Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015."

Transkript

1 marts 2006

2 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang. På Klublederseminaret i marts 2005 blev der - på basis af det på det tidspunkt færdiggjorte Målkatalog - udarbejdet forslag til aktiviteter og handlingsplaner for de kommende år.. Hovedbestyrelsen, Sportsdivisionsbestyrelserne og administrationen har med bistand fra konsulent John Aage Petersen fra Danmarks Idræts-Forbund brugt de mellemliggende perioder til at bearbejde og udvikle materialet, samt til at drage de endelige konklusioner. I Pamfletten findes et Politikkatalog, som i revideret form indeholder DMUs reviderede Idégrundlag, DMUs Vision, samt de vedtagne politikker på alle vigtige indsatsområder for Danmarks Motor Union. Videre indeholder Pamfletten det færdiggjorte Målkatalog samt de hertil hørende Handleplaner. Hæftet er således opbygget, at der for hvert politikområde er samlet politikken for området, de opstillede mål samt de tilhørende udarbejdede handlingsaktiviteter. Det er Hovedbestyrelsens håb, at resultatet af projektet og nærværende materiale kan tjene som ledesnor for arbejdet med den videre udvikling af Danmarks Motor Union i de kommende år, og at det også kan være til nytte og inspiration for arbejdet i klubberne med at forbedre vilkårene for vore aktive, vore officials og vores sport som helhed.

3 Idégrundlag Hvad er DMU s eksistensberettigelse, - hvilket overordnet formål har DMU? DMU er organisation for motorcykel- og BMX-sporten i Danmark og skal som sådan fremme og udvikle sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer for kørere, ledere, instruktører, officials og klubber. Vision Et ønsket fremtidsbillede en fremtidig idealtilstand! DMU er Danmarks bedste udbyder af action sport på 2 hjul og fremstår som den synlige repræsentant herfor på landsplan. DMU er kendetegnet ved en fremadrettet, dynamisk og handlekraftig organisation. DMU koordinerer og udvikler sporten overalt i Danmark på en måde, der tilfører selve sporten, klubberne og unionen positive værdier. DMU søger indflydelse ved at være aktiv på både det sportslige område og i politiske og organisationsmæssige spørgsmål. Dette sker med henblik på såvel bredde som elitesport, nationalt i samspil med andre idrætsgrene og Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og internationalt i forhold til andre motorsportsnationer, Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) og Union Européenne de Motocyclisme (UEM). DMU deltager aktivt i relevante sammenhænge, hvor miljøspørgsmål er på dagsordenen såvel nationalt som internationalt. DMU samarbejder med de relevante myndigheder og organisationer om at udvikle og forbedre vilkårene for klubberne og deres anvendelse og nyanlæggelse af baner. DMU er en organisation, der rummer aktiviteter baseret på såvel forenings- som forretningstanker. DMU fremmer de menneskelige relationer ved at være en organisation, som giver børn, unge og voksne af begge køn mulighed for som kørere, instruktører, officials og ledere at få personlige oplevelser og udvikling i et fællesskab. DMU synliggør og markedsfører Danmarks Motor Union og unionens aktiviteter og produkter. DMU ses på de lokaliteter og i de fora, hvor der kan gøres en indsats for at fremme unionens interesser. Politikker Hvad skal vi have en holdning til? Politikken er nu indsat i starten af beskrivelsen område for område.

4 Elite DMU skal i nært samarbejde med blandt andre Team Danmark arbejde på til stadighed at udvikle kørernes internationale niveau. DMU skal til enhver tid sikre de økonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, der skal til, for at danske kørere kan deltage i VM, EM og andre internationale konkurrencer på højeste niveau. DMU skal stå inde for, at elitesport i DMU udøves på en fair og etisk korrekt måde. DMU/TD- baseret elitesatsning i alle 4 discipliner fra 2008 samt mindst 1 disciplin som topsatsning fra 2012 Baggrund: Det er et strategisk ønske, at alle 4 hoveddiscipliner i DMU enten indgår i eller kan udvikles til at indgå i en Elitesatsning baseret på et fortsat samarbejde med Team Danmark. DMU, vores organisation og vore klubber har potentiale til, at én eller flere af disciplinerne kan befinde sig på topsatsningsniveau. BMX, Motocross og Speedway ligger allerede i 2006 i en DMU/TD baseret elitesatsning på topsatsningsniveau. Satsningerne i Motocross og Speedway er deciderede TD Top satsninger, BMX en individuel satsning. Denne placering skal fastholdes og om muligt udbygges ved en målbevidst indsats i tæt samarbejde med Team Danmark. En plan for en mulig Road Racing tilbagevenden til en DMU/TD baseret satsning er lagt. Opfyldelse af et mål om, at dette kan ske fra 2008, anses for realistisk. Ekstern medfinansiering af DMUs Elitesatsning, min. 25 % af de samlede udgifter fra 2009 Baggrund: Videreudviklingen af Elitesatsningen og samspillet med Event & Marketing bør gøre det muligt at øge synligheden og dermed engagementet fra sponsorer m. m. Der blev i oktober 2005 igangsat et samarbejde med et professionelt firma, Sponsor People, i første omgang i forsøget på at skaffe eksterne midler til BMX men også som pilotprojekt for fortsatte tiltag. Projektet har imidlertid ikke kunnet skaffe eksterne midler til BMX. Den videre indsats på området bliver koblet sammen med DMUs Event & Marketing aktivitet. Minimum 15 top 5 placeringer (VM og EM) årligt fra 2009 BMX: Planerne for BMX i form af et udviklingsprojekt går kun frem til og med OL i Beijing Det er for tidligt på nuværende tidspunkt at nedfælde forventninger til resultater fra 2009 og fremad. Dog vover vi her at gå efter, at BMX står for 2 af de 15 top 5 placeringer. Motocross: MX 1 VM MX 3 VM EM 250cc EM Motocross of Nations VM Junior EM Ungdom - EM 85cc = 5 top 5 placeringer ud af disse 7 muligheder Speedway: SGP SWC EM Senior U-21 VM U 19 EM U 21 Hold = 5 top 5 placeringer ud af disse 6 muligheder Road Racing: 2 top 5 placeringer ud af mulighederne i VM SuperSport samt EM i 250 og 600cc. Handlingsplaner for disse mål er indeholdt i elitesatsningen for de enkelte grene. Ansat sportschef i DMU og fuldtidsansatte landstrænere i alle 4 grene fra 2010 Baggrund: Må betragtes som en ikke urealistisk mulighed og i tråd med ambitionerne på eliteområdet - som beskrevet ovenfor. Opfyldelsen af dette mål har sammenhæng med opfyldelsen af målet om at retablere Road Racing som en DMU/TD baseret elitesatsning og opfyldelsen af målet om en ekstern medfinansiering på minimum 25 %. Tidsrammen for målopfyldelse har derfor direkte sammenhæng med ovenstående.

5 Doping DMU er kompromisløs i arbejdet for en sport uden brug af forbudte stoffer eller metoder. Vi bakker op om og følger World Anti-Doping Code og DIFs og FIMs politikker, regelsæt og sanktionsmetoder på området. DMU vil nøje følge og præge udviklingen med henblik på, at motorcykelsport og BMX på nationalt og internationalt plan bliver/forbliver dopingfrie. DMU vil påvirke tilstødende organisationer, så DMU-kørere efter en dopingstraf ikke blot kan fortsætte aktiviteten i andet regi. Alle medlemmer af DMU skal kende til risikoen og det gældende strafferegister forbundet med brugen af ulovlige stoffer. Det konstaterede antal dopingtilfælde pr. år er 0 (nul) Baggrund: Der er i dag og skal også fremover være en nul-tolerance for doping i dansk motorcykel- og BMX-sport. Fastholde et højt informations- og opmærksomhedsniveau med hensyn til brug af ulovlige stoffer og sikring mod faldgruber. Kampen mod doping og information om farerne herved samt de straffe, man kan ifalde, hvis reglerne overtrædes, drives i disse år med meget stor styrke af både de internationale og de nationale idrætsorganisationer. I Danmark udføres de praktiske opgaver af sammenslutningen Anti Doping Danmark. DMU skal gøre alt fornødent for, at reglerne og konsekvenser af overtrædelse af disse regler er kendt af vore aktive og ledere. Herunder skal DMU sikre komplet ajourføring af vores reglement på området og fuld støtte til indsatsen, når de udførende organisationer - anmeldt eller uanmeldt - henvender sig for udførelse af dopingkontrol eller andre tiltag. Dopingbestemmelserne skal være obligatorisk stof ved officialskurser og baneprøver. Der skal via Motor Bladet, dmusport.dk og på anden hensigtsmæssig vis løbende ske information om de strenge regler, der gælder på området, og nye forhold, der kommer op, skal straks kommunikeres ud.

6 Event & Marketing DMU skal udvikle et Event Management koncept, således at store internationale stævner kan afvikles økonomisk bæredygtigt på dansk grund. DMU skal markedsføre unionen og dens aktiviteter i forhold til eksterne såvel som interne interessenter. Markedsføringsarbejdet skal koncentreres om definerede indsatsområder og være med til skabe synergi mellem eliteudvikling, udvalgte events, sportens aktivitetsområder og DMUs informationsplatforme - både med henblik på større synlighed, men også med henblik på større kommerciel gennemslagskraft. Der er etableret en professionel enhed for Event & Marketing i DMU med mindst én fuldtidsansat medarbejder og et positivt økonomisk afkast inden udgangen af 2007 Baggrund: Ambition og udviklingsplan for Event & Marketing i DMU tilsiger, at dette skulle være muligt. Det er hensigten at E&M enheden på sigt skal være økonomiske selvbærende i kraft af de aktiviteter, som iværksættes, og det kommercielle potentiale, der ligger heri. En forudsætning for dette er bl.a., at der skabes mulighed for at indsætte professionelle (lønnede) ressourcer i tilstrækkeligt omfang. Der afholdes mindst 3 større internationale arrangementer og 3 betydende danske mesterskaber på Event-niveau fra 2007 Baggrund: Grundlaget for at nå dette mål skulle være til stede - måske med en mindre tidsforskydning. DMU skal have en samlet plan for intern og ekstern markedsføring inden udgangen af 2007 Baggrund: Der er tale om en egentlig markedsføringsplan for DMU s arrangementer/aktiviteter og øvrige produkter DMU skal være til stede og repræsenteret ved alle større 2-hjulsarrangementer i Danmark fra 2006 Baggrund: Der er grøde og uudnyttede udviklingsmuligheder i motorcyklismen og interessen for 2-hjulet sport generelt. DMU kan medvirke aktivt til at øge interessen for vores kerneprodukt, sporten, i bredere kredse ved at være aktivt synlig på messer, udstillinger og ved relevante arrangementer og træf arrangeret af organisationer eller virksomheder også uden for den egentlige idrætsverden. DMUs ledelse har selv gennemført et Event & Marketing projekt, hvis resultat er gennemgået af konsulentfirmaet Rambøll Management, blandt andet med henblik på at påvise konceptets bæredygtighed. På basis heraf forventes E & M enheden materialiseret i løbet af Som en forløber hertil er i december 2005 nedsat en projektgruppe, der har ansvaret for at beskrive og om muligt igangsætte 2 pilotprojekter: Danish Open Championship i Speedway, til afvikling i 2006 og i 2007, samt MX 3 VM til afholdelse i Målet om repræsentation ved alle større 2-hjulsarrangementer vil blive viderebehandlet og operationaliseret af E & M enheden, når denne er etableret. Der skal tages stilling til, hvordan målet om etablering af en egentlig markedsføringsplan for DMU s arrangementer/aktiviteter og øvrige produkter omsættes til handling. Vil indgå i den nærmere detaljering af arbejdsopgaverne for E & M enheden.

7 Kommunikation DMU skal gøre relevant information om motorcykel- og BMX-sport tilgængelig for alle, og skal arbejde for en generelt forbedret viden om og forståelse af dansk motorcykel- og BMXsport i samfundet. DMU skal arbejde for, at unionens politikker og aktiviteter bliver synliggjort i den brede offentlighed, og at klubberne er bekendt med de mange tilbud, som er tilgængelige. DMU skal arbejde for, at informationsteknologien bliver til størst mulig gavn, både administrativt og kommunikationsmæssigt, for unionen, dens klubber og den enkelte. Informationsvirksomheden skal sikre formidling af opnåede resultater både internt og eksternt - og understøtte markedsføringen af stævner og andre aktiviteter i dansk motorcykelog BMX-sport. DMU skal have en styrket intern og ekstern kommunikation, hvor balancen i medieudnyttelse løbende tilpasses den behovsmæssige og teknologiske udvikling. DMU s Web site skal udvikles til et høj-interaktivt, brugervenligt medium med et opdateringsniveau i top inden udgangen af Et koncept for et nyt MotorBladet - mere magasinpræget, mindre dagsaktuelt, mere kommercielt bæredygtigt, skal være realiseret senest i DMU skal være synlig/optræde i de landsdækkende elektroniske og skrevne medier ugentligt fra Der udsendes fra og med 2006 minimum 100 generelle pressemeddelelser i løbet af sæsonen. Der skal fra 2007 jævnligt udsendes politik- og meningsdannende pressemeddelelser fra DMU. DMU skal i sæsonen have ugentlige pressekontakter. Aktiviteter under Event & Marketing supporteres særligt intensivt med pressemeddelelser/ eventuelt presse-events. dmusport.dk underlægges tre-årige handlingsplaner - godkendt af Hovedbestyrelsen. I planerne langtidsplanlægges og budgetteres indsatsområder for DMUs hjemmeside. Der nedsættes i 2006 en IT-styregruppe, med SD repræsentation - som løbende evaluerer og justerer på handlingsplanerne, samt er med til at opstille ønsker og budgetter til kommende perioder. For at fremme inputtet på DMUs hjemmeside skal DMUs ansatte samt udvalgte politikere instrueres i opdatering af relevante dele af dmusport.dk. Der etableres hen over herfor nødvendig kursusaktivitet - som detailplanlægges af kommunikationschefen. For at fremme målet om et mere magasinpræget MotorBladet, skal der inden 2008 etableres en fast - men mindre - skare af rutinerede skribenter, evt. fremmet ved hjælp af kursusaktivitet. Der skal fra 2006 etableres en fast PR styregruppe - som koordinerer og varetager presseindsats og kontakt gennem sæsonen. PR styregruppen består bl.a. af et HB-medlem og DMUs kommunikationschef. Der skal etableres af en gruppe af presseskribenter - hvormed der i starten af sæsonen indgås aftaler om fordelingen af pressemeddelelser over sæsonen. Gruppen skal være etableret senest i Der skal løbende evalueres på presse-indsatsens virkning (presseklip skrevne og webmedier).

8 Økonomi DMU skal føre en ansvarlig økonomisk politik, hvilket betyder, at unionen ikke må finansiere driften via låntagning unionen til stadighed har en positiv egenkapital samt en god likviditet - uden at konsolidering bliver et mål i sig selv. Budgetlægningen for DMU skal afspejle de vedtagne politikker med tilhørende mål og handlingsplaner. Eventuelle budgetreduktioner skal ske ved aktiv prioritering. Dokumentation af afholdte udgifter skal være gennemskuelig, og unionen skal synliggøre de ydelser og aktiviteter, hvortil midlerne anvendes. Der skal være tilknyttet en professionel revision og eksistere et effektivt attestationssystem for afholdte udgifter. I 2010 har koncernen DMU opbygget en kapital mindst svarende til 50 % af den årlige omsætning Baggrund: Omsætning pr. 2005/2006 er ca. 10 mio. kr. - egenkapital ca. 4,0 mio. kr. Der bør inden for en kortere periode være oparbejdet en kapital i koncernen DMU svarende til mindst 50 % af ét års omsætning. Ambitionsniveauet for kapitalopbygning er afpasset efter, at DMU allerede er velkonsolideret, men skal have øgede ressourcer til dels at kunne stå imod i vanskelige tider og dels at kunne igangsætte nye økonomisk krævende aktiviteter. Med den forsigtigt konsoliderende økonomiske politik, der er ført i DMU gennem en årrække, og som forventes videreført, ser dette mål ud til at kunne nås i løbet af få år. Det er hensigten at allokere ca. 50 % af den opsparede kapital til en egentlig risiko reserve, altså en reserve til at kunne stå imod med i svære tider. De øvrige 50 % af kapitalen skal være til rådighed for investeringer i fremtiden. I 2010 har Sportsdivisionerne hver især opbygget en kapital mindst svarende til 50 % af den årlige ordinære omsætning Baggrund: Der har hidtil været formuleret et kapitalkrav for de enkelte sportsdivisioner på minimum 10 % af den årlige ordinære omsætning. For sportsdivisionerne gælder imidlertid - som for koncernen DMU - at der bør opbygges et stærkere kapitalgrundlag, der dels kan fungere som rygstød i svære tider og dels kan indgå som økonomisk grundlag i forbindelse med udviklingstiltag af forskellig art. Ordinær omsætning omfatter ikke enkeltstående, kortvarige tiltag. For at nå dette mål skal der - i skiftende omfang for de enkelte divisioner - ske tilpasning af disses økonomiske planlægning og budgettering. De øgede kapitalkrav bør primært indfries via øgede indtægter og ikke via reduceret aktivitetsniveau. Det skal overvejes, hvordan sportsdivisionerne kan tilføres ekstra incitamenter til at øge indtægterne. Økonomistyringen i DMU skal fungere på ensartede præmisser for alle budgetområder Baggrund: Der er set behov for en mere ensartet håndtering og opfølgning på alle DMUs delbudgetter, idet administrationens støtte til økonomistyring og budgetopfølgning på Hovedkasse og Elitesatsning har været stærkere end til den tilsvarende støtte til Sportsdivisionerne. En ændring er allerede implementeret, således at DMUs administration nu på det økonomiske område servicerer Hovedkasse, Elitesatsning og Sportsdivisioner på samme niveau.

9 Organisation DMU skal til stadighed udvikle og fungere i en handlekraftig organisation: - hvor politikker og målsætninger bliver tilvejebragt og nået med størst mulig opbakning, solidaritet, synlighed, effekt og succes. - som tilgodeser fleksibilitet og smidighed. - som tilfredsstiller organisationens driftsmæssige og udviklingsmæssige behov og aktiviteter. - som tydeligt beskriver de politiske, administrative og faglige kompetenceniveauer. Der skal være et klart snit mellem den politiske og den administrative organisation i DMU. Baggrund: Den øgede aktivitet, kompleksitet og specialisering gør det nødvendigt at optimere anvendelsen af vore politiske ressourcer, så disse i størst mulig grad reserveres til at udstikke retningslinier, sikre sammenhænge og træffe beslutninger. Koordinatorbegrebet bibeholdes, men skal muligvis anvendes mere selektivt. Den administrative organisation skal have til opgave at yde støtte og backup til det politiske niveau og gøre dette med ensartet kvalitet og styrke. DMUs administrative organisation skal redefineres og styrkes, så alle væsentlige og politisk prioriterede fagområder er dækket med ansat personale Baggrund: Der skal være klare relationer og tæt samspil mellem de politiske og administrative niveauer. Den administrative support skal have et omfang, der er afpasset de politiske prioriteringer og den organisering, der er valgt på de respektive områder. Fungerer i dag (primo 2006) eksempelvis på områderne økonomi, kommunikation og miljø, ligesom der er en sportssekretær til rådighed til at støtte Sportsdivisionerne administrativt. De formulerede mål er stærkt forbundne og handlingsplan formuleres samlet: En ressourcestærk administration kræver en stærk politisk ledelse, for at et klart snit kan fastholdes. Er den politiske ledelse ikke stærk nok, er der risiko for, at administrationen tager over. Den politiske ledelse i DMU er først og fremmest defineret som de repræsentantskabsvalgte medlemmer af HB. Hertil kommer de ligeledes repræsentantskabsvalgte medlemmer af SDbestyrelserne. Den politiske ledelse skal som prioritet 1 beskæftige sig med politikker, strategi og planlægning samt træffe de nødvendige overordnede beslutninger. For at forebygge, at den politiske ledelse i stedet kaster sig over driften, skal de politisk og strategisk vigtige områder være dækket af administrativ kraft, der kan støtte op og producere og tillige er tildelt veldefineret kompetence til at prioritere og beslutte inden for aftalte ansvarsområder. Dette skal søges realiseret så hurtigt, som økonomien tillader det, på de områder, hvor det endnu - slet ikke eller kun delvis - er tilfældet ( eks. Uddannelse og Bredde, Elite og det kommende Event & Marketing) Der skal foreligge og løbende ajourføres funktionsbeskrivelser og handlingsplaner for de politiske og administrative organer i DMU, der klart afspejler det principielle klare snit, men som også giver mulighed for tilpasninger, når behov opstår. Endvidere skal vision, strategier og mål for unionen opdateres med jævne mellemrum på initiativ af HB. Herved sikres, at såvel medlemsklubberne, vore politikere som administrationen har det samme klare billede af, hvor vi er på vej hen. Der skal sikres gode beslutningsgrundlag og åbnes mulighed for inddragelse af eksterne ressourcer på konsulentbasis til løsning af nærmere definerede opgaver.

10 Administration DMU skal have en centralt placeret administrativ enhed, der kan sikre, at unionens mange aktører og samarbejdspartnere i det daglige betjenes professionelt og med et højt serviceniveau, som til stadighed afpasses i forhold til de lagte prioriteringer. Administrationen skal varetage følgende arbejdsområder: Organisatorisk og politisk relaterede opgaver (nationalt og internationalt) / aktivitetsrelaterede opgaver (bredde, elite, uddannelse, miljø mv.) / administrativ service til Hovedbestyrelse, Sportsdivisionerer, klubber, nedsatte udvalg mm. / kommunikation og information / økonomirelaterede opgaver. DMUs administrative personale skal have de bedst mulige arbejdsbetingelser, og der skal eksistere en personalepolitik med klare retningslinier for ansvar, pligter og rettigheder. DMU skal være en organisation, som de ansatte føler glæde ved at være tilknyttet. Tydeliggjort og styrket ledelsesansvar på centrale områder i DMU s administration Baggrund: Det er et krav til administrationen, at den ledelsesmæssigt og fagligt er i stand til at yde støtte og præstere opgaveløsninger på de områder, der er defineret som centrale af den politiske ledelse. Herunder også at fokusere på eksternt vendte områder, som i et vist omfang repræsenterer indtægtsdækket virksomhed. Det er den politiske ledelse, der ud fra unionens politikker og prioriterede indsatsområder og under hensyn til den økonomiske formåen træffer de overordnede beslutninger om, hvilke kompetencer og fagområder der skal være dækket af administrativt personale. Det er den administrative chefs opgave og ansvar at dække de prioriterede opgaver ind med personaleressourcer inden for den personbestykning, der er til rådighed, og at sikre optimal udnyttelse af disse ressourcer. Det er et samordnet ansvar for den politiske og den administrative ledelse fortsat at udvikle DMUs administration og samtidig afsøge nye muligheder og vinkler for udførelse af de administrative opgaver og støttefunktioner. Vigtige områder, der p.t. ikke er dækket ind af specifikt dedikeret administrativt personale, skal søges dækket så hurtigt, som dette bliver økonomisk muligt. Administrativ effektivisering svarende til, at opgaverne løses med relativt færre ressourcer år for år Baggrund: Der skal ske en løbende administrativ effektivisering, som med fastholdt kvalitetsniveau afspejler, at vi på dette område får stigende value for money. De teknologiske, systemmæssige og forretningsgangsorienterede muligheder skal udnyttes for at opnå dette. Er et af virkemidlerne til at få tilstrækkelige ressourcer til at kunne styrke os administrativt på de områder, hvor der endnu er mangler. Der er i det seneste år igangsat en række effektiviseringer inden for de administrativt tunge områder Licensudstedelse og løbsadministration. Udviklingsplanen Ny DMU Profil indeholder ligeledes en række områder, der i løbet af 2006 og 2007 giver arbejdsmæssige effektiviseringer og rationaliseringer. Samarbejdet på sekretariatsniveau mellem DMU og DASU vil i løbet af 2006 og 2007 give en yderligere effektivisering og mere rationel udnyttelse af de menneskelige ressourcer. Effektiviseringen vil forbedre muligheden for at dække nye områder ind administrativt. Forstærket administrativt samarbejde mellem DMU og DASU Baggrund: DMU og DASU har indledt et lokalemæssigt samarbejde i efteråret Dette skal videreudvikles mod et tættere samarbejde også på forskellige administrative og tværfaglige områder. Der etableres et struktureret samarbejde mellem de to administrative chefer for udvikling og implementering af samarbejdet på de udvalgte funktionsområder,

11 Miljøorganisationen (MO) DMU skal sætte fokus på miljøspørgsmål for at sikre, at vores sport udøves og udvikles med optimalt hensyn til omgivelserne. DMU vil søge maksimal indflydelse hos de myndigheder, institutioner, organisationer og virksomheder - såvel nationalt som internationalt - der er relevante for DMUs miljømæssige positionering, og derigennem virke for de bedst opnåelige forhold og muligheder for udøvelsen af vores sport. DMU ønsker at sikre klubbernes og udøvernes forståelse for miljøproblematikken og skal med basis heri give proaktiv støtte i alle tilfælde, hvor benyttelse af motorsportsbaner er truet på uretmæssigt grundlag. Den nye vejledning (2005) udnyttes i de klubber hvor der er et behov for øget træning. Fra 2006 skal DMU have en masterklub for egenkontrol i hver disciplin. DMU skal tilskynde at kommunale myndigheder får gennemført ensartet miljøpolitik senest 2010 Alle klubber har en miljøansvarlig i 2009, og der er opnået en bred forståelse for vigtigheden af et godt miljøarbejde. Frem til 2010 ønsker DMU at støtte aktivt op om etablering af nye baner og større udvidelser af eksisterende baner nye baner skal være etableret senest Væsentlig mere køretid opnået senest i år 2014 sammenlignet med MiljøOrganisationen (MO) bringes til at fungere optimalt (Eksterne relationer, Tekniske løsninger, Støjmåling, Rammebearbejdning samt Presseaktivitet og Intern Kommunikation). Etablering af et velfungerende miljønetværk hos de regionale myndigheder senest Der afholdes min. et årligt grenspecifikt miljøseminar (motocross/speedway/road racing), DMU`s miljøkonsulent besøger klubber, gennemgår miljøgodkendelser, identificerer problemområder og hjælper klubledelsen med at finde medlemmer til støjmålinger. DMU s miljøkonsulent hjælper klubber, der ønsker at igangsætte aktiviteter. DMU arrangerer en workshop ultimo 2006, hvor nye kommuner, statslige miljøcentre og Danmarks Naturfredningsforening inviteres. En liste over nye baner, som ønskes etableret senest 2010 skal udarbejdes. Tre rapporter udarbejdes - og benyttes ved dialog med Miljøstyrelsen i A) Dokumentation og evaluering af, om Vejledningens forord om, at der er politisk vilje til at finde løsninger - efterleves. Dokumentationen færdiggøres i B) Udarbejdelse af forprojekt til en egentlig geneundersøgelse - om befolkningens reaktioner på støjbelastning fra motorsportsbaner. (2006) C) En rapport om sportens samfundsnytte, interessen for sporten, behov for banekapacitet/køretid, sammenligning af regulering i forhold til andre former for ekstern støj DMUs medlem af FIMs miljøkommission skal gøde jorden for de internationale mål En DMU-repræsentant udpeges som medlem af og skal arbejde for de internationale mål i UEM s miljøkommission. Der oprettes en international dot.com hjemmeside med registreringsdatabase over europæiske miljøpressede klubber.

12 Uddannelses & Bredde (UbU) Uddannelse Uddannelse er et vigtigt element i DMUs indsats for fastholdelse, rekruttering og udvikling, både inden for sporten samlet set og af dens enkelte aktører. Kørerne i DMU skal have mulighed for at udvikle sig på alle niveauer under hensyn til deres talent, økonomi og andre forhold. Til dette kræves foruden dygtige kørere også kvalificerede arrangører, officials og trænere. Alle aktører skal udvikles til at varetage deres primære funktioner optimalt i en social sammenhæng og med udgangspunkt i sportens grundholdninger og DMU's overordnede visioner og mål. De skal desuden have mulighed for at få personlig udvikling og øget motivation. DMU skal derfor ved tilbud om relevant uddannelse til stadighed give mulighed for, at ledere, instruktører og officials kan kvalificere sig til at varetage deres funktioner såvel fagligt og personligt som ledelsesmæssigt. Uddannelsespolitikken skal til enhver tid tage udgangspunkt i unionens øvrige politikker og prioriteringer. DMU kursusudbud skal afspejle efterspørgslen fra klubberne og udvikles i samspil med disse. Organisationen på Uddannelses- og Breddeområdet skal optimeres De 4 Arbejdsgrupper (Uddannelse, Rekruttering, Fastholdelse samt Klubudvikling) skal bemandes fuldt ud med personer med interesse inden for det pågældende område. Dette skal ske enten ved en udpegning eller ved en annoncering i Motor Bladet og på DMUs hjemmeside. Kurser i projektledelse og projektgennemførelse skal tilbydes medlemmerne af arbejdsgrupperne. Dette sker i samarbejde med DIF. UbU skal årligt tilbyde officials, klubledere, trænere og aktive kompetencegivende uddannelse UbU skal årligt tilrettelægge uddannelsesforløb på de områder, hvor der er behov for uddannelse. En årlig uddannelsesplan skal udarbejdes i tæt samarbejde med de 4 Sportsdivisioner. De områder, UbU fast skal beskæftige sig med, er: D & S licensuddannelse (i lige år); T-licensuddannelser (løbende efter behov); Psykologikurser for D & S licensindehavere samt kørerlicensindehavere; Klubtræneruddannelsen; Førstehjælpskurser. Desuden skal UbU opfange signaler om ønsker om andre typer uddannelser og inkludere disse i UbUs Uddannelseskalender.

13 Uddannelses & Bredde (UbU) Bredde Vore sportsgrene skal være interessante for flere og for en bredere del af befolkningen. De skal være tilgængelige for alle, der kan glædes ved fart, teknik, konkurrence, fysisk udfoldelse og godt kammeratskab. Grundlaget for breddeaktiviteter er det daglige arbejde i klubberne. Politikken på breddeområdet bygger derfor i væsentlig grad på politikken for klubudvikling. DMU skal, blandt andet i samarbejde med DIF, løbende udvikle sine tilbud om breddeaktiviteter. Bestræbelserne skal intensiveres for at øge samarbejdet på breddeområdet på tværs af landegrænserne. Større satsning på bredden er valgt som et overordnet mål Baggrund: Der er brug for en udvikling, som i højere grad gør DMU til et brand for bredden. Det skal gøres og fremstå mere attraktivt at være en del af DMU-familien. For at opnå dette skal der skal der ske en tydeliggørelse af værdierne og tilrettelægges en målrettet markedsføring af DMUs klubber og produkter. Dette skal ske i samarbejde med E & M enheden. Samarbejde med kommuner/skolefritidsordninger Baggrund: Tættere samarbejde til og med disse institutioner, da de unge mennesker her er potentielle DMU medlemmer Vi skal med klubbernes hjælp kunne give ovenstående institutioner tilbud om at henlægge en del af deres udendørsaktiviteter til DMUs klubber. Der skal udpeges geografiske indsatsområder. I samråd med SD erne udvælges 4 klubber pr. sportsgren fordelt på hele landet, der skal bruges som testgruppe. Klubberne skal informeres om, at det vil være nødvendigt med en eller flere af klubbens egne folk til stede hver gang en institution afholder aktiviteter der er tilknyttet DMU. Regionale klubturneringer Baggrund: Videreudvikling og markedsføring af klubmesterskabskonceptet. Dette tiltag skal udføres i samarbejde med SD erne. Det vil derfor være nødvendigt, at SD erne hver udpeger en person til at varetage dette område. Herefter skal der rettes henvendelse til klubberne, der bedes oplyse på hvilke datoer de afholder klubmesterskaber. For at dette kan føres ud i livet vil det være nødvendigt med en sammenskrivning af en klubmesterskabskalender der rundsendes til klubberne. Videreudvikling af DMU-dagen UbU skal på basis af en sammenskrivning og analyse af hidtidige erfaringer med DMU-dagen gennemføre en videreudvikling af konceptet.

14 Uddannelses & Bredde (UbU) Klubudvikling Klubberne er det bærende element i arbejdet med rekruttering, fastholdelse og udvikling. DMU skal derfor støtte, vejlede og stimulere klubberne i det organisatoriske og sportslige arbejde og øge disses muligheder for at udgøre en effektiv ramme om aktiviteterne, bl.a. ved tilbud om dygtiggørelse af klubbestyrelsen og ved at stille viden og bistand til rådighed for klubberne vedrørende organisering, behovsanalyser, støttemuligheder og udvikling af aktivitetstilbud. DMU skal, blandt andet i samarbejde med DIF, varetage klubbernes interesser over for offentlige myndigheder og bistå klubberne i arbejdet med at uddanne ledere, instruktører og officials på alle niveauer. DMU skal være udfarende i forhold til klubber, som har problemer med banetid. DMU skal være offensiv og støtte initiativer, der satser på oprettelse af nye baner, klubber, eller stævneaktiviteter. Flere fælles arrangementer i klubben Klubberne skal inspireres til at afholde klubaftener med eksterne oplægsholdere (kørere, trænere, kendte fra andre idrætsgrene). Forstærket klubudvikling Baggrund: Målrettet udvikling gør klubben endnu bedre DIF kurset Er din klub i form er en nyudvikling igangsat i 2005 og er et redskab for klubber, der ønsker at arbejde målrettet med at udvikle klubben i en ønskelig retning. Grundlaget er en baseret spørgeskema-undersøgelse, som afdækker klubbens aktuelle dagsform på fem hovedområder: aktiviteter, målgrupper, kultur, organisation og ledelse. Formen vurderes på et 6-9 timers internt seminar i klubben. Nye mål omsættes til konkrete handlingsplaner, og 1-1½ år efter vurderes formen på ny. Fungerende klubtrænere i alle klubber UbU og Sportsdivisioner skal prioritere og markedsføre DMUs klubtræneruddannelser i øget omfang og herigennem skabe optimale træningsmiljøer i klubberne. Den eksisterende klubtræneruddannelse overbygges iht. konceptet fra DIFs klubtræneruddannelse. Overbygningen igangsættes 2006/07. Uddannelse af 10 klubinspiratorer Baggrund: Et korps bestående af frivillige klubvejledere opbygget efter DIFs koncept Der identificeres en lille gruppe benævnt klubudviklingskonsulenter, som primært via klubbesøg skal beskæftige sig med og synliggøre, om klubbernes struktur er hensigtsmæssig i forhold til idegrundlag og målsætning, samt hvilke uddannelsestilbud, der kan medvirke til at vedligeholde og udvikle klubben, dens medlemsskare og dens aktiviteter. Klubudviklingskonsulentens ydelse vil i mange tilfælde være hjælp-til-selvhjælp. Et konkret oplæg til igangsættelse af dette tiltag udarbejdes i løbet af 2006.

15 Sportsdivisionerne generelt Sportsdivisionerne skal ledes af homogent sammensatte og effektivt fungerende divisionsbestyrelser, der ikke udsættes for for hyppige ændringer i sammensætningen Baggrund: SD-bestyrelserne, hvis medlemmer er politisk valgte, fungerer også i høj grad som en slags direktioner for deres respektive divisioner. D. v. s., at der til bestyrelserne stilles samme krav om overblik, ansvarsfølelse, beslutningskraft, indbyrdes solidaritet og kontinuitet, som gælder for ledelsen af et firma eller anden virksomhed. Hertil kommer behovet for politisk rutine og fingerspidsfornemmelse Ved intern uddannelse og markedsføring skal det gøres mere attraktivt og anset at være placeret i en politisk ledelsesfunktion i DMU. Vedtægtsmæssige ændringer kan indgå i overvejelserne. Et sportsligt aktivitetsfelt i divisionerne, der afspejler balancen mellem ønsket om at få flest mulige relevante - også nye - discipliner med og de praktiske muligheder for at have kapacitet til at udvikle og drive aktiviteterne på tilfredsstillende vis Baggrund: Der tilkommer løbende nye varianter af de kendte motorcykelsports- og BMX- discipliner. Dem skal DMU være åbne for at tage ind under paraplyen. Dog skal sportsdivisionerne samtidig være bevidste om, at det kan være nødvendigt at foretage fravalg, fordi der ikke er ressourcer til at udvikle og supporte et ubegrænset antal forskellige discipliner med den nødvendige seriøsitet, opbakning og energi. Hver sportsdivision har - med respekt for til rådighed værende ressourcer - ansvaret for at vurdere og i givet fald inddrage og udvikle nye forretningsområder. I 2009 skal der være mindst X (fastsættes individuelt) kørerlicenser i alt i sportsdivisionen Baggrund: DMU ønsker at ekspandere motorcykel- og BMX-sporten i Danmark - og mulighederne er til stede. Målet fastsættes med respekt for, at vore sportsgrene nok aldrig kan forventes at blive udbredt som decideret folkesport. Dertil er omkostningerne for høje. Hver sportsdivision skal udvikle planer, der fører frem mod specificeret mål. I 2009 skal der være mindst Y (fastsættes individuelt) klubber inden for sportsdivisionens ansvarsområde med velfungerende baner med fuldt aktivitetsniveau og god likviditet Baggrund: Der er brug for flere, stærkere klubber, der har kompetente ledelser, god økonomi og gode baneanlæg, og som således er attraktive for kørere, medlemmer, officials og eventuelle kommercielle partnere. Hver sportsdivision skal udvikle planer, der fører frem mod specificeret mål. Dette skal ske i tæt samarbejde med UbU. I 2009 bør sportsdivisionerne hver især have opbygget en kapital mindst svarende til 50 % af den årlige omsætning Baggrund: Økonomisk robusthed er en forudsætning for handlefrihed og for at kunne udnytte de muligheder, der opstår for at kunne involvere sig i (nye) tiltag, som eventuelt indebærer, at der skal investeres eller løbes økonomiske risici. Der skal - i skiftende omfang for de enkelte divisioner - ske tilpasning af disses økonomiske planlægning og budgettering. De øgede kapitalkrav bør primært indfries via øgede indtægter og ikke via reduceret aktivitetsniveau. Det skal overvejes, hvordan sportsdivisionerne kan tilføres ekstra incitamenter til at øge indtægterne.

16 BMX Klubbesøg af DMU-repræsentant én gang årligt I samarbejde med klubberne vil SD BMX afdække behovet og omfanget på området. Et sådant tiltag trækker på både de menneskelige og de økonomiske ressourcer, hvorfor cost benefit skal nøje overvejes. Midler hertil skal i givet fald budgetteres i BMXs årsbudget. 25 % flere officials til sæsonen 2005 Antallet af officials var i personer, hvilket var en fremgang på ca. 20 % i forhold til året før. I løbet af 2005 er antallet af officials forøget til 299, hvilket svarer til en forøgelse på 28 %. Dette kortsigtede mål er således opfyldt. Der skal opstilles et mere langsigtet mål for at få et tilstrækkeligt antal dommere og stævneledere til at dække behovet. Gennem de sidste par år har SD gennemført en kategorisering af BMX banerne. Næste skridt bliver en kategorisering af klubberne, hvor antallet at officials også er en parameter. Klubberne tager disse kategoriseringer positivt op og vil gerne medvirke aktivt til at forbedre sig på de områder, hvor der er mangler. Mindst BMX-medlemmer i år 2008 Baggrund: For fortsat at kunne opretholde aktivitetstilskud for BMX som en del af de midler, DMU modtager fra DIF, skal det samlede antal medlemmer i BMX klubberne være minimum Fakta: Antal medlemmer ultimo 2003: 842 ultimo 2004: 871 ultimo 2005: BMX er således medlemsmæssigt meget godt med. Målet på mindst medlemmer er således nået allerede ved udgangen af Opgaven for Sportsdivisionsbestyrelse og klubber er herefter at fastholde antallet og yderligere udbygge samme. Dette gøres på forskellig vis, bl.a. via informationsaktiviteter. Samtidig er der i samarbejde med UbU igangsat tiltag omkring fastholdelse og rekruttering. Mindst 600 kørerlicenser i 2005, samt en årlig forøgelse med 15 % frem til 2008 Baggrund: Dette betyder mindst 600 kørerlicenser i 2005, 690 i 2006, 780 i 2007 og 870 i Fakta: Antal kørerlicenser ultimo 2003: 563 ultimo 2004: 652 ultimo 2005: 704 Den plan for fastholdelse og rekruttering, der er igangsat, ser ud til at have den ønskede effekt.

17 Motocross Klubbesøg af DMU-repræsentant én gang årligt SD Motocross planlægger at gennemføre 2 klubbesøg pr. SD medlem inden for en given periode. Klubbesøg gennemføres iht. en af SDB Motocross udarbejdet besøgsliste. Samtidig vil SD-bestyrelsen udvælge 15 klubber, som skal besøges og geares til at arbejde med at synliggøre sporten. Dette vil ske over vinteren 2006/2007. Antal kørerlicenser øges med 15 % frem til 2008 Baggrund: SD Motocross har en forventning om, at denne udvikling vil komme, idet vi kan spore en meget stor tilgang i især SuperMoto og Quad. Der udarbejdes PR- materiale til klubberne. Materialet leveres med blanke felter, således at den enkelte klub kan indsætte de relevante lokale oplysninger. Materialet skal anvendes ved f.eks. lokale pressemøder og annoncer. Materialet forventes klart i Endvidere vil SD Motocross gøre tiltag for at være mere synlige i forbindelse med messer og udstillinger. Her tænkes på Sport og fritid på hjul eller lign., samt i forbindelse med DMU dagen. 25 % flere officials til sæsonen 2006 SD motocross har besluttet at alle microforældre vil få tilbudt en G-licens uddannelse. SD vil i løbet af vinteren 2005/2006 udarbejde et oplæg til identisk tiltag rettet mod andre voksengrupper. Opgaverne udføres i tæt samarbejde med UbU. Højere uddannelsesniveau for officialsuddannelsen I samarbejde med UBU og DIF vil SD tage initiativ til at udarbejde materiale, som er målrettet mod lederrekruttering/forældresamarbejde. Materialet skal beskrive hvilke opgaver forældre kan involveres i, fx flagpost, hjælp i tutten, banevedligeholdelse, anlægget i øvrigt, skrive og fotografere til klubblad. Initiativet igangsættes umiddelbart og forventes afsluttet 1. marts 2007 Forstærket klub- og baneudvikling Baggrund: Klubberne skal motiveres til at forbedre deres baner samt faciliteter i øvrigt, såsom klubhus, toilet- og badefaciliteter, publikumsområder m.m. I samarbejde med klubberne skal den nuværende evaluering af anlæggene udvikles ved at udarbejde et kontrolskema med mulighed for karaktergivning for de enkelte punkter, - eksempelvis toilet, bane, omgivelser mv. Evalueringen følges op af en rådgivning fra SD. Motivationen for klubberne skal være en belønning f.eks. tildeling af attraktive arrangementer. Tiltaget er igangsat og udføres i en løbende proces. Forstærket talentudvikling Baggrund: Synliggøre de eksisterende Kraftcentre samt oprette nye, sådan at vi er landsdækkende også i Mini- og Micro klasserne. Der findes i dag 3 maxi Kraftcentre, Randers, Sønderborg og Hedeland. Herudover er der startet et mini-micro Kraftcenter op i Vestdanmark (Aalborg). Det er ønsket, at et tilsvarende center kan starte i øst den 1. maj 2006 (Næstved) SD/Landstræner har planer om oprettelse af et SUPER kraftcenter i trekantsområdet år Betalende publikum hæves med 50 % Baggrund: Sammen med DM-A foreningen og E&M enheden få moderniseret løb med offentlig adgang. Opgaven er at udvikle de ikke direkte MX relaterede aktiviteter, der fungerer som supplerende tiltag under løb. SD opretter en arbejdsgruppe som i første omgang udarbejder et idékatalog. Iværksættes i tæt samarbejde med E & M enheden, når denne er oprettet. SD kortlægger endvidere eksisterende baner med henblik på at ændre banelængden til max m for at få flere omgange og derved få flere forbikørsler ved publikumsområdet. Tiltaget er igangsat som en del af bane/klubevaluering. SD tager initiativ til udarbejdelse af et koncept, der beskriver hvorledes der i samarbejde med arrangørklubber kan afholdes et træf i forbindelse med stævnet. Yderligere kontakter SD landsdækkende TV for eventuel aftale om nyhedsreportage og dækning af DM-A serien 2006.

18 Road Racing Gennemføre en bedre strukturering af arbejdsfordelingen i SD Sportsdivisionsbestyrelsens medlemmer skal blive bedre til at fordele de forskellige opgaver imellem sig, således at opgaverne løses ressourcemæssigt bedst muligt. Dette er en proces, der skal gennemføres efter hvert nyvalg og/eller efter eventuelle udskiftninger i bestyrelsen. Det er formandens opgave at sørge for, at der forefindes en komplet, opdateret oversigt over Sportsdivisionens opgaver samt eventuel tidsplan for løsning af samme. Gennemføre Road Racing Udviklingsprojekt Udviklingsprojektet er færdigskrevet og skal nu omsættes til reel handling. Der skal påsættes ressourcepersoner og disse skal igangsætte de forskellige delområder i samarbejde med klubber og andre. RR Udviklingsprojektet skal være et fast punkt på SDBs mødedagsorden. Opfølgning, evaluering, eventuelle tilretninger samt igangsættelse af nye handlinger sker i forbindelse med SDB møder. Gennemføre MC 600 Challenge Cup 2005 Baggrund: Etablere samarbejde med DTC organisationen om fortsat at afvikle en løbsserie over 7 afd. for superstock 600 elitekørere ved DTC løb med offentlig adgang. Dette mål er realiseret. Man har i samarbejde med DCT organisationen udviklet den ønskede løbsserie, så denne nu er et fast element i RR kalenderen. Samarbejdet med Den Blå Avis har givet løbsserien endnu et kvalitetsløft. Gennemføre en klasseændring for DM og DMU cup klasser i Danmark Baggrund: Klasseændringerne skal bevirke en bedre afvikling af DM er, og en lettere adgang til sporten for nye kørere. SDB Road Racing arbejder til stadighed med at udvikle og tilpasse DM klasserne, således at DM afdelinger afvikles mest hensigtsmæssigt i forhold til deltagerantal. Samtidig tilpasses konceptet og mulighederne for nye kørere løbende, hvorved opstarten for disse lettes mest muligt, dog uden at slække på sikkerhed og andre grundregler. Etablere bedre træningsvilkår Baggrund: Arbejde for flere og bedre træningsmuligheder for både etablerede og nytilkomne kørere. SDB Road Racing, førende klubber og DMUs Miljøorganisation afsøger og bearbejder løbende mulighederne for at skabe bedre træningsvilkår for danske Road Racing kørere. Dette omhandler både at skaffe mere tid på eksisterende baner som at undersøge muligheder for træning på faciliteter, der i dag ikke har Road Racing aktiviteter. Der er tæt sammenhæng mellem realisering af dette mål og RR Udviklingsprojektet. Det er hensigten at finde mindst 1 ny træningsfacilitet årligt. Et bedre samarbejde mellem klubber Via ERFA- og dialogmøder skal Sportsdivision RR tage initiativ til, at samtaleniveau og samarbejde RR klubberne imellem bliver bedre. SDB skal i større udstrækning drage klubberne ind i kalenderarbejdet, ændringer i klasseinddelinger, oprettelse af nye klasser etc. Der skal afholdes mindst 2 årlige dialogmøder. Sportsdivisionen skal tillige besvare henvendelser fra klubber og andre med langt højere hastighed end hidtil. Der skal kvitteres for modtagelsen af en given henvendelse inden 3 dage efter modtagelsen, og henvendelsen skal besvares inden for 14 dage fra modtagelsen. Fastholde den positive udvikling i SDs økonomi Baggrund: Road Racings økonomi skal leve op til de mål, der er beskrevet i DMUs, bl.a. at en Sportsdivisions egenkapital minimum skal udgøre 50 % af omsætningen. Gennem fornuftig budgetlægning samt opfølgning på samme skal SDB RR sørge for, at man ikke afviger i større grad fra lagte og godkendte budgetter. Samtidig skal man afsøge muligheder for at tilføre Sportsdivisionen eksterne midler i større grad.

19 Speedway Gennemførelse af klubbesøg i alle klubber Baggrund: Klubbesøg har til formål at skabe dialog og øge forståelsen for, hvorfor/hvordan diverse beslutninger bliver taget i SD og hvordan disse bliver forstået i klubberne. Klubbesøg er igangsat med oprettelsen af et udrykningshold. Udrykningsholdets opgaver består i at hjælpe klubber, der er i akut nød på klub/klubleder og bestyrelsesplan. Skal udbygges med en systematisk besøgsplan. Intentionen er at nå bredt ud. Systematiske klubbesøg er igangsat i 2005, og der har været afholdt møde med de første par klubber. Inden år 2010 skal alle klubber være besøgt. Forøgelse af antal kørerlicenser: Baggrund: Det er et opnåeligt mål, at antallet af kørerlicenser øges med 15 % inden Der er i denne forbindelse igangsat nye tiltag fra SDs side, nemlig Klubtræner-/talentudvikling Ny 250cc klasse Det skal være nemmere at komme i gang med at køre Forøgelse af antal officialslicenser Baggrund: Det har været defineret som mål at have 25 % flere officials ved sæsonstart 2008 Selv om målet nås, er der stadig mangel på officials i vore klubber ved hjemmematcher, da mange speedway officials har børn, der er ude at køre på andre baner. Dette giver problemer i klubberne. SD Speedway og klubberne er derfor nødt til at arbejde målrettet mod at få flere officialslicenser, således antallet svarer til behovet. Prioritering af Micro speedway Baggrund: En bedre organisering og prioritering af micro speedway skal gennemføres. Microstævner vil fremover blive kørt på lige fod med andre speedwaystævner. Turneringen lægges ind under TA, der styrer denne på tilsvarende måde som øvrige turneringer. Micro er repræsenteret med et medlem af TA. Formaliseret træner- og talentudvikling Baggrund: Det er et problem for bredden i sporten, at kørerne er koncentreret i alt for få klubber. På længere sigt kan det blive svært at etablere en attraktiv holdturnering og dermed en "kravlegård" for kommende elitekørere, hvis den nuværende tendens til samling af kørerne i få klubber fortsætter. For mange kørere, - også dem udenfor den absolutte elite - tilsidesætter det sportslige og forlader deres moderklubber og skifter til en anden klub, hvor muligheden for indtjening er større. Problemet er, at antallet af aktive trænere og klubber, hvor der finder et målrettet talentarbejde sted, er for lavt, og derfor ønsker SD at igangsætte aktiviteter i flere klubber, hvor trænerkvalifikationer og talentpleje og -udvikling prioriteres. SD Speedway ønsker derfor at udvikle tilbud om formaliserede kompetencer og netværkstilbud for både nye og aktive trænere, der har gennemgået klubtræneruddannelsen. Der skal i årene fremover skabes optimale betingelser - velfungerende klubber, kompetente trænere, udviklende trænings- og konkurrenceaktiviteter, der optimerer kørerne både menneskeligt og ikke mindst sportsligt i et velfungerende talentarbejde. Målgruppen er både de unge talentfulde men også de mere etablerede kørere. Kvalitet i klub- og trænerarbejdet i mange flere klubber skal sikre, at kørerne fastholdes i klubberne, frem for at stoppe som aktive i sporten eller alternativt skifte til en anden klub. Det er således hensigten, at en langt større del af kørerne fastholdes i deres nuværende klubber. Det lokale træningsmiljø skal styrkes, og det vil blive tilstræbt, at der i alle speedwayklubber skal være mindst én velfungerende, uddannet klubtræner inden Beskrivelse af det samlede udviklingsprojekt kan fås ved henvendelse til SD Speedway.

Vision og Strategi frem mod 2014

Vision og Strategi frem mod 2014 2. juli 2004 Vision og Strategi frem mod 2014 Ved Danmarks Motor Unions klublederseminar med titlen "Vision og Strategi frem mod 2014" - afholdt den 6. marts 2004 på Scandic Bygholm Park Hotel i Horsens

Læs mere

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger.

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger. DMU Vision 2020 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision Indledning

Danmarks Motor Union Vision Indledning Danmarks Motor Union Vision 2021 Indledning Godkendt 4. marts 2017 DMU SUMO Analyse August 2016 02 DMU Mission og Vision Struktur DMU s Mission Repræsentantskabet DMU s Værdier DMU s Vision Repræsentantskabet

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision 2020. Godkendt 1. Marts 2014

Danmarks Motor Union Vision 2020. Godkendt 1. Marts 2014 Danmarks Motor Union Vision 2020 Godkendt 1. Marts 2014 1. Marts 2014 1 DMU s MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel og BMX

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER. 20. februar 2010

DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER. 20. februar 2010 DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER 20. februar 2010 1 DMU s ØKONOMI OG REGNSKABSPRINCIPPER DMU skal føre en ansvarlig økonomisk politik Driften må ikke finansieres via låntagning Budgetlægningen skal

Læs mere

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent 16.01.08 Fra leg til landshold 1 Det er projektets formål at styrke klubudviklingen, så klubberne fremover er endnu bedre til at imødekomme spillernes ønsker og behov

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013

Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013 Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013 Vision Atletik i Danmark konkurrencesport og sund motion i ét samlet forbund Det betyder: Dansk Atletik Forbund er bredt anerkendt for at være

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark ELITEUDVALGETS VISION OG HANDLINGSPLAN 2015 GENERELT År 2015 skal Dansk Automobil Sports Union (DASU) bestræbe sig på at have aktive i den absolutte verdenselite indenfor alle bilsportens områder et effektivt

Læs mere

VELKOMMEN. til. DMU s Klublederseminar 2012. 2. og 3. november 2012, Horsens

VELKOMMEN. til. DMU s Klublederseminar 2012. 2. og 3. november 2012, Horsens VELKOMMEN til DMU s Klublederseminar 2012 2. og 3. november 2012, Horsens 1 DMU Klublederseminar, November 2012 Formål Status for den forgangne sæson og sikre at DMU fokuserer på de rigtige områder og

Læs mere

DMU. Spørgeskemaundersøgelse 2007. Klublederseminar 2/3 November 2007

DMU. Spørgeskemaundersøgelse 2007. Klublederseminar 2/3 November 2007 DMU Spørgeskemaundersøgelse 2007 Klublederseminar 2/3 November 2007 1 Formål: Resultatet af undersøgelsen skal være med til at danne grundlaget for DMU s fortsatte udvikling, og igangsætte nye prioriterede

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger.

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handleplan for Fredericia Triathlon Team Klubudvikling Status/Hvor er vi Hvor er vi lige nu. Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handlinger Beskriv

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision 2020

Danmarks Motor Union Vision 2020 Danmarks Motor Union Vision 2020 Godkendt Godkendt 6. 6. marts marts 2016 2016 1 DIF s Politiske Mål 2020 2 DMU s Mission DMU er den førende organisation for motorcykel og BMX sport i Danmark. DMU skal

Læs mere

Klublederseminar 2010 Lørdag den 6. november

Klublederseminar 2010 Lørdag den 6. november Klublederseminar 2010 Lørdag den 6. november 1 Dagsorden Lørdag den 6. november 2010 08.30 09.00 Opsamling og kort præsentation af workshop 1 09.00 10.15 Workshop 2 Med udgangspunkt i resultatet fra Workshop

Læs mere

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF 2007-10-28 1 af 7 ver.3 Nedenfor er beskrevet målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF. Aktuelle mål DSqF har et internationalt eliteperspektiv og vil være blandt de bedste

Læs mere

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund Strategi 2015-2020 dansk kano & kajak forbund DET VIL VI DKF vil være den nationale organisation, der samler alle kano- og kajakaktiviteter under én hat for derigennem at skabe synergi, vidensdeling og

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 05 15 Mødedato: 24 09 2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Brian Berthelsen (BB), Johnny Winther

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Målsætninger - Administration

Målsætninger - Administration DFU Målsætninger Målsætninger - Administration DFU s sekretariat er DFU s centrale administrations- og koordinationspunkt Sekretariatet sikrer, at DFU s administrative arbejdsprocesser fungerer effektivt

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013. Lydmålermanual. Retningslinjer for lydmålere i DMU. Miljø-koordinatorgruppen 2013

DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013. Lydmålermanual. Retningslinjer for lydmålere i DMU. Miljø-koordinatorgruppen 2013 DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013 Lydmålermanual Retningslinjer for lydmålere i DMU Miljø-koordinatorgruppen 2013 FRA ALMENT REGLEMENT 01.111.1. Lydmåling af motorcykler Enhver motorcykel, der

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen,

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Kultur, Miljø & Erhverv Elite Aabenraa Dato: 08.05.2014 Sagsbehandler: Ane Tarp Hansen Direkte tlf.: 7376 7676 E-mail: atha@aabenraa.dk Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Forslaget til udvikling

Læs mere

Elitepolitik. Januar 2013

Elitepolitik. Januar 2013 Januar 2013 Elitepolitik DFFs filosofi er baseret på overbevisningen om, at udviklingen af fællesskabet i elitemiljøet er med til at styrke de enkelte elitefægteres færdigheder samt evner til at skabe

Læs mere

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 1 Hvorfor projekt Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 2 DBU Lolland-Falster ønsker at udarbejde og

Læs mere

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION HØRING OM STRATEGISPOR 21.11 Ballerup 28.11 Vildbjerg 29.11 - Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION Baggrund for strategiaftale med DIF Historien om Alice i Eventyrland: Søde lille filur-kat, sagde hun

Læs mere

Talentcentre og kraftcentre

Talentcentre og kraftcentre Talentcentre og kraftcentre 1.0 Indledning Team Danmark anser talentcentre og kraftcentre som en hjørnesten i en langsigtet udvikling af dansk eliteidræt. Formålet med talentcentrene og kraftcentrene er

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Licenser i MX. Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu

Licenser i MX. Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu Licenser i MX Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu - 1632 Synlighed Sportens synlighed, attraktivitet, - sponsor PR arrangementer,

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål:

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål: UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017 Formål: Klatresporten udvikler sig hurtigt I følge IFSC (International Federation of Sport Climbing) kommer der 3.000 nye klatrere til hver dag. Ses på sammenlignelige lande

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

DBU Fyns visionsplan 2015. DBU Fyn

DBU Fyns visionsplan 2015. DBU Fyn s visionsplan 2015 Baggrund Med baggrund i 1. DBU og s værdi- og idegrundlag 2. s spørgeskemaundersøgelse efterår 2009 3. Møde med tillidsfolk i maj 2009 4. Bestyrelsens holdninger... skal kursen for s

Læs mere

Ny formand og nye visioner for dansk billard

Ny formand og nye visioner for dansk billard Ny formand og nye visioner for dansk billard Jeg vil indlede denne artikel med at takke for valget og takke for tilliden, da jeg på Årsmødet d. 6. juni 2015 blev valgt af forsamlingen til ny formand for

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. september 2008 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Evaluering af Eliteidræt Århus 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR Kristrup Boldklub ungdomsfodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Ungdomskoordinator... 3 1.1 Funktionsbeskrivelse for ungdomskoordinator...

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

Parasport Danmarks elitekoncept

Parasport Danmarks elitekoncept Parasport Danmarks elitekoncept 2017-2020 Udarbejdet af Parasport Danmarks Eliteidrætsudvalg Parasportens elitekoncept 2017-2020 Nærværende elitekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

UV-RUGBY TEMPERATUR MÅLING

UV-RUGBY TEMPERATUR MÅLING UV-RUGBY TEMPERATUR MÅLING Hvordan tager man temperaturen på UV-rugby sporten i Danmark? Er UV-rugby sporten i fremgang, stilstand eller tilbagegang? Hvordan måler man effekt af nye tiltag indenfor UV-rugby

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR Kristrup Boldklub børnefodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Børnekoordinator... 3 1.1 Funktionsbeskrivelse for børnekoordinator...

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Udsendt den 20.oktober 2003 HB-møde 7/03

Udsendt den 20.oktober 2003 HB-møde 7/03 Udsendt den 20.oktober 2003 HB-møde 7/03 Referat fra HB-møde 7 / 03 den 30. september i Odense Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen,

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Hvorfor en fokusmodel

Hvorfor en fokusmodel DOF FOKUSMODEL Hvorfor en fokusmodel UDFORDRING: - Vi vil skabe fokus på de indsatser, som skal være drivende for vores vækststrategi for disciplinerne, FOD-O, MTB-O og Præcisions-O - Områderne, som de

Læs mere

DBU Fyns visionsplan 2015. DBU Fyn

DBU Fyns visionsplan 2015. DBU Fyn s visionsplan 2015 Baggrund Med baggrund i 1. DBU og s værdi- og idegrundlag 2. s spørgeskemaundersøgelse efterår 2009 3. Møde med tillidsfolk i maj 2009 4. Bestyrelsens holdninger... skal kursen for s

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020 TEAM Haderslev KFUM har et levende klubmiljø og er en klub, hvor der tages vare om det sportslige og det sociale. Klubben formår at tiltrække nye og fastholde eksisterende spillere, trænere og ledere.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Vision for Næstved Sportscollege

Vision for Næstved Sportscollege Vision for Næstved Sportscollege Næstved Sportscollege (NSC) drives i fællesskab mellem en række idrætsklubber og uddannelsesinstitutioner hjemmehørende i Næstved Kommune. Formålet med etablering af sportscollege

Læs mere

Baggrund for strategi 2014-2020

Baggrund for strategi 2014-2020 Debatoplæg Temadag og Årsmøde 22.- 23. marts 2014 1 Baggrund for strategi 2014-2020 I vores omgivelser kan vi se, at idrætsorganisationerne hele tiden må omstille sig og forberede sig på nye måder at tilbyde

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

TeamGym-landshold 2015-2016

TeamGym-landshold 2015-2016 TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 3 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 4 Prioritering af hold 4 Økonomi

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere