Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen"

Transkript

1 BEK nr 1476 af 11/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften BEK nr 3 af 02/01/2014 BEK nr 933 af 21/08/2014 BEK nr 1265 af 01/12/2014 BEK nr 1405 af 15/12/2014 BEK nr 243 af 10/03/2015 Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen I medfør af 1 a, stk. 1 og 2, 8 og 10, stk. 2, i lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervsstyrelsen, jf. lovbekendtgørelse nr af 14. oktober 2013, 8 a, stk. 1 og 2, 8 b, 12, stk. 2, 13, stk. 1 og 2, 350, stk. 2, og 367, stk. 4, i lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011, som ændret ved lov nr af 18. december 2012, 2, stk. 4, 5 a, 5 b, 12, stk. 2, 2. pkt., 13, stk. 2, 14, stk. 1, og 23, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr af 15. november 2013, 3 b, stk. 1 og 2, 56, stk. 3, 60, stk. 1-4, 61, stk. 3, og 63, stk. 6, i lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 19. maj 2010, som ændret ved lov nr af 18. december 2012, 156, stk. 1, i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 1. november 2013, 15, stk. 4, 23, stk. 1, og 336, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af 2. juli 2013, 68 i lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. december 2007, som ændret ved lov nr. 516 af 12. juni 2009, 11, stk. 1 og 3, 160, 161, stk. 6, 216 a, stk. 5, og 224 i lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 333 af 20. marts 2013, 136, stk. 7, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., 1 i lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 17. april 1997, 17, stk. 2, i lov om det europæiske selskab (SE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2006, 14, stk. 2, og 15, stk. 2, i lov nr. 454 af 22. maj 2006 om det europæiske andelsselskab (SCE-loven), som ændret ved lov nr. 516 af 12. juni 2009, 6 i lov om DSB, jf. lovbekendtgørelse nr af 12. oktober 2010, som ændret ved lov nr af 23. december 2012, 16 i lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. november 2011, 6 i lov nr. 529 af 26. maj 2010 om Naviair, og 5 i lov nr. 600 af 12. juni 2013 om Danpilot fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsens kapitel 2-8 og samt bilag 1-3 finder anvendelse på følgende virksomheder, som i henhold til lovgivningen skal anmeldes til registrering i Erhvervsstyrelsen: 1) Kapitalselskaber: a) Aktieselskaber. b) Anpartsselskaber, herunder iværksætterselskaber. c) Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber). 1

2 2) Virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, og som ikke er aktieselskaber, men som skal registreres efter reglerne om aktieselskaber: a) Spare- og andelskasser samt sammenslutninger af andelskasser. b) Investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, fåmandsforeninger, der er godkendt af Finanstilsynet, ikkegodkendte fåmandsforeninger samt SIKAV er m.v. c) Tværgående pensionskasser. d) Gensidige forsikringsselskaber, bortset fra selskaber omfattet af 301 i lov om finansiel virksomhed. e) Firmapensionskasser. f) Sparevirksomheder. 3) Virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. 4) Erhvervsdrivende fonde. 5) Europæiske økonomiske firmagrupper. 6) SCE-selskaber. 7) SE-selskaber. 8) DSB. 9) Energinet.dk. 10) Naviair. 11) Professionelle foreninger, jf. 147, stk. 1, i lov om investeringsforeninger m.v. 12) Kapitalforeninger. Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitel 2 og finder anvendelse på registreringer, som foretages i Erhvervsstyrelsen i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen. Endvidere finder bilag 2 anvendelse på værdipapirfonde. Kapitel 2 Fælles bestemmelser om registrering og offentlighed Registrering samt offentliggørelse af indkaldelser m.v. via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på for selskaber m.v. 2. Et aktie- eller et anpartsselskab, herunder et iværksætterselskab, en virksomhed, der er registreringspligtig efter lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, en erhvervsdrivende fond, en virksomhed, som er indberetningspligtig efter bekendtgørelsen om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove eller en person, som er bemyndiget af selskabet eller virksomheden, kan få adgang til at foretage registrering, indberetning eller offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens it-system via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på for selskaber m.v., jf. denne bekendtgørelses 3 og 4, hvis selskabet eller den pågældende: 1) er accepteret af Erhvervsstyrelsen som bruger, og 2) har indgået en aftale med Erhvervsstyrelsen, der regulerer de nærmere regler for brugen af selvregistreringsløsningen, eller 3) benytter en digital signatur eller NemID, som er accepteret af Erhvervsstyrelsen. Stk. 2. Er anmelder en virksomhed, skal anmelders CVR-nummer anføres i anmeldelsen. Stk. 3. Hvis der er tale om anmeldelse om oprettelse af en virksomhed for andre, skal anmelder bekræfte at være enten advokat, godkendt revisor eller optaget i HVL-registeret. 3. Stiftelser og ændringer i allerede registrerede oplysninger, som er registreret efter reglerne i selskabslovgivningen, kan registreres via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på for selskaber m.v. i det omfang, Erhvervsstyrelsen har udviklet it-systemet til at håndtere den pågældende type registrering for den pågældende virksomhedstype via selvregistreringsløsningen, jf. dog stk. 2. Det 2

3 samme gælder ændringer i allerede registrerede oplysninger, som er registreret efter reglerne i skatte- og afgiftslovgivningen. Oplysning herom offentliggøres på hjemmesiden Stk. 2. SE-selskaber, SCE-selskaber og kapitalforeninger samt selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, må ikke anvende Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på for selskaber m.v. til registrering af stiftelser og ændringer i allerede registrerede forhold, som er registreret efter reglerne i selskabslovgivningen. 4. Offentliggørelse af meddelelser og erklæringer m.v. via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på for selskaber m.v. kan ske i det omfang, Erhvervsstyrelsen har udviklet it-systemet til at håndtere den pågældende type meddelelser via selvregistreringsløsningen. Oplysning herom offentliggøres på hjemmesiden Stk. 2. Selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, kan uanset 3, stk. 2, anvende Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på for selskaber m.v. til indsendelse af meddelelser og erklæringer m.v. til offentliggørelse, jf. stk. 1. Stk. 3. Offentliggørelse af selskabsoplysninger på andre sprog end dansk, jf. selskabslovens 13, stk. 2, skal ske via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på for selskaber m.v. 5. Registrering, indberetning eller offentliggørelse via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på for selskaber m.v., jf. 3 og 4, skal foregå i overensstemmelse med, hvad der fremgår af selvregistreringssystemet. Stk. 2. Ved registrering, indberetning eller offentliggørelse via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på for selskaber m.v. anvendes brugerens digitale signatur eller NemID, medmindre Erhvervsstyrelsen bestemmer andet. Stk. 3. Hvis styrelsen har begrundet formodning om, at der er sket eller vil ske misbrug af adgangen til registrering, indberetning eller offentliggørelse via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på for selskaber m.v., er styrelsen berettiget til med øjeblikkelig virkning at lukke brugerens adgang hertil. Indsendelse af anmeldelse til registrering 6. Hvor anmelder ikke selv forestår registreringen i Erhvervsstyrelsens it-system via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på for selskaber m.v., skal anmeldelse af virksomheder foretages på Erhvervsstyrelsens anmeldelsesblanketter. Stk. 2. Anmeldelsen og den dokumentation, som skal indsendes sammen med anmeldelsen, kan indsendes elektronisk. Stk. 3. Indeholder en anmeldelsesblanket ændringer i flere anmeldte forhold, kan registrering ske samlet eller særskilt for de enkelte forhold. Ansvar for registreringen m.v. via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på for selskaber m.v. og ansvar for den indsendte anmeldelse 7. Virksomheden bemyndiger anmelderen til at optræde som fuldmægtig på virksomhedens vegne i forhold til Erhvervsstyrelsen og til at foretage registreringen i Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på for selskaber m.v. eller til at underskrive anmeldelsen af forhold, som skal registreres efter selskabslovgivningen. Stk. 2. Ved anmeldelse af forhold, som skal registreres efter skatte- og afgiftslovgivningen, skal anmeldelsen underskrives af de tegningsberettigede for virksomheden eller af en person, som virksomheden har givet fuldmagt hertil. 3

4 8. En anmelder, der registrerer et forhold i Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på for selskaber m.v. eller indsender anmeldelse herom til registrering i Erhvervsstyrelsens itsystem, indestår for, at registreringen eller anmeldelsen er lovligt foretaget, herunder at der foreligger behørig fuldmagt, og at dokumentationen i forbindelse med indberetningen, registreringen eller anmeldelsen er gyldig. Stk. 2. Styrelsen kan kræve, at der indsendes bevis for, at registreringen via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på for selskaber m.v. eller anmeldelsen er lovligt foretaget, jf. 17 i selskabsloven, 15 c i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og 5, stk. 2 og 57, stk. 3, og 60, stk. 4, i lov om erhvervsdrivende fonde og 2 i lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervsstyrelsen. Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder tilsvarende ved offentliggørelse af meddelelser m.v. via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på for selskaber m.v., jf. denne bekendtgørelses 4. Sprogkrav 9. De oplysninger, som registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, skal være på dansk. Stk. 2. De dokumenter, der efter selskabslovgivningen skal tilknyttes en registrering via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på for selskaber m.v. eller vedlægges som bilag til en anmeldelse, der indsendes til registrering, eller som skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. 37, skal være på dansk, norsk eller svensk, jf. dog stk Stk. 3. For kapitalselskaber skal de dokumenter, som er nævnt i bilag 1, være på dansk, norsk eller svensk. For kapitalselskaber kan øvrige dokumenter, der tilknyttes en registrering via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på for selskaber m.v. eller vedlægges som bilag til en anmeldelse, der indsendes til registrering efter reglerne i selskabslovgivningen, eller som skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, være på engelsk. Stk. 4. For filialer af udenlandske kapitalselskaber kan de dokumenter, som skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, være på dansk, norsk, svensk eller engelsk. Selskabets formål og tegningsregel skal dog være på dansk med henblik på registrering. Stk. 5. Styrelsen kan forlange en autoriseret oversættelse til dansk af alle de dokumenter, som tilknyttes via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på for selskaber m.v. eller som indsendes til styrelsen, jf. stk Registreringsbevis og gebyr for registrering 10. Når registrering er sket, sendes bekræftelse på registreringen og udskrift af de registrerede oplysninger. Stk. 2. For gebyrbelagte registreringer sendes gebyropkrævning til anmelderen, der er gebyrpligtig over for Erhvervsstyrelsen efter de takster, som er fastsat i bilag 2. Stk. 3. Betaling af registreringsgebyr skal ske via de af Erhvervsstyrelsen udsendte betalingsopkrævninger eller ved overførsel til en af styrelsen anvist bankkonto. Styrelsen forbeholder sig ret til at afvise anden form for indbetaling, f.eks. indbetaling i checks eller kontanter. Stk. 4. Overskrides betalingsfristen, vil der blive pålagt rykkergebyr på det i bilag 2 anførte beløb til dækning af Erhvervsstyrelsens omkostninger i forbindelse med rykkerproceduren. Bliver registreringsgebyret med tillæg af rykkergebyr fortsat ikke betalt, oversendes gebyrkravet til inkasso. Stk. 5. I tilfælde af gebyrrestance vil der blive krævet forudbetaling af registreringsgebyr for nye anmeldelser, indtil gebyrrestancen er betalt. Stk. 6. Hvis en anmeldelse ikke fører til registrering, skal der ikke betales gebyr. Et eventuelt forudbetalt gebyr returneres. 4

5 11. Erhvervsstyrelsen kan udstede dokumenter i medfør af selskabsloven eller regler udstedt i medfør heraf med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller med digital signatur eller Nem- ID, der sikrer en entydig identifikation af den person, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen udsender nedenstående digitalt generede skrivelser alene med angivelse af styrelsen som afsender: 1) Kvitteringer for foretagne registreringer. 2) Tegningsudskrifter. 3) Sammenskrevet resumeer. 4) Fuldstændige udskrifter. 5) Tvangsopløsningsbreve. Stk. 3. Dokumenter, hvorved der kvitteres, rykkes eller foretages andre sagsbehandlingsskridt, der ikke er væsentlige, kan udsendes alene med angivelse af Erhvervsstyrelsen som afsender. Offentlighed 12. Registreringer, modtagelse af vurderingsberetninger, fusionsplaner, spaltningsplaner, erklæringer fra vurderingsmænd og ledelseserklæringer m.v., som efter reglerne i selskabslovgivningen skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, offentliggøres på Erhvervsstyrelsens hjemmeside Det samme gælder for registreringer, som er foretaget efter reglerne i skatte- og afgiftslovgivningen. Stk. 2. Registreringer m.v. efter reglerne i selskabslovgivningen, som er offentliggjort på anses for at være kommet til tredjemands kundskab. 13. Virksomhedsdokumenter, der findes i Erhvervsstyrelsen, er offentligt tilgængelige. Dette gælder dog ikke dokumenter, som er undtaget fra offentlighed efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder følgende dokumenter: 1) Attester om personlige forhold. 2) Regnskaber, der i henhold til lov ikke er offentligt tilgængelige. 3) Oplysninger om erhvervsdrivende fondes forretningsmæssige og driftsmæssige forhold eller lignende, som styrelsen som fondsmyndighed er i besiddelse af efter 57, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for fonden, at oplysningen undtages fra aktindsigt, jf. lovens 61, stk. 2, jf. offentlighedslovens 30. Stk. 2. For erhvervsdrivende fonde gælder bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., kun i det omfang, styrelsen bestemmer det, for: 1) De oplysninger, styrelsen pålægger revisor at give om fondens forhold efter 37 i lov om erhvervsdrivende fonde. 2) Den beretning, granskningsmændene skal afgive efter 59, stk. 4, i lov om erhvervsdrivende fonde, jf. forvaltningslovens 14, stk. 1, nr Dokumenter, der er offentligt tilgængelige i Erhvervsstyrelsen, kan på forlangende gennemses i styrelsens ekspedition. Stk. 2. Udskrifter af registerets oplysninger om virksomheder og fotokopier eller aftryk af eventuelle mikrofilm af de dokumenter, der er offentligt tilgængelige, kan fås ved henvendelse til styrelsen. Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at fotokopi eller aftryk af mikrofilm også kan tages ved selvbetjening af kopieringsapparater opstillet i styrelsen. Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at alle eller bestemte offentligt tilgængelige oplysninger om flere selskaber kan fås maskinelt efter særlig aftale eller i henhold til eventuelle af styrelsen fastsatte almindelige bestemmelser. Stk. 5. For de oplysninger, som er omfattet af stk. 1-4, og for brugen af betales gebyr efter taksterne i bilag 3. Gebyret opkræves efterfølgende, jf. dog stk. 6, 2. pkt. 10, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse. 5

6 Stk. 6. Enhver kan efter indgåelse af en aftale med Erhvervsstyrelsen på vilkår, som er fastsat i aftalen, få adgang til s gebyrbelagte oplysninger og dokumenter. Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at brugeradgang til gebyrbelagte oplysninger og dokumenter, jf. bilag 3, via forudsætter betaling med elektroniske betalingsmidler. Kapitel 3 Registrering af kapitalselskaber og anmeldelse til registrering af selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet Stiftelse 15. Registrering via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på for selskaber m.v. eller anmeldelse til registrering af stiftelse af et kapitalselskab skal mindst angive: 1) Selskabets navn og eventuelle binavne. 2) Selskabets adresse og hjemstedskommune. 3) Selskabets stiftelsesdato og formål. 4) Selskabets regnskabsår og første regnskabsperiode. 5) Selskabskapitalens størrelse og indbetalingsmåde, størrelsen af den indbetalte kapital, hvis kun en del af selskabskapitalen er indbetalt, jf. selskabslovens 40, stk. 2, og størrelsen af et eventuelt overkursbeløb. 6) Fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog 16, stk. 5, eller CVR-nummer og adresse for stiftere, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og suppleanter for disse. Hvis stifter er et udenlandsk selskab, skal det oplyses, hvilket selskabsregister selskabet er registreret i, og registreringsnummeret. 7) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog 16, stk. 5, eller CVR-nummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere. 8) For partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) oplysning om de fuldt ansvarlige deltageres fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog 16, stk. 5, eller CVR-nummer, adresse og størrelsen af den enkelte deltagers eventuelle indskud. Stk. 2. Stk. 1 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på anmeldelse om stiftelse af selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, jf. dog 3, stk. 2, idet registrering via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på for selskaber m.v. ikke må finde sted for disse virksomheder. Stk. 3. For investeringsforeninger, SIKAV er, specialforeninger og godkendte fåmandsforeninger skal tillige oplyses depotselskabets og dets eventuelle investeringsforvaltningsselskabs navn, binavn, CVRnummer og adresse. 16. Med registreringen via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på for selskaber m.v. eller den indsendte anmeldelse skal følge: 1) Stiftelsesdokumentet, herunder selskabets vedtægter, og eventuelle andre dokumenter, som er oprettet i forbindelse med stiftelsen. 2) Dokumentation for indbetaling af selskabskapitalen, jf. stk. 2 og 3. 3) For partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) oplysning om de fuldt ansvarlige deltageres fulde navn, funktion i selskabet, adresse og eventuelle indskud. Stk. 2. Som dokumentation for kontant indbetaling af selskabskapitalen, jf. dog stk. 3, kan anvendes: 1) Bankbilag, der viser, at kapitalen inklusiv evt. overkurs er indsat på en konto tilhørende kapitalselskabet under stiftelse. Udskrift fra netbank udgør ikke tilstrækkelig dokumentation. 2) Udtog af advokats klientkonto, hvoraf det fremgår, at kapitalen er bogført i en advokats bogholderi på det pågældende kapitalselskab under stiftelse. 6

7 3) Erklæring fra en advokat om, at kapitalen er indsat på advokatens bankkonto eller klientkonto tilhørende kapitalselskabet. 4) Erklæring fra en godkendt revisor om, at kapitalen er indsat på en bankkonto tilhørende selskabet eller foreligger som kassebeholdning. Stk. 3. Iværksætterselskaber, der stiftes med en selskabskapital på kr. eller mindre, kan som dokumentation for kontant indbetaling af selskabskapitalen indsende en erklæring fra stifterne om, at kapitalen er til stede. Stk. 4. Ved indbetaling af selskabskapitalen i andre værdier end kontanter skal vurderingsberetning med eventuel åbningsbalance, jf. selskabslovens 36, eller ledelseserklæring med eventuel åbningsbalance, jf. selskabslovens 38, stk. 3, tilknyttes en registrering via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på for selskaber m.v. eller vedlægges som bilag til en anmeldelse. Stk. 5. For personer, som ikke har dansk CPR-nummer, jf. 15, stk. 1, nr. 6 og 7, skal der sammen med anmeldelsen indsendes kopi af pas eller entydigt identifikationsnummer fra nationalt identifikationskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, samt oplysning om fødselsdato og statsborgerskab ved fødslen. Hvis registreringen foretages via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på for selskaber m.v., indtastes pasnummer eller identitetskortnummer, jf. 1. pkt. Stk. 6. Hvis stifter er et udenlandsk selskab, skal der medsendes dokumentation for registrering af selskabet i hjemlandet. Stk. 7. Stk. 1-2 og 4-5 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på anmeldelse om stiftelse af selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, jf. dog 3, stk. 2, idet registrering via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på for selskaber m.v. ikke må finde sted for disse virksomheder. Oprettelse af filial af udenlandsk kapitalselskab 17. Anmeldelse om oprettelse af en filial af et udenlandsk kapitalselskab skal mindst angive: 1) Det udenlandske selskabs navn, retlige form og hjemsted, eventuelt register og registreringsnummer for selskabet i hjemlandet, selskabets formål, dets tegnede kapital og regnskabsår. 2) Filialens navn, adresse og formål. 3) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, og adresse for de tegningsberettigede i det udenlandske selskab og for filialbestyrerne. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge: 1) Officielt bevis, der højst må være 3 måneder gammelt, for at det udenlandske selskab er lovligt bestående i hjemlandet. 2) Det udenlandske selskabs stiftelsesdokument og vedtægter, hvis selskabet har hjemsted uden for EUog EØS-landene. 3) Filialbestyrernes fuldmagt. 4) For kapitalselskaber med hjemsted udenfor EU- og EØS-landene officielt bevis fra vedkommende selskabs hjemland, som dokumenterer, at et dansk selskab med samme formål som den anmeldte filial kan drive virksomhed i det pågældende land gennem en filial. Stk. 3. For filialbestyrere, jf. stk. 1, nr. 3, som ikke har dansk CPR-nummer, finder 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse. Ændringer i registrerede forhold 18. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal registreringen af ændringerne via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på for selskaber m.v. eller anmeldelse om ændringerne være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. 7

8 Stk. 2. Anmeldelse om ændring af regnskabsår skal være modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som ønskes ændret, dog senest 5 måneder efter omlægningsperiodens udløb. Fristen for statslige aktieselskaber og kapitalselskaber, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land, er dog 4 måneder. Modtages anmeldelsen efter udløbet af fristen i 1. eller 2. pkt., nægtes registrering, jf. årsregnskabslovens 15, stk. 4. Stk. 3. Ved kapitalforhøjelse i andre værdier end kontanter finder 16, stk. 4, tilsvarende anvendelse. Stk. 4. Ved kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejerne ved udlodning af andre værdier end kontanter skal der med registreringen via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på for selskaber m.v. eller den indsendte anmeldelse følge en eventuel ledelseserklæring, jf. selskabslovens 190, stk. 2. Stk. 5. Ved beslutning om kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejerne eller henlæggelse til en særlig reserve, skal vedtægterne, der følger med registreringen eller anmeldelsen, jf. stk. 7, indeholde oplysning om selskabskapitalens størrelse efter kapitalnedsættelsen. Hvis kapitalnedsættelsen ikke gennemføres, skal dette registreres eller anmeldes, jf. selskabslovens 193, stk. 2, og vedtægterne, der følger med registreringen eller anmeldelsen heraf, jf. stk. 7, skal indeholde oplysning om selskabskapitalens størrelse. Stk. 6. Hvis et kapitalselskab, som er registreret med delvist indbetalt kapital, ikke længere har udestående kapital, skal der gives meddelelse herom til Erhvervsstyrelsen. Stk. 7. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. Ved enhver vedtægtsændring skal der tilknyttes eller indsendes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse. Stk. 8. Stk. 1-5 og 7 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på anmeldelse, jf. 7, om ændring af vedtægter eller registrerede forhold for selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, jf. dog 3, stk. 2, idet registrering via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på for selskaber m.v. ikke må finde sted for disse virksomheder. Likvidation 19. Anmeldelse af et kapitalselskabs beslutning om at træde i likvidation, jf. selskabslovens 220, skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at generalforsamlingen har truffet beslutning herom. Anmeldelsen skal vedlægges: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift). 20. Anmeldelse om endelig likvidation af et kapitalselskab skal ske senest 2 uger efter, at der er truffet beslutning om endelig likvidation af selskabet. Anmeldelsen skal vedlægges: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift) 2) Afsluttende likvidationsregnskab samt eventuel årsrapport for afsluttede regnskabsår. Genoptagelse m.v. 21. Anmeldelse om genoptagelse af et kapitalselskab, som er under tvangsopløsning, jf. selskabslovens 232, skal mindst angive: 1) Fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, og adresse for bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og suppleanter for disse. 2) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, eller CVR-nummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse. 2) Nye daterede og ajourførte vedtægter, hvis vedtægterne er ændret i forbindelse med beslutningen om genoptagelse. 8

9 3) Erklæring udarbejdet af en vurderingsmand, jf. selskabslovens 37, om at kapitalen er til stede på tidspunktet for beslutningen om at genoptage selskabet, og at der ikke er ydet lån til selskabsdeltagere i strid med selskabslovens 210, stk. 1. 4) Manglende årsrapport, der skulle have været indsendt inden anmeldelsestidspunktet. 5) Dokumentation for at en eventuel likvidator, som er udnævnt af skifteretten, giver samtykke til genoptagelsen. Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, som ikke har dansk CPR-nummer, finder 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse. 22. Ved anmeldelse om genregistrering af en filial af et udenlandsk kapitalselskab, som er blevet slettet i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. selskabslovens 350, skal der indsendes dokumentation for, at de forhold, der har ført til sletningen, ikke længere foreligger. Hvis filialen er blevet slettet som følge af manglende indsendelse af årsrapport, jf. selskabslovens 350, stk. 1, nr. 3, skal årsrapporter for den pågældende periode indsendes. Statslige aktieselskaber og selskaber, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked 23. Aktieselskaber har pligt til at meddele Erhvervsstyrelsen, når de omfattes af reglerne for statslige aktieselskaber, og når de ikke længere er omfattet af disse regler. Stk. 2. Kapitalselskaber har pligt til at meddele Erhvervsstyrelsen, når deres kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optages eller ikke længere er optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land. National fusion 24. Erhvervsstyrelsen skal, jf. selskabslovens 244, stk. 1, senest 4 uger efter en eventuel fusionsplans underskrivelse have modtaget en kopi af fusionsplanen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Hvis de deltagende selskaber har udnyttet muligheden for at fravælge fusionsplan i en fusion, hvor der alene deltager anpartsselskaber, jf. selskabslovens 237, stk. 2, skal dette meddeles Erhvervsstyrelsen med angivelse af de deltagende selskabers navne og CVR-numre. Stk. 3. Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens 242, 1. pkt., skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Hvis muligheden for at fravælge vurderingsmandserklæring efter selskabslovens 242, 2. pkt., er udnyttet, skal dette meddeles Erhvervsstyrelsen med angivelse af navne og CVR-numre på de selskaber, som deltager i fusionen. 25. Beslutningen om at gennemføre en fusion skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift). 2) Daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse, hvis vedtægterne for de deltagende selskaber er ændret som følge af fusionen. 3) Daterede vedtægter for eventuelle nye selskaber, der opstår som led i fusionen. 4) Følgende dokumenter skal endvidere medsendes, medmindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er indsendt sammen med fusionsplanen eller meddelelsen om fravalg af fusionsplan: a) Fusionsredegørelse, jf. selskabslovens 238. b) Mellembalance, jf. selskabslovens 239. c) Vurderingsberetning, jf. selskabslovens 240. d) Vurderingsmandsudtalelse om den påtænkte fusion, herunder en eventuel fusionsplan, jf. selskabslovens 241. Stk. 3. Beslutning om gennemførelse af en fusion må tidligst træffes 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse, jf. selskabslovens 244, stk. 5, af modtagelsen af oplysninger om den påtænkte fusion, jf. 9

10 dog stk. 4. Hvis vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling er fravalgt, kan beslutningen om at gennemføre fusionen tidligst træffes 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af fravalget af erklæringen. Stk. 4. Hvis der er tale om en fusion, hvor der alene deltager anpartsselskaber, og hvis vurderingsmændene i deres erklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens 242, finder, at kreditorerne i det enkelte anpartsselskab er tilstrækkeligt sikrede efter fusionen, kan anpartshaverne i enighed beslutte at fravige fristen efter stk. 3, 1. pkt. Grænseoverskridende fusion 26. Ved en grænseoverskridende fusion skal der som bilag til en fusionsplan indsendes følgende oplysninger om de deltagende selskaber, der ikke hører under dansk ret, medmindre oplysningerne fremgår af fusionsplanen: 1) Selskabernes form, navn, adresse og hjemsted. 2) Hvilke selskabsregistre de deltagende selskaber er registeret i samt registreringsnumrene i registrene. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen skal senest 4 uger efter fusionsplanens underskrivelse have modtaget en kopi af fusionsplanen for de bestående danske deltagende selskaber. Stk. 3. Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens 277, 1. pkt., skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Hvis muligheden for at fravælge vurderingsmandserklæring efter selskabslovens 277, 2. pkt., er udnyttet, skal dette meddeles Erhvervsstyrelsen med angivelse af navne og CVR-numre på de selskaber, som deltager i fusionen. 27. Beslutning om gennemførelse af en grænseoverskridende fusion må for de deltagende danske selskaber tidligst træffes 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af modtagelsen af oplysninger om den påtænkte fusion. Hvis vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling er fravalgt, kan beslutningen om at gennemføre fusionen tidligst træffes 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af fravalget af erklæringen. Stk. 2. Som bilag til en anmeldelse om gennemførelse af en grænseoverskridende fusion, hvor det fortsættende selskab skal høre under dansk ret, skal mindst vedlægges: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift). 2) Erklæring fra selskabets centrale ledelsesorgan om, at betingelserne i selskabslovens 286 er opfyldt. 3) Myndighedsattester, jf. selskabslovens 289, stk. 3. 4) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan i det fortsættende selskab om, at medarbejdernes medbestemmelse i det fortsættende selskab er i overensstemmelse med reglerne om medarbejdernes medbestemmelse ved grænseoverskridende fusion i selskabsloven, hvis bestemmelserne herom finder anvendelse. Stk. 3. Følgende dokumenter skal endvidere medsendes som bilag til anmeldelsen om gennemførelsen af en grænseoverskridende fusion, medmindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er indsendt sammen med fusionsplanen: 1) Fusionsredegørelse, jf. selskabslovens ) Mellembalance, jf. selskabslovens ) Vurderingsberetning, jf. selskabslovens ) Vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen, jf. selskabslovens 276. Stk. 4. Hvis generalforsamlingen har gjort beslutningen om vedtagelsen af den grænseoverskridende fusion betinget af, at generalforsamlingen efterfølgende godkender de fastlagte retningslinjer for medarbejdernes medbestemmelse, jf. selskabslovens 284, skal der endvidere vedlægges dokumentation for, at denne efterfølgende godkendelse har fundet sted. 10

11 Stk. 5. Hvis der er tale om en egentlig fusion, hvor det fortsættende selskab skal høre under dansk ret, og hvor ingen af de øvrige deltagende selskaber henhører under dansk ret, skal fusionsplanen endvidere vedlægges anmeldelse om gennemførelsen af den grænseoverskridende fusion. 28. Som bilag til en anmeldelse om gennemførelse af en grænseoverskridende fusion, hvor det fortsættende selskab ikke skal høre under dansk ret, skal mindst vedlægges: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift). 2) Erklæring fra ledelsen om, at betingelserne i selskabslovens 286 er opfyldt. 3) Erklæring fra ledelsen i det fortsættende selskab om, at medarbejdernes medbestemmelse i det fortsættende selskab er i overensstemmelse med reglerne om medarbejdernes medbestemmelse ved grænseoverskridende fusion i selskabsloven, såfremt bestemmelserne herom finder anvendelse. National spaltning 29. Erhvervsstyrelsen skal, jf. selskabslovens 262, stk. 1, senest 4 uger efter en eventuel spaltningsplans underskrivelse have modtaget en kopi af spaltningsplanen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Hvis de deltagende selskaber har udnyttet muligheden for at fravælge spaltningsplan i en spaltning, hvor der alene deltager anpartsselskaber, jf. selskabslovens 255, stk. 2, skal dette meddeles Erhvervsstyrelsen med angivelse af de deltagende selskabers navne og CVR-numre. Stk. 3. Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens 260, 1. pkt., skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Hvis muligheden for at fravælge vurderingsmandserklæring efter selskabslovens 260, 2. pkt., er udnyttet, skal dette meddeles Erhvervsstyrelsen med angivelse af navne og CVR-numre på de selskaber, som deltager i spaltningen. 30. Beslutningen om at gennemføre en spaltning skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift). 2) Daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse, hvis vedtægterne for de deltagende selskaber er ændret som følge af spaltningen. 3) Daterede vedtægter for eventuelle nye selskaber, der opstår som led i spaltningen. 4) Følgende dokumenter skal endvidere medsendes, medmindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er indsendt sammen med spaltningsplanen eller meddelelsen om fravalg af spaltningsplan: a) Spaltningsredegørelse, jf. selskabslovens 256. b) Mellembalance, jf. selskabslovens 257. c) Vurderingsberetning, jf. selskabslovens 258. d) Vurderingsmandsudtalelse om den påtænkte spaltning, herunder en eventuel spaltningsplan, jf. selskabslovens 259. Stk. 3. Beslutning om gennemførelse af en spaltning må tidligst træffes 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse, jf. selskabslovens 262, stk. 5, af modtagelsen af oplysninger om den påtænkte spaltning, jf. dog stk. 4. Hvis vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling er fravalgt, kan beslutningen om at gennemføre spaltningen tidligst træffes 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af fravalget af erklæringen. Stk. 4. Hvis der er tale om en spaltning, hvor der alene deltager anpartsselskaber, og hvis vurderingsmændene i deres erklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens 260, finder, at kreditorerne i det enkelte anpartsselskab er tilstrækkeligt sikrede efter spaltningen, kan anpartshaverne i enighed beslutte at fravige fristen efter stk. 3, 1. pkt. 11

12 Grænseoverskridende spaltning 31. Ved en grænseoverskridende spaltning skal der som bilag til en spaltningsplan indsendes følgende oplysninger om de deltagende selskaber, der ikke hører under dansk ret: 1) Selskabernes form, navn, adresse og hjemsted. 2) Hvilke selskabsregistre de deltagende selskaber er registeret i samt registreringsnumrene i registrene. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen skal senest 4 uger efter spaltningsplanens underskrivelse have modtaget en kopi af spaltningsplanen for de bestående danske deltagende selskaber. Stk. 3. Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens 297, 1. pkt., skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Hvis muligheden for at fravælge vurderingsmandserklæring efter selskabslovens 297, 2. pkt., er udnyttet, skal dette meddeles Erhvervsstyrelsen med angivelse af navne og CVR-numre på de selskaber, som deltager i spaltningen. 32. Beslutning om at gennemføre en grænseoverskridende spaltning må for de deltagende danske selskaber tidligst træffes 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af modtagelsen af oplysninger om den påtænkte spaltning. Hvis vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling er fravalgt, kan beslutningen om at gennemføre spaltningen tidligst træffes 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af fravalget af erklæringen. Stk. 2. Som bilag til en anmeldelse om gennemførelse af en grænseoverskridende spaltning, hvor det modtagende selskab skal høre under dansk ret, skal mindst vedlægges følgende, medmindre oplysningerne fremgår af spaltningsplanen: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift). 2) Erklæring fra selskabets centrale ledelsesorgan om, at betingelserne i selskabslovens 306 er opfyldt. 3) Myndighedsattester, jf. selskabslovens 309, stk. 3. 4) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan i det modtagende selskab om, at medarbejdernes medbestemmelse i det modtagende selskab er i overensstemmelse med reglerne om medarbejdernes medbestemmelse ved grænseoverskridende spaltning i selskabsloven, hvis bestemmelserne herom finder anvendelse. 5) Dokumentation for opfyldelse af betingelserne i selskabslovens 291, stk. 2. Stk. 3. Følgende dokumenter skal endvidere medsendes som bilag til anmeldelsen om gennemførelsen af en grænseoverskridende spaltning, medmindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er indsendt sammen med spaltningsplanen: 1) Spaltningsredegørelse, jf. selskabslovens ) Mellembalance, jf. selskabslovens ) Vurderingsberetning, jf. selskabslovens ) Vurderingsmandsudtalelse om spaltningsplanen, jf. selskabslovens 296. Stk. 4. Hvis generalforsamlingen har gjort beslutningen om vedtagelsen af den grænseoverskridende spaltning betinget af, at generalforsamlingen efterfølgende godkender de fastlagte retningslinjer for medarbejdernes medbestemmelse, jf. selskabslovens 304, skal der endvidere vedlægges dokumentation for, at denne efterfølgende godkendelse har fundet sted. Stk. 5. Hvis der er tale om spaltning, hvor der opstår et eller flere nye modtagende selskaber, som skal høre under dansk ret, og hvor ingen af de bestående deltagende selskaber henhører under dansk ret, skal spaltningsplanen endvidere vedlægges anmeldelse om gennemførelsen af den grænseoverskridende spaltning. 33. Som bilag til en anmeldelse om gennemførelse af en grænseoverskridende spaltning, hvor det modtagende selskab ikke skal høre under dansk ret, skal mindst vedlægges: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift). 2) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan om, at betingelserne i selskabslovens 306 er opfyldt. 12

13 3) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan i det modtagende selskab om, at medarbejdernes medbestemmelse i det modtagende selskab er i overensstemmelse med reglerne om medarbejdernes medbestemmelse ved grænseoverskridende spaltning i selskabsloven, såfremt bestemmelserne herom finder anvendelse. Grænseoverskridende flytning af hjemsted 34. Ved en grænseoverskridende flytning af hjemsted til et andet EU/EØS-land, jf. selskabslovens 318 b, skal Erhvervsstyrelsen senest 4 uger efter flytteplanens underskrivelse have modtaget en kopi af flytteplanen. Overskrides fristen, kan offentliggørelse ikke finde sted. Stk. 2. Vurderingsmandsudtalelse om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens 318 d, stk. 1, 1. pkt., skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Hvis muligheden for at fravælge vurderingsmandserklæring efter selskabslovens 318 d, stk. 1, 2. pkt., er udnyttet, skal dette meddeles Erhvervsstyrelsen med angivelse af navn og CVR-nummer på det kapitalselskab, der skal flytte hjemsted. 35. Beslutning om gennemførelse af en flytning af et kapitalselskabs hjemsted til et andet EU/EØSland må tidligst træffes 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af den påtænkte flytning. Hvis vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling er fravalgt, kan beslutningen om flytning tidligst træffes 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse om fravalget af erklæringen. Stk. 2. Som bilag til en anmeldelse om grænseoverskridende flytning af hjemsted skal mindst vedlægges: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift). 2) Erklæring fra selskabets centrale ledelsesorgan om at betingelserne i selskabslovens 318 k er opfyldt. 3) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan om, at medarbejdernes medbestemmelse er i overensstemmelse med reglerne om medarbejdernes medbestemmelse i selskabsloven, hvis bestemmelserne herom finder anvendelse. Stk. 3. Følgende dokumenter skal endvidere medsendes som bilag til anmeldelsen om grænseoverskridende flytning af hjemsted, medmindre dokumenterne ikke udarbejdes, eller de er indsendt sammen med flytteplanen: 1) Flytteredegørelse, jf. selskabslovens 318 c. Stk. 4. Hvis generalforsamlingen har gjort beslutningen om vedtagelsen af den grænseoverskridende flytning af hjemsted betinget af, at generalforsamlingen efterfølgende godkender de fastlagte retningslinjer for medarbejdernes medbestemmelse, jf. selskabslovens 318 j, skal der endvidere vedlægges dokumentation for, at denne efterfølgende godkendelse har fundet sted. 36. Som bilag til en anmeldelse om en grænseoverskridende flytning til Danmark, jf. selskabslovens 318 n, skal vedlægges en attest fra den kompetente myndighed i det land, hvor kapitalselskabet hidtil har haft hjemsted om, at alle de handlinger og formaliteter, der skal opfyldes forud for flytningen, er afsluttet, og at den udenlandske myndighed vil registrere flytningen af hjemsted. Offentliggørelse af visse indkaldelser, meddelelser og erklæringer m.v. 37. Kapitalselskaber skal offentliggøre følgende via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på for selskaber m.v.: 1) Indkaldelse af aktier til registrering i en værdipapircentral, jf. selskabslovens 63, 1. pkt. 2) Mortifikationsindkaldelse, jf. selskabslovens 66, stk. 3, 2. pkt. 3) Indkaldelse med henblik på indløsning af visse kapitalejere, jf. selskabslovens 72, stk. 3. 4) Indkaldelse til generalforsamling i aktieselskaber, hvis aktier lyder på ihændehaveren, jf. selskabslovens 95, stk. 3, 2. pkt. 13

14 5) Opfordring til kapitalejere til at afhente kapitalandele, jf. selskabslovens 166, stk. 1. 6) Opfordring til kapitalejere til at anmode om optagelse i selskabets aktiebog, jf. selskabslovens 337, stk. 6, 1. pkt. 7) Meddelelser m.v., som efter selskabsloven skal offentliggøres efter reglerne om indkaldelse til generalforsamling i selskaber, der har ihændehaveraktier. Stk. 2. Kapitalselskaber skal offentliggøre følgende via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på for selskaber m.v. eller indsende følgende til Erhvervsstyrelsen med henblik på offentliggørelse: 1) Det centrale ledelsesorgans erklæring i forbindelse med udbytteudbetaling i andre værdier end kontanter, hvor vurderingsberetning er fravalgt, jf. selskabslovens 181 og 183, stk. 5. 2) Redegørelse i forbindelse med ydelse af økonomisk bistand med et kapitalselskabs egne midler, jf. selskabslovens 207, stk. 3. 3) Beslutning om at indføre en ordning, hvorefter foranstaltninger, som skal lægge hindringer i vejen for et overtagelsestilbud, skal godkendes af generalforsamlingen, jf. selskabslovens 339, stk. 6. 4) Beslutning om at indføre en ordning, hvorved visse aktionærrettigheder m.v. suspenderes i forbindelse med et overtagelsestilbud, jf. selskabslovens 340, stk. 3. Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet. Kapitel 4 Registrering af virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder Stiftelse 38. Anmeldelse om stiftelse af en erhvervsdrivende virksomhed med begrænset ansvar, jf. 3 og 4 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal mindst angive: 1) Virksomhedens navn og eventuelle binavne. 2) Virksomhedens adresse og hjemstedskommune. 3) Virksomhedens stiftelsesdato, formål og seneste vedtægtsdato. 4) Virksomhedens regnskabsår og første regnskabsperiode. 5) Fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog stk. 4, og adresse på medlemmer af bestyrelse og direktion eller tilsvarende ledelsesorganer. 6) Hvem der er tegningsberettiget i virksomheden. Stk. 2. Hvis virksomheden er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, skal der gives oplysning om fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 4, eller CVR-nummer og adresse for revisor. Stk. 3. Med anmeldelsen skal følge virksomhedens gældende vedtægter og dokumentation for den lovlige vedtagelse heraf (stiftelsesdokument el.lign. ). Stk. 4. For personer, jf. stk. 1, nr. 5, og stk. 2, som ikke har dansk CPR-nummer, finder 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse. Stk. 5. For professionelle foreninger skal tillige oplyses investeringsforvaltningsselskabets navn og adresse. 39. Anmeldelse om stiftelse af et interessentskab eller et kommanditselskab, som er omfattet af 2, stk. 3, 2. pkt., i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal foruden de oplysninger, som er nævnt i denne bekendtgørelses 38, stk. 1, tillige angive: 1) Navn, adresse og CVR-nummer på de ansvarlige deltagere i virksomheden. 2) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, eller CVR-nummer og adresse for virksomhedens revisor. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge de dokumenter, som er nævnt i 38, stk

15 Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, nr. 2, som ikke har dansk CPR-nummer, finder 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse. Oprettelse af filial af udenlandsk virksomhed 40. Anmeldelse om oprettelse af en filial af en udenlandsk virksomhed med begrænset ansvar, jf. 8, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal mindst angive: 1) Den udenlandske virksomheds navn, retlige form, adresse og hjemsted, eventuelt register og registreringsnummer for virksomheden i hjemlandet, virksomhedens formål og regnskabsår. 2) Filialens navn, adresse og formål. 3) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, og adresse for de tegningsberettigede i det udenlandske selskab og for filialbestyrerne. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge: 1) Officielt bevis for, at den udenlandske virksomhed er lovligt bestående i hjemlandet. 2) Filialbestyrerens fuldmagt. 3) En erklæring afgivet af virksomheden om, at den forpligter sig til i alle af virksomheden her i landet opstående retsforhold at underkaste sig dansk ret og danske domstoles afgørelse. 4) For virksomheder med hjemsted udenfor EU- og EØS-landene skal der medsendes officielt bevis fra vedkommende virksomheds hjemland, som dokumenterer, at en dansk virksomhed med samme formål som den anmeldte filial kan drive virksomhed i det pågældende land gennem en filial. Stk. 3. For filialbestyrere, jf. stk. 1, nr. 3, som ikke har dansk CPR-nummer, finder 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse. Ændringer i registrerede forhold 41. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal anmeldelse om ændringerne være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Ændres regnskabsåret, finder 18, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (protokoludskrift el.lign. ). Ved enhver vedtægtsændring skal der indsendes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse. Likvidation 42. Anmeldelse af en virksomhed med begrænset ansvars beslutning om at træde i likvidation, jf. selskabslovens 220, jf. 20 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at generalforsamlingen har truffet beslutning herom. Anmeldelsen skal vedlægges: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift). 43. Anmeldelse om endelig likvidation af en virksomhed med begrænset ansvar skal ske senest 2 uger efter, at der er truffet beslutning om endelig likvidation af virksomheden. Anmeldelsen skal vedlægges: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift) 2) Afsluttende likvidationsregnskab samt evt. årsrapporter for regnskabsår, der afsluttes under likvidationen. Genoptagelse m.v. 44. Som bilag til anmeldelse om genoptagelse af en erhvervsdrivende virksomhed med begrænset ansvar, jf. 3 og 4 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal vedlægges: 1) Dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (protokoludskrift). 2) Nye daterede og ajourførte vedtægter, hvis vedtægterne er ændret i forbindelse med beslutningen om genoptagelse. 15

UDKAST. til. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

UDKAST. til. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen UDKAST til Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen I medfør af 1 a, stk. 1 og 2, 8 og 10, stk. 2, i lov nr. 571 af 6. juni 2007 om fremgangsmåden

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. marts 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. marts 2011 25. marts 2011. Nr. 243. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 9 og 10, stk. 2 og 3, i lov nr. 571 af 6. juni

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 14. marts 2015. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i. i Erhvervsstyrelsen:

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 14. marts 2015. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i. i Erhvervsstyrelsen: Lovtidende A 2015 Udgivet den 14. marts 2015 10. marts 2015. Nr. 243. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen I medfør af 1 a, stk. 1 og 2, 8 og

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen BEK nr 243 af 10/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2037 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen BEK nr 1466 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-9681 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen 1 I bekendtgørelse nr. 243 af 10. marts 2015 om anmeldelse, registrering, gebyr

Læs mere

BEK nr 782 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

BEK nr 782 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 BEK nr 782 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016588

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 10. juli 2008. Nr. 782. Bekendtgørelse for Grønland om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen I medfør af 12, stk. 1 og 2, 55, stk. 3, 56, stk. 2, 3. pkt., 57 a, stk. 6, og 367, stk. 4, i lov om aktie-

Læs mere

VEJLEDNING OM. dokumenter ved stiftelse og anmeldelse af et iværksætterselskab (IVS) Erhvervsstyrelsen. Juli 2014

VEJLEDNING OM. dokumenter ved stiftelse og anmeldelse af et iværksætterselskab (IVS) Erhvervsstyrelsen. Juli 2014 VEJLEDNING OM dokumenter ved stiftelse og anmeldelse af et iværksætterselskab (IVS) Erhvervsstyrelsen Juli 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår dokumentation for selskabskapitalen i afsnit

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) BEK nr 172 af 22/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021182

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om anmeldelse, registrering og offentliggørelse m.v. hos den færøske registreringsmyndighed (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Færøerne om anmeldelse, registrering og offentliggørelse m.v. hos den færøske registreringsmyndighed (Anmeldelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1382 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0014838

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegning 1. Indledning... 2 2. Den almindelige 2-ugersfrist... 2 3. Specielle frist-situationer... 3 3.1.

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 2. marts 2010 /LBU/GKJ Sag Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 1. Ændringer, som er trådt i kraft Selskabslovens

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love BEK nr 186 af 24/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021214

Læs mere

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Grundkapital... 1 2.1 Indskud af grundkapitalen i kontanter...

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

Stiftelse af ApS og A/S

Stiftelse af ApS og A/S Vejledning Stiftelse af ApS og A/S Denne vejledning handler om reglerne om stiftelse af anpartsselskaber og aktieselskaber, herunder blandt andet hvilke dokumenter der skal udarbejdes, og hvad de skal

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber

Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber ERHVERVSSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1.

Læs mere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Ny selskabslov (A/S og ApS) Oversigt over ændringer Den 29. maj 2009 vedtog Folketinget

Læs mere

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse... 1 2. Kapitalnedsættelse til dækning af

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 31.3.2010 GKJ - NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Kolonne 1 angiver de gældende bestemmelser i selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Maj 2011 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder

Læs mere

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) VEJLEDNING OM Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) Januar 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår angivelse af tegningskurs i stiftelsesdokumentet. 1. Indledning

Læs mere

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE Denne vejledning beskriver de forskellige former for kapitalnedsættelse UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegnelse 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse...

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder LBK nr 1295 af 15/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.2013-0035914 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen) BEK nr 778 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016599 Senere

Læs mere

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0014843

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1) Nr. 186 24. februar 2010 Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1) Kapitel 1 Delvis ikrafttræden Kapitel 2 Midlertidige

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Indberetning til nyt register over reelle ejere

Indberetning til nyt register over reelle ejere Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om selskabsret Indberetning til nyt register over reelle ejere Som tidligere omtalt har vi fået et nyt register over såkaldte reelle ejere. Det

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske Danmark 5. april 1989 Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

revisionspligten for visse små virksomheder)

revisionspligten for visse små virksomheder) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 205 Offentligt Oversigt over lovforslag om ændring af Aktieselskabsloven, Anpartsselskabsloven, Lov om erhvervsdrivende fonde, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

UDKAST. Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

UDKAST. Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Erhvervsstyrelsen, Den 21. juli 2015 UDKAST Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) I medfør af 375 i selskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Relevante bestemmelser i selskabsloven... 3 1.2 Hvilke typer virksomheder kan komme under

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Side 2 Fusion og spaltning Reglerne om nationale fusioner og spaltninger er ændret indenfor følgende områder: Fusions- og spaltningsplan

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) [1] Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v. side 3 Kapitel 2 Registrering og frister side 8 Kapitel 3 Stiftelse side 12

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

DATASAMMENSKRIVNING. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

DATASAMMENSKRIVNING. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Den 25. februar 2011 DATASAMMENSKRIVNING Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Herved sammenskrives lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber

Læs mere

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247 Erhvervsstyrelsen, den 29. april 2015 Grethe Krogh Jensen UDKAST Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.:

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: 37 27 00 24 31. DECEMBER 2015 1. Navn 1.1 Selskabets navn er HMN GasNet P/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet GasNet.dk P/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. maj Forslag. til

2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. maj Forslag. til 2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0012190 Vedtaget af Folketinget ved

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S VEDTÆGTER for EnergiMidt Net A/S CVR-nr. 28 33 18 78 31. december 2016 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er "EnergiMidt Net A/S". 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "ELRO Net

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

News & Updates. Pligt til registrering af reelle ejere

News & Updates. Pligt til registrering af reelle ejere News & Updates Pligt til registrering af reelle ejere Pligt til registrering af reelle ejere Med henblik på at skabe øget transparens omkring danske virksomheders reelle ejerstruktur indføres den 23. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk I medfør af 4 a, stk. 1 og 2, 11, stk. 4, 5 og 7, 16, stk. 2, 16 a, 18, stk. 3, 20, stk. 2, og 22, stk. 3, i lov om Det Centrale Virksomhedsregister,

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere