ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet."

Transkript

1 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid Kendelse af 5. august 2013 (J.nr ). Afslag på ansøgning om autorisation som vvs-installatør med X som teknisk ansvarlig ophævet. Lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger 8. (Anders Hjulmand, Ingrid Henriksen og Jan Uffe Rasmussen) Ved skrivelse af 30. maj 2012 har advokat A på vegne af K klaget over, at Sikkerhedsstyrelsen ved skrivelse af 21. maj 2012 har afslået en ansøgning om autorisation som vvs-installatør med K som teknisk ansvarlig person. Sagens omstændigheder: I en af Erhvervsankenævnet indhentet redegørelse af 31. juli 2012 om sagens faktiske omstændigheder fremgår: Autorisationssagens retlige og faktiske omstændigheder 8. september 2011 modtog Sikkerhedsstyrelsen en ansøgning om autorisation som vvs-installatør fra K samt i forbindelse hermed en ansøgning om godkendelse som teknisk ansvarlig fra K. 13. oktober 2011 anmodede Sikkerhedsstyrelsen om yderligere dokumentation til behandling af ansøgningen. I samme forbindelse har styrelsen anmodet K om at udfylde rubrikken i ansøgningsskemaet, hvori der sættes kryds, såfremt ansøgeren ikke inden for de sidste tre år er straffet for overtrædelse af autorisationslovgivningen, herunder eventuelt gasreglementet. 17. oktober 2011 indsendte K den manglede dokumentation. I forbindelse hermed oplyste K, at han havde modtaget og betalt en bøde på kr. for at have skrevet under på arbejde, som han ikke selv havde udført. På baggrund af denne oplysning sammenholdte Sikkerhedsstyrelsen den nuværende ansøgningssag med det vedtagne bødeforlæg i overtrædelsessagen. Af bødeforelægget af 18. januar 2011 fremgår det, at K var sigtet for overtrædelse af bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om autorisation og drift af virksomhed son vvs-installatør, vand- og sanitetsmester, godkendt kompetent virksomhed eller kloakmester, 34, stk. 1, nr. 3, jf. 22, stk. 1, ved torsdag den 13. marts 2008, at have anmeldt en gasinstallation på

2 - 2 - adressen og herved at have taget ansvaret for arbejde, der er udført af en person, der ikke er ansat i virksomheden. Politiet har oplyst til Sikkerhedsstyrelsen, at K har vedtaget bødeforelægget den 11. august Idet der er sket vedtagelse og betaling af bødeforlægget, har Sikkerhedsstyrelsen lagt til grund, at der er sket overtrædelse af den pågældende bestemmelse under de faktiske omstændigheder, som bødeforelægget beskriver. 15. november 2011 meddelte Sikkerhedsstyrelsen afslag på godkendelse af K som teknisk ansvarlig person i K. Sikkerhedsstyrelsen vurderede som baggrund herfor, at det ikke var sikkerhedsmæssigt forsvarligt at udstede en autorisation med K som teknisk ansvarlig, idet karakteren af den pågældende forseelse efter styrelsens vurdering medfører, at der kan være nærliggende fare for, at der vil ske misbrug af en autorisation. Afslaget blev meddelt under henvisning til 8, stk. 1, nr. 1, jf. 7, stk. 3, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003 [om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger med senere ændringer]. 22. november 2011 anmoder K Sikkerhedsstyrelsen om at genoverveje sagen. 30. november 2011 meddelte Sikkerhedsstyrelsen, at styrelsen måtte fastholde afslaget, idet ansøgeren ikke var fremkommet med nye faktiske oplysninger af betydning for sagen, hvorfor der ikke var grundlag for at ændre afgørelsen. Ved denne beslutning lagde Sikkerhedsstyrelsen vægt på, at der ikke var klageadgang i form af administrativ rekurs. Idet der heller ikke er remonstrationsadgang i ansøgningssager om autorisationer, blev denne anmodning behandlet efter reglerne om ulovhjemlet remonstration. Sikkerhedsstyrelsen har i forbindelse hermed vurderet, at ansøgeren ikke fremkom med nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning for sagen, at der var en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet udfald, hvis oplysningerne havde foreligget i forbindelse med styrelsens oprindelige stillingtagen til sagen. På baggrund heraf valgte styrelsen at fastholde sit afslag. Desuden meddeltes det i samme skrivelse, at klagevejledningen i afslaget af 15. november 2011 ikke var korrekt, idet afslag begrundet i den pågældende bestemmelse ikke kunne indbringes for anden administrativ myndighed [ 24 a, 1. pkt., i lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger med senere ændringer].

3 januar 2012 fremsendte K diverse materiale, idet han på ny anmodede Sikkerhedsstyrelsen om at genoptage sagen. 30. januar 2012 oplyste Sikkerhedsstyrelsen, at afslaget fortsat måtte fastholdes, idet Sikkerhedsstyrelsen vurderede, at den fremsendte korrespondance ikke ændrede på det faktum, at ansøgeren havde erkendt sig skyldig i den pågældende forseelse, og at styrelsen ikke kunne realitetsbehandle en afgjort straffesag. Desuden vejledte styrelsen ansøgeren om at kontakte politiet for her at forespørge om muligheden for at få genoptaget straffesagen. 1. februar 2012 anmodede K pr. om at blive oplyst hvilken dato, der er gældende for, hvornår han igen kan søge om at blive teknisk ansvarlig person i firmaet. 24. februar 2012 oplyste Sikkerhedsstyrelsen, at vi havde modtaget forespørgslen af 1. februar 2012, hvortil styrelsen oplyste, at vi undersøgte sagen og lovgivningen på området, hvorefter vi ville vende tilbage med et svar. 8. maj 2012 rykkede K for svar på sin henvendelse af 1. februar maj 2012 orienterede Sikkerhedsstyrelsen K om, at styrelsen var blevet opmærksom på, at ansøgningen i stedet skulle have været behandlet i henhold til 8, stk. 1, nr. 3, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003 [om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger med senere ændringer]. I samme skrivelse oplystes det, at styrelsen var i færd med at behandle sagen og forventede at kunne fremsende en afgørelse inden for 2 uger. Det er beklageligt, at Sikkerhedsstyrelsen i november 2011 traf afgørelse med henvisning til forkert hjemmel, nemlig lovens 8, stk. 1, nr. 1, jf. 7, stk maj 2012 traf Sikkerhedsstyrelsen afgørelse i sagen og fremsendte sagens afgørelse til K. 21. maj 2012 senere på dagen oplyste K, at han var af den opfattelse, at han fortsat ikke var blevet oplyst om, hvornår han igen kan blive teknisk ansvarlig i det pågældende firma. 22. maj 2012 kontaktede Sikkerhedsstyrelsen K telefonisk, idet der henvistes til Sikkerhedsstyrelsens brev af 9. maj 2012, som tillige blev forklaret og uddybet. K blev i samme forbindelse oplyst om muligheden for at klage til Erhvervsankenævnet, idet dette var næste skridt, hvis han ønskede at få sagen prøvet. Overtrædelsessagens faktiske omstændigheder:

4 april 2008 anmeldte Dong Gas Distribution A/S forholdet til Sikkerhedsstyrelsen. 24. april 2008 fremsendte Sikkerhedsstyrelsen kvittering til Dong Gas Distribution A/S for modtagelse af denne anmeldelse. 9. februar 2009 anmelder Sikkerhedsstyrelsen K til Midt- og Vestsjællands Politi, hvorved sagen anses som overgivet til politiet. 11. januar 2011 anmodede Sikkerhedsstyrelsen politiet om at få oplyst, hvorvidt der var truffet afgørelse i sagen. 11. august 2011 vedtog K bødeforlæg af 18. januar september 2011 modtog Sikkerhedsstyrelsen oplysning fra Midt- og Vestsjællands politi om, at sagen var afgjort, idet K den 11. august 2011 havde modtaget bødeforelæg af 18. januar I Sikkerhedsstyrelsens afgørelse af 21. maj 2012 hedder det blandt andet: Behandling på ansøgning om autorisation som vvs-installatør med K som teknisk ansvarlig person Afslag på ansøgning Sikkerhedsstyrelsen har den 8. september 2011 modtaget jeres ansøgninger om autorisation som vvs-installatør og godkendelse af K som teknisk ansvarlig person. Virksomheden har i disse ansøgninger erklæret, at K inden for de sidste 3 år er straffet for overtrædelse af lov om gasinstallationer og installationer med vand- og afløbsledninger [Lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003] eller bestemmelser udfærdiget i medfør at denne lov [Jf. 7, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003 med senere ændringer om gasinstallationer og installationer med vand- og afløbsledninger], idet K har modtaget og vedtaget et bødeforelæg på 3.000,- kr. for at have taget ansvar for arbejdet, der er udført af en person, der ikke er ansat i virksomheden Begrundelse Sikkerhedsstyrelsen har foretaget en konkret og individuel vurdering af forseelsen, der ligger til grund for den vedtagne bøde. Det fremgår af det vedtagne bødeforelæg, at K har taget ansvaret for arbejde udført af en person, der ikke er ansat i virksomheden. Forholdet er en overtrædelse af 22, stk. 1, i bekendtgørelse nr [af 14. december 2006 om autorisation og drift af virksomhed som vvs-installatør, vand- og kloakmester, godkendt kompetent virksomhed eller kloakmester].

5 - 5 - Sikkerhedsstyrelsen anser en sådan overtrædelse som værende særdeles grov, idet der er tale om misbrug af de beføjelser, som en autorisation medfører. K har som teknisk ansvarlige dermed udvist en sådan adfærd, at der efter Sikkerhedsstyrelsens vurdering er tale om en sikkerhedsrisiko. Sikkerhedsstyrelsen vurderer derfor, at der er grund til at antage, at virksomheden på nuværende tidspunkt ikke vil blive drevet på forsvarlig måde med K som teknisk ansvarlig. I klageskrivelsen af 30. maj 2012 har advokat A anført: Sagsfremstilling: K har i mange år haft autorisation som vvs-installatør, men har i en periode fra haft sin autorisation flyttet et andet firma som i denne periode ejede ansøgerens firma. I forbindelse med omstruktureringer har K haft behov for at få sin autorisation tilbage til eget firma, og han har den 5. september 2011 indgivet ansøgning herom. Grundlaget herfor er nærmere, at ansøgeren havde ansat en medarbejder, A. Denne var selv i besiddelse af både såkaldt A-certifikat og såkaldt B- certifikat (indreguleringsautorisation). I 2007 ønskede den ansatte dog at være selvstændig, idet han ind imellem også servicerede egne kunder, og parterne indgik en samarbejdsaftale, hvori den ansatte blev garanteret en vis minimumsomsætning i firmaet svarende til 160 timer / måned. Aftalen indeholdt ikke noget om det tekniske ansvar. Ansættelsesaftalen blev ikke ophævet, og fra marts måned 2008 fik den ansatte igen løn som ansat i firmaet, samtidigt med, at han arbejdede som selvstændig. I december 2007 udførte den ansatte en installation hos en kunde. Kunden var anvist af ansøgeren og blev serviceres af den ansatte i henhold til samarbejdsaftalen, men blev faktureret af den ansatte i dennes firmanavn, og ansøgeren fakturerede efterfølgende sin del af arbejdet til den ansatte. Dette beroede lidt på en tilfældighed, idet man lige så godt kunne have gjort det omvendt. Det var ansøgeren som den umiddelbart ansvarlige over for kunden, der færdigmeldte gasinstallationen. Dette skete den 17. marts DONG udbad sig yderligere oplysninger i sagen, hvilket man fik. Efterfølgende blev ansøgeren afhørt af politiet en gang i foråret 2010, men ellers

6 - 6 - skete der ikke noget før den , da politiet udfærdigede et bødeforlæg (forkyndt den ) på kr. for overtrædelse af bekendtgørelsen. Ansøgeren protesterede mod bøden, og der blev afholdt flere møder hos Holbæk politi, men den retlige sagsbehandling trak ud, hvorfor ansøgeren i august 2011 betalte bødebeløbet for at få sagen ud af verden. Sagen er således ikke behandlet i retten, og ansøgeren er ikke frataget retten til at erhverve autorisation efter lovens stk. 1, nr. 1. Sikkerhedsstyrelsens behandling af sagen efter denne bestemmelse var derfor indlysende fejlagtig. Anbringender: Som nærmere begrundelse for anken gøres det gældende, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at afslå ansøgningen. Ansøgeren har tidligere haft autorisation, men har haft flyttet denne af rent forretningsmæssige årsager, og han opfylder alle krav til autorisationen. Sikkerhedsstyrelsens eneste grund til at afslå ansøgningen er således ansøgerens vandel efter lovens 8, stk. 1, nr. 3. Hertil gøres det gældende, at dette beror på en individuel bedømmelse, og at kriteriet er, om ansøgerens adfærd giver grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på ansvarlig måde, og at der heri ligger en sikkerhedsrisiko. Ved bedømmelse af det konkrete tilfælde bør der tages hensyn til, at ansøgeren som omtalt har haft en mangeårig autorisation, uden at der har været grund til kritik af arbejdet. Desuden bør der tages hensyn til, at myndighedernes sagsbehandling med hensyn til bødeforlægget har været særdeles langsommeligt. Således fremkommer bødeforlægget først til ansøgeren 2 år og 11 måneder efter forseelsen sket, og hvis ansøgeren ikke havde betalt af sig selv, ville sagen være forældet, før den kom for retten. Endvidere er der grund til at tro, at ansøgeren, hvis han havde vedstået sin protest mod bøden, var blevet frifundet af materielle årsager. Gerningsindholdet af den citerede bestemmelse er, at virksomheden tager ansvar for arbejde udført af personer, der ikke er ansat i virksomheden. Dels kunne det med god mening være gjort gældende, at den pågældende faktisk var ansat i virksomheden, idet der forelå en ansættelsesaftale, der ikke var ophævet, og den ansatte udførte nøjagtigt det samme arbejde som hidtil omfattet af ansættelsesaftalen. I hvert fald på det tidspunkt, da den påtalte anmeldelse blev udfærdiget, fik den pågældende også almindelig løn fra virksomheden. Dels kunne det med mening være gjort gældende, at der var tale om indlejning i henhold til bekendtgørelsens 22, stk. 3. Til støtte herfor kunne anfø-

7 - 7 - res, at den pågældende var ansat i sit eget firma og i den egenskab var udlejet til ansøgerens virksomhed i kraft af samarbejdsaftalen, som omfatter et minimumsantal timer svarende til normal fuldtidsarbejde. Dette sammenholdt med den lange ekspeditionstid gør det sandsynligt, at ansøgeren ville være blevet frifundet, hvis han havde haft tålmodighed til at afvente retssagsbehandling af bødeforlægget. Det gøres endeligt gældende, at selv om det lægges til grund, at ansøgeren er straffet for sin forseelse, er der alligevel ikke grundlag for at afslå ansøgning om autorisation. Dels bør forældelsesfristen på 3 år regnes fra forseelsen og ikke fra den stærkt forsinkede afgørelse. Det gøres herved gældende, at DONG var opmærksom på den muligvis forkerte anmeldelse og har indberettet til Sikkerhedsstyrelsen allerede i marts 2008, og bødeforlæg burde derfor være udstedt senest i august 2008, hvorefter der ville være gået mere end 3 år, da ansøgningen blev indgivet i september Det bør herunder også tages i betragtning, at behandlingen af ansøgningen har taget usædvanlig lang tid på grund af Sikkerhedsstyrelsens fejlagtige sagsbehandling, hvilket har medført en yderligere forsinkelse til skade for ansøgeren. Dels gøres det gældende, at den forseelse, for hvilken ansøgeren er straffet, er af mindre alvorlig karakter og ikke giver grundlag for at antage, at der vil være en sikkerhedsrisiko ved at meddele autorisation. Det gøres herunder gældende, at der alene er tale om en formel fejl, idet der ikke havde været noget problem, hvis faktureringen til kunden var sket i omvendt rækkefølge, eller hvis samarbejdsaftalen havde været benævnt indlejningsaftale og havde indeholdt en bestemmelse om det tekniske ansvar. Endeligt bemærkes hertil, at ansøgeren ikke har skrevet under på anmeldelsen i blinde. Han havde for det første tillid til den ansatte og for det andet havde han besigtiget installationen forud for anmeldelsen. Der har der heller ikke vist sig fejl ved installationen. De formelle forhold skal naturligvis være på plads, men i relation til spørgsmålet om karakteren af ansøgerens adfærd bør der tages hensyn til, at de reelle forhold var fuldt forsvarlige. På det grundlag nedlægges påstand om, at autorisationen bør meddeles som ansøgt. I førnævnte af Erhvervsankenævnet indhentede redegørelse af 31. juli 2012 har Sikkerhedsstyrelsen om sagens retlige omstændigheder udtalt:

8 - 8 - I [klageskrivelsen] gør advokat A navnligt gældende, at såfremt ansøgeren ikke havde valgt at betale bøden, ville sagen være forældet, før denne kom for retten. Da Sikkerhedsstyrelsen efterfølgende har modtaget en kopi af afgørelse i sagen, forudsættes det, at forældelsesfristen er blevet afbrudt af sigtelse af den pågældende inden forældelsesfristens udløb, eftersom sagen er fortsat og endt med en afgørelse i form af udstedelse og vedtagelse af bødeforelæg. Advokat A bemærker desuden, at der i straffesagen med god mening kunne være gjort gældende, at den pågældende A henholdsvis var ansat i firmaet, eller at der var tale om indlejning i henhold til bekendtgørelsens 22, stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen skal hertil bemærke, at det er forudsat at ansættelsesaftalen af 23. juni 2006 er ophævet, idet der efterfølgende den 28. februar 2007 er indgået en samarbejdsaftale. For så vidt angår samarbejdsaftalen bemærkes det, at denne blot var af tre måneders varighed løbende fra den 28. februar 2007, hvorfor denne ikke kan anses som værende gældende på tidspunktet for overtrædelsestidspunktet. For så vidt angår anbringendet vedrørende indlejning af arbejdskraft, skal Sikkerhedsstyrelsen bemærke, at dette kræver en skriftlig aftale med den virksomhed, som den pågældende normalt er tilknyttet [Jf. 22, stk. 3, i bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om autorisation og drift af virksomhed som vvs-installatør, vand- og sanitetsmester, godkendt kompetent virksomhed eller kloakmester med senere ændringer]. Det skal desuden af aftalen fremgå, at den virksomhed, der benytter den lejede arbejdskraft, bærer ansvaret for det arbejde, den pågældende udfører, samt for hvilken periode dem pågældende er indlejet i firmaet. Den pågældende skal endvidere være omfattet af den autoriserede virksomheds kvalitetsstyringssystem. Idet det er den autoriserede virksomhed, der tilbyder kunderne at udføre arbejdet, samt har ansvaret for arbejdets udførsel og for at de øvrige regler for autorisationsområdet overholdes, vil det i et sådant tilfælde desuden være den autoriserede virksomhed, der sender faktura til kunden. Dette ses ikke at være tilfældet i denne sag, idet fakturaen for arbejdet er udarbejdet af A. Sikkerhedsstyrelsen har derfor vurderet, at A på tidspunktet for overtrædelsen hverken var ansat eller indlejet i K. Sikkerhedsstyrelsen har ikke yderligere kommentarer til advokat As anbringender, idet styrelsen er af den opfattelse, at omstændighederne omkring de øvrige anbringender har været overvejet i løbet af styrelsens behandling af sagen. Sikkerhedsstyrelsens afgørelse er derfor blandt andet truffet på baggrund resultatet af disse overvejelser, hvorfor yderligere kommentarer til disse vil blive en gentagelse af begrundelserne for styrelsens sagsbehandlingsskridt. I øvrigt henvises der til begrundelsen i seneste afgørelse af 21. maj I skrivelse af 14. august 2012 har advokat A yderligere anført:

9 - 9 - Sikkerhedsstyrelsens skrivelse af den 31. juli 2012 giver anledning til at bemærke, at der i hvert fald er en enkelt misforståelse hos Sikkerhedsstyrelsen. Den samarbejdsaftale, der bestod mellem ansøgeren og den omtalte A, og som blev indgået den 28. februar 2007, bestod ikke kun i tre måneder. Faktisk varede den ved indtil januar 2010, hvilket kan dokumenteres ved afregninger, hvis det ønskes. Misforståelsen opstår, fordi aftalen, der er formuleret af ikke-jurister, indeholder følgende klausul: Aftalen er løbende og er på 3 mdr. varighed. Dette er selvmodsigende, idet en løbende aftale definitorisk ikke er tidsbegrænset. Det skal da også forstås sådan, at der er en løbende aftale med 3 måneders opsigelse. Bortset fra det er Sikringsstyrelsens beskrivelse af faktum i orden. Jeg gør gældende, at der ved bedømmelsen af sagen skal lægges vægt på, at den forseelse, min klient har begået, dels ikke er af en så alvorlig karakter, at det bør koste hans autorisation, dels at den ligger så langt tilbage, og at han i øvrigt har udført en lydefri vandel i sit erhverv, til kundernes, herunder DONG s tilfredshed, at en fratagelse af autorisationen virker ude af proportioner. Sikkerhedsstyrelsen har ved skrivelse af 24. august 2012 heroverfor bemærket: Sikkerhedsstyrelsen [vil] gerne pointere, at en virksomhed kun lovligt kan tage ansvar for personer, som ikke er ansat i virksomheden, såfremt der udarbejdes en aftale om udlejning med den virksomhed, hvor den pågældende normalt er tilknyttet. Det er blandt andet hertil et krav, at det af denne aftale skal fremgå, for hvilken periode den pågældende er udlejet [Jf. 22, stk. 3, i bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om autorisation og drift af virksomhed som vvs-installatør, vand- og sanitetsmester, godkendt kompetent virksomhed eller kloakmester]. Sikkerhedsstyrelsen er af den opfattelse, at en gyldig indlejningsaftale skal indeholde en fastsat tidsbegrænset periode, for hvilken den pågældende er udlejet. Sikkerhedsstyrelsen har imidlertid på baggrund af aftalens formulering vurderet, at denne netop var tidsbegrænset og af tre måneders varighed, hvorfor den ikke ansås som stadig værende gældende på tidspunktet for udførelsen af det pågældende arbejde. Ovennævnte krav til fastsættelse af perioden i en indlejningsaftale betyder tillige, at såfremt aftalen var løbende og dermed ikke tidsbegrænset, ville denne ikke være en gyldig indlejningsaftale i henhold til bestemmelsen. Formuleringen af den pågældende aftale ville derfor i denne situation have medført, at K på sin virksomheds vegne ikke lovligt ville kunne tage ansvar for arbejde udført af A på tidspunktet for det udførte arbejde.

10 Sikkerhedsstyrelsen ønsker desuden at pointere, at der ikke tale er om fratagelse eller tilbagekaldelse af autorisationen, idet K ikke i forvejen var autoriseret som vvs-installatør på ansøgningstidspunktet. Der er i stedet tale om, at styrelsen meddelte afslag på en ansøgning om godkendelse af K som teknisk ansvarlig person, grundet den i sagen omhandlede forseelse [Jf. 8, stk. 1, nr. 3, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003 med senere ændringer]. På baggrund heraf fik K i samme forbindelse afslag på deres ansøgning om autorisation som vvs-installatør, idet virksomheden dermed ikke havde en person tilknyttet, som var godkendt som teknisk ansvarlig person [Jf. 7, stk. 1, nr. 1, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003 med senere ændringer]. Det er en betingelse for at opnå autorisation, at der til virksomheden er tilknyttet en teknisk ansvarlig person, som Sikkerhedsstyrelsen har godkendt. Det kan hertil oplyses, at K i mellemtiden har fået autorisation som vvsinstallatør med en anden person som teknisk ansvarlig person, idet denne kunne godkendes. Slutteligt henleder Sikkerhedsstyrelsen opmærksomheden på, at afslaget på ansøgningen om godkendelse som teknisk ansvarlig person er meddelt, fordi Sikkerhedsstyrelsen har vurderet, at K har udvist en sådan adfærd, at der på afgørelsestidspunktet var grund til at antage, at virksomheden ikke ville blive drevet på forsvarlig vis med denne som teknisk ansvarlig person. Dette afskærer dog ikke K fra igen på et senere tidspunkt at indsende en ansøgning om godkendelse som teknisk ansvarlig person i virksomheden K. Advokat A har ved skrivelse af 5. september 2012 bemærket: Det anerkendes, at ansøgeren formelt har overtrådt reglerne tilbage i 2007, men det gøres gældende, at forseelsen er af så beskeden karakter, at den ikke bør have konsekvenser for ansøgerens autorisation på nuværende tidspunkt. Det bemærkes endvidere, at ansøgeren også i perioden fra havde autorisation som teknisk ansvarlig i selskabet A/S, som han var ansat i, uden at det gav anledning til anmærkninger. Jeg noterer mig, at Sikringsstyrelsen anfører, at ansøgeren ikke er afskåret fra igen at indsende en ansøgning om autorisation, hvilket jeg forstår derhen, at han nok kan regne med at få godkendt autorisationen ved en fornyet ansøgning.

11 Dette er efter min opfattelse en unødig formalisme, og fører til den konklusion, at der ikke er reelle grunde til afslaget, men at det alene er formelle grunde, der har ført til afslaget. Jeg gør gældende, at Ankenævnet skal afgøre sagen ud fra de reelle forhold. Ankenævnet udtaler: Sikkerhedsstyrelsen har i den påklagede afgørelse med henvisning til 8, stk. 1, nr. 3, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger nægtet K, som driver, afslag på ansøgning om autorisation som vvsinstallatør med ham som teknisk ansvarlig. 8, stk. 1, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger er sålydende: Uanset om en virksomhed opfylder betingelserne i 7 kan Sikkerhedsstyrelsen meddele afslag på autorisation eller godkendelse som kompetent virksomhed eller godkendelse som teknisk ansvarlig person i følgende tilfælde: 3) Såfremt virksomhedens indehaver eller administrerende direktør eller den teknisk ansvarlige i stilling eller erhverv i øvrigt har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde. Af forarbejderne til 8, stk. 1, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger (L 81 af 3. november 1999) fremgår blandt andet: I bestemmelsen foreslås en række omstændigheder, hvorunder autorisationsudstedelse kan nægtes. Dette er en videreførelse af de nugældende bestemmelser, der medfører, at autorisationsansøgeren ikke som det ellers er tilfældet, når betingelserne i 7, stk. 1 og 2 er opfyldt har et retskrav på autorisation, når de pågældende omstændigheder foreligger. Bestemmelsen foreslås tillige at vedrøre ansøgning om godkendelse som kompetent virksomhed, således at det fremgår, at ansøgning herom tillige kan nægtes under de anførte omstændigheder. Stk. 1, nr. 4 [nu nr. 3] svarer til den gældende lov. Anvendelsesområdet for bestemmelsen er for eksempel den situation, hvor den teknisk ansvarlige i en virksomhed, der ansøger om autorisation, tidligere har været ansat i en virksomhed, der har fået frakendt en autorisation eller en godkendelse som kompetent virksomhed. Såfremt det fremgår af kendelsen, at det er den tek-

12 nisk ansvarlige, der har været ansvarlig for de forhold, der har ført til frakendelsen, vil en nægtelse af udstedelse af autorisation kunne begrundes hermed. Ligeledes vil bestemmelsen kunne finde anvendelse på en virksomhed med samme personkreds som en tidligere, nu ophørt virksomhed, der har fået frakendt autorisationen. Endvidere vil bestemmelsen kunne finde anvendelse i tilfælde af, at den ansøgende virksomhed eller virksomhedens teknisk ansvarlige har fået frakendt en autorisation indenfor et lignende område, f.eks, som elinstallatør. Det er som hidtil ved anvendelsen af nr. 4 [nu nr. 3] forudsat, at der kun tages hensyn til forhold, der set i relation til forholdets karakter ligger indenfor en vis rimelig tid. I ansøgningsskemaet om autorisation til som vvs-installatør er der en rubrik, hvor der ved afkrydsning skal gives oplysninger om ansøgeren inden for de sidste tre år er straffet for overtrædelse af autorisationslovgivningen, herunder eventuelt gasreglementet. K har den 11. august 2011 vedtaget et bødeforelæg for overtrædelse af bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om autorisation og drift af virksomhed som vvsinstallatør, vand- og sanitetsmester, godkendt kompetent virksomhed eller kloakmester, 34, stk. 1, nr. 3, jf. 22, stk. 1, ved den 13. marts 2008, at have anmeldt en gasinstallation på adressen og herved at have taget ansvaret for arbejde, som er udført af en person, der ikke var ansat i virksomheden. Efter det oplyste anmeldte Dong Gas Distribution A/S forholdet til Sikkerhedsstyrelsen den 15. april Sikkerhedsstyrelsen politianmeldte den 9. februar 2009 K, der efter det foreliggende er afhørt af politiet en gang i foråret Efter henvendelse fra Sikkerhedsstyrelsen den 11. januar 2011 fremsendte politiet den 18. januar 2011 bødeforelægget til K. Efter det foreliggende, herunder særligt det om overtrædelsessagens forløb oplyste, Sikkerhedsstyrelsens afgørelse af 15. november 2011, og når henses til Sikkerhedsstyrelsens tidsfrist på 3 år i ansøgningsskemaet sammenholdt med lovbemærkningerne om, at der kun tages hensyn til forhold, der set i relation til forholdets karakter ligger indenfor en vis rimelig tid, finder ankenævnet, at der ikke er grundlag for at afslå ansøgningen med henvisning til 8, stk. 1, nr. 3, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. Ankenævnet ophæver derfor Sikkerhedsstyrelsens afgørelse af 21. maj 2012.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. oktober 2012 (J.nr. 2012-0032824) Sag hjemvist

Læs mere

Program. Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører

Program. Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører SIKKERHEDSSTYRELSEN Program Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører Overtrædelsessager Aktuelt på autorisationsområdet

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt:

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013416). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a og 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033525). Tilladelse til at

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 15. oktober 2013 (J.nr. 2012-0032842) Tiltrådt

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at tinglysningsfristen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolaj Horn, j.nr. [XXX] Energinet.dk Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler.

Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler. Kendelse af 7. januar 1993. 91-73.262 Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler. Fondsbørslovens 46. Børsetiske reglers 7. (Børge Dahl, Kåre

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen)

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen) Kendelse af 20. september 1996. 96-13.093. Praktisk uddannelse i pengeinstituts revisionsafdeling godkendt. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 4 og 1, stk. 2, nr. 5 (Merete Cordes, Christen Sørensen,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff Ankenævnet AN-2011-1927 Ulovlig indikationsangivelse Ankenævnets sagsnr.: AN-2011-1927 Afgørelsesdato: 23. november 2011 Ankenævn: Klageemne: Klager: Indklagede: Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. juni 2012 (J.nr. 2011-0025935) Tiltrådt tilsynets

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 20. juli 2004 vedr. Deres elregning fra Københavns Energi

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 20. juli 2004 vedr. Deres elregning fra Københavns Energi [klagers navn udeladt] [klagers adresse udeladt] 2300 København S Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 20. juli 2004 vedr. Deres elregning fra Københavns Energi Den 30. juli 2004

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 249 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Marie Louise Pedersen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29. november 2014 har AA indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere