i selskaber, hvis aktier lyder på ihændehaveren. 26. Ved registrering og indberetninger via Webreg anvendes brugerens digitale signatur, medmindre Erhvervs- og Selskabsstyrelsen bestemmer andet. Stk. 2. Hvis styrelsen har begrundet formodning om, at der er sket eller vil ske misbrug af adgangen til registrering, indberetning eller offentliggørelse via Webreg, er styrelsen berettiget til med øjeblikkelig virkning at lukke brugerens adgang hertil.

5 10. juli Nr Kapitel 8 Fælles bestemmelser om offentlighed m.v. 27. Virksomhedsdokumenter, der findes i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, er offentligt tilgængelige. Dette gælder dog ikke følgende dokumenter: 1) Attester om personlige forhold. 2) Regnskaber, der i henhold til lov ikke er offentligt tilgængelige. 3) Visse dokumenter i sager vedrørende kapitaltab efter anpartsselskabslovens tidligere bestemmelse 52, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, og den tidligere anpartsselskabslovs 85 a, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning. 4) Oplysninger om erhvervsdrivende fondes forretningsmæssige og driftsmæssige forhold eller lignende, som styrelsen som fondsmyndighed er i besiddelse af efter 57, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for fonden, at oplysningen undtages fra aktindsigt, jf. 61, stk. 2, i lov om erhvervsdrivende fonde, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning. Stk. 2. For erhvervsdrivende fonde gælder bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., kun i det omfang, styrelsen bestemmer det, for: 1) De oplysninger, styrelsen pålægger revisor at give om fondens forhold efter 37 i lov om erhvervsdrivende fonde, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning. 2) Den beretning, granskningsmændene skal afgive efter 59, stk. 4, i lov om erhvervsdrivende fonde, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning. 28. Dokumenter, der er offentligt tilgængelige i Erhvervsog Selskabsstyrelsen, kan på forlangende gennemses i styrelsens ekspedition. Stk. 2. Udskrifter af registerets oplysninger om virksomheder og fotokopier eller aftryk af eventuelle mikrofilm af de dokumenter, der er offentligt tilgængelige, kan fås i styrelsen. Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan bestemme, at fotokopi eller aftryk af mikrofilm også kan tages ved selvbetjening af kopieringsapparater opstillet i styrelsen. Stk. 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan bestemme, at alle eller bestemte offentligt tilgængelige oplysninger om flere selskaber kan fås maskinelt efter særlig aftale eller i henhold til eventuelle af styrelsen fastsatte almindelige bestemmelser. Stk. 5. For de oplysninger, som er omfattet af stk. 1-4, og for brugen af betales gebyr efter taksterne i bilag 2. Gebyret opkræves efterfølgende, jf. dog 22, stk finder tilsvarende anvendelse. Kapitel 9 Fælles bestemmelser om klageadgang 29. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelser i medfør af denne bekendtgørelse kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 7 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Afgørelser truffet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som fondsmyndighed kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. 62, stk. 2, jf. 57, stk. 1, 1. pkt., i lov om erhvervsdrivende fonde, som sat i kraft for Grønland ved kongelige anordning. Kapitel 10 Foranstaltninger 30. Er anden foranstaltning ikke forskyldt efter kriminalloven, idømmes der bøde for misbrug af adgangen til at foretage elektronisk anmeldelse og registrering via Webreg, jf. 2, 4, 5 og 24, og misbrug af den digitale signatur, jf. 26. Kapitel 11 Ikrafttræden m.v. 31. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, den 10. juli 2008 OLE BLÖNDAL / Grethe Krogh Jensen

6 Bilag 1 Takster Registrerings- og årsgebyrer for registreringspligtige virksomheder For registrering af binavne udover 5 i et aktieselskab eller et anpartsselskab skal der betales et gebyr pr. binavn på kr., jf. 153, stk. 4, i aktieselskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, og 2, stk. 4, 3. pkt., i anpartsselskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning. I tilfælde af manglende betaling af registreringsgebyr vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr. For erhvervsdrivende fonde betales et årsgebyr på 1/10 promille af egenkapitalen, dog mindst 100 kr. og højst kr. Årsgebyret for fonde skal bl.a. dække modtagelse og bekendtgørelse af årsrapporter, administration af den omhandlede lovgivning og visse ikke særligt prissatte ydelser. Årsgebyret betales for et helt kalenderår ad gangen. Gebyret beregnes på grundlag af fondens egenkapital ifølge årsrapporten for det seneste regnskabsår. Det nedrundes til nærmeste hele kronebeløb. Årsgebyret forfalder 5 måneder efter et regnskabsårs udløb. 6

7 Gebyrer og takster for oplysninger og dokumenter m.v. Kopier af virksomhedsdokumenter, årsrapporter og andre regnskaber pr. bestilt ydelse 100,00 kr. Ekspres levering af en eller flere ydelser, ekspresgebyr 300,00 kr. Regnskabsside kopieret eller udskrevet i styrelsens ekspedition pr. side 4,00 kr. Tilmeldte brugere i CVR (www.cvr.dk): Årsrapporter og andre regnskaber i PDF-format 37,00 kr. Bekræftede udskrifter af følgende dokumenter Fuldstændig udskrift 400,00 kr. Sammenskrevet resume 300,00 kr. Tegningsudskrift 100,00 kr. Ekspres levering af en eller flere ydelser, ekspresgebyr 300,00 kr. Tilmeldte brugere i CVR (www.cvr.dk) Fuldstændig udskrift, ubekræftet og leveret pr. mail 200,00 kr. Sammenskrevet resume, ubekræftet og leveret pr. mail 100,00 kr. Tegningsudskrift, ubekræftet og leveret pr. mail 50,00 kr. Basisoplysninger: CVR-nr., navn, adresse m.v. 0,00 kr. Personsøgning med selskabstilknytning 8,00 kr. Udvidet personrapport 44,00 kr. Selskabsrapport 16,00 kr. Fuldstændig rapport 32,00 kr. For særlige attestationer, erklæringer m.v. betales efter regning. Bilag 2 7

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1)

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1) LBK nr 90 af 28/01/2009 Gældende (Varemærkeloven) Offentliggørelsesdato: 10-02-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Registrering

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Advokat Gorrissen Federspiel I artiklen redegøres for sikringsakterne ved pantsætning af kapitalandele, der ikke er udstedt gennem en værdipapircentral. I

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT Marts 2012 INDHOLD DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme Almindelige bestemmelser 9 Funktioner.

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø.

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Formål: Formålet med nærværende responsum er at fremkomme med en

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere