Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015."

Transkript

1 marts 2006

2 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang. På Klublederseminaret i marts 2005 blev der - på basis af det på det tidspunkt færdiggjorte Målkatalog - udarbejdet forslag til aktiviteter og handlingsplaner for de kommende år.. Hovedbestyrelsen, Sportsdivisionsbestyrelserne og administrationen har med bistand fra konsulent John Aage Petersen fra Danmarks Idræts-Forbund brugt de mellemliggende perioder til at bearbejde og udvikle materialet, samt til at drage de endelige konklusioner. I Pamfletten findes et Politikkatalog, som i revideret form indeholder DMUs reviderede Idégrundlag, DMUs Vision, samt de vedtagne politikker på alle vigtige indsatsområder for Danmarks Motor Union. Videre indeholder Pamfletten det færdiggjorte Målkatalog samt de hertil hørende Handleplaner. Hæftet er således opbygget, at der for hvert politikområde er samlet politikken for området, de opstillede mål samt de tilhørende udarbejdede handlingsaktiviteter. Det er Hovedbestyrelsens håb, at resultatet af projektet og nærværende materiale kan tjene som ledesnor for arbejdet med den videre udvikling af Danmarks Motor Union i de kommende år, og at det også kan være til nytte og inspiration for arbejdet i klubberne med at forbedre vilkårene for vore aktive, vore officials og vores sport som helhed.

3 Idégrundlag Hvad er DMU s eksistensberettigelse, - hvilket overordnet formål har DMU? DMU er organisation for motorcykel- og BMX-sporten i Danmark og skal som sådan fremme og udvikle sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer for kørere, ledere, instruktører, officials og klubber. Vision Et ønsket fremtidsbillede en fremtidig idealtilstand! DMU er Danmarks bedste udbyder af action sport på 2 hjul og fremstår som den synlige repræsentant herfor på landsplan. DMU er kendetegnet ved en fremadrettet, dynamisk og handlekraftig organisation. DMU koordinerer og udvikler sporten overalt i Danmark på en måde, der tilfører selve sporten, klubberne og unionen positive værdier. DMU søger indflydelse ved at være aktiv på både det sportslige område og i politiske og organisationsmæssige spørgsmål. Dette sker med henblik på såvel bredde som elitesport, nationalt i samspil med andre idrætsgrene og Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og internationalt i forhold til andre motorsportsnationer, Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) og Union Européenne de Motocyclisme (UEM). DMU deltager aktivt i relevante sammenhænge, hvor miljøspørgsmål er på dagsordenen såvel nationalt som internationalt. DMU samarbejder med de relevante myndigheder og organisationer om at udvikle og forbedre vilkårene for klubberne og deres anvendelse og nyanlæggelse af baner. DMU er en organisation, der rummer aktiviteter baseret på såvel forenings- som forretningstanker. DMU fremmer de menneskelige relationer ved at være en organisation, som giver børn, unge og voksne af begge køn mulighed for som kørere, instruktører, officials og ledere at få personlige oplevelser og udvikling i et fællesskab. DMU synliggør og markedsfører Danmarks Motor Union og unionens aktiviteter og produkter. DMU ses på de lokaliteter og i de fora, hvor der kan gøres en indsats for at fremme unionens interesser. Politikker Hvad skal vi have en holdning til? Politikken er nu indsat i starten af beskrivelsen område for område.

4 Elite DMU skal i nært samarbejde med blandt andre Team Danmark arbejde på til stadighed at udvikle kørernes internationale niveau. DMU skal til enhver tid sikre de økonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, der skal til, for at danske kørere kan deltage i VM, EM og andre internationale konkurrencer på højeste niveau. DMU skal stå inde for, at elitesport i DMU udøves på en fair og etisk korrekt måde. DMU/TD- baseret elitesatsning i alle 4 discipliner fra 2008 samt mindst 1 disciplin som topsatsning fra 2012 Baggrund: Det er et strategisk ønske, at alle 4 hoveddiscipliner i DMU enten indgår i eller kan udvikles til at indgå i en Elitesatsning baseret på et fortsat samarbejde med Team Danmark. DMU, vores organisation og vore klubber har potentiale til, at én eller flere af disciplinerne kan befinde sig på topsatsningsniveau. BMX, Motocross og Speedway ligger allerede i 2006 i en DMU/TD baseret elitesatsning på topsatsningsniveau. Satsningerne i Motocross og Speedway er deciderede TD Top satsninger, BMX en individuel satsning. Denne placering skal fastholdes og om muligt udbygges ved en målbevidst indsats i tæt samarbejde med Team Danmark. En plan for en mulig Road Racing tilbagevenden til en DMU/TD baseret satsning er lagt. Opfyldelse af et mål om, at dette kan ske fra 2008, anses for realistisk. Ekstern medfinansiering af DMUs Elitesatsning, min. 25 % af de samlede udgifter fra 2009 Baggrund: Videreudviklingen af Elitesatsningen og samspillet med Event & Marketing bør gøre det muligt at øge synligheden og dermed engagementet fra sponsorer m. m. Der blev i oktober 2005 igangsat et samarbejde med et professionelt firma, Sponsor People, i første omgang i forsøget på at skaffe eksterne midler til BMX men også som pilotprojekt for fortsatte tiltag. Projektet har imidlertid ikke kunnet skaffe eksterne midler til BMX. Den videre indsats på området bliver koblet sammen med DMUs Event & Marketing aktivitet. Minimum 15 top 5 placeringer (VM og EM) årligt fra 2009 BMX: Planerne for BMX i form af et udviklingsprojekt går kun frem til og med OL i Beijing Det er for tidligt på nuværende tidspunkt at nedfælde forventninger til resultater fra 2009 og fremad. Dog vover vi her at gå efter, at BMX står for 2 af de 15 top 5 placeringer. Motocross: MX 1 VM MX 3 VM EM 250cc EM Motocross of Nations VM Junior EM Ungdom - EM 85cc = 5 top 5 placeringer ud af disse 7 muligheder Speedway: SGP SWC EM Senior U-21 VM U 19 EM U 21 Hold = 5 top 5 placeringer ud af disse 6 muligheder Road Racing: 2 top 5 placeringer ud af mulighederne i VM SuperSport samt EM i 250 og 600cc. Handlingsplaner for disse mål er indeholdt i elitesatsningen for de enkelte grene. Ansat sportschef i DMU og fuldtidsansatte landstrænere i alle 4 grene fra 2010 Baggrund: Må betragtes som en ikke urealistisk mulighed og i tråd med ambitionerne på eliteområdet - som beskrevet ovenfor. Opfyldelsen af dette mål har sammenhæng med opfyldelsen af målet om at retablere Road Racing som en DMU/TD baseret elitesatsning og opfyldelsen af målet om en ekstern medfinansiering på minimum 25 %. Tidsrammen for målopfyldelse har derfor direkte sammenhæng med ovenstående.

5 Doping DMU er kompromisløs i arbejdet for en sport uden brug af forbudte stoffer eller metoder. Vi bakker op om og følger World Anti-Doping Code og DIFs og FIMs politikker, regelsæt og sanktionsmetoder på området. DMU vil nøje følge og præge udviklingen med henblik på, at motorcykelsport og BMX på nationalt og internationalt plan bliver/forbliver dopingfrie. DMU vil påvirke tilstødende organisationer, så DMU-kørere efter en dopingstraf ikke blot kan fortsætte aktiviteten i andet regi. Alle medlemmer af DMU skal kende til risikoen og det gældende strafferegister forbundet med brugen af ulovlige stoffer. Det konstaterede antal dopingtilfælde pr. år er 0 (nul) Baggrund: Der er i dag og skal også fremover være en nul-tolerance for doping i dansk motorcykel- og BMX-sport. Fastholde et højt informations- og opmærksomhedsniveau med hensyn til brug af ulovlige stoffer og sikring mod faldgruber. Kampen mod doping og information om farerne herved samt de straffe, man kan ifalde, hvis reglerne overtrædes, drives i disse år med meget stor styrke af både de internationale og de nationale idrætsorganisationer. I Danmark udføres de praktiske opgaver af sammenslutningen Anti Doping Danmark. DMU skal gøre alt fornødent for, at reglerne og konsekvenser af overtrædelse af disse regler er kendt af vore aktive og ledere. Herunder skal DMU sikre komplet ajourføring af vores reglement på området og fuld støtte til indsatsen, når de udførende organisationer - anmeldt eller uanmeldt - henvender sig for udførelse af dopingkontrol eller andre tiltag. Dopingbestemmelserne skal være obligatorisk stof ved officialskurser og baneprøver. Der skal via Motor Bladet, dmusport.dk og på anden hensigtsmæssig vis løbende ske information om de strenge regler, der gælder på området, og nye forhold, der kommer op, skal straks kommunikeres ud.

6 Event & Marketing DMU skal udvikle et Event Management koncept, således at store internationale stævner kan afvikles økonomisk bæredygtigt på dansk grund. DMU skal markedsføre unionen og dens aktiviteter i forhold til eksterne såvel som interne interessenter. Markedsføringsarbejdet skal koncentreres om definerede indsatsområder og være med til skabe synergi mellem eliteudvikling, udvalgte events, sportens aktivitetsområder og DMUs informationsplatforme - både med henblik på større synlighed, men også med henblik på større kommerciel gennemslagskraft. Der er etableret en professionel enhed for Event & Marketing i DMU med mindst én fuldtidsansat medarbejder og et positivt økonomisk afkast inden udgangen af 2007 Baggrund: Ambition og udviklingsplan for Event & Marketing i DMU tilsiger, at dette skulle være muligt. Det er hensigten at E&M enheden på sigt skal være økonomiske selvbærende i kraft af de aktiviteter, som iværksættes, og det kommercielle potentiale, der ligger heri. En forudsætning for dette er bl.a., at der skabes mulighed for at indsætte professionelle (lønnede) ressourcer i tilstrækkeligt omfang. Der afholdes mindst 3 større internationale arrangementer og 3 betydende danske mesterskaber på Event-niveau fra 2007 Baggrund: Grundlaget for at nå dette mål skulle være til stede - måske med en mindre tidsforskydning. DMU skal have en samlet plan for intern og ekstern markedsføring inden udgangen af 2007 Baggrund: Der er tale om en egentlig markedsføringsplan for DMU s arrangementer/aktiviteter og øvrige produkter DMU skal være til stede og repræsenteret ved alle større 2-hjulsarrangementer i Danmark fra 2006 Baggrund: Der er grøde og uudnyttede udviklingsmuligheder i motorcyklismen og interessen for 2-hjulet sport generelt. DMU kan medvirke aktivt til at øge interessen for vores kerneprodukt, sporten, i bredere kredse ved at være aktivt synlig på messer, udstillinger og ved relevante arrangementer og træf arrangeret af organisationer eller virksomheder også uden for den egentlige idrætsverden. DMUs ledelse har selv gennemført et Event & Marketing projekt, hvis resultat er gennemgået af konsulentfirmaet Rambøll Management, blandt andet med henblik på at påvise konceptets bæredygtighed. På basis heraf forventes E & M enheden materialiseret i løbet af Som en forløber hertil er i december 2005 nedsat en projektgruppe, der har ansvaret for at beskrive og om muligt igangsætte 2 pilotprojekter: Danish Open Championship i Speedway, til afvikling i 2006 og i 2007, samt MX 3 VM til afholdelse i Målet om repræsentation ved alle større 2-hjulsarrangementer vil blive viderebehandlet og operationaliseret af E & M enheden, når denne er etableret. Der skal tages stilling til, hvordan målet om etablering af en egentlig markedsføringsplan for DMU s arrangementer/aktiviteter og øvrige produkter omsættes til handling. Vil indgå i den nærmere detaljering af arbejdsopgaverne for E & M enheden.

7 Kommunikation DMU skal gøre relevant information om motorcykel- og BMX-sport tilgængelig for alle, og skal arbejde for en generelt forbedret viden om og forståelse af dansk motorcykel- og BMXsport i samfundet. DMU skal arbejde for, at unionens politikker og aktiviteter bliver synliggjort i den brede offentlighed, og at klubberne er bekendt med de mange tilbud, som er tilgængelige. DMU skal arbejde for, at informationsteknologien bliver til størst mulig gavn, både administrativt og kommunikationsmæssigt, for unionen, dens klubber og den enkelte. Informationsvirksomheden skal sikre formidling af opnåede resultater både internt og eksternt - og understøtte markedsføringen af stævner og andre aktiviteter i dansk motorcykelog BMX-sport. DMU skal have en styrket intern og ekstern kommunikation, hvor balancen i medieudnyttelse løbende tilpasses den behovsmæssige og teknologiske udvikling. DMU s Web site skal udvikles til et høj-interaktivt, brugervenligt medium med et opdateringsniveau i top inden udgangen af Et koncept for et nyt MotorBladet - mere magasinpræget, mindre dagsaktuelt, mere kommercielt bæredygtigt, skal være realiseret senest i DMU skal være synlig/optræde i de landsdækkende elektroniske og skrevne medier ugentligt fra Der udsendes fra og med 2006 minimum 100 generelle pressemeddelelser i løbet af sæsonen. Der skal fra 2007 jævnligt udsendes politik- og meningsdannende pressemeddelelser fra DMU. DMU skal i sæsonen have ugentlige pressekontakter. Aktiviteter under Event & Marketing supporteres særligt intensivt med pressemeddelelser/ eventuelt presse-events. dmusport.dk underlægges tre-årige handlingsplaner - godkendt af Hovedbestyrelsen. I planerne langtidsplanlægges og budgetteres indsatsområder for DMUs hjemmeside. Der nedsættes i 2006 en IT-styregruppe, med SD repræsentation - som løbende evaluerer og justerer på handlingsplanerne, samt er med til at opstille ønsker og budgetter til kommende perioder. For at fremme inputtet på DMUs hjemmeside skal DMUs ansatte samt udvalgte politikere instrueres i opdatering af relevante dele af dmusport.dk. Der etableres hen over herfor nødvendig kursusaktivitet - som detailplanlægges af kommunikationschefen. For at fremme målet om et mere magasinpræget MotorBladet, skal der inden 2008 etableres en fast - men mindre - skare af rutinerede skribenter, evt. fremmet ved hjælp af kursusaktivitet. Der skal fra 2006 etableres en fast PR styregruppe - som koordinerer og varetager presseindsats og kontakt gennem sæsonen. PR styregruppen består bl.a. af et HB-medlem og DMUs kommunikationschef. Der skal etableres af en gruppe af presseskribenter - hvormed der i starten af sæsonen indgås aftaler om fordelingen af pressemeddelelser over sæsonen. Gruppen skal være etableret senest i Der skal løbende evalueres på presse-indsatsens virkning (presseklip skrevne og webmedier).

8 Økonomi DMU skal føre en ansvarlig økonomisk politik, hvilket betyder, at unionen ikke må finansiere driften via låntagning unionen til stadighed har en positiv egenkapital samt en god likviditet - uden at konsolidering bliver et mål i sig selv. Budgetlægningen for DMU skal afspejle de vedtagne politikker med tilhørende mål og handlingsplaner. Eventuelle budgetreduktioner skal ske ved aktiv prioritering. Dokumentation af afholdte udgifter skal være gennemskuelig, og unionen skal synliggøre de ydelser og aktiviteter, hvortil midlerne anvendes. Der skal være tilknyttet en professionel revision og eksistere et effektivt attestationssystem for afholdte udgifter. I 2010 har koncernen DMU opbygget en kapital mindst svarende til 50 % af den årlige omsætning Baggrund: Omsætning pr. 2005/2006 er ca. 10 mio. kr. - egenkapital ca. 4,0 mio. kr. Der bør inden for en kortere periode være oparbejdet en kapital i koncernen DMU svarende til mindst 50 % af ét års omsætning. Ambitionsniveauet for kapitalopbygning er afpasset efter, at DMU allerede er velkonsolideret, men skal have øgede ressourcer til dels at kunne stå imod i vanskelige tider og dels at kunne igangsætte nye økonomisk krævende aktiviteter. Med den forsigtigt konsoliderende økonomiske politik, der er ført i DMU gennem en årrække, og som forventes videreført, ser dette mål ud til at kunne nås i løbet af få år. Det er hensigten at allokere ca. 50 % af den opsparede kapital til en egentlig risiko reserve, altså en reserve til at kunne stå imod med i svære tider. De øvrige 50 % af kapitalen skal være til rådighed for investeringer i fremtiden. I 2010 har Sportsdivisionerne hver især opbygget en kapital mindst svarende til 50 % af den årlige ordinære omsætning Baggrund: Der har hidtil været formuleret et kapitalkrav for de enkelte sportsdivisioner på minimum 10 % af den årlige ordinære omsætning. For sportsdivisionerne gælder imidlertid - som for koncernen DMU - at der bør opbygges et stærkere kapitalgrundlag, der dels kan fungere som rygstød i svære tider og dels kan indgå som økonomisk grundlag i forbindelse med udviklingstiltag af forskellig art. Ordinær omsætning omfatter ikke enkeltstående, kortvarige tiltag. For at nå dette mål skal der - i skiftende omfang for de enkelte divisioner - ske tilpasning af disses økonomiske planlægning og budgettering. De øgede kapitalkrav bør primært indfries via øgede indtægter og ikke via reduceret aktivitetsniveau. Det skal overvejes, hvordan sportsdivisionerne kan tilføres ekstra incitamenter til at øge indtægterne. Økonomistyringen i DMU skal fungere på ensartede præmisser for alle budgetområder Baggrund: Der er set behov for en mere ensartet håndtering og opfølgning på alle DMUs delbudgetter, idet administrationens støtte til økonomistyring og budgetopfølgning på Hovedkasse og Elitesatsning har været stærkere end til den tilsvarende støtte til Sportsdivisionerne. En ændring er allerede implementeret, således at DMUs administration nu på det økonomiske område servicerer Hovedkasse, Elitesatsning og Sportsdivisioner på samme niveau.

9 Organisation DMU skal til stadighed udvikle og fungere i en handlekraftig organisation: - hvor politikker og målsætninger bliver tilvejebragt og nået med størst mulig opbakning, solidaritet, synlighed, effekt og succes. - som tilgodeser fleksibilitet og smidighed. - som tilfredsstiller organisationens driftsmæssige og udviklingsmæssige behov og aktiviteter. - som tydeligt beskriver de politiske, administrative og faglige kompetenceniveauer. Der skal være et klart snit mellem den politiske og den administrative organisation i DMU. Baggrund: Den øgede aktivitet, kompleksitet og specialisering gør det nødvendigt at optimere anvendelsen af vore politiske ressourcer, så disse i størst mulig grad reserveres til at udstikke retningslinier, sikre sammenhænge og træffe beslutninger. Koordinatorbegrebet bibeholdes, men skal muligvis anvendes mere selektivt. Den administrative organisation skal have til opgave at yde støtte og backup til det politiske niveau og gøre dette med ensartet kvalitet og styrke. DMUs administrative organisation skal redefineres og styrkes, så alle væsentlige og politisk prioriterede fagområder er dækket med ansat personale Baggrund: Der skal være klare relationer og tæt samspil mellem de politiske og administrative niveauer. Den administrative support skal have et omfang, der er afpasset de politiske prioriteringer og den organisering, der er valgt på de respektive områder. Fungerer i dag (primo 2006) eksempelvis på områderne økonomi, kommunikation og miljø, ligesom der er en sportssekretær til rådighed til at støtte Sportsdivisionerne administrativt. De formulerede mål er stærkt forbundne og handlingsplan formuleres samlet: En ressourcestærk administration kræver en stærk politisk ledelse, for at et klart snit kan fastholdes. Er den politiske ledelse ikke stærk nok, er der risiko for, at administrationen tager over. Den politiske ledelse i DMU er først og fremmest defineret som de repræsentantskabsvalgte medlemmer af HB. Hertil kommer de ligeledes repræsentantskabsvalgte medlemmer af SDbestyrelserne. Den politiske ledelse skal som prioritet 1 beskæftige sig med politikker, strategi og planlægning samt træffe de nødvendige overordnede beslutninger. For at forebygge, at den politiske ledelse i stedet kaster sig over driften, skal de politisk og strategisk vigtige områder være dækket af administrativ kraft, der kan støtte op og producere og tillige er tildelt veldefineret kompetence til at prioritere og beslutte inden for aftalte ansvarsområder. Dette skal søges realiseret så hurtigt, som økonomien tillader det, på de områder, hvor det endnu - slet ikke eller kun delvis - er tilfældet ( eks. Uddannelse og Bredde, Elite og det kommende Event & Marketing) Der skal foreligge og løbende ajourføres funktionsbeskrivelser og handlingsplaner for de politiske og administrative organer i DMU, der klart afspejler det principielle klare snit, men som også giver mulighed for tilpasninger, når behov opstår. Endvidere skal vision, strategier og mål for unionen opdateres med jævne mellemrum på initiativ af HB. Herved sikres, at såvel medlemsklubberne, vore politikere som administrationen har det samme klare billede af, hvor vi er på vej hen. Der skal sikres gode beslutningsgrundlag og åbnes mulighed for inddragelse af eksterne ressourcer på konsulentbasis til løsning af nærmere definerede opgaver.

10 Administration DMU skal have en centralt placeret administrativ enhed, der kan sikre, at unionens mange aktører og samarbejdspartnere i det daglige betjenes professionelt og med et højt serviceniveau, som til stadighed afpasses i forhold til de lagte prioriteringer. Administrationen skal varetage følgende arbejdsområder: Organisatorisk og politisk relaterede opgaver (nationalt og internationalt) / aktivitetsrelaterede opgaver (bredde, elite, uddannelse, miljø mv.) / administrativ service til Hovedbestyrelse, Sportsdivisionerer, klubber, nedsatte udvalg mm. / kommunikation og information / økonomirelaterede opgaver. DMUs administrative personale skal have de bedst mulige arbejdsbetingelser, og der skal eksistere en personalepolitik med klare retningslinier for ansvar, pligter og rettigheder. DMU skal være en organisation, som de ansatte føler glæde ved at være tilknyttet. Tydeliggjort og styrket ledelsesansvar på centrale områder i DMU s administration Baggrund: Det er et krav til administrationen, at den ledelsesmæssigt og fagligt er i stand til at yde støtte og præstere opgaveløsninger på de områder, der er defineret som centrale af den politiske ledelse. Herunder også at fokusere på eksternt vendte områder, som i et vist omfang repræsenterer indtægtsdækket virksomhed. Det er den politiske ledelse, der ud fra unionens politikker og prioriterede indsatsområder og under hensyn til den økonomiske formåen træffer de overordnede beslutninger om, hvilke kompetencer og fagområder der skal være dækket af administrativt personale. Det er den administrative chefs opgave og ansvar at dække de prioriterede opgaver ind med personaleressourcer inden for den personbestykning, der er til rådighed, og at sikre optimal udnyttelse af disse ressourcer. Det er et samordnet ansvar for den politiske og den administrative ledelse fortsat at udvikle DMUs administration og samtidig afsøge nye muligheder og vinkler for udførelse af de administrative opgaver og støttefunktioner. Vigtige områder, der p.t. ikke er dækket ind af specifikt dedikeret administrativt personale, skal søges dækket så hurtigt, som dette bliver økonomisk muligt. Administrativ effektivisering svarende til, at opgaverne løses med relativt færre ressourcer år for år Baggrund: Der skal ske en løbende administrativ effektivisering, som med fastholdt kvalitetsniveau afspejler, at vi på dette område får stigende value for money. De teknologiske, systemmæssige og forretningsgangsorienterede muligheder skal udnyttes for at opnå dette. Er et af virkemidlerne til at få tilstrækkelige ressourcer til at kunne styrke os administrativt på de områder, hvor der endnu er mangler. Der er i det seneste år igangsat en række effektiviseringer inden for de administrativt tunge områder Licensudstedelse og løbsadministration. Udviklingsplanen Ny DMU Profil indeholder ligeledes en række områder, der i løbet af 2006 og 2007 giver arbejdsmæssige effektiviseringer og rationaliseringer. Samarbejdet på sekretariatsniveau mellem DMU og DASU vil i løbet af 2006 og 2007 give en yderligere effektivisering og mere rationel udnyttelse af de menneskelige ressourcer. Effektiviseringen vil forbedre muligheden for at dække nye områder ind administrativt. Forstærket administrativt samarbejde mellem DMU og DASU Baggrund: DMU og DASU har indledt et lokalemæssigt samarbejde i efteråret Dette skal videreudvikles mod et tættere samarbejde også på forskellige administrative og tværfaglige områder. Der etableres et struktureret samarbejde mellem de to administrative chefer for udvikling og implementering af samarbejdet på de udvalgte funktionsområder,

11 Miljøorganisationen (MO) DMU skal sætte fokus på miljøspørgsmål for at sikre, at vores sport udøves og udvikles med optimalt hensyn til omgivelserne. DMU vil søge maksimal indflydelse hos de myndigheder, institutioner, organisationer og virksomheder - såvel nationalt som internationalt - der er relevante for DMUs miljømæssige positionering, og derigennem virke for de bedst opnåelige forhold og muligheder for udøvelsen af vores sport. DMU ønsker at sikre klubbernes og udøvernes forståelse for miljøproblematikken og skal med basis heri give proaktiv støtte i alle tilfælde, hvor benyttelse af motorsportsbaner er truet på uretmæssigt grundlag. Den nye vejledning (2005) udnyttes i de klubber hvor der er et behov for øget træning. Fra 2006 skal DMU have en masterklub for egenkontrol i hver disciplin. DMU skal tilskynde at kommunale myndigheder får gennemført ensartet miljøpolitik senest 2010 Alle klubber har en miljøansvarlig i 2009, og der er opnået en bred forståelse for vigtigheden af et godt miljøarbejde. Frem til 2010 ønsker DMU at støtte aktivt op om etablering af nye baner og større udvidelser af eksisterende baner nye baner skal være etableret senest Væsentlig mere køretid opnået senest i år 2014 sammenlignet med MiljøOrganisationen (MO) bringes til at fungere optimalt (Eksterne relationer, Tekniske løsninger, Støjmåling, Rammebearbejdning samt Presseaktivitet og Intern Kommunikation). Etablering af et velfungerende miljønetværk hos de regionale myndigheder senest Der afholdes min. et årligt grenspecifikt miljøseminar (motocross/speedway/road racing), DMU`s miljøkonsulent besøger klubber, gennemgår miljøgodkendelser, identificerer problemområder og hjælper klubledelsen med at finde medlemmer til støjmålinger. DMU s miljøkonsulent hjælper klubber, der ønsker at igangsætte aktiviteter. DMU arrangerer en workshop ultimo 2006, hvor nye kommuner, statslige miljøcentre og Danmarks Naturfredningsforening inviteres. En liste over nye baner, som ønskes etableret senest 2010 skal udarbejdes. Tre rapporter udarbejdes - og benyttes ved dialog med Miljøstyrelsen i A) Dokumentation og evaluering af, om Vejledningens forord om, at der er politisk vilje til at finde løsninger - efterleves. Dokumentationen færdiggøres i B) Udarbejdelse af forprojekt til en egentlig geneundersøgelse - om befolkningens reaktioner på støjbelastning fra motorsportsbaner. (2006) C) En rapport om sportens samfundsnytte, interessen for sporten, behov for banekapacitet/køretid, sammenligning af regulering i forhold til andre former for ekstern støj DMUs medlem af FIMs miljøkommission skal gøde jorden for de internationale mål En DMU-repræsentant udpeges som medlem af og skal arbejde for de internationale mål i UEM s miljøkommission. Der oprettes en international dot.com hjemmeside med registreringsdatabase over europæiske miljøpressede klubber.

12 Uddannelses & Bredde (UbU) Uddannelse Uddannelse er et vigtigt element i DMUs indsats for fastholdelse, rekruttering og udvikling, både inden for sporten samlet set og af dens enkelte aktører. Kørerne i DMU skal have mulighed for at udvikle sig på alle niveauer under hensyn til deres talent, økonomi og andre forhold. Til dette kræves foruden dygtige kørere også kvalificerede arrangører, officials og trænere. Alle aktører skal udvikles til at varetage deres primære funktioner optimalt i en social sammenhæng og med udgangspunkt i sportens grundholdninger og DMU's overordnede visioner og mål. De skal desuden have mulighed for at få personlig udvikling og øget motivation. DMU skal derfor ved tilbud om relevant uddannelse til stadighed give mulighed for, at ledere, instruktører og officials kan kvalificere sig til at varetage deres funktioner såvel fagligt og personligt som ledelsesmæssigt. Uddannelsespolitikken skal til enhver tid tage udgangspunkt i unionens øvrige politikker og prioriteringer. DMU kursusudbud skal afspejle efterspørgslen fra klubberne og udvikles i samspil med disse. Organisationen på Uddannelses- og Breddeområdet skal optimeres De 4 Arbejdsgrupper (Uddannelse, Rekruttering, Fastholdelse samt Klubudvikling) skal bemandes fuldt ud med personer med interesse inden for det pågældende område. Dette skal ske enten ved en udpegning eller ved en annoncering i Motor Bladet og på DMUs hjemmeside. Kurser i projektledelse og projektgennemførelse skal tilbydes medlemmerne af arbejdsgrupperne. Dette sker i samarbejde med DIF. UbU skal årligt tilbyde officials, klubledere, trænere og aktive kompetencegivende uddannelse UbU skal årligt tilrettelægge uddannelsesforløb på de områder, hvor der er behov for uddannelse. En årlig uddannelsesplan skal udarbejdes i tæt samarbejde med de 4 Sportsdivisioner. De områder, UbU fast skal beskæftige sig med, er: D & S licensuddannelse (i lige år); T-licensuddannelser (løbende efter behov); Psykologikurser for D & S licensindehavere samt kørerlicensindehavere; Klubtræneruddannelsen; Førstehjælpskurser. Desuden skal UbU opfange signaler om ønsker om andre typer uddannelser og inkludere disse i UbUs Uddannelseskalender.

13 Uddannelses & Bredde (UbU) Bredde Vore sportsgrene skal være interessante for flere og for en bredere del af befolkningen. De skal være tilgængelige for alle, der kan glædes ved fart, teknik, konkurrence, fysisk udfoldelse og godt kammeratskab. Grundlaget for breddeaktiviteter er det daglige arbejde i klubberne. Politikken på breddeområdet bygger derfor i væsentlig grad på politikken for klubudvikling. DMU skal, blandt andet i samarbejde med DIF, løbende udvikle sine tilbud om breddeaktiviteter. Bestræbelserne skal intensiveres for at øge samarbejdet på breddeområdet på tværs af landegrænserne. Større satsning på bredden er valgt som et overordnet mål Baggrund: Der er brug for en udvikling, som i højere grad gør DMU til et brand for bredden. Det skal gøres og fremstå mere attraktivt at være en del af DMU-familien. For at opnå dette skal der skal der ske en tydeliggørelse af værdierne og tilrettelægges en målrettet markedsføring af DMUs klubber og produkter. Dette skal ske i samarbejde med E & M enheden. Samarbejde med kommuner/skolefritidsordninger Baggrund: Tættere samarbejde til og med disse institutioner, da de unge mennesker her er potentielle DMU medlemmer Vi skal med klubbernes hjælp kunne give ovenstående institutioner tilbud om at henlægge en del af deres udendørsaktiviteter til DMUs klubber. Der skal udpeges geografiske indsatsområder. I samråd med SD erne udvælges 4 klubber pr. sportsgren fordelt på hele landet, der skal bruges som testgruppe. Klubberne skal informeres om, at det vil være nødvendigt med en eller flere af klubbens egne folk til stede hver gang en institution afholder aktiviteter der er tilknyttet DMU. Regionale klubturneringer Baggrund: Videreudvikling og markedsføring af klubmesterskabskonceptet. Dette tiltag skal udføres i samarbejde med SD erne. Det vil derfor være nødvendigt, at SD erne hver udpeger en person til at varetage dette område. Herefter skal der rettes henvendelse til klubberne, der bedes oplyse på hvilke datoer de afholder klubmesterskaber. For at dette kan føres ud i livet vil det være nødvendigt med en sammenskrivning af en klubmesterskabskalender der rundsendes til klubberne. Videreudvikling af DMU-dagen UbU skal på basis af en sammenskrivning og analyse af hidtidige erfaringer med DMU-dagen gennemføre en videreudvikling af konceptet.

14 Uddannelses & Bredde (UbU) Klubudvikling Klubberne er det bærende element i arbejdet med rekruttering, fastholdelse og udvikling. DMU skal derfor støtte, vejlede og stimulere klubberne i det organisatoriske og sportslige arbejde og øge disses muligheder for at udgøre en effektiv ramme om aktiviteterne, bl.a. ved tilbud om dygtiggørelse af klubbestyrelsen og ved at stille viden og bistand til rådighed for klubberne vedrørende organisering, behovsanalyser, støttemuligheder og udvikling af aktivitetstilbud. DMU skal, blandt andet i samarbejde med DIF, varetage klubbernes interesser over for offentlige myndigheder og bistå klubberne i arbejdet med at uddanne ledere, instruktører og officials på alle niveauer. DMU skal være udfarende i forhold til klubber, som har problemer med banetid. DMU skal være offensiv og støtte initiativer, der satser på oprettelse af nye baner, klubber, eller stævneaktiviteter. Flere fælles arrangementer i klubben Klubberne skal inspireres til at afholde klubaftener med eksterne oplægsholdere (kørere, trænere, kendte fra andre idrætsgrene). Forstærket klubudvikling Baggrund: Målrettet udvikling gør klubben endnu bedre DIF kurset Er din klub i form er en nyudvikling igangsat i 2005 og er et redskab for klubber, der ønsker at arbejde målrettet med at udvikle klubben i en ønskelig retning. Grundlaget er en baseret spørgeskema-undersøgelse, som afdækker klubbens aktuelle dagsform på fem hovedområder: aktiviteter, målgrupper, kultur, organisation og ledelse. Formen vurderes på et 6-9 timers internt seminar i klubben. Nye mål omsættes til konkrete handlingsplaner, og 1-1½ år efter vurderes formen på ny. Fungerende klubtrænere i alle klubber UbU og Sportsdivisioner skal prioritere og markedsføre DMUs klubtræneruddannelser i øget omfang og herigennem skabe optimale træningsmiljøer i klubberne. Den eksisterende klubtræneruddannelse overbygges iht. konceptet fra DIFs klubtræneruddannelse. Overbygningen igangsættes 2006/07. Uddannelse af 10 klubinspiratorer Baggrund: Et korps bestående af frivillige klubvejledere opbygget efter DIFs koncept Der identificeres en lille gruppe benævnt klubudviklingskonsulenter, som primært via klubbesøg skal beskæftige sig med og synliggøre, om klubbernes struktur er hensigtsmæssig i forhold til idegrundlag og målsætning, samt hvilke uddannelsestilbud, der kan medvirke til at vedligeholde og udvikle klubben, dens medlemsskare og dens aktiviteter. Klubudviklingskonsulentens ydelse vil i mange tilfælde være hjælp-til-selvhjælp. Et konkret oplæg til igangsættelse af dette tiltag udarbejdes i løbet af 2006.

15 Sportsdivisionerne generelt Sportsdivisionerne skal ledes af homogent sammensatte og effektivt fungerende divisionsbestyrelser, der ikke udsættes for for hyppige ændringer i sammensætningen Baggrund: SD-bestyrelserne, hvis medlemmer er politisk valgte, fungerer også i høj grad som en slags direktioner for deres respektive divisioner. D. v. s., at der til bestyrelserne stilles samme krav om overblik, ansvarsfølelse, beslutningskraft, indbyrdes solidaritet og kontinuitet, som gælder for ledelsen af et firma eller anden virksomhed. Hertil kommer behovet for politisk rutine og fingerspidsfornemmelse Ved intern uddannelse og markedsføring skal det gøres mere attraktivt og anset at være placeret i en politisk ledelsesfunktion i DMU. Vedtægtsmæssige ændringer kan indgå i overvejelserne. Et sportsligt aktivitetsfelt i divisionerne, der afspejler balancen mellem ønsket om at få flest mulige relevante - også nye - discipliner med og de praktiske muligheder for at have kapacitet til at udvikle og drive aktiviteterne på tilfredsstillende vis Baggrund: Der tilkommer løbende nye varianter af de kendte motorcykelsports- og BMX- discipliner. Dem skal DMU være åbne for at tage ind under paraplyen. Dog skal sportsdivisionerne samtidig være bevidste om, at det kan være nødvendigt at foretage fravalg, fordi der ikke er ressourcer til at udvikle og supporte et ubegrænset antal forskellige discipliner med den nødvendige seriøsitet, opbakning og energi. Hver sportsdivision har - med respekt for til rådighed værende ressourcer - ansvaret for at vurdere og i givet fald inddrage og udvikle nye forretningsområder. I 2009 skal der være mindst X (fastsættes individuelt) kørerlicenser i alt i sportsdivisionen Baggrund: DMU ønsker at ekspandere motorcykel- og BMX-sporten i Danmark - og mulighederne er til stede. Målet fastsættes med respekt for, at vore sportsgrene nok aldrig kan forventes at blive udbredt som decideret folkesport. Dertil er omkostningerne for høje. Hver sportsdivision skal udvikle planer, der fører frem mod specificeret mål. I 2009 skal der være mindst Y (fastsættes individuelt) klubber inden for sportsdivisionens ansvarsområde med velfungerende baner med fuldt aktivitetsniveau og god likviditet Baggrund: Der er brug for flere, stærkere klubber, der har kompetente ledelser, god økonomi og gode baneanlæg, og som således er attraktive for kørere, medlemmer, officials og eventuelle kommercielle partnere. Hver sportsdivision skal udvikle planer, der fører frem mod specificeret mål. Dette skal ske i tæt samarbejde med UbU. I 2009 bør sportsdivisionerne hver især have opbygget en kapital mindst svarende til 50 % af den årlige omsætning Baggrund: Økonomisk robusthed er en forudsætning for handlefrihed og for at kunne udnytte de muligheder, der opstår for at kunne involvere sig i (nye) tiltag, som eventuelt indebærer, at der skal investeres eller løbes økonomiske risici. Der skal - i skiftende omfang for de enkelte divisioner - ske tilpasning af disses økonomiske planlægning og budgettering. De øgede kapitalkrav bør primært indfries via øgede indtægter og ikke via reduceret aktivitetsniveau. Det skal overvejes, hvordan sportsdivisionerne kan tilføres ekstra incitamenter til at øge indtægterne.

16 BMX Klubbesøg af DMU-repræsentant én gang årligt I samarbejde med klubberne vil SD BMX afdække behovet og omfanget på området. Et sådant tiltag trækker på både de menneskelige og de økonomiske ressourcer, hvorfor cost benefit skal nøje overvejes. Midler hertil skal i givet fald budgetteres i BMXs årsbudget. 25 % flere officials til sæsonen 2005 Antallet af officials var i personer, hvilket var en fremgang på ca. 20 % i forhold til året før. I løbet af 2005 er antallet af officials forøget til 299, hvilket svarer til en forøgelse på 28 %. Dette kortsigtede mål er således opfyldt. Der skal opstilles et mere langsigtet mål for at få et tilstrækkeligt antal dommere og stævneledere til at dække behovet. Gennem de sidste par år har SD gennemført en kategorisering af BMX banerne. Næste skridt bliver en kategorisering af klubberne, hvor antallet at officials også er en parameter. Klubberne tager disse kategoriseringer positivt op og vil gerne medvirke aktivt til at forbedre sig på de områder, hvor der er mangler. Mindst BMX-medlemmer i år 2008 Baggrund: For fortsat at kunne opretholde aktivitetstilskud for BMX som en del af de midler, DMU modtager fra DIF, skal det samlede antal medlemmer i BMX klubberne være minimum Fakta: Antal medlemmer ultimo 2003: 842 ultimo 2004: 871 ultimo 2005: BMX er således medlemsmæssigt meget godt med. Målet på mindst medlemmer er således nået allerede ved udgangen af Opgaven for Sportsdivisionsbestyrelse og klubber er herefter at fastholde antallet og yderligere udbygge samme. Dette gøres på forskellig vis, bl.a. via informationsaktiviteter. Samtidig er der i samarbejde med UbU igangsat tiltag omkring fastholdelse og rekruttering. Mindst 600 kørerlicenser i 2005, samt en årlig forøgelse med 15 % frem til 2008 Baggrund: Dette betyder mindst 600 kørerlicenser i 2005, 690 i 2006, 780 i 2007 og 870 i Fakta: Antal kørerlicenser ultimo 2003: 563 ultimo 2004: 652 ultimo 2005: 704 Den plan for fastholdelse og rekruttering, der er igangsat, ser ud til at have den ønskede effekt.

17 Motocross Klubbesøg af DMU-repræsentant én gang årligt SD Motocross planlægger at gennemføre 2 klubbesøg pr. SD medlem inden for en given periode. Klubbesøg gennemføres iht. en af SDB Motocross udarbejdet besøgsliste. Samtidig vil SD-bestyrelsen udvælge 15 klubber, som skal besøges og geares til at arbejde med at synliggøre sporten. Dette vil ske over vinteren 2006/2007. Antal kørerlicenser øges med 15 % frem til 2008 Baggrund: SD Motocross har en forventning om, at denne udvikling vil komme, idet vi kan spore en meget stor tilgang i især SuperMoto og Quad. Der udarbejdes PR- materiale til klubberne. Materialet leveres med blanke felter, således at den enkelte klub kan indsætte de relevante lokale oplysninger. Materialet skal anvendes ved f.eks. lokale pressemøder og annoncer. Materialet forventes klart i Endvidere vil SD Motocross gøre tiltag for at være mere synlige i forbindelse med messer og udstillinger. Her tænkes på Sport og fritid på hjul eller lign., samt i forbindelse med DMU dagen. 25 % flere officials til sæsonen 2006 SD motocross har besluttet at alle microforældre vil få tilbudt en G-licens uddannelse. SD vil i løbet af vinteren 2005/2006 udarbejde et oplæg til identisk tiltag rettet mod andre voksengrupper. Opgaverne udføres i tæt samarbejde med UbU. Højere uddannelsesniveau for officialsuddannelsen I samarbejde med UBU og DIF vil SD tage initiativ til at udarbejde materiale, som er målrettet mod lederrekruttering/forældresamarbejde. Materialet skal beskrive hvilke opgaver forældre kan involveres i, fx flagpost, hjælp i tutten, banevedligeholdelse, anlægget i øvrigt, skrive og fotografere til klubblad. Initiativet igangsættes umiddelbart og forventes afsluttet 1. marts 2007 Forstærket klub- og baneudvikling Baggrund: Klubberne skal motiveres til at forbedre deres baner samt faciliteter i øvrigt, såsom klubhus, toilet- og badefaciliteter, publikumsområder m.m. I samarbejde med klubberne skal den nuværende evaluering af anlæggene udvikles ved at udarbejde et kontrolskema med mulighed for karaktergivning for de enkelte punkter, - eksempelvis toilet, bane, omgivelser mv. Evalueringen følges op af en rådgivning fra SD. Motivationen for klubberne skal være en belønning f.eks. tildeling af attraktive arrangementer. Tiltaget er igangsat og udføres i en løbende proces. Forstærket talentudvikling Baggrund: Synliggøre de eksisterende Kraftcentre samt oprette nye, sådan at vi er landsdækkende også i Mini- og Micro klasserne. Der findes i dag 3 maxi Kraftcentre, Randers, Sønderborg og Hedeland. Herudover er der startet et mini-micro Kraftcenter op i Vestdanmark (Aalborg). Det er ønsket, at et tilsvarende center kan starte i øst den 1. maj 2006 (Næstved) SD/Landstræner har planer om oprettelse af et SUPER kraftcenter i trekantsområdet år Betalende publikum hæves med 50 % Baggrund: Sammen med DM-A foreningen og E&M enheden få moderniseret løb med offentlig adgang. Opgaven er at udvikle de ikke direkte MX relaterede aktiviteter, der fungerer som supplerende tiltag under løb. SD opretter en arbejdsgruppe som i første omgang udarbejder et idékatalog. Iværksættes i tæt samarbejde med E & M enheden, når denne er oprettet. SD kortlægger endvidere eksisterende baner med henblik på at ændre banelængden til max m for at få flere omgange og derved få flere forbikørsler ved publikumsområdet. Tiltaget er igangsat som en del af bane/klubevaluering. SD tager initiativ til udarbejdelse af et koncept, der beskriver hvorledes der i samarbejde med arrangørklubber kan afholdes et træf i forbindelse med stævnet. Yderligere kontakter SD landsdækkende TV for eventuel aftale om nyhedsreportage og dækning af DM-A serien 2006.

18 Road Racing Gennemføre en bedre strukturering af arbejdsfordelingen i SD Sportsdivisionsbestyrelsens medlemmer skal blive bedre til at fordele de forskellige opgaver imellem sig, således at opgaverne løses ressourcemæssigt bedst muligt. Dette er en proces, der skal gennemføres efter hvert nyvalg og/eller efter eventuelle udskiftninger i bestyrelsen. Det er formandens opgave at sørge for, at der forefindes en komplet, opdateret oversigt over Sportsdivisionens opgaver samt eventuel tidsplan for løsning af samme. Gennemføre Road Racing Udviklingsprojekt Udviklingsprojektet er færdigskrevet og skal nu omsættes til reel handling. Der skal påsættes ressourcepersoner og disse skal igangsætte de forskellige delområder i samarbejde med klubber og andre. RR Udviklingsprojektet skal være et fast punkt på SDBs mødedagsorden. Opfølgning, evaluering, eventuelle tilretninger samt igangsættelse af nye handlinger sker i forbindelse med SDB møder. Gennemføre MC 600 Challenge Cup 2005 Baggrund: Etablere samarbejde med DTC organisationen om fortsat at afvikle en løbsserie over 7 afd. for superstock 600 elitekørere ved DTC løb med offentlig adgang. Dette mål er realiseret. Man har i samarbejde med DCT organisationen udviklet den ønskede løbsserie, så denne nu er et fast element i RR kalenderen. Samarbejdet med Den Blå Avis har givet løbsserien endnu et kvalitetsløft. Gennemføre en klasseændring for DM og DMU cup klasser i Danmark Baggrund: Klasseændringerne skal bevirke en bedre afvikling af DM er, og en lettere adgang til sporten for nye kørere. SDB Road Racing arbejder til stadighed med at udvikle og tilpasse DM klasserne, således at DM afdelinger afvikles mest hensigtsmæssigt i forhold til deltagerantal. Samtidig tilpasses konceptet og mulighederne for nye kørere løbende, hvorved opstarten for disse lettes mest muligt, dog uden at slække på sikkerhed og andre grundregler. Etablere bedre træningsvilkår Baggrund: Arbejde for flere og bedre træningsmuligheder for både etablerede og nytilkomne kørere. SDB Road Racing, førende klubber og DMUs Miljøorganisation afsøger og bearbejder løbende mulighederne for at skabe bedre træningsvilkår for danske Road Racing kørere. Dette omhandler både at skaffe mere tid på eksisterende baner som at undersøge muligheder for træning på faciliteter, der i dag ikke har Road Racing aktiviteter. Der er tæt sammenhæng mellem realisering af dette mål og RR Udviklingsprojektet. Det er hensigten at finde mindst 1 ny træningsfacilitet årligt. Et bedre samarbejde mellem klubber Via ERFA- og dialogmøder skal Sportsdivision RR tage initiativ til, at samtaleniveau og samarbejde RR klubberne imellem bliver bedre. SDB skal i større udstrækning drage klubberne ind i kalenderarbejdet, ændringer i klasseinddelinger, oprettelse af nye klasser etc. Der skal afholdes mindst 2 årlige dialogmøder. Sportsdivisionen skal tillige besvare henvendelser fra klubber og andre med langt højere hastighed end hidtil. Der skal kvitteres for modtagelsen af en given henvendelse inden 3 dage efter modtagelsen, og henvendelsen skal besvares inden for 14 dage fra modtagelsen. Fastholde den positive udvikling i SDs økonomi Baggrund: Road Racings økonomi skal leve op til de mål, der er beskrevet i DMUs, bl.a. at en Sportsdivisions egenkapital minimum skal udgøre 50 % af omsætningen. Gennem fornuftig budgetlægning samt opfølgning på samme skal SDB RR sørge for, at man ikke afviger i større grad fra lagte og godkendte budgetter. Samtidig skal man afsøge muligheder for at tilføre Sportsdivisionen eksterne midler i større grad.

19 Speedway Gennemførelse af klubbesøg i alle klubber Baggrund: Klubbesøg har til formål at skabe dialog og øge forståelsen for, hvorfor/hvordan diverse beslutninger bliver taget i SD og hvordan disse bliver forstået i klubberne. Klubbesøg er igangsat med oprettelsen af et udrykningshold. Udrykningsholdets opgaver består i at hjælpe klubber, der er i akut nød på klub/klubleder og bestyrelsesplan. Skal udbygges med en systematisk besøgsplan. Intentionen er at nå bredt ud. Systematiske klubbesøg er igangsat i 2005, og der har været afholdt møde med de første par klubber. Inden år 2010 skal alle klubber være besøgt. Forøgelse af antal kørerlicenser: Baggrund: Det er et opnåeligt mål, at antallet af kørerlicenser øges med 15 % inden Der er i denne forbindelse igangsat nye tiltag fra SDs side, nemlig Klubtræner-/talentudvikling Ny 250cc klasse Det skal være nemmere at komme i gang med at køre Forøgelse af antal officialslicenser Baggrund: Det har været defineret som mål at have 25 % flere officials ved sæsonstart 2008 Selv om målet nås, er der stadig mangel på officials i vore klubber ved hjemmematcher, da mange speedway officials har børn, der er ude at køre på andre baner. Dette giver problemer i klubberne. SD Speedway og klubberne er derfor nødt til at arbejde målrettet mod at få flere officialslicenser, således antallet svarer til behovet. Prioritering af Micro speedway Baggrund: En bedre organisering og prioritering af micro speedway skal gennemføres. Microstævner vil fremover blive kørt på lige fod med andre speedwaystævner. Turneringen lægges ind under TA, der styrer denne på tilsvarende måde som øvrige turneringer. Micro er repræsenteret med et medlem af TA. Formaliseret træner- og talentudvikling Baggrund: Det er et problem for bredden i sporten, at kørerne er koncentreret i alt for få klubber. På længere sigt kan det blive svært at etablere en attraktiv holdturnering og dermed en "kravlegård" for kommende elitekørere, hvis den nuværende tendens til samling af kørerne i få klubber fortsætter. For mange kørere, - også dem udenfor den absolutte elite - tilsidesætter det sportslige og forlader deres moderklubber og skifter til en anden klub, hvor muligheden for indtjening er større. Problemet er, at antallet af aktive trænere og klubber, hvor der finder et målrettet talentarbejde sted, er for lavt, og derfor ønsker SD at igangsætte aktiviteter i flere klubber, hvor trænerkvalifikationer og talentpleje og -udvikling prioriteres. SD Speedway ønsker derfor at udvikle tilbud om formaliserede kompetencer og netværkstilbud for både nye og aktive trænere, der har gennemgået klubtræneruddannelsen. Der skal i årene fremover skabes optimale betingelser - velfungerende klubber, kompetente trænere, udviklende trænings- og konkurrenceaktiviteter, der optimerer kørerne både menneskeligt og ikke mindst sportsligt i et velfungerende talentarbejde. Målgruppen er både de unge talentfulde men også de mere etablerede kørere. Kvalitet i klub- og trænerarbejdet i mange flere klubber skal sikre, at kørerne fastholdes i klubberne, frem for at stoppe som aktive i sporten eller alternativt skifte til en anden klub. Det er således hensigten, at en langt større del af kørerne fastholdes i deres nuværende klubber. Det lokale træningsmiljø skal styrkes, og det vil blive tilstræbt, at der i alle speedwayklubber skal være mindst én velfungerende, uddannet klubtræner inden Beskrivelse af det samlede udviklingsprojekt kan fås ved henvendelse til SD Speedway.

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere