Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018"

Transkript

1 Affaldshandlingsplan Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 13. december 2012 besluttet, at følgende målsætninger skal være grundlaget for affaldsområdet i perioden A: Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt B: Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes C: Kommunens egne virksomheder og institutioner skal vise vejen D: Alle skal have et højt vidensniveau om affald E: Der skal sikres god service, høj kvalitet og effektivitet i affaldshåndteringen Nedenfor er det beskrevet, hvordan og hvornår de enkelte målsætninger opfyldes. Planen indeholder inden for hver målsætning nogle indsatsområder, og for hvert indsatsområde er der foreslået nogle konkrete initiativer, der skal understøtte målsætningerne. Af nedenstående figur fremgår den skematiske opbygning af planen for hver målsætning. I oversigten på de følgende sider er indsatsområder, initiativer, og perioden for deres gennemførelse angivet i forhold til de fem målsætninger. Efterfølgende er de nævnte initiativer beskrevet under hver af målsætningerne og kommunens konkrete mål er angivet. 1

2 MÅLSÆTNINGER PRIMÆRE INDSATSOMRÅ- INITIATIVER MÅLGRUPPER DER A Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Husholdninger Emballageaffald Organisk affald nr. 1: Vurdering af forskellige modeller (kildesortering eller kildeopdeling) for indsamling af emballageaffald nr. 2: Roskilde Kommune vil undersøge mulighederne for at indsamle og genanvende mælke- og juicekartoner nr. 3: Vurdering af forskellige modeller for separat indsamling af den organiske del af husholdningsaffaldet nr. 4 Vurdering af behandlingsmuligheder for organisk affald fra husholdninger og tilsvarende kilder ÅR FOR GENNEMFØ- RELSE / IGANGSÆT- TELSE Tekstilaffald nr. 5: I samarbejde med indsamlere vil kommunen undersøge forskellige muligheder for at opnå større genbrug eller genanvendelse af tekstilaffald 2015 nr. 6: Roskilde Kommune vil se på retningslinjerne for opstilling af tøjcontainere på offentlige arealer med henblik på at indføje krav om øget genbrug eller genanvendelse af tekstilaffaldet 2015 Vurdering af indsamling og indsamlingsudstyr samt kurser nr. 7: Kortlægning og vurdering af mulighederne for at etablere affaldsgårde i boligforeninger, andelsboligforeninger og ejerforeninger samt indrette byttehylder til direkte genbrug nr. 8: Kommunen vil undersøge behovet for kurser om affaldssortering til viceværter, herunder om sortering og håndtering af farligt affald, samt for at etablere netværk mellem kommunen og viceværter og ejendomsfunktionærer Efter 2015 Efter 2015 Nedgravede containere nr. 9: Vurdering af mulighederne for kommunens medvirken til etablering af nedgravede containere Efter 2015 Virksomheder: Affaldstjek nr. 10: Gennemføre affaldstjek på ca. 50 private virksomheder hvert andet år i planperioden 2015 og igen i 2017 Husholdninger og virksomheder: Udvikling af genbrugspladserne med henblik på øget ressourceudnyttelse nr. 11: Kommunen vil undersøge mulighederne for direkte genbrug, udsortering i flere affaldsfraktioner, personalets rolle som formidler og etablering af andre aktiviteter på gen brugspladserne nr. 12: Overveje mulighederne for at Roskilde Kommune selv står for driften af genbrugspladserne i kommunen 2014 Efter

3 MÅLSÆTNINGER PRIMÆRE MÅLGRUPPER B Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes Husholdninger og virksomheder: Virksomheder: INDSATSOMRÅ- DER Evaluering af gældende ordninger for farligt affald og elskrot Øget opmærksom på, og håndtering af, problemstoffer i bygge- og anlægsaffald INITIATIVER nr. 13: Gennemgang af de nuværende ordninger for indsamling af farligt affald, batterier og elskrot fra husholdninger med henblik på at bedømme deres effektivitet, økonomi og brugervenlighed nr. 14: Vejledning om problematisk bygge- og anlægsaffald i forhold til håndtering og kendskab til gældende regler og muligheder ÅR FOR GEN- NEMFØRELSE/ IGANGSÆT- TELSE C Kommunens egne virksomheder og institutioner skal vise vejen Kommunens institutioner og virksomheder: Madspild Affaldsminimering og korrekt sortering nr. 15: Vejledning om mindre madspild i kommunens institutioner og virksomheder nr. 16: Forsøg med affaldsminimering og korrekt affaldssortering i et antal kommunale virksomheder og institutioner samt udarbejdelse af vejledning/idekatalog til affaldsminimering i andre virksomheder og institutioner Efter Samordning og koordinering af indsamling af affald nr. 17: Udarbejdelse af plan for samordning og koordinering af indsamlingen af affald fra kommunens institutioner og virksomheder med fælles udbud

4 MÅLSÆTNINGER PRIMÆRE MÅLGRUPPER INDSATSOMRÅ- DER INITIATIVER ÅR FOR GEN- NEMFØRELSE/ IGANGSÆT- TELSE D Alle skal have et højt vidensniveau om affald Husholdninger, virksomheder og børn: Kommunikationsstrategi og udvikling af information nr. 18: Udvikling af en kommunikationsstrategi med henblik på bl.a. at sikre måling af effekten af kommunens information og kampagner nr. 19: Udvikling af information for specifikke affaldsfraktioner som f.eks. emballageaffald, organisk affald, tekstilaffald og privates håndtering af bygge- og anlægsaffald m.m Informationsmateriale om affald for børn nr. 20: Udvikling af informationsmateriale med fokus på børn i Roskilde Kommune, særligt rettet mod skoleklasser, børnehaveklasser og børnehaver Efter 2015 Vejledning og information om farligt affald nr. 21: Udarbejdelse af vejledning og information til husholdninger om farligt affald og elskrot Efter 2015 E Der skal sikres god service, høj kvalitet og effektivitet i affaldshåndteringen Husholdninger og virksomheder: Mindre miljøbelastende indsamling af affald Udbygning af den elektroniske adgang til områder indenfor affaldshåndteringen nr. 22: Vurdering af emissioner fra skraldebiler frem mod næste udbud nr. 23:Fortsat udvikling af borgernes adgang til via elektroniske løsninger at finde viden og kontakte kommunen Efter

5 sætning A - Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt I Roskilde Kommune bliver husholdningsaffaldet i dag sorteret i flere fraktioner. Ved husholdningerne afhentes dagrenovation, papir, batterier og småt elskrot. På områdepladserne kan afleveres papir, pap og glas og på genbrugspladserne kan man aflevere et stort antal udsorterede fraktioner. Endelig kan storskraldsordningerne bruges, hvis man ikke selv vil bringe affaldet til genbrugspladserne eller ikke har mulighed for dette. Der er imidlertid stadig ressourcer i affaldet, der ikke udnyttes på den bedste måde, men sendes til forbrænding. Der bør derfor ske en bedre sortering af affaldet, så en større del kan genanvendes. Roskilde Kommune tager initiativer til at opnå en bedre sortering og udnyttelse af affaldet i planperioden Roskilde Kommune indsamler i dag ikke organisk husholdningsaffald separat. Nogle husholdninger komposterer det grønne husholdningsaffald, og alle kan, uanset boligtype, i dag låne en kompostbeholder. Kommunen vil imidlertid tage skridt til en systematisk udnyttelse af den organske del af husholdningsaffaldet, og har derfor planlagt at undersøge mulighederne for dette. Med hensyn til affald fra erhverv har Roskilde Kommune efter en liberalisering af affaldsområdet i dag kun et begrænset ansvar for at anvise affald til behandling, idet virksomhederne selv har ansvaret for, at affaldet afleveres til materialegenanvendelse. Det gælder f.eks. papir, pap og glas, men også væsentlige dele af bygge- og anlægsaffaldet samt madaffald, der kan oparbejdes. Da kommunen ikke har ansvaret for erhvervsaffaldet i samme grad, som det er tilfældet for husholdningsaffaldet, fylder erhvervsaffaldet ikke så meget i affaldsplanen. er under sætning A: Emballageaffald Miljøministeriet vil i den kommende nationale affaldshåndteringsplan skærpe kravene til indsamling af emballageaffald. Planen, og dermed målene, har ikke foreligget ved udarbejdelsen af affaldsplanen, hvorfor Roskilde Kommune har besluttet at vente med at opstille målbare mål, indtil den nationale affaldshåndteringsplan foreligger. Det forudses imidlertid, at målene skærpes, hvorfor Roskilde Kommune på nuværende tidspunkt tager initiativer til en mere effektiv indsamling. Roskilde Kommune har som mål at effektivisere indsamlingen af papir, metal, plast og glas fra husholdninger. De specifikke mål fastlægges efterfølgende på baggrund af miljøministeriets kommende affaldshåndteringsplan. For at opnå en effektivisering gennemfører Roskilde Kommune følgende initiativ: nr. 1: Vurdering af forskellige modeller (kildesortering eller kildeopdeling) for indsamling af emballageaffald i forskellige boligområder med hensyn til brug af indsamlingsmateriel, de forventede indsamlede mængder og kvaliteten af det indsamlede affald. Det skal herunder vurderes, i hvilket omfang der med fordel kan ske indsamling af andre fraktioner end emballagetyperne, samt om der alene skal indsamles direkte ved husholdningerne eller/og også ved centrale områdepladser. Det opgøres, hvor meget emballageaffald, der i dag indsamles ved de forskellige ordninger, indsamlingssystemer, indsamlingsmateriel og boligområder. Erfaringer vedrørende indsamlede mængder, anvendt udstyr og ordninger samt økonomi inddrages for at kunne vurdere, hvilke tiltag, der med fordel kan iværksættes for at øge de indsamlede mængder. 5

6 Anvendte informationsmaterialer, kampagner m.v. ved de forskellige ordninger, differentierede systemer m.v. inddrages i vurderingerne. grupper for initiativet gruppen for initiativet er husholdninger i kommunen. et finansieres af affaldsgebyrerne. et forventes at kræve ekstra administrative ressourcer. ets organisering et udføres af kommunen i dialog med en arbejdsgruppe under KARA/NOVEREN samt med hjælp fra en konsulent. Til projektet bør knyttes en følge- gruppe af interesserede borgere. et påbegyndes i 2014 og resultaterne forventes implementeret i en ny kontrakt for indsamling efter Indsamling og genanvendelse af juice- og mælkekartoner Der frembringes hvert år en stor mængde affald af mælkekartoner og juicekartoner i Roskilde Kommune. Baseret på et miljøprojekt fra 1992 er den årlige mængde i Danmark ca ton. Det vil svare til ca. 400 ton af denne type emballageaffald i Roskilde Kommune. Affald af mælkekartoner og juicekartoner forbrændes i dag. Nogle nordiske lande har gennem mange år genanvendt mælke- og juicekartoner. Roskilde Kommune vil, hvis det miljømæssigt og økonomisk er muligt, indsamle kartonerne til genanvendelse. nr. 2: Roskilde Kommune vil undersøge mulighederne for at indsamle og genanvende mælke- og juicekartoner. Roskilde Kommune vil undersøge indsamlingen og behandlingen af kartonerne i de lande primært Sverige, der gennem flere år har indsamlet og genanvendt kartonerne. grupper for initiativet grupper er husholdninger i kommunen. et finansieres af affaldsgebyrerne. ets organisering et udføres af kommunen i dialog med andre kommuner og med hjælp fra en konsulent. et påbegyndes i 2015, og såfremt det vurderes egnet, implementeres en løsning i en ny kontrakt for indsamling efter Organisk affald EU har fastsat mål om, at der i 2020 skal ske genanvendelse af mindst 50 procent af husholdningsaffaldet som også omfatter det organiske affald. Miljøministeriet vil i den kommende affaldshåndteringsplan fastlægge de danske mål. Roskilde Kommune afventer disse, men da der efter alt at dømme vil blive krav om indsamling af det organiske affald, vil 6

7 kommunen allerede nu søge at opstille et beslutningsgrundlag for en fremtidig indsamling. Det vurderes, at der i dagrenovationen i Roskilde Kommune i dag er ca. 25 procent organisk affald. et er, at der inden udgangen af 2014 er udarbejdet et grundlag for en beslutning om, hvordan det organiske affald kan indsamles. er For at nå dette gennemfører Roskilde Kommune følgende initiativer: nr. 3: Vurdering af forskellige modeller for separat indsamling af den organiske del af husholdningsaffaldet. Der gennemføres eventuelt et forsøg med indsamling af organisk husholdningsaffald på baggrund af forundersøgelser af behandlingsmuligheder, -omkostninger, miljøeffekter samt indhentede erfaringer fra andre kommuner. nr. 4: Det skal undersøges, hvor behandling af det indsamlede organiske affald fra husholdninger og tilsvarende kilder kan foregå. Overvejelser om at organisere indsamling og behandling i samarbejde med andre kommuner og med KARA/NOVEREN, indgår i initiativet. ernes gennemførelse Ved udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget inddrages erfaringer fra kommuner, der allerede har etableret ordninger for organisk affald, og erfaringerne sammenholdes med boligstrukturen i Roskilde Kommune. Det vurderes, hvordan indsamlingen mest hensigtsmæssigt kan organiseres, og behandlingsmulighederne for det organiske affald undersøges. Det vurderes endvidere, om indsamlingen eventuelt skal ske i samarbejde med andre kommuner under KARA/NOVEREN. Anvendte informationsmaterialer, kampagner m.v. ved de forskellige ordninger, inddrages i vurderingerne. erne koordineres med nr. 1. grupper for initiativerne gruppen for initiativerne er husholdninger i Roskilde Kommune. ernes økonomi erne finansieres af affaldsgebyrerne. erne forventes at kræve ekstra administrative ressourcer. ernes organisering erne udføres af kommunen i dialog med en arbejdsgruppe under KARA/NOVEREN, samt med hjælp fra en konsulent. Til gennemførelsen af initiativet bør tilknyttes en følgegruppe af interesserede borgere. Periode for initiativernes gennemførelse erne påbegyndes i 2014 og resultaterne forventes implementeret i en ny kontrakt for indsamling efter Tekstilaffald I dag indsamles tekstilaffald i Roskilde Kommune primært fra genbrugspladserne, hvor der kan afleveres rent tøj til genbrug. Desuden indsamles der brugt tøj i containere opstillet af forskellige foreninger på private arealer samt via genbrugsbutikker. Det vurderes, at borgerne hvert år bortskaffer ca tons tekstilaffald, hvoraf en stor del ender i dagrenovationen for derefter at blev brændt. Det fremgår ikke af opgørelser fra KARA/NOVEREN, hvor meget tekstilaffald der indsamles på genbrugspladserne. Undersøgelser viser, at der er et stort potentiale for øget genbrug og genanvendelse af tekstilaffald. Roskilde Kommune overvejer derfor at indgå i samarbejde med foreninger eller andre parter om indsamling af tekstilaffald med henblik på at øge andelen af tekstilaffald, der genbruges eller genanvendes. Det er Roskilde Kommunes mål at genbruge eller gen anvende så store mængder tekstilaffald som muligt. 7

8 er For at kunne opfylde målet, vil kommunen iværksætte følgende initiativer: nr. 5: I samarbejde med øvrige indsamlere (genbrugsbutikker, organisationer) vil kommunen gennemføre en undersøgelse af, hvor store mængder tekstilaffald der genbruges eller genanvendes via de eksisterende kanaler. Undersøgelsen skal indgå i overvejelser om udvikling af et butikskoncept som i højere grad henvender sig til den del af befolkningen, som i dag ikke overvejer at købt brugt tøj. I denne sammenhæng vil Roskilde Kommune, i samarbejde med relevante parter, overveje at etablere egen genbrugsbutik, også med henblik på at skabe arbejdspladser for mennesker med forskellige behov og arbejdsevne. Økonomien i projektet bør vurderes i et bredere perspektiv. nr. 6: Roskilde Kommune vil genoverveje sine retningslinjer for opstilling af tøjcontainere på offentlige arealer med henblik på at indføje krav om øget genbrug eller genanvendelse af tekstilaffaldet. ernes gennemførelse I forbindelse med nr. 4 vil Roskilde Kommune invitere relevante parter med til at opstille projektbeskrivelse for initiativets gennemførelse med inddragelse af sociale og beskæftigelsesmæssige aspekter. Samarbejdsparter og erfaringer fra genbrugsprojektet i forbindelse med Danmarks Indsamlingen i januar 2013 inddrages. grupper for initiativerne gruppen for initiativerne er husholdninger i kommunen. Ud over de miljømæssige perspektiver for initiativerne vedrørende tekstilaffald, er der en række andre perspektiver i forhold til jobskabelse, innovation og borgerinvolvering, der vedrører målgrupper ud over husholdninger. ernes økonomi erne finansieres dels af affaldsgebyrerne og i forhold til de øvrige perspektiver dels af tilskud fra fonde m.v. samt private midler. nr. 4 forventes at kræve ekstra administrative ressourcer samt hjælp fra en konsulent, mens nr. 5 udføres med de nuværende administrative ressourcer. ernes organisering Roskilde Kommune vil indkalde relevante parter til drøftelse af nr. 4 med henblik på at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter for organisationer, genbrugsbutikker m.fl. Periode for initiativernes gennemførelse erne påbegyndes i Vurdering af indsamling og indsamlingsudstyr Affaldsgårde For at øge indsamlingen af genanvendelige materialer og farligt affald, vil kommunen vurdere, om der med fordel kan etableres affaldsgårde ved etageboliger og tæt-lav bebyggelse i f.eks. ejerforeninger og boligselskaber. På baggrund af lokale pladsforhold og beboersammensætning og involvering vurderes effekten af affaldsgårde i forskellige miljøer. Nedgravede løsninger kan indgå i vurderingerne, se nr. 9. Det forventes, at den nationale affaldshåndteringsplan vil indeholde mål om øget indsamling af storskrald. Roskilde Kommune vil på den baggrund undersøge mulighederne for at etablere affaldsgårde for at opnå en bedre udsortering af det større, genanvendelige affald. Desuden skal erfaringer fra et pilotprojekt med etablering af en plads til aflevering af farligt affald vise mulighederne for tilsvarende aktivitet i etageboliger generelt. Det er kommunens mål at undersøge mulighederne for etablering af affaldsgårde med henblik på en øget indsamling af storskrald m.m. Det er tillige kommunens mål, at der de steder, hvor dette er muligt, indrettes byttehylder eller lignende, så der kan ske 8

9 direkte genbrug lokalt, hvor andre perspektiver som borgerinvolvering og lokal forankring inddrages. For at nå ovenstående mål gennemfører Roskilde Kommune følgende initiativ: nr. 7 Kortlægning og vurdering af mulighederne for at etablere affaldsgårde i boligforeninger, andelsboligforeninger og ejerforeninger samt indrette byttehylder til direkte genbrug. Der tages kontakt med boligselskaberne for at undersøge interessen for at etablere affaldsgårde m.v. I dialog med relevante parter kortlægges det, hvilke forudsætninger der skal være til stede, for at kunne etablere og drive en affaldsgård og indrette byttehylder, og der udarbejdes forskellige modelforslag tilpasset pladsforholdene og beboersammensætningen m.v. grupper for initiativet gruppen for initiativet er husholdninger i etageboliger og tæt-lav bebyggelse. et finansieres af affaldsgebyrerne. et forventes at kræve ekstra administrative ressourcer. ets organisering et udføres af kommunen i dialog med relevante parter samt med hjælp fra en konsulent. et gennemføres efter et suppleres og understøttes af følgende initiativ, der understøtter driften og funktionen af affaldsgårde: nr. 8: Kommunen vil undersøge behovet for at tilbyde kurser om affaldssortering til viceværter, herunder om sortering og håndtering af farligt affald, samt for at etablere netværk mellem kommunen og viceværter og ejendomsfunktionærer. Der tages kontakt med udvalgte boligforeninger, andelsboligforeninger og ejerforeninger for at undersøge interessen for initiativet. et tilrettelægges i samarbejde med de interesserede. grupper for initiativet grupperne er boligafdelinger, andelsboligforeninger, ejerforeninger m.fl. et finansieres af affaldsgebyrerne. ets organisering et udføres af kommunen i dialog med relevante parter samt med hjælp fra en konsulent. et gennemføres efter Nedgravede containere Formålet med initiativet er at undersøge eventuelle behov og muligheder for at kommunen medvirker til etablering af nedgravede indsamlingscontainere. De nedgravede containere tænkes først og fremmest som en løsning, hvor pladshensyn kan tale for nedgravede containere, men nedgravede containere kan også være en løsning på steder, hvor der skal tages æstetiske eller sociale hensyn. 9

10 Formålet med initiativet er at understøtte målet om bedre affaldssortering, og dermed også de forventede mål i Miljøministeriets kommende affaldshåndteringsplan, se nr. 1. et med initiativet er, som ved nr. 1, at indsamlingen af papir, metal, plast og glas fra husholdninger effektiviseres. nr. 9: Vurdering af mulighederne for kommunens medvirken til etablering af nedgravede containere. et indledes med en henvendelse til relevante parter for at vurdere behovet for nedgravede containere. I samarbejde med de interesserede undersøges tilgængeligt materiel på markedet med angivelse af kapacitet, priser, udstyr til tømning m.m. Der indhentes erfaringer fra kommuner med etablerede løsninger. Der inddrages leverandører og transportører i vurderingsarbejdet. grupper for initiativet grupperne for initiativet er boligforeninger, andels- boligforeninger, ejerforeninger m.fl. et finansieres af affaldsgebyrerne. et forventes at kræve ekstra administrative ressourcer. ets organisering et udføres af kommunen i dialog med relevante og interesserede parter samt med hjælp fra en konsulent. et gennemføres efter Gennemførelse af affaldstjek på udvalgte private virksomheder Roskilde Kommune vil, på baggrund af de positive resultater fra Affaldstjek i 2008, gennemføre et affaldstjek på udvalgte private virksomheder hvor fokus er på vejledning og mindre på tilsyn. Affaldstjek skal foregå i samarbejde med kommunens tilsynsfolk, således at andre miljøforhold også er omfattet. Til kampagnen i 2008 blev der udarbejdet en hjemmeside affaldstjek.dk, som skal opdateres med hensyn til nyere lovgivning samt erfaringer fra nyere, tilsvarende kampagner lokalt og regionalt. Det er kommunens mål, at udføre Affaldstjek ved private virksomheder indenfor dels en række brancher, som erfaringsmæssigt har svært ved at efterleve de gældende krav, og dels brancher eller geografiske områder, som vurderes egnede med henblik på at sikre en bedre sortering og gerne med fokus på økonomien for virksomhederne. nr. 10: Gennemføre affaldstjek på ca. 50 private virksomheder hvert andet år i planperioden. et gennemføres i samarbejde med det lokale erhvervsliv. Kommunen ønsker at forankre initiativet lokalt og sikre bedre sortering. grupper for initiativet gruppen for initiativet er udvalgte private virksomheder. 10

11 et finansieres af affaldsgebyrerne. ets organisering et udføres af kommunen i dialog med det lokale erhvervsliv samt med hjælp fra en konsulent. et gennemføres i 2015 og igen i Udvikling af genbrugspladserne med henblik på øget ressourceudnyttelse Roskilde Kommune ønsker mere direkte genbrug af det affald, der bringes til genbrugspladserne. Desuden skal mulighederne for udsortering i flere fraktioner undersøges. Personalet har en vigtig rolle i forhold til at formidle viden. Denne rolle skal udvikles. For at øge bevidstheden hos brugerne overvejes det at bruge genbrugspladserne til andre aktiviteter herunder undervisning - udenfor åbningstiden. På genbrugspladserne er der mulighed for at aflevere omkring 35 forskellige affaldsfraktioner, ligesom der kan afleveres ting til direkte genbrug. Ved at genbruge tingene fremfor at materialegenvinde dem, kan der spares ressourcer både i form af råstoffer og i form af energi. Derfor vil kommunen arbejde for, at der sker et større direkte genbrug af ting. Kommunen vil i KARA/NOVEREN arbejde for, at antallet af fraktioner, der kan afleveres på pladserne, til stadighed er optimalt med hensyn til mulighederne for genbrug og genanvendelse. Kommunen vil overveje, om en eller flere af pladserne kan rumme alternative aktiviteter f.eks. undervisningslokale m.v. Kommunen ønsker mere direkte genbrug og udsortering i flere fraktioner, hvor dette gavner miljøet. nr. 11: Mulighederne for at øge det direkte genbrug af det affald, der afleveres på genbrugspladserne og udsortering i flere fraktioner, skal undersøges. Endvidere skal mulighederne for f.eks. at etablere undervisningslokale på en eller flere af pladserne undersøges. I samarbejde med KARA/NOVEREN-kommunerne videreudvikles den eksisterende ordning for direkte genbrug, hvor forskellige hjælpeorganisationer aftager genbrugelige ting til videresalg med en egen fortjeneste. Desuden skal der arbejdes med skiltning og personlig vejledning. Det skal undersøges, om det er hensigtsmæssigt ud fra miljømæssige og økonomiske betragtninger, at udsortere det affald, der modtages på pladserne, i flere eller andre fraktioner; f.eks. i aluminium, rustfrit stål og andre metaller. Det skal overvejes at gennemføre en sortering af bl.a. containerne til småt brændbart og udvalgte containere til genanvendelige materialer. Sorteringen skal kortlægge mulighederne for at udsortere flere genstande til direkte genbrug, og skabe et grundlag for at vurdere mulighederne for at opstille containere til flere fraktioner. Det skal undersøges, om anden og bedre vejledning i form af skiltning på genbrugspladserne kan medvirke til bedre sortering og øget genbrug. Der skal desuden ses på mulighederne for at anvende flere ressourcer til vejledning af brugerne med fokus på småt brændbart og de mest anvendte emballagetyper som pap og papir. grupper for initiativet gruppen for initiativet er brugerne af genbrugspladserne. et finansieres af affaldsgebyrerne og KARA/ NOVEREN. 11

12 ets organisering Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter for de andre kommuner, og KARA/NOVEREN. et påbegyndes i 2014 og fortsætter løbende i planperioden. Egen drift af pladserne Roskilde Kommune vil overveje selv at drive genbrugspladserne i kommunen med henblik på at sikre, at kommunens mål for ordningen til stadighed er opfyldt. I overvejelserne vil indgå en afvejning af økonomi, service og miljø. nr. 12: Overveje mulighederne for at Roskilde Kommune selv står for driften af genbrugspladserne i kommunen. Der nedsættes en intern arbejdsgruppe i kommunen. I overvejelserne om at overtage driften indgår miljø-, service- og økonomivurderinger. Det kan desuden overvejes at lade andre dele af forvaltningen medvirke til udarbejdelse af kontrolbud på driften af genbrugspladserne. grupper for initiativet grupper er brugerne af genbrugspladserne. et finansieres af affaldsgebyrerne. et forventes at kræve ekstra administrative ressourcer. ets organisering et udføres af kommunen med hjælp fra en konsulent. et gennemføres efter

13 sætning B: Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes Roskilde kommune har til hensigt at nedsætte den del af miljøbelastningen fra affaldet, der stammer fra indhold af farlige eller skadelige stoffer i affaldet. Affald, der skal klassificeres som farligt affald, skal holdes adskilt fra andet affald og skal behandles på særlige anlæg, der kan destruere de skadelige stoffer eller holde stofferne isoleret fra omgivelserne. Det sker ikke altid, og Roskilde Kommune vil derfor gennemgå de ordninger, der er for indsamling af det farlige affald. Det farlige affald udgør kun en lille del af affaldsmæng den i kommunen, men forkert håndtering af det kan medføre skader på miljøet og kan true sundheden. Farlige og skadelige stoffer i bygge- og anlægsaffald er et særskilt problem, idet manglende udsortering af de farlige og skadelige bestanddele i denne affaldsfraktion kan medføre, at en betydelig del af bygge- og anlægsaffaldet ikke kan genbruges eller genanvendes. Bygge- og anlægsaffald er den største enkeltfraktion af affald i Danmark, hvorfor der rettes særlig opmærksomhed mod denne fraktion. Ny lovgivning har desuden fastsat nye regler for håndteringen af bygge- og anlægsaffald, der kan indeholde farlige stoffer og materialer. er under sætning B: Evaluering af gældende ordninger for farligt affald, batterier og elskrot Farligt affald, batterier og elskrot skal holdes adskilt fra andet affald, og afleveres til særlig behandling. De nuværende ordninger for indsamling af disse fraktioner skal vurderes med hensyn til effektivitet og brugervenlighed. Ikke alt farligt affald, batterier og elskrot indsamles i dag særskilt til særlig behandling. En del bortskaffes med dagrenovationen eller sammen med andre affaldsfraktioner, og bliver derfor ikke nødvendigvis uskadeliggjort, men kan spredes i miljøet samt skade sundheden. Det er kommunens mål at øge indsamlingen af farligt affald, batterier og elskrot og derved reducere den mængde, der bortskaffes via dagrenovationen eller sammen med andet affald. nr. 13: Gennemgang af de nuværende ordninger for indsamling af farligt affald, batterier og elskrot fra husholdninger og virksomheder med henblik på at bedømme deres effektivitet, økonomi og brugerven lighed. Ved initiativet undersøges det, om de eksisterende ordninger for indsamling af farligt affald, batterier og elskrot fra husholdningerne samt ordningerne for indsamling fra virksomhederne er tilstrækkeligt effektive og brugervenlige til at opnå en tilfredsstillende indsamling af affaldet. Det overordnede mål er at forhindre, at det farlige affald bortskaffes via dagrenovationen eller via andre uhensigtsmæssige affaldsstrømme. Desuden undersøges det, om ordningernes økonomi kan forbedres. et indledes med en gennemgang og beskrivelse af de indsamlede mængder og indsamlingsordninger. Resultatet af gennemgangen sammenlignes med andre kommuners indsamlingsmængder og ordninger. Indsamling af problematisk og farligt bygge- og anlægsaffald fra husholdninger skal inddrages i undersøgelsen, idet nye lovregler blandt andet pålægger private at anmelde sådant affald. På baggrund heraf udarbejdes der forslag til eventuelle justeringer og ændringer - eventuelt i form af nye indsamlingsordninger. Det vil blive nærmere undersøgt, hvorvidt der med fordel kan etableres lokale indsamlingsordninger i boligforeninger og 13

14 lignende. Erfaringer fra andre kommuner vil blive inddraget. grupper for initiativet grupperne for initiativet er alle husstande i Roskilde Kommune, samt virksomheder, der afleverer farligt affald til de kommunale ordninger. et finansieres af affaldsgebyrerne. et forventes at kræve ekstra administrative ressourcer. ets organisering et udføres af kommunen med hjælp fra en konsulent. et påbegyndes i 2014 og forventes afsluttet i 2015 med henblik på at implementere en del af ind- samlingen af farligt affald i en ny kontrakt efter Øget opmærksom på, og håndtering af, problemstoffer i bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farlige og skadelige stoffer, skal frasorteres øvrigt bygge- og anlægsaffald for at sikre, at dette affald kan genanvendes og genbruges uden risiko for miljø og sundhed. Roskilde Kommune vil derfor i planperioden informere om reglerne for anmeldelse og håndtering af bygge- og anlægsaffald. Der er kommet større opmærksomhed på problemerne med forurenende stoffer i bygge- og anlægsaffald, og der er kommet nye regler for anmeldelse af affaldet. Det må forudses, at en del bygge- og anlægsaffald skal frasorteres og behandles for at undgå, at det indgår i nye byggerier og anlæg med forureningsfare og sundhedsfare til følge. Hvis det forurenede eller skadelige bygge- og anlægsaffald ikke frasorteres, kan det, hvis det sammenblandes med rent byggeog anlægsaffald, betyde, at store mængder af affaldet ikke længere kan genanvendes. Det er kommunens mål, at virksomheder har kendskab til og overholder reglerne for anmeldelse og sortering af bygge- og anlægsaffald. Det overordnede formål med initiativet er at få en så stor del af det farlige og problematiske bygge- og anlægsaffald holdt adskilt fra det rene bygge- og anlægsaffald, så genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald kan holdes på et højt niveau. nr. 14: Vejledning om problematisk bygge- og anlægsaffald i forhold til håndtering og kendskab til reglerne. Kommunen vil gennemføre et antal fyraftensmøder eller lignende med branchen for at informere om reglerne, ligesom kommunen vil gennemføre et antal affaldstilsyn på byggepladser, for at se, om reglerne overholdes og for at vejlede. Der er i 2013 udsendt en omfattende informations- pjece til bygge- og nedrivningsbranchen om korrekt sortering og anmeldelse m.m. af bygge- og anlægsaffaldet med specielt henblik på de problematiske stoffer i affaldet. Der følges op på denne information med møder med bygge- og nedrivningsbranchen. Der gennemføres et antal tilsyn på byggepladser for at kontrollere, om reglerne overholdes. grupper for initiativet gruppen for initiativet er fortrinsvis entreprenører og bygherrer. Private bygherrer er omfattet af reglerne for anmeldelse af bygge- og anlægsaffald, hvorfor disse også vil være en målgruppe. et finansieres af affaldsgebyrerne. ets organisering et udføres af kommunen i dialog med relevante lokale interesseorganisationer samt med hjælp fra en konsulent. 14

15 et gennemføres i 2014 og løbende i planperioden. 15

16 sætning C: Kommunens egne virksomheder og institutioner skal vise vejen Roskilde Kommune er en stor arbejdsplads med mange ansatte og indkøb af varer for store beløb hvert år. Der frembringes også store mængder affald, og kommunen vil derfor gøre en indsats for at bringe affaldsmængderne ned, opnå bedre sortering og samtidig spare penge både ved indkøb af varer og ved indkøb af tjenesteydelser. I affaldsplanen for vil Roskilde Kommune sætte ind over for madspild i kommunens institutioner og virksomheder, og desuden gøre en indsats for at få affaldsmængderne bragt ned og sorteret korrekt i kommunens institutioner og virksomheder. I dag sørger hver enkelt af kommunens institutioner og virksomheder for at indgå aftaler med en transportør for at få afhentet affaldet. Roskilde Kommune vil koordinere og samordne afhentningen af affald fra institutionerne og virksomhederne og gennem fælles udbud af afhentningen søge at bringe omkostningerne ved affaldshåndteringen ned. Roskilde Kommune vil således feje for egen dør ved at få affaldsmængderne reduceret i egne institutioner og virksomheder og samtidig sørge for en korrekt sortering af affaldet. er under målsætning C: Madspild i kommunens institutioner og virksomheder Roskilde Kommune ønsker at nedbringe madspild fra kommunens institutioner og virksomheder. Spild af madvarer har gennem et stykke tid været i fokus i en kampagne ført af Miljøstyrelsen. Kampagnen har fortrinsvis været rettet mod madspild i husholdningerne. En undersøgelse gennemført i regi af Nordisk Ministerråd viser, at omkring en tredjedel af alle madvarer bruges i restaurationsbranchen i kantiner, storkøkkener m.v. Samtidig viser undersøgelsen, at omkring 18 kg madaffald fra restaurationsbranchen, kantiner, storkøkkener mv. kan undgås pr. indbygger pr. år. Heri er ikke medregnet den del af affaldet, der er uundgåeligt, f.eks. skræller o. lign., men kun den del af affaldet, der reelt kunne være blevet spist. Kommunen har som mål at reducere et eventuelt madspild fra kommunens egne virksomheder og institutioner, dels for at undgå, at kostbare ressourcer tabes, og dels for at reducere mængden af affald, der skal til behandling. Endelig må en reduktion af madspild angiveligt føre til lavere omkostninger i kommunens storkøkkener m.v. Det konkrete mål for dette initiativ er at udarbejde en vejledning til brug for kommunens institutioner og virksomheder, som kan give inspiration til en tilsvarende kampagne rettet mod private virksomheder i restaurationsbranchen. nr. 15: Vejledning om mindre madspild i kommunens institutioner og virksomheder. Roskilde Kommune vil undersøge de initiativer, der er gennemført for at reducere madspildet fra kantiner m.v., og udarbejde en vejledning til brug for kantiner, storkøkkener o. lign. i kommunens institutioner og virksomheder. Vejledningen vil blive udarbejdet på grundlag af allerede gennemførte initiativer i ind- og udland, herunder nordiske og europæiske projekter, og på grundlag af målsætningerne i EU s madspildsprogram. Nogle af kommunens institutioner og virksomheder vil blive udvalgt og inviteret til at deltage i udarbejdelsen af vejledningen, og erfaringer fra disse institutioner og virksomheder tages med i vejledningen. gruppe for initiativet grupperne for initiativet er kommunens institutioner og virksomheder, der fremstiller eller serverer mad. 16

17 et finansieres af affaldsgebyrerne, idet der forudsættes tilskud fra fonde m.v. samt private midler. ets organisering et udføres af kommunen i samarbejde med en arbejdsgruppe og med hjælp fra en konsulent. et gennemføres efter Affaldsminimering og bedre sortering af affaldet Roskilde Kommune vil begrænse affaldet fra egne virksomheder og institutioner, og tilstræbe, at affaldet sorteres korrekt. Herved kan kommunen ud over at mindske miljøbelastningen fra egne virksomheder og institutioner opnå erfaringer, der kan anvendes af andre virksomheder. Roskilde Kommune har et stort antal institutioner og virksomheder, f.eks. skoler, børneinstitutioner, forvaltninger, forsyningsvirksomheder, plejehjem og kulturelle institutioner. Disse institutioner har et væsentligt forbrug af varer, og derfor også en stor produktion af affald. Genbrug lokalt samt korrekt sortering kan medvirke til at reducere miljøpåvirkningerne fra de brugte produkter og det frembragte affald. Etablering af en affaldsbørs, hvor institutioner og kommunale virksomheder kan annoncere effekter, som man enten har tilovers eller har brug for til drift af institutionen eller til det pædagogiske arbejde, bør overvejes. I samspil med Remidaprojektet bør initiativet overvejes i dialog med udvalgte repræsentanter for institutionstyperne. Roskilde Kommune vil i planperioden gennemføre for- søg med affaldsminimering i et antal kommunale virksomheder og institutioner. Der skal i forsøget indgå et antal forskellige institutioner og virksomheder, så der opnås en bred erfaring med hensyn til, hvor der vil kunne sættes ind for at reducere affaldsmængderne og opnå en bedre udsortering af affaldet. Der udarbejdes på grundlag heraf en håndbog eller et idekatalog over, hvordan forskellige institutioner kan opnå en optimal affaldshåndtering. Dette formidles til kommunens øvrige institutioner og virksomheder. Kommunen kan desuden afholde orienteringsmøder om resultaterne, og kommunen kan tilbyde institutioner og virksomheder besøg af en konsulent, som skal sætte initiativer til affaldsminimering i gang. er nr. 16: Forsøg med affaldsminimering og korrekt affaldssortering i et antal kommunale virksomheder og institutioner samt udarbejdelse af vejledning/ idekatalog til brug for affaldsminimering i andre virksomheder og institutioner. Der udvælges i samarbejde med de involverede forvaltninger et antal virksomheder og institutioner som skal deltage i forsøget. Det vurderes, at der skal deltage omkring 5 10 forskelligartede virksomheder og institutioner. Hver deltagende institution eller virksomhed udpeger en eller flere medarbejdere til at medvirke ved forsøget. En konsulent gennemgår indkøb, affaldsfrembringelse og affaldssortering, opgør mængder og priser og gennemgår forbrug og affaldsfrembringelse og -håndtering med medarbejderne. På baggrund af opgørelserne udarbejdes der generelle vejledninger/idekataloger til brug for affaldsminimering i andre virksomheder og institutioner. grupper for initiativet grupper er alle kommunale institutioner og virksomheder med henblik på, at erfaringerne efterfølgende kan anvendes i lokale private virksomheder. 17

18 et finansieres af affaldsgebyrerne. et forventes at kræve ekstra administrative ressourcer. Desuden forventes de involverede institutioner og kommunale virksomheder at bidrage med administrative ressourcer til deltagelse i forsøget. ets organisering et udføres af kommunen i samarbejde med relevante institutioner og kommunale virksomheder med hjælp fra en konsulent. et påbegyndes i 2015 og løber i hele planperioden. Udbud af indsamling af affald og udbud af indkøb af indsamlingsudstyr Roskilde Kommune ønsker, at kommunens institutioner og virksomheder får indsamlet affaldet på den mest hensigtsmæssige måde med hensyn til miljø og økonomi. Kommunen vil derfor arbejde for, at der sker en ensartet og korrekt sortering og indsamling på de forskellige institutioner og virksomheder. Kommunen vil udarbejde udbud af virksomhedernes og institutionernes affaldsindsamlinger samt af indkøb af indsamlingsudstyr, for derigennem at kunne opnå fordelagtige priser. Kommunens institutioner og virksomheder står i dag selv for individuelt at arrangere afhentning af affald. Det vurderes, at der muligvis ville kunne foregå indsamling af større mængder genanvendelige fraktioner, hvis indsamlingen blev koordineret samlet. Det vurderes desuden, at fælles udbud kan betyde lavere indsamlingspriser og lavere priser på indsamlingsudstyr. Det er kommunens mål, at alle kommunens institutioner og virksomheder samordner og koordinerer affaldsindsamlingen med fælles udbud så der kan opnås større genanvendelse og lavere priser. Det umiddelbare mål er at udarbejde en plan for, hvorledes dette kan ske. nr. 17: Udarbejdelse af plan for samordning og koordinering af indsamlingen af affald fra kommunens institutioner og virksomheder med fælles udbud. På baggrund af et pilotprojekt vurderes det økonomiske og miljømæssige grundlag for at udføre et udbud for samtlige institutioner og kommunale virksomheder. I pilotprojektet vurderes bl.a. mængder, affaldsfraktioner og nuværende økonomi for udvalgte institutions- og virksomhedstyper. et skal baseres på et tæt samarbejde med ejendomsfunktionærer, medarbejdergrupper og ledere af institutioner og kommunale virksomheder. grupper for initiativet gruppen for initiativet er alle kommunale institutioner og virksomheder. et finansieres af de berørte institutioner. Det gebyrfinansierede område skal bidrage efter aftale. et forventes at kræve ekstra administrative ressourcer på det gebyrfinansierede område. ets organisering et udføres af kommunen med hjælp fra en konsulent. Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter for institutioner og kommunale virksomheder. 18

19 et påbegyndes i

20 sætning D: Alle skal have et højt vidensniveau om affald En væsentlig forudsætning for at kunne håndtere affaldet rigtigt, og derved sørge for at mest muligt affald genbruges eller genanvendes, er, at man ved, hvordan affaldet skal håndteres. Derfor vil Roskilde Kommune til stadighed sørge for, at der er tilgængelig og opdateret information til stede for borgere og virksomheder, og kommunen vil udvikle og udbrede informationen til flere medier, herunder Internettet og applikationer, så borgere og virksomheder nemt kan finde oplysning om de emner, de søger. Roskilde Kommune finder det vigtigt, at børn allerede fra børnehavealderen bliver klar over, hvordan affaldet skal håndteres. Derfor vil kommunen sætte ind med information til denne gruppe, og også for børn i børnehaveklasser og de mindre klasser vil der blive udviklet målrettede aktiviteter, der kan skærpe børnenes opmærksomhed på, at affaldet skal håndteres rigtigt. Særligt vigtigt er det, at farligt affald håndteres rigtigt. Roskilde Kommune vil derfor udarbejde informationsmateriale om farligt affald og om elskrot for at få affaldet håndteret rigtigt og derved få indsamlet større mængder til pecialbehandling. For at kunne nå så mange borgere og virksomheder som muligt med information om affaldshåndtering, vil kommunen måle effekten af informationsmateriale og kampagner. Herved kan de økonomiske midler til information og kampagner udnyttes bedst muligt. er under målsætning D: Kommunikationsstrategi og udvikling af information For at anvende de økonomiske midler til information og kommunikation bedst i forhold til nye teknologiske muligheder og brugernes ønsker, foreslås udarbejdet en kommunikationsstrategi for området med sigte på at nå bredere ud til relevante målgrupper. Desuden overvejes en løbende effektmåling på tiltag, kampagner m.v. Der vurderes at være en oplagt ressourcebesparelse ved at indgå samarbejde med andre kommuner om information overfor udvalgte målgrupper. Herunder fx et samarbejde via KARA/NOVEREN. Roskilde Kommune har som mål, at kunne måle effekten af information, kampagner m.v. for at kunne anvende de økonomiske midler til information og kommunikation mest hensigtsmæssigt. et er desuden at udarbejde en kommunikationsstrategi, som løbende evalueres med sigte på at nå så mange borgere og virksomheder som muligt. nr. 18: Udvikling af en kommunikationsstrategi, herunder anvendelse af nye medier, for at sikre en bedre sortering, samt måling af effekten af kommunens information og kampagner. Den gældende plan for information i Roskilde Avis, på skraldebiler, på genbrugspladserne, kampagner i kolonihaver og i Roskilde Midtby evalueres med hensyn til effekt og økonomi. Udvikling af en handlingsplan for initiativer skal medvirke til at sikre, at information om gældende ordninger og nye initiativer når ud til de forskellige målgrupper. grupper for initiativet grupper for initiativet er husholdninger og erhverv i kommunen. 20

21 et finansieres af affaldsgebyrerne. et forventes at kræve ekstra administrative ressourcer. ets organisering et udføres af kommunen i samarbejde med kommunens egne kommunikationsmedarbejdere samt med hjælp fra en konsulent. et påbegyndes i 2014 og fortsætter i planperioden. Udvikling af vejledning om affald Roskilde Kommune opdaterer til stadighed sin hjemmeside med vejledninger om affaldshåndtering, da kommunen har besluttet, at informationsformidling primært skal ske digitalt. Med henblik på at nå de fastsatte mål for bedre sortering og øget genbrug og genanvendelse, skal information og kommunikation med borgerne til stadighed udvikles. Kommunen vil desuden have fokus på information til borgere, der lige er flyttet til kommunen. Behovet for fremmedsproget informationsmateriale klarlægges i planperioden. I den forbindelse skal form og formidling vurderes. Det er kommunens mål, at vejledning og kampagner skal medvirke til at øge indsamlingen af affald og forbedre sorteringen. nr. 19: Udvikling af information med fokus på bl.a. udsortering af emballageaffald, organisk affald, tekstilaffald og privates håndtering af bygge- og anlægsaffald. Kommunen udarbejder i dialog med relevante parter og udvalgte ressourcepersoner informationsmateriale, og gennemfører kampagner efter behov. grupper for initiativet gruppen for initiativet er alle husholdninger. et finansieres af affaldsgebyrerne. et forventes at kræve ekstra administrative ressourcer. ets organisering et udføres af kommunen i dialog med udvalgte ressourcepersoner samt med hjælp fra en konsulent. et påbegyndes i 2014 og forsætter i planperioden. Information rettet mod børn Roskilde Kommune vil i planperioden informere børn i de mindste klasser, samt børn i førskolealderen om affaldshåndtering. Det er kommunens opfattelse, at det er vigtigt allerede i en tidlig alder, at være bevidst om ressourcebevarelse. Derfor skal der ske en informationsindsats overfor børn. 21

22 Det er målet, at alle børn i kommunen får information om, at det er vigtigt at ressourcerne bevares, og at affaldet skal håndteres korrekt. nr. 20: Udvikling af information til børn i Roskilde Kommune. Kommunen vil i planperioden tage initiativ til at undersøge, hvad man andre steder har udviklet af informationsmateriale og undervisningsforløb om affald rettet mod skoleklasser, børnehaveklasser og børnehaver. Såfremt der er behov for at udvikle yderligere materiale, skal det ske i samarbejde med relevante parter som f.eks. pædagoger, lærere, KARA/NOVEREN. et planlægges overordnet i samarbejde med relevante parter lokalt og regionalt, og i detaljer med de implicerede institutioner og skoler. gruppe for initiativet gruppen for initiativet er børn i de mindste klasser samt børnehavebørn og børn i børnehaveklasser. et finansieres af affaldsgebyrerne. et forventes at kræve ekstra administrative ressourcer. ets organisering et udføres af kommunen med hjælp fra en konsulent. et gennemføres efter Information om håndtering af farligt affald For at sikre at det farlige affald og elskrottet bortskaffes korrekt, vil Roskilde Kommune vejlede og udarbejde særskilt information om dette. Vejlednings- og informationsmateriale vil blive udarbejdet på baggrund af evalueringen af de gældende ordninger for farligt affald og elskrot, se nr. 13. Det er kommunens opfattelse, at der er behov for yderligere vejledning og information om håndtering af farligt affald og elskrot, idet der indsamles mindre mængder end forventeligt. Det overordnede mål er at hindre, at farligt affald og elskrot bortskaffes uden om de indsamlingsordninger, der gælder for disse typer affald. nr. 21: Udarbejdelse af vejledning og information til husholdninger og virksomheder om farligt affald og elskrot, og eventuel iværksættelse af kampagner for at øge indsamlingen af dette affald. Forslag til information udarbejdes i dialog med relevante parter og på baggrund af erfaringer fra andre kommuner. Forvaltningen tilrettelægger og gennemfører efterfølgende såfremt det vurderes at være hensigtsmæssigt en eller flere kampagner på området rettet til brugerne af ordningerne. grupper for initiativet gruppen for initiativet er alle husstande i Roskilde Kommune, samt virksomheder, der afleverer farligt affald til kommunale ordninger. 22

23 et finansieres af affaldsgebyrerne. et forventes at kræve ekstra administrative ressourcer. ets organisering Forvaltningen gennemfører initiativet med hjælp fra en konsulent. et gennemføres efter

24 sætning E: Der skal sikres god service, høj kvalitet og effektivitet i affaldshåndteringen I god service, kvalitet og effektivitet i affaldshåndteringen indgår mange aspekter. I affaldsplanen for har Roskilde Kommune valgt at se på transporten af affaldet og borgernes muligheder for hurtig og let elektronisk adgang til oplysninger m.v. om affalds- håndteringen. Med hensyn til transporten vil kommunen søge at få en så forureningsfri afhentning af affaldet som muligt. Derfor vil kommunen i planperioden arbejde med at identificere egnede køretøjer, der kun har begrænsede emissioner af gasser og samtidig er så lydløse som muligt. På lidt længere sigt vil kommunen gøre indsamlingen af affald kuldioxidneutralt. Den elektroniske adgang til kommunen skal løbende udbygges og forbedres, og i planperioden, vil kommunen derfor udpege yderligere områder, hvor borgerne kan få lettere elektronisk adgang til kommunen. Både Internettet, SMS og applikationer vil indgå i løsningerne. er under målsætning E: Vurdering af emissioner fra skraldebiler i forhold til at reducere støj, og skadelige emissioner til luften Det skal sikres, at selve indsamlingen af affaldet belaster miljøet mindst muligt; herunder skal støjgenerne begrænses væsentligt. Det er Roskilde Kommunes mål at få reduceret emissionerne fra skraldebilerne, så indsamlingen af affald kun bidrager lidt til luft- og støjforureningen i kommunen. Det vil betyde en bedre service for borgerne og en højnelse af kvaliteten i indsamlingen. En reduktion af emissionerne fra affaldsindsamlingen vil desuden forbedre arbejdsmiljøet for skraldemændene samt mindske bidraget til den globale luftforurening. Roskilde Kommune vil undersøge, hvilke alternativer der er til de nuværende indsamlingsbiler, og de drivmidler de bruger. Kommunen har ved udbud stillet krav om anvendelse af motorer, der opfylder EURO-V normen, hvorved der allerede opnås en væsentlig reduktion af emissionerne i forhold til tidligere. Kommunen vil imidlertid gå videre for at mindske miljøbelastningerne. Roskilde Kommune har som mål at nedbringe emissionerne fra indsamling af affald og herunder at mindske støjemissionerne. På lidt længere sigt vil Roskilde kommune gøre indsamlingen af affald CO2-neutral. nr. 22: Udarbejdelse af et beslutningsgrundlag for at etablere en mindre miljøbelastende indsamling. et skal basere sig på viden og erfaringer fra andre kommuner i Danmark og udlandet, og der skal indgå vurderinger af brug af andre brændstoffer end de traditionelt anvendte. Også brug af elektricitet som drivmiddel skal indgå i vurderingen. Leverandører af køretøjer skal inddrages. På grundlag af udredningen og beslutningsgrundlaget udarbejdes en handlingsplan for, hvordan og hvornår der skal indføres en mere miljøvenlig indsamling i Roskilde Kommune. 24

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvorfor

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling November 2014. Teknik-

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

BILAG 1 En uddybende beskrivelse af samtlige initiativer og flagskibe i RAP18

BILAG 1 En uddybende beskrivelse af samtlige initiativer og flagskibe i RAP18 BILAG 1 En uddybende beskrivelse af samtlige initiativer og flagskibe i RAP18 Indsatser Initiativer TEMA 1: MINDRE AFFALD Mere skal bruges igen Madspildet skal reduceres Indkøb skal være ressource-bevidste

Læs mere

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST-774-00081 Sendt pr. mail til mst@mst.dk Dansk Affaldsforening Vodroffsvej 59, 1 DK - 1900 Frederiksberg C Telefon +45 72 31 20 70 danskaffaldsforening.dk

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Indhold Indledning... 4 Hvorfor en affaldsplan?... 6 Hvor kommer Affalds- og ressourceplanen fra?...

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Lov om miljøvurdering Lov om miljøvurdering af planer og programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Indkomne høringsbesvarelser

Indkomne høringsbesvarelser Notat om høringsbesvarelser til forslag til Ressource- og affaldsplan 2015-2024 Byrådet vedtog på sit møde den 24. november 2014 at udsende forslag til Ressource- og affaldsplan i den lovpligtige offentlige

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i 2015

Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i 2015 Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i Gladsaxe Kommunes Affaldsplan -2024 forventes godkendt i første halvår af. I affaldsplanen lægges der op til at Miljøudvalget hvert år godkender en Handlingsplan

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

FOTO Mike Reuter. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge AFFALDSPLAN. www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67

FOTO Mike Reuter. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge AFFALDSPLAN. www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67 FOTO Mike Reuter AFFALDSPLAN 2014 2024 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67 FORORD Affald er ikke bare affald affald er en ressource. Med disse ord har jeg hermed

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024.

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Affalds- og ressourceplan 2015-2024. side 2 Indhold Indledning... 4 Hvorfor en affaldsplan?... 6 Hvor kommer Affalds- og ressourceplanen fra?... 8 Vision, strategi og målsætning... 11 Når målet er 50 %

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt / Overvejelser vedrørende central sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt DAKOFA konference 20. januar 2015 / Hvem er vi? 9 ejerkommuner 400.000 indbyggere / 20.000 virksomheder Gadstrup

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen.

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen. 17-04-2015 Tom Hansen Direkte: 7257 7868 Mail: tha@jammerbugt.dk Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-13 Høringssvar til forslag til Affalds- og Ressourceplan 2014-2024 1. Indledning. Forslag til Affalds- og Ressourceplan

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Den nationale ressourcestrategi, som kom i efteråret 2013 og sætter de samlede mål for

Læs mere

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 PROGRAM 1. Velkomst - rammerne for det fælles affaldsprojekt 2. Erfaringer fra forsøg med affaldssortering 3. Anbefaling til et nyt indsamlingssystem

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Vedtagelse af Affaldsplan

Vedtagelse af Affaldsplan Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 22. april 2015 Endelig vedtagelse af Affaldsplan 2015- efter offentlig høring. 1. Resume Byrådet vedtog på byrådsmøde den 3. december

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Ikast-Brande Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk

Læs mere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Den 12. juli 2012 Init. CBP/BEB Sagsnr. 12-01061 Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Baggrund Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding.

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding. = FORSLAG 2 FORORD Dette er Furesø Kommunes forslag til affaldsplan for de næste 12 år. Byrådet har den xx.xx.2012 godkendt forslaget til udsendelse i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den xx.xx

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Er det ikke sådan et Danmark

Er det ikke sådan et Danmark Er det ikke sådan et Danmark Affaldsplaner vi gerne vil have? for Danmark AFFALDSPLANER FOR DANMARK Affaldsplaner for Danmark VIBORG KOMMUNE Affaldschef Poul Møller Oktober 2013 Er det ikke sådan et Danmark

Læs mere

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Danmarkudenaffald.dk Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Organisk affald Jette Skaarup Justesen, Miljøstyrelsen Vi skal genanvende mere og forbrænde mindre. Visionen er et Danmark uden affald,

Læs mere

Indledning. Byrådet. Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune

Indledning. Byrådet. Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune Byrådet Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 2208095 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune 28. oktober 2015 Dette notat er opdateret

Læs mere

Notat. Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013

Notat. Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013 Notat Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013 8. januar 2014 Dok.nr.: 2013/0024904-3 Indledningsvist skal Frederiksberg

Læs mere

Sammenfatning af ændringer som følge af høringssvarene

Sammenfatning af ændringer som følge af høringssvarene KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø BILAG 1 Sammenfatning af ændringer som følge af høringssvarene Ressource- og Affaldsplan 2018 har været i høring i perioden 24. august

Læs mere

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden.

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden. = FORSLAG 2 FORORD I Furesø Kommune værner vi om naturen og miljøet. Som borgmester er jeg stolt over den miljøbevidsthed, som jeg møder hos borgere og virksomheder. affald til genanvendelse end tidligere.

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

STATUSNOTAT I BALLERUP KOMMUNE

STATUSNOTAT I BALLERUP KOMMUNE STATUSNOTAT 2014 Status for RENOVATIONEN I BALLERUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse Notatet har til formål at give en kort status på de fokusområder, der er arbejdet med i det forløbne år og er en samlet formidling

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller København - Intet spild af ressourcer Ressource- og Affaldsplan 2019-2024 Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller Kg Fakta om København 2017: Boliger i København

Læs mere