Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning"

Transkript

1 Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning, og kan ikke træde i stedet for konkret rådgivning fra din lokalafdeling. 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Når skaden er sket... 3 Lovgivning... 4 Arbejdsskadesikringsloven... 4 Hvad er en arbejdsskade... 4 Ulykke... 4 Erhvervssygdom... 5 Dødsfald... 5 Arbejdstilsynet... 6 Dokumentation... 6 Hvem behandler din arbejdsskadesag... 6 Arbejdsskadestyrelsen... 6 Ankestyrelsen... 7 Anmeldelse... 8 Anmeldepligt... 9 Anmelderet... 9 Erstatninger... 9 Godtgørelse for varigt mén... 9 Erhvervsevnetabserstatning... 9 Betaling af behandlingsudgifter mv Overgangsbeløb ved dødsfald Erstatning for tab af forsørger Godtgørelse til efterladte Erstatningsansvarsloven Samspillet mellem arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven Genoptagelse De almindelige domstole Arbejde i udlandet Pension, forsikring mv Forsikringer Pension Din hjælp til fremtidens skadelidte Nyttige Links

3 Indledning Forebyggelse er det vigtigste redskab i kampen mod arbejdsskader. Arbejdsgiveren har hovedansvaret for, at de psykiske og fysiske rammer på arbejdspladsen sikrer et godt, sundt og forsvarligt arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø forudsætter dog også den enkelte medarbejders positive og aktive medvirken i arbejdsmiljøindsatsen. Ingen ansat bør finde sig i et utilfredsstillende arbejdsmiljø. Hvis de arbejdsmiljømæssige forhold ikke er i orden, er det vigtigt at gøre arbejdsgiver og arbejdsmiljøorganisation opmærksom herpå. Det er imidlertid en illusion at tro, at arbejdsskader fuldstændig kan undgås, og hvis uheldet er ude, kan en række informationer være nyttige. Formålet med denne pjece er at give et overblik over de regler, der gælder, hvis man kommer ud for en arbejdsskade. Pjecen giver vejledning og oplysninger om behandling af en arbejdsskadesag. Når skaden er sket Teknisk Landsforbund ønsker at hjælpe alle medlemmer, som er kommet ud for en arbejdsskade. Du kan kontakte din lokale afdeling i Teknisk Landsforbund og så hjælper og støtter vi dig med arbejdsskadesagen. Teknisk Landsforbund yder hjælp i forbindelse med sagsbehandlingen ved Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen. Det sker ved, at du giver Teknisk Landsforbund fuldmagt til at hjælpe dig i sagen ved styrelserne. 3

4 Lovgivning Arbejdsskadesikringsloven I Danmark er alle lønmodtagere, der udfører arbejde for en arbejdsgiver sikret via Arbejdsskadesikringsloven. Loven bygger på et forsikringsprincip og et objektivt ansvar. Alle arbejdsgivere er pligtige til at tegne en arbejdsskadeforsikring. Dit arbejdsuheld eller din arbejdsbetingede lidelse behøver ikke være din arbejdsgivers skyld for at der kan opnås ydelser efter loven. Arbejdsskadesikringsloven bestemmer, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at du kan få erstatning efter loven, og hvad du kan få erstatning for. Arbejdsskadesikringsloven giver adgang til at få: Erstatning for varigt mén (varige gener i dagligdagen). Erstatning for tab af erhvervsevne (evnen til at skaffe sig indtægt ved arbejde). Betaling af udgifter briller, proteser og lignende hjælpemidler (for at mindske arbejdsskadens følger). Betaling af visse former for helbredende sygebehandling, genoptræning og medicin. Erstatning for fremtidige udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler. Erstatning for tab af forsørger. Overgangsbeløb ved dødsfald. Godtgørelse til efterladte. Du kan læse nærmere om de nævnte erstatningsformer i denne pjece. Er du selvstændig, er du omfattet af loven, hvis du har tegnet en arbejdsskadeforsikring på dig selv. Det er en ret du har og ikke en pligt. Hvad er en arbejdsskade Arbejdsskadeloven indeholder to arbejdsskadebegreber: 1. Ulykker 2. Erhvervssygdomme. Ulykke En ulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage. Et eksempel kan være, at du på arbejdet falder ned fra en stige og brækker benet. Kommer du ud for en ulykke, skal du med det samme kontakte din arbejdsleder/arbejdsgiver, og hvis der er en arbejdsmiljørepræsentant også gerne denne. 4

5 Det er vigtigt, at der sker anmeldelse, selvom du ikke umiddelbart har varige følger af ulykken. Ulykken kan senere vise sig at give gener for eksempel enten i form af varigt mén eller tab af erhvervsevne. Erhvervssygdom En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid. Et eksempel kan være, hvis du får nedsat hørelse efter flere års arbejde i larmende omgivelser. Har du mistanke om, at du lider af en sygdom/lidelse, som skyldes dit arbejde, skal du straks gå til din egen læge. Din læge har pligt til at anmelde formodede arbejdsbetingede lidelser. En sygdom bliver anerkendt som erhvervssygdom efter arbejdsskadesikringsloven, hvis der er medicinsk dokumentation for sammenhængen mellem den påvirkning, du har været udsat for, og den lidelse, du har pådraget dig. Erhvervssygdomme anerkendes: enten fordi de er opført på fortegnelsen over erhvervssygdomme, eller fordi sygdommen efter forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget indstilles til anerkendelse. Fortegnelsen over erhvervssygdomme er en optegnelse af en række kendte arbejdsbetingede lidelser, og dertil hørende betingelser/ påvirkninger. Som udgangspunkt skal du have en lidelse nævnt på erhvervssygdomsfortegnelsen, og opfylde de betingelser nævnt i erhvervssygdomsfortegnelsen for at få anerkendt din lidelse som omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Er din sygdom ikke på erhvervssygdomsfortegnelsen, eller opfylder du ikke de nævnte betingelser, kan sygdommen kun anerkendes, efter den er blevet forelagt Erhvervssygdomsudvalget. Der gælder ingen forældelsesfrist for krav på godtgørelse eller erstatning i anledning af en erhvervssygdom, der først udvikler sig mange år efter ophør med arbejde, som årsag til sygdommen. Det er dog vigtigt, at du anmelder din sygdom i Arbejdsskadestyrelsen hurtigst muligt, når du bliver klar over, at din sygdom kan skyldes dit arbejde (også tidligere arbejde). Der løber nemlig en 5-årig forældelsesfrist fra det tidspunkt, du får kendskab til, at din sygdom kan være en erhvervssygdom. Dødsfald Dødsfald er også omfattet af loven, hvis det er en følge af en arbejdsskade. Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde dødsfald på grund af arbejdsulykker. Læger og tandlæger har pligt til at anmelde arbejdsbetingede eller formodede arbejdsbetingede dødsfald. 5

6 Arbejdsskadestyrelsen skal inden 48 timer underrettes om dødsfald, der kan være forårsaget af en arbejdsskade, herunder også dødsfald, der er indtruffet på en arbejdsplads. Anmeldelsen haster, da Arbejdsskadestyrelsen hurtigst muligt efter dødsfaldet skal beslutte, hvorvidt der skal ske en obduktion af afdøde. Det vil være tilfældet, hvis der er tvivl om dødsfaldet skyldes en arbejdsskade. Hvis de efterladte ikke ønsker en obduktion, foretages den ikke. Du kan ringe og anmelde et dødsfald på telefonnummer Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet skal tilkaldes ved alvorlige arbejdsulykker f.eks. ved nedstyrtning fra et stillads der forårsager personskade. Arbejdstilsynet skal ved konkrete ulykker vurdere, om arbejdsmiljøbestemmelser er overholdt. Arbejdstilsynet kan udstede påbud til virksomheder som ikke overholder arbejdsmiljøloven, og i alvorlige tilfælde ligefrem få lukket virksomheder indtil nødvendige ændringer sker. Dokumentation Det er vigtigt, at du kan dokumentere forholdene omkring skaden/lidelsen. Har du været udsat for en arbejdsulykke, skal du beskrive, hvad der er sket. Har du fået en sygdom på grund af dit arbejde skal du beskrive dit arbejde så udførligt som muligt. Det er afgørende at forholdene omkring ulykken eller den arbejdsbetingede sygdom er så konkret beskrevet /dokumenteret som muligt. Tegninger, billeder, dagsbogsnotater, beskrivelse af forholdene med angivelse af sted, tidspunkt, navne på vidner, mails, sms er kan være vigtige bidrag til sagens oplysning og dokumentation. Vedlæg gerne vidneudsagn, rapporter fra Arbejdstilsynet/politi, journal fra læge eller andet, der kan bevidne/dokumentere hændelserne. Teknisk Landsforbund kan hjælpe dig med at lave en arbejdsbeskrivelse. Hvem behandler din arbejdsskadesag Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen er den offentlige myndighed, som behandler sager om arbejdsskader efter arbejdsskadesikringsloven. 6

7 Når Arbejdsskadestyrelsen modtager en anmeldelse om en formodet arbejdsskade, sørger Arbejdsskadestyrelsen for, at din sag bliver oplyst. Det kan være, at Arbejdsskadestyrelsen indhenter oplysninger fra dig, din arbejdsgiver og læge. Arbejdsskadestyrelsen kan bestemme, at du skal undersøges af en speciallæge. Du og Teknisk Landsforbund (hvis du har givet os fuldmagt) bliver løbende partshørt inden Arbejdsskadestyrelsen træffer afgørelse i sagen. Partshøringen er en mulighed for, at vi kan tage stilling til, om Arbejdsskadestyrelsen træffer afgørelse på det rigtige, faktiske grundlag. Det er vigtigt at være opmærksom på, at Arbejdsskadestyrelsen har fået alle relevante oplysninger i forbindelse med din arbejdsulykke eller arbejdsbetingede lidelse. Arbejdsskadestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en skade kan anerkendes efter arbejdsskadesikringsloven, og træffer derefter afgørelse om størrelsen af en eventuel erstatning. Du kan klage over Arbejdsskadestyrelsens afgørelser til Ankestyrelsen. Ankefristen er fire uger. Hvem kan anke? Den, der er kommet til skade, dennes efterladte eller Teknisk Landsforbund (ved fuldmagt) Arbejdsgiverens forsikringsselskab og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring Forsikrede arbejdsgivere kan anke styrelsens afgørelse om, hvorvidt der er tale om en arbejdsskade Ikke forsikrede arbejdsgivere, der selv skal udbetale erstatningen Staten og større kommuner, der som arbejdsgivere er selvforsikrede Ankestyrelsen Klagen til Ankestyrelsen kan dreje sig om: Afvisning eller anerkendelse af en arbejdsskade Forbehold for forudbestående lidelser Betaling af udgifter til sygehusbehandling, transport til sygebehandling samt udgifter til medicin Betaling af proteser, briller eller lignende hjælpemidler Godtgørelse for varigt mén Erstatning for tab af erhvervsevne Overgangsbeløb ved dødsfald samt erstatning for tab af forsørger Den årsløn, der bruges, når erstatningen skal beregnes Forskud på erstatning Kapitalisering af erstatning, det vil sige udbetaling af engangsbeløb efter anmodning Klagen sendes til Arbejdsskadestyrelsen. Arbejdsskadestyrelsen vurderer herefter, om klageren kan gives helt eller delvist medhold. Hvis Arbejdsskadestyrelsen vurderer, at klagen kan begrunde en ændret afgørelse, træffes ny afgørelse herom. I modsat fald sendes klagen og sagens akter til Ankestyrelsen. 7

8 Når du klager over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse, skal du være opmærksom på, at Ankestyrelsen ikke er bundet af, hvad der bliver klaget over. Derfor kan Ankestyrelsen behandle andre delafgørelser i den samlede afgørelse i din sag, end lige præcis det du klager over. Ankestyrelsen kan eventuelt også ændre dele af afgørelsen til ugunst for dig. Kontakt Teknisk Landsforbund, hvis du har fået en afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen som du er utilfreds med. Dit forbund kan hjælpe dig med at klage over afgørelsen. Vi kender ligeledes praksis og kan vejlede dig, når du vil klage over en afgørelse. Anmeldelse Teknisk Landsforbunds anbefaler, at alle arbejdsskader skal anmeldes hurtigst muligt. Uanset hvor lille en arbejdsskade du har været udsat for, skal den anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Det er yderst vigtigt, at anmeldelse sker hurtigt, da der er frister for, hvornår skader skal anmeldes for at kunne behandles i Arbejdsskadestyrelsen. Frist En arbejdsskade skal anmeldes snarest muligt og senest 9 dage efter skadens indtræden. En arbejdsskade, der ikke er anmeldt og som har medført, at du endnu ikke på 5-ugers dagen fra skadens indtræden har kunnet genoptage dit sædvanlige arbejde i fuldt omfang, skal anmeldes inden for 9 dage herefter. Anmeldelsespligten påhviler arbejdsgiver, for så vidt angår ulykker. Tjek lige at anmeldelse er kommet frem Hvis du har været udsat for en arbejdsskade og din arbejdsgiver eller læge har anmeldt arbejdsskaden, er det en god idé, at du selv sikrer dig, at din arbejdsskade er anmeldt. Du kan nemlig risikere at få afvist din skade og dermed gå glip af en erstatning, hvis Arbejdsskadestyrelsen eller dit forsikringsselskab ikke modtager anmeldelsen indenfor fristen. For erhvervssygdomme regnes anmeldelsesfristen fra det tidspunkt, hvor du finder ud af, at din sygdom skyldes dit arbejde. 1-årig frist for anmeldelse, der ikke er indsendt rettidigt Fristen for at anmelde en arbejdsulykke er 1 år efter, at skaden er sket. For erhvervssygdomme er fristen 1 år efter, du finder ud af, at din sygdom skyldes dit arbejde. Overholder du ikke fristen, kan du risikere at miste retten til erstatning. Overholder du ikke fristen, kan du risikere at miste retten til erstatning. Teknisk Landsforbund anbefaler, at du kontakter din afdeling, hvis du ikke har fået anmeldt din arbejdsskade indenfor 1-årsfristen. 8

9 Anmeldepligt Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsskade til sit arbejdsskadeforsikringsselskab, hvis du har været ude for en ulykke på dit arbejde. Pligten gælder ikke bagatelskader som for eksempel blå mærker. Din læge eller tandlæge har på samme måde pligt til at anmelde til Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet, hvis han eller hun mener, at du har fået en sygdom på grund af dit arbejde. Anmelderet Alle har ret til at anmelde arbejdsskader. Du kan selv anmelde en arbejdsskade til Arbejdsskadestyrelsen. Teknisk Landforbund kan også på dine vegne anmelde arbejdsskader til Arbejdsskadestyrelsen. Du kan anmelde en arbejdsskade ved at gå ind på Arbejdsskadestyrelsen hjemmeside under emnet selvbetjening. Erstatninger Erstatningerne udbetales af din arbejdsgivers forsikringsselskab. Arbejdsskadestyrelsen træffer afgørelse om tilkendelse af forskellige ydelser, men udbetaler ikke selv erstatningen. I forbindelse med en arbejdsskade kan en række former for erstatning komme på tale. Der er knyttet forskellige betingelser til opnåelse af erstatning af de enkelte poster. Hvorvidt du er berettiget til erstatning, og hvilken erstatning der kan blive tale om, skal vurderes i forhold til den konkrete sag. Godtgørelse for varigt mén Erstatning for mén gives for de daglige varige ulemper, som skaden har medført. Arbejdsskadestyrelsen har lavet en vejledende méntabel, som erstatningerne fastsættes efter. Din skade skal mindst vurderes til 5 procent, før du kan få en erstatning for varigt mén. Erhvervsevnetabserstatning Du kan få erhvervsevnetabserstatning, hvis dine muligheder for indtjening og adgang til erhverv er forringede på grund af arbejdsskaden. Du skal mindst have et erhvervsevnetab på 15 procent. 9

10 Hvis du for eksempel fortsætter med at arbejde til samme løn som før arbejdsskaden, vil du som udgangspunkt ikke have ret til erhvervsevnetabserstatning. Erhvervsevnetabet fastsættes under hensyntagen til, hvilke arbejdsopgaver du kan bestride indenfor dit uddannelsesmæssige arbejdsområde, alder, mulighed for omskoling etc. Arbejdsskadestyrelsen ser på dine erhvervsmæssige muligheder, hvis ikke skaden var sket sammenholdt med, hvordan dine erhvervsmuligheder er, efter skaden er sket. Betaling af behandlingsudgifter mv. Du kan kun få betalt behandlingsudgifter mv., hvis arbejdsskaden anerkendes som en arbejdsskade. Du kan få refunderet betaling til visse former for helbredende sygehusbehandling, genoptræning, medicin, hjælpemidler mm. (i det omfang disse ikke er dækket af den offentlige sygesikring). Som udgangspunkt refunderes der kun for 1 år. Udgifterne skal kunne dokumenteres med bilag, kvitteringer etc. Du kan også få erstatning for fremtidige udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler. Denne erstatning fastsættes som et skøn over dine fremtidige behandlingsbehov. Arbejdsskadestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt dine udgifter kan betales efter arbejdsskadesikringsloven. Du kan sende regningerne direkte til din arbejdsgivers forsikringsselskab. Hvis ikke forsikringsselskabet vil betale regninger, kan du bede Arbejdsskadestyrelsen træffe afgørelse om at forsikringsselskabet skal betale regningerne. Inden du starter på behandling mv. kan det kan være en god idé at undersøge, om forsikringsselskabet vil dække udgiften enten ved at spørge forsikringsselskabet eller Arbejdsskadestyrelsen. Overgangsbeløb ved dødsfald Overgangsbeløb er en kompensation til de ekstraordinære udgifter, der opstår på grund af dødsfaldet. Du har ret til overgangsbeløb, hvis din ægtefælle eller samlever (hvis I har boet sammen i mindst 1 år) på grund af en arbejdsskade er afgået ved døden. Erstatning for tab af forsørger Det er et krav for at få forsørgertabserstatning, at du opfylder betingelserne for at få overgangsbeløb, jf. ovenstående. Det er også et krav, at dine forsørgelsesmæssige forhold er blevet forringet. 10

11 Børn, der mister en forælder, har også krav på forsørgertabserstatning. Erstatningen løber som udgangspunkt frem til, barnet er 18 år. Godtgørelse til efterladte Arbejdsskadestyrelsen udbetaler sjældent en sådan form for godtgørelse. Du kan få en godtgørelse, hvis du stod den afdøde særligt nær og dødsfaldet er forvoldt forsætligt eller ved grov uagtsomhed. Herudover skal dødsfaldet give anledning til en særlig lidelse hos dig/den nære efterladte. Erstatningsansvarsloven Sideløbende med arbejdsskadesikringsloven gælder almindelige regler om erstatningsansvar. Enhver der kan bebrejdes for en anden persons tilskadekomst, kan drages erstatningsretligt til ansvar herfor. Din arbejdsgiver har hovedansvaret for at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø. En undladelse af en sådan sikring kan betyde, at din arbejdsgiver er erstatningsansvarlig for din tilskadekomst. Erstatningsansvarsloven er med til at fastsætte retningslinier for hvilke ydelser, der er krav på, hvis der foreligger et erstatningsansvar. Din arbejdsgiver kan kun blive ansvarlig for en skade, hvis din arbejdsgiver ved/eller burde vide, at arbejdsforholdene giver anledning til problemer. Du bør derfor altid gøre din arbejdsgiver eller arbejdsmiljøorganisation opmærksom på arbejdsmiljømæssige forhold, som kan give anledning til problemer. Af hensyn til efterfølgende dokumentation bør dine henvendelser til din arbejdsgiver/arbejdsmiljøorganisationen ske skriftligt. Erstatningsansvarsloven giver adgang til at få stort set de samme ydelser som efter arbejdsskadesikringsloven, men giver derudover tillige mulighed for: Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste (manglende arbejdsindtægt frem til du igen kan påbegynde arbejde) Godtgørelse for svie og smerte (fast beløb pr. dag du er syg) Godtgørelse for tort (hvis du har været udsat for en krænkelse af frihed, fred, ære eller person). Har du været udsat for en arbejdsskade er det vigtigt at vurdere, om arbejdsgiver eller dennes repræsentant kan bebrejdes skaden. Du kan i den situation søge hjælp hos Teknisk Landsforbund. I erstatningsretlige spørgsmål yder Teknisk Landsforbund rådgivning og retshjælp i overensstemmelse med forbundets love og retningslinier herfor. 11

12 Samspillet mellem arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven Erstatningsansvarsloven løber parallelt med arbejdsskadesikringsloven. Din skade kan være dækket af begge love eller kun den ene. Arbejdsskadesikringsloven er den primære lov på arbejdsskadeområdet. Det betyder, at er din skade dækket af begge love, skal ydelserne beregnes efter arbejdsskadesikringsloven. Du kan dog også få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse for svie og smerte og tort efter erstatningsansvarsloven, hvis forholdene omkring din ulykke eller sygdom kan tilskrives arbejdsgivers uansvarlighed. Du kan altså ikke få erstatning for den samme post efter både arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven. Eksempel hvor skaden er omfattet af både arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven: Din arbejdsgiver har deaktiveret sikkerhedsanordningerne på den rundsav, som du arbejder med. Da du skal rengøre rundsaven, starter den pludselig og du mister en finger. Skaden sker, mens du er på arbejde, hvorfor arbejdsskadesikringsloven gælder. Din arbejdsgiver er ansvarlig for skaden, fordi han har deaktiveret sikkerhedsanordningerne. Skaden er derfor også omfattet af erstatningsansvarsloven. Du kan få erstatning for behandlingsudgifter, varigt mén og tab af erhvervsevne efter arbejdsskadesikringsloven. Du kan få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte efter erstatningsansvarsloven. Eksempel hvor skaden kun er omfattet af arbejdsskadesikringsloven: Du falder på dit arbejde ned fra en stige og brækker benet, hvorfor du er sygemeldt i 8 uger. Skaden er sket, mens du udfører dit arbejde, hvorfor arbejdsskadesikringsloven gælder. Det er ikke nogens skyld, at du falder ned fra stigen, hvorfor der ikke er nogen, der kan drages til ansvar for skaden. Erstatningsansvarsloven kan ikke anvendes. Du kan få erstatning for behandlingsudgifter, varigt mén og tab af erhvervsevne efter arbejdsskadesikringsloven. Du kan ikke få godtgørelse for svie og smerte for de 8 uger du har været syg, da skaden ikke er omfattet af erstatningsansvarsloven. Eksempel, hvor skaden kun er omfattet af erstatningsansvarsloven: På vej på arbejde bliver du påkørt af en anden bil og får en hjernerystelse. Skaden er ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven, fordi du er på vej på arbejde. Den påkørende bil har handlet uagtsomt, hvorfor erstatningsansvarsloven gælder. Du kan få erstatning for behandlingsudgifter, varigt mén, tab af erhvervsevne, tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte efter erstatningsansvarsloven fra den påkørendes bils ansvarsforsikring. 12

13 Genoptagelse Er din arbejdsskade ikke blevet anerkendt, kan sagen kræves genoptaget indenfor en frist på 5 år fra Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om afvisning. Har du fået afvist en erhvervssygdomssag, hvor sygdommen senere kommer på erhvervssygdomsfortegnelsen, kan du få sagen genoptaget selv om, der er gået mere end 5 år. Har du fået anerkendt en arbejdsskade, og skaden er blevet værre, end den var på afgørelsestidspunktet, kan du kræve sagen genoptaget indenfor 5 år fra Arbejdsskadestyrelsens første afgørelse). Det er en forudsætning, at der er sket væsentlige ændringer i de forhold Arbejdsskadestyrelsen lagde til grund, da styrelsen traf sin første afgørelse. Eksempel: Du er faldet ned fra en stige og har pådraget dig rygsmerter. Arbejdsskadestyrelsen vurderer dit varige mén til 5 procent. 2 år senere er smerterne blevet værre. Du kan bede Arbejdsskadestyrelsen om genoptagelse af sagen. Arbejdsskadestyrelsen kan se bort fra 5-årsfristen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Der foreligger særlige omstændigheder, hvis der er en dokumenterbar væsentlig forværring af enten det varige mén eller erhvervsevnen og det skal være overvejede sandsynligt, at ændringerne skyldes arbejdsskaden. De almindelige domstole Har Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen afvist din sag, kan der i særlige tilfælde anlægges sag mod de administrative myndigheder med påstand om, at der skal ske anerkendelse efter arbejdsskadesikringsloven. Sager om erstatningsansvar afgøres alene ved de almindelige domstole. Hvis der er tale om en arbejdsskade, hvor din arbejdsgiver (eller en anden) kan bebrejdes skaden, kan du anlægge sag ved domstolene. OBS! Sager mod arbejdsgiver eller sager mod andre skadevoldere om en ikke-anerkendt skade forældes efter 3 år Arbejde i udlandet Hvis din arbejdsgiver har sendt dig til udlandet for at arbejde, kan du være omfattet af den danske arbejdsskadelov. Det afhænger af: Hvilket land du er blevet sendt til Hvem der har sendt dig Hvor længe du skal være af sted 13

14 Inden du begynder at arbejde i udlandet er det vigtigt at få afklaret, hvordan du er sikret i tilfælde af tilskadekomst. Du kan kontakte Teknisk Landsforbund, der kan vejlede og oplyse dig om, hvordan du er sikret i forbindelse med arbejde i udlandet. Pension, forsikring mv. Forsikringer De fleste er både privat og på deres arbejde dækket af forskellige forsikringer. Har du været udsat for en arbejdsskade, bør du altid undersøge, om der er mulighed for at få ydelser i medfør af dine forsikringer. Pension Det er sædvanligt, at du indbetaler penge til en pensionsordning enten i kraft af din overenskomst eller på andet grundlag. En del pensionsordninger, f.eks. Tekniker-Pension, giver forskellige rettigheder til ydelser så som invalidesum, invalidepension mv. Ved tilskadekomst skal du altid undersøge, om der er mulighed for, at din pensionsordning giver ret til ydelser som følge heraf. Rådgivning i relation til pensionsordninger kan søges hos Teknisk Landsforbund. Din hjælp til fremtidens skadelidte I kampen for at undgå arbejdsskader, og sikre det bedst mulige fremtidige arbejdsmiljø trækker Teknisk Landsforbund på den erfaring vi får ved at hjælpe medlemmerne gennem deres arbejdsskadesag. Erhvervssygdomsfortegnelsen ændres løbende og Teknisk Landforbund søger ud fra de erfaringer vi gør i de enkelte sager at påvirke denne proces og få flere sygdomme på fortegnelsen til gavn for vores medlemmer. 14

15 Nyttige Links Arbejdsskadestyrelsen Ankestyrelsen Arbejdstilsynet Den Sociale Sikringsstyrelse 15

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Der er bestemte regler for, hvornår og hvordan skaden

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

Lov om arbejdsskadesikring

Lov om arbejdsskadesikring Lov om arbejdsskadesikring og andre erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Formål med arbejdsskadeloven At yde erstatning til personer der bliver påført en personskade, som skyldes

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Definitionen af en arbejdsskade: En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: - arbejdsulykker og - erhvervssygdomme En arbejdsulykke

Læs mere

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning INDHOLD 4 FÅ KLARHED OVER FORLØBET I DIN SAG 4 TO HOVEDOMRÅDER FOR ERSTATNING 5 LOV OM ARBEJDSSKADESIKRING 6 DETTE DÆKKER LOVEN 7 DIN SKADE

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Men du behøver ikke finde ud af det hele selv. Der er

Læs mere

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web Styrelsen for Videregående Uddannelsers klausuler nr. 1.0 for forsikring ved udsendelse af studerende på videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser gennem EU-programmet

Læs mere

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen Arbejdsmedicin Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin Trine Rønde Kristensen Historie: 1873 Danmarks første Fabrikslov og Arbejdstilsynet 1977 Arbejdsmiljøloven 1983: Arbejdsmedicin selvstændigt

Læs mere

Arbejdsskader vi hjælper dig!

Arbejdsskader vi hjælper dig! Arbejdsskader vi hjælper dig! I Danske Bioanalytikere hjælper vi dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller bliver syg af dit arbejde. Vi hjælper, hvis du: har været udsat for en ulykke på arbejdet får

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring.

Arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikring. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring (lov om forsikring mod følger af arbejdsskade). Lovens arbejdsskadebegreb omfatter alle skader, der skyldes ulykker eller kortvarige skadelige

Læs mere

Arbejdsskade. Retssag. Anmelde. Beskriv ulykken ARBEJDSSKADER. Sygedagpengesats. Sygdom. Forsikringsselskab. Erhvervssygdomme.

Arbejdsskade. Retssag. Anmelde. Beskriv ulykken ARBEJDSSKADER. Sygedagpengesats. Sygdom. Forsikringsselskab. Erhvervssygdomme. Værd at vide om ARBEJDSSKADER Anmelde Sygedagpengesats Arbejdsskade Arbejdsmiljørepræsentanten Beskriv ulykken Sygdom Hvis det sker for dig Retssag Arbejdsulykker Erhvervssygdomme Forsikringsselskab HVIS

Læs mere

værd at vide om arbejdsskader

værd at vide om arbejdsskader arbejdsskader værd at vide om Hvis det sker for dig Kommer du ud for en arbejdsskade er det meget vigtigt, at du ved, hvad du skal gøre for at få en eventuel erstatning. Denne pjece kan kan hjælpe dig.

Læs mere

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring.

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring. Notat 1 Æbeløgade 1 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 39 17 77 00 Fax 39 17 77 11 ask@ask.dk www.ask.dk cvr.nr. 16-80-99-34 Hverdage 10-15 Torsdag 10-18 1. Indledning Anordning nr. 273 af 24. april 2001

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Erstatning. Erstatning ved personskade

Erstatning. Erstatning ved personskade Erstatning Erstatning ved personskade Mulighederne for at få erstatning er noget af en jungle at navigere i, og det kan være vanskeligt at finde ud af, hvor man kan få erstatning, og hvor meget man kan

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Sankt Kjelds Plads 11 Selvforsikrede enheder Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes!

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Fra ulykke til anmeldelse 1. ulykken sker 2. Er virksomheden tilmeldt

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Sådan behandler vi din sag

Sådan behandler vi din sag Sådan behandler vi din sag Arbejdsskadestyrelsen Her kan du læse, hvilke forskellige skridt din sag skal igennem, når din skade er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen Faglig, uafhængig og frem for alt korrekt

Læs mere

Dagens program. Korsør 11 sep. 2012 1

Dagens program. Korsør 11 sep. 2012 1 Dagens program Hvad er en arbejdsskade Hvem er omfattet/ og hvornår Anmeldelse Ydelser En sags vej gennem systemet Genoptagelse/ anke Hvad skal I være opmærksomme på Korsør 11 sep. 2012 1 Hvor mange arbejdsskader

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016

Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016 Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016 Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Program Program Præsentation af Forsvarsministeriets arbejdsskadeog

Læs mere

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2010/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2008-0007124 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

Håndbog om arbejdsskader

Håndbog om arbejdsskader Håndbog om arbejdsskader Revideret maj 2013 Center for Ledelse og Personale v/hanne Hansen INDHOLD SIDE Hvad er en arbejdsskade?.. 2 Anmeldelse af arbejdsulykker... 2 Administrationsaftale med Contea Assurance......

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2011 Hvis du kommer til skade... Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Reform af det danske arbejdsskadesystem Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Det danske arbejdsskadesystem har fokus på, at personer, der rammes af en arbejdsskade, får dækket det økonomiske tab for mistet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

Arbejdsskader og erstatningsmuligheder. Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam

Arbejdsskader og erstatningsmuligheder. Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Arbejdsskader og erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Dagens program - Introduktion af Arbejdsskadeteamet - Ulykker og Erhvervssygdomme - Registrering og anmeldelse - Erstatningsansvar

Læs mere

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. /VRPIUHPVDW)RUVODJWLOORYRP QGULQJDIORYRPVLNULQJPRGI OJHUDI DUEHMGVVNDGHRJORYRPHUVWDWQLQJWLOVNDGHOLGWHY UQHSOLJWLJHPIO1HGV WWHOVHDI VDJVEHKDQGOLQJVWLGHQXGYLGHOVHDIGHQVLNUHGHSHUVRQNUHGVRJXGYLGHWDGJDQJWLODWEHWDOH

Læs mere

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. Indledning

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. Indledning NOTAT Håndtering af sager om vold mod ansatte Indledning KL har i løbet af efteråret modtaget henvendelser fra flere kommuner vedrørende kommunernes håndtering af sager om vold mod ansatte, herunder særligt

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Selvforsikrede enheder Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

(erhvervssygdomme) kan fx. En rygskade, som opstået ved lang tids arbejde i belastende arbejdsstillinger

(erhvervssygdomme) kan fx. En rygskade, som opstået ved lang tids arbejde i belastende arbejdsstillinger Udkast til Norddjurs-folder om arbejdsulykker og nærved-ulykker Denne pjece handler om arbejdsulykker, erhvervsbetingede lidelser og nærved-ulykker fx for du viden om, hvad forskellen er, og hvordan man

Læs mere

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 Opmærksomhedspunkter En arbejdsskade er en samlet betegnelse for helbredsmæssige følger af skadelige påvirkninger på arbejdspladsen. Der skelnes mellem: Arbejdsulykke:

Læs mere

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1)

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Nr. 65 24. januar 1995 Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Kapitel 1 Personkredsen samt erstatnings- og godtgørelsesbegivenheden Kapitel 2 Ydelserne og beløbene

Læs mere

lov om arbejdsskadesikring

lov om arbejdsskadesikring 1 of 32 21/09/2010 13:42 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Lovens formål

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Patientforsikring Når skaden er sket Hvad er dækket? En skade sket før den 1. januar 2004 er kun dækket, hvis den er sket i forbindelse med

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010 21. december 2010. Nr. 1528. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring. 14. marts 2013. Nr. 278.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring. 14. marts 2013. Nr. 278. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 14. marts 2013. Nr. 278. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring Herved bekendtgøres lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september

Læs mere

Nr en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Nr en arbejdsskadesag bliver anmeldt Nr en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om stress og depression som erhvervssygdom Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Nr en arbejdsskadesag

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring 9902-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6, stk. 1 Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger. Personskade

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger. Personskade 1 Bekendtgørelse nr. 885 af 20. september 2005 af lov om erstatningsansvar med de ændringer, der følger af 6 i lov nr. 1545 af 20. december 2006 1 Erstatningsansvarsloven. (Patientskadeankenævnets Internetversion).

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 2. udgave 12. december 2006 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

7. september 2009 2 Nr. 848.

7. september 2009 2 Nr. 848. Lovtidende A 2009 Udgivet den 12. september 2009 7. september 2009. Nr. 848. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring Herved bekendtgøres lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - tænder - årsagssammenhæng - anerkendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forældelsesloven

Forslag. Lov om ændring af forældelsesloven Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af forældelsesloven (Forældelse af fordringer på erstatning eller godtgørelse

Læs mere

Vejledning om erstatning ved dødsfald

Vejledning om erstatning ved dødsfald Vejledning om erstatning ved dødsfald 7. marts 2005 1. Indledning om dødsfald som følge af arbejdsskader 2. Arbejdsskadereformen 2.1. Frister og En samlet afgørelse 2.2. Det nye ulykkesbegreb 2.3. Erhvervssygdomsfortegnelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 54/2008 (1. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Hansen & Andersen A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring

Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring LBK nr 278 af 14/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen 2013-0001562 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 3. udgave 11. december 2009 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

Arbejdsulykker og nærved-ulykker

Arbejdsulykker og nærved-ulykker Arbejdsulykker og nærved-ulykker ARBEJDSULYKKER OG NÆRVED- ULYKKER Hvad er forskellen på arbejdsulykker, erhvervsbetingede lidelser og nærvedulykker? Det får du viden om i denne pjece. Du kan også blive

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland Til lovforslag nr. L 6 Folketinget 2010-11 Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at yde erstatning og godtgørelse til tilskadekomne eller deres efterladte ved arbejdsskade. Skaden skal være

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne 10. maj 2005 1. Indledning 2. Generelt om erstatning for tab af erhvervsevne 2.1. Fastsættelse af årsløn 2.2. Hvornår kan der træffes en afgørelse om erstatning

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 2. oktober 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1021

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag D O M afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag V.L. B 0699 14 Boet efter A (advokat Michael S. Wiisbye, København)

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om tab af erhvervsevne - selvstændig - årsløn - underskudsgivende virksomhed

Ankestyrelsens principafgørelse om tab af erhvervsevne - selvstændig - årsløn - underskudsgivende virksomhed KEN nr 9883 af 08/09/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-09-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 55-16 om tab af erhvervsevne - selvstændig - årsløn

Læs mere

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi 26. august 2015 Bent Mathiesen - Forsikringsmedicin 1 Hvad er forsikringsmedicin? Jura Forsikring

Læs mere

Vejledning om arbejdsbetingede broklidelser

Vejledning om arbejdsbetingede broklidelser Vejledning om arbejdsbetingede broklidelser Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1.1 Brok som arbejdsskade 1.2 Anmeldelse 1.3 Frister for sagsbehandlingen og samtykke til at indhente oplysninger 2. BROKTYPER

Læs mere

TOPMØDE Den september 2016 på Nyborg Strand Workshop: AMRs og TRs rolle i forbindelse med arbejdsskader

TOPMØDE Den september 2016 på Nyborg Strand Workshop: AMRs og TRs rolle i forbindelse med arbejdsskader TOPMØDE 2016 Den 22. -23. september 2016 på Nyborg Strand Workshop: AMRs og TRs rolle i forbindelse med arbejdsskader Program 22. September 2016 23. September 2016 Overordnede temaer for Workshoppen Når

Læs mere

E. Arbejdsskadesikring

E. Arbejdsskadesikring E. Arbejdsskadesikring E.1. Generelt om arbejdsskadesikring E.1.1. Lovgivningen Arbejdsskadesikringen er reguleret i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006. Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Beregning af personskadeerstatning

Beregning af personskadeerstatning BEREGNING AF PERSONSKADEERSTATNING I PERIODEN 1. DECEMBER 2014 TIL 30. NOVEMBER 2015 JANUAR 2015 SIDE 1 Beregning af personskadeerstatning Perioden 1. december 2014 til og med 30. november 2015 Personskader,

Læs mere

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar )

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar ) BEK nr 198 af 25/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2015-0001400 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar )

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar ) BEK nr 1700 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2015-0006046 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 21. januar Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring i Grønland. 16. januar Nr. 75.

Lovtidende A Udgivet den 21. januar Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring i Grønland. 16. januar Nr. 75. Lovtidende A 2017 Udgivet den 21. januar 2017 16. januar 2017. Nr. 75. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring i Grønland Herved bekendtgøres lov nr. 1528 af 21. december 2010 om arbejdsskadesikring

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Vejledning om forældelse af krav efter arbejdsskader

Vejledning om forældelse af krav efter arbejdsskader Arbejdsskadestyrelsen Juni 2016 Vejledning om forældelse af krav efter arbejdsskader Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktuelle regler om forældelse på arbejdsskadeområdet. Vejledningen

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Sammenfatning 4 1.1.1 Tal fra Danmark 5 1.1.2 Tal fra Grønland 7 2 Udvikling

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere