Sagsnr.: L.271. AMU-dokumentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnr.: 088.27L.271. AMU-dokumentation"

Transkript

1 AMU-dokumentation - To vejledninger til institutionerne om dokumentation af regeloverholdelse i forbindelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser (AMU) Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitet og Regulering Februar

2 Indhold: Forord: 1. Vejledningernes formål. s Baggrund... s Vejledningernes indhold s.4 Vejledning 1 om dokumentation i forbindelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser (AMU): 1. Dokumentationskrav i forbindelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn s AMU-udbyderens dokumentationspligt... s Sanktioner... s Definition på dokumentation i forbindelse med tilsyn.. s Krav til institutionernes opbevaring af dokumentation. s. 3 Vejledning 2 om dokumentation af regeloverholdelse i forbindelse med udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser (AMU): 1. Uddannelsesinstitutionernes udbudsansvar og dokumentationspligt s Eksempler på dokumentation af overholdelse af AMU-regler for udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser. s Basis-dokumentation og Særlig-dokumentation s Indhentning af oplysninger fra SKAT. s Tro- og love-erklæringer. s Eksempler på mulige måder at dokumentere regeloverholdelse.. s. 5 2

3 Forord 1. Vejledningernes formål Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed to vejledninger, der begge omhandler institutionernes dokumentation af overholdelse af AMU-reglerne i forbindelse med styrelsens tilsyn med institutionens udbud af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser: Vejledning 1 Om dokumentation i forbindelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser (AMU), Februar 2013 Vejledning 2 - Om dokumentation af regeloverholdelse i forbindelse med udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser, Februar Dokumentationsvejledningerne har til formål at bidrage til: At understøtte institutionernes arbejde med at opfylde deres dokumentationspligt i forbindelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med institutionernes AMU-aktiviteter At understøtte institutionernes egen aktive og systematiske kontrol med og dokumentation af overholdelse af AMU-reglerne for udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af AMUaktiviteter. Vejledningerne henvender sig derfor til ledere, administratorer, lærere og andre ansatte på offentlige og private uddannelsesinstitutioner, som har et ansvar og en opgave i forhold til at sikre, at institutionen kan opfylde dokumentationspligten i forhold til institutionens AMU-aktiviteter. 2. Baggrund I forbindelse med styrelsens tilsyn skal en godkendt AMU-udbyder kunne dokumentere, at en given arbejdsmarkedsuddannelse er udbudt, tilrettelagt og gennemført i overensstemmelse med gældende regler herfor. Dokumentationskravet udspringer af, at en AMU-udbyders overholdelse af reglerne er forudsætninger for udbyderens ret til at udbyde AMU og dermed også for udbyderens ret til at få offentligt tilskud hertil. Desuden er institutionens overholdelse af AMU-reglerne en forudsætning for AMU-deltagernes mulighed for at få VEU-godtgørelse. I efteråret 2012 nedsatte Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen sammen med Danske Erhvervsskoler - Lederne, Foreningen af forstandere og direktører ved AMU-centrene og SOSU-Lederforeningen en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen fik til opgave at udarbejde en vejledning til AMU-udbyderne om institutionernes dokumentationspligt i forbindelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med institutionernes AMU-aktiviteter. I arbejdsgruppen deltog: 3

4 For Danske Erhvervsskoler Lederne: Uddannelsessekretær Christine Thorhauge, Mercantec Teamleder Tina Møller Steenstrup, Tech College Aalborg Administrationschef Connie Larsen, Tietgenskolen Konsulent Svend-Ove Pedersen, Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelseskonsulent Mie Poulsen, Danske Erhvervsskoler For Foreningen af forstandere og direktører ved AMU-centrene: Uddannelseschef Jens Odgaard, AMU-Syd Uddannelseschef Henrik Johannesson, AMU-Nordjylland For SOSU-Lederforeningen: Kursussekretær Gitte Kloster, SOSU Esbjerg Kursus- og udviklingschef Lene Kvist, SOSU Nord Sekretariatschef Per Fruerled, SOSU-Lederforeningen For Ministeriet for Børn og Undervisning: Fuldmægtig Anne Mette Vang-Rydall, Kontor for Erhvervsrettet Voksenuddannelse For Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen: Kontorchef Bente Ørum Chefkonsulent Jacob Holbæk Kjeldsen Fuldmægtig Nicolai Thiesen-Barding Uddannelseskonsulent Susanne Lemvig De to vedlagte vejledninger om dokumentation er resultatet af arbejdsgruppens arbejde. Samarbejdet har på konstruktiv og positiv vis bidraget til, at vejledningerne fastholder styrelsens tilsynsperspektiv samtidig med, at de søger at bane vejen for, at institutionerne kan tilrettelægge deres eget kontrol- og dokumentationsarbejde så tæt som muligt på det arbejde med udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser, som institutionerne alligevel udfører til hverdag. 3. Vejledningernes indhold Vejledning 1 om dokumentation i forbindelse med styrelsens tilsyn vejleder om dokumentationskrav i forbindelse med tilsyn, om dokumentationspligt, om sanktioner, om hvad dokumentation er og om opbevaring af dokumentation. Vejledning 2 om dokumentation af regeloverholdelse vejleder om institutionernes udbudsansvar og dokumentationspligt og giver eksempler på forskellige materialer, som en institution kan anvende til at dokumentere regeloverholdelse. Det er afgørende, at institutionerne ser de to vejledninger i sammenhæng. Tilsynsvinklen (Vejledning 1) spiller en afgørende rolle, når den enkelte institution skal vurdere og prioritere, i hvilke situationer og i 4

5 forhold til hvilke AMU-regler institutionen vil sikre sig dokumentation for regeloverholdelse (Vejledning 2). Vejledningerne vejleder alene om dokumentationskrav i forbindelse med styrelsens tilsyn med overholdelse af AMU-reglerne. Vejledningerne behandler ikke dokumentationskrav i forbindelse med tilsyn med overholdelse af VEU-godtgørelsesreglerne. Med vejledningerne indføres ikke nye eller flere krav til institutionernes dokumentation af deres AMUaktiviteter. Men vejledningerne giver en samlet og systematisk beskrivelse af grundlaget for institutionernes dokumentationsarbejde. 5

6 AMU-dokumentation Vejledning 1 - om dokumentation i forbindelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser (AMU) Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetstilsyn og Regulering Februar

7 1. Dokumentationskrav i forbindelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fører tilsyn med, at uddannelsesinstitutioner, der er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag 1 tilknyttet en fælles kompetencebeskrivelse, overholder alle gældende regler for udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse heraf 2. I behandlingen af AMU-tilsynssager kræver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen af institutionen, at den dokumenterer over for styrelsen, at regler på de områder, sagen vedrører, er overholdt. Reglerne kan fx vedrøre afholdelse og tilrettelæggelse, indhold i undervisningen i relation til det centralt godkendte mål for uddannelsen, adgang og optag osv. (se Vejledning 2 om dokumentation af regeloverholdelse i forbindelse med udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser (AMU), Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Februar 2013). 2. AMU-udbyderens dokumentationspligt En godkendt AMU-udbyder har altid ansvaret for sit AMU-udbud, også når udbyderen vælger at udlægge undervisning eller at udlicitere til private kursusudbydere. Derfor har en godkendt AMU-udbyder også altid dokumentationspligten i forhold til hele sit udbud, også ved udlagt undervisning og ved udlicitering. 3. Sanktioner Finder styrelsen, at en AMU-aktivitet ikke har været udbudt, tilrettelagt og gennemført i overensstemmelse med gældende regler, træffer styrelsen afgørelse om sanktioner over for institutionen. Afhængigt af sagens omstændigheder kan sanktionerne udmønte sig i bl.a. påtale, tilbagebetaling af tilskud og erstatning af uberettiget udbetalt VEU-godtgørelse og i særligt alvorlige tilfælde, eller hvor en institution gentagne gange ikke overholder gældende regler hel eller delvis fratagelse af udbudsgodkendelse samt ved mistanke om et strafbart forhold - politianmeldelse. 4. Definition på dokumentation i forbindelse med tilsyn Dokumentation som led i en tilsynssag består i, at institutionen til oplysning af sagen fremlægger - især - skriftligt materiale. Materialet skal være relevant for og tidsmæssigt sammenfaldende med en faktisk begivenhed, dvs. en hændelse eller et hændelsesforløb, og godtgøre eller sandsynliggøre, at hændelsen eller hændelsesforløbet er forekommet eller ikke er forekommet. Relevant betyder i denne sammenhæng, at materialet konkret belyser det faktiske forhold, som tilsynsspørgsmålet drejer sig om. Det tidsmæssige kriterium indebærer, at dokumentationen er skabt ved eller i umiddelbar forlængelse af det faktiske forhold, som dokumentationen vedrører. 1 Der gælder samme regler om dokumentation for enkeltfag knyttet til fælles kompetencebeskrivelser som for arbejdsmarkedsuddannelser. Enkeltfag behandles derfor ikke særskilt. 2 De til enhver tid gældende regler findes i Retsinformation. En samlet oversigt over gældende regler på AMU-området findes på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside 2

8 Dokumentation adskiller sig fra redegørelser eller beskrivelser af faktiske forhold, idet beskrivelser og redegørelser typisk vil være partens udsagn, påstand eller forklaring på, hvorledes de faktiske forhold efter partens opfattelse forholder sig. Disse udsagn redegørelser, påstande og forklaringer - får således alene oplysningsmæssig værdi i en tilsynssag i det omfang, de underbygges med både relevant og tidsmæssig sammenfaldende dokumentation. I en tilsynssag er det altid den enkelte sags konkrete problemstillinger, der afgør hvilke regler, institutionen skal dokumentere er overholdt. Denne problemstilling vil normalt fremgå af et brev fra Kvalitetsog Tilsynsstyrelsen til institutionen. I brevet vil styrelsen ofte samtidig anmode institutionen om at indsende en redegørelse samt relevant dokumentation for, at reglerne på problemområdet er overholdt. Styrelsen stiller krav om relevant og tilstrækkelig dokumentation, men ikke krav om at kun bestemte materialer kan fungere som dokumentation af overholdelse af bestemte regler. Regeloverholdelse kan ofte dokumenteres på flere måde. Har en institution i en konkret sag ikke relevant og tilstrækkelig dokumentation, vil styrelsen skønne, om institutionen burde have søgt oplysninger og dokumentation om et forhold. Manglende eller utilstrækkelig dokumentation kan medføre sanktion, fx påtale eller at tilskud skal tilbagebetales. 5. Krav til institutionernes opbevaring af dokumentation Tidsmæssigt retter tilsynet og dermed dokumentationskrav sig både mod arbejdsmarkedsuddannelser, som har været afholdt, og mod igangværende arbejdsmarkedsuddannelser. En institution skal derfor huske at sikre sig dokumentation i tide, herunder dokumentation der knytter sig til afholdelsestidspunktet, og opbevare det i 3 år eller længere, hvis der er rejst en tilsynssag 3. Der er ikke krav om, at institutionerne skal opbevare dokumentation i bestemte former, fx i it-systemer eller på papir, men det er et krav, at dokumentationen skal kunne fremskaffes. Hvis en institution forsøger at rekonstruere dokumentation, skal institutionen tydeligt gøre styrelsen opmærksom på, at der er tale om en rekonstruktion. Ellers kan materialet risikere at blive forvekslet med forsøg på at producere falsk dokumentation i straffelovens forstand. 3 Kravet om opbevaring af dokumentation i 3 år gælder alene i forbindelse med tilsynssager. Institutionen skal være opmærksom på, at dokumentation jf. Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v. skal opbevares i 5 år. 3

9 AMU-dokumentation Vejledning 2 - om dokumentation af regeloverholdelse i forbindelse med udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser (AMU) Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetstilsyn og Regulering Februar

10 1. Uddannelsesinstitutionernes udbudsansvar og dokumentationspligt En godkendt AMU-udbyder offentlig såvel som privat skal altid kunne dokumentere, at en given arbejdsmarkedsuddannelse og enkeltfag 4 i en fælles kompetencebeskrivelse er udbudt, tilrettelagt og gennemført i overensstemmelse med gældende regler herfor. Kravet om at kunne dokumentere at uddannelserne er udbudt, tilrettelagt og gennemført i overensstemmelse med reglerne udspringer grundlæggende af, at en AMU-udbyders overholdelse af reglerne er forudsætninger for udbyderens ret til at udbyde AMU og dermed også forudsætninger for udbyderens ret til at få offentligt tilskud til sit AMU-udbud. En godkendt AMU-udbyder såvel offentlig som privat - har altid ansvaret for hele sit AMU-udbud, også når udbyderen vælger at udlægge undervisning eller at udlicitere til private kursusudbydere. En godkendt AMU-udbyder har derfor også altid dokumentationspligten i forhold til hele sit udbud, også ved udlagt undervisning og udlicitering. Institutionen skal opbevare dokumentationen i 3 år eller længere, hvis der er rejst en tilsynssag 5. Der er ikke krav om, at institutionerne skal opbevare dokumentation i bestemte former, fx elektronisk eller på papir. Konkret kan indsamling på uddannelsesinstitutionerne af dokumentation i forhold til udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser tjene flere formål: 1. Først og fremmest skal institutionen anvende dokumentationen til at dokumentere regeloverholdelse i forbindelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn og dermed også, at institutionens AMUaktiviteter har været berettiget til tilskud (se Vejledning 1 om dokumentation i forbindelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser (AMU), Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Februar 2013). 2. Institutionen kan anvende dokumentationen i forhold til institutionens egen kontrol og kvalitetssikring af eget AMU-udbud Den indsamlede dokumentation kan udgøre en væsentlig del af dokumentationsgrundlaget for revisors arbejde Eksempler på dokumentation af overholdelse af regler for udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser Nedenfor beskrives forskellige dokumentationsmaterialer knyttet til en række regler vedrørende udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser. Materialerne udgør forskellige dokumentationsmuligheder i forhold til de forskellige regler. 4 Der gælder samme regler om dokumentation for enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser som for arbejdsmarkedsuddannelser. Enkeltfag behandles derfor ikke særskilt i denne vejledning. 5 Kravet om opbevaring af dokumentation i 3 år gælder alene i forbindelse med tilsynssager. Institutionen skal være opmærksom på, at dokumentation jf. Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v. skal opbevares i 5 år. 6 Se fx også Undervisningsministeriets Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU, januar Krav til revisors arbejde fremgår af bl.a. revisorinstruks. 2

11 Der stilles ikke krav om, at kun bestemte materialer kan fungere som dokumentation af overholdelse af bestemte regler. Andre materialer vil derfor også kunne benyttes som dokumentation. Undtaget herfra er fraværsregistreringer mhp. at kunne dokumentere deltagernes tilstedeværelse på kurser, der er genstand for tilsyn. Styrelsen forventer, at institutioner, der ikke anvender EASY, gemmer skærmprint af fraværsregistreringerne. Men bortset herfra må den enkelte institution afgøre, hvordan og hvornår den vil sikre sig dokumentation. Selve den enkelte regel beskrives ikke her. De til enhver tid gældende love og regler findes i Retsinformation og en samlet oversigt over gældende love og regler på AMU-området findes på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside Institutionerne har pligt til at være opmærksomme på fremtidige ændringer af regelgrundlaget, og at denne vejledning ikke altid kan være opdateret i forhold til de nye regelændringer. Hold derfor øje med vejledningens udgivelsesdato. Institutionerne skal desuden være opmærksomme på, at dokumentationskrav altid er knyttet til de regler, der gælder på tidspunktet for den AMU-aktivitet, som skal dokumenteres. Alle AMU-regler kan være genstand for tilsyn. I tabellen neden for er imidlertid kun medtaget de AMUregler, som hyppigst har været genstand for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn. At en regel med tilhørende dokumentationsmuligheder ikke behandles i nedenstående, fritager ikke institutionen fra ansvaret for og pligten til at kunne dokumentere, at den pågældende regel har været overholdt. 2.1 Basis-dokumentation og Særlig-dokumentation Tabellen nedenfor indeholder eksempler på materialer, en institution kan anvende til at dokumentere regeloverholdelse. De forskellige eksempler på materialer i forhold til dokumentationskravene er oplistet som Basisdokumentation og som Særlig-dokumentation. Basis-dokumentation er den dokumentation, der er til stede eller produceres i forbindelse med ethvert kursusudbud. Det meste vil være til stede i elektronisk form. Dette kan være på institutionernes egne hjemmesider, i Easy-A, efteruddannelse.dk eller på MBU s hjemmesider, ug.dk og i viskvalitet.dk. Med til basisdokumentation hører også dokumentation, som ikke nødvendigvis automatisk er til stede elektronisk på enten institutionens eller MBU s hjemmesider. Det drejer sig fx om materiale, der knytter sig til indholdet i og tilrettelæggelsen af undervisningen på kurset. Særlig-dokumentation er dokumentation, der knytter sig til særlige situationer i forbindelse med kursusudbuddet, hvor institutionen har grund til at udvise særlig agtpågivenhed i forhold til, om reglerne er overholdt, og særlig agtpågivenhed i forhold til at vurdere, om der er evt. er behov for at undersøge dette nærmere og sikre sig særlig dokumentation for at en uddannelse af udbudt, tilrettelagt og gennemført i overensstemmelse med gældende regler. Eksempler på sådanne særlige situationer kan bl.a. være, når undervisningen foregår uden for egen institution, fx udliciteret eller udlagt samt ved særlige afholdelses- og tilrettelæggelsesformer, fx. virksomhedsforlagt, som fjernundervisning, med individuel afkortning o. lign. Desuden kan der i visse situatio- 3

12 ner herske tvivl om en arbejdsgivers oplysninger om deltagernes ansættelses- og bopælsoplysninger i forbindelse med adgang og optagelse samt ansøgning om VEU-godtgørelse (dokumentation af overholdelse af VEU-godtgørelsesreglerne indgår ikke i denne vejledning). 3. Indhentning af oplysninger fra SKAT En uddannelsesinstitution kan i sit arbejde med at sikre regeloveroverholdelse og dokumentation heraf få brug for at indhente oplysninger fra SKAT. Det gælder fx i forhold til kontrol af, om en ansøger opfylder reglerne for adgang og optag til arbejdsmarkedsuddannelser og i forhold til kontrol af en lærers upartiskhed. En uddannelsesinstitution bør ved henvendelse til SKAT redegøre over for SKAT, at uddannelsesinstitutionen er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, som er godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning til udbud af arbejdsmarkedsuddannelser, og at institutionen retter henvendelse på baggrund af ministeriets krav om kontrol af regeloverholdelse og dokumentationspligt. For informationer, der relaterer sig til godtgørelse og tilskud til befordring, gælder 14, stk. 3 og 4, i lovbekendtgørelse nr. 860 af 24. august 2012 om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, hvor det fremgår at: Stk. 3. Både offentlige institutioner og private såvel enkeltpersoner som juridiske personer skal efter anmodning afgive oplysninger til brug for administrationen af godtgørelse og tilskud til befordring efter denne lov, herunder om deltagernes løn i nærmere angivne tidsrum. Stk. 4 Oplysninger efter stk. 3 kan indhentes af Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, uddannelsesstederne, Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og, for så vidt angår egne medlemmer, arbejdsløshedskasserne. For informationer, der ikke relaterer sig til godtgørelse og tilskud til befordring, kan institutionerne inden for rammerne af persondataloven indhente oplysninger hos SKAT om enkeltpersoner. Det samme gælder for lærere ved kontrol af upartiskhed. Alternativt kan institutionen anmode ansøgeren/deltageren/virksomheden eller læreren selv om at indhente oplysningerne hos SKAT. Har en uddannelsesinstitution i sit kontrolarbejde brug for at indhente oplysninger om en virksomhed og virksomhedens omsætning, kan oplysningerne som regel findes på virksomhederne hjemmesider, hos SKAT eller i Erhvervsstyrelsens registre. 4. Tro- og loveerklæringer Arbejdsgiveres underskrift på tro- og loveerklæringer gør arbejdsgivere strafferetligt ansvarlige for de afgivne oplysninger. Tro- og loveerklæringer undtager ikke institutionen for ansvaret i forhold til Ministeriet for Børn og Undervisning for, at kun ansøgere, der opfylder adgangs- og optagelsesbetingelserne, optages. 4

13 5. Eksempler på mulige måder at dokumentere regeloverholdelse Skemaet indeholder eksempler på mulige måder, hvorpå en institution kan dokumentere regeloverholdelse. Eksemplerne vil kunne erstattes af andre måder. Institutionen skal foretage en vurdering af hvornår og hvilken dokumentation, det er nødvendigt og relevant at indsamle, og hvordan dokumentation mest hensigtsmæssigt opbevares. Eks. på regelområder/ tilskudsbetingelser: Afholdelse og tilrettelæggelse Basis-dokumentation Indkaldelsesbrev og andet materiale udsendt til deltagerne inden kursusstart. Indkaldelsesbrevet. Klikker du på forstørrelsesglasset på vil kun den indkaldelse, der er genereret til det hold komme frem - kan ikke slettes Afholdelsesadresse, indkaldelsesbrevet fra Holdoprettelse Indberetningen Holdlister med oplysninger om holdnr., uddannelsesmål (nr. og titel), uddannelsesdatoer, varighed, underviser, tilrettelæggelsesform - Indberetningen - dog vil underviser oplysninger komme under detaljer fra flex/ fraværsregistreringen Deltagerlister med oplysninger om navne, cpr.nr., holdnr. og evt. afkortning i uddannelsens varighed Deltagerliste -R087 i Easy Fremmødeprotokoller med oplysninger om hver enkelt deltagers tilstedeværelse alle kursets dage EASY, underviseren fører fraværet på Kontrakt med evt. udliciteringspartner Aftale med virksomheden ved virksomhedsforlagt undervisning Særlig-dokumentation Ved afkortning af en uddannelses normerede varighed: Begrundelse for afkortningen, dvs. den konkrete vurdering af den enkelte deltagers forudsætninger og muligheder for at nå uddannelsens mål samt grundlaget for vurderingen. Ved fjernundervisning kan følgende dokumentere, at der har været undervisning i hele den normerede varighed: s, log for brug af it-platform, registrering af lærerens tids-anvendelse, undervisningsplan, konkrete opgaver, materialer o.lign. Ved virksomhedsforlagt undervisning: Navn, cvr.nr. og adresse på den virksomhed, hvor uddannelsen er forlagt til Dokumentation for åbent udbud (se regelområde Markedsføring, annoncering og udbud) Dokumentation for lærerens upartiskhed (se regelområde Lærerens ansættelsesforhold og upartiskhed) Ordrer og aftaler inklusive oplysning om afholdelsessted for uddannelser, der er rekvirerede af virksomheder uden for institutionens geografiske dækningsområde. 5

14 Lærerens lønsedler, undervisningsskema og timeregistreringer fra EASY Skema fra FLEX. Sagsnr.: L.271 Indhold i undervisningen Kursusplaner, gerne med angivelse af mål-, indholds- og tidsangivelser for det pågældende kursus. Kan understøttes af opgaveeksempler, øvelser og lignende Uddannelsesbeviser. EasyA. Der kan kun genereres bevis til det fag kursisten er på, og underviseren har angivet, at vedkommende har gennemført Vis-kvalitet. Her kan skolen på forlangende trække en oversigt ud, der viser kursisternes evaluering. Ved fjernundervisning: - s, log for brug af it-platform, undervisningsplan, konkrete opgaver, materialer o.lign. Ved virksomhedsforlagt undervisning: - Se basisdokumentationen. Adgang og optag Deltagers navn og bopælsadresse, EasyA deltagerliste R087 Ansættelsessted, EasyA deltagerliste R087 For ansøgere uden fast bopæl i Danmark: Ved tidsbegrænset ansættelse oplysninger om hvilke arbejdsfunktioner ansøgeren udfylder som led i sin beskæftigelse. Reel beskæftigelse i Danmark 8 : Ansættelseskontrakter, som opfylder arbejdsgiverens oplysningspligt, jf. LBK 240 af 17. marts 2010 om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, herunder om den ansattes arbejde og arbejdsfunktioner og om ansættelsens varighed, når der er tale om tidsbegrænset ansættelse. Kontrakten skal være underskrevet af både arbejdsgiver og deltager Kopi af lønsedler Kontrol af oplysninger om virksomheden og dens omsætning i CVR-registeret, fra SKAT eller på virksomhedens hjemmeside Oplysninger fra SKAT om deltageres lønudbetalere og lønudbetalinger. Bopæl i Danmark: Dansk cpr-nummer forud for optagelse Folkeregisteradresse 8 Dokumentation af opfyldelse af beskæftigelseskravet har ligeledes relevans for dokumentation af beskæftigelse som en af forudsætningerne for en deltagers eventuelle ret til VEU-godtgørelse samt tilskud til logi og transport. 6

15 Oplysning om bopælsadresse under uddannelsen. Markedsføring, annoncering og udbud Geografisk afgrænset udbud Krav til lærernes kvalifikationer Lærerens ansættelsesforhold og upartiskhed Udbudt på eller Annonceret på institutionens hjemmeside Annonceret på udliciteringspartners hjemmeside Annonceret på institutionens hjemmeside ved udlægning Alt markedsførings- og annonceringsmateriale, som institutionen har anvendt, uanset medie, fx avisannoncer, foldere, video ero.lign. eller inkl. adresse på afholdelsessted Annoncering fra institutionens hjemmeside Annonceret på udliciteringspartners hjemmeside Annonceret på institutionens hjemmeside, hvortil undervisningen evt. er udlagt Andet markedsføringsmateriale uanset medie, fx avisannoncer, foldere, video er o.lign. med oplysning om afholdelsessted. Lærerens CV Uddannelses-/eksamens- og prøvebeviser, ansættelseskontrakter, arbejdsgivererklæringer og lignende, der kan supplere lærerens CV. Lærerens ansættelsesaftale Lærerens lønsedler Lærerens CV. AMU-aktivitet for samme virksomhed ( kunde ) er hvad angår markedsføring, annoncering og udbud adskilt fra anden aktivitet, som er gennemført af institutionen, en udliciteringspartner eller en institution med udlagt undervisning: Aftaler mellem virksomhed og uddannelsesinstitution, uliciteringspartner eller udlægningsinstitution om både AMUog anden aktivitet Faktura og anden dokumentation for virksomhedens betaling for hhv. AMU- og anden aktivitet. Ved uddannelser gennemført uden for geografisk dækningsområde: Anmodninger og aftaler om virksomhedsforlagt undervisning på baggrund af konkret virksomhedsønske. Lærerens upartiskhed: Oplysninger fra SKAT om, hvilke virksomheder, der har udbetalt løn til læreren inden for de sidste par år. Udlicitering Institutionens udliciteringspolitik 7

16 Oplysninger om udliciteringspartner, navn og cvr.nr Udliciteringsaftale inkl. aftalte og udspecificerede aktiviteter og institutionens udspecificerede betaling til udliciteringsparter herfor, underskrevet og dateret Kursusvirksomhedens (udliciteringspartners) tilbud på opgaveløsningen incl. budget Institutionens plan for tilsyn med udliciteringspartners opgavevaretagelse og afrapporteringer af tilsyn Materiale, der har været anvendt til at oplyse virksomheden ( kunden ) om det centralt godkendte mål for uddannelsen og reglerne for deltagerbetaling. Deltagerbetaling Ved normpris: Oplysninger om uddannelsesnr., titel, varighed, Indberetningen Dagligt førte fremmøde-protokoller over deltagernes tilstedeværelse under uddannelsen, Deltagerliste med angivelse af navn, cpr. nr. og evt. afkortning i normeret varighed, EasyA - deltagerliste R087 Faktura for deltagerbetaling normpris. Ved tillægspris for særlig tilrettelæggelse: Aftale om tillægspris, med specifik angivelse af, hvilke særlige konkrete aktiviteter tillægsbetalingen dækker. Udskrift fra betingelser på eller skolens hjemmeside Markedsførings- og annonceringsmateriale uanset medie Undervisningsplaner Faktura for deltagerbetaling tillægspris. Ved udlicitering: Oplysninger, fx faktura, om faktisk og reel betaling deltagerbetaling (normpris og evt. tillægspris) og evt. yderligere betaling indhentet hos deltagernes ansættelsesvirksomhed Uddannelses- og undervisningsplaner med særlig vægt på dokumentation af den særlige tilrettelæggelse, der har begrundet en tillægspris. 8

Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. 29.

Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. 29. Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 29. juni 2012 Teknisk høring om udlicitering og dokumentation Danske Erhvervsskoler

Læs mere

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning september 2012 Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser mellem Indholdsfortegnelse: 1. Definitioner 2. Regler 3. Samarbejdet

Læs mere

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører.

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører. Til samtlige AMU-godkendte uddannelsesinstitutioner Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail

Læs mere

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Vester Voldgade 123, 1. 1552 København V Tlf. 3392 6005 Fax 3392 5666 Mail sustyrelsen@su.dk www.udst.dk Vejledning vedrørende fuldmagt

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik for AARHUS TECH 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011 Efteruddannelse.dk Forandringens vinde blæser november 2011 Agenda Velkomst Hvorfor EfterUddannelse.dk Lynkursus i EfterUddannelse.dk Praktiske forudsætninger Tilmelding til AMU kurser Ansøgning om VEU

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

Sagsnr.: 217.44H.271. Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012

Sagsnr.: 217.44H.271. Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012 Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012 (Ud over nedenstående 49 afgjorte tilsynssager har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen behandlet yderligere 41 forhold, som er afsluttet, uden at der

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning

Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning Aftalens parter Adresse/post nr. FKBvej 13, 9299 Kompetencerup Tremmevej 11 9992 Den lukkede By Kontaktperson Aftalens formål og indgår et uddannelsessamarbejde

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 26. august 2009. Nr. 829. Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 3, 71, stk. 4, 73 b, stk. 5, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole 27-01-2015/version 1.1 Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af ansøgningsgrundlag og registrering af tilstedeværelse

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed. Randers Social- og Sundhedsskole

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed. Randers Social- og Sundhedsskole Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed Randers Social- og Sundhedsskole 1 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed Indholdsfortegnelse Overordnede mål

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program VEU CENTER-sammen gør vi det lettere at tage på voksenog efteruddannelse

Læs mere

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik, målsætning Syddansk Erhvervsskoles udbud af uddannelse og kurser retter sig mod såvel enkeltpersoner og virksomheder mv. som mod de brancher,

Læs mere

Skærpede krav til svejsere

Skærpede krav til svejsere Skærpede krav til svejsere skærpede krav til svejsere 2013 1 Skærpede krav til svejsere Senest 1. juli 2014 skal stål- og aluminiumkonstruktioner være CE-mærket, når de bliver leveret til brug i bygge-

Læs mere

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning August 2011 Steen Larsen, UNI C Dagsorden Lovændring og nye regler Nye processer og ny rollefordeling Virksomhedsinput fra fokusgruppemøder Brugerflade

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole VERSION 6.0

Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole VERSION 6.0 Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole VERSION 6.0 1. oktober 2014 1 INDHOLD Indhold 1.0 Kvalitetssystemet for AMU... 2 2.0 Kvalitetskrav til underviserne på AMU... 5 2.1 Vejledning til hvordan

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket 2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle sap Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr Pris Datoer Tilmeld (sæt X) 41373 Forretningsforståelse og

Læs mere

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3 Redaktionen er afsluttet den 11. januar 2011. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 21. september kl. 10-12 Kragerup Gods Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Inspirationskonference om IKV i AMU Transporterhvervets Uddannelser 23. september 2014 Lizzie Mærsk Nielsen Hvad er IKV i AMU? En MEGET stor hemmelighed for

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center.

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center. Social- Bilag og Sundhedsskolen Fyns Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). 11. december 2014 PAPO Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder

Læs mere

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 0. Kom i gang 5 1. Ansøgninger 7 2. Afsluttede ansøgninger 13 3. Vis kursisternes

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitikken indeholder følgende afsnit: 1. Udbudsgodkendelser til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 2. Geografi og dækningsområde 3. Kursuscenter

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 10.12.2014 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 1. Indledning Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar, at den regionale efterspørgsel efter

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 Indhold AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015... 1. Udbudsgodkendelser til AMU... 2. Geografisk område... 3. Politik for afdækning af de regionale

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Strategi for økonomisk tilsyn

Strategi for økonomisk tilsyn Strategi for økonomisk tilsyn Indhold 1 Indledning 1 2 Rammerne for det økonomiske tilsyn 2 3 Formål med det økonomiske tilsyn 3 4 Metoder i tilsynet 4 4.1. Risikobaseret tilsyn 4 4.2. Tematisk tilsyn

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Økonomisk-Administrativt Center

Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Økonomisk-Administrativt Center Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Instruks for tilskud til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU-instruks) 2014.1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitik 2015 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Indledning Udbudspolitikken er en orientering til SOPU s kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om skolens strategi og

Læs mere

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene.

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene. Til alle godkendte AMU-udbydere og VEU-centre Vejledning til institutionernes arbejde med individuel kompetencevurdering i arbejdsmarkedsuddannelserne (IKV i AMU) Denne vejledning om IKV i AMU henvender

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere Pædagogmedhjælper 1111 111111 liii AR 237 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere