Sagsnr.: L.271. AMU-dokumentation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnr.: 088.27L.271. AMU-dokumentation"

Transkript

1 AMU-dokumentation - To vejledninger til institutionerne om dokumentation af regeloverholdelse i forbindelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser (AMU) Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitet og Regulering Februar

2 Indhold: Forord: 1. Vejledningernes formål. s Baggrund... s Vejledningernes indhold s.4 Vejledning 1 om dokumentation i forbindelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser (AMU): 1. Dokumentationskrav i forbindelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn s AMU-udbyderens dokumentationspligt... s Sanktioner... s Definition på dokumentation i forbindelse med tilsyn.. s Krav til institutionernes opbevaring af dokumentation. s. 3 Vejledning 2 om dokumentation af regeloverholdelse i forbindelse med udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser (AMU): 1. Uddannelsesinstitutionernes udbudsansvar og dokumentationspligt s Eksempler på dokumentation af overholdelse af AMU-regler for udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser. s Basis-dokumentation og Særlig-dokumentation s Indhentning af oplysninger fra SKAT. s Tro- og love-erklæringer. s Eksempler på mulige måder at dokumentere regeloverholdelse.. s. 5 2

3 Forord 1. Vejledningernes formål Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed to vejledninger, der begge omhandler institutionernes dokumentation af overholdelse af AMU-reglerne i forbindelse med styrelsens tilsyn med institutionens udbud af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser: Vejledning 1 Om dokumentation i forbindelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser (AMU), Februar 2013 Vejledning 2 - Om dokumentation af regeloverholdelse i forbindelse med udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser, Februar Dokumentationsvejledningerne har til formål at bidrage til: At understøtte institutionernes arbejde med at opfylde deres dokumentationspligt i forbindelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med institutionernes AMU-aktiviteter At understøtte institutionernes egen aktive og systematiske kontrol med og dokumentation af overholdelse af AMU-reglerne for udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af AMUaktiviteter. Vejledningerne henvender sig derfor til ledere, administratorer, lærere og andre ansatte på offentlige og private uddannelsesinstitutioner, som har et ansvar og en opgave i forhold til at sikre, at institutionen kan opfylde dokumentationspligten i forhold til institutionens AMU-aktiviteter. 2. Baggrund I forbindelse med styrelsens tilsyn skal en godkendt AMU-udbyder kunne dokumentere, at en given arbejdsmarkedsuddannelse er udbudt, tilrettelagt og gennemført i overensstemmelse med gældende regler herfor. Dokumentationskravet udspringer af, at en AMU-udbyders overholdelse af reglerne er forudsætninger for udbyderens ret til at udbyde AMU og dermed også for udbyderens ret til at få offentligt tilskud hertil. Desuden er institutionens overholdelse af AMU-reglerne en forudsætning for AMU-deltagernes mulighed for at få VEU-godtgørelse. I efteråret 2012 nedsatte Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen sammen med Danske Erhvervsskoler - Lederne, Foreningen af forstandere og direktører ved AMU-centrene og SOSU-Lederforeningen en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen fik til opgave at udarbejde en vejledning til AMU-udbyderne om institutionernes dokumentationspligt i forbindelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med institutionernes AMU-aktiviteter. I arbejdsgruppen deltog: 3

4 For Danske Erhvervsskoler Lederne: Uddannelsessekretær Christine Thorhauge, Mercantec Teamleder Tina Møller Steenstrup, Tech College Aalborg Administrationschef Connie Larsen, Tietgenskolen Konsulent Svend-Ove Pedersen, Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelseskonsulent Mie Poulsen, Danske Erhvervsskoler For Foreningen af forstandere og direktører ved AMU-centrene: Uddannelseschef Jens Odgaard, AMU-Syd Uddannelseschef Henrik Johannesson, AMU-Nordjylland For SOSU-Lederforeningen: Kursussekretær Gitte Kloster, SOSU Esbjerg Kursus- og udviklingschef Lene Kvist, SOSU Nord Sekretariatschef Per Fruerled, SOSU-Lederforeningen For Ministeriet for Børn og Undervisning: Fuldmægtig Anne Mette Vang-Rydall, Kontor for Erhvervsrettet Voksenuddannelse For Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen: Kontorchef Bente Ørum Chefkonsulent Jacob Holbæk Kjeldsen Fuldmægtig Nicolai Thiesen-Barding Uddannelseskonsulent Susanne Lemvig De to vedlagte vejledninger om dokumentation er resultatet af arbejdsgruppens arbejde. Samarbejdet har på konstruktiv og positiv vis bidraget til, at vejledningerne fastholder styrelsens tilsynsperspektiv samtidig med, at de søger at bane vejen for, at institutionerne kan tilrettelægge deres eget kontrol- og dokumentationsarbejde så tæt som muligt på det arbejde med udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser, som institutionerne alligevel udfører til hverdag. 3. Vejledningernes indhold Vejledning 1 om dokumentation i forbindelse med styrelsens tilsyn vejleder om dokumentationskrav i forbindelse med tilsyn, om dokumentationspligt, om sanktioner, om hvad dokumentation er og om opbevaring af dokumentation. Vejledning 2 om dokumentation af regeloverholdelse vejleder om institutionernes udbudsansvar og dokumentationspligt og giver eksempler på forskellige materialer, som en institution kan anvende til at dokumentere regeloverholdelse. Det er afgørende, at institutionerne ser de to vejledninger i sammenhæng. Tilsynsvinklen (Vejledning 1) spiller en afgørende rolle, når den enkelte institution skal vurdere og prioritere, i hvilke situationer og i 4

5 forhold til hvilke AMU-regler institutionen vil sikre sig dokumentation for regeloverholdelse (Vejledning 2). Vejledningerne vejleder alene om dokumentationskrav i forbindelse med styrelsens tilsyn med overholdelse af AMU-reglerne. Vejledningerne behandler ikke dokumentationskrav i forbindelse med tilsyn med overholdelse af VEU-godtgørelsesreglerne. Med vejledningerne indføres ikke nye eller flere krav til institutionernes dokumentation af deres AMUaktiviteter. Men vejledningerne giver en samlet og systematisk beskrivelse af grundlaget for institutionernes dokumentationsarbejde. 5

6 AMU-dokumentation Vejledning 1 - om dokumentation i forbindelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser (AMU) Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetstilsyn og Regulering Februar

7 1. Dokumentationskrav i forbindelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fører tilsyn med, at uddannelsesinstitutioner, der er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag 1 tilknyttet en fælles kompetencebeskrivelse, overholder alle gældende regler for udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse heraf 2. I behandlingen af AMU-tilsynssager kræver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen af institutionen, at den dokumenterer over for styrelsen, at regler på de områder, sagen vedrører, er overholdt. Reglerne kan fx vedrøre afholdelse og tilrettelæggelse, indhold i undervisningen i relation til det centralt godkendte mål for uddannelsen, adgang og optag osv. (se Vejledning 2 om dokumentation af regeloverholdelse i forbindelse med udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser (AMU), Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Februar 2013). 2. AMU-udbyderens dokumentationspligt En godkendt AMU-udbyder har altid ansvaret for sit AMU-udbud, også når udbyderen vælger at udlægge undervisning eller at udlicitere til private kursusudbydere. Derfor har en godkendt AMU-udbyder også altid dokumentationspligten i forhold til hele sit udbud, også ved udlagt undervisning og ved udlicitering. 3. Sanktioner Finder styrelsen, at en AMU-aktivitet ikke har været udbudt, tilrettelagt og gennemført i overensstemmelse med gældende regler, træffer styrelsen afgørelse om sanktioner over for institutionen. Afhængigt af sagens omstændigheder kan sanktionerne udmønte sig i bl.a. påtale, tilbagebetaling af tilskud og erstatning af uberettiget udbetalt VEU-godtgørelse og i særligt alvorlige tilfælde, eller hvor en institution gentagne gange ikke overholder gældende regler hel eller delvis fratagelse af udbudsgodkendelse samt ved mistanke om et strafbart forhold - politianmeldelse. 4. Definition på dokumentation i forbindelse med tilsyn Dokumentation som led i en tilsynssag består i, at institutionen til oplysning af sagen fremlægger - især - skriftligt materiale. Materialet skal være relevant for og tidsmæssigt sammenfaldende med en faktisk begivenhed, dvs. en hændelse eller et hændelsesforløb, og godtgøre eller sandsynliggøre, at hændelsen eller hændelsesforløbet er forekommet eller ikke er forekommet. Relevant betyder i denne sammenhæng, at materialet konkret belyser det faktiske forhold, som tilsynsspørgsmålet drejer sig om. Det tidsmæssige kriterium indebærer, at dokumentationen er skabt ved eller i umiddelbar forlængelse af det faktiske forhold, som dokumentationen vedrører. 1 Der gælder samme regler om dokumentation for enkeltfag knyttet til fælles kompetencebeskrivelser som for arbejdsmarkedsuddannelser. Enkeltfag behandles derfor ikke særskilt. 2 De til enhver tid gældende regler findes i Retsinformation. En samlet oversigt over gældende regler på AMU-området findes på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside 2

8 Dokumentation adskiller sig fra redegørelser eller beskrivelser af faktiske forhold, idet beskrivelser og redegørelser typisk vil være partens udsagn, påstand eller forklaring på, hvorledes de faktiske forhold efter partens opfattelse forholder sig. Disse udsagn redegørelser, påstande og forklaringer - får således alene oplysningsmæssig værdi i en tilsynssag i det omfang, de underbygges med både relevant og tidsmæssig sammenfaldende dokumentation. I en tilsynssag er det altid den enkelte sags konkrete problemstillinger, der afgør hvilke regler, institutionen skal dokumentere er overholdt. Denne problemstilling vil normalt fremgå af et brev fra Kvalitetsog Tilsynsstyrelsen til institutionen. I brevet vil styrelsen ofte samtidig anmode institutionen om at indsende en redegørelse samt relevant dokumentation for, at reglerne på problemområdet er overholdt. Styrelsen stiller krav om relevant og tilstrækkelig dokumentation, men ikke krav om at kun bestemte materialer kan fungere som dokumentation af overholdelse af bestemte regler. Regeloverholdelse kan ofte dokumenteres på flere måde. Har en institution i en konkret sag ikke relevant og tilstrækkelig dokumentation, vil styrelsen skønne, om institutionen burde have søgt oplysninger og dokumentation om et forhold. Manglende eller utilstrækkelig dokumentation kan medføre sanktion, fx påtale eller at tilskud skal tilbagebetales. 5. Krav til institutionernes opbevaring af dokumentation Tidsmæssigt retter tilsynet og dermed dokumentationskrav sig både mod arbejdsmarkedsuddannelser, som har været afholdt, og mod igangværende arbejdsmarkedsuddannelser. En institution skal derfor huske at sikre sig dokumentation i tide, herunder dokumentation der knytter sig til afholdelsestidspunktet, og opbevare det i 3 år eller længere, hvis der er rejst en tilsynssag 3. Der er ikke krav om, at institutionerne skal opbevare dokumentation i bestemte former, fx i it-systemer eller på papir, men det er et krav, at dokumentationen skal kunne fremskaffes. Hvis en institution forsøger at rekonstruere dokumentation, skal institutionen tydeligt gøre styrelsen opmærksom på, at der er tale om en rekonstruktion. Ellers kan materialet risikere at blive forvekslet med forsøg på at producere falsk dokumentation i straffelovens forstand. 3 Kravet om opbevaring af dokumentation i 3 år gælder alene i forbindelse med tilsynssager. Institutionen skal være opmærksom på, at dokumentation jf. Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v. skal opbevares i 5 år. 3

9 AMU-dokumentation Vejledning 2 - om dokumentation af regeloverholdelse i forbindelse med udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser (AMU) Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetstilsyn og Regulering Februar

10 1. Uddannelsesinstitutionernes udbudsansvar og dokumentationspligt En godkendt AMU-udbyder offentlig såvel som privat skal altid kunne dokumentere, at en given arbejdsmarkedsuddannelse og enkeltfag 4 i en fælles kompetencebeskrivelse er udbudt, tilrettelagt og gennemført i overensstemmelse med gældende regler herfor. Kravet om at kunne dokumentere at uddannelserne er udbudt, tilrettelagt og gennemført i overensstemmelse med reglerne udspringer grundlæggende af, at en AMU-udbyders overholdelse af reglerne er forudsætninger for udbyderens ret til at udbyde AMU og dermed også forudsætninger for udbyderens ret til at få offentligt tilskud til sit AMU-udbud. En godkendt AMU-udbyder såvel offentlig som privat - har altid ansvaret for hele sit AMU-udbud, også når udbyderen vælger at udlægge undervisning eller at udlicitere til private kursusudbydere. En godkendt AMU-udbyder har derfor også altid dokumentationspligten i forhold til hele sit udbud, også ved udlagt undervisning og udlicitering. Institutionen skal opbevare dokumentationen i 3 år eller længere, hvis der er rejst en tilsynssag 5. Der er ikke krav om, at institutionerne skal opbevare dokumentation i bestemte former, fx elektronisk eller på papir. Konkret kan indsamling på uddannelsesinstitutionerne af dokumentation i forhold til udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser tjene flere formål: 1. Først og fremmest skal institutionen anvende dokumentationen til at dokumentere regeloverholdelse i forbindelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn og dermed også, at institutionens AMUaktiviteter har været berettiget til tilskud (se Vejledning 1 om dokumentation i forbindelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser (AMU), Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Februar 2013). 2. Institutionen kan anvende dokumentationen i forhold til institutionens egen kontrol og kvalitetssikring af eget AMU-udbud Den indsamlede dokumentation kan udgøre en væsentlig del af dokumentationsgrundlaget for revisors arbejde Eksempler på dokumentation af overholdelse af regler for udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser Nedenfor beskrives forskellige dokumentationsmaterialer knyttet til en række regler vedrørende udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser. Materialerne udgør forskellige dokumentationsmuligheder i forhold til de forskellige regler. 4 Der gælder samme regler om dokumentation for enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser som for arbejdsmarkedsuddannelser. Enkeltfag behandles derfor ikke særskilt i denne vejledning. 5 Kravet om opbevaring af dokumentation i 3 år gælder alene i forbindelse med tilsynssager. Institutionen skal være opmærksom på, at dokumentation jf. Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v. skal opbevares i 5 år. 6 Se fx også Undervisningsministeriets Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU, januar Krav til revisors arbejde fremgår af bl.a. revisorinstruks. 2

11 Der stilles ikke krav om, at kun bestemte materialer kan fungere som dokumentation af overholdelse af bestemte regler. Andre materialer vil derfor også kunne benyttes som dokumentation. Undtaget herfra er fraværsregistreringer mhp. at kunne dokumentere deltagernes tilstedeværelse på kurser, der er genstand for tilsyn. Styrelsen forventer, at institutioner, der ikke anvender EASY, gemmer skærmprint af fraværsregistreringerne. Men bortset herfra må den enkelte institution afgøre, hvordan og hvornår den vil sikre sig dokumentation. Selve den enkelte regel beskrives ikke her. De til enhver tid gældende love og regler findes i Retsinformation og en samlet oversigt over gældende love og regler på AMU-området findes på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside Institutionerne har pligt til at være opmærksomme på fremtidige ændringer af regelgrundlaget, og at denne vejledning ikke altid kan være opdateret i forhold til de nye regelændringer. Hold derfor øje med vejledningens udgivelsesdato. Institutionerne skal desuden være opmærksomme på, at dokumentationskrav altid er knyttet til de regler, der gælder på tidspunktet for den AMU-aktivitet, som skal dokumenteres. Alle AMU-regler kan være genstand for tilsyn. I tabellen neden for er imidlertid kun medtaget de AMUregler, som hyppigst har været genstand for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn. At en regel med tilhørende dokumentationsmuligheder ikke behandles i nedenstående, fritager ikke institutionen fra ansvaret for og pligten til at kunne dokumentere, at den pågældende regel har været overholdt. 2.1 Basis-dokumentation og Særlig-dokumentation Tabellen nedenfor indeholder eksempler på materialer, en institution kan anvende til at dokumentere regeloverholdelse. De forskellige eksempler på materialer i forhold til dokumentationskravene er oplistet som Basisdokumentation og som Særlig-dokumentation. Basis-dokumentation er den dokumentation, der er til stede eller produceres i forbindelse med ethvert kursusudbud. Det meste vil være til stede i elektronisk form. Dette kan være på institutionernes egne hjemmesider, i Easy-A, efteruddannelse.dk eller på MBU s hjemmesider, ug.dk og i viskvalitet.dk. Med til basisdokumentation hører også dokumentation, som ikke nødvendigvis automatisk er til stede elektronisk på enten institutionens eller MBU s hjemmesider. Det drejer sig fx om materiale, der knytter sig til indholdet i og tilrettelæggelsen af undervisningen på kurset. Særlig-dokumentation er dokumentation, der knytter sig til særlige situationer i forbindelse med kursusudbuddet, hvor institutionen har grund til at udvise særlig agtpågivenhed i forhold til, om reglerne er overholdt, og særlig agtpågivenhed i forhold til at vurdere, om der er evt. er behov for at undersøge dette nærmere og sikre sig særlig dokumentation for at en uddannelse af udbudt, tilrettelagt og gennemført i overensstemmelse med gældende regler. Eksempler på sådanne særlige situationer kan bl.a. være, når undervisningen foregår uden for egen institution, fx udliciteret eller udlagt samt ved særlige afholdelses- og tilrettelæggelsesformer, fx. virksomhedsforlagt, som fjernundervisning, med individuel afkortning o. lign. Desuden kan der i visse situatio- 3

12 ner herske tvivl om en arbejdsgivers oplysninger om deltagernes ansættelses- og bopælsoplysninger i forbindelse med adgang og optagelse samt ansøgning om VEU-godtgørelse (dokumentation af overholdelse af VEU-godtgørelsesreglerne indgår ikke i denne vejledning). 3. Indhentning af oplysninger fra SKAT En uddannelsesinstitution kan i sit arbejde med at sikre regeloveroverholdelse og dokumentation heraf få brug for at indhente oplysninger fra SKAT. Det gælder fx i forhold til kontrol af, om en ansøger opfylder reglerne for adgang og optag til arbejdsmarkedsuddannelser og i forhold til kontrol af en lærers upartiskhed. En uddannelsesinstitution bør ved henvendelse til SKAT redegøre over for SKAT, at uddannelsesinstitutionen er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, som er godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning til udbud af arbejdsmarkedsuddannelser, og at institutionen retter henvendelse på baggrund af ministeriets krav om kontrol af regeloverholdelse og dokumentationspligt. For informationer, der relaterer sig til godtgørelse og tilskud til befordring, gælder 14, stk. 3 og 4, i lovbekendtgørelse nr. 860 af 24. august 2012 om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, hvor det fremgår at: Stk. 3. Både offentlige institutioner og private såvel enkeltpersoner som juridiske personer skal efter anmodning afgive oplysninger til brug for administrationen af godtgørelse og tilskud til befordring efter denne lov, herunder om deltagernes løn i nærmere angivne tidsrum. Stk. 4 Oplysninger efter stk. 3 kan indhentes af Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, uddannelsesstederne, Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og, for så vidt angår egne medlemmer, arbejdsløshedskasserne. For informationer, der ikke relaterer sig til godtgørelse og tilskud til befordring, kan institutionerne inden for rammerne af persondataloven indhente oplysninger hos SKAT om enkeltpersoner. Det samme gælder for lærere ved kontrol af upartiskhed. Alternativt kan institutionen anmode ansøgeren/deltageren/virksomheden eller læreren selv om at indhente oplysningerne hos SKAT. Har en uddannelsesinstitution i sit kontrolarbejde brug for at indhente oplysninger om en virksomhed og virksomhedens omsætning, kan oplysningerne som regel findes på virksomhederne hjemmesider, hos SKAT eller i Erhvervsstyrelsens registre. 4. Tro- og loveerklæringer Arbejdsgiveres underskrift på tro- og loveerklæringer gør arbejdsgivere strafferetligt ansvarlige for de afgivne oplysninger. Tro- og loveerklæringer undtager ikke institutionen for ansvaret i forhold til Ministeriet for Børn og Undervisning for, at kun ansøgere, der opfylder adgangs- og optagelsesbetingelserne, optages. 4

13 5. Eksempler på mulige måder at dokumentere regeloverholdelse Skemaet indeholder eksempler på mulige måder, hvorpå en institution kan dokumentere regeloverholdelse. Eksemplerne vil kunne erstattes af andre måder. Institutionen skal foretage en vurdering af hvornår og hvilken dokumentation, det er nødvendigt og relevant at indsamle, og hvordan dokumentation mest hensigtsmæssigt opbevares. Eks. på regelområder/ tilskudsbetingelser: Afholdelse og tilrettelæggelse Basis-dokumentation Indkaldelsesbrev og andet materiale udsendt til deltagerne inden kursusstart. Indkaldelsesbrevet. Klikker du på forstørrelsesglasset på vil kun den indkaldelse, der er genereret til det hold komme frem - kan ikke slettes Afholdelsesadresse, indkaldelsesbrevet fra Holdoprettelse Indberetningen Holdlister med oplysninger om holdnr., uddannelsesmål (nr. og titel), uddannelsesdatoer, varighed, underviser, tilrettelæggelsesform - Indberetningen - dog vil underviser oplysninger komme under detaljer fra flex/ fraværsregistreringen Deltagerlister med oplysninger om navne, cpr.nr., holdnr. og evt. afkortning i uddannelsens varighed Deltagerliste -R087 i Easy Fremmødeprotokoller med oplysninger om hver enkelt deltagers tilstedeværelse alle kursets dage EASY, underviseren fører fraværet på Kontrakt med evt. udliciteringspartner Aftale med virksomheden ved virksomhedsforlagt undervisning Særlig-dokumentation Ved afkortning af en uddannelses normerede varighed: Begrundelse for afkortningen, dvs. den konkrete vurdering af den enkelte deltagers forudsætninger og muligheder for at nå uddannelsens mål samt grundlaget for vurderingen. Ved fjernundervisning kan følgende dokumentere, at der har været undervisning i hele den normerede varighed: s, log for brug af it-platform, registrering af lærerens tids-anvendelse, undervisningsplan, konkrete opgaver, materialer o.lign. Ved virksomhedsforlagt undervisning: Navn, cvr.nr. og adresse på den virksomhed, hvor uddannelsen er forlagt til Dokumentation for åbent udbud (se regelområde Markedsføring, annoncering og udbud) Dokumentation for lærerens upartiskhed (se regelområde Lærerens ansættelsesforhold og upartiskhed) Ordrer og aftaler inklusive oplysning om afholdelsessted for uddannelser, der er rekvirerede af virksomheder uden for institutionens geografiske dækningsområde. 5

14 Lærerens lønsedler, undervisningsskema og timeregistreringer fra EASY Skema fra FLEX. Sagsnr.: L.271 Indhold i undervisningen Kursusplaner, gerne med angivelse af mål-, indholds- og tidsangivelser for det pågældende kursus. Kan understøttes af opgaveeksempler, øvelser og lignende Uddannelsesbeviser. EasyA. Der kan kun genereres bevis til det fag kursisten er på, og underviseren har angivet, at vedkommende har gennemført Vis-kvalitet. Her kan skolen på forlangende trække en oversigt ud, der viser kursisternes evaluering. Ved fjernundervisning: - s, log for brug af it-platform, undervisningsplan, konkrete opgaver, materialer o.lign. Ved virksomhedsforlagt undervisning: - Se basisdokumentationen. Adgang og optag Deltagers navn og bopælsadresse, EasyA deltagerliste R087 Ansættelsessted, EasyA deltagerliste R087 For ansøgere uden fast bopæl i Danmark: Ved tidsbegrænset ansættelse oplysninger om hvilke arbejdsfunktioner ansøgeren udfylder som led i sin beskæftigelse. Reel beskæftigelse i Danmark 8 : Ansættelseskontrakter, som opfylder arbejdsgiverens oplysningspligt, jf. LBK 240 af 17. marts 2010 om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, herunder om den ansattes arbejde og arbejdsfunktioner og om ansættelsens varighed, når der er tale om tidsbegrænset ansættelse. Kontrakten skal være underskrevet af både arbejdsgiver og deltager Kopi af lønsedler Kontrol af oplysninger om virksomheden og dens omsætning i CVR-registeret, fra SKAT eller på virksomhedens hjemmeside Oplysninger fra SKAT om deltageres lønudbetalere og lønudbetalinger. Bopæl i Danmark: Dansk cpr-nummer forud for optagelse Folkeregisteradresse 8 Dokumentation af opfyldelse af beskæftigelseskravet har ligeledes relevans for dokumentation af beskæftigelse som en af forudsætningerne for en deltagers eventuelle ret til VEU-godtgørelse samt tilskud til logi og transport. 6

15 Oplysning om bopælsadresse under uddannelsen. Markedsføring, annoncering og udbud Geografisk afgrænset udbud Krav til lærernes kvalifikationer Lærerens ansættelsesforhold og upartiskhed Udbudt på eller Annonceret på institutionens hjemmeside Annonceret på udliciteringspartners hjemmeside Annonceret på institutionens hjemmeside ved udlægning Alt markedsførings- og annonceringsmateriale, som institutionen har anvendt, uanset medie, fx avisannoncer, foldere, video ero.lign. eller inkl. adresse på afholdelsessted Annoncering fra institutionens hjemmeside Annonceret på udliciteringspartners hjemmeside Annonceret på institutionens hjemmeside, hvortil undervisningen evt. er udlagt Andet markedsføringsmateriale uanset medie, fx avisannoncer, foldere, video er o.lign. med oplysning om afholdelsessted. Lærerens CV Uddannelses-/eksamens- og prøvebeviser, ansættelseskontrakter, arbejdsgivererklæringer og lignende, der kan supplere lærerens CV. Lærerens ansættelsesaftale Lærerens lønsedler Lærerens CV. AMU-aktivitet for samme virksomhed ( kunde ) er hvad angår markedsføring, annoncering og udbud adskilt fra anden aktivitet, som er gennemført af institutionen, en udliciteringspartner eller en institution med udlagt undervisning: Aftaler mellem virksomhed og uddannelsesinstitution, uliciteringspartner eller udlægningsinstitution om både AMUog anden aktivitet Faktura og anden dokumentation for virksomhedens betaling for hhv. AMU- og anden aktivitet. Ved uddannelser gennemført uden for geografisk dækningsområde: Anmodninger og aftaler om virksomhedsforlagt undervisning på baggrund af konkret virksomhedsønske. Lærerens upartiskhed: Oplysninger fra SKAT om, hvilke virksomheder, der har udbetalt løn til læreren inden for de sidste par år. Udlicitering Institutionens udliciteringspolitik 7

16 Oplysninger om udliciteringspartner, navn og cvr.nr Udliciteringsaftale inkl. aftalte og udspecificerede aktiviteter og institutionens udspecificerede betaling til udliciteringsparter herfor, underskrevet og dateret Kursusvirksomhedens (udliciteringspartners) tilbud på opgaveløsningen incl. budget Institutionens plan for tilsyn med udliciteringspartners opgavevaretagelse og afrapporteringer af tilsyn Materiale, der har været anvendt til at oplyse virksomheden ( kunden ) om det centralt godkendte mål for uddannelsen og reglerne for deltagerbetaling. Deltagerbetaling Ved normpris: Oplysninger om uddannelsesnr., titel, varighed, Indberetningen Dagligt førte fremmøde-protokoller over deltagernes tilstedeværelse under uddannelsen, Deltagerliste med angivelse af navn, cpr. nr. og evt. afkortning i normeret varighed, EasyA - deltagerliste R087 Faktura for deltagerbetaling normpris. Ved tillægspris for særlig tilrettelæggelse: Aftale om tillægspris, med specifik angivelse af, hvilke særlige konkrete aktiviteter tillægsbetalingen dækker. Udskrift fra betingelser på eller skolens hjemmeside Markedsførings- og annonceringsmateriale uanset medie Undervisningsplaner Faktura for deltagerbetaling tillægspris. Ved udlicitering: Oplysninger, fx faktura, om faktisk og reel betaling deltagerbetaling (normpris og evt. tillægspris) og evt. yderligere betaling indhentet hos deltagernes ansættelsesvirksomhed Uddannelses- og undervisningsplaner med særlig vægt på dokumentation af den særlige tilrettelæggelse, der har begrundet en tillægspris. 8

Bilag til. aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Bilag til. aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser Bilag til aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser 1. Definition af udlicitering/indledning Ved udlicitering forstås, at en institution, der af Ministeriet for Børn

Læs mere

Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. 29.

Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. 29. Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 29. juni 2012 Teknisk høring om udlicitering og dokumentation Danske Erhvervsskoler

Læs mere

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning september 2012 Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser mellem Indholdsfortegnelse: 1. Definitioner 2. Regler 3. Samarbejdet

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne

Læs mere

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører.

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører. Til samtlige AMU-godkendte uddannelsesinstitutioner Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2013

Aftale om udlagt undervisning 2013 Aftale om udlagt undervisning 2013 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail

Læs mere

Ved denne høring er vejledningen læst som et sammenhængende dokument, men vi ser gerne, at vejledningen også redigeres til et opslagsværk.

Ved denne høring er vejledningen læst som et sammenhængende dokument, men vi ser gerne, at vejledningen også redigeres til et opslagsværk. Anne Mette Vang-Rydall Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K att: Anne.Mette.Vang-Rydall@uvm.dk 20. november 2012 Høring om vejledning til uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2013

Aftale om udlagt undervisning 2013 Aftale om udlagt undervisning 2013 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Dalum Landbrugsskole Adresse Skamlingsvejen

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg

Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) 03.12.14 Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af

Læs mere

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Vester Voldgade 123, 1. 1552 København V Tlf. 3392 6005 Fax 3392 5666 Mail sustyrelsen@su.dk www.udst.dk Vejledning vedrørende fuldmagt

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0 Kvalitetskrav undervisere

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Kvalitetsarbejde i AMU uddannelser 1 oktober 2016

Kvalitetsarbejde i AMU uddannelser 1 oktober 2016 Kvalitetsarbejde i AMU uddannelser 1 oktober 2016 1 Indhold: 1. AMU Kvalitetsarbejde 2. Udbudspolitik og udliciteringspolitik for Selandia 3. Ansvarsområder under AMU Kvalitetssystem - Selandia 3.1 Vicedirektør

Læs mere

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler Høring over AMU-bekendtgørelse kvitterer med dette høringssvar for Børne- og undervisningsministeriets henvendelse vedrørende høring over udkast til ny bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser. Indledningsvist

Læs mere

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Undervisningsministeriet Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Januar 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Undervisningsministeriet

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Udviklingscenter Syd Adresse Post nr.

Læs mere

Til alle godkendte AMU-udbydere. Ændringer i vilkår for udbud af AMU. 26. oktober 2012 Sags nr.: H.391

Til alle godkendte AMU-udbydere. Ændringer i vilkår for udbud af AMU. 26. oktober 2012 Sags nr.: H.391 Til alle godkendte AMU-udbydere Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 26-09-2013/version 1.1/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om utilsigtet brug af AMU (beretning nr. 3/2012) 18. januar 2016 RN

Læs mere

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Undervisningsministeriet Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU December 2013 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Undervisningsministeriet

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige I medfør af 26 a, stk. 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, fastsættes

Læs mere

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Ministeriet for Børn og Undervisning Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Maj 2013 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk

Læs mere

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Dette notat er en status på det AMU audit netværk, som Danske Erhvervsskoler- Lederne har etableret.

Dette notat er en status på det AMU audit netværk, som Danske Erhvervsskoler- Lederne har etableret. AMU audit netværket Dette notat er en status på det AMU audit netværk, som Danske Erhvervsskoler- Lederne har etableret. Vejen fra ide til virkelighed og grundlaget for netværket beskrives i notatet og

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik for AARHUS TECH 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011 Efteruddannelse.dk Forandringens vinde blæser november 2011 Agenda Velkomst Hvorfor EfterUddannelse.dk Lynkursus i EfterUddannelse.dk Praktiske forudsætninger Tilmelding til AMU kurser Ansøgning om VEU

Læs mere

Standardkontrakt for udlicitering af arbejdsmarkedsuddannelse. mellem den godkendte uddannelsesinstitutionen navn og adresse (herefter institutionen)

Standardkontrakt for udlicitering af arbejdsmarkedsuddannelse. mellem den godkendte uddannelsesinstitutionen navn og adresse (herefter institutionen) Standardkontrakt for udlicitering af arbejdsmarkedsuddannelse Undervisningsministeriet marts 2010 Aftale om udlicitering mellem den godkendte uddannelsesinstitutionen navn og adresse (herefter institutionen)

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse BEK nr 877 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j. nr. 021.60M.391

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 35 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 35 Offentligt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale indgået mellem. EUC Syd. Produktionsskolen Vejen

Samarbejdsaftale indgået mellem. EUC Syd. Produktionsskolen Vejen Samarbejdsaftale indgået mellem EUC Syd og Produktionsskolen Vejen Aftalen indgås i henhold til: Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 5. juli 2010, med de ændringer,

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Håndbog for samarbejdspartnere

Håndbog for samarbejdspartnere Håndbog for samarbejdspartnere Intro Velkommen til Erhvervsakademiet Nordsjælland. Som Erhvervsakademi dækker vi et bredt område af uddannelser og kurser. Vores mål er at være regionens kvalificerede uddannelsespartner

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser Udkast 12. maj 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. I medfør af 2, stk. 2, 8, 9 og 10, 2 a, 3, stk. 3 og 4, 3 a, 6, stk. 7 og 10, og 18, stk. 2, i lov om

Læs mere

Det digitale VEU-skemas vej gennem systemet

Det digitale VEU-skemas vej gennem systemet www.efteruddannelse.dk/ Det digitale VEU-skemas vej gennem systemet Lisbeth Jørgensen og Susanne B. Jørgensen Side 1 Hvor kommer oplysningerne til VEU-skemaet fra - A326 Periode: fortæller i hvilken periode,

Læs mere

Opfølgning på AMU-kursister med bopæl i udlandet

Opfølgning på AMU-kursister med bopæl i udlandet Opfølgning på AMU-kursister med bopæl i udlandet Betingelsen for at deltage i AMU er, at kursisten har fast bopæl eller reel og faktisk beskæftigelse i Danmark. Hvis kursisten har fast bopæl i udlandet,

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse BEK nr 1475 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 077.90S.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser

Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser I medfør af 2, stk. 5, 6, stk. 2, 10, stk. 6, 10 a, stk. 2, 3, 4 og 5, 11 stk. 4, 12, 13, 14, stk. 3, 14 a, stk. 4, 15, stk. 6, 15 a, stk. 4, 15 c, 16, stk.

Læs mere

Sagsnr.: 217.44H.271. Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012

Sagsnr.: 217.44H.271. Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012 Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012 (Ud over nedenstående 49 afgjorte tilsynssager har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen behandlet yderligere 41 forhold, som er afsluttet, uden at der

Læs mere

Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning

Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning Aftalens parter Adresse/post nr. FKBvej 13, 9299 Kompetencerup Tremmevej 11 9992 Den lukkede By Kontaktperson Aftalens formål og indgår et uddannelsessamarbejde

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

AMU audit seminar 2016

AMU audit seminar 2016 AMU audit seminar 2016 Fremtidige tilsynsplaner og status på tilsyn Michael Østergaard Emner: Tilsyn 2015 Gennemførte aktiviteter Rigsrevisionen Opfølgning på beretning om utilsigtet brug af AMU Tilsyn

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau

Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau AR 238 Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau Husk at læse vejledningen på side 4, før du udfylder blanketten. CPR-nummer Udfyldes af a-kassen Ansøgningen er modtaget

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner. Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Vejledning til uddannelsesinstitutioner. Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. December 2013 1 Forord Denne vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser december 2011

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser december 2011 Efteruddannelse.dk Forandringens vinde blæser december 2011 Program Velkomst Der er penge i det fem skarpe fra DI om AMU Lynkursus i EfterUddannelse.dk Hvorfor EfterUddannelse.dk Det praktiske Tilmelding

Læs mere

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole 27-01-2015/version 1.1 Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af ansøgningsgrundlag og registrering af tilstedeværelse

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 05-09-2012 Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 1. Klageinstansens

Læs mere

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til Danmark ligger i front i deltagelse i VEU Andel af 25-64-årige,

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2015

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2015 Vejledning om udarbejdelse af Målrapportering 2015 for statsfinansierede selvejende institutioner under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Social- og Sundhedsuddannelser Styrelsen for Undervisning

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. Forberedende Voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. Forberedende Voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 & 2 og danner rammen om parternes

Læs mere

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning August 2011 Steen Larsen, UNI C Dagsorden Lovændring og nye regler Nye processer og ny rollefordeling Virksomhedsinput fra fokusgruppemøder Brugerflade

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 148 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. BEK nr 747 af 29/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen,

Læs mere

Skærpede krav til svejsere

Skærpede krav til svejsere Skærpede krav til svejsere skærpede krav til svejsere 2013 1 Skærpede krav til svejsere Senest 1. juli 2014 skal stål- og aluminiumkonstruktioner være CE-mærket, når de bliver leveret til brug i bygge-

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. VEJ nr 10847 af 09/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKVbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKVbekendtgørelsen) BEK nr 453 af 10/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Underviningsmin., j.nr. 141.924.021 Senere ændringer til

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. [driftsoverenskomstpart] VUC Vestsjælland Syd. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. [driftsoverenskomstpart] VUC Vestsjælland Syd. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende ordblindeundervisning 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program VEU CENTER-sammen gør vi det lettere at tage på voksenog efteruddannelse

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Køge Handelsskoles udbud... 3 Mission... 3 Vision... 4 Kursuscentrets strategiske mål for 2012... 4 Udbudsprincipper...

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 26. august 2009. Nr. 829. Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 3, 71, stk. 4, 73 b, stk. 5, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

I UhIIIIIIIIIIIIIIIH. Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse påjobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 237

I UhIIIIIIIIIIIIIIIH. Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse påjobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 237 Pædagogmedhjælper UhH AR 237 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse påjobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 237-01-2015 Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

KVALI TETS MANU AL 2016

KVALI TETS MANU AL 2016 KVALI TETS MANU AL 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2 2.0 Ressourcepersoner Kvalitetsstyringssystemet... 2 3.0 Kvalitetsmanual... 2 4.0 Afholdelse af AMU-kurser... 2 5.0 Undervisningsplaner...

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 400 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE 2 0 1 6 FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE n D A N S K E S E R V I C E S U D V I K L I N G S F O N D Formålet for Danske Services Udviklingsfond, DSU, er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere