Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden Udsætningsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden Udsætningsplan"

Transkript

1 Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden Udsætningsplan Distrikt 19, vandsystem Distrikt 21, vandsystem 1-18, og Distrikt 23, vandsystem 1-9 Udsætningsplan Af Peter Geertz-Hansen og Hans-Jørn Christensen Salling Mors Thyholm.indd 2 02/08/

2 Udsætningsplaner udgives af DTU-Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi, og indeholder sektionens udsætningsplaner. Rapporterne kan, så længe oplaget rækker, udleveres ved henvendelse til: DTU-Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Vejlsøvej Silkeborg Telf Salling Mors Thyholm.indd 3 02/08/

3 Udsætningsplan for Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden Distrikt 19 - vandsystem Distrikt 21 - vandsystem 1-18, og Distrikt 23 - vandsystem 1-9 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden. Undersøgelsen er foretaget i perioden 27. juli - 4. september 2009 af DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi i Silkeborg med assistance fra Morsø Lystfiskerforening og Lemvig og Omegns Sportsfiskerforening. Udsætningsplanen er en revision af den tidligere plan fra Planen er udarbejdet som led i de aktiviteter, der sker i forbindelse med den generelle fiskepleje. Foreningerne været behjælpelige med oplysninger om vandløbsrestaureringer og gydegrusudlægninger m.m. Udsætninger i vandløbene bliver varetaget af Karup Å Sammenslutningen, Lemvig og Omegns Sportsfiskerforening, Morsø Lystfiskerforening og Struer Sportsfiskerforening. Metode Udsætningsplanen er inddelt i 4 afsnit og et tilhørende oversigtskort. På kortet er der udlagt et stationsnet på de steder i vandsystemet, hvor der er en undersøgelses- eller udsætningstation. Ved teksten, afsnit II, er alle stationsnumrene nævnt, men alle stationer er ikke nødvendigvis blevet besigtiget eller befisket ved undersøgelsen. På kortet vil en station fremstå som et punkt med nummer. Såfremt der tillige er udsætning vil stationen være vist ved et symbol, der samtidig angiver hvilken størrelsesgruppe der skal udsættes. Såfremt et vandløb eller en vandløbsstrækning er skønnet uegnet for ørred, vil dette ligeledes være angivet ved et symbol. Forurening er angivet, såfremt dette alene gør vandløbet uegnet for ørred. Feltundersøgelserne omfatter såvel besigtigelser alene, som besigtigelser i forbindelse med kvalitative og kvantitative bestandsanalyser, udført ved elektrofiskeri på udvalgte stationer i vandsystemet. Bestanden er beregnet ud fra resultaterne ved elektrofiskeri, hvor man har anvendt udtyndingsmetoden, som forudsætter minimum 2 befiskninger over samme strækning. I tilfælde hvor der ved første befiskning bliver fanget 10 ørreder eller færre pr. 50 m vandløbsstrækning, er der kun fisket 1 gang. I disse tilfælde er bestandstætheden beregnet ud fra den gennemsnitlige fangsteffektivitet. Stationsnumrene angivet i bilag 1 og på kortet (bilag 2) refererer til de samme lokaliteter. Bilag 1 viser befisket areal, biotopbedømmelsen af de enkelte stationer (vandløbets egnethed som ørredvand efter skala 0-5) og det fundne antal ørred opgivet som individ pr. 100 m 2, opdelt i yngel (under 1 år) og ældre. Desuden er der angivet hvilke fiskearter, som er observeret på de enkelte stationer. Undersøgelsen har omfattet 248 stationer. På 126 stationer er der alene foretaget besigtigelser, mens der på 122 stationer er foretaget både besigtigelse og kvantitativ bestandsanalyse ved elektrofiskeri. 1

4 Hvor bestandstætheden for yngel på undersøgelsestidspunktet (½-års ørred) er 50/100 m 2 eller derover må biotopen anses for hensigtsmæssigt besat, hvorfor der ikke er behov for udsætning. Er der tale om større fisk (12-20 cm) må en bestand på 20/100 m 2 anses for tilfredsstillende, og drejer det sig om fisk på over 20 cm må en tæthed på 7/100 m 2 og derover være tilfredsstillende. Naturforholdene på lokaliteten, herunder bundens beskaffenhed og naturlige skjul, spiller dog en vis rolle i denne forbindelse, hvorfor bedømmelsen af udsætningsbehovet samt den anviste mængde og fiskenes alder for en given lokalitet i nogen grad er undergivet et skøn. Udsætningsmængderne er beregnet ud fra følgende tabel: Antal ørred pr. 100 m 2 Biotopskarakteren Yngel ½-års 1-års Store Resultater År Antal befiskede Stationer med ½-års Stationer med ældre stationer På antal st. % På antal st. % Overordnet set har der været en betydelig fremgang i forekomsten af naturlig produceret yngel i forhold til gennemgangen i 1992 og Den største fremgang er sket i Salling. Af hensyn til overskueligheden og aktualiteten er planen denne gang opdelt i 3 geografiske dele, Salling, Mors og sydvestlige del af Limfjorden. Salling År Antal befiskede Stationer med ½-års Stationer med ældre stationer På antal st. % På antal st. % Sammenlignet med resultaterne fra bestandsundersøgelserne i 1992 og 2000 er der sket en meget markant forbedring i andelen af stationer, hvor der er registreret naturlig yngel. Andelen er således steget fra 39 % i 2000 til nu hele 74 %. For ældre ørred er der også en positiv udvikling, som dog er mere beskeden. Her er andelen steget fra 54 % til 64 %. 2

5 Den gennemsnitlige tæthed af naturlig yngel på de befiskede stationer er øget fra 19 stk./100 m 2 i 2000 (mediantæthed 2 stk./100 m 2 ) til 115 stk./100 m 2 (mediantæthed 48 stk./100 m 2 ) i denne undersøgelse. For ældre ørred er de tilsvarende tætheder øget fra 6stk./100 m 2 til 10 stk./100 m 2 (mediantætheden er 3 stk./100 m 2 for begge undersøgelser). Den meget store fremgang i den naturlige forekomst af ørred bevirker at udsætningsbehovet i Sallings vandløb er betydeligt mindre i forhold til tidligere. Fremgangen i den naturlige ørredbestand har været meget markant i Hagens Møllebæk, Ejskær Bæk, Øksenvad Bæk, Hinnerup Å (st.3), Møjbæk, Hegnetsmølle Å, Durup Bæk, Harre Å, Lilleå, Næstild Bæk, Viummølle Å, Bligårds Bæk, Rødding Å, tilløb til Rødding Å fra Nr. Balling, tilløb til Grundvad Bæk fra Østergård, Spøttrup Kanal, Dommerby Å (st.4), Feldingbjerg Bæk, Vinde Bæk, Febæk, Vellum Å, Landting Å og Hellegård Å. Den positive udvikling i ørredbestanden ses tydeligt når der tilsvarende kun er fundet en betydelig tilbagegang i forekomsten af ørred i Rusted Møllebæk (st.12) og i Durup Bæk (st.5). Mors År Antal befiskede Stationer med ½-års Stationer med ældre stationer På antal st. % På antal st. % Generelt er vandkvaliteten forbedret i forhold til gennemgangen i 2000, om end forurening stadig forekommer. Sammenlignet med resultaterne fra bestandsundersøgelserne i 1992 og 2000 er der sket en forbedring af ørredbestanden i vandløb ved Højris, og der forekommer igen naturlig reproduktion i den øvre del af Skarum Å, hvor vandkvaliteten er forbedret, men vedligeholdelsen er fortsat (for) hård. I Lyngbro Bæk-systemet forekommer nu lidt naturlig reproduktion i Solbjerg Å og Støjbjerg Å. I Lillebækken (Votborg Å) findes der igen en fin naturlig ørredbestand. I Ejstrup Bæk er fremgangen fra 2000 desværre ikke fastholdt grundet forurening, men der forekommer i lighed med 1992 fortsat yngel på st. 3. I Nørå-systemet er der nu atter en god yngeltæthed i tilløbet fra Sindbjerggård, hvorimod der er tilbagegang i Storup Å/Movtrup Å, formentlig på grund af hårdhændet vedligeholdelse. I Vejerslev bæk er der i lighed med tidligere fortat en god bestand nedstrøms den impassable spærring ved Vejerslev Mølle. Sydvestlige Limfjord År Antal befiskede Stationer med ½-års Stationer med ældre stationer På antal st. % På antal st. % Sammenlignet med resultaterne fra bestandsundersøgelserne i 2000 er vandkvaliteten i Hummelmose Å og Gimsing Bæk forbedret så meget at der nu er etableret gode naturlige ørredbestande, således at udsætningerne her kan ophøre. Resenkær Å har fortsat en meget fin ørredbestand og i Klostermølle Å er der sket forbedring af passageforholdene ved dambrugsopstemningen i Gudumstad, således at udsætningerne opstrøms herfor ligeledes kan ophøre. I Grydsbæk - tilløb til Ferring Sø - har der nu etableret sig en lille lokal ørredbestand. 3

6 I Resenkær Å og i Fold Å blev der desværre konstateret signalkrebs, der er en trussel mod den naturligt forekommende flodkrebs. Forslag til forbedring af de fysiske forhold Passageforhold Med henblik på at opnå en så stor naturlig selvreproducerende ørredbestand som muligt er det nødvendigt at give vandrefiskene fri passage i vandløbene. Dette kan man opnå ved at frilægge rørlagte strækninger, så der bliver skabt fri passage til opstrøms liggende gydeområder. Dårlige passageforhold ved vejunderføringer kan ændres ved udlægning af sten og gydemateriale. Følgende steder er der registreret problematiske passageforhold: Salling: Hinnerup Å (Brokholm Sø), Harre Å (opstemning ved møllesø ved st1), tilløb til Rødding Å (½m. fald fra rørunderføring ved st.8), Spøttrup Kanal (Spøttrup Sø) og ved Hellegård Å (Holmgård Sø). Mors: Markmølle Dambrug i Vesterå, Vejunderføring i Lillebæk i Votborg Å, Rakkeby Dambrug i Spang Å, Vejerslev Bæk. Vestlige del af Limfjorden: Bredkær Bæk ved Fousing Dambrug og Kjærgård Mølle Dambrug. Vedligeholdelse Det er af afgørende betydning at vandløbsvedligeholdelsen foregår så skånsomt som muligt, dvs. at oprensningen ikke ødelægger skjul, sten og gydebund. Der er fundet unødig hårdhændet vedligeholdelse i følgende vandløb: Salling: Hagens Møllebæk (st.1 og 2), Grøndal Bæk (st.2 og 3), Hinnerup Å (st.2,4,5 og 6), Møjbæk (st.8 og 9), Durup Bæk (st.6), Harre Å (st.2), Næstild Bæk (st.2), Dommerby Å, Bustrup Bæk (st.11 og 13), Smalle Å, Landting Å (st.5 og 6) og i Råstgård Bæk (st.7). Mors: Skarum Å, Støjbjerg Å, Movtrup Å og Ejstrup Bæk Vestlige del af Limfjorden Resenkær Å Gydegrus og sten Udlægning af gydegrus kan være relevant på strækninger, hvor de rette forhold såsom vandstrøm og vandkvalitet er til stede. I forbindelse med etablering af gydebanker kan det være nødvendigt at etablere sandfang, og disse bør placeres umiddelbart opstrøms gydebankerne. Ud over på denne måde at skabe flere egnede gydepladser er det ligeledes vigtigt at skabe en større fysisk variation i vandløbene. Dette kan gøres ved udlægning af større sten, indsnævring af vandløbet for at skabe strømrender samt genslyngning af regulerede vandløbsstrækninger. Herved skabes der skjul og standpladser samt gode fysiske forhold for fisk og vandløbsinsekter. Disse tiltag vil ligeledes være 4

7 med til at ilte vandet og øge vandløbenes selvrensende effekt. I følgende vandløb kan der udlægges gydematriale og skjulesten: Salling Hagens Møllebæk (skjulesten nedstrøms st.4), Hinnerup Å (gydegrus ved st.3), Rødding Å (gydegrus ved st.4), Dommerby Å (skjulested og evt. gydegrus), Vellum Å (skjulesten ved st.10) og Smalle Å (skjulesten ved st.17-19). Mors: Skarum Å, Solbjerg Å og Votborg Å Sandvandring Et stort problem i mange vandløb er tilsanding af gyde- og opvækstområder. For at reducere sandvandringen kan det være nødvendigt at etablere sandfang eller genslynge udrettede vandløbsstrækninger, hvilket nedsætter strømhastigheden og dermed erosionen af brinkerne. En medvirkende faktor til øget sandtransport kan være husdyr, der nedtræder brinkerne pga. manglende indhegning af afgræsningsarealer. Etableres der sandfang er det vigtigt at dimensionen er rigtig, og der løbende er kontrol med evt. behov for tømning. Der er fundet betydelig sandvandring i følgende vandløb: Salling: Grøndal Bæk, Hegnets-mølle Å, Durup Bæk, Bligårds Bæk, Vellum Å og Bustrup Å. Tilgroning Ved vandløb der har tendens til tilgroning vil vandstanden typisk øges og strømhastigheden falde. Her kan skyggevirkningen fra træbeplantninger langs bredden eller en mere regelmæssig skånsom vedligeholdelse være med til at begrænse væksten af grøde. Kraftig tilgroning blev fundet i følgende vandløb: Salling: Møjbæk (st.9 og 10), Rusted Møllebæk (st.11), Harre Å (st.2), Bligårds Bæk nedstrøms st.2), Rødding Å (st.1), Dommerby Å (st.1), Bustrup Bæk (st12-13), Landting Å (st.6) og i Råstgård Bæk (st.7-8). Forurening Forurening med organisk stof giver anledning til dårlige iltforhold, hvilket begrænser udbredelsen af den naturlige vandløbsfauna, smådyr, såvel som fisk. Der blev konstateret forurening i følgende vandløb: Mors: Vittrup Strøm, Solbjerg Å, Tilløb til Lillebæk (Votborg Å), Ejstrup Bæk. Vestlige Limfjord: Ballevad Grøft 5

8 På grund af de ændringer, der sker i vandløbene med hensyn til bl.a. forureningstilstand, ændret vedligeholdelse, etablering af faunapassage m.m., bør resultaterne af udsætningsplanens virkning kontrolleres efter en 6-årig periode af DFU, Afd. for Ferskvandsfiskeri, Silkeborg. Øvrige udsætningsplaner i distrikt 18, 19 og 23: Udsætningsplan for Halkær Å, Distrikt 19, vandsystem 01, 2010 Udsætningsplan for Bjørnsholm Å, Distrikt 19, vandsystem 12, 2005 Udsætningsplan for Trend Å, Distrikt 19, vandsystem 13, 2005 Udsætningsplan for Lerkenfeldt Å, Distrikt 19, vandsystem 16, 2005 Udsætningsplan for Karup Å, Distrikt 23, vandsystem 03, 2005 Udsætningsplan for Thylandske Vandløb, Distrikt 19, vandsystem 43, 2010 Udsætningsplan for Tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt, Distrikt 18, vandsystem 1,

9 II. af de enkelte vandløb Vandløbets navn Hagens Møllebæk (1-2) (3-4) Ejskær Bæk (5) Øksenvad Bæk (6) Salling Den øverste del af bækken er reguleret og har ringe fald. Vedligeholdelsen er hårdhændet, hvilket gør strækningen uegnet som levested for ørred. Lgd.: ca. 3,0 km, gbr.: 1,8 m dybde: 5-30 cm. De bedste fysiske forhold optræder ved den gamle bane øst for Glyngørevej. Vedligeholdelsen er skånsom, og bunden skifter mellem sandede og grusede partier. Der er dog ganske mange brunalger og aflejring af fint materiale. Ved Furvej er bækken reguleret og nedgravet med spredte forekomster af grus. Der er mangel på egnede skjulesteder, hvilket kan etableres ved udlægning af skjulesten. På begge stationer er der stor tæthed af ældre ørred, og den naturlige bestand af yngel er gået så meget frem at der ikke længere er behov for supplerende udsætninger. Lgd.: ca. 2,7 km, gbr.: 2,4 m, dybde: cm. Ejskær Bæk løber til Hagens Møllebæk øst for Lyby og er ved Glyngørevej en rigtig fin lille gydebæk med stort fald og stenet-gruset bund. Der er sket en meget stor fremgang i den naturlige yngeltæthed. Der er nu over 300 stk. ½-års ørred / 100 m 2 vandløbsbund. Intet udsætningsbehov. Lgd.: ca. 1,1 km, gbr.: 1,0 m, dybde: 5-15 cm. Øksenvad Bæk er et fortrinligt gyde- og opvækstvand for ørred. Faldet er stort over en stenet og gruset bund. Yngeltætheden er gået fra 8 stk. i 2000 til nu mere end 200 stk./100 m 2 vandløbsbund, hvilket bevirker at de supplerende yngeludsætninger ophører. 7

10 Øksenvad Bæk (6) fortsat Der er desuden en god tæthed af ældre ørred. Intet udsætningsbehov. Lgd.: ca. 1,1 km, gbr.: 1,5 m, dybde: 5-25 cm Vandløb ved Øster Lyby (1-3) Ved Dalsgårdvej er der store områder med gydebund, men strækningen sommerudtørrer. Omkring Furvej er vandføringen mere stabil, og her er der nedstrøms en strækning på 300 m ren gydebund. Den nederste del ved Lyby Strand er reguleret og blødbundet. Bækken er ikke tidligere anvendt som udsætningsvand, men trods dette blev der fundet 3 ældre ørred. Fremover udsættes der yngel nedstrøms Furvej. Lgd.: ca. 5,8 km, gbr.: 1,1 m, dybde: 1-50 cm. Her udsættes: stk. yngel Grøndal Bæk (1-3) På den øverste station opstrøms Tværvej er der glimrende bundforhold, men strækningen var udtørret på undersøgelsestidspunktet. Nedstrøms er Grøndal Bæk rørlagt over ca. 150 m. Nedstrøms Grønningvej er vedligeholdelsen hårdhændet, hvilket bevirker enorm sandvandring. Opstrøms er der dog stedvis grusbund. Der blev ikke fundet ørred, og der er behov for at reducere sandvandringen samt at etablere gyde- og skjulesteder, inden Grøndal Bæk kan anvendes som udsætningsvand. Strækningen for udløbet ved Lyby Strand har ringe strøm og bundforhold. P.t. ikke ørredvand. Lgd.: ca. 3,9 km, gbr.: 1,1 m, dybde: 5-50 cm. 8

11 19-21 Astrup Bæk (1-2) Ved Dueled Bro, sydøst for Breum, løber bækken dybt nedgravet med beskeden vandføring. Bunden består af ren gydegrus og der er stor forekomst af bunddyr. Ved den nederste station øst for Nørgård har Astrup Bæk et naturligt slynget forløb med meget fine fysiske forhold. Pga. ringe tilkørselsforhold på nederste station skal udsætning af yngel foregå omkring Dueled Bro. Lgd.: ca. 2,5 km, gbr.: 0,9 m, dybde: 2-10 cm. Her udsættes: stk. yngel Vandløb til Astrup Vig fra Mogenstrup (1-2) Den øvre del øst for Mogenstrup er en stillestående kanal. Det regulerede forløb fortsætter ud mod Astrup Vig, hvor der stedvis er gode bundforhold. Vandføringen er imidlertid så beskeden, at bækken formodentlig sommerudtørrer. Lgd.: ca. 3,2 km, gbr.: 1,4 m. dybde: 1-60 cm Eskær Bæk (1-2) Eskær Bæk forløber som et yderst varieret naturligt skovvandløb med ideelle gyde- og opvækstforhold for ørred. Der er skjul ved sten, underskårne brinker, trærødder og nedfaldne grene. Fundet af en enkelt ældre ørred viser at vandkvaliteten er god nok til at der også fremover kan udsættes yngel i håbet om at skabe en selvreproducerende ørredbestand. Lgd.: ca. 1,0 km, gbr.: 1,0 m dybde.: 2-10 cm. Her udsættes: stk. yngel Hinnerup Å Hinnerup Å udspringer ved Breum Kilde og løber efter godt 2 km ud i den 83 ha store Brokholm Sø, der blev gendannet i Der er ved denne gennemgang ikke registreret ørred opstrøms søen. 9

12 Hinnerup Å fortsat Ved Sundsørevej er vandløbet restaureret og her er der meget fine gyde- og strømforhold. Der blev ikke fundet ørred opstrøms Brokholm Sø, hvilket formodentlig skyldes at gydefisk ikke finder gennem søen. Ingen udsætning. Lgd.: ca. 2,0 km, gbr.: 1,3 m, dybde: 3-15 cm. (2-6) Forløbet fra Brokholm Sø til udløbet i Fursund er en gennemreguleret nedgravet kanal uden variation, hvor ørredbestanden består af enkelte ældre ørred. Nedstrøms Agersholmvej ved st.3, hvor der er etableret et kortere stenstryg blev der dog fundet en meget fin tæthed af naturlig yngel. Der er her behov for at supplere med yderligere gydegrus på selve stryget. Fundet af yngel viser at der er opgang af gydefisk til denne del af åen, hvilket åbner mulighed for etablering af lignende korte gydestryg andre steder i hovedløbet. Ikke ørredvand med nuværende forhold. Lgd.: ca. 12,9 km, gbr.: 4,2 m, dybde: 10->100 cm. Mundingsudsætning: stk. Rævkær Bæk (7) Møjbæk (8-10) Rævkær Bæk løber til Brokholm Sø og er en hårdt vedligeholdt kanal med blød bund og tendens til udtørring på den øvre del. Lgd.: ca. 2,6 km, gbr.: 1,5 m, dybde: 1-5 cm. Møjbæk er reguleret og nedgravet på hele forløbet til udløbet i Hinnerup Å. Den øverste del er ganske hårdt vedligeholdt, og strækningen fra Fur Landevej og ned forbi Kællingvadsted Bro er meget tilgroet af vandpest, mærke og pindsvineknop. Det er vigtigt at friholde en strømrende, så områder med gydegrus ikke tildækkes af sand og fint materiale. Der blev fundet en ganske fin tæthed af årets yngel ved Kællingvadsted Bro, hvilket er en mærkbar fremgang i forhold til sidste gennemgang, hvor bækken nærmest var ørredtom. 10

13 Møjbæk (8-10) fortsat Rusted Møllebæk (11-12) Hegnetsmølle Å (13-14) Ikke udsætningsbehov. Lgd.: ca. 4,5 km, gbr.: 2,1 m, dybde: cm. Bækken er gennemreguleret og ved Rærup er der stedvis gruset bund, men strækningen var så tilgroet, at elfiskeri ikke var muligt. Ved Fur Landevej er der ideelle fysiske forhold med stort fald og en stenet-gruset bund. Ved undersøgelsen i 2000 var der en pæn forekomst af yngel, men nu er strækningen uden ørred, hvilket må skyldes at optrækkende gydefisk ikke kan finde bækkens udløb, eller at de ikke vil vandre gennem Brokholm Sø. Ikke ørredvand p.g.a. Brokholm Sø. Lgd.: ca. 5,7 km, gbr.: 1,4 m, dybde: 5-20 cm. Vandløbet har gennemgået restaurering siden sidste undersøgelse. Der er udlagt gydegrus, skjulesten og etableret sandfang. Der er dog fortsat nogen sandvandring. Tiltagene har virket efter hensigten, da der nu er en meget stor forekomst af naturlig yngel og ældre ørred. Ved den øverste station bag Holmgård er tætheden steget fra 0 til over 200 stk. / 100 m 2. Dette bevirker at der ikke længere er behov for supplerende udsætninger i Hegnetsmølle Å. Lgd.: ca. 5,0 km, gbr.: 2,1 m, dybde: cm Midtstrømslinien (1-4) Durup Bæk (5-6) Vandløbet udspringer sydvest for Nautrup og er gennemreguleret på hele forløbet med ringe fald og bundforhold. De fysiske forhold er generelt for dårlige til at huse en ørredbestand. Lgd.: ca. 9,5 km, gbr.: 2,0 m, dybde: cm. Mundingsudsætning: Durup Bæk er et tilløb til Midtstrømslinien og er ned til Durup en fin gydebæk med vekslende dybde og bundforhold. Herefter ændrer bækken karakter og får et mere kanalagtigt præg og en stk. 11

14 Durup Bæk (5-6) fortsat overvejende blød og sandet bund med en del sandvandring, hvilket sikkert skyldes en meget hårdhændet vedligeholdelse. På begge stationer er der en fin tæthed af yngel. Dette er en stor forbedring, da der nedstrøms rensningsanlægget ikke blev fundet ørred i Ikke udsætningsbehov. Lgd.: ca. 5,9 km, gbr.: 1,7 m, dybde: 5-50 cm Harre Å (1-2) Vandløbet udspringer syd for Toustrup og løber efter godt 6 km ud i Harre Vig. Ved den øverste station ved Dalstrupvej 4 er der ikke opstrøms passage ved opstemningen ved møllesøen. Strækningen nedstrøms er et perfekt gydevand med en uhørt høj forekomst af årets yngel. Tætheden er øget fra 11 til 766 stk. / 100 m 2. Ned forbi Harre Vejle Bro ændrer åen fuldstændig karakter til en hårdhændet vedligeholdt og blødbundet kanal, der er ganske tilgroet af pindsvineknop. Ikke udsætningsbehov. Lgd.: ca. 5,8 km, gbr.: 2,0 m, dybde: 5-40 cm Lilleå Tilløb til Lilleå vest for Bajlum (2) Lilleå er et mindre tilløb til Harre Vig med stor fysisk variation. Faldet er stort og strækningen nedstrøms pumpestationen ved A26 er helt overskygget af kantvegetation. Her blev der fundet en tæthed af yngel der langt overstiger det forventede. Intet udsætningsbehov. Lgd.: ca. 2,1 km, gbr.: 0,8 m, dybde: 5-25 cm. Bækken er rørlagt opstrøms Hjerk Kirkevej og er herefter en sandet tilgroet kanal med meget ringe vandføring. Lgd.: ca. 1,5 km, gbr. 0,7 m, dybde: 5 cm. 12

15 19-28 Vium Mølleå (Næstild Bæk) I 1998 blev opstemningen ved Vium Mølle nedlagt, hvilket gav ørreden fri adgang til hele åen. Dette resulterede i at der allerede i 2000 blev fundet en god naturlig reproduktion på alle stationer. Ved denne gennemgang er der fundet en endnu større tæthed af ørred, således at der nu er stk. / 100 m 2. (1-3) Den øvre del af Vium Møllebæk benævnes Næstild Bæk. Ved Krarupsminde løber bækken som en fin lavvandet skovbæk med store gydearealer. Ved Næstildvej er der foretaget en hårdhændet maskinopgravning af vandløbet, hvilket har ændret strækningen fra at være et fint yngelvand til en sandet kanal uden skjul. Ved Vium Mølle er vandløbet igen en fantastisk ørredbiotop med frisk strøm over stenstryg, hvorefter der kommer et mere sandet forløb ud med Hjerk Nor. Intet udsætningsbehov. Lgd.: ca. 8.7 km, gbr.: 2,4 m, dybde: 2-25 cm. Tilløb til Næstild Bæk fra Vester Lyby (4) Tilløb til Viummølle Å fra Vium Thinggård (5) Dyb og stillestående kanal. Lgd.: ca. 1,4 km, gbr. 2,8 m, dybde: 70 cm. Vandløbet udspringer nordvest for Jebjerg og er gennemreguleret på hele forløbet til udløbet i Viummølle Å ved Vium Thinggård. Den øverste strækning ved Nannerup har en bund bestående af sten og grus, men vandføringen er her så beskeden at der forekommer sommerudtørring. Ved Gl. Skivevej er der for år tilbage etableret flere stryg nedstrøms den befiskede strækning. Oven for disse blev der fundet en ganske stor ørredbestand af både yngel, men især af ældre ørred. Forekomsten af yngel er formodentlig endnu større over strygene nedstrøms. Intet udsætningsbehov. Lgd.: ca. 3,0 km, gbr.: 2,3 m, dybde: cm. 13

16 Bligårds Bæk (6-7) Gedbæk (8) Ved Oddense er Bligårds Bæk et fint yngelvandløb med stort fald og mange skjul ved store sten. Der er en del okker i bækken, men trods dette er der en god forekomst af årets yngel. Ved Norsvej er der en del sandvandring og generelt mangel på skjul. Forekomsten af yngel er enorm (626 stk. / 100 m 2 ), men de fysiske forhold må forbedres for at opretholde den store selvreproduktion. Dette kan ske ved at opføre sandfang og efterfølgende udlægning af gydegrus og skjulesten. Samtidig er det nødvendigt at begrænse den kraftige tilgroning med pindsvineknop nedstrøms Norsvej. Intet udsætningsbehov. Lgd.: ca. 3,7 km, gbr.: 1.0 m, dybde: 5-25 cm. En okkerpåvirket og tilgroet bæk med dårlige bundforhold og ringe strøm. Lgd.: ca. 4,3 km, gbr.: 1,7 m, dybde: 50 cm Rødding Å Rødding Å udspringer øst for Balling og gennemløber på den nederste strækning Mollerup Sø inden udløbet i Kås Bredning (1-3) Den øvre del ved Nittrupvej var ganske tilgroet med et opstuvet vandspejl og aflejring af fint materiale og sand over stedvis grusbund. Ned forbi vejene Nørby og Nedermøllen er der langt bedre fysiske forhold. Strækningen har gennemgået en omfattende restaurering med genslyngning, udlægning af sten og gydegrus og etablering af natursti langs åen. Samtidig er opstemningen ved Nedermøllen fjernet, og ålejet er ført tilbage i sit gamle løb. Disse tiltag har gjort at der nu er en meget stor naturlig bestand af ørredyngel i den øvre del af Rødding Å. Intet udsætningsbehov. Lgd.: ca.3,3 km, gbr.: 1,4 m, dybde: 5-50 cm. 14

17 Rødding Å (4-5) Ved Grundvadgård er der opført et stort sandfang og opstrøms dette er der stort fald over en gruset bund. Der kan her udlægges skjulesten for at øge den fysiske variation. Nedstrøms er der en del sandaflejringer over gydebunden. Ved st. 5 ved Kærgårdsvej/Åbakken er åen hårdhændet vedligeholdt og løber som en reguleret, sandet kanal med skjul ved enkelte vandranunkler og lidt underskårne brinker. Trods dette er der også her en god ørredbestand. Intet udsætningsbehov. Lgd.: ca. 6,1 km, gbr.: 2,4 m, dybde: 5-60 cm. (6) Efter gennemløbet af Mollerup Sø er Rødding Å en bred kanal med klapsluse kort før udløbet I fjorden. Lgd.: ca. 1,1 km, gbr.: 5,0 m. Mundingsudsætning: stk. Tilløb til Rødding Å fra Over Ginderup (7-7a) Tilløb til Rødding Å fra Nr. Balling (8) Dette tilløb begynder som en udtørret grøft ved Over Ginderup. Der er oprettet en ny station ved Ginderupvej ved indkørslen til nr. 27. Her er der fundet glimrende fysiske forhold. Der er en smule okkerpåvirkning, men fundet af et enkelt stk. yngel viser, at vandkvaliteten er egnet for ørred. Lgd.: ca. 1,6 km, gbr.: 0,6 m, dybde: 0-20 cm. Her udsættes: Der er sket en mærkbar forbedring af vandkvaliteten, hvilket har bevirket at dette tilløb fra at være ørredtom ved sidste gennemgang i 2000 nu har en stor yngelproduktion. Der er dårlige opstrøms passageforhold ved rørudløbet under markvejen, og strækningen nedstrøms har nedskredne brinker pga. kreaturernes frie adgang til bækken. Intet udsætningsbehov. Lgd.: ca. 1,7 km, gbr.: 0,6 m, dybde: 5-30 cm stk. yngel 15

18 Grundvad Bæk (Andrup Bæk) (9) Tilløb til Grundvad Bæk fra Østergård (10) Tilløb til Rødding Å i Lilleeng (11) Uglkær Bæk (12) Den over del af Grundvad Bæk benævnes Andrup Bæk. De fysiske forhold i bækken er ikke egnet for ørred pga. ringe fysiske forhold og okkerpåvirkning. Lgd.: ca. 6,4 km, gbr.: 1,8 m, dybde: 30 cm. Der er sket en stor forbedring af de fysiske forhold i forhold til sidste undersøgelse, hvor vandløbet blev fundet uegnet som ørredvand. Nu fremstår bækken som et glimrende yngelvandløb med stort fald og fine gydeforhold. Opstrøms Vester Ballingvej er der opført et lille sandfang, der på undersøgelsestidspunktet var helt fyldt og virker for lille til at rumme en til tider betydelig sandvandring. Der er nu fundet afkom fra naturlig gydning i en rimelig tæthed. Intet udsætningsbehov. Lgd.: ca. 1,3 km, gbr., 0,6 m, dybde: 5-25 cm. Stillestående klarvandet kanal. Lgd.: ca. 1,2 km, gbr.: 0,5 m, dybde: 5 cm. Der er ikke længere adgang til bækken, da markvejen er bortpløjet. Tidligere bedømt som en stillestående og okkerbelastet kanal. Lgd.: ca. 1,0 km, gbr.: 1,5 m, dybde: 30 cm Spøttrup Kanal (1a-1) Spøttrup Kanal udspringer ved Brodal og gennemløber Spøttrup Sø, der blev gendanneti 1994, inden udløbet i Kås Bredning ved Knud Strand. Opstrøms søen er Spøttrup Kanal - trods et reguleret forløb - et ganske fint ørredvand med god strøm og områder med sten og gydegrus. 16

19 Spøttrup Kanal (1a-1) fortsat Der er nogen okkerpåvirkning, men ved elfiskeriet blev der fundet en positiv udvikling i tætheden af årets yngel. Intet udsætningsbehov. Lgd.: ca. 4,9 km, gbr.: 1,0 m, dybde: cm. (2) Strækningen nedstrøms Vadumvej har svag strøm og uklart vand efter gennemløbet af Spøttrup Sø. Lgd.: ca. 1,2 km, gbr. 3,0 m, dybde: 50 cm Afløb fra Kås Sø Afløbet fra Kås Sø er ikke undersøgt. Tidligere fundet uegnet som ørredvand Vandløb fra Hale Enge En bred stillestående kanal med pumpestation kort før udløbet i Skive Fjord. Lgd.: ca. 1,5 km, gbr.: 4,0 m. dybde: 50 cm Dommerby Å Skajbæk (1-2) Åen starter øst for Fly og benævnes her først Ormedals Rende og senere Skajbæk. Efter sammenløbet med Feldingbjerg Bæk dannes selve Dommerby Å, som ender i Skive Fjord nord for Dommerby. Der er tale om et klarvandet og gennemreguleret vandløb med moderate forhold for ørred. Den øvre del ved Vester Skivevej er totalt tilgroet og videre ned til Kobberup en hårdt vedligeholdt og nærmest stillestående kanal med flydende måtter af grønalger. Lgd.: ca. 5,5 km, gbr.: 2,7 m, dybde: cm. 17

20 Dommerby Å (3-6) Feldingbjerg Bæk (7-8) Langvad Å (9-10) Fra sammenløbet med Feldingbjerg Bæk løber Dommerby Å som en bred reguleret kanal med klart vand og blød-sandet bund. De eneste skjul forekommer ved faskiner, og vedligeholdelsen er generelt noget hårdhændet. Kun ved godset Søvang er der fundet en strækning med lidt grusbund. Her blev der, som eneste sted fundet en pæn bestand af naturligt yngel og ældre ørred. På de øvrige stationer blev der kun registreret enkelte ørreder. Der er behov for gennemgribende vandløbsforbedringer i Dommerby Å, før der kan etablere sig en rimelig ørredbestand. Sandvandringen må begrænses, vedligeholdelsen foregå mere skånsomt og der er behov for at skabe skjul med større sten og udlægning af gydemateriale på steder med fast bund. Fundet af naturligt yngel og ældre fisk samt 2 havørreder viser, at der er opgang af gydefisk i vandsystemet. Lgd.: ca. 7,0 km, gbr.: 4,9 m, dybde: cm. Her udsættes: Mundingsudsætning: Den øverste del ved Feldingbjergvej har sandetblød bund og er ganske okkerbelastet. Ved Søbyvej/Kirkebakken er bækken ikke længere belastet af okker, og der er fine gyde- og opvækstforhold. Der er skjul under grødeøer og underskårne brinker. Opstrøms er der ringere forhold med en overvejende sandet bund. Der er sket en meget betydelig forbedring af ørredtætheden, så der nu forekommer mere end 500 stk./100 m 2. Intet udsætningsbehov. Lgd.: ca. 4,7 km, gbr.: 1,3 m, dybde: cm. Langvad Å er en okkerbelastet afvandingskanal uden fald. Lgd.: ca. 3,9 km, gbr.: 2,5 m, dybde: cm. 800 stk. 1-års stk. 18

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Distrikt 12 Vandsystem 01a Odderbæk Vandsystem 01b Grønsbæk Vandsystem 02 Binderup Mølleå Vandsystem 04 Dalby Mølleå Vandsystem 05a Marielundsbækken Vandsystem

Læs mere

Plan for fiskepleje i Binderup Å

Plan for fiskepleje i Binderup Å Plan for fiskepleje i Binderup Å Distrikt 18, vandsystem 09 Plan nr. 24-2013 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord

Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord Distrikt 12, vandsystem 01a, 01b, 02, 04, 05a, 05b, 07 og 08 Plan nr. 26-2013 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Distrikt 25, vandsystem 01-20 Plan nr. 44-2015 Af Michael Holm Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Metode... 4 Resultater... 5

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å Distrikt 26, vandsystem 01-20 Plan nr. 45-2015 Af Michael Holm Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Metode... 4 Resultater... 5 Resultater

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d. I. Indledning

Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d. I. Indledning Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d I. Indledning Denne plan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i de alsiske vandsystemer.

Læs mere

Plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig

Plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig Plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig Distrikt 11, vandsystem 59 Plan nr. 22-2012 Af Hans-Jørn Aggerholm Christensen Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt

Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt Distrikt 02, vandsystem 15-18 Distrikt 05, vandsystem 01-13 Plan nr. 43-2015 Af Hans-Jørn Christensen og Morten Carøe Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Metode...

Læs mere

Udsætningsplan for Binderup Å Distrikt 18 - vandsystem 09. I. Indledning

Udsætningsplan for Binderup Å Distrikt 18 - vandsystem 09. I. Indledning Udsætningsplan for Binderup Å Distrikt 18 - vandsystem 09 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Binderup Å-vandsystemet. Undersøgelsen

Læs mere

Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til sydlige Kattegat og Storebælt

Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til sydlige Kattegat og Storebælt Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til sydlige Kattegat og Storebælt Distrikt 04, vandsystem 01-19 Distrikt 06, vandsystem 01-12 Plan nr. 37-2014 Af Hans-Jørn A. Christensen og Michael Kaczor Holm

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) I.

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) I. Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) Distrikt 13, vandsystem 1-24 I. Indledning Denne plan er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Udsætningsplan for Sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund. Distrikt 02, vandsystem 1-14. I. Indledning

Udsætningsplan for Sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund. Distrikt 02, vandsystem 1-14. I. Indledning Udsætningsplan for Sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund. Distrikt 02, vandsystem 1-14 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand

Læs mere

Plan for fiskepleje i Karup Å

Plan for fiskepleje i Karup Å Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Plan nr. 23-2012 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og

Læs mere

Plan for fiskepleje i Vejle Å

Plan for fiskepleje i Vejle Å Plan for fiskepleje i Vejle Å Distrikt 12, vandsystem 16 Plan nr. 46-2015 Af Jørgen Skole Mikkelsen Indholdsfortegnelse Metode... 4 Resultater... 5 Forslag til forbedringer af de fysiske forhold... 7 Passageforhold...

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage Distrikt 16, vandsystem 23-29 Distrikt 17, vandsystem 02-42 Distrikt 19, vandsystem 52-53 Plan nr. 21-2012

Læs mere

Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt. I. Indledning

Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt. I. Indledning Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt Distrikt 18 - vandsystem 1-24 Distrikt 19 - vandsystem 1-16 & 46-51 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord

Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord Distrikt 03, vandsystem 01-26 Plan nr. 35-2014 Af Jørgen Skole Mikkelsen og Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer,

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt

Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt Distrikt 11, vandsystem 46a-58 Plan nr. 16-2012 Af Hans-Jørn Aggerholm Christensen Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer,

Læs mere

Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03

Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 04, 2016 Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Holm, Michael Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Ørredbestandene på Fyn

Ørredbestandene på Fyn Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 21, 2015 Ørredbestandene på Fyn Christensen, Hans-Jørn Aggerholm; Mikkelsen, Jørgen Skole Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14, vandsystem 01-31

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14, vandsystem 01-31 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 11, 2015 Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14, vandsystem 01-31 Mikkelsen, Jørgen Skole Publication date: 2013

Læs mere

Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26. I. Indledning

Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26. I. Indledning Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i vandløb til

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7 a VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL SKANDERBORG SØERNE OG MOSSØ VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL SKANDERBORG SØERNE OG MOSSØ Gudenåkomiteen.

Læs mere

Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20. I. Indledning

Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20. I. Indledning Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske

Læs mere

Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 3

Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 3 Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 3 Distrikt 15, vandsystem 06 Plan nr. 15-2011 Af Hans-Jørn Aggerholm Christensen og Jørgen Skole Mikkelsen Indholdsfortegnelse: Plan for Fiskepleje i Gudenåen del

Læs mere

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Havørred Rapport til Næstved Kommune Udarbejdet 9. oktober 2003 af Biotop v/rådgivende biolog Jan Nielsen Ønsbækvej

Læs mere

Plan for fiskepleje i Trend Å Distrikt 19, vandsystem 13

Plan for fiskepleje i Trend Å Distrikt 19, vandsystem 13 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 22, 2017 Plan for fiskepleje i Trend Å Distrikt 19, vandsystem 13 Mikkelsen, Jørgen Skole Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Plan for fiskepleje i bornholmske vandløb Distrikt 01, vandsystem 01-42

Plan for fiskepleje i bornholmske vandløb Distrikt 01, vandsystem 01-42 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 22, 2015 Plan for fiskepleje i bornholmske vandløb Distrikt 01, vandsystem 01-42 Geertz-Hansen, Peter; Christensen, Hans-Jørn Aggerholm Publication date: 2013 Document

Læs mere

Plan for fiskepleje i Århus Å

Plan for fiskepleje i Århus Å Plan for fiskepleje i Århus Å Distrikt 13, vandsystem 20 Plan nr. 19-2012 Af Jørgen Skole Mikkelsen Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31. I. Indledning

Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31. I. Indledning Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske

Læs mere

Udsætningsplan for Kolding Å Distrikt 12- vandsystem 05. I. Indledning

Udsætningsplan for Kolding Å Distrikt 12- vandsystem 05. I. Indledning Udsætningsplan for Kolding Å Distrikt 12- vandsystem 05 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Kolding Å vandsystem. Undersøgelsen

Læs mere

Plan for fiskepleje i Brøns Å

Plan for fiskepleje i Brøns Å Plan for fiskepleje i Brøns Å Distrikt 29, vandsystem 08 Plan nr. 27-2013 Af Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og økologi,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2012 Michael Deacon, Jakob Larsen Indledning: Råsted Lilleå, der har sit udspring øst for

Læs mere

Udsætningsplan for Simested Å Distrikt 22 - vandsystem 04. I. Indledning

Udsætningsplan for Simested Å Distrikt 22 - vandsystem 04. I. Indledning Udsætningsplan for Simested Å Distrikt 22 - vandsystem 04 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Simested Å. Undersøgelsen er

Læs mere

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 e-mail: naturogmiljo@morsoe.dk 2 1. Formål....s.3 2. Eksisterende forhold s.4 3. Beskrivelse

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 9

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 9 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 9 VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA SILKEBORG LANGSØ TIL TANGE VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA SILKEBORG LANGSØ TIL TANGE

Læs mere

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å 2016 Effektundersøgelse i øvre Holtum Å Kim Iversen Danmarks Center for Vildlaks 05-12-2016 For Ikast-Brande Kommune Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Fiskeundersøgelsen... 2 Effektvurdering... 5 Kommentarer...

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6 VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA UDSPRINGET TIL MOSSØ VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA UDSPRINGET TIL MOSSØ GudenåkomitGen.

Læs mere

Plan for fiskepleje i Skals Å Distrikt 22, vandsystem 05

Plan for fiskepleje i Skals Å Distrikt 22, vandsystem 05 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 07, 2016 Plan for fiskepleje i Skals Å Distrikt 22, vandsystem 05 Carøe, Morten Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Vandløb: Tudserenden Projekt: Etablering af sandfang, udlægning af gydegrus og sten i Tudserenden. Sted: Tudserenden st. 1906-4045 m, Langeland

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune NOTAT Til: Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fiskeplejemidlerne Fra: Skælskør Kommune v. Hedeselskabet Miljø og Energi as Dato: 21.02.06 Emne: Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden,

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 13

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 13 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 13 VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL RANDERS FJORD VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL RANDERS FJORD Gudenåkomiteen. Rapport nr. 13. Rapport udarbejdet

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12 VANDLØB OG FiSK I NØRREÅENS VANDSYSTEI\I VANDLØB OG FISK I NØRREÅENS VANDSYSTEM Gudenåkomiteen. Rapport nr. 12. Rapport udarbejdet af Jan

Læs mere

Udsætningsplan for Sæby Å. Distrikt 17 - vandsystem 06

Udsætningsplan for Sæby Å. Distrikt 17 - vandsystem 06 Udsætningsplan for Sæby Å. Distrikt 17 - vandsystem 06 I Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Sæby Å vandsystem. Undersøgelsen

Læs mere

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden.

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Hårslev d. 27/12 2016 Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Indledning: Vandpleje Fyn og Assens og Omegns Sportsfiskerforening ønsker at forbedre de fysiske forhold

Læs mere

Plan for fiskepleje i vandløb til Karrebæksminde Bugt

Plan for fiskepleje i vandløb til Karrebæksminde Bugt Plan for fiskepleje i vandløb til Karrebæksminde Bugt Distrikt 06, vandsystem 13-31 Plan nr. 38-2014 Af Peter Geertz-Hansen Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 8

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 8 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 8 VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA IVIOSSØ TIL SILKEBORG LANGSØ VANDLØB OG PISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA MOSSØ TIL SILKEBORG LANGSØ

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Isefjorden

Plan for fiskepleje i tilløb til Isefjorden Plan for fiskepleje i tilløb til Isefjorden Distrikt 03, vandsystem 22-42 Plan nr. 36-2014 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 10

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 10 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 1 VANDLØB OG FISK I DE MINDRE TILLØB TIL GUDENÅEN MELLEM TANGE OG RANDERS VANDLØB OG FISK I DE MINDRE TILLØB TIL GUDENÅEN MELLEM TANGE OG RANDERS

Læs mere

Udsætningsplan for Varde Å Distrikt 28 - vandsystem 1. I. Indledning

Udsætningsplan for Varde Å Distrikt 28 - vandsystem 1. I. Indledning Udsætningsplan for Varde Å Distrikt 28 - vandsystem 1 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Varde Å vandsystem. Undersøgelsen

Læs mere

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk Hadsten Lystfiskerforening Søndergade 61 8370 Hadsten c/o John Eistrøm Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Hadsten, den 10. juni 2016 Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus

Læs mere

Fiskenes krav til vandløbene

Fiskenes krav til vandløbene Fiskenes krav til vandløbene Naturlige vandløbsprojekter skaber god natur med gode fiskebestande Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua www.fiskepleje.dk Vandløbene er naturens blodårer Fiskene lever

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Albæk Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den Europæiske

Læs mere

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Lindes Å, som løber gennem Mindelunden, er en del af Tude Å systemet. Tude

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt 02-07-2014 Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.4 Køge Bugt : 2.4 Genslyngning

Læs mere

Restaurering Faxe Å fra station

Restaurering Faxe Å fra station Restaurering Faxe Å fra station 3000-3500 Redegørelse Faxe Kommune ønsker at forbedre de fysiske forhold i Faxe Å fra station 3000 til 3500 mellem Lindegårdsvej og Faxe Havnevej. Faxe Kommune arbejder

Læs mere

Sådan laver man gydebanker for laksefisk

Sådan laver man gydebanker for laksefisk Sådan laver man gydebanker for laksefisk Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk. Danmarks Tekniske Universitet Vejlsøvej 39 Tlf. 35 88 31 00 janie@aqua.dtu.dk Institut for 8600

Læs mere

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Esbjerg Kommune Att.: Tomas Jensen Teknik & Miljø, Vej & Park Torvegade 74 6700 Esbjerg Ribe, den 7. maj 2013 Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Haulund Bæk (Havlund

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Naturlig og dårlig restaurering grundkursus Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Arbejd aktivt med vandløbets fald, så det udnyttes Det skal ikke udlignes.

Læs mere

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten Vandløbsprojekter 2016 Vandløbsindstasten 2. Vandløb og søer Udviklingsmål Der udarbejdes en vandløbsplan, som skal indeholde en prioriteret liste over projekter, der skaber synergi med bl.a. Vand- og

Læs mere

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015.

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Indsats

Læs mere

Skovning i Pulverbæk skoven ved Gammelgaard, med ødelæggende konsekvenser for det beskyttede vandløb Pulverbækken.

Skovning i Pulverbæk skoven ved Gammelgaard, med ødelæggende konsekvenser for det beskyttede vandløb Pulverbækken. DN Afd. for Sønderborg Kommune Formand: Andreas Andersen, Midtkobbel 73, 6440 Augustenborg Telefon: 74 472234, 61341931, 29404452, e-mail: a-andersen@mail.dk Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade

Læs mere

Plan for fiskepleje i Voers Å

Plan for fiskepleje i Voers Å Plan for fiskepleje i Voers Å Distrikt 17, vandsystem 01 Plan nr. 33-2013 Af Morten Carøe og Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Læs mere

Fjernelse af spærringer i Blykobbe Å.

Fjernelse af spærringer i Blykobbe Å. Fjernelse af spærringer i Blykobbe Å. Ved besigtigelse i Blykobbe Å, er der konstateret spærringer i form af resterne af gamle ørredfælder (I området ved Skovly samt ved Prins Christians Kilde, station

Læs mere

Resultater St. 1 (st. 1438) er beliggende på stykket nedstrøms vejunderføringen af Plejeltvej vest for Havreholm.

Resultater St. 1 (st. 1438) er beliggende på stykket nedstrøms vejunderføringen af Plejeltvej vest for Havreholm. TORVEG ADE 3, 1TV., 30 00 HELSINGØR, T LF 49 21 03 70, E -M AIL SR@FOE L.DK F I S K E Ø K O L O G I S K L A B O R AT O R I U M w w w. f o e l. d k Helsingør Kommune Fiskeundersøgelse i Gurre Å En status

Læs mere

Matriklerne hvor der skal udlægges gydegrus og laves kreaturvandingssteder ligger på matrikel 23a og 3g, Løvel By, Løvel.

Matriklerne hvor der skal udlægges gydegrus og laves kreaturvandingssteder ligger på matrikel 23a og 3g, Løvel By, Løvel. Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg Aa5@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om myndighedsgodkendelse af vandløbsrestaurering

Læs mere

Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund

Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund Distrikt 02, vandsystem 01-14 Plan nr. 42-2015 Af Morten Carøe Indholdsfortegnelse Metode... 4 Resultater... 5 Højbro Å... 6 Søborg Kanal...

Læs mere

Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 2

Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 2 Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 2 Distrikt 15, vandsystem 06 Plan nr. 14-2011 Af Michael Kaczor Holm og Morten Carøe Udsætningsplan for Gudenå, del 2 Distrikt 15 - vandsystem 6 I. Indledning Denne

Læs mere

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Fiskebestandene har været undersøgt i 100 år Elektrofiskeri har været anvendt siden 1950 erne DTU Aqua forsker

Læs mere

Smedebæk. Februar 2014

Smedebæk. Februar 2014 Smedebæk Restaureringsprojekt Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 PROJEKTFORSLAG... 5 KONSEKVENSER... 7 ØKONOMI... 7 UDFØRELSESTIDSPUNKT... 7 LODSEJERFORHOLD...

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Omme Å

Fiskeundersøgelser i Omme Å Fiskeundersøgelser i Omme Å ---------------------------------------------- - Effekterne af vandløbsrestaurering i Omme Å, Vejle Kommune 2009 - Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning 1 Fiskeundersøgelser

Læs mere

Handleplan for vandløbssystemer i Frederikshavn Kommune Elling å Skærum å Åsted å Sæby å Bangsbo å Knasborg å Kragskov å

Handleplan for vandløbssystemer i Frederikshavn Kommune Elling å Skærum å Åsted å Sæby å Bangsbo å Knasborg å Kragskov å Handleplan for vandløbssystemer i Frederikshavn Kommune Elling å Skærum å Åsted å Sæby å Bangsbo å Knasborg å Kragskov å 1 Forord Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn ønsker med denne handlingsplan,

Læs mere

Udsætningsplan for vandsystemer mellem Mariager Fjord (inkl.) og Limfjorden inkl. Villestrup Å (tidligere selvstændig udsætningsplan) I.

Udsætningsplan for vandsystemer mellem Mariager Fjord (inkl.) og Limfjorden inkl. Villestrup Å (tidligere selvstændig udsætningsplan) I. Udsætningsplan for vandsystemer mellem Mariager Fjord (inkl.) og Limfjorden inkl. Villestrup Å (tidligere selvstændig udsætningsplan) Distrikt 16 - vandsystem 1-22a I. Indledning Denne udsætningsplan er

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Grårup Bæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Grårup Bæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Grårup Bæk Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den

Læs mere

Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb.

Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vade - og vandingssteder ved vandløb. 1 Titel: Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. Forfatter:

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Funder Å 24.-25. feb. 2014

Fiskeundersøgelser i Funder Å 24.-25. feb. 2014 Fiskeundersøgelser i Funder Å 4.-5. feb. 04 Danmarks Center for Vildlaks (DCV) udførte d. 4.-5. februar fiskeundersøgelser i Funder Å fra Moselundvej til Ørnsø. Der blev elfisket kvantitativt ved vadefiskeri

Læs mere

ABC i vandløbsrestaurering

ABC i vandløbsrestaurering ABC i vandløbsrestaurering Naturlige vandløbsprojekter skaber naturlige forhold for fisk, dyr og planter Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Vandløbene er naturens blodårer Genskab naturlige forhold

Læs mere

NOTAT. Naturstyrelsen, Himmerland Att. Jørgen Bidstrup

NOTAT. Naturstyrelsen, Himmerland Att. Jørgen Bidstrup NOTAT Til Naturstyrelsen, Himmerland Att. Jørgen Bidstrup Vedr. Fiskebiologisk vurdering af forslag til vådområdeprojekt ved Flade Sø Fra Jan Nielsen 24. november 2015 Naturstyrelsen planlægger at udføre

Læs mere

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E A A R H U S K O M M U N E Århus Å Etablering af gydebanker Detailprojektering 2014-05-28 Version: 1 Udarbejdet af: EAKR Kvalitetssikring: KARA Sags. nr.: 105731 Skanderborgvej 190 8260 Viby J Danmark Tlf.:

Læs mere

Udsætningsplan for vandløb til Isefjorden. I. Indledning

Udsætningsplan for vandløb til Isefjorden. I. Indledning Udsætningsplan for vandløb til Isefjorden Distrikt 3 - vandsystem 27-42 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i vandløb til Isefjorden.

Læs mere

Udsætningsplan for Skjern Å. I. Indledning

Udsætningsplan for Skjern Å. I. Indledning Udsætningsplan for Skjern Å Distrikt 27 - vandsystem 01 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Skjern Å. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Udsætningsplan for Brede Å Distrikt 29 - vandsystem 9. I. Indledning

Udsætningsplan for Brede Å Distrikt 29 - vandsystem 9. I. Indledning Udsætningsplan for Brede Å Distrikt 29 - vandsystem 9 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Brede Å vandsystemet. Undersøgelsen

Læs mere

Plan for fiskepleje i Brede Å

Plan for fiskepleje i Brede Å Plan for fiskepleje i Brede Å Distrikt 29, vandsystem 09 Plan nr. 30-2013 Af Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og økologi,

Læs mere

Plan for fiskepleje i Vidå

Plan for fiskepleje i Vidå Plan for fiskepleje i Vidå Distrikt 30 - vandsystem 01 Plan nr. 54-2016 Af Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi,

Læs mere

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg 3 miljømål for økologisk tilstand i vandløb i vandområdeplanerne for 2015-2021 Smådyr Fisk Vandplanter

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 34 Bilag 5 Offentligt Uddybning af høringssvar til L 34 og udkast til bekendtgørelse titeltypografi i Foretræde Miljø- og Fødevareudvalget 9. November 2016 11-11-2016

Læs mere

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvæksområder i Skallebæk

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvæksområder i Skallebæk Esbjerg Kommune Att.: Tomas Jensen Teknik & Miljø, Vej & Park Torvegade 74 6700 Esbjerg Ribe, den 7. maj 2013 Projektforslag til forbedring af gyde- og opvæksområder i Skallebæk Skallebæk er et tilløb

Læs mere

Udsætningsplan for Ryå Distrikt 18 - vandsystem 13. I. Indledning

Udsætningsplan for Ryå Distrikt 18 - vandsystem 13. I. Indledning Udsætningsplan for Ryå Distrikt 18 - vandsystem 13 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Ryå vandsystem. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

De fysiske forhold i mindre vandløb

De fysiske forhold i mindre vandløb De fysiske forhold i mindre vandløb - tilstandsvurdering som praktisk redskab i kommunernes planlægning Erik Jørgensen, Hedeselskabet Miljø & Energi as Baggrund og problemstilling Mange steder er belastningen

Læs mere