Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Transport- og Bygningsministeriets vurdering af støj ved metrobyggepladser Transport- og Bygningsministeriet har den 5. oktober 2015 sendt svar på Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabells henvendelse til daværende transportminister Magnus Heunicke den 3. februar 2015 om, at alle naboer til metrobyggeriet skal have kompensation efter den reelle støjbelastning. Ministeriets svar rummer en vurdering af støjgrænser og beregningsforudsætninger ved metrobyggeriet Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Søren Geert Nielsen Forvaltningen har i forlængelse af borgmesterens henvendelse sendt en omfattende dokumentation til ministeriet. Dokumentationen af støjoverskridelser, konkrete hændelser og borgerkontakter er muliggjort af bevillingen i Budget 2015 om døgnbemandet metrotilsyn i , som har medført hurtige, hyppige og omfattende metrotilsyn. Forvaltningen er tilsynsmyndighed for byggepladsbekendtgørelsen, der regulerer miljøgener fra byggepladserne. Men forvaltningen er ikke myndighed på nabopakkebekendtgørelsen, som fastlægger kompensationer ud fra byggepladsernes støjniveauer. Forvaltningen vil benytte ministeriets svar som vejledning til de fremadrettede rammer for tilsyn og håndhævelse af byggepladsbekendtgørelsen. Forvaltningens faglige vurdering er, at ministeriets svar på tre væsentlige områder ikke svarer fuldt ud på de problemstillinger, som belyses af den fremsendte dokumentation. Det kan have betydning for naboerne: 1. Transport- og Bygningsministeriet vurderer, at det pga. VVMredegørelsen ikke er muligt fremadrettet at hæve grænseværdier og dermed kompensationen i aften- og natteperioder. Forvaltningen kan konstatere, at der med svaret ikke er taget stilling til forvaltningens dokumentation af, at der har været støjoverskridelser bagudrettet, og at disse kunne berettige til øget kompensation til naboerne. 2. Transport- og Bygningsministeriet svarer, at trods kontinuerlige overskridelser for natperioden på hverdage, vil det ikke gavne naboer at hæve grænseværdierne for støj, da en hævet grænseværdi ikke vil give naboer øget kompensation med mindre grænseværdierne hæves kraftigt. Forvaltningen vurderer, at ministeriet her ikke tager stilling til, at en hævet grænseværdi ville medføre, at et større antal naboer kunne modtage kompensation. Miljø ved Større Byggeog Anlægsprojekter Rådhuset Postboks København V EAN nummer

2 3. Transport- og Bygningsministeriet skriver på den ene side, at brugen af støjmålinger som dokumentation er behæftet med stor usikkerhed. Samtidig skriver ministeriet, at støjgrænser - og dermed kompensationer til naboerne - kun skal genberegnes og justeres, hvis de samme (usikre) støjmålinger dokumenterer et behov for det. Nabo-kompensationer bliver i dag uddelt efter beregninger. Derfor finder forvaltningen det meget uheldigt, hvis kompensationerne fremover kun skal baseres på støjmålinger, som ministeriet selv erkender er usikre Uddybning af de tre problematiske områder Ad 1. Støjgrænser kan ikke hæves aften og nat i weekender Forvaltningen noterer sig, at det er ministeriets vurdering, at støjgrænserne ikke kan hæves fremadrettet på byggepladsen Københavns Hovedbanegård aften og nat i weekender, idet en sådan lempelse af støjgrænser ikke kan rummes inden for den eksisterende VVM. Forvaltningens muligheder for håndhævelse af støjgrænserne er indskærpelser, pålæg, politianmeldelse og helt eller delvis forbud mod drift. Forbud kan kun benyttes efter inddragelse af Transportministeren. I denne sag vedrørende byggepladsen Københavns Hovedbanegård har forvaltningen både givet indskærpelser, pålæg og politianmeldelser. Byggepladsbekendtgørelsens konstruktion gør det dog vanskelig for tilsynsmyndigheden hurtigt og effektivt at skride ind over for selv markante og langvarige overskridelser af støjgrænserne. Forvaltningen har aftalt et møde med Transport- og Bygningsministeriet, hvor denne problematik vil indgå. Forvaltningen kan konstatere, at uanset ministeriets svar har naboerne i perioder indtil nu været udsat for støjniveauer fra byggepladsen Københavns Hovedbanegård i weekender, der overstiger, hvad der var forudsat og kompenseret for i henhold til nabopakkebekendtgørelsen. Ad 2 Kontinuerlige støjoverskridelser hverdage Det er ministeriets vurdering, at der har været kontinuerlige støjoverskridelser i natperioden på byggepladsen Københavns Hovedbanegård. Ministeriet vurderer samtidig, at de beboere omkring pladsen, som allerede i dag modtager kompensation, ikke vil blive stillet bedre (flytte op i en højere kompensationsklasse) ved at hæve støjgrænsen svarende til de dokumenterede overskridelser. Derfor agter ministeriet ikke at ændre støjgrænserne. Side 2 af 4

3 Det er forvaltningens faglige vurdering, at en ændring af de eksisterende støjgrænser på byggepladsen og den kompensation, som støjgrænserne udløser, er for snævert vurderet af ministeriet. Vurderingen bør ikke alene tage udgangspunkt i de naboer, som allerede modtager kompensation efter de hidtidige grænseværdier. Såfremt støjgrænsen hæves, ville dette have betydning for flere naboer, fordi den geografiske udbredelse af støjen og dermed antallet af berørte naboer ville blive større. Ad 3 Svært at vurdere karakter af støj Ifølge Transport- og Bygningsministeriet vurderer Metroselskabet ikke længere, at de data, som selskabet har leveret i forhold til baggrundsstøj fra byggepladsen Københavns Hovedbanegård, er valide. I forlængelse heraf vurderer ministeriet, at det er svært at vurdere, om de dokumenterede støjoverskridelser skyldes aktiviteter på pladsen eller skyldes baggrundsstøj. Forvaltningen er enig i, at det er vanskeligt at vurdere karakteren af støj ud fra uovervågede støjmålinger. Det er Metroselskabets ansvar at udføre retvisende støjmålinger som led i selskabets egenkontrol. På 25 % af metrobyggepladserne er mikrofonerne p.t. placeret på en måde, så de ikke fanger støj fra aktiviteter på pladserne. Og i visse tilfælde er det efter forvaltningens vurdering ikke muligt at udføre retvisende målinger som facademålinger ved boligerne. Dette er efter forvaltningens opfattelse særdeles problematisk, da støjmålingerne i.h.t. byggepladsbekendtgørelsen skal udgøre en væsentlig dokumentation i forbindelse med kommunens håndhævelse. Forvaltningen har derfor allerede henvendt sig til Transport- og Bygningsministeriet herom. Samtidig skal disse usikre støjmålinger ifølge ministeriet fremover være bestemmende for, om der er behov en fornyet beregnings af støjudbredelsen, med henblik på en ændret kompensationen til naboerne. Det er forvaltningens vurdering, at denne type støjmålinger ikke egner sig som fyldestgørende støjdokumentation og dermed heller ikke er et godt vurderingsgrundlag for en afgørelse af behov for fornyede beregninger og fremtidig udbetaling af kompensation, sådan som ministeriet lægger op til. Det fremgår dog af ministeriets svar, at Metroselskabet ud fra støjmålinger skal vurdere, om der er behov for nye støjberegninger, som kunne udløse forhøjet kompensation fx på grund af brug af kraner om natten, Forvaltningen noterer sig desuden, at ministeriet støtter beho- Side 3 af 4

4 vet for nye beregninger ved væsentlige ændringer af ventilationsanlæg. Forvaltningen forventer på den baggrund, at Metroselskabet vil gennemføre nye støjberegninger, der kan give anledning til øget kompensation, og vil følge op på om dette sker. Fremtidige tiltag Transport- og Bygningsministeriet er forvaltningens overordnede myndighed i forbindelse med reglerne omkring byggeriet af Cityringen. Center for Miljøbeskyttelse har derfor aftalt med ministeriet at holde et møde i uge 43, hvor der er mulighed for at drøfte ministeriets svar og de problemstillinger, som forvaltningen mener der står tilbage at få løst. Hans Christian Karsten Fung. serviceområdechef Bilag: - Teknik- og Miljøminister Morten Kabells brev til Transportministeriet af 3. februar Svar fra Magnus Heunicke af 6. februar Transport- og Bygningsministeriets vurdering af støj ved metrobyggeriet af 5. oktober 2015 Side 4 af 4

5

6 MINISTEREN Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell Københavns Kommune Dato J. nr Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon Kære Morten Kabell Tak for din henvendelse om støjniveauer og kompensationer til naboer til metrobyggepladser. Det glæder mig meget at høre, at Københavns Kommune oplever, at Byggepladsbekendtgørelsens håndhævelsessystem i en stor del af tilfældene virker som forudsat, og at støjoverskridelser ophører hurtigt ved Metroselskabets egenkontrol eller ved kommunens tilsyn. Med et så stort byggeri er det dog ikke muligt at forudsige med sikkerhed, hvilke støjniveauer alle naboer kan risikere at blive udsat for under hele byggeperioden. Støjgrænserne og kompensationerne er jo som bekendt baseret på beregninger vedr. det fremtidige støjniveau, og selvom der er tale om worst caseberegninger kan der være forhold, der ændrer sig. Netop denne situation er da også taget højde for i Nabopakkebekendtgørelsen. Af denne fremgår det således, at ændres det tilladte støjniveau i byggepladsbekendtgørelsen for en byggeplads som konsekvens af, at bygge- og anlægsarbejdet ikke har kunnet udføres inden for det tilladte støjniveau, bliver naboerne kompenseret efter den nye højere støjgrænse. Det betyder, at hvis der er tale om reelle og kontinuerlige overskridelser af støjgrænsen og ikke overskridelser som skyldes baggrundsstøj og udefrakommende bidrag som f.eks. fyrværkeri i Tivoli skal støjgrænserne og kompensationen til naboerne naturligvis justeres. Jeg skal derfor bede om, at mit ministerium får tilsendt forvaltningens dokumentation for disse støjoverskridelser med henblik på en vurdering heraf. Med venlig hilsen Magnus Heunicke

7 DEPARTEMENTET Københavns Kommunes Center for Miljøbeskyttelse Metroselskabet I/S Dato J. nr. 5. oktober Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon Vurdering af støjgrænser og beregningsforudsætninger for metrobyggepladser Transport- og Bygningsministeriets samlede vurdering På baggrund af brev af 3. februar 2015 og brev af 9. september 2015 om støjniveauer og kompensationer på metrobyggepladser fra Københavns Kommunes teknik- og miljøborgmester Morten Kabell, samt den tidligere transportminister Magnus Heunickes besvarelse af 6. februar 2015, hvori forvaltningen anmodes om at fremsende dokumentation for eventuelle støjoverskridelser, har Københavns Kommunes Center for Miljøbeskyttelse (CMB) til Transport- og Bygningsministeriet (TRM) fremsendt dokumentation for overskridelser af støjgrænserne på byggepladsen Københavns Hovedbanegård. CMB har i det fremsendte materiale endvidere anført og fremsendt dokumentation for, at aktiviteterne på byggepladserne Poul Henningsens Plads (PHP), Nørrebroparken (N) og Sønder Boulevard (SDR) ikke lever op til de driftsscenarier, støjgrænserne er fastsat på baggrund af. Materialet har været i høring hos Metroselskabet, der har fremsendt bemærkninger hertil. Bank Danske Bank reg kt EAN CVR Dokumentationen er fremsendt med henblik på, at TRM bl.a. skal vurdere, hvorvidt støjgrænserne gældende for byggepladsen Københavns Hovedbanegård samt beregningsforudsætningerne for byggepladserne Poul Henningsens Plads, Nørrebroparken og Sønder Boulevard er retvisende, herunder om kompensationsniveauet er korrekt. På baggrund af det fremsendte materiale har TRM vurderet, hvorvidt støjgrænserne for fase 2 og 3 for byggepladsen Københavns Hovedbanegård bør ændres samt om beregningsforudsætningerne for byggepladserne Poul Henningsens Plads, Nørrebroparken og Sønder Boulevard er retvisende, herunder om der bør foretages nye beregninger med en eventuel ændring af støjgrænsen og kompensationsniveauet til følge. Nedenfor fremgår TRMs samlede vurdering af forholdene. En sagsgennemgang samt TRM s analyse og vurdering kan læses i sin fulde længde i afsnit 1-3. For byggepladsen Københavns Hovedbanegård har TRM vurderet, at antallet af reelle overskridelser af støjgrænsen i fase 2 ikke udgør kontinuerlige overskridelser af støjgrænsen. TRM har således ikke fundet grundlag for at gå nærmere ind i en vurdering af, om støjgrænsen for fase 2 for byggepladsen Københavns Hovedbanegård burde have været ændret.

8 For byggepladsen Københavns Hovedbanegård har det for fase 3 været nødvendigt at vurdere overskridelserne for henholdsvis dag-, aften- og natperiode samt for hverdage og weekender for sig, da der har været forskellige forudsætninger for fastsættelsen af støjgrænserne for perioderne og forskelige støjgrænser gældende for perioderne. Side 2/38 For byggepladsen Københavns Hovedbanegård har TRM endvidere vurderet, at antallet af reelle overskridelser i fase 3 for dagperioden på søndage ikke udgør kontinuerlige overskridelser af støjgrænsen. TRM har således ikke fundet grundlag for at gå nærmere ind i en vurdering af, om støjgrænsen for fase 3 for dagperioden på søndage for byggepladsen Københavns Hovedbanegård burde have været ændret. For byggepladsen Københavns Hovedbanegård har TRM vurderet, at antallet af de reelle overskridelser i fase 3 for aftenperioden på hverdage ikke udgør kontinuerlige overskridelser af støjgrænsen. TRM har således ikke fundet grundlag for at gå nærmere ind i en vurdering af, om støjgrænsen for fase 3 for aftenperioden på hverdage for byggepladsen Københavns Hovedbanegård bør ændres. For byggepladsen Københavns Hovedbanegård har TRM vurderet, at det ikke er muligt at hæve støjgrænserne for aftenperioden og natperioden i weekenden for stationsbyggepladser som byggepladsen Københavns Hovedbanegård, da en sådan ændring efter TRM s vurdering ikke kan rummes inden for den supplerende VVM-redegørelse, hvori det har været forudsat, at det støjende arbejde stoppede lørdag eftermiddag, hvorfor støjgrænsen blev fastsat til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 40 db. TRM har således ikke fundet grundlag for at gå nærmere ind i en vurdering af, om støjgrænsen for fase 3 for aften- og natperioden på lørdage og søndage for byggepladsen Københavns Hovedbanegård bør ændres. For byggepladsen Københavns Hovedbanegård har TRM vurderet, at antallet af overskridelser i fase 3 for natperioden på hverdage udgør kontinuerlige overskridelser af støjgrænsen, når der ses der bort fra karakteren af overskridelserne, altså hvorvidt overskridelserne stammer fra byggepladsen. TRM har derfor fundet grundlag for at gå nærmere ind i en vurdering af, om støjgrænsen i dette tilfælde bør ændres. En forudsætning for at støjgrænsen skal ændres, er, at støjen stammer fra byggepladsen og ikke fra baggrundsstøj. TRM har ikke ved gennemgangen af den fremsendte dokumentation kunnet vurdere, hvorvidt de overskridelser, der er foregået i perioder, hvor der har været aktivitet på pladsen, skyldes pladsens aktiviteter eller skyldes baggrundsstøj. TRM har fundet det særligt svært at vurdere karakteren af overskridelserne, da forudsætningerne for baggrundsstøjsværktøjet, for så vidt angår Københavns Hovedbanegård, ifølge Metroselskabets oplysninger ikke vurderes at have været optimale.

9 TRM har uagtet usikkerheden om, hvorvidt støjen er byggepladsrelateret, fundet det væsentligt yderligere at inddrage hensynet til naboerne i vurderingen, herunder betydningen af en eventuel øget støjgrænse og det medfølgende kompensationsniveau. Side 3/38 Da støjgrænsen er så høj for aftenperioden på byggepladsen Københavns Hovedbanegård, at den udløser det højeste kompensationsniveau for en række naboer, vil en højere støjgrænse for natperioden kun have betydning for naboernes kompensation i positiv retning, hvis støjgrænsen hæves væsentligt (til 65 db og derover) og hvis støjudbredelsen samtidigt ændres i forhold til støjudbredelsen om aftenen pga. andre kilder og kildeplaceringer. Da der har været målt et støjbidrag på mellem 54 og 64 db på de 47 hverdagsnætter, der indgår i vurderingen, er der intet grundlag for at sætte støjgrænsen højere end 64 db, hvilket ikke vil medføre forøget kompensation til naboerne. Da der foreligger en reel usikkerhed om, hvorvidt støjoverskridelserne stammer fra byggepladsen eller baggrundsstøj, og det ydermere ikke vil være til gavn for naboernes kompensation at hæve støjgrænsen for fase 3-1 i natperioden på hverdage - tværtimod, da naboerne i givet fald vil kunne udsættes for yderligere støj fra byggepladsen pga. en hævet støjgrænse - finder TRM det ikke hensigtsmæssigt på det foreliggende grundlag at hæve støjgrænsen for natperioden på hverdage for byggepladsen Københavns Hovedbanegård. For så vidt angår byggepladsen Poul Henningsens Plads har CMB anført, at der gøres brug af tårnkran, hvilket ikke er en del af beregningsforudsætningerne og at mikrofonplaceringen ikke vurderes at være retvisende for støjen fra byggepladsen. TRM har fundet det hensigtsmæssigt, at Metroselskabet undersøger mikrofonplaceringerne. Endvidere har TRM fundet, at Metroselskabet efter det er vurderet, hvorvidt mikrofonen er placeret korrekt, og hvis det er nødvendigt, efter mikrofonen er flyttet til et mere hensigtsmæssigt sted, ud fra støjmålingerne bør vurdere, hvorvidt anvendelse af tårnkran har væsentlig betydning for den støj, naboerne oplever og eventuelt foretage en fornyet beregning af støjudbredelsen, hvis dette vurderes nødvendigt. Hvis denne genberegning medfører, at det er nødvendigt at ændre støjgrænsen, tager TRM initiativ hertil. For så vidt angår byggepladsen Nørrebroparken har CMB anført, at der foregår kørsel med lastbiler, herunder læsning af muck, før kl. 7 og 9. Endvidere har CMB anført, at kørselsvejen ikke er retvisende i forhold til grundlaget i beregningsforudsætningerne. TRM har rent støjmæssigt ikke fundet det problematisk, at der kører lastbiler til pladsen inden kl. 9.00, så længe dette kan holdes inden for støjgrænsen. Hvorvidt kommunale regler hindrer kørsel uden for konkrete tidspunkter vil TRM ikke vurdere. For så vidt angår en ændring af kørselsvejen i forhold til det

10 forudsatte i beregningerne, finder TRM, at så længe arbejdet med yderligere materiel kan udføres inden for den givne støjgrænse, bør en ændret placering af materiel eller brug af andet materiel end det i VVM-redegørelsen anførte ikke føre til, at støjberegningerne skal ændres, medmindre der er tale om så væsentlige ændringer i støjbilledet, at dette med stor sandsynlighed vil medføre en væsentlig ændring af støjudbredelsen. Det samme gør sig gældende for en ændring af kørselsmønstret. Side 4/38 For så vidt angår byggepladsen Sønder Boulevard har CMB anført, at der er opstillet en portalkran, hvilket ikke fremgår af beregningsforudsætningerne. Endvidere har CMB angivet, at ventilationsanlægget har en højere kildestyrke i forhold til, hvad der indgår i beregningsforudsætningerne. I forhold til placering af portalkranen henvises til TRM s vurdering under byggepladsen Poul Henningsens Plads vedr. samme problemstilling. I forhold til problematikken vedr. ventilationsanlægget på Sønder Boulevard finder TRM, at hvis forudsætningerne for et ventilationsanlæg er blevet ændret/udvidet væsentligt i forhold til de beregninger, der ligger til grund for kompensationsniveauet, og dette har medført en væsentlig forøgelse af støjbidraget, som trods forsøg på støjdæmpning af ventilationsanlægget, ikke kan dæmpes til en rimelig grad, bør der fremadrettet foretages en genberegning af støjudbredelsen med henblik på en eventuel justering af kompensationsniveauet.

11 1. Sagsforløb og fremgangsmåde for sagsgennemgang 1.1. Sagsforløb Side 5/38 På baggrund af brev af 3. februar 2015 og brev af 9. september 2015 om støjniveauer og kompensationer på metrobyggepladser fra Københavns Kommunes teknik- og miljøborgmester Morten Kabell, samt den tidligere transportminister Magnus Heunickes besvarelse af 6. februar 2015, hvori forvaltningen anmodes om at fremsende dokumentation for eventuelle støjoverskridelser, har Københavns Kommunes Center for Miljøbeskyttelse (CMB) til Transport- og Bygningsministeriet (TRM) d. 12. marts 2015 fremsendt dokumentation for overskridelser af støjgrænserne på byggepladsen Københavns Hovedbanegård (bilag 2-5). CMB har i det fremsendte materiale endvidere anført og fremsendt dokumentation for, at byggepladserne Poul Henningsens Plads, Nørrebroparken og Sønder Boulevard ikke lever op til de driftsscenarier, støjgrænserne er fastsat på baggrund af (bilag 2-4 og 6-8). Dokumentationen er fremsendt med henblik på, at TRM bl.a. skal vurdere, hvorvidt støjgrænserne gældende for byggepladsen Københavns Hovedbanegård samt beregningsforudsætningerne for byggepladserne Poul Henningsens Plads, Nørrebroparken og Sønder Boulevard er retvisende, herunder om kompensationsniveauet er korrekt. Transportministeriet har d. 23. marts 2015 fremsendt denne dokumentation til Metroselskabet, der har afgivet bemærkninger hertil d. 8., 13. og 26. maj 2015 (bilag 9-17). Metroselskabets bemærkninger er fremsendt til CMB med henblik på eventuelle bemærkninger, der ikke allerede fremgik af den fremsendte dokumentation. CMB har besvaret denne henvendelse med yderligere bemærkninger d. 3. juni, 2015, som er fremsendt til Metroselskabet (bilag 18). Metroselskabet har kommenteret herpå i skrivelse af 15. juni 2015 fremsendt d. 16. juni 2015 (bilag 19). Kommentarerne blev fremsendt til CMB, der d. 17. juni 2015 oplyste, at der i forhold til sagen ikke var yderligere bemærkninger (bilag 20), men dog med angivelse af generelle bemærkninger til forståelsen af byggepladsbekendtgørelsen. Da der ikke var yderligere bemærkninger til den konkrete sag, har TRM ikke udbedt sig yderligere bemærkninger fra CMB eller Metroselskabet CMB og Metroselskabet har fremsendt en større mængde dokumenter til brug for TRM s vurdering af bl.a. støjgrænserne og beregningsforudsætningerne. En oversigt over de fremsendte dokumenter fremgår af bilag 1. Henvisninger til

12 bilag i nærværende skrivelse refererer til TRM s bilagsnumre som angivet i bilag 1. Side 6/ Fremgangsmåde for sagsgennemgang (læsevejledning) Hver af de 4 byggepladser gennemgås hver for sig nedenfor. Under hver byggeplads er henholdsvis CMB s og Metroselskabets bemærkninger samt dokumentation refereret og gennemgået, hvorefter TRM s analyse og vurdering af forholdet er anført. TRM har bl.a. modtaget kopi af to politianmeldelser vedr. støjoverskridelser fra byggepladsen Københavns Hovedbanegård som dokumentation for støjoverskridelserne. Da sagerne relateret til disse politianmeldelser fortsat er verserende, ønsker TRM ikke at udtale sig konkret om, hvorvidt Metroselskabets hovedentreprenør Copenhagen Metro Team ikke har overholdt reglerne i bekendtgørelsen. Dog har TRM fundet det muligt at udtale sig generelt om en række af de spørgsmål, det fremsendte materiale har givet anledning til samt at vurdere hvorvidt støjgrænserne bør ændres, uden at der konkret tages stilling til de to politianmeldelser. TRM har ved vurderingen af, om støjgrænsen for de respektive byggepladser bør ændres og derved eventuelt om kompensationen til naboerne skal ændres, lagt vægt på, hvorvidt der er tale om reelle og kontinuerlige overskridelser af støjgrænsen. Endvidere har hensynet til de berørte naboer, herunder om retten til kompensation eller kompensationsniveauet ville ændres, hvis støjgrænserne blev ændret, været inddraget i vurderingen af, om støjgrænsen skal ændres. En fortolkning af visse af Byggepladsbekendtgørelsens regler om egenkontrol og håndhævelse er endvidere inddraget, da disse bestemmelser har betydning for både Metroselskabets og CMB s håndtering af støjoverskridelser, herunder hvorvidt en støjoverskridelse vurderes at stamme fra byggepladsen og om en reel støjoverskridelse bør håndhæves og i hvilken grad. For at sikre en ensartet forståelse af regelsættet samt af grundlaget for TRM s vurdering i nærværende sag vil der i det følgende under TRM s analyse og vurdering indgå en gennemgang af relevante bestemmelser fra Byggepladsbekendtgørelsen og Nabopakkebekendtgørelsen samt fortolkningsbidrag til forståelse af bestemmelserne. Fortolkningsbidragene vil i samspil med TRM s analyse og vurdering tage udgangspunkt i de konkrete forhold, således at der kan opnås en bedre forståelse for TRM s begrundelser. Endvidere bør disse fortolkningsbidrag danne grundlag for den fremtidige fortolkning af bekendtgørelsen. CMB og Metroselskabet har også anført en række bemærkninger vedr. bl.a. håndhævelse og bevisbyrde af mere generel karakter. Da en stillingtagen til disse emner ikke har været relevant i forhold til TRM s vurdering, er disse em-

13 ner ikke behandlet, men vil blive behandlet i en senere vejledning til Byggepladsbekendtgørelsen. Side 7/38 TRM er opmærksom på, at byggepladsbekendtgørelsen er et nyt regelsæt og at den fulde forståelse og fortolkning af bestemmelsernes indhold først opnås ved anvendelsen af regelsættet. Fortolkningsbidragene skal således anses som en hjælp til fremtidig anvendelse. De afgivne fortolkningsbidrag i denne sag vil derfor også være indeholdt i den kommende vejledning til Byggepladsbekendtgørelsen. 2. Støjgrænser for byggepladsen Københavns Hovedbanegård 2.1. CMB s fremsendte dokumentation CMB har, som dokumentation for at støjgrænserne for byggepladsen Københavns Hovedbanegård ikke er fastsat korrekt, fremsendt kopi af én indskærpelse, ét påbud samt to politianmeldelser rettet mod CMT vedrørende byggepladsen Københavns Hovedbanegård. CMB har i deres fremsendelsesbrev af 12. marts 2015 (bilag 2) anført, at de ved en gennemgang af de 23 håndhævelser (indskærpelser og pålæg på alle metrobyggepladser, jf. bilag 4), der er meddelt CMT i perioden 1. juli 2014 til 5. marts 2015, har kunnet konstatere, at håndhævelserne i overvejende grad er efterkommet, men at der for så vidt angår byggepladsen Københavns Hovedbanegård er to tilfælde, hvor manglende efterkommelse har resulteret i to politianmeldelser (bilag 4 og 5). CMB har endvidere fremsendt en oversigt over overskridelser dækkende alle Cityringens byggepladser fra d. 1. juli 2014 til d. 18. januar 2015 (bilag 3). CMB angiver heri, at der i denne periode er 155 forhold ud af 2831 målte støjoverskridelser, som tilsynsmyndigheden har vurderet med overvejende sandsynlighed har været byggepladsrelaterede overskridelser og derfor har ført til håndhævelse 23 gange (håndhævelse som indskærpelser og pålæg indeholder flere forhold). CMB anfører i fremsendelsesbrevet (bilag 2), at tilsynet således har konstateret kontinuerlige overskridelser siden november 2014 fra byggepladsen Københavns Hovedbanegård, og oplyser endvidere, at det under et tilsynsbesøg på byggepladsen er blevet meddelt, at støjniveauet til trods for indføring af støjdæmpende foranstaltninger, ikke kan nedbringes til grænseværdien, hvorfor CMB har fundet det nødvendigt at indgive 2 politianmeldelser vedr. støjoverskridelserne i forhold til byggepladsen Københavns Hovedbanegård. CMB har på baggrund af ovennævnte indskærpelser, pålæg og politianmeldelser samt ovennævnte udtalelse konkluderet, at naboer til byggepladsen Københavns Hovedbanegård igennem 2,5 måned kontinuerligt har været udsat for

14 støjniveauer, som har overskredet støjgrænserne på mellem 3 og 30 db i primært aften- og natteperioden. På baggrund af Metroselskabets oplysning om, at det ikke er muligt at nedbringe støjen yderligere, jf. ovenfor, er det Københavns Kommunes vurdering, at støjgrænserne gældende for fase 3-1 samt fase 2, jf. de fremsendte bilag, ikke er fastsat korrekt i forhold til de aktiviteter, der foregår på pladsen. Side 8/ Støjgrænser for fase Indskærpelse og pålæg vedr. byggepladsen Københavns Hovedbanegård CMB s og Metroselskabets dokumentation og bemærkninger For så vidt angår byggepladsen Københavns Hovedbanegård har CMB fremsendt kopi af én indskærpelse og ét pålæg rettet mod Copenhagen Metro Team (CMT) (bilag 4). De i indskærpelsen og pålægget nævnte overskridelser pågik i fase 2, der påbegyndtes 1. juli 2014, jf. bilag 13 til politianmeldelsen af 3. november 2014 (bilag 4). Center for Miljøbeskyttelse Af indskærpelsen af 14. august 2014 (bilag 4) vedr. byggepladsen Københavns Hovedbanegård fremgår, at støjgrænserne har været overskredet for natperioden d. 8. og 21. juli 2014 (hverdage) med henholdsvis 11 og 15 db 1. Metroselskabet Metroselskabet har i en henvendelse af 19. august 2014 til Københavns Kommune (bilag 14) kommenteret en række indskærpelser, herunder ovennævnte indskærpelse vedr. byggepladsen Københavns Hovedbanegård. Generelt har Metroselskabet anført, at det er Metroselskabets opfattelse, at en indskærpelse forudsætter, at støjen hidrører fra byggepladsen og således ikke stammer fra baggrundsstøj eller ligger inden for måleusikkerheden. Endvidere anfører Metroselskabet, at tilsynsmyndigheden i vurderingen af, om der skal meddeles en indskærpelse, bør inddrage selskabets egenkontrol, herunder selskabets aktioner for at bringe støjoverskridelser til ophør og igangsætte handlinger med henblik på at undgå fremtidige støjoverskridelser. Metroselskabet har i samme henvendelse konkret anført, der på tidspunktet for de to overskridelser var udført henholdsvis test af ventilationsanlæg indtil kl. 2 samt installation af struts indtil kl MS har oplyst, at begge overskridelser blev håndteret ved egenkontrol umiddelbart efter at overskridelsen fandt 1 I nærværende skrivelse anvendes alene forkortelsen db for det energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveau i db (LAeq).

15 sted ved en indskærpelse til entreprenøren om at aktiviteterne skal foregå inden kl. 22. Side 9/38 Center for Miljøbeskyttelse Af pålægget af 8. september 2014 (bilag 4) vedr. Københavns Hovedbanegård fremgår, at støjgrænserne har været overskredet for natperioden d. 19. og 20. august (hverdage) samt for aftenperioden d. 24. august 2014 (weekend) med henholdsvis 8, 5 og 10 db. Metroselskabet Metroselskabet har i en henvendelse af 10. september 2014 (bilag 15) til Københavns Kommune kommenteret en række pålæg, herunder ovennævnte pålæg vedrørende Københavns Hovedbanegård. Metroselskabet har samme generelle bemærkninger som beskrevet under indskærpelsen. Metroselskabet har i henvendelsen konkret anført, at der på tidspunktet for de tre overskridelser var udført henholdsvis en bilag 3B-aktivitet, da der var mistanke om en lækage i sekantpælevæggen, hvor der under inspektionen blev igangsat ventilationen (tilladt efter 6, stk. 2), konstruktionsarbejde indtil kl samt ikke-støjende aktiviteter Regelgrundlag - Byggepladsbekendtgørelsen Byggepladsbekendtgørelsen regulerer hovedsagligt støjgrænserne for byggeriet samt tilsynet med, at støjgrænserne overholdes og i tilfælde af overskridelse af støjgrænserne, håndhævelsen af reglerne. Af Byggepladsbekendtgørelsens 16 fremgår, at konstaterer tilsynsmyndigheden, at Metroselskabet I/S vedholdende, gentagne gange, i væsentligt omfang eller trods indskærpelse har overskredet støjgrænsen, meddeler tilsynsmyndigheden Metroselskabet et pålæg om, at overtrædelsen skal bringes til ophør. Endvidere fremgår det af 9, stk. 3, at tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Herudover fremgår det af 20, at tilsynsmyndigheden ved konstatering af, at Metroselskabet overskrider støjgrænserne, ved vurderingen af hvorvidt og i hvilken grad håndhævelse er nødvendig, bl.a. skal inddrage, om overskridelsen er bragt til ophør i forbindelse med egenkontrollen. TRM er opmærksom på, at forholdet i 20 først blev indført ved en ændring af byggepladsbekendtgørelsen, der trådte i kraft d. 18. december Dog er dette forhold medtaget i TRM s vurderinger, da vurderingerne dels skal tjene som fremtidig fortolkningsbidrag, dels at det fra starten af implicit har været forudsat, at egenkontrollen spillede en rolle ved vurderingen af nødvendigheden af håndhævelse.

16 De to sidstnævnte paragraffer modificerer førstnævnte, da overskridelser af underordnet betydning ikke bør føre til håndhævelse, hverken til en indskærpelse eller til et pålæg, jf. 9, stk. 3. Endvidere bør det ved vurderingen af om håndhævelse er nødvendigt og hvis det er, i hvilken grad forholdet skal håndhæves, indgå, om Metroselskabet har håndteret overskridelsen ved egenkontrol, jf. 20. Side 10/38 Bestemmelsen i 16 opremser et række betingelser (ikke kumulative), der skal være til stede, når tilsynsmyndigheden meddeler et pålæg. Disse specificeres nedenfor. At Metroselskabet I/S gentagne gange har overskredet støjgrænsen, betyder, at der er konstateret en lang række byggepladsrelaterede støjoverskridelser, der er spredt ud over mange ikke-sammenhængende døgn. At Metroselskabet I/S vedholdende har overskredet støjgrænsen, betyder, at der er konstateret daglige byggepladsrelaterede støjoverskridelser i en rum sammenhængende tid. At Metroselskabet har overskredet støjgrænsen i væsentligt omfang, betyder, at der er konstateret en byggepladsrelateret støjoverskridelse, der er relativt stor i forhold til den gældende støjgrænse. Dette skal særligt sammenholdes med bestemmelsen i 9, stk. 3 vedrørende forholdets underordnet betydning, altså er der tale om en engangsforseelse, et uheld eller noget utilsigtet, bør dette ikke føre til håndhævelse. At Metroselskabet I/S trods indskærpelse har overskredet støjgrænsen, betyder ikke, at der kun kan meddeles én indskærpelse før der eskaleres til meddelelse af et pålæg. På samme vis vurderes det heller ikke at være tilfældet, at der kun kan meddeles ét pålæg, før der indgives en politianmeldelse. Hvis tilsynsmyndigheden finder der formålstjenesteligt afhængig af overskridelsens karakter, hvis egenkontrollen effektivt har nedbragt tidligere overskridelser anført i en indskærpelse eller pålæg, hvis der er tidsmæssigt langt imellem byggepladsrelaterede overskridelser, der giver anledning til indskærpelse eller pålæg osv., kan tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med byggepladsbekendtgørelsen meddele flere indskærpelser eller pålæg i træk TRM s analyse og vurdering Byggepladsen Københavns Hovedbanegård er på nuværende tidspunkt i fase 3-1. En vurdering af om støjgrænsen i fase 2 var retvisende har derfor alene betydning for en eventuel ændring af kompensationsniveauet i positiv retning med tilbagevirkende kraft for de berørte naboer. Antallet af overskridelser i perioden fra d. 8. juli 2014 til d. 24. august, hvoraf de 4 er foregået på hverdage i natperiode og 1 i aftenperioden en weekenddag,

17 vurderes ikke at udgøre kontinuerlige overskridelser af støjgrænsen. Dette begrundes med, at de i indskærpelsen og pålægget 5 nævnte overskridelser i perioden 8. juli til 24. august, en periode på halvanden måned, hvoraf en af overskridelserne er tilladt, jf. byggepladsbekendtgørelsens bilag 3, og mindst en overskridelse kan være ikke-byggepladsrelateret støj, efter TRM s vurdering ikke kan anses for at udgøre kontinuerlige overskridelser. Side 11/38 Det er i vurderingen tillagt vægt, at de i indskærpelsen og pålægget indeholdte overskridelser efter TRMs vurdering ikke er tilstrækkelige i antal eller af karakter til at udgøre grundlaget for håndhævelse ved pålæg. TRM finder således ikke at Metroselskabet vedholdende, gentagne gange, i væsentligt omfang eller trods indskærpelse har overskredet støjgrænsen, jf. fortolkningsbidraget ovenfor. Det er i denne vurdering tillagt betydning, at Metroselskabet har håndteret flere af overskridelserne ved egenkontrol umiddelbart efter overskridelserne fandt sted. TRM finder således ikke grundlag for at gå nærmere ind i en vurdering af, om støjgrænserne for fase 2 for natperioden på hverdage og aftenperioden for weekenddage for byggepladsen Københavns Hovedbanegård burde have været ændret Støjgrænser for fase Politianmeldelse af 3. november CMB s og Metroselskabets dokumentation og bemærkninger CMB har indgivet 2 politianmeldelser mod CMT vedr. støjoverskridelser fra byggepladsen Københavns Hovedbanegård. Den første anmeldelse er af 3. november 2014 (bilag 4) og gennemgås i nærværende afsnit. Den anden anmeldelse er af 5. marts 2015 (bilag 5) og gennemgås i afsnit Denne anmeldelse skal ses i forlængelse af anmeldelsen af 3. november Center for Miljøbeskyttelse I anmeldelsen af 3. november 2014 (bilag 4) er overskridelserne fra ovennævnte indskærpelse og pålæg oplistet. Herudover er det anført, at støjgrænserne fortsat har været overskredet ved 6 andre tilfælde, hvorfor CMB har set sig nødsaget til at politianmelde Copenhagen Metro Team (CMT). Det er i anmeldelsen angivet, at støjgrænserne er overskredet for aftenperioden torsdag d. 2. oktober (5 db), fredag d. 3. oktober (1 db), mandag d. 6. oktober (1 db), tirsdag d. 7. oktober (4 db), onsdag d. 8. oktober (3 db) og torsdag d. 9. oktober (7 db) Som dokumentation herfor har kommunen vedlagt støjmålinger, tilsynsnotat, ugeredegørelser, faseoversigt mv. som bilag til politianmeldelsen (politianmeldelsen indeholder 14 bilag).

18 Det er endvidere oplyst, at Metroselskabet har anmeldt, at fase 3-1 blev påbegyndt d. 20. september 2014, hvilket bekræftes af bilag 14 til politianmeldelsen. Det er angivet, at støjgrænserne i fase 3-1 i dagperioden på hverdage kl er på 80 db, for aftenperioden kl er på 77 db og for natteperioden kl er på 50 db. For lørdag er støjgrænsen fra fredag aften kl. 22 til lørdag morgen kl. 9 på 50 db, fra kl. 9 til kl. 16 på 80 db og i aften- og natperioden, altså fra lørdag kl. 16 frem til søndag kl. 9 på 40 db. Fra kl. 9 til 16 om søndagen er støjgrænsen på 55 db og fra kl. 16 søndag til kl. 7 mandag morgen er den på 40 db. Side 12/38 Det er i anmeldelsen oplyst, at Metroselskabet d. 26. september 2014 anmelder en bilag 3A-aktivitet (etablering af jordankre) med forventet opstart den 30. september og forventet afslutning d. 30. oktober, hvilket medfører, at Metroselskabet kan udføre denne aktivitet uden øvre støjgrænse, jf. Byggepladsbekendtgørelsens 7 og bilag 3. Metroselskabets bilag 3-anmeldelse er bilagt politianmeldelsen som bilag 7. CMB anfører i politianmeldelsen, at bilag 3A-aktiviteten er anmeldt til alene at blive udført i dagtimerne, hvorfor de overskridelser der finder sted om aftenen efter CMB s vurdering ikke kan udføres uden øvre støjgrænse. Der bemærkes, at der ikke er angivet tidspunkt for udførelse i Metroselskabets bilag 3- anmeldelse, jf. politianmeldelsens bilag 7. I anmeldelsen angives det endvidere, at byggepladsens Sitemanager under et af CMB udført tilsynsbesøg d. 30. oktober 2014 har oplyst, at iboring af jordankre blev påbegyndt d. 24. september og afsluttet d. 13. oktober samt at arbejdet også er foregået om aftenen. Tilsynsnotat er bilagt politianmeldelsen som bilag 9A. Endvidere anfører CMB, at de via tilsyn d. 14. oktober 2014 af pladsens Site Engineer blev oplyst, at der i perioden fra d. 7. til d. 9. oktober har været udført afrensning af beton ved hydro jettingteknikken, hvilket CMB formoder har været skyld i støjoverskridelsen på disse datoer. Tilsynsnotat er bilagt politianmeldelsen som bilag 9. CMB anfører slutteligt i politianmeldelsen, at støjoverskridelserne ikke kan begrundes med, at der har været udført en tilladt bilag 3A-aktivitet, fordi støjoverskridelsen ikke foregår i tidsrummet fra kl. 7-18, hvorfor aktiviteten ikke kan undtages fra den almindelige støjgrænse. Metroselskabet Metroselskabet har i en henvendelse af 11. november 2014 (bilag 17) til Københavns Politi afgivet en redegørelse vedr. politianmeldelsen af 3. november Metroselskabet har samme generelle bemærkninger som beskrevet under indskærpelsen vedr. baggrundsstøj, måleusikkerhed og egenkontrol. Metroselskabet anfører endvidere, at tilsynsmyndighedens meddelelse af indskærpelse, pålæg eller politianmeldelse må forudsætte, at der er tale om overskridelser,

19 der er vedholdende, sker gentagne gange, i væsentligt omfang eller trods indskærpelse, hvilket Metroselskabet mener ikke har været tilfældet ved hverken indskærpelse, pålæg eller politianmeldelse. Side 13/38 Konkret anfører Metroselskabet, at 3 af de 6 overskridelser er inden for måleusikkerheden (1-3 db i forhold til en støjgrænse på 77 db). Metroselskabet anfører, at der for de resterende 3 tilfælde ved en fejl var anført en højere grænseværdi (82 db) på støjgraferne, end der var gældende (77 db), hvorfor Metroselskabet i første omgang ikke anså disse som overskridelser, da målingerne holdt sig inden for den påtrykte støjgrænse inkl. usikkerhed. Metroselskabet greb derfor i første omgang ikke ind overfor CMT som en del af deres egenkontrol, hvilket Metroselskabet erkender som en fejl og beklager. Metroselskabet anfører, at efter Metroselskabet opdagede fejlen, blev der skredet ind overfor CMT, der stoppede den pågældende aktivitet, hvorefter overskridelserne stoppede. For at undgå at samme problem opstår igen, har Metroselskabet som følge af denne hændelse intensiveret kontrollen med, at faseangivelserne for byggepladserne stemmer overens med grænseværdierne, der fremgår af støjgraferne. Metroselskabet bemærker dog, at der dels er etableret jordankre i stationsboksen, hvilket er omfattet af Byggepladsbekendtgørelsens bilag 3A, og således kan udføres uden hensyntagen til støjgrænserne i dag- og aftentimerne. Aktiviteten blev anmeldt til Københavns kommune d. 26. september 2014 og blev afsluttet d. 13. oktober Dels blev der afrenset beton med højtryksrensning. Dette arbejde er af hensyn til arbejdsmiljøet primært udført om aftenen, hvor der var færre arbejdere i skakten end i dagtimerne Byggepladsbekendtgørelsen Af byggepladsbekendtgørelsens 9, stk. 2 fremgår, at der ved tilsynsmyndighedernes vurdering af Metroselskabets overholdelse af støjgrænserne skal tages hensyn til måleusikkerhed, herunder som følge af eventuel baggrundsstøj, efter almindelig måleteknisk praksis. TRM er opmærksom på, at forholdet i 9, stk. 2 først blev indført ved en ændring af byggepladsbekendtgørelsen, der trådte i kraft d. 18. december 2014, men det har dog hele tiden været en forudsætning, at måleusikkerhed skulle tages i betragtning efter almindelig måleteknisk praksis. For yderligere præcisering henvises til høringsnotatet vedr. ændringen af bekendtgørelsen. Af Byggepladsbekendtgørelsens 7 fremgår det, at de støjgrænser, der er fastsat i medfør af 5 og 6, ikke er gældende for aktiviteter, der er anført i bilag 3 til bekendtgørelsen.

20 Af Byggepladsbekendtgørelsens bilag 3, pkt. A, fremgår det, at der kan foretages etablering af jordankre inde i skakten om dagen og aftenen, hvis det er nødvendigt afhængig af kvaliteten af de afstivende vægge. Side 14/38 Der er ved hver aktivitet i bilag 3 angivet et tidsrum, som aktiviteten kan udføres i uden øvre støjgrænse. Det er i dette tidsrum, hvori den konkrete aktivitet kan udføres i uden en øvre støjgrænse, uanset hvad der eventuelt er anmeldt af Metroselskabet eller CMT til tilsynsmyndigheden. Det er dog alene den konkrete bilag-aktivitet, der kan udføres uden en øvre støjgrænse i den konkrete periode. Der kan naturligvis udføres andre aktiviteter samtidig med, at der udføres aktiviteter, der relaterer sig til den konkrete bilag 3-aktivitet og i den situation omfattes alle pladsens aktiviteter således i praksis af bilag 3-reglen, da det vil være særdeles vanskeligt at adskille støjen fra forskellige aktiviteter fra hinanden. Men udføres den konkrete bilag 3- aktivitet ikke i f.eks. aftenperioden men alene i dagperiode, og kan aktiviteten udføres i begge perioder efter bilag 3, vil det være den almindelige støjgrænse, der er gældende for de øvrige aktiviteter i aftenperioden. Når der er anmeldt en bilag 3-aktivitet kan tilsynsmyndigheden således i vurdering af, hvorvidt støjgrænserne har været overskredet, inddrage om den pågældende bilag 3-aktivitet har været udført, med henblik på at fastslå, om det er den normale støjgrænse, der er gældende, eller om der ikke er en øvre støjgrænse TRM s analyse og vurdering I anmeldelsen er der oplistet 6 overskridelser af støjgrænsen i en periode fra d. 2. oktober til d. 9. oktober, der alle er foregået i fase 3. 3 af overskridelserne, der er målt d. 3. oktober (1 db), d. 6. oktober (1 db) og d. 8. oktober (3 db), ligger alle inden for marginen af måleusikkerhed og bør derfor ikke kategoriseres som reelle overskridelser, jf. byggepladsbekendtgørelsens 9, stk. 2, samt almindelig måleteknisk praksis. De resterende 3 overskridelser, der er målt i aftenperioden d. 2. oktober (5 db), d. 7. oktober (4 db) og d. 9. oktober (7 db), er alle foregået i den periode, hvor der foregik og var anmeldt en bilag 3-aktivitet (iboring af jordankre). CMB har anført, at Metroselskabet alene havde anmeldt aktiviteten til at foregå om dagen. Metroselskabets anmeldelse af Bilag 3-aktiviteter fremgår af politianmeldelsens bilag 7. Af denne fremgår ikke et anmeldt tidsrum og der er ikke andet bilagt anmeldelsen, der indikerer, at Metroselskabet skulle have angivet et tidsrum. Uagtet at et tidsrum skulle have været angivet i Bilag 3- anmeldelsen, giver byggepladsbekendtgørelsen som nævnt i ovenstående afsnit mulighed for, at iboring af jordankre kan foregå som en Bilag 3-aktivitet uden

21 øvre støjgrænser både i dag- og aftenperioden. Det er derfor uanset Bilag 3- anmeldelsens indhold tilladt at støjgrænsen overskrides i både dag- og aftenperioden, når aktiviteten er anmeldt. Side 15/38 Dog er det alene den konkrete bilag 3-aktivitet, der kan udføres uden øvre støjgrænse, så har der været udført afrensning af beton ved hydro jettingteknikken i aftenperioden, som det både anføres at Metroselskabet samt af CMB, der formoder at afrensning har været skyld i visse af støjoverskridelserne, uden at der samtidig har været udført iboring i jordankre, altså den anmeldte bilag 3- aktivitet, er det således den almindelige støjgrænse der er gældende. En samlet vurdering af om overskridelserne i fase 3 vurderes at være så kontinuerlige, at støjgrænsen for byggepladsen Københavns Hovedbanegårds fase 3 skal ændres, fremgår af TRMs analyse og vurdering af politianmeldelsen af 5. marts Politianmeldelse af 5. marts 2015 mv CMB s og Metroselskabets dokumentation og bemærkninger Overskridelser og ændring af støjgrænserne Center for Miljøbeskyttelse I anmeldelsen af 5. marts 2015, der er sendt i forlængelse af anmeldelsen af 3. november 2014, er det anført, at CMB ud fra støjmåleskemaer, ugentlige redegørelser, yderligere redegørelser og udført tilsyn har vurderet, at støjgrænserne har været overskredet i 88 tilfælde i perioden fra 19. oktober 2014 til 3. februar De af tilsynet konstaterede støjoverskridelser fremgår af en tabel i anmeldelsen. Der er bl.a. til anmeldelsen bilagt en oversigt udarbejdet af CMB, hvoraf deres bemærkninger fremgår til hver af de 88 støjoverskridelser. Heraf fremgår også Metroselskabets bemærkninger fra de ugentlige redegørelser, der også er bilagt anmeldelsen samt Metroselskabets ekstra redegørelser, som CMB har anmodet om (politianmeldelsen indeholder 15 bilag og findes i bilag 5). CMB har i anmeldelsen oplyst, at Metroselskabet i en mail af 23. september 2014, jf. politianmeldelsens bilag 11, anmeldte, at fase 3 startede fra d. 20. september 2014 og at der i fase 3 etableres de indvendige betonkonstruktioner, bundplade, vægge og beklædning samt udvendig trappe. Aktiviteterne på byggepladsen er i perioden for overskridelser således foregået i fase 3 og det oplyses, at aktiviteterne i perioden fra d. 19. oktober 2014 til d. 29. januar alene er koncentreret om at få etableret bundpladen. CMB har endvidere oplyst støjgrænserne for fase 3 i anmeldelsen. Der henvises til gennemgangen af politianmeldelsen af. 3. november 2014, hvori støjgrænserne for fase 3 er oplistet. Metroselskabet har d. 26. september 2014 anmeldt

22 en bilag 3A-aktivitet (etablering af jordankre) med opstart den 30. september og afslutning d. 30. oktober, jf. politianmeldelsens bilag 12. Det oplyses, at sitemanegeren på pladsen under et tilsyn har orienteret om, at aktiviteten med etablering af jordankre blev afsluttet d. 19. oktober 2014, jf. politianmeldelsens bilag 13 (det bemærkes dog, at der i begge politianmeldelser henvises til samme tilsynsnotat af 30. oktober 2014, der er bilagt som henholdsvis bilag 9A og bilag 13 til de to anmeldelser, hvori det er anført, at site manager har oplyst, at aktiviteten ophørte d. 13. oktober). Side 16/38 Det er i politianmeldelsen yderligere oplyst, at der er anmeldt en bilag 3Aaktivitet (støbning af bundplade) d. 23. december 2014 med start tidligst d. 6. januar, jf. politianmeldelsens bilag 14. Det oplyses endvidere i politianmeldelsen, at støbningen blev udsat flere gange, men blev gennemført d. 20 og 21. januar CMB har i anmeldelsen oplyst, at de har gennemført 50 tilsyn fra oktober 2014 til januar CMB har desuden anført, at Metroselskabet har meddelt, at støjniveauet til trods for indføring af støjdæmpende foranstaltninger, ikke kan nedbringes til grænseværdien. Dette baserer sig på en udtalelse fra site manager under et tilsynsbesøg foretaget d. 8. januar 2015, jf. politianmeldelsens bilag 15. Det anføres ligeledes i anmeldelsen, at støjoverskridelserne i særdeleshed er foregået i aften- og natperioden lørdage og søndage, hvilket må anses som en skærpende omstændighed. CMB har endvidere fremsendt en oversigt over overskridelser dækkende alle Cityringens byggepladser fra d. 1. juli 2014 til d. 18. januar 2015 (bilag 3). CMB angiver heri, at der i denne periode er 155 forhold ud af 2831 målte støjoverskridelser, som tilsynsmyndigheden har vurderet med overvejende sandsynlighed har været byggepladsrelaterede overskridelser og derfor har ført til håndhævelse 23 gange (indskærpelser og pålæg indeholder flere forhold). De resterende overskridelser har CMB vurderet ikke med overvejende sandsynlighed kan stamme fra byggepladsen, hvilket bl.a. skyldes, at der ikke har været aktivitet på pladsen, at der har været anmeldt aktiviteter, der falder under bilag 3A eller 3B, måleusikkerhed, baggrundsstøj der ligger tæt på byggepladsstøj, enkelstående overskridelse uden gentagelser, uvæsentlige overskridelser og at MS s egenkontrol har skredet ind (gældende for overskridelser efter d. 18. december 2014). Metroselskabet Metroselskabet har i mail af 8. marts 2015 afgivet bemærkninger til CMB s bemærkninger vedr. byggepladsen Københavns Hovedbanegård. Selskabet har anført en række bemærkninger i fremsendelsesbrevet (bilag 9) og har endvidere eftersendt Metroselskabets bemærkninger til Københavns Politi vedr. an-

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S 16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv 22-03-2016 Sagsnr. 2016-0002562 Dokumentnr.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00281 og NMK-34-00272 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 vedr. støjende aktiviteter på byggepladsen, Frederiksberg Allé Station, fase 3 og 4. I forbindelse med etablering

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 til højere støjgrænse i aftentimerne, i forbindelse med fase 5 og 6 armering og støbning af bundplade samt armering

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S UDKAST TIL Påbud efter miljølovens 42 til højere støjgrænser i aftentimerne, i forbindelse med fase 6 armering og støbning af vægge i stationsskakten, Aksel

Læs mere

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring SORTEDAMGRUPPEN www.sortedamgruppen.dk Formand : Christian Alsted Øster Søgade 100 2.tv 2100 København Ø cvalsted@mail.dk Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende

Læs mere

Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen Page 1 of 31 BEK nr 767 af 25/06/2014 Gældende (Byggepladsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af handlingsprotokollen ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 171. Hæfte Mødet den 30. september 2014 med endelig protokol af 18. november

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen. (Byggepladsbekendtgørelsen)

UDKAST. til. Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen. (Byggepladsbekendtgørelsen) UDKAST til Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen (Byggepladsbekendtgørelsen) I medfør af 14 a, stk. 1, i lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, som ændret ved lov nr. 526

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg 17-03- 2011 TILSYNET Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven A har ved mail af 26. oktober 2010 rettet

Læs mere

Høringssvar vedr. ny regulering af byggeriet af Cityringen

Høringssvar vedr. ny regulering af byggeriet af Cityringen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K E-mail: metrokontor@trm.dk 22-05-2014 Sagsnr. 2014-0093646 Dokumentnr. 2014-0093646-2

Læs mere

Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Virksomheder Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Hermans Tivoli Friheden A/S Skovbrynet 5 8000 Aarhus C Att.: Henrik Ragborg Olesen Side 1 af 5 Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans TEKNIK

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

akkrediteret støjmåling i lejlighed, Haraldsgade 26, den akkrediteret støjmåling i lejlighed, Hermodsgade 33, den

akkrediteret støjmåling i lejlighed, Haraldsgade 26, den akkrediteret støjmåling i lejlighed, Hermodsgade 33, den KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Copenhagen Metro Team I/S Metrovej 11 2300 København S Påbud om nedbringelse af støjgene fra arbejdstog i tunnelstrækningen Nørrebrpparken

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Casa Vita Osvej Jyllinge. Varsel af påbud om etablering af støjafskærmning m.m. Kære Annizette og Henrik Olsen

Casa Vita Osvej Jyllinge. Varsel af påbud om etablering af støjafskærmning m.m. Kære Annizette og Henrik Olsen Casa Vita Osvej 83 4040 Jyllinge Miljø og Byggesag Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Varsel af påbud om etablering

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Til rette vedkommende

Til rette vedkommende Nørrebro 26-3-2011 Til rette vedkommende I forbindelse med etableringen af metrobyggepladsen i Nørrebroparken har E/F Nordbanegade/Vedbækgade sammensat en arbejdsgruppe bestående af frivillige, som har

Læs mere

Metrobyggeri i Krauseparken

Metrobyggeri i Krauseparken 1 METROSELSKABET Metrobyggeri i Krauseparken Informationsmøde i Østerbrohuset Den 16. juni 2016 kl. 18.30-20.00 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen og Metro til Nordhavn Metroselskabet

Læs mere

Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail: ghh@live.dk Frederiksberg, 18.9.

Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail: ghh@live.dk Frederiksberg, 18.9. Fra: Ole Møller Sendt: 18. september 2013 17:05 Til: tilsynet@statsforvaltningen.dk Cc: By-ogMiljoudvalget@frederiksberg.dk; borgmesteren@frederiksberg.dk; 'Peter Schøller Rasmussen' Emne: j.nr. 2013-613/63:

Læs mere

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune 2008 Indhold Generelle bestemmelser...3 1. FORMÅL...3 2. LOVGRUNDLAG...3 3. FORSKRIFTENS OMRÅDE...3

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen

Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT 15-05-2013 Sagsnr. 2013-80972 Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen Dokumentnr.

Læs mere

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen Page 1 of 6 BEK nr 768 af 25/06/2014 Gældende (Nabopakkebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen 1 I bekendtgørelse nr. 767 af 25. juni 2014 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen foretages

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk Notat CVR-nr. 48233511 N4.024.13 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler 23. april 2013 Projekt:

Læs mere

Drøftelse af miljøregulering af Forsvarets skydebane ved Lindholm Høje og miljøregulering af Forsvarets øvelsesplads ved Vangen

Drøftelse af miljøregulering af Forsvarets skydebane ved Lindholm Høje og miljøregulering af Forsvarets øvelsesplads ved Vangen Punkt 11. Drøftelse af miljøregulering af Forsvarets skydebane ved Lindholm Høje og miljøregulering af Forsvarets øvelsesplads ved Vangen 2016-042164 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø-

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Memo Subject: Notat om udvidet arbejdstid og udbetaling af erstatning til naboer ved Marmorkirken From: Date: 2014-01-22 Politiken bragte lørdag

Læs mere

Påbud om nye støjvilkår

Påbud om nye støjvilkår Novopan Træindustri A-S XXX. november 2014 Fabriksvej 2 Sagsnr.: 12/30531 8550 Ryomgård Sagsbehandler: Sendes kun pr. e-mail til: jw@novopan.dk Rikke Bøgeskov Hyttel Påbud om nye støjvilkår Hermed fremsendes

Læs mere

UDKAST til. Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner mv.

UDKAST til. Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner mv. UDKAST til Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen I medfør af 14 a, stk. 1, og 17 c, stk. 1 i lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, som ændret ved lov nr. 748 af 25. juni

Læs mere

Entreprise 2: Renovering af Albanibroen i tidsrummet 18. maj september 2015.

Entreprise 2: Renovering af Albanibroen i tidsrummet 18. maj september 2015. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Letbane Thomas B. Thriges Gade 32 5000 Odense C Att.: Lars Scheuer By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger.

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger. To: Søren Nabe-Nielsen[/O=HORSHOLM/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=SNA]; Subject: FW: Skubber yderligere på... Sent: Thur 6-16-2011 9:09:19 From: Jørgen Vasehus Madsen From: Jørgen Vasehus

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring.

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet har 27. februar 2014 sendt forslag om

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde. Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev

Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde. Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev 21.

Læs mere

Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved anlægsfase 2 og 3 på metrobyggepladsen ved Vibenshus Runddel - Berigtigelse

Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved anlægsfase 2 og 3 på metrobyggepladsen ved Vibenshus Runddel - Berigtigelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Copenhagen Metro Team I/S Relevante underentreprenører Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved anlægsfase 2 og 3 på metrobyggepladsen

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Indsigelse mod udvidelse af Netto på Højtoftevej, 6700 Esbjerg, Sags id

Indsigelse mod udvidelse af Netto på Højtoftevej, 6700 Esbjerg, Sags id Esbjerg Kommune Byggeri Teknik & Miljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Att.: Ulrik Revsbech Esbjerg den 14. juni 2011 Indsigelse mod udvidelse af Netto på Højtoftevej, 6700 Esbjerg, Sags id 2010-3921 På vegne

Læs mere

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52 Dong Energy Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Roskilde J.nr. MST-1272-00643 Ref. Annje/jojak 23. februar 2012 Påbud om måling af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket Dong Energy

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 27-02-2015 Sagsnr. 2014-0229370 UDKAST til forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Hovedformålet med denne forskrift

Læs mere

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag.

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag. Stege, den 18. september 2015 Information vedr. støj fra vindmøller Kære politiker, vidste du - at der ikke findes en grænse for den støj, naboen til en vindmølle må opleve eller måle i eller ved boligen?

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.006.11 Torben Clausen A/S - Virksomhedsstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Skanderborg Kommune 3. maj 2016 Advokat Mads Kobberø

Skanderborg Kommune 3. maj 2016 Advokat Mads Kobberø Skanderborg Kommune 3. maj 2016 Advokat Mads Kobberø Virksomhedstyper 1. Godkendelsespligtige Reguleres af miljøgodkendelser med vilkår. Dvs. upfront regulering 2. Ikke-godkendelsespligtige virksomheder

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 1 2 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20

Læs mere

Miljøgodkendelse Vilkårsændring for Munkebo Speedway Club Beliggende Garbækstofte Munkebo

Miljøgodkendelse Vilkårsændring for Munkebo Speedway Club Beliggende Garbækstofte Munkebo Miljøgodkendelse Vilkårsændring for Munkebo Speedway Club Beliggende Garbækstofte 20 5330 Munkebo Ændring af vilkår, således at der trænes tirsdag og lørdag for 50cc og 85cc maskiner i 2016 CVR-nr.: 25

Læs mere

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Miljøstyrelsen aar@mst.dk Side 1 af 5 Foreløbigt høringssvar vedrørende Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Desuden vedlægges Teknik- og Miljøforvaltningens notat Administrationsgrundlag

Desuden vedlægges Teknik- og Miljøforvaltningens notat Administrationsgrundlag KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Til orientering Orientering til Økonomiudvalget om Transportministerens godkendelse af ændringer i anlægget af Cityringen

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 17-01-2012 Dato: 14-11-2011 Sag nr.: TMU 3 Sagsbehandler: Lene Sehested Kompetence: Fagudvalg [X] Økonomiudvalget

Læs mere

M I L J Ø M I N I S T E R I E T

M I L J Ø M I N I S T E R I E T Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 245 Offentligt M I L J Ø M I N I S T E R I E T SKOV- OG NATURSTYRELSEN Landsplanområdet J.nr. SN 2001-0019/LP4-0003 Ref. MIC Sjette redegørelse om "lovovervågning"

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 6. januar 2005 Peter Christoffersen 89

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 1. februar 2008 til en kommune

Statsforvaltningen brev af 1. februar 2008 til en kommune Statsforvaltningen brev af 1. februar 2008 til en kommune 01-02- 2008 Statsamtet Sønderjylland har modtaget en række klager af blandt andet 2. august 2004, 20. maj 2005 og 9. februar 2006 over Sønderjyllands

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns Borgerrepræsentation (NMK-10-00670)

AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns Borgerrepræsentation (NMK-10-00670) Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. februar 2014 J.nr.: NMK-10-00707 Ref.: MACNI-NMKN AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Spørgsmål D: Hvorfor mener ministeren jf. lovforslagets bemærkninger at naboerne kun har krav på 35%, henholdsvis 55% af

Spørgsmål D: Hvorfor mener ministeren jf. lovforslagets bemærkninger at naboerne kun har krav på 35%, henholdsvis 55% af Transportudvalget 2013-14 L 177 Bilag 7 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir til samrådsspørgsmål A, B, C og D Side 1 af 25 Tak for ordet Tak for ordet. Med udvalgets tilladelse vil jeg først besvare spørgsmålene

Læs mere

Implementeringsplan for review af støjmålinger.

Implementeringsplan for review af støjmålinger. Implementeringsplan for review af støjmålinger. Implementeringsplan for review af støjmålinger 1.1 Baggrund Pr. 1. juli trådte den ny regulering af støjgener fra metrobyggeriet i kraft. Dette skete som

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet delafgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens 95, stk. 2.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet delafgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens 95, stk. 2. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00778 Ref.: FLEKB-NMKN DELAFGØRELSE om delvis opsættende virkning af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2013 om status på byggeriet

Læs mere

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail:

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail: Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Att: Jens Borgmann Mail: JBO@Arkil.dk Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 28-05-2014

Læs mere

Afgreningskammer til Sydhavnsmetroen

Afgreningskammer til Sydhavnsmetroen Afgreningskammer til Sydhavnsmetroen Supplerende VVM-redegørelse Oktober 2014 Afgreningskammer til Sydhavnsmetroen 4. Afgreningskammer til Sydhavnsmetroen Afgreningskammer til Sydhavnsmetroen Supplerende

Læs mere

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog Hørsholm Kommune Rådhuset, Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk

Læs mere

1 Ikke-teknisk resumé

1 Ikke-teknisk resumé 1 1 Ikke-teknisk resumé 1.1 Om VVM-redegørelsen Det overordnede formål med Nordhavnsmetroen er at betjene den nye bydel i Nordhavnen med effektiv kollektiv transport. Samtidig skal Nordhavnsmetroen forbinde

Læs mere

Hjemmel for afgørelsen Afgørelsen er truffet med hjemmel i Planlovens 2 51, stk. 5. Skanderborg Sø Camping Horsensvej 21 8660 Skanderborg

Hjemmel for afgørelsen Afgørelsen er truffet med hjemmel i Planlovens 2 51, stk. 5. Skanderborg Sø Camping Horsensvej 21 8660 Skanderborg Skanderborg Sø Camping Horsensvej 21 8660 Skanderborg Sendt på mail til: Skanderborg Sø Camping [info@campingskanderborg.dk] Dato: 16-09-2014 Sagsnr.: 14/65351 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010).

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 28. september 2010 J.nr. MKN-100-00726 Afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune

Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune 2017 Offentlig høring af revideret: Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune Side 1 / 7 Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i form af støj og støv i forbindelse

Læs mere

Informationsmøde ved Sønder Boulevard Tirsdag den 29. maj 2012

Informationsmøde ved Sønder Boulevard Tirsdag den 29. maj 2012 1 METROSELSKABET Cityringen Informationsmøde ved Sønder Boulevard Tirsdag den 29. maj 2012 Metroen som nabo 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen Metroselskabet 3. Regler Metroselskabet

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Pr. e-mail: chvi@sm.dk og caw@sm.dk Social, Børne- og Integrationsministeriet Att.: Charlotte Avnsted Socialtilsyn Nord Sdr. Vråvej 9760 Vrå Telefon: 7233 6930 socialtilsynnord@hjoerring.dk. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Indledning. Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Indledning. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Indledning Dette notat opridser den aktuelle situation omkring døgnarbejde ved anlæggelsen af Cityringen.

Læs mere

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed.

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed. Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune imødekom henholdsvis den 19. juni 2013 og den 3. juni 2013 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden

Læs mere