Det hele startede i 2005, hvor landmanden kontaktede sin svineproduktionskonsulent for at drøfte, hvordan svineproduktionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det hele startede i 2005, hvor landmanden kontaktede sin svineproduktionskonsulent for at drøfte, hvordan svineproduktionen"

Transkript

1 Investering i ny slagtesvinestald Slagtesvineproducent har ikke fortrudt at han stoppede med at have søer og i stedet byggede ny slagtesvinestald. Tema > > Tommy Bjerregaard, Patriotisk Selskab Der er god økonomi i en ny stor slagtesvinestald, viser eksemplet fra en slagtesvineproducent der producerer slagtesvin i ny stald. Det hele startede i 2005, hvor landmanden kontaktede sin svineproduktionskonsulent for at drøfte, hvordan svineproduktionen kunne indrettes, så hverdagen blev lettere. På det tidspunkt stod landmanden med sostalde til 700 søer med nedslidt inventar. Snakken med konsulenten kom vidt omkring, og meget hurtigt kom svineproducenten og hustruen ind på de mere langsigtede fremtidsplaner og ønsker for fremtiden: Hvordan så de bedriften om ti år? Hvordan så de sig selv? Og hvad med deres søn, der er femte generation på gården? Der blev sat gang i mange tanker. Så i stedet for blot at snakke om mulighederne for at renovere det eksisterende staldanlæg til 700 søer, blev der drøftet udvidelser, nybyggeri og generationsskifte. Svineproducenten endte ud med at stoppe med at have søer og i stedet bygge stipladser til slagtesvin. Sønnen interesserer sig også mest for slagtesvin og har fra starten, og undervejs i hele forløbet med den nye slagtesvinestald, været stærkt involveret, og er efter endt landbrugsuddannelse nu på fuld tid hjemme på gården. Lånemulighederne blev strammet Da familien gik i gang med miljøansøgningen i 2006, var der ingen problemer med at låne de mange penge til at realisere byggeplanerne. Men som bekendt ændrede meget sig i 42

2 de efterfølgende år, hvor lånemulighederne blev strammet gevaldigt. Og samtidig med at krisen kradsede, gik svineproducenten og ventede på miljøansøgningen, mens han var i løbende kontakt med banken. Reelt vidste de ikke, om de kunne låne pengene, og hvis banken havde vendt tommelfingeren nedad, havde de mange penge til miljøansøgningen været spildt. Det er mange penge at satse, og som systemet fungerer, er det svineproducentens vurdering, at mange måske undlader at give sig i kast med så store byggerier. Undervejs i forløbet blev budgettet udvidet med 2,6 mio. kr. Beløbet skulle bruges til et gylleforsuringsanlæg, en udsugningskanal og skorstene, der blev samlet ét sted på taget. Selv om familien bor perfekt til svineproduktion uden sårbar natur og langt fra bymæssig bebyggelse, blev der fra kommunens miljøfolk nemlig fremsat krav om at etablere et forsuringsanlæg og om at samle skorstenene ét sted på taget. Kravet blev fremsat af hensyn til et udlagt industriområde 680 meter væk. Det absurde er, at jorden her ejes af svineproducenten selv, men ligger i et område, som kommunen har udlagt som muligt industriområde. Området blev udpeget til industriområde, da det var et af de steder der var i spil, da Danish Crown var på udkig efter en byggegrund til et storslagteri. Det endte som bekendt med, at slagteriet blev bygget i Horsens, men svineproducentens jord indgår fortsat i et muligt industriområde. Beskrivelse af projektet Den samlede investering blev budgetteret til netto 21,8 mio. kr., som er specificeret nedenfor. Ny slagtesvinestald (bygning og inventar) med stipladser x kr t.kr. 2 stk. gylletanke á m3 770 t.kr. 2 stk. tag til gylletank 500 t.kr. Forsuringsanlæg t.kr. El og VVS til forsuringsanlæg 250 t.kr. 3 stk. samlekanaler ventilation 940 t.kr. Amerikanersilo til tons korn 800 t.kr. Investering i alt Tilskud forsuringsanlæg + ventilationskanaler Investering inkl. tilskud Der blev søgt tilskud til miljøinvesteringer i form af forsuringsanlæg og udluftningskanaler, og der blev givet accept på 1 mio. kr. Køb af amerikanersilo blev begrundet i, at der skulle bruges mere opbevaringsplads til korn med en fuld slagtesvineproduktion. På denne måde blev der samtidig undgået flytninger af korn t.kr t.kr t.kr. Renovering/vedligehold af eksisterende slagtesvinestalde på gården blev sat ind til 100 t.kr. i Skillerum og låger, der trængte til udskiftning, blev udskiftet i forbindelse med rengøring af stald. Produktionen baseredes på højeste SPF-status. Afsætningen skulle som udgangspunkt ske med levering til Danish Crown, og der blev indregnet afhentning af hele læs slagtesvin, så afregningen kunne optimeres. Udleveringsrum blev indrettet optimalt for dette. Tidsplan Forventet tidsplan for investering Byggefasen estimeredes til at vare 4-5 måneder og således stå klar senest 1. november 2011 til indsætning af nyt hold smågrise. Byggeriet af ny slagtesvinestald forventedes at starte i juni. 43

3 Tidsplanen blev dog forsinket med ca. 7 måneder, så de første grise blev indsat i den nye stald primo juli Rentabilitetsanalyse Der blev udarbejdet en rentabilitetsanalyse for at se, om det var økonomisk forsvarligt at bygge en ny slagtesvinestald til producerede slagtesvin. Rentabilitetsanalysen viste alene de økonomiske påvirkninger fra etableringen af slagte- svineproduktionen på stk. Det var dermed muligt at vurdere, i hvilket omfang produktionen bidrog positivt til den samlede økonomi, set over investeringens levetid. Tidsplan for udfasning af svineholdet til sanering af alle ejendomme i 2011 Hvad Tidsplan De sidste løbninger af søer Uge 12 (marts) De sidste søer, der farer Uge 28 (juli) Slut med overførsel af smågrise til slagtesvinestald. I stedet for sælges smågrisene ved 30 kg Uge 31 (august) De sidste søer, der fravænnes Uge 33 (august) De sidste smågrise sælges Uge 41 (oktober) De sidste slagtesvin sælges Uge 42 (oktober) De første smågrise i den nye slagtesvinestald Uge 44 (november) De første smågrise i de eksisterende slagtesvinestalde Uge (dec.) Tema 44

4 KALKULE SLAGTESVIN Prod.tekn.data budgetteret: Stk. produceret 2,70 Fe./kg tilvækst 77,9 Tilvækst pr. stk. prod. 3 Pct. Døde Produktionstekniske data: Salg kg lev. Køb, kg lev Døde, kg lev. Bes. ænd. kg Tilv. kg. Beregnet tilvækst Dækningsbidrag: stk. produceret (1.000 kr.) Kr./stk. Salg slagtesvin 107,9 kg/stk., levende stk. 9,00 kr./kg sl Efterbetaling kg 0,70 kr./kg Overført til avl (salg) 0 kg/stk. 0 stk. 0 kr./stk. 0 0 Smågrise købt -30,0 kg/stk stk. 324,50 kr./stk Døde grise 60,0 kg/stk. 2,90 % 700 stk. -50,00 kr./stk Besætningsforskydning 0 stk. 0 0 Gødningsværdi 0 0 Tilvækstværdi slagtesvin i alt Foderkorn 1,86 fe./kg tilv. 0,93 fe./kg kg 1,05 kr./kg Tilskudsfoder 0,84 fe./kg tilv. 1,00 fe./kg kg 2,30 kr./kg Slagtesvinefoder 0,00 fe./kg tilv. 0,00 fe./kg 0 kg 0,00 kr./kg 0 0 Mineralblanding 0 0 2,70 - fe i alt kg Syre Dyrlæge og medicin Diverse omkostninger Dækningsbidrag slagtesvin i alt (inkl.. besætningsforskydning) Slagtesvin Besætningsværdi Slagtesvinenotering ekskl. eft.bet 9,00 kr. pr. kg Sl.svin under 60 kg Beregnet notering 30 kg gris 305,00 kr. pr. stk. Sl.svin over 60 kg Vægttillæg / fradrag 0 kg. 5,00 kr. pr. stk. 0 Tillæg (kvalitet, mængde, mv.) 15,00 kr. pr. stk. 0 I alt 325,00 kr. pr. stk. I alt Forudsætninger Indkøringstabet blev beregnet som indkøb og foder af det første hold slagtesvin igennem staldene. Der blev regnet med en effektivitet på 2,70 FEsv pr. kg tilvækst samt en dødelighedsprocent på 2,9 %. Smågriseprisen blev hentet fra Landscenterets Sammenhæng mellem afregningspris og smågrisepris m.m. til brug for budgettering, april Samtidig blev der indregnet et tillæg pr. smågris på 15 kr. ved en notering på 9,00 kr. pr. kg + efterbetaling på 0,70 kr. slagtet vægt. Der blev tillige budgetteret med to ansatte fremadrettet; én i stalden og én i marken. I denne investeringskalkule blev indregnet én medarbejder. Vedligeholdelsen og kapacitetsomkostningerne blev ligeledes indregnet. Patriotisk Selskab Emne: Investering i ny slagtesvinestald, stk. prod. Kalkulationsrente 5,00 % Produktion Slagtesvin I alt Øget indtjening Enheder DB pr. enhed Årlig indtjening Kr./sl.svin Gennemsnitligt øgede omkostninger Investering Beløb Levetid Kap.indv.fakt Årlig omkost. Bygninger , Inventar , Dyr , Beholdninger inkl. korn , Scrapværdi bygning Amerikaner silo , Indkøringstab , Løn Vedligehold El, vand og varme Ekstra ved forsuring Diverse kapacitetsomkostninger I alt Gennemsnitlig årligt resultat Øget indtjening Gennemsnitligt øgede omkostninger Overskud til dækning af risiko Aktuel svinenotering Nulpunkt slagtesvinenotering 9,00 kr. pr. kg ekskl. efterbetaling 8,56 kr. pr. kg ekskl. efterbetaling Aktuel byggepris kr. i alt 921 kr. pr. sl. svin Nulpunkt byggepris kr. i alt 84 kr. pr. sl.svin Aktuel rente 5,00 % Nulpunkt rente 6,44 % Bygning Inventar Aktuel levetid, år Nulpunkt levetid, år

5 Tema Følsomheder for hele bedriften Der blev indregnet en scrapværdi på bygningsdelen på 4 mio. kr., som dermed ikke påvirker afskrivningen af bygningen, men stadig skal forrentes. Der blev indregnet en rente på 5 %, der dækker en gennemsnitlig rente af kreditforeningsgæld og bankgæld. Til el, vand og varme blev der afsat et relativt højt beløb, da +/- 0,50 kr. på noteringen ( kg x 0,50 kr. og 22 kr. pr. smågris x stk.) +/-587 t.kr. +/- 0,20 kr. pr. kg på indkøbt korn betyder kg x 0,20 kr. +/-520 t.kr. +/- 0,10 fes. pr. kg tilvækst betyder 12 kr. pr. stk. x /-384 t.kr. +/- 1 % i rente (på 9,5 mio. kr. KRF + 21 mio. kr. investering + 7,4 mio. kr. finanslån i alt 37,9 mio. kr.) +/-379 t.kr. forsuringsanlægget krævede en del energi samt syre. Syren blev indregnet i dækningsbidragskalkulen. Nulpunkter En del af rentabilitetsberegningen er at beregne nulpunkter for de overordnede faktorer. Disse nulpunkter ses i tabellen for rentabilitetsberegningen. Der er i nulpunktsberegningerne kun regnet på, at én faktor ændrer sig. Hvis alt andet er lige, kan noteringen således falde til 8,56 kr. pr. kg, eller renten stige til 6,44 %, før resultatet bliver 0 kr. Samlet konklusion Konklusionen er, at et sådant projekt, hvor der kan vises et overskud med 5 % i rente samt en notering på 9,00 kr. pr. kg, bør gennemføres! 46

6 Alternativet ville have været at fortsætte med soholdet, dvs. smågriseproduktionen, hvilket ikke var holdbart, da staldanlægget var nedslidt og uhensigtsmæssigt indrettet til smågrise. Et andet alternativ havde været at fortsætte alene med markbruget, hvilket havde givet en bedrift, der var kornsælgende, hvorved det store bygningskompleks, dvs. blandeanlæg, gyllebeholdere m.v., ikke ville være kommet i anvendelse. Valget blev at bygge til en produktion af slagtesvin fra kg. Herefter blev der udarbejdet likviditetsbudget over afviklingsåret på den gamle besætning, byggeriet med opstart af ny besætning samt et budgetår med normal drift. Finansiering Med projektbeskrivelse, rentabilitetsberegninger og budgetter i hånden skulle der skaffes finansiering til projektet. Banken (Nordea) fik materialet i februar 2011, og den 26. maj 2011 blev der givet grønt lys for projektet. Den samlede finansiering blev: Nordea Kredit Cibor t.kr. Nordea Bank lån t.kr. Nordea Bank lån t.kr. I alt t.kr. Der var dog betingelser for finansieringen, bl.a. at realkreditlånet enten var med fast rente eller rente med afdækning via fastrenteswap. Anlægslånet skulle afdrages over 15 år, og der skulle søges maksimal vækstkaution via Vækstfonden. Den 10. august 2011 gav Vækstfonden tilsagn om kaution på 75 % af kr. over 10 år. Hurtig sagsbehandling hos kommunen Efter tilsagnet fra Vækstfonden gik det hurtigt. Banken gav endelig grønt lys, og byggesagsbehandlingen i kommunen blev klaret på 14 dage. To måneder efter at byggeriet var sendt i udbud hos fire byggefirmaer, blev første spadestik taget i november Set i bakspejlet var den hurtige sagsbehandling hos kommunen og også bankens krav om en byggerådgiver og kvartalsvis afrapportering en god oplevelse og en god investering for svineproducenten. Den 1. juli 2011 blev den første sektion af et slagtesvineanlæg taget i brug, og herefter er det gået slag i slag med produktionen, der er baseret på indkøbte 30 kilo grise fra leverandøren; i alt 620 grise om ugen. Hver uge leveres et helt læs smågrise til stalden, og hver uge udleveres tre hele læs slagtesvin til slagteriet. Alt i alt en årlig produktion af slagtesvin, heraf i ny stald. De første ni måneder efter de første grise blev indsat i stalden Arbejdsmæssigt er det blevet meget lettere at passe grisene i de stipladser. Der var regnet med to fuldtidsmedarbejdere, men det viste sig tilstrækkeligt med én fuldtidsansat til den daglige drift. Prismæssigt er både notering, smågriseprisen og foderprisen en del højere end i kalkuler-ne. Der er dog stadig et fornuftigt bytteforhold mellem notering og foder. Dette sammenholdt med en god effektivitet giver en forventning om, at dækningsbidraget bliver større end det budgetterede på 129 kr. pr. produceret slagtesvin. Effektivitetsmæssigt går det som budgetteret Daglig tilvækst 928 gram Foderforbrug pr. kg tilvækst 2,70 FEsv Pct. døde af indsatte 1,70 % Kødprocent 61,1 % 47

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

Det vi føler vi kan gøre er at hjælpe Jer med at sikre bedst mulige resultater i stalden til lavest mulige omkostninger.

Det vi føler vi kan gøre er at hjælpe Jer med at sikre bedst mulige resultater i stalden til lavest mulige omkostninger. Beretning 2015 Marlene Sparre Ibsen Jeg vil også gerne byde Jer alle velkommen. Vi er utrolig glade for at vi kan samle så mange svineproducenter, medarbejdere, ægtefæller og elever til vores årsmøde.

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 + 2-2 01 5 Nye rammer for naturpleje Gødning til frøgræs Har dine medarbejdere krav på G-dage? Mulighed for tilskud til nyt fyr INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide

Læs mere

Orienteringsmøde 2015. Februar Marts April. Januar. Juni. Maj

Orienteringsmøde 2015. Februar Marts April. Januar. Juni. Maj Orienteringsmøde 2015 Projekttilskud 2015 (FORELØBIG) Ansøgningsperioder og tilskudsbeløb VE til proces: Miljøteknologi; gartneri og fjerkræ Miljøteknologi; Modernisering, kvæg Januar Februar Marts April

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

Skal du bruge penge til vækst? Vækstfondens lån og kautioner

Skal du bruge penge til vækst? Vækstfondens lån og kautioner Skal du bruge penge til vækst? Vækstfondens lån og kautioner 1 2 Vækstfonden er statens finansieringsfond. Vi medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi?

Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi? Dato: 25. februar 2015 Sagsbehandler: Thyge Nygaard, 31 19 32 55, tny@dn.dk Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi? Landbrugsproduktion, økonomi og beskæftigelse i et økologisk landbrugsscenarie

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markedsdrevet dyrevelfærd Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Veterinærenheden Slotsholmsgade 12

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og

Læs mere

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Side 1 Forord Denne faglige udredning vedrørende en ny lugtvejledning er udarbejdet

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Velkommen til økonomi orienteringsmøde

Velkommen til økonomi orienteringsmøde Velkommen til økonomi orienteringsmøde Den 21. januar 2014 Aktuelt status Spredningen i de økonomiske resultater bliver større og større både på tværs og inden for driftsgrenene På den ene side spirende

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no.

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no. Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det Course: Develop and Market (SPRO3IB) Udarbejdet af : Vejleder: Anette Vagner Bernbom, student no.200027 Marianne Stenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere