Beregning af personskadeerstatning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregning af personskadeerstatning"

Transkript

1 BEREGNING AF PERSONSKADEERSTATNING I PERIODEN 1. DECEMBER 2012 TIL 30. NOVEMBER 2013 JANUAR 2013 SIDE 1 Beregning af personskadeerstatning Perioden 1. december 2012 til og med 30. november 2013 Ved skader, som er sket efter 1. juli 2002, skal skaden opgøres efter de regler, som gælder på forfaldstidspunktet. Forfaldstidspunktet er en måned efter det tidspunkt, hvor skadevolder/forsikringsselskab har tilstrækkelige oplysninger til at kunne opgøre skaden. Det betyder, at satserne for 2013 skal anvendes for skader, som det er muligt at opgøre i perioden fra 1. december 2012 og frem til og med 30. november Personskader, som er sket før den 1. juli 2002, skal opgøres efter den erstatningsansvarslov, som gjaldt på det tidspunkt. Forsikringsoplysningen, Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup

2 BEREGNING AF PERSONSKADEERSTATNING I PERIODEN 1. DECEMBER 2012 TIL 30. NOVEMBER 2013 JANUAR 2013 SIDE 2 Beregning af erstatning for person skader, der kan opgøres i perioden 1. december 2012 til 30. november 2013 Reglerne for, hvordan personskadeerstatninger beregnes, er fastsat i lovgivningen (lov nr. 885 af 20. september 2005). Hovedindholdet af disse regler er gengivet her. Der gives erstatning for: Helbredelsesudgifter og andet tab Tabt arbejdsfortjeneste Svie og smerte Méngodtgørelse Erstatning for tab af erhvervsevne Tab af forsørger. Helbredelsesudgifter og andet tab ( 1) En erstatningsansvarlig for en personskade skal betale for rimelige og nødvendige udgifter, der har til formål at få den skadelidte helbredt. Det kan fx være udgifter til sygehusophold, rekreation, transport til og fra sygehus, hjælpemidler, læge og tandlæge. Ydelser fra det offentlige og andre ydelser, fx udbetaling fra privat sygeforsikring, skal modregnes i erstatningen. Som andet tab kan fx nævnes nære slægtninges udgifter til besøg på hospital og tab som følge af forlænget uddannelsestid. Hvis der er tale om et fremtidigt varigt behov for helbredelsesudgifter og andet tab som følge af skaden, fastsættes dette til et kapitalbeløb, som højst kan udgøre den forventede gennemsnitlige årlige udgift ganget med en faktor på 10. Beløbet nedsættes efter samme regler, som gælder for varigt mén. Se tabel 1, side 6. Tabt arbejdsfortjeneste ( 2) Har skadelidte efter eventuelt at have modtaget sygeløn, dagpenge og lign. stadig et dokumenteret indtægtstab, kan dette kræves erstattet. Der bliver betalt erstatning fra den dag, skaden skete, og indtil skadelidte igen kan begynde at arbejde. Hvis skaden medfører, at skadelidte vil få et varigt erhvervsevnetab, betales der erstatning indtil det tidspunkt, hvor det er muligt midlertidigt eller endeligt at skønne over skadelidtes fremtidige erhvervsevne. Erstatningen bliver beskattet som personlig indkomst. Svie og smerte ( 3) Denne godtgørelse er ment som et plaster på såret for de gener, ulemper og fysiske ubehag, som skaden medfører. Da en fysisk lidelse ikke kan måles i penge, er der i loven fastsat en dagpengelignende takst på 180 kr. pr. sygedag. Godtgørelsen kan ikke overstige kr. Der kan i særlige tilfælde ydes godtgørelse for svie og smerte, selv om skadelidte ikke er syg. Fx hvis der er fysiske gener eller begrænsninger i de normale legemsfunktioner. I de tilfælde, hvor skadelidte ikke bliver rask, vil der kun blive ydet godtgørelse for svie og smerte indtil det tidspunkt, hvor skadelidtes méngrad helt eller delvist kan fastsættes. Der skal ikke betales indkomstskat af godtgørelse for svie og smerte.

3 BEREGNING AF PERSONSKADEERSTATNING I PERIODEN 1. DECEMBER 2012 TIL 30. NOVEMBER 2013 JANUAR 2013 SIDE 3 Méngodtgørelse ( 4) Bliver skadelidte ikke helt helbredt, kan der ydes en godtgørelse for det varige mén. Størrelsen af ménet bliver fastsat på det tidspunkt, hvor det må antages, at skadelidtes helbredstilstand ikke vil blive yderligere forbedret. Méngraden måles i procenter fra 5 til 100 efter en méntabel. Tabellen er et udtryk for, hvor meget lidelsen hæmmer den skadelidte i den daglige personlige livsførelse. Pr. 1. januar 2013 udgør méngodtgørelsen kr. pr. ménprocent. Et mén på 100 pct. vil således give kr. i godtgørelse. I særlige tilfælde kan godtgørelsen fastsættes til et højere beløb, dog højst til kr. For hvert år skadelidte er over 39 år på skadetidspunktet, nedsættes godtgørelsen med 1 pct. For hvert år skadelidte er over 59 år på skadetidspunktet, nedsættes godtgørelsen yderligere med 1 pct. Godtgørelsen nedsættes dog ikke yderligere efter det fyldte 69. år. Der skal ikke betales indkomstskat af godtgørelse for varigt mén. Erstatning for tab af erhvervsevne ( 5-9) Har en skade medført en varig nedsættelse af skadelidtes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde, kan der kræves erstatning for dette. Erstatningen bliver beregnet på baggrund af skadelidtes årsløn og erhvervsevnetabsprocenten og bliver udbetalt som et engangsbeløb. Erhvervsevnetabsprocenten fremkommer groft sagt ved, at man udregner den procentvise forringelse af den skadelidtes mulige indtjeningsevne ved et arbejde, som under hensyntagen til skadelidtes evner, uddannelse, alder og mulighed for erhvervsomskoling og genoptræning med rimelighed kan forlanges af denne. Bedømmelsen af erhvervsevnetabet bliver truffet på et tidspunkt, hvor det er muligt at skønne over skadelidtes erhvervsevne. Erhvervsevnetabsprocenten skal være 15 eller derover, før der udbetales erstatning. Årslønnen er skadelidtes samlede erhvervsindtægt i året umiddelbart før skaden inkl. pensionsbidrag og evt. andre elementer, der indgik i lønnen. Hvis særlige indtægts- eller ansættelsesforhold gør sig gældende, kan årslønnen fastsættes efter et skøn. Det gælder fx selvstændige med svingende årsindtægter, arbejdsløse, lærlinge, husmødre, studerende samt personer med deltidsarbejde. Hvis skadelidte ikke udnytter sin erhvervsevne til at tjene penge, kan der også betales erhvervsevnetabserstatning, hvis den skadelidte er noget for nogen, dvs. hjemmearbejdende. Erstatningen fastsættes individuelt afhængigt af det arbejde, man ikke længere kan udføre i hjemmet. Ved erstatningens beregning vurderes det reelle tab ved ikke at kunne bruge sin erhvervsevne. Den endelige erstatning for tab af erhvervsevne fremkommer ved at gange årslønnen med erhvervsevnetabsprocenten og derefter gange med 10. Erstatningen kan højst udgøre kr. For hvert år skadelidte er over 29 år på skadetidspunktet, nedsættes erstatningen med 1 pct. For hvert år skadelidte er over 54 år på skadetidspunktet, nedsættes erstatningen yderligere med 2 pct. Erstatningen nedsættes dog ikke yderligere efter det fyldte 69. år. Se tabel 2, side 6. Børn under 15 år får erhvervsevnetabserstatning ved en méngrad på 5 pct. og derover. Erstatningen beregnes som en normalårsløn ganget med méngraden ganget med 10. Normalårslønnen udgør kr. Der skal ikke betales indkomstskat af erstatning for erhvervsevnetab.

4 BEREGNING AF PERSONSKADEERSTATNING I PERIODEN 1. DECEMBER 2012 TIL 30. NOVEMBER 2013 JANUAR 2013 SIDE 4 Forelæggelse for Arbejdsskadestyrelsen ( 10) Både den skadelidte og skadevolderen kan kræve fastsættelsen af méngraden og erhvervsevnetabsprocenten forelagt Arbejdsskadestyrelsen. Udtalelsen skal så vidt muligt afgives inden 1 år og senest 2 år efter fremsættelsen af anmodningen om en udtalelse. Erstatningen udgør 30 pct. af, hvad afdøde kunne have opnået ved fuldstændig tab af erhvervsevne; jf Medmindre der foreligger særlige omstændigheder, udgør minimumserstatningen til ægtefælle/samlever kr. Erstatningen nedsættes efter regler i 9, erhvervsevnetab. Se tabel 2, side 6. Erstatningen nedsættes dog ikke yderligere efter det fyldte 69. år. Erstatning til børn (egne og adopterede) Erstatningen udgør summen af de bidrag til barnets underhold, som afdøde på skadetidspunktet kunne være pålagt at betale efter loven om børns retsstilling (dvs. normalt til barnets 18. år). Arbejdsskadestyrelsen beregner sig et gebyr for dette arbejde, der sædvanligvis bliver betalt af skadevolders forsikringsselskab. Genoptagelse ( 11) En afsluttet sag om godtgørelse eller erstatning kan genoptages på den skadelidtes begæring, hvis sagens faktiske omstændigheder ændrer sig væsentlig i forhold til dem, der blev lagt til grund ved sagens afslutning. En sag kan kun genoptages, hvis der er grundlag for mindst at forhøje enten méngodtgørelsen eller erhvervsevnetabserstatningen. Forhøjelsen skal endvidere være begrundet i ændrede forhold hos den skadelidte, enten helbredsmæssige ændringer, dvs. méngraden, eller ændringer i den pågældendes faktiske erhvervsevne. Tab af forsørger ( 12-14a) Overgangsbeløb til efterladte En ansvarlig skadevolder skal betale et overgangsbeløb til efterlevende ægtefælle eller samlever. Efterlader afdøde sig ikke ægtefælle eller samlever, kan overgangsbeløbet udbetales til en anden efterladt person, når særlige forhold taler herfor. Overgangsbeløbet er bl.a. beregnet til dækning af begravelsesomkostninger. Overgangsbeløbet udgør kr. Erstatning til ægtefælle/samlever Det er bidraget på skadetidspunktet, der skal anvendes. Et normalt børnebidrag består i 2013 af et grundbeløb på kr. årligt og et tillæg på kr. årligt. Hvis afdøde var eneforsørger, bliver erstatningen forhøjet med 100 pct. Erstatning til andre, der har mistet en forsørger, opgøres individuelt efter det konkrete tab. Der skal ikke betales indkomstskat af erstatning for tab af forsørger. Forrentning ( 16) Alle erstatninger og godtgørelser forrentes fra det tidspunkt, hvor beløbet kunne kræves betalt. Godtgørelse og erstatning kan kræves betalt 1 måned efter, at skadevolder eller dennes forsikringsselskab har været i stand til at indhente de oplysninger, der er nødvendige til at vurdere skadens omfang/størrelse. Forrentningen beregnes af de erstatnings- og godtgørelsesbeløb, der er gældende på det tidspunkt, hvor skadevolder eller dennes forsikringsselskab har været i stand til at indhente de oplysninger, der er nødvendige til at vurdere skadens omfang/størrelse. Fra forfaldstidspunktet beregnes en årlig rente, der svarer til en fastsat referencesats med et tillæg på 7 pct. Som referencesats bruges den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli.

5 BEREGNING AF PERSONSKADEERSTATNING I PERIODEN 1. DECEMBER 2012 TIL 30. NOVEMBER 2013 JANUAR 2013 SIDE 5 Acontoerstatning ( 16) Hvis det er sikkert, at skadevolder eller dennes forsikringsselskab i alt fald skal betale en del af et krævet beløb, skal dette beløb udbetales a conto. Dette kan ske løbende under sagens behandling. Hvis der er gået mere end 1 måned efter, at det er fastslået, at skadelidte kan få en acontoudbetaling, og hvis udbetalingen ikke er sket, kan skadelidte kræve renter. Når sagen endelig opgøres, modregnes de udbetalinger, der er foretaget tidligere. Hvis skadelidte har fået udbetalt for meget a conto, kan forsikringsselskabet ikke kræve tilbagebetaling. Méngodtgørelse og erstatning for tab af erhvervsevne Méngrad Méngodt- Erstatning gørelse for tab af erhvervsevne * Méngrad Méngodt- Erstatning gørelse for tab af erhvervsevne * *Eksemplet vedr. en person under 15 år, hvor normalårslønnen er sat til kr.

6 BEREGNING AF PERSONSKADEERSTATNING I PERIODEN 1. DECEMBER 2012 TIL 30. NOVEMBER 2013 JANUAR 2013 SIDE 6 Eksempler på aldersnedskrivning Tabel 1 4 Oversigt over méngodtgørelse med eksempler på aldersnedskrivning efter den 1. juli 2002 Alder på skadetidspunktet Nedsættelse af erstatning i pct. Alder på skadetidspunktet Nedsættelse af erstatning i pct. 40 år 1 45 år 6 50 år år år år år år 26 Tabel 2 9 Oversigt med eksempler på aldersnedskrivning ved erhvervsevne- og forsørgertabserstatning efter den 1. juli 2002 Alder på skadetidspunktet Nedsættelse af erstatning i pct. 30 år 1 35 år 6 40 år år år år år år år år år år år år år år år år og derover 40 Alder på skadetidspunktet Nedsættelse af erstatning i pct. 60 år år år år år år år år år år og derover 70

7 BEREGNING AF PERSONSKADEERSTATNING I PERIODEN 1. DECEMBER 2012 TIL 30. NOVEMBER 2013 JANUAR 2013 SIDE 7 Eksempler på erstatningsberegning Eksempel 1 En 50-årig person kommer til skade den 1. juli Méngraden bedømmes til 70 pct. og erhvervsevnetabet til 25 pct. I perioden 1. juli 2012 til 1. juli 2013 var skadelidtes årsløn kroner. Skadelidte påbegynder sit arbejde igen den 18. november Sagen er færdigbehandlet, hvilket vil sige, at selskabet har alle oplysninger den 30. november 2013, og udbetaling af erstatning sker den 14. december Tabt arbejdsfortjeneste udbetalte dagpenge i perioden kr. 1. juli november kr. Svie og smerte kr. 140 dage à 180 kr kr. Méngodtgørelse 70 pct. af kr. aldersreduktion 11 pct. af kr. Erstatning for tab af erhvervsevne kr kr. ( kr. 25 pct.) kr. aldersreduktion 21 pct. af kr kr kr ,00 kr. Samlet erstatning kr. Der kan ikke kræves renter, da selskabet udbetaler erstatning inden for betalingsfristen. Eksempel 2 En 12-årig skoleelev kommer til skade den 1. juli Méngraden bedømmes til 60 pct. Den 1. november 2012 bliver eleven raskmeldt og begynder i skole igen. Svie og smerte 123 dage à 180 kr kr. Méngodtgørelse 60 pct. af kr kr. Erstatning for erhvervsevne ( kr. 60 pct.) kr. Samlet erstatning kr. Hertil kan komme renter, hvis selskabet ikke overholder fristen for udbetaling af erstatning, se om forrentning side 4. Eksempel 3 En 54-årig afgår ved døden som følge af en skade den 1. juli I perioden 1. juli 2012 til 1. juli 2013 var afdødes årsløn kroner. Afdøde efterlader sig ægtefælle og et 12-årigt barn. Sagen afsluttes den 1. september 2013, men erstatningen udbetales først den 15. oktober Overgangsbeløb til efterladt ægtefælle kr. Erstatning til ægtefællen ( kr. 10) 30 pct kr. aldersreduktion 25 pct. af kr kr. Erstatning til barn Grundbeløb ) kr kr kr. Tillæg kr kr kr. Samlet erstatning kr. Hertil kommer renter, da selskabet ikke overholder fristen for udbetaling af erstatning, se om forrentning side 4. 1) Beløbet kan forhøjes, hvis der er tillagt forhøjet børnebidrag.

8 BEREGNING AF PERSONSKADEERSTATNING I PERIODEN 1. DECEMBER 2012 TIL 30. NOVEMBER 2013 JANUAR 2013 SIDE 8 Oversigt over erstatninger for personskader forvoldt den 1. januar 1998 eller senere 100 pct. Méngodt- Årsløn Tab af Svie og smerte méngodt- gørelse forsørger (1) (2) gørelse (3) 1998 ( ) 160/ ( ) 160/ ( ) 170/ ( ) 180/ ( ) 180/ pct. Mén- Maksimal Tab af Overgangs- Samlet Svie og smerte méngodt- godt- erstatning forsørger beløb til regule- (4) (5) gørelse gørelse erhvervs- tab af rings- (3) evnetab forsørger pct ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ,6 1) Godtgørelse pr. dag i kr. for henholdsvis sengeliggende/hospitaliseret dag og sygemeldt oppegående dag. 2) Beløbene er maksimumbeløb, som dog i særlige tilfælde kan fraviges. 3) Méngodtgørelsen forhøjes i særlige tilfælde, dog ikke over dette beløb. 4) Godtgørelse pr. dag. 5) Beløbet er et maksimumbeløb, der ikke kan fraviges.

9 BEREGNING AF PERSONSKADEERSTATNING I PERIODEN 1. DECEMBER 2012 TIL 30. NOVEMBER 2013 JANUAR 2013 SIDE 9 og frem Periode Diskonto Tillæg I alt i pct. i pct ,50 5 9, ,25 5 9, ,75 5 8, ,25 5 8, ,75 5 7, ,50 5 7, ,00 5 7, ,25 5 7, ,50 5 7, ,75 5 7, ,00 5 8, ,25 5 8, ,50 5 8, ,75 5 8, ,00 5 9,00 Periode Diskonto Tillæg I alt i pct. i pct ,25 5 9, ,50 5 9, ,00 5 9, ,50 5 8, ,75 5 7, ,00 5 7, ,75 5 6, ,40 5 6, ,20 5 6, ,10 5 6, ,00 5 6, ,75 5 5, ,00 5 6, ,25 5 6, ,0 5 6,00 Referencesatsen fra den 1. januar 2005 og frem Referencesatsen er den officelle udlånsrente fastsat af Nationalbanken henholdsvis pr. 1. januar og pr. 1. juli. Dato Reference- Tillæg I alt sats i pct ,15 7 9, ,15 7 9, ,40 7 9, , , , , , , , , , ,35 Dato Reference- Tillæg I alt sats i pct , , ,55 7 8, ,20 7 8, ,05 7 8, ,05 7 8, ,30 7 8, ,45 7 7, ,20 7 7,20

10 BEREGNING AF PERSONSKADEERSTATNING I PERIODEN 1. DECEMBER 2012 TIL 30. NOVEMBER 2013 JANUAR 2013 SIDE 10 Forbrugerinformation og -værktøjer Forsikring & Pension Erhvervsorganisationen Forsikring & Pension varetager forsikrings- og pensionsselskabernes politiske interesser. Organisationen driver en lang række tjenester og services for medlemmerne. Desuden bruger Forsikring & Pension mange ressourcer på at udvikle forbrugerkommunikation. Forsikringsoplysningen Du kan både ringe og skrive til vores eksperter, der vil hjælpe dig med spørgsmål om forsikring. På hjemmesiden finder du generel information og svar på en række typiske spørgsmål. Forsikringsguiden Her kan du online sammenligne forsikringsvilkår og priser på forsikringer. Du vælger forsikringstype og derefter, hvilke selskaber du vil have med i sammenligningen. Forsikringsmåleren Her kan du se, hvilke forsikringer du har behov for i forhold til din boligtype, familiesituation, transportmiddel, fritidsinteresse og kæledyr. Rejseforsikringsmåler Klik på dit rejsemål, og se, hvad en forsikring bør dække. Få et overblik over, hvad det offentlige dækker, og hvad du skal tjekke hos dit eget selskab Stopindbrud Her får du gode råd til sikring af bolig, fritidshus, bil, båd og firma, så du undgår tyveri. Stopindbrud.dk er et samarbejde mellem Forsikring & Pension og Det Kriminalpræventive råd. Pensionsoplysningen Du kan både ringe og skrive til vores eksperter, der vil hjælpe dig med spørgsmål om pension. På hjemmesiden finder du generel information og svar på en række typiske spørgsmål. Pensionsmåleren Interaktivt web-værktøj, der viser dig niveauet for dine pensionsudbetalinger på baggrund af din nuværende alder, indkomst og pensionsindbetaling. Pensionsmålerne bygger på en række forudsætninger, der er fastsat af branchen i fællesskab. Fakta om Pension Et værktøj til pensionskunderne, der vil sammenligne pensionsordninger i forskellige selskaber. Fakta om Pension fokuserer på hele pensionsordningen ikke bare afkast og omkostninger, men også forsikringer, valgmuligheder, service og rådgivning. PensionsABC PensionsABC en forklarer de grundlæggende sammenhænge i det danske pensionssystem og henvender sig til alle, der vil have en større viden om det danske pensionssystem. Pensionseksamen Test din viden om pensionsbegreber. Du kan udfordre dig selv og blive klogere ved at læse forklaringerne, eller udfordre venner og familie og se, hvem der har den største viden om pension. PensionsInfo Få et overblik over alle dine pensionsordninger. Pensions- Info er et samarbejde mellem pensionskasser, livsforsikringsselskaber, banker, sparekasser og offentlige myndigheder.

11 BEREGNING AF PERSONSKADEERSTATNING I PERIODEN 1. DECEMBER 2012 TIL 30. NOVEMBER 2013 JANUAR 2013 SIDE 11 Klagemuligheder Private forsikringstagere, der er utilfredse med en afgørelse fra et forsikringsselskab, kan mod et gebyr på 150 kr. klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon: (kl ). Erhvervskunder (skoler, selvejende institutioner og familieplejeforeninger) og skadelidte kan gratis henvende sig til: Forsikringsoplysningen Philip Heymans Allé Hellerup Telefon: (kl ) Varenr.: Foto: Uffe Weng/Scanpix

Beregning af personskadeerstatning

Beregning af personskadeerstatning BEREGNING AF PERSONSKADEERSTATNING I PERIODEN 1. DECEMBER 2014 TIL 30. NOVEMBER 2015 JANUAR 2015 SIDE 1 Beregning af personskadeerstatning Perioden 1. december 2014 til og med 30. november 2015 Personskader,

Læs mere

Beregning af personskadeerstatning

Beregning af personskadeerstatning BEREGNING AF PERSONSKADEERSTATNING I PERIODEN 1. DECEMBER 2015 TIL 30. NOVEMBER 2016 JANUAR 2016 SIDE 1 Beregning af personskadeerstatning Perioden 1. december 2015 til og med 30. november 2016 Personskader,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger. Personskade

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger. Personskade 1 Bekendtgørelse nr. 885 af 20. september 2005 af lov om erstatningsansvar med de ændringer, der følger af 6 i lov nr. 1545 af 20. december 2006 1 Erstatningsansvarsloven. (Patientskadeankenævnets Internetversion).

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2007-702-0067 Dok.: ASP40092 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar Nr. 582 23. juni 2008 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar Kapitel 1 Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger Kapitel 2 Erstatningsansvar for skade, der

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

Hvordan beregner vi din erstatning?

Hvordan beregner vi din erstatning? Hvordan beregner vi din erstatning? www.patientforsikringen.dk Erstatningsansvarsloven Erstatninger for skader, der sker i forbindelse med be handling og undersøgelse, eller som skyldes brugen af lægemidler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

Skolen og forsikring

Skolen og forsikring SKOLEN OG FORSIKRING AUGUST 2011 SIDE 1 Skolen og forsikring Web-pjecen giver en oversigt over situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller selv kommer ud for en skade. Hvem har erstatningsansvaret?

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

a. Maksimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 4) forhøjes til kr.

a. Maksimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 4) forhøjes til kr. Teknisk vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2005 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1)

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Nr. 65 24. januar 1995 Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Kapitel 1 Personkredsen samt erstatnings- og godtgørelsesbegivenheden Kapitel 2 Ydelserne og beløbene

Læs mere

a. Maksimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 4) forhøjes til kr.

a. Maksimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 4) forhøjes til kr. Teknisk vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2004 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod

Læs mere

a. Maksimumsbeløbet for årslønnnen ( 41, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 41, stk. 4) forhøjes til kr.

a. Maksimumsbeløbet for årslønnnen ( 41, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 41, stk. 4) forhøjes til kr. CIRKULÆRE OM REGULERING AF BELØB OG YDELSER FRA 1. JANUAR 2000 EFTER LOV OM SIKRING MOD FØLGER AF ARBEJDSSKADE, LOV OM ARBEJDSSKADEFORSIKRING OG LOV OM FORSIKRING MOD FØLGER AF ULYKKESTILFÆLDE Ved lov

Læs mere

Erstatning. Erstatning ved personskade

Erstatning. Erstatning ved personskade Erstatning Erstatning ved personskade Mulighederne for at få erstatning er noget af en jungle at navigere i, og det kan være vanskeligt at finde ud af, hvor man kan få erstatning, og hvor meget man kan

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM afsagt af Højesteret fredag den 22. august 2003 i sag 411/2002 2. afdeling C( (advokat Axel Grove, e.o.) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 54/2008 (1. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Hansen & Andersen A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web Styrelsen for Videregående Uddannelsers klausuler nr. 1.0 for forsikring ved udsendelse af studerende på videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser gennem EU-programmet

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring.

og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. BILEN OG FORSIKRING SEPTEMBER 2014 SIDE 1 Bilen og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. Forsikringsoplysningen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 29/2012 (1. afdeling) Patientskadeankenævnet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) mod Boet efter A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Tandskadeerstatning

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Tandskadeerstatning NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning Når skaden er sket Erstatning for behandlingsskader Tandlægeforeningen har en tandskadeerstatning, der dækker skader sket

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Patientforsikring Når skaden er sket Hvad er dækket? En skade sket før den 1. januar 2004 er kun dækket, hvis den er sket i forbindelse med

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2011 Hvis du kommer til skade... Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om tab af erhvervsevne - selvstændig - årsløn - underskudsgivende virksomhed

Ankestyrelsens principafgørelse om tab af erhvervsevne - selvstændig - årsløn - underskudsgivende virksomhed KEN nr 9883 af 08/09/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-09-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 55-16 om tab af erhvervsevne - selvstændig - årsløn

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 2. oktober 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1021

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Status: Gældende Principafgørelse arbejdsskade - tab af erhvervsevne - årsløn - løs tilknytning

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

ERSTATNING VED PERSONSKADE

ERSTATNING VED PERSONSKADE ERSTATNING VED PERSONSKADE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016

Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016 Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016 Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Program Program Præsentation af Forsvarsministeriets arbejdsskadeog

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

ÅBENHED OG GENNEMSIGTIGHED PÅ NETTET. Forsikring & Pension ÅBENHED OG GENNEMSIGTIGHED PÅ NETTET

ÅBENHED OG GENNEMSIGTIGHED PÅ NETTET. Forsikring & Pension ÅBENHED OG GENNEMSIGTIGHED PÅ NETTET ÅBENHED OG GENNEMSIGTIGHED ÅRSMØDE 2006 PÅ NETTET Initiativerne på nettet er en hjælp til forbrugerne, så de kan få et overblik og træffe de rigtige valg, når det handler om forsikring og pension. ÅBENHED

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Patienter, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Erstatning for din skade Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

TEKNISK VEJLEDNING OM FASTSÆTTELSE AF ÅRSLØN EFTER LOV OM SIKRING MOD FØLGER AF ARBEJDSSKADE FOR SKADER INDTRUFFET DEN 1. JANUAR 2002 ELLER SENERE

TEKNISK VEJLEDNING OM FASTSÆTTELSE AF ÅRSLØN EFTER LOV OM SIKRING MOD FØLGER AF ARBEJDSSKADE FOR SKADER INDTRUFFET DEN 1. JANUAR 2002 ELLER SENERE TEKNISK VEJLEDNING OM FASTSÆTTELSE AF ÅRSLØN EFTER LOV OM SIKRING MOD FØLGER AF ARBEJDSSKADE FOR SKADER INDTRUFFET DEN 1. JANUAR 2002 ELLER SENERE Lovens hovedregel er, at årslønnen fastsættes til skadelidtes

Læs mere

Teknisk vejledning om fastsættelse af årsløn efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade for skader indtruffet den 1. januar 2003 eller senere

Teknisk vejledning om fastsættelse af årsløn efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade for skader indtruffet den 1. januar 2003 eller senere Teknisk vejledning om fastsættelse af årsløn efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade for skader indtruffet den 1. januar 2003 eller senere Lovens hovedregel er, at årslønnen fastsættes til skadelidtes

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 1363 af 19/12/2008

retsinformation.dk - BEK nr 1363 af 19/12/2008 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Begæring om gældssanering Kapitel 2 Afdragsperiodens længde og afdragenes størrelse Kapitel 3 Fastsættelse af den procent, hvortil fordringerne nedsættes

Læs mere

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE 9. FEBRUAR 2017 NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE En ny landsretsdom fastslår de principper, der skal tages udgangspunkt i, når erstatning

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade?

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 300 Offentligt (03) Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 26. januar 2015 i sag nr. BS Z- : mod Codan Forsikring A/S c/o Codanhus Gl. Kongevej 60 1850 Frederiksberg C Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre.

Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre. Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre. Med denne pjece ønsker vi at give et overblik over, hvad der sker, når man bliver enke eller enkemand efter en person, der har modtaget

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen.

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. Tandlægernes Tryghedsordninger FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. PFA Pension, 21. november 2011 Indhold 1. Spørgsmål med relevans for både ansatte og selvstændige tandlæger:...

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi 26. august 2015 Bent Mathiesen - Forsikringsmedicin 1 Hvad er forsikringsmedicin? Jura Forsikring

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FUF 02 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere