Referat Beskæftigelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 05. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John Calberg (C) Per Tærsbøl (C) Philip Læborg (C) Duygu A. Ngotho (A) Betina Svinggaard (A) Fraværende: Marlene Harpsøe John Calberg Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Status på særlig indsats for ledige, der risikerer at opbruge deres ret til dagpenge og den nye arbejdsmarkedsydelse - orientering Dokumentation for udbetalte ydelser efter Lov om en aktiv socialpolitik og Integrationsloven Resultatkrav i Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesudvalgets besøg hos relevante samarbejdspartnere Sager til behandling på kommende møder i Beskæftigelsesudvalget - orientering Meddelelser/Eventuelt...15 Bilagsliste...16

2 2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1488 Beskæftigelsesudvalget Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe, John Calberg Afbud fra Marlene Harpsøe og John Calberg (C) på grund af sygdom. Punkt nr. 4 rykket op som punkt nr.2. Dagsorden godkendt.

3 3 02. Status på særlig indsats for ledige, der risikerer at opbruge deres ret til dagpenge og den nye arbejdsmarkedsydelse - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1544 Beskæftigelsesudvalget Indledning/Baggrund Som følge af, at dagpengeperioden er nedsat til 2 år, har der været iværksat en række indsatser og overgangsordninger på landsplan for at imødegå, at en stor del af de ledige ville opbruge deres dagpenge uden at komme i job eller uddannelse. A-kasserne og jobcentrene har forpligtet sig til at være aktive og til at gøre deres bedste for at løfte opgaven såvel hver for sig som i fællesskab. Center for Job og Arbejdsmarked har udviklet et tæt samarbejde med 3F og Krifa og holder som udgangspunkt fælles samtaler, hvor a-kassen, jobcentret og den ledige deltager sammen. Center for Job og Arbejdsmarked har derudover valgt at organisere et særligt jobberedskab, der udelukkende har arbejdet med målgruppen. I nærværende sag gives en status over indsatsen i 2013 og en orientering om den nye arbejdsmarkedsydelse og antallet af seniorjobbere. Retsgrundlag Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om arbejdsløshedsforsikring Lov om midlertidig arbejdsmarkedsydelse l 70 loven er vedtaget - loven er trådt i kraft den 30. december Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til visionen i forhold til Tidlige indsats og Livlang læring. Sagsfremstilling 1. Antallet af ledige, der har mistet dagpengeretten i 2013 Status for december 2013 viser, at 474 borgere har stået til at miste dagpengeretten i Nedenfor fremgår, hvilke ordninger og forsørgelse disse ledige er overgået til: Ordinært arbejde: 140 Uddannelsesordningen: 111 Ny dagpengeret: 22 Forlænget dagpengeret: 20 Ordinær uddannelse: 12 Efterløn: 25 Seniorjob: 58

4 Jobrotation: 11 Sygedagpenge:33 Kontanthjælp: 36 Ingen kontakt: 6 4 Størstedelen af de ledige er således kommet i arbejde (ca. 30 %) eller har fået en opkvalificerende indsats (ca. 24 %). 2. Ydelser under uddannelsesordningen og jobrotation Uddannelsesordningen kan tilbydes de ledige, der har opbrugt retten til dagpenge, men ordningen udfases langsomt 1. kvartal Under uddannelsesordningen modtager borgerne en ydelse, der svarer til kontanthjælpsniveauet og den er uafhængig af ægtefælleindkomst og formue. Ydelsen administreres af kommunernes Ydelsescentre. I forbindelse med jobrotation bliver ledige borgere ansat i et vikariat, der svarer til den periode og de timer, hvor fastansatte medarbejdere deltager i efteruddannelse. Vikariatet kan dog max varer 1 år. Virksomheden kan søge om en jobrotationsydelse, der er et tilskud til vikarens løn og udgifterne til medarbejderens efteruddannelse. Den ledige borger, der ansattes i vikariatet, får overenskomstmæssig løn. Borgeren optjener ikke dagpenge, men bruger heller ikke af sin dagpengeret. 3. Antallet af ledige, der overgår til midlertidig arbejdsmarkedsydelse 2014 Regeringen og Enhedslisten har i maj 2013 indgået en aftale om en ny arbejdsmarkedsydelse gældende pr. 1. januar Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse gives til personer, som har opbrugt dagpengeretten og/eller den særlige uddannelsesordning efter 1. januar Ordningen udfases efter 1. halvår Ydelsen administreres af a-kasserne og svarer til kontanthjælpsniveauet og er uafhængig af ægtefælleindkomst og formue. Aktuelt er der i Helsingør Kommune 347 borgere, der står til at miste deres dagpengeret i De 287 er over 30 år og 60 er under 30 år. Derudover er der 50 ledige, der modtager uddannelsesløft og som også efterfølgende har mulighed for at overgå til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Det vil sige, at vi i alt har 397 ledige, der potentielt kan modtage ydelsen i Center for Job og Arbejdsmarked har iværksat en tidlig job og uddannelsesindsats efter sommer Der afholdes informationsmøder med ledige, der risikerer at miste dagpengeretten og efterfølgende individuelle samtaler min. 1 gang om måneden - alt efter behov og jobkonsulenternes vurdering. 4. Status på seniorjobordningen Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar Formålet med seniorjobordningen er, at give ledige a-kassemedlemmer i alderen år mulighed for at opnå beskæftigelse i et seniorjob i bopælskommunen, når deres dagpengeret ophører. Det er et krav, at de ledige også er berettiget til efterløn. Aktuelt har vi i Helsingør Kommune 54 ansat i seniorjob. Center for Job og Arbejdsmarked har siden oktober 2011 haft en særlig fremrykket indsats, der udelukkende har fokus på målgruppen, der potentielt kan få et seniorjob. Indsatsen har været hjælp til aktiv jobsøgning, således at de ledige er kommet i ordinært job. I perioden oktober 2011 december 2013 er 95 ledige, der potentielt var berettiget til seniorjob, kommet i ordinær beskæftigelse.

5 5 I 2014 er der 21 ledige, der potentielt kan blive seniorjobbere. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke aktuelt afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Job og Arbejdsmarked indstiller, at sagen forlægges til orientering. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe, John Calberg Orientering foretaget.

6 6 03. Dokumentation for udbetalte ydelser efter Lov om en aktiv socialpolitik og Integrationsloven Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1496 Beskæftigelsesudvalget Indledning/Baggrund Helsingør Kommunes eksterne revisor, BDO Kommunernes Revision (BDO), har igennem en årrække anbefalet, at Center for Job og Arbejdsmarked får fastsat retningslinjer i forhold til, hvornår en borger skal aflevere dokumentation for, hvordan borgeren har anvendt en udbetalt ydelse efter lovgivningen. Når kommunen udbetaler enkeltydelser til borgere, skal der som udgangspunkt foreligge dokumentation (kvitteringer) for, hvad ydelsen er brugt til. Dette er en betingelse for, at kommunen er berettiget til statsrefusion og tilskud på udgifterne til de udbetalte ydelser. Retsgrundlag Bekendtgørelse nr. 195 af 27. februar 2013 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder: 45. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at det inden for en beløbsgrænse ikke er nødvendigt, at der ved følgende typer ydelser foreligger dokumentation (kvittering) for, hvorledes hjælpen er anvendt: 1. Hjælp efter i lov om aktiv socialpolitik. 2. Hjælp efter 14, stk. 1, og 14 a i lov om social pension, samt 17, stk. 2, og 18 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 3. Hjælp efter 23 f og i integrationsloven. Stk. 2. Den beløbsgrænse, som kommunalbestyrelsen fastsætter, kan højst være på kr. pr. udbetaling ved enkeltudgifter og højst kr. pr. måned ved løbende ydelser. Sagerne skal i øvrigt være dokumenteret på sædvanlig vis, herunder med journalnotater. Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 kan kommunalbestyrelsen efter konkret vurdering bestemme, at der i sager om enkeltpersoner skal være sædvanlig dokumentation. Som eksempel på ydelser efter ovennævnte paragraf kan nævnes enkeltydelser til etablering (køb af indbo), sygebehandling, udgifter i forbindelse med samvær med børn eller hjælp til udgifter i forbindelse med deltagelse i introduktionsprogram for personer omfattet af integrationsloven (eksempelvis transport og arbejdstøj). Denne sagsfremstilling vedrører kun ydelser efter stk. 1 og 3 i ovennævnte bekendtgørelse. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til visionen i forhold til at sikre let adgang til kommunen samt god og hurtig sagsbehandling.

7 7 Sagsfremstilling På baggrund af anbefalingen fra BDO har ledelsen i Center for Job og Arbejdsmarked gennemgået lovgivningen og praksis på området. BDO har endvidere oplyst, at det er almindelig praksis i andre kommuner at indføre beløbsgrænser. Ledelsen og relevante fagkonsulenter i centret har vurderet, at det er relevant i visse tilfælde at indføre beløbsgrænser for, hvornår der skal foreligge dokumentation for udbetalte beløb. Lovgivningen giver mulighed for, at Beskæftigelsesudvalget kan beslutte, hvorvidt der skal eller ikke skal kræves dokumentation for, hvordan borgeren har anvendt udbetalt hjælp efter de nævnte paragraffer. Dette gælder for enkelte udbetalinger på op til kr. samt for løbende ydelser på op til kr. pr. måned. Center for Job og Arbejdsmarked har derfor besluttet at lægge det op til politisk beslutning at godkende, at centret i nogle situationer ikke kræver dokumentation fra borger på, hvordan borgeren har anvendt det udbetalte beløb. Følgende eksempler viser situationer, hvor det kan være relevant ikke at kræve dokumentation: Eksempel 1 En borger omfattet af Integrationsloven, der netop er ankommet til kommunen, bliver bevilget et beløb til køb af nødvendigt indbo til boligen. For at få dette beløb til at strække længst muligt, vælger borgeren at købe brugte møbler, eksempelvis på loppemarked, hvor det ikke altid er muligt at få en kvittering. Ved at kræve at borgeren afleverer dokumentation for det købte, kan vi komme til at afskære borgeren fra at benytte muligheden for at købe brugt. Eksempel 2 En borger går på sprogskole og modtager økonomisk hjælp til at betale transportudgifter til undervisningen. Efter den nuværende praksis skal borgeren hver måned møde og vise sit buskort. Hvis borgeren ikke gør dette, er kommunen ikke berettiget til at få statsrefusion for den udbetalte ydelse. Det er et administrativt merarbejde for medarbejderne i Center for Job og Arbejdsmarked og borgeren opfatter denne praksis meget bureaukratisk. Center for Job og Arbejdsmarked kontrollerer på anden vis, hvorvidt borgeren rent faktisk møder frem på sprogskolen som aftalt. Det anbefales således, at Beskæftigelsesudvalget beslutter, at Center for Job og Arbejdsmarked selv kan udarbejde retningslinjer for, hvornår der ikke kræves dokumentation for en udbetalt ydelse. Det gælder for ydelser indenfor de beløbsgrænser, der nævnes i bekendtgørelsen, og for ydelser, der hører under Center for Job og Arbejdsmarkeds område. Anbefalingen vedrører dermed ikke ydelser, der udbetales efter Lov om social pension samt Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., som også er omfattet af bekendtgørelsen. Center for Job og Arbejdsmarked vurderer, at det primært er hensigtsmæssigt at indføre beløbsgrænser i forhold til ydelser, der udbetales efter Integrationsloven, men der kan være andre tilfælde, hvor det ligeledes kan være hensigtsmæssigt efter Lov om en aktiv socialpolitik. Center for Job og Arbejdsmarked vil udarbejde retningslinjer i forhold til de tilfælde, hvor der ikke kræves dokumentation fra borgeren

8 8 Økonomi/Personaleforhold Hvis Beskæftigelsesudvalget beslutter, at der ikke skal kræves dokumentation for visse ydelser, vil det betyde, at kommunen altid er berettiget til statsrefusion og tilskud til de udbetalte ydelser efter gældende lovgivning samtidig med, at det vil betyde mindre bureaukrati overfor borgerne. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Job og Arbejdsmarked indstiller, at Beskæftigelsesudvalget beslutter at fastsætte beløbsgrænser svarende til bekendtgørelsens rammer for, hvornår der ikke kræves dokumentation i forhold til, hvad den udbetalte ydelse er brugt til. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe, John Calberg Indstillingen godkendt.

9 9 04. Resultatkrav i Beskæftigelsesplan 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/16199 Byrådet Beskæftigelsesplan udgave Beskæftigelse - reformernes land... Indledning/Baggrund Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan Center for Job og Arbejdsmarked vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Planen har været politisk behandlet og er vedtaget i Byrådet den 28. oktober Da planen blev politisk behandlet var der, på Beskæftigelsesministerens indsatsområder, endnu ikke formuleret konkrete resultatkrav til centrets indsats i Tre af fire resultatkrav er nu formuleret og vil blive gennemgået i sagsfremstillingen i nedenstående. På udvalgsmødet vil Center for Job og Arbejdsmarked gennemgå årshjulet for processen vedrørende Beskæftigelsesplanen, status og resultatrevision. Derudover vil især virksomhedsmålet og centrets virksomhedsrettede indsatser blive gennemgået. Diasshow er vedlagt referatet. Retsgrundlag Bekendtgørelse nr. 161 af 22. feb. 2007, Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I nedenstående angives resultatkrav for Ministerens mål: 1. Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Målet kan ikke fastsættes, da data endnu ikke er udarbejdet i Jobindsats. Resultatkrav 1: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2014 være på X % svarende til en stigning på X procentpoint fra december 2012 til december Mål: Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Resultatkrav 1: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 73 personer i december 2014, svarende til et fald på 45 % fra december 2012 til december Resultatkrav 2: Tilgangen af personer til førtidspension skal være den samme eller bedre end gennemsnittet for klyngen (vores sammenligningskommuner). 3. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Resultatkrav 1: Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 % af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 445 personer (antal personer) i

10 10 december 2014, svarende til et fald på 13 % fra december 2012 til december Resultatkrav 2: Den procentvise udvikling i antallet af langtidsledige skal være den samme eller bedre end gennemsnittet i klyngen (vores sammenligningskommuner). Begrænsningen skal ske som et resultat af en målrettet indsats for at skaffe de ledige i beskæftigelse. 4. Mål: Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Resultatkrav 1: Samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) skal i december 2014 være på 40 %, svarende til en stigning på 2,5 procentpoint fra december 2012 til december Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Resultatkravene sendes til Beskæftigelsesregionen i februar Den godkendte beskæftigelsesplan med resultatkrav publiceres på kommunens hjemmeside. Indstilling Center for Job og Arbejdsmarked indstiller, at resultatkravene godkendes. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe, John Calberg Udvalget anbefaler resultatkravene, men beder Center for Job og Arbejdsmarked formulere uddybende beskrivelser under hvert mål, hvorunder at der indgår sammenligning med 2013 niveau. Derudover bemærkede Allan Berg Mortensen (Ø) at, Enhedslisten er meget uenige i det centralt formulerede mål- og resultatkrav for tilgangen af personer til førtidspension. En bemærkning om at tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 73 personer i december 2014 (rullende år), svarende til et fald på 45 % fra december 2012 til december 2014, vidner om en kassetænkning uden forbindelse til virkeligheden. Naturligvis skal tilgangen af personer til førtidspension afspejle det antal personer der har retskrav på en førtidspension og ikke formuleres som en spareøvelse.

11 Beskæftigelsesudvalgets besøg hos relevante samarbejdspartnere Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/2112 Beskæftigelsesudvalget Indledning/Baggrund Beskæftigelsesudvalget har på mødet den 22. januar 2014 besluttet at få en introduktion til relevante samarbejdspartere. Center for Job og Arbejdsmarked har sammensat et program. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har igen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Center for Job og Arbejdsmarked samarbejder med forskelige interne og eksterne samarbejdspartnere. Beskæftigelsesudvalget har ønsket at få et kendskab til nogle af disse samarbejder. Center for Job og Arbejdsmarked har sammensat et program, der rummer bredden i de forskellige ydelser, som samarbejdspartnerne tilbyder. Forslag til program med tid og steder følger nedenfor. 1. Tidspunkt Mandag den 17. marts 2014 kl med efterfølgende frokost. Udvalgsmedlemmerne sørger selv for biltransport eller planlægger at køre sammen. 2. Besøgssteder og tidspunkter Tidspunkt Sted KL Morgenbrød og kaffe, Prøvestenen, mødelokale orange 3 Kl Quick Care, H.C.Ørsteds Vej v/fitness Factory Aktivt forløb for sygedagpengemodtagere Kl Montebello, Gurrevej 90 Afklaringssted for borgere, der skal have afklaret deres arbejdsevne. Kl Partnerskabet Nyruphus Nyt og ikke endnu færdigt afklaringssted og arbejdssted for fleksjobbere

12 12 Kl Produktionsskolen, Fabriksvej 32 Produktionsskolen er et tilbud til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse eller har afbrudt en ungdomsuddannelse. Kl Frokost Produktionsskolen 3. Besøg på Erhvervsskolen Nordsjælland og Ungdommens Uddannelsesvejledning Uddannelsesindsatsen for unge kontanthjælpsmodtagere bliver ultimo februar forankret på Erhvervsskolen Nordsjælland, Rasmus Knudsens Vej. Nogle af medarbejderne i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) bliver også tilknyttet denne uddannelsesindsats, men ligger ellers fysisk også på Rasmus Knudsens Vej. For at Beskæftigelsesudvalget også får besøgt disse steder forslår Center for Job og Arbejdsmarked, at et udvalgsmøde afholdes på UU, hvor der også er indlagt besøg på Erhvervsskolen eller omvendt. Alternativt kan der aftales en anden besøgsdag. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Job og Arbejdsmarked indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter og beslutter programmet. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe, John Calberg Programmet drøftet og godkendt. Center for Job og Arbejdsmarked arbejder videre med besøg på Erhvervsskolen Nordsjælland og Ungdommens uddannelsesvejledning i forbindelse med et kommende udvalgsmøde.

13 Sager til behandling på kommende møder i Beskæftigelsesudvalget - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/26746 Beskæftigelsesudvalget Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder Sag/Overskrift Ansvarligt center Udpegning til Integrationsrådet Sundhed, Idræt og Primo 2014 Medborgerskab/ Job og Arbejdsmarked Udpegning fra interesseorganisationer til Det Job og Arbejdsmarked Primo 2014 Lokale Beskæftigelsesråde (LBR) Udbud i Center for Ejendomme orientering Center for Ejendomme Hvert kvt. Årsstatus på Beskæftigelsesministerens mål for 2013 Beskæftigelsesudvalgets besøg hos relevante samarbejdsparter Job og Arbejdsmarked Job og Arbejdsmarked Resultatrevision for 2013 Job og Arbejdsmarked kvartals status på Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Job og Arbejdsmarked udkast af Beskæftigelsesplan 2015 Job og Arbejdsmarked kvartals status på Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Job og Arbejdsmarked Godkendelse af Beskæftigelsesplan for 2015 Job og Arbejdsmarked kvartals status på Beskæftigelsesministerens Job og Arbejdsmarked mål for 2014 Vækst og Viden Helsingørs strategi Kultur, Plan og Erhverv 2014 Strategi for HH-samarbejdet orientering Kultur, Plan og Erhverv 2014 Studietur Beskæftigelsesudvalget Job og Arbejdsmarked Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgsmøder

14 14 Sag/Overskrift Ansvarligt center Konkret udmøntning af de besluttede besparelser på driften Orientering vedr. Integrationsrådet Økonomi og Styring Kultur, Plan og Erhverv Job og Arbejdsmarked Sundhed, Idræt og Medborgerskab/ Job og Arbejdsmarked Microlån - Orientering Job og Arbejdsmarked Jobcentrets opsøgende virksomhed Job og Arbejdsmarked Økonomi/Personaleforhold Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Politik og Organisation indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe, John Calberg Orientering foretaget.

15 Meddelelser/Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/26750 Beskæftigelsesudvalget Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe, John Calberg Intet.

16 16 Bilagsliste 4. Resultatkrav i Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan udgave (98693/13) 2. Beskæftigelse - reformernes land... (13201/14)

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 18.00 Medlemmer:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 07. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:55 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 19.00 Medlemmer: Allan

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat : Torsdag den 20. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John Calberg (C)

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 02. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 19.00 Medlemmer: Allan

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 29. august Temadrøftelse fra kl til kl Rådsmøde starter ca. kl. 14.

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 29. august Temadrøftelse fra kl til kl Rådsmøde starter ca. kl. 14. Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 29. august 2013. Temadrøftelse fra kl. 13.00 til kl. 14.00. Rådsmøde starter ca. kl. 14.00 Frokost fra kl. 12.30 2 Temadrøftelse: Status vedrørende førtidspensionsreformen

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 20. december 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Personer på særlig uddannelsesydelse

Personer på særlig uddannelsesydelse Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 17, 28. maj Personer på særlig uddannelsesydelse, side 1 Arbejdsmarkedsstatus efter opbrugt dagpengeret, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Erhvervsskolen Nordsjælland, Rs. Knudsensvej 9, 30 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat : Onsdag den 05. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Formand) Sven Larsen (DA) Peder Skou (DA)

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for den virksomhedsrettede indsats. I forbindelse med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. februar 2013. Kl. 15:30 i Ungdommens Uddannelsesvejledning Astersvej 150, 4000 Roskilde

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. februar 2013. Kl. 15:30 i Ungdommens Uddannelsesvejledning Astersvej 150, 4000 Roskilde Referat mandag den 4. februar 2013 Kl. 15:30 i Ungdommens Uddannelsesvejledning Astersvej 150, 4000 Roskilde Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i februar...2 3.

Læs mere

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen)

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Mødedato: Mandag den 31. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Pyramiden, Prøvestenen, Birkedalsvej 27 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 6. oktober 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering...2 3. JA - Dialogtema Virksomhedsservice...3 4. JA - Halvårsopfølgning

Læs mere

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat : Onsdag den 26. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Prøvestenen, Pyramiden Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Formand) Peder Skou (DA) Harald Kortland

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2017 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2017... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2017... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status til og med juli 2015 2. september 2015 1 Michel Klos jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status til og med maj 2015 11. juni 2015 1 Michel Klos Sammenfatning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat : Onsdag den 08. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John Calberg (C)

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus. Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokalerne Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.30 Sidetal:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 18. august Torsdag 18.08.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk oversigt 3 Status over igangværende LBR-indsatsområder,

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 17. april 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Charlotte Juhl Andersen Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Aktiveringsstrategi

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013 Mødedato: 18. december 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 16:15 Tilstede: Conni Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen, Jens Egon Jørgensen,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 05. november 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende På vej til JobCamp i Aalborg John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Notat. Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed

Notat. Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed Notat Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed Indledning Regeringen har præsenteret to omfattende planer, som har betydning for den lokale beskæftigelsesindsats: Sags id: 10/33429

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. juni 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden til junimødet...1 2. JA - Orienteringssager til junimødet...2 3. JA - 1. udkast Beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 93. Integrationsråd 3 94. KL s sociale temamøde den 22. - 23. maj 2008 5 Deltager ikke. 5 95. Orientering

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 23. APRIL 2008, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2008 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Torsdag den 20. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe

Læs mere