IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER"

Transkript

1 IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER FORSIKRINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2006 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE DÆKNINGSOVERSIGT SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN FORSIKRINGSBETINGELSER ORDLISTE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvornår træder forsikringen i kraft? 2 Hvem er omfattet af forsikringen? 3 Hvor dækker forsikringen? 4 Hvad dækker forsikringen? 5 Dækning af sygeudgifter 6 Syge- og Hjemtransport 7 Sygeledsagelse/Tilkaldelse 8 Hjemkaldelse 9 Returrejse 10 Indhentning af rejserute 11 Evakuering 12 Skade på lejet bolig 13 Privatansvar 14 Sikkerhedsstillelse og Advokatbistand 15 Ulykke og Overfald (tillægsdækning) 16 Bagage (tillægsdækning) 17 Forsinket bagage (tillægsdækning) 18 Indbo (tillægsdækning) 19 Generelle undtagelser fra erstatning 20 Betingelser for erstatning og krav til skadeanmeldelsen 21 Dækning fra anden side 22 Præmiens betaling 23 Nødvendige oplysninger til selskabet 24 Overdragelse, opsigelse og ophør 25 Tvister, værneting m.v.

2 DÆKNINGSOVERSIGT GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2006 Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf BASISDÆKNING Sygdom og Hjemtransport Hospital, læge, receptpligtig medicin Ubegrænset Ubegrænset Hjemtransport og lokal ambulance Smertestillende tandbehandling Fysioterapi og kiropraktor Sygeledsagelse/Tilkaldelse Transport Ubegrænset Ophold, fortæring, lokal transport pr. døgn Hjemkaldelse Transport Ubegrænset Ophold, fortæring, lokal transport pr. døgn Returrejse Transport retur til rejsemålet Ubegrænset Ophold, fortæring, lokal transport pr. døgn Indhentning af rejserute Transport Ubegrænset Ophold, fortæring, lokal transport pr. døgn Evakuering Transport Ubegrænset Ophold 750 pr. døgn Skader på lejet bolig Privatansvar Tingskade/personskade 10 mill. Sikkerhedsstillelse og Advokatbistand TILLÆGSDÆKNINGER Ulykke og Overfald Død Invaliditet Overfald Tandskade Bagage og Indbo Bagage Forsinket bagage 600 pr. døgn /3.000 maks. Indbo SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN De fuldstændige vilkår for samtlige dækninger fremgår af forsikringsbetingelserne. Ordlisten er en del af forsikringsbetingelserne, og her defineres en række af de anvendte begreber. AKUT HJÆLP I SKADESITUATIONEN IHI s Alarm Service kan kontaktes døgnet rundt på telefon Herfra kan vi stille betalingsgaranti til hospitaler, arrangere hjemtransport og hjælpe på andre måder i forbindelse med akut sygdom og tilskadekomst, bortkommen bagage m.v. I TILFÆLDE AF SKADE Udskriv en skadeanmeldelse fra vores hjemmeside på eller bestil den på telefon

3 Udfyld anmeldelsen så udførligt som muligt og indsend den til IHI sammen med al den originale dokumentation, der vedrører sagen. Det kan f.eks. være kvitterede og specificerede lægeregninger, medicin- eller tandlægeregninger, rapporter fra lufthavnen, politirapporter samt anden dokumentation, der omhandler den specifikke skade. Hvis du bliver indlagt på hospital, behøver du ikke selv at betale udgiften. Når IHI har stillet en betalingsgaranti, kan hospitalsregningen afregnes direkte med selskabet. HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM En rejseforsikring dækker som hovedregel kun akut opstået sygdom og tilskadekomst. Lider du af en sygdom, eller har du lidt af en sygdom i tiden op til rejsens start, bør du kontakte IHI Rejseforsikring og få at vide, om din sygdom kan dækkes under forsikringen. Dette gælder forud for hver rejse - ikke blot på det tidspunkt, hvor du tegner forsikringen. I 5.5 kan du se, hvilke krav der skal være opfyldt, for at en kronisk sygdom m.v. kan blive dækket af rejseforsikringen. FORSIKRINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR HVORNÅR TRÆDER FORSIKRINGEN I KRAFT? 1.1 Forsikringen er i kraft, såfremt præmien er betalt inden forsikringsperiodens start. Forsikringsperioden fremgår af policen. 1.2 Forsikringen dækker fra det tidspunkt, den forsikrede forlader sin bopæl/ sit opholdssted i hjemlandet og ophører, når den forsikrede kommer hjem til sin bopæl/sit opholdssted i hjemlandet. Hvis forsikringen tegnes, efter at forsikrede har forladt hjemlandet, indtræder retten til erstatning først 3 dage efter forsikringens ikrafttræden, medmindre forsikringen tegnes som en forlængelse inden udløbet af den på tegningstidspunktet dækkende forsikring. Ved alvorlig tilskadekomst i forbindelse med et ulykkestilfælde indtræder retten til erstatning dog samtidig med forsikringens ikrafttræden. Bagagetillæg kan aldrig tegnes efter afrejse fra hjemlandet. 1.3 Forsikringstager kan forlænge forsikringen. Sygdom eller tilskadekomst, der er opstået eller har vist symptomer i den foregående forsikringsperiode, er ikke dækket i den forlængede forsikringsperiode. 1.4 Den maksimale forsikringsperiode er 24 måneder. 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN? 2.1 Forsikringen dækker de på forsikringspolicen nævnte forsikrede. 2.2 Forsikrede skal være omfattet af Den Offentlige Sygesikring i enten Danmark, Sverige eller Norge. Forsikringen dækker endvidere, hvis forsikrede på grund af udlandsrejse midlertidigt frameldes Folkeregistret. 3 HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN? 3.1 Såfremt der er tegnet dækning i Europa, dækker forsikringen i Europa, Estland, Letland, Litauen, Rusland indtil Uralbjergene, Hviderusland, Ukraine og Moldova, Grønland, Færøerne, de asiatiske og afrikanske lande med kystlinie til Middelhavet, Jordan, De Kanariske Øer, Madeira og Acorerne. 3.2 Såfremt der er tegnet dækning i Verden, dækker forsikringen i hele verden. 3.3 Forsikringen dækker ikke i det land, hvor forsikrede har fast bopæl og/eller ret til at modtage sociale ydelser, se dog HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN? 4.1

4 Forsikringen dækker forsikredes udgifter i henhold til den valgte dækning. 4.2 De anførte forsikringssummer for de enkelte dækninger danner den øvre grænse for selskabets erstatningspligt for alle de pr. person indtrædende forsikringsbegivenheder i forsikringsperioden. 4.3 Medforsikrede børn under 18 år er berettiget til dækning under Hjemkaldelse og Sygeledsagelse, såfremt barnets forældre eller alle barnets rejseledsagere bliver syge- eller hjemtransporteret, hjemkaldt eller bliver sygeledsagere på grund af en dækningsberettiget skade. 5 DÆKNING AF SYGEUDGIFTER 5.1 Ved rejser omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring henvises hertil, dog dækkes de i 5.3 og 5.4 nævnte udgifter. 5.2 Ved rejser, der ikke er omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring, dækkes forsikredes sygeudgifter i tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst. 5.3 Selskabet yder erstatning for rimelige udgifter til midlertidig smertestillende tandbehandling, dog maks. DKK pr. tilfælde. Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at forsikrede sender en original erklæring fra den lokalt autoriserede tandlæge, der specificerer, hvilken del af tandbehandlingen der har været midlertidigt smertestillende. Forsikringen yder ikke erstatning for udgifter, der vedrører, skyldes eller er opstået som følge af tandlidelser, der ikke er akut opstået på rejsen, eller hvor tandbehandling ikke er midlertidigt smertestillende og kan afvente hjemkomsten. 5.4 Selskabet yder erstatning for lægeordineret behandling hos fysioterapeut og kiropraktor, dog maks. DKK i tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst. Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at selskabet modtager original erklæring fra den lokalt praktiserende henvisende læge. 5.5 Forsikringen dækker ikke udgifter til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, der inden for de sidste 4 måneder før afrejsen og/eller forsikringens ikrafttrædelse har medført: a) hospitalsindlæggelse, b) vurdering eller behandling hos læge/tandlæge, som ikke er et led i kontrol, c) ændret medicinering. eller hvis forsikrede: d) ikke har søgt læge/tandlæge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selv om forsikrede burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret, e) er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling, f ) er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling, g) er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste 4 måneder eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg, h) har behov for behandling og/eller operationer, der kan afvente forsikredes hjemkomst. Forsikringen dækker ikke kontrol og behandling, herunder medicin, til at holde en kronisk eller eksisterende sygdom stabil og velreguleret. Forsikringen dækker ikke et før afrejsen kendt behandlingsbehov. 5.6 Behandlende læger, speciallæger, tandlæger m.v. skal have autorisation i det land, hvori der praktiseres. 5.7 Medicin skal være lægeordineret og receptpligtig. 5.8 Selskabet har ret til at kræve forsikrede hjemtransporteret til behandling i hjemlandet og lade behandling afvente hjemkomsten, såfremt selskabets lægekonsulent og behandlende læge er enige om, at det er forsvarligt. 6 SYGE- OG HJEMTRANSPORT 6.1 Ved rejser omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring henvises hertil. 6.2 Ved rejser, der ikke er omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring, dækkes rimelige ekstraordinære udgifter til forsikredes syge- og hjemtransport i tilfælde af akut opstået alvorlig sygdom, alvorlig tilskadekomst eller død.

5 6.3 Det er en forudsætning for dækning, at den behandlende læge i udlandet og selskabets lægelige repræsentant er enige i nødvendigheden af at overføre forsikrede samt er enige om, hvorvidt forsikrede skal overføres til hjemlandet eller andet egnet behandlingssted. 6.4 Forsikringen dækker kun for én hjemtransport i forbindelse med ét sygdomsforløb. 6.5 Ved død refunderes udgifter til hjemtransport af afdøde samt lovbefalede foranstaltninger såsom balsamering og zinkkiste. Forsikredes pårørende kan vælge mellem: a) kremering af afdøde og hjemtransport af urne eller b) hjemtransport af afdøde. 6.6 Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller restriktioner i forbindelse med transporten grundet vejret, mekaniske problemer, restriktioner fra offentlige myndigheder eller fra piloten eller andre forhold, som selskabet ikke har indflydelse på. 7 SYGELEDSAGELSE/TILKALDELSE 7.1 Selskabet yder erstatning til sygeledsagelse og/eller tilkaldelse, hvis forsikrede dør, bliver hospitalsindlagt, overflyttet til egnet behandlingssted, eller hjemtransporteret som følge af alvorlig, akut sygdom eller tilskadekomst. Ved tilkaldelse skal såvel lokalt behandlende læge som Selskabets eller Den Offentlige Rejsesygesikrings læge vurdere, at hospitalsopholdet vil vare mindst 5 døgn, eller at forsikredes tilstand er livstruende. 7.2 Ved sygeledsagelse og/eller tilkaldelse kan der i alt vælges op til 2 personer, dog kan medrejsende, medforsikrede medlemmer af husstanden alle blive sygeledsagere. 7.3 Tilkaldelse kan foretages med udrejse fra forsikredes hjemland. 7.4 Forsikringen dækker kun tilkaldelse én gang i forbindelse med ét sygdomsforløb. 7.5 Skaden skal være omfattet af forsikringen eller Den Offentlige Rejsesygesikring. 7.6 Ved sygeledsagelse/tilkaldelse ydes der erstatning til ledsagers flybillet på økonomiklasse samt maks. DKK pr. døgn til dokumenterede ekstraudgifter til hotelophold, fortæring og lokal transport. 8 HJEMKALDELSE 8.1 Selskabet yder erstatning til hjemkaldelse til hjemlandet, hvis en rejse må afbrydes før planlagt som følge af: a) at et nært familiemedlem bliver hospitalsindlagt eller afgår ved døden som følge af akut livstruende sygdom eller tilskadekomst opstået efter forsikredes afrejse. I tvivlstilfælde vil afgørelsen blive truffet af selskabets læge, evt. i samråd med behandlende læge. I tilfælde af død er det en betingelse, at der fremskaffes udvidet dødsattest. b) indbrud, brand eller oversvømmelse i forsikredes private bolig eller egen virksomhed, hvis politianmeldelse eller anden dokumentation foreligger. c) bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en medarbejder, hvis politianmeldelse foreligger og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig. d) overenskomststridig arbejdsnedlæggelse eller konkurs i forsikredes egen virksomhed og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig. 8.2 Forsikrede kan efter eget valg vælge én person som ledsager, såfremt forsikrede rejser uden medforsikrede rejseledsagere. 8.3 Forsikringen dækker kun én hjemkaldelse i forbindelse med én hændelse, herunder ét sygdomsforløb. 8.4 Hjemkaldelse vil kun blive dækket, hvis hjemkomsttidspunktet herfor ligger tidligere end 12 timer fra forsikredes planlagte hjemkomsttidspunkt. 8.5

6 Der ydes refusion for flybillet på samme klasse som udrejsen samt maks. DKK pr. døgn til dokumenterede ekstraudgifter til hotelophold, fortæring og lokal transport, der påføres forsikrede og ledsager ved hjemkaldelse. 8.6 For rejser i Europa gælder følgende: Hvis rejsen foregår i et motorkøretøj, kan andre transportmidler end motorkøretøjet benyttes, hvis det er aftalt med Selskabet. I et sådant tilfælde dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af motorkøretøjet. 9 RETURREJSE 9.1 Selskabet yder erstatning til en returrejse, hvis forsikredes påbegyndte rejse bliver afbrudt som følge af, at forsikrede: a) bliver syge- eller hjemtransporteret som følge af egen sygdom b) rejser hjem som følge af en dækningsberettiget hjemkaldelse. 9.2 Dækningsberettigede ledsagere opnår dækning til en returrejse, såfremt man ledsager forsikrede, uanset om ledsageren er forsikret i Selskabet. 9.3 Skaden skal være omfattet af forsikringen. 9.4 En returrejse skal foretages senest 2 uger efter syge- eller hjemtransport, sygeledsagelse eller hjemkaldelse. 9.5 Der ydes refusion til en flybillet på samme klasse som anvendtes ved udrejsen samt maks. DKK pr. døgn til dokumenterede ekstraudgifter til hotelophold, fortæring og lokal transport. Flyrejsen skal gå til udgangspunktet for syge- eller hjemtransporten, hjemkaldelsen eller sygeledsagelsen. 10 INDHENTNING AF REJSERUTE 10.1 Selskabet yder erstatning til indhentning af rejseruten, hvis forsikredes rejse er påbegyndt, og den dokumenterede planlagte rejserute ikke kan gennemføres. Det er en betingelse, at den behandlende læge i udlandet har ordineret: a) sengeleje eller hospitalsophold, b) akut ambulant behandling Selskabet yder erstatning til en ledsager til indhentning af rejserute, uanset om ledsageren er forsikret i Selskabet Skaden skal være omfattet af forsikringen Der ydes refusion til en flybillet på samme klasse som oprindeligt planlagt samt maks. DKK pr. døgn til dokumenterede ekstraudgifter til hotelophold, fortæring og lokal transport under indhentningen af den dokumenterede planlagte rejserute. 11 EVAKUERING 11.1 Selskabet yder erstatning i tilfælde af: a) rejseselskabets konkurs, såfremt der ikke er tale om en pakkerejse eller lignende, hvor hjemrejsen er dækket af Rejsegarantifonden, b) epidemi i det område hvor forsikrede opholder sig, såfremt tilstanden er erklæret og dokumenteret af det danske udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution, og hvor tilstanden er opstået efter forsikredes udrejsetidspunkt til området, c) krig, borgerlige uroligheder, borgerkrig, terroristaktivitet, militær undtagelsestilstand, revolution eller anden lignende tilstand i det område, hvor forsikrede befinder sig, såfremt tilstanden er erklæret og dokumenteret af det danske udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution, og hvor tilstanden er opstået efter forsikredes udrejsetidspunkt til området. d) naturkatastrofer hvor det danske udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution anbefaler evakuering, og hvor tilstanden er opstået efter forsikredes udrejsetidspunkt til området Der ydes refusion til transport til nærmeste sikre destination eller til hjemlandet samt maks. DKK 750 pr. døgn til dokumenterede ekstraudgifter til hotelophold.

7 11.3 Hvis forsikrede bliver tilbageholdt af myndighederne i et land som følge af krig eller risiko for krig, dækker forsikringen i op til 3 måneder dokumenterede og afkrævede ekstraudgifter til ophold og fortæring med op til DKK pr. døgn samt nødvendig indenrigstransport Det er en betingelse for dækning, at forsikrede ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at følge det danske ydenrigsministeriums opfordring til evakuering Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for i hvilket omfang en transport kan foregå, men vil samarbejde med det danske udenrigsministerium i de tilfælde, hvor hjælp er nødvendig. 12 SKADE PÅ LEJET BOLIG 12.1 Forsikringen dækker skader forvoldt af forsikrede i/på lejet bolig/hotel samt indbo i boligen, dog maks. DKK og med selvrisiko på DKK 500 pr. forsikringsbegivenhed Forsikringen dækker ikke de i 13.2 beskrevne forhold. 13 PRIVATANSVAR 13.1 Forsikringen dækker: a) det beløb, forsikrede bliver forpligtet til at betale på grund af sit erstatningsansvar for skade på personer eller ting i henhold til gældende ret i det land, hvor skaden indtræder, b) omkostninger i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med Selskabet Forsikringen dækker ikke forsikredes erstatningsansvar: a) i kontraktforhold, b) i erhvervs- eller arbejdsforhold, c) som følge af, at forsikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar, end hvad forsikrede ville være underlagt efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold, d) for skade på ting, som ikke er omfattet af 12, og som forsikrede ejer, har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af, eller har i varetægt af anden grund, e) for skade forvoldt af forsikredes husdyr, f ) for skade som følge af, at forsikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom, g) for skade forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, camping- eller påhængsvogn, luftfartøj samt søfartøjer på eller over 3 meters længde med sejl eller motor, eller søfartøjer under 3 meters længde, hvis motorkraft overstiger 3 HK Forsikringen dækker endvidere ikke bøder eller bodslignende krav Forsikringssummen på DKK 10 mill. er højeste grænse for Selskabets forpligtelse efter en enkelt forsikringsbegivenhed, selv om denne resulterer i flere skader, selv om ansvaret pålægges flere, og uanset om der er dækning på én eller flere policer i Selskabet Forsikrede kan ikke med bindende virkning for Selskabet helt eller delvist anerkende erstatningspligt for forvoldt skade. 14 SIKKERHEDSSTILLELSE OG ADVOKATBISTAND 14.1 Forsikringen dækker sikkerhedsstillelse. Ved sikkerhedsstillelse forstås betaling, der permanent eller midlertidigt kan frigive forsikrede eller dennes ejendele fra tilbageholdelse foretaget af lokale myndigheder. Sikkerhedsstillelse ydes som et rentefrit lån, som skal tilbagebetales til Selskabet straks efter frigivelse eller efter påkrav. Bliver sikkerhedsstillelsen beslaglagt som følge af forsikredes manglende betaling af idømt bøde eller erstatning, eller fordi forsikrede ikke møder op til retsmøder, eller forsikrede på anden måde er ansvarlig for beslaglæggelsen, betragtes sikkerhedsstillelsen som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til Selskabet straks efter beslaglæggelsen. 14.2

8 Forsikringen dækker advokatbistand i forbindelse med juridiske problemer opstået under rejsen. Bliver forsikrede under rejsen tiltalt eller sigtet for et strafbart forhold, dækkes nødvendige og rimelige advokatomkostninger til og med sagens afgørelse ved 1. instans, dog maks. DKK Bliver forsikrede ved 1. instans dømt for det strafbare forhold, betragtes forsikredes advokatomkostninger som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til Selskabet efter påkrav. Et eventuelt valg af udenlandsk advokat skal godkendes af Selskabet Forsikringen dækker tilkaldelse af 2 personer efter forsikredes eget valg ud til forsikrede og retur til bopælen i tilfælde af, at forsikrede tilbageholdes af lokale myndigheder i mere end 48 timer. Transport af tilkaldte dækkes maks. med fly på økonomiklasse tur/retur samt nødvendige og rimelige udgifter til ophold og fortæring Forsikringen dækker forsikredes rejseudgifter som følge af, at forsikrede indkaldes som vidne eller til afhøring ved domstol i udlandet Ved enhver skade under denne dækning, undtagen ved sikkerhedsstillelse, jf. 14.1, betaler forsikrede en selvrisiko på 10% af de samlede omkostninger, dog mindst DKK Forsikringen dækker ikke: a) juridiske problemer mellem forsikrede og rejsebureauet, rejsearrangøren eller rejseformidleren, b) juridiske problemer i forbindelse med kontrakts-, erhvervs- eller arbejdsforhold, c) juridiske problemer i forbindelse med familie- og arveretlige spørgsmål, d) juridiske problemer mellem forsikrede og Selskabet, e) sager der ikke er opstået på rejsen, f ) retssager om ansvar for benyttelse af motorkøretøjer eller fartøjer i øvrigt, g) egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende krav. 15 ULYKKE OG OVERFALD (TILLÆGSDÆKNING) 15.1 Hvis der er tegnet tillægsdækning for ulykke og overfald, yder forsikringen erstatning ved ulykkestilfælde, som direkte og uden indvirken af sygdom forårsager den forsikredes død eller bevirker en vedvarende invaliditet. Forsikringssummerne er DKK ved død, DKK ved invaliditet og DKK ved tandskade. Er forsikrede under 18 år, er forsikringssummen ved død begrænset til DKK Er forsikrede på skadetidspunktet over 75 år, dækker forsikringen med halvdelen af de gældende forsikringssummer Erstatning i tilfælde af død udbetales, når et ulykkestilfælde er direkte årsag til den forsikredes død inden for et år efter ulykkestilfældet. Medmindre andet skriftligt er meddelt Selskabet, udbetales forsikringssummen til nærmeste pårørende. Er der i anledning af ulykkestilfældet udbetalt invaliditetserstatning, ydes erstatning med det beløb, hvormed dødsfaldssummen overstiger den allerede foretagne udbetaling Hvis et ulykkestilfælde har medført invaliditet svarende til en méngrad på mindst 5%, udbetales ménerstatning. Erstatningen ansættes til en til méngraden svarende procent af invaliditetssummen. Méngraden fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel på grundlag af skadens medicinske art og omfang og kan uden hensyntagen til forsikredes erhverv sammenlagt ikke overstige 100%. Fastsættelse af méngraden foretages, så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes og ikke senere end 3 år efter ulykkestilfældet. En bestående invaliditet berettiger ikke til erstatning og kan ikke påvirke, at erstatningen ansættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. Såfremt et ulykkestilfælde ændrer synet, således at forsikrede skal bruge briller eller have skiftet briller, dækkes rimelige og dokumenterede udgifter hertil. Det er en betingelse for udbetaling af invaliditetserstatning, at forsikrede er i live ved erstatningens udbetaling. Behandlingen af tilskadekomsten skal være dokumenteret påbegyndt i udlandet af en lokalt autoriseret læge Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til behandling af tandskader, der sker som følge af et ulykkestilfælde på rejsen, i det omfang udgifterne ikke kan refunderes fra anden side, f.eks. det offentlige. Forsikringen dækker tandbehandling, der foretages inden 5 år efter ulykkestilfældet. Ligeså dækker forsikringen tandskader opstået inden forsikredes fyldte 18. år, hvor tandbehandling foretages inden forsikredes fyldte 25. år. Behandlingen skal være dokumenteret påbegyndt i udlandet, men afsluttende behandling kan om nødvendigt ske i hjemlandet. Selskabet er berettiget til at nedsætte eller afvise erstatning

9 til tandbehandling, såfremt forsikredes tænder ud fra en tandlægelig vurdering må antages at have været væsentlig dårligere end hos personer på samme alder, der følger regelmæssig tandlægekontrol og -behandling Undtaget fra dækningen er: a) enhver sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde, b) ulykkestilfælde, der skyldes sygdom, c) forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom, d) følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er omfattet af forsikringen, e) tyggeskader, f) tingskader Hvis forsikrede i forsikringsperioden bliver overfaldet af en person med på-viselig personskade eller dødsfald til følge, dækker forsikringen erstatning for det beløb, som en skadevolder ville blive dømt til at betale efter dansk retspraksis i henhold til Erstatningsansvarsloven for et overfald sket under tilsvarende forhold i Danmark. Forsikringssummen ved overfald er DKK Overfald begået af forsikredes rejseledsager eller medforsikret rejseledsager er ikke omfattet af forsikringen Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at overfaldet hurtigst muligt anmeldes til det lokale politi, at der udfærdiges politirapport, og at forsikrede konsulterer en lokalt autoriseret læge/tandlæge umiddelbart efter overfaldet. Såvel politirapport som lægeerklæring skal efterfølgende sendes i original til Selskabet Forsikrede skal være under stadig behandling af læge og følge dennes forskrifter Selskabet er berettiget til at indhente oplysninger hos andre forsikringsselsskaber eller hospitaler og læger, der behandler eller har behandlet forsikrede, til at lade forsikrede undersøge af en af Selskabet valgt læge og til ved dødsfald at kræve obduktion. 16 BAGAGE (TILLÆGSDÆKNING) 16.1 Hvis der er tegnet tillægsdækning for bagage, yder Selskabet erstatning for følgende genstande tilhørende forsikrede på dennes rejse uden for bopælslandet: Bagage, rede penge, rejsebilletter, rejsechecks, kreditkort, værdipapirer og pas. Som beskrevet i nedenstående dækningsskema, gælder følgende begrænsninger: Alle beløb er i DKK Årsag/Genstand Bagage Rede penge, rejsebilletter, værdipapirer Brand, røveri, tyveri fra aflåst hotelværelse, aflåst feriebolig eller aflåst safetyboks Tyveri bemærket i gerningsøjeblikket af genstande, der bæres på eller af forsikrede Tyveri fra aflåst og fra kabinen adskilt bagagerum/ box i båd, motorkøretøj/campingvogn Bortkomst eller beskadigelse af dokumenteret indskrevet bagage Ej dækket Tyveri fra aflåst telt Ej dækket Tyveri fra badestrand eller swimmingpool 500 Ej dækket Tyveri fra kabinen i aflåst båd, motorkøretøj eller campingvogn Ej dækket Ej dækket Glemte, tabte eller forlagte genstande Ej dækket Ej dækket Tyveri af bagage, der henstår uden effektivt opsyn Ej dækket Ej dækket Tyveri fra båd, motorkøretøj, camping- eller påhængsvogn, hotelværelse, feriebolig eller safetyboks, som ikke viser synligt tegn på indbrud Ej dækket Ej dækket Skade på eller forårsaget af mad, flasker, glas og lignende nedpakket i bagagen Ej dækket Ej dækket Tab i forbindelse med misbrug af kreditkort eller rejsechecks Ej dækket Ej dækket

10 Tab eller beskadigelse af bagage, der sendes særskilt Ej dækket Ej dækket Indirekte tab Ej dækket Ej dækket Simpelt tyveri Ej dækket Ej dækket 16.2 I intet tilfælde kan erstatningen for en enkelt genstand overstige DKK For samlet fotoudstyr samt smykker og ure kan erstatningen maksimalt udgøre DKK Forsikringen dækker ikke cykler, sportsudstyr og tilbehør hertil, computere og andet elektronisk udstyr, bagage af enhver art til erhvervsmæssig brug, herunder vareprøver, handelsvarer og kollektioner Erstatningsudregningen for de forsikrede genstande foretages efter følgende principper: a) Forsikringen erstatter genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, såfremt de dokumenteret er mindre end 2 år gamle. b) For genstande, der er mere end 2 år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Dette gælder også for genstande, hvor der ikke foreligger dokumentation for alder og værdi. c) Selskabet kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb svarende til reparationsudgiften. d) Selskabet er berettiget, men ikke forpligtet, til at erstatte in natura. e) Film-, video- og båndoptagelser og lignende dækkes med værdien af råmaterialet. f) Forsikringen dækker omkostningerne ved genanskaffelse af rejsebilletter, rejsechecks, kreditkort, værdipapirer og pas. Omkostningerne omfatter nødvendig transport, gebyrer, foto m.v., men ikke erstatning for den tid det tager at genanskaffe effekterne Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at de forsikrede effekter behandles og opbevares betryggende, og at forsikrede i øvrigt udviser påpasselighed I tilfælde af tyveri eller røveri skal anmeldelse altid indgives til nærmeste politimyndighed. Ved beskadigelse eller bortkomst af dokumenteret indskrevet bagage skal anmeldelse altid indgives til flyselskab eller lign. Såfremt anmeldelse undtagelsesvis ikke kan foretages på stedet, f.eks. på grund af umiddelbart forestående afrejse, skal anmeldelse til selskabet ske så hurtigt som muligt efter hjemkomsten. 17 FORSINKET BAGAGE (TILLÆGSDÆKNING) 17.1 Hvis der er tegnet tillægsdækning for forsinket bagage, dækker forsikringen rimelige erstatningskøb af beklædningsgenstande, toiletartikler samt livsnødvendig medicin i tilfælde, hvor indskreven bagage er forsinket mere end 5 timer i forhold til forsikredes ankomst til bestemmelsesstedet uden for bopælslandet. Der ydes erstatning for indtil DKK 600 anvendt pr. påbegyndt døgn de første 5 på hinanden følgende døgn efter ankomst, så længe bagagen er forsinket. Det maksimale beløb, DKK 600, kan ikke anvendes på forskud. Erstatningskøb skal være foretaget inden bagagens fremkomst til forsikrede Det er en betingelse for erstatning, at forsikrede har original dokumentation (i form af en skaderapport) fra det pågældende transportselskab eller rejsebureau på, at bagagen ikke er fremkommet til planlagt tid samt dato og tidspunkt for den faktiske fremkomst Det er endvidere en betingelse for erstatning, at der indsendes original dokumentation, af hvilken det fremgår, hvad de afholdte udgifter vedrører i form af dateret kvittering, kassebon eller lignende Erstatning er betinget af, at forsikredes bagage er indskrevet til samme transportmiddel, som forsikrede rejser med Forsikringen dækker ikke leje/køb af sportsudstyr Forsikringen dækker ikke indirekte tab, herunder udgifter til taxa, hotelophold og telefon Dækningen gælder ikke ved ankomst til hjemlandet.

Studenterforsikring Betingelser

Studenterforsikring Betingelser Studenterforsikring Betingelser Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse Dækningsoversigt Sådan bruger du forsikringen

Læs mere

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK Dækningsoversigt Gældende fra 1. januar 2012 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. august 2014 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. august 2014 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2015 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

ihi Bupa Udstationering

ihi Bupa Udstationering ihi Bupa Udstationering Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt og

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad. FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad. I henhold til dansk forsikringslovgivning Fælles bestemmelser Sådan læser du forsikringsbetingelserne Definitioner Hvem er

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 200 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2011 REJSEFORSIKRING UNDER

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2011 REJSEFORSIKRING UNDER

Læs mere

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Forsikringsbetingelser nr. 59 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 01.04.07 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDENDE

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901

Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1. januar 2013

Læs mere

If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard

If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Personforsikringer If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.) Vilkår nr. 69-07 Almindelige vilkår gældende i tilknytning

Læs mere

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT Gouda Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Gouda Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2010 Cirkulære af 21. december 2010 Perst. nr. 050-10 J.nr. 10-5414-49 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2010 Cirkulære af 21. december 2010 Perst. nr. 050-10 J.nr. 10-5414-49 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden)

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden) Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne omfatter produkterne plus, total og tillæg for hjemtransport. På din billet/faktura

Læs mere

Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL

Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL Fuldstændige betingelser Europ Assistance Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit

Læs mere

Definitionerne Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) Rejseforsikring Total 1.1 Omfang rejse. Indledende bestemmelser.

Definitionerne Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) Rejseforsikring Total 1.1 Omfang rejse. Indledende bestemmelser. Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) På din billet/faktura vil det fremgå hvilket produkt

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX Business Erhvervsrejseforsikring Betingelser nr. 770 Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 770 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Indledende bestemmelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807. Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807. Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed skole- og ungdomsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807 Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER REJSEFORSIKRING

Læs mere

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Kære AIG-kunde På de efterfølgende sider finder du en samlet oversigt

Læs mere

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0803

Forsikringsbetingelser nr. 0803 Forsikringsbetingelser nr. 0803 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, Bredgade 76, 1260 København K, telefonnr. 70272727, CVR nr. 42753211

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, Bredgade 76, 1260 København K, telefonnr. 70272727, CVR nr. 42753211 FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 2.0 ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Sydbank MasterCard Forsikringsbetingelser november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Forsikringsbetingelser Rejseforsikring Tilknyttet Sydbank MasterCard Classic, Gold & Platinum Forsikringsaftalen

Læs mere

Kære Limpopo/Diana -kunde

Kære Limpopo/Diana -kunde Kære Limpopo/Diana -kunde Denne rejseforsikring er specielt udviklet til de forsikringsbehov, du har på din jagtrejse. Rejseforsikringen er et resultat af et samarbejde mellem Limpopo/Diana og Gouda. Rejseforsikringen

Læs mere