Udsætningsplan for Sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund. Distrikt 02, vandsystem I. Indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udsætningsplan for Sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund. Distrikt 02, vandsystem 1-14. I. Indledning"

Transkript

1 Udsætningsplan for Sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund. Distrikt 02, vandsystem 1-14 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund. Undersøgelsen er foretaget i perioden 29. august til 7. september 2005 af Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afd. for Ferskvandsfiskeri i Silkeborg med assistance fra medlemmer af Esrum Å Laug. Udsætningsplanen er en revision af den tidligere plan fra Planen er udarbejdet som led i de aktiviteter, der sker i forbindelse med den generelle fiskepleje. Oplysninger vedr. målsætning, miljøtilstand, vandløbsrestaureringer og gydegrusudlægninger m.m. er hentet i rapporter på henholdsvis Frederiksborg Amt og Københavns Amts hjemmesider. Medhjælpende medlemmer af Esrum Å Laug m.fl. har bidraget med supplerende oplysninger vedr. vandløbenes tilstand. Udsætninger i vandløbene bliver varetaget Esrum Å Laug. Metode Udsætningsplanen er inddelt i 4 afsnit og et tilhørende oversigtskort. På kortet er der udlagt et stationsnet på de steder i vandsystemet, hvor der er en undersøgelses- eller udsætningstation. Ved teksten, afsnit II, er alle stationsnumrene nævnt, men alle stationer er ikke nødvendigvis blevet besigtiget eller befisket ved undersøgelsen. På kortet vil en station fremstå som et punkt med nummer. Såfremt der tillige er udsætning, vil stationen være vist ved et symbol, der samtidig angiver hvilken størrelsesgruppe der skal udsættes. Såfremt et vandløb eller vandløbsstrækning er skønnet uegnet for ørred, vil dette ligeledes være angivet ved et symbol. Forurening er angivet, såfremt dette alene gør vandløbet uegnet for ørred. Feltundersøgelserne omfatter såvel besigtigelser alene, som besigtigelser i forbindelse med kvalitative og kvantitative bestandsanalyser, udført ved elektrofiskeri på udvalgte stationer i vandsystemet. Bestanden er beregnet ud fra resultaterne ved elektrofiskeri, hvor man har anvendt udtyndingsmetoden, som forudsætter minimum 2 befiskninger over samme strækning. I tilfælde hvor der ved første befiskning bliver fanget 10 ørreder eller færre pr. 50 m vandløbsstrækning, er der kun fisket 1 gang. I disse tilfælde er bestandstætheden beregnet ud fra den gennemsnitlige fangsteffektivitet. Stationsnumrene angivet i bilag 1 og på kortet (bilag 2) refererer til de samme lokaliteter. Bilag 1 viser befisket areal, biotopbedømmelsen af de enkelte stationer (vandløbets egnethed som ørredvand efter skala 0-5) og det fundne antal ørred opgivet som individ pr. 100 m 2, opdelt i yngel (under 1 år) og ældre. Desuden er der angivet hvilke fiskearter, som er observeret på de enkelte stationer. Undersøgelsen har omfattet 75 stationer. På 37 stationer er der alene foretaget besigtigelser, mens der på 38 stationer er foretaget både besigtigelse og kvantitativ bestandsanalyse ved elektrofiskeri. 1

2 Hvor bestandstætheden for yngel på undersøgelsestidspunktet (½-års ørred) er 50/100 m 2 eller derover må biotopen anses for hensigtsmæssigt besat, hvorfor der ikke er behov for udsætning. Er der tale om større fisk (12-20 cm) må en bestand på 20/100 m 2 anses for tilfredsstillende, og drejer det sig om fisk på over 20 cm må en tæthed på 7/100 m 2 og derover være tilfredsstillende. Naturforholdene på lokaliteten, herunder bundens beskaffenhed og naturlige skjul, spiller dog en vis rolle i denne forbindelse, hvorfor bedømmelsen af udsætningsbehovet samt den anviste mængde og fiskenes alder for en given lokalitet i nogen grad er undergivet et skøn. Udsætningsmængderne er beregnet ud fra følgende tabel: Antal ørred pr. 100 m 2 Biotopskarakteren Yngel ½-års 1-års Store Resultater Siden undersøgelsen i 1997 er der foretaget en del restaureringsarbejde i området. Bl.a. i vandsystemerne Højbro Å, Esrum Å, Nivå og Kighanerenden. Rørlagte strækninger er frilagt, strækninger er genslynget og der er udlagt større sten for at skabe varierede forløb og ikke mindst er der udlagt gydegrus i flere vandløb. Resultatet af arbejdet er klart bedst i Højbro Å, Gurre Å, Nivå, Langstrup Å og Donse Å. Usserød Å i Nivå systemet samt Kighanerenden er formentlig fortsat så påvirket af forringet vandkvalitet at det påvirker ørredbestanden i negativ retning. År Vandsystem Antal befiskede Stationer med ½-års Stationer med ældre stationer På antal st. % På antal st. % 1997 Højbro Å Højbro Å Orebjerg Rende Orebjerg Rende Esrum Å Esrum Å Egebæk Egebæk Nivå Nivå Kighanerende Kighanerende Hestetangså, (Mølleå) 2005 Hestetangså Som det fremgår af tabellen er antallet af stationer med både ½-års og 1-års ørred øget gennem den seneste periode. Ørredtætheden på de enkelte stationer med ørred er ligeledes ændret i forhold til 2

3 ved tidligere undersøgelse. Ved undersøgelsen i 1997 var den gennemsnitlige bestandstæthed for stationer med ørredyngel ca. 43 og for ældre ca. 18 ørred pr. 100 m 2. Ved nuværende undersøgelse er gennemsnitstætheden for yngel ca. 72 og for ældre kun ca. 11 ørred pr. 100 m 2. At ældregruppen er faldet i antal, kan skyldes at alt udsætningsmateriale nu er baseret på afkom af havørred. Dvs. at ørred kan være smoltificeret som 1-års og derfor er vandret ud af systemet på undersøgelsestidspunktet. Det er en teoretisk betragtning, som ikke er påvist ved nogen undersøgelse. Forslag til forbedring af de fysiske forhold Passageforhold Med henblik på at opnå en så stor naturlig selvreproducerende ørredbestand som muligt er det nødvendigt at give vandrefiskene fri passage i vandløbene. Dette kan man opnå ved at frilægge rørlagte strækninger, så der bliver skabt fri passage til opstrøms liggende gydeområder. Dårlige passageforhold ved vejunderføringer kan ændres ved udlægning af sten og gydemateriale. Fønstrup Bæk, et tilløb til Esrum Sø: Pga. det impassable stemmeværk ved Stenholt Mølle bør en del af vandet føres de ca. 25 m der er over til Egelund Bæk, hvorfra der er fri passage til Esrum Sø. Vedligeholdelse Det er af afgørende betydning at vandløbsvedligeholdelsen foregår så skånsomt som muligt, dvs. at oprensningen ikke ødelægger skjul, sten og gydebund. Der blev ikke konstateret unødig hårdhændet vedligeholdelse ved undersøgelsen. Gydegrus og sten Udlægning af gydegrus kan være relevant på strækninger, hvor de rette forhold, såsom vandstrøm og vandkvalitet er til stede. I forbindelse med etablering af gydebanker kan det være nødvendigt at etablere sandfang, og disse bør placeres umiddelbart opstrøms gydebankerne. Ud over på denne måde at skabe flere egnede gydepladser er det ligeledes vigtigt at skabe en større fysisk variation i vandløbene. Dette kan gøres ved udlægning af større sten, indsnævring af vandløbet for at skabe strømrender samt genslyngning af regulerede vandløbsstrækninger. Herved skabes der skjul og standpladser samt gode fysiske forhold for fisk og vandløbsinsekter. Disse tiltag vil ligeledes være med til at ilte vandet og øge vandløbenes selvrensende effekt. Der er foretaget en del restaureringer og gydegrusudlægninger i vandløbene, også i efterfølgende nævnte vandløb. Men yderligere forbedringer kan anbefales i dele af Højbro Å, Gurre Å, Nivå og Usserød Å. Sandvandring Et stort problem i mange vandløb er tilsanding af gyde- og opvækstområder. For at reducere sandvandringen kan det være nødvendigt at etablere sandfang eller genslynge udrettede vandløbsstrækninger, hvilket nedsætter strømhastigheden og dermed erosionen af brinkerne. En medvirkende faktor til øget sandtransport kan være husdyr, der nedtræder brinkerne pga. manglende indhegning af afgræsningsarealer. Etableres der sandfang er det vigtigt at dimensionen er rigtigt, og der løbende er kontrol med evt. behov for tømning. Sandfang kan anbefales etableret i Højbro Å, Gurre Å og Nivå. Tilgroning Ved vandløb der har tendens til tilgroning vil vandstanden typisk øges og strømhastigheden falde. Her kan skyggevirkningen fra træbeplantninger langs bredden, eller en mere regelmæssig skånsom vedligeholdelse være med til at begrænse væksten af grøde. Bøgegrøften i Esrum Å systemet er et eksempel hvor der er risiko for tilgroning i en sådan grad at gydepladserne tilsander og forsvinder. 3

4 På grund af de ændringer, der sker i vandløbene med hensyn til bl.a. forureningstilstand, ændret vedligeholdelse, etablering af faunapassage m.m., bør resultaterne af udsætningsplanens virkning kontrolleres efter en 6-årig periode af DFU, Afd. for Ferskvandsfiskeri, Silkeborg. Øvrige udsætningsplaner i distrikt 02: Udsætningsplan for tilløb til Køge Bugt, vandsystem 15-18, 2006 Litteratur: Ørredbestanden i Tobro Å og Højbro Å 2003, Frederiksborg Amt Oplysninger på stationsblanketter vedr. Nivå, 2005, Limno Consult Usserød Å-projektet , Frederiksborg Amt Vandmiljøovervågning, Vandløb 2002, Københavns Amts 4

5 II. af de enkelte vandløb Vandløbets navn Højbro Å Tobro Å (1) Tobro Å/ Højbro Å (2-6) Tannemose Å (7) Vandløbet udspringer nord for Helsinge og gennemløber på strækningen mod Kurrebro Valby Hegn. Denne øvre strækning kan være svagt vandførende i tørre perioder, men på undersøgelsestidspunktet var der jævn vandstrøm. Bunden er delvis gruset stenet, stedvis med egnet gydebund. Pga. vanskelige adgangsforhold blev strækningen ikke befisket ved undersøgelsen. Men ifølge Frederiksborg Amts rapport over fiskebestanden i Tobro Å og Højbro Å, 2003, er der sparsom gydeaktivitet i området, men der er ikke observeret overlevende ørred fra gydeaktiviteten. Nederste del af strækningen er reguleret, udrettet og sænket. Ingen udsætning. Lgd.: ca. 2,5 km, br.:1,8 m, dybde: 5-15 cm. Strækningen fra Valby Hegn til udløbet i Kattegat ved Rågeleje er reguleret, udrettet og delvis sænket betydelig under omgivende terræn. Generelt med ringe fysisk variation. Bunden er hovedsagelig sandet med pletvis velegnede og benyttede gydepladser. Især i området ved Kildehavegård der er velegnet gydebund. På alle befiskede stationer blev der registreret selvreproduceret ørredyngel. Bortset fra mundingsudsætning ingen udsætning. Den generelle biotops tilstand for ørred er tydeligvis forbedret siden undersøgelsen i Men det kan anbefales, at der etableres flere gydepladser i vandløbet, at der etableres sandfang samt at der skabes en større fysisk variation i vandløbet. Lgd.: ca. 8,1 km, gbr.:2,1 m, dybde: cm. Mundingsudsætning Reguleret og sænket afvandingsgrøft, som på undersøgelsestidspunktet var tilgroet og med ringe vandstrøm. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 1,4 km, br.:1 m, dybde: 15 cm. Max stk. 5

6 Vandløbets navn Øllemose Å (8-9) Åen er af amtet målsat som gyde- og yngelopvækstvand for laksefisk. Fysisk set et grøftagtigt vandløb hovedsagelig med sandet bund. På undersøgelsestidspunktet var vandet stillestående på øverste station og svagt strømmende på nederste strækning. Ørred kan formentlig trives i nedre del af åen i store dele af året, men på undersøgelsestidspunktet ikke egnet for ørred. Ingen udsætning. Lgd.: ca. 6,3 km, gbr.:1,1 m, dybde: 5-20 cm Orebjerg Rende (1) Et ganske lille vandløb med udspring i bebygget område ved Rågeleje. Kun de nederste par hundrede meter har karakter af ørredvand. På denne del er der god vandstrøm og sandet-gruset bund samt gode skjul og standpladser. Der blev registreret enkelte 1 års ørred. Det kan være fisk fra mundingsudsætningen i Højbro, som er trukket op i vandløbet. For ubetydelig til udsætning Lgd.: ca. 2 km, br.:1 m, dybde: cm Søborg Kanal (1-2) Kanalsystem uden fiskerimæssig interesse. Lgd.: ca. 8 km, gbr.:6 m, Esrum Å Kobæk (1) Bramaholm Bæk Tilløb til Esrum Sø: Grøft med blød sandet bund og stillestående vand. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 1,5 km, br.:0,9 m, dybde: 20 cm. Strækningen opstrøms Fredensborg Hillerød vejen kan sommerudtørre. Uegnet til udsætning. Lgd.: ca. 0,5 km, 6

7 Vandløbets navn Bramaholm Bæk (2) fortsat Fønstrup Bæk (3-5) Egelund Bæk Nedstrøms fra vejen til udløbet i Esrum Sø et godt lille skovvandløb med god vandstrøm og sandet gruset bund. Der er ikke decideret velegnet gydebund, men der er gode skjul for ørredyngel ved grene, trærødder og sten m.m. Der er kun få standpladser for større ørred. Kan fortsat anvendes til yngeludsætning. Lgd.: ca. 0,6 km, br.:1,1 m, dybde: 5-15 cm. Her udsættes Vandløbet udspringer fra området ved Stenholts Indelukke og har udløb til Esrum Sø kort efter passagen af Stenholts Mølle. Den øvre del af bækken er et fint lille skovvandløb med gode faldforhold samt velegnede gydeog opvækstforhold for ørred. Nedstrøms for Hillerødvej flader vandløbet ud og bunden er hovedsagelig sandet. Den nederste del af vandløbet er afrettet med flad blød sandbund og glatte kanter. På denne del er der få velegnede skjul og opvækstpladser for ørred. Ved Stenholts Mølle er der et impassabelt stemmeværk, ca. 3 m højt, som forhindrer at der kan trække gydefisk op i vandløbet. Pga. de fysiske forhold ved Stenholts Mølle er det urealistisk at stemmeværket kan gøres passabelt. Vandløbet bør i stedet føres over i Egelund Bæk, som har fiskepassage. Der skal blot graves en rende på ca. 25 m. Bækken har gennem de senere år huset en lokal, men antalsmæssigt meget svingende ørredbestand. Ved denne undersøgelse det laveste antal der er registreret. Fortsat supplerende udsætning. Lgd.: ca. 2,5 km, gbr.:1,8 m, dybde: <5-20 cm. Her udsættes Strækningen opstrøms Fredensborgvej er uden fiskerimæssig interesse. Lgd.: ca. 1,3 km stk. yngel 3600 stk. yngel (6-7) Fra Fredensborgvej et lille skovvandløb med stort fald og sandet gruset bund og ganske beskeden sommervandføring. Stedvis med egnet 7

8 Vandløbets navn Egelund Bæk (6-7) fortsat Ellerenden (8) Sandport Bæk (9) Esrum Å (10) gydebund. Pga. det store fald er der flere naturlige spærringer op gennem skoven. Der er etableret fiskepassage ved ejendommen Stenholtsvej 25. Lodsejer oplyste at han hvert år ser gydende ørred ved fisketrappen. Der blev dog ikke fisket i haven nedstrøms fisketrappen, men på 2 st. opstrøms blev der ikke registreret ørred. Kan fortsat anvendes til udsætning. Lgd.: ca. 0,8 km, br.:0,9 m, dybde: 20 cm. Her udsættes På undersøgelsestidspunktet svag vandføring, men kan sommerudtørre. Uden fiskerimæssig interesse. Lgd.: ca. 1,8 km, br.:0,9 m, dybde: <10 cm. Stillestående. Uden fiskerimæssig interesse. Lgd.: ca. 1 km, br.:1 m. Esrum Å, med tilløb Strækningen fra Esrum Sø til stemmeværket og omløbsstryget ved Esrum Møllegård er kanaliseret og med svag vandstrøm. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 1,3 km, br.: ca. 7 m, dybde: cm stk. yngel (11-13) Det videre forløb til nordlige skovbryn af Snæveret Skov er ligeledes reguleret og udrettet, men der er gode bund- og strømforhold samt fortrinlige gyde- og opvækstpladser for ørred. Ifølge lokale oplysninger er der god gydeaktivitet på strækningen og der udsættes årligt ørred på strækningen. Dette sammenholdt med de gode fysiske forhold er den konstaterede bestandstæthed af såvel ørredyngel som ældre under det forventede. Som nævnt i tidligere udsætningsplan er vandkvalitet, iltindhold og vandtemperaturen i åen påvirket af forholdene i Esrum Sø. Såfremt alle faktorer var optimale, ville strækningen være besat i henhold til biotopskarakteren. 8

9 Vandløbets navn Esrum Å (11-13) fortsat Det skal bemærkes, at i vandløb som Bøgegrøften og Gurre Å, der har ringere fysiske forhold, er overlevelsen større. Med henblik på at følge den naturlige reproduktion i Esrum Å vil der kun blive udsat ørredsmolt. Lgd.: ca. 3,4 km, gbr.:5,8 m, dybde: cm. (13-14) Nederste del af åen, til udløbet i Kattegat er kanaliseret og med sandet bund. Lgd.: ca.5 km, gbr.: ca. 7 m, Mundingsudsætning Max stk. Keldsø Å (15) Gurre Å (16) Afvandingsgrøft med stillestående vand. Uden fiskerimæssig interesse. Lgd.: ca. 3 km, br.:2 m, Åen afvander bl.a. Gurre Sø. Strækningen fra søen til sø og stemmeværk ved Havreholm Slot er med svag vandstrøm og kan periodisk udtørre. Uegnet til udsætning. Lgd.: ca. 4,5 km, br.:1,5 m, dybde: 20 cm. (17-20) Store dele af det videre forløb fra Havreholm Slot til udløbet i Esrum Å er reguleret og delvis sænket under omgivende terræn. Kun en kort strækning langs den private golfbane ved Havreholm har antydning af et naturligt forløb. Her er god vandstrøm samt velegnede gyde- og opvækstbetingelser for ørred. Denne strækning husede en stor bestand af årets yngel. Det videre forløb er med ringe fysisk variation, men stedvis med egnet og benyttet gydebund. Ved Villingerød er der etableret en gydeplads, som ligeledes er benyttet. Stationen her (20) husede ligeledes en stor yngelbestand. Strækningen op- og nedstrøms denne gydeplads er med blød sandet bund. Der blev registreret selvreproduceret yngel på alle befiskede stationer i åen. Men det er tydeligt, at hvor der er - eller er skabt en fysisk variation i vandløbet, er koncentration af ørred betydelig større. 9

10 Vandløbets navn Gurre Å (17-20) fortsat Bøgegrøften (21) Pga. af den naturlige selvreproduktion i åen bliver der ikke foreslået ørredudsætning. Men det anbefales, at der på strækningen mellem Havreholm og Villingerød skabes en større fysisk variation. F.eks. ved udlægning af større sten, skånsom/ taktisk grødeskæring, udlægning af gydegrus samt etablering af sandfang i forbindelse med gydepladserne. Ingen udsætning. Lgd.: ca. 4,1 km, gbr.:1,7 m, dybde: cm. Reguleret og sænket grøft med sandet gruset bund. Vandløbet huser en stor naturlig ørredbestand. Bækken var på undersøgelsestidspunktet meget kraftigt tilgroet. Bækken bør skånsomt oprenses, da der ellers er risiko for at gydepladserne forsvinder i sand og vegetation. Indtil videre intet udsætningsbehov. Lgd.: ca. 1,8 km, br.:0,9 m, dybde: 10 cm Pandehave Å (1) Reguleret vandsystem med svag vandstrøm og i øvrigt ringe fysiske forhold for ørred. Ørred kan sikkert optræde i vandløbet, men uegnet til udsætning. Lgd.: ca. 4 km, gbr.:1,8 m, dybde: 30 cm Vesterbæk Afløb fra Hornbæk Sø (1-2) Vandløbet udspringer nord for Borsholm er et grøftagtigt vandløb med svag til jævn vandføring og hovedsagelig sandet bund. Bækken passere gennem Hornbæk Sø til udløb vest for Hornbæk Havn. Afløbet fra Hornbæk Sø til udløbet er delvis rørlagt. Ingen opgangsmuligheder for gydefisk. Ingen udsætning. Lgd.: ca. 3,7 km, gbr.:1,1 m, dybde: 10 cm. 10

11 Vandløbets navn Østerbæk (1) Næsten udtørret på undersøgelsestidspunktet. Uegnet til udsætning. Lgd.: ca. 4 km Hellebæk Delvis rørlagt. Ikke besigtiget Egebæk (1-2) Lille skovvandløb med gode faldforhold, sandet - gruset bund. Vandføringen er i sommerperioden ganske beskeden, men det er et fint lille yngelopvækstvandløb og stedvis med egnet gydebund. Evt. opgang i vandløbet er formentlig vanskeliggjort af rørføringen gennem villahaver og under Strandvejen. Fortsat udsætning. Lgd.: ca. 1,4 km, gbr.:1,5 m, dybde: 20 cm. Her udsættes 1400 stk. yngel Humlebæk (1) De fysiske forhold på strækningen gennem Hejreskov er ganske gode. Men pga. ringe vandføring og udtørring om sommeren, uegnet for ørred. Lgd.: ca. 1 km, Nivå Vandsystemet har gennem mange år været præget af reguleringer, rørlægninger, bymæssig bebyggelser og svingende vandkvalitet. Men gennem de seneste år er der fortaget nogle vandløbsforbedrende foranstaltninger som udlægning af gydegrus, frilægning af rørlagte vandløbsstrækninger, genslyngning samt miljøvenlig vedligeholdelse. (1-2) Hovedløbet, der udspringer i området ved Grønholt Hegn er nu egnet som gyde- og/eller opvækstvand på hele forløbet fra sammenløbet med Bassebæk til Usserød Ås udløb ved Nivå. Befiskninger foretaget ved undersøgelsen samt 11

12 Vandløbets navn Nivå (1-2) fortsat befiskninger foretaget af Limno Consult for Frederiksborg Amt i 2005, viser at der er en naturlig selvreproduktion af ørred jævnt fordelt ned gennem hovedløbet. Vandløbsstrækningen er dog fortsat præget af regulering med et udrettet forløb og hovedsagelig sandet bund. Det kan anbefales at der udlægges flere gydeområder, etableres sandfang og evt. at tidligere etablerede gydepladser friskes op med mere gydegrus. Ingen udsætning. Lgd.: ca. 7 km, gbr.:2,5 m, dybde: cm. (3) Strækningen fra sammenløbet med Usserød Å til udløbet i Nivå Bugt er kanalagtig og er generelt ikke opholdsvand for ørred. Mundingsudsætning kan foretages nederst i åen. Lgd.: ca. 2 km, gbr.:9 m. Mundingsudsætning Max stk. Bassebæk (4-6) Tilløb til Bassebæk (7) Usserød Å Et fortrinligt gyde- og opvækstvandløb for ørred. Intet udsætningsbehov. Lgd.: ca. 4 km, gbr.:1,2 m, dybde: cm. Et grøftagtigt vandløb med beskeden vandføring. Alligevel husede vandløbet en god selvreproducerende ørredbestand. Intet udsætningsbehov. Lgd.: ca. 1,5 km, br.:0,7 m, dybde: <5 cm. Der er i perioden gennemført en række vandløbsforbedrende foranstaltninger i Usserød Å. Delstrækninger er blevet genslynget, der er etableret vådområder og stryg. (8) Strækningen fra afløbet ved Sjælsø til Ådalsvej i Usserød er stedvis egnet for ørred. Men generelt med roligt flydende vand og med 3 mølledamme på strækningen ikke egnet til udsætning. Strækningen er målsat B3. Lgd.: ca. 4,2 km, 12

13 Vandløbets navn Usserød Å (9-12) Donse Å (13-15) Den nederste del af vandløbet fra Ådalsvej til udløbet i Nivå er delvis genslynget og der er stedvis etableret stryg med gydepladser samt udlagt større sten, som både skaber variation i vandløbet og giver gode skjul og strømlæ for ørred. I disse områder er der en god frisk vandstrøm. Vandkvaliteten forekommer fortsat forringet og påvirker formentlig ørredbestandens størrelse i negativ retning. En del af strækningen er dog fortsat med et kanaliseret forløb og roligt strømmende vand. Der blev registreret selvreproduceret yngel på alle 3 befiskede stationer, om end i begrænset antal. Antallet af større ørred var ligeledes begrænset trods årlige udsætning af 1-års ørred. Det skal bemærkes at det fysisk bedste sted for større ørred er strækningen nedstrøms Ådalsvej (nedenfor afløbet fra renseanlægget). Biotopskarakteren er herefter, bortset fra de restaurerede områder, dalende ned gennem åen. Formentlig pga. forringet vandkvalitet blev der registreret flere ørred nederst i åen end på det fysik mest velegnede område. Pga. den naturlige selvreproduktion der nu forekommer og at ældre ørred undviger fra området ingen udsætning. Lgd.: ca. 3,4 km, gbr.:5,2 m, dybde: 20->60 cm. Donse Å har i lighed med Usserød Å gennemgået et restaureringsprojekt. Den rørlagte strækning i Usserød er nu frilagt og der er delvist i forløbet mellem Gunderød og udløbet i Usserød Å etableret gydepladser samt skabt et varieret forløb med stryg, høller og store sten. Vandføringen kan periodisk være yderst ringe. På undersøgelsestidspunktet så ringe, at der ved Gunderød kun stod vand i de etablerede høller. I dette område blev der ikke observeret ørred, høllerne var fyldt med skalleyngel. Nedstrøms ved st. 14 og 15 blev der registreret såvel yngel som ældre ørred. På st.15 i et antal, som fuldt ud svarer til biotopskarakteren. Intet udsætningsbehov på nederste del. Udsætningen ved Gunderød kan forsøgsvis forsætte endnu en periode. 13

14 Vandløbets navn Donse Å (13-15) fortsat Grønholt Å Langstrup Å Grønholt Å (16) Langstrup Å (17-19) Dageløkke Å (20) Måske er vandføringen periodisk for ringe til at ørred kan overleve sommeren i dette område. Lgd.: ca. 6 km, gbr.:1,6 m, dybde: < cm. Her udsættes Et reguleret vandløb, som delvis er sænket betydelig under omgivende terræn. Siden undersøgelsen i 1997 er der foretaget restaureringsarbejder med frilægning af rørlagte strækninger, etablering af gydepladser og skabt et mere varieret forløb. Den øvre del ved Grønholt Hegn, var på undersøgelsestidspunktet helt stillestående og kan periodisk sommerudtørre. Ikke egnet til ørredudsætning. Lgd.: ca. 3 km, br.:1,8 m, dybde: 30 cm. Fra området ved Fredensborg Kongevej til udløbet i Nivå er der god vandstrøm og delvis velegnet gydebund samt med gode opvækstforhold for ørred. Der blev registreret selvreproduceret ørred yngel på alle befiskede stationer, men kun ved st.19 er ørredbestanden optimal. Vandløbet er nyrestaureret, det må forventes at den naturlige selvreproduktion efterhånden vil opfylde opvækstpladserne. Umiddelbart nedenfor Kongevejen er der et godt fald og bunden er groft stenet. Gydeforholdene kunne her forbedres ved udlægning af mere gydevenligt materiale. Ingen udsætning. Lgd.: ca. 4,5 km, gbr.2,3 m, dybde: cm. Afvandingsgrøft med stillestående vand. Uden fiskerimæssig interesse. Lgd.: ca. 2,1 km, br.:2 m stk. yngel Flakvad Rende (1) Ikke ørredvand. Ikke besigtiget ved denne undersøgelse. Lgd.: ca. 1,5 km, br.:0,9 m, 14

15 Vandløbets navn Kighanerenden Kighanerenden har gennem flere år været præget af ringe vandkvalitet. Især pga. tilførsel af renset spildevand. Ifølge Københavns Amts rapport Vandmiljøovervågning, Vandløb 2002 er der efter udbygning af renseanlægget ved Rundforbi samt ved restaureringen af vandløbet sket en betydelig forbedring af vandkvaliteten. Det vurderes dog, at vandløbet fortsat periodisk er påvirket af ringe vandkvalitet, især i nedbørsfattige perioder. Ved restaureringen er kantsætningsfliser fjernet og der er udlagt sten og grus for at skabe et varieret forløb. Hvilket ligeledes har medvirket til en forbedring af vandkvaliteten. (1) Den øvre strækning fra udspring til nedstrøms for Egebækvej ved Rundforbi er fortsat med blød sandet bund og svag vandstrøm. Uegnet til udsætning Lgd.: ca. 2 km, br.:1,8 m, dybde: 10 cm. (2-5) Fra området ved Rundforbivej til udløbet ved Vedbæk Havn er der delvist foretaget restaureringsarbejde. Trods velegnede gyde- og opvækstbetingelser på store dele af forløbet, blev der kun registreret ørred ved st.5. Det antages at forringet vandkvalitet får ørred til at undvige fra de øvre strækninger. Der foreslås derfor udsætning med ½- års ørred, som kan udsættes på et tidspunkt, hvor den naturlige vandtilførsel formentlig er større end udledningen fra rensningsanlægget. Lgd.: ca. 3,2 km, gbr.:1,2 m, dybde: 30 cm. Her udsættes 1200 stk. ½-års Maglemoserenden (6) Afvandingsgrøft med ringe fysiske forhold for ørred. Ingen udsætning. Lgd.: ca. 2,5 km, br.:1,8 m, dybde: cm. 15

16 Vandløbets navn Mølleå Hestetangså (1-3) Vassingrød Bæk (4) Mølleå Mølleå har sit udspring fra Bastrup Sø, gennemløber øverst Hestetangså og derefter Farum Sø, Furesø og Lyngby Sø med forbindelse til Bagsværd Sø. Hvorefter åen kanalagtig og roligtflydende gennemløber det nordlige København til udløb ved Strandmøllen ved Jægersborg Hegn. I vandsystemet er der flere stemmeværker, som forhindrer op- og nedstrøms passage for fisk. Vandløbet, som forbinder Bastrup Sø og Farum Sø er stedvis med fortrinlige gyde- og opvækstforhold for ørred. Især strækningen fra Klevadhus til sammenløbet med Vassingrød Bæk er velegnet for ørred. Strækningen huser en naturlig ørredbestand, som fuldt ud svarer til biotopskarakteren. Lgd.: ca. 4,6 km, gbr.:1,9 m, dybde: 5-25 cm. Vandløb med blød-sandet bund og stillestående vand. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 1,4 km, br.:2 m, dybde: 30 cm. Øvrige dele af Mølleåens vandsystem er uegnet til ørredudsætning. 16

17 III. På baggrund af undersøgelsen skulle udsætningsbehovet for vandsystemer til Kattegat far Rågeleje til Tårbæk i Øresund kunne dækkes ved årlige udsætninger af: Yngel ½-års Mundingsudsætning Praktiske anbefalinger for udsætning af ørred Udsætningsplanen omfatter et særskilt udsætningsskema, i hvilket der er anført udsætningsmængde og aldersgruppe for hvert udsætningssted. ts fordeling på udsætningssteder skulle kunne ske alene ved benyttelse af skemaet samt kort. Udsætningsantallet må ikke overskrides, men kan deles til udsætning over flere gange, når blot udsætningerne bliver foretaget inden for den fastlagte periode: 1. Yngel og 1-års foretages i april 2. ½-års foretages i september/oktober 3. Mundingsudsætning foretages i marts-april, uge Yngel Den udsatte yngel skal være fuldt svømmedygtig, og have opbrugt blommesækken samt være forfodret i mindst 3 uger. Udsætning af yngel skal foregå på de mest lavvandede steder (helst under 10 cm dybde), hvor strømmen er frisk og hvor der er skjulmuligheder mellem grus og/eller vegetation. Det er en forudsætning for en høj overlevelse, at ynglen bliver spredt videst muligt på den angivne strækning. ½-års Det er en forudsætning for en høj overlevelse, at fiskene bliver spredt videst muligt på den angivne strækning. Mundingsudsætning Angiver udsætning af smoltificerede 1- eller 2-års fisk (større end 14 cm, ca. 30 gr.) nederst i vandsystemet. Denne udsætning foretages i marts-april (uge 13-15) måned og fastsættes ud fra en vurdering af vandsystemets oprindelige og nuværende smoltproduktion. Disse fisk vil udvandre til havet og belaster derfor ikke vandløbet, hverken i henseende til føde eller revirer. Fiskene kan senere vende tilbage til vandsystemet som opgangshavørred. Regler for udsætning af fisk Det kan anbefales, at udsætningsplanen så vidt muligt opfyldes med fisk, som er afkom af vandsystemernes egne ørredstammer. Før en fiskeriforening går i gang med en sådan produktion, skal de veterinære problemer imidlertid afklares med Fødevarestyrelsen, Sektionen for akvakultur. De ørreder som udsættes i forbindelse med pligtudsætninger, skal i det omfang det er muligt, være afkom af vildfisk opfisket i vandløbet. Man skal dog være opmærksom på at der gælder særlige veterinære krav til det udsætningsmateriale, som skal anvendes ovenfor IPN-fri (Infektiøs Pancreas Necrose) dambrug. 17

18 De love, som man skal være opmærksom på når man beskæftiger sig med udsætning af fisk, er blandt andet: Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 508 af 2. oktober 1984 om bekæmpelse af smitsomme sygdomme hos ferskvandsfisk samt diverse vejledninger vedrørende desinfektion af transportmateriel og beklædning m.v. Endvidere er der bekendtgørelse nr. 486 som er "Bekendtgørelsen om afsætning af akvakulturdyr og -produkter inden for Den Europæiske Union (EU) samt indførsel heraf fra tredjelande". I forbindelse med VHS-syge (Viral Haemorrhagisk Septikæmi) også kaldet Egtvedsyge, skal foreningen være opmærksom på reglerne vedr. flytning af laksefisk (gælder i øvrigt alle ferskvandsdyr) mellem landsdelene. En række vandløb har fået status som VHS-fri zone, zone A. Den øvrige del af landet ligger i zone C, hvori VHS-sygdom kan forekomme. D.v.s. at der i zone A kun må udsættes fisk, som er opdrættet indenfor zone A. Der foreligger også den mulighed, at Fødevarestyrelsen kan oprette en stødpudezone/observationszone B, denne zone har tidligere været gældende, men er ikke aktuel på nuværende tidspunkt. Opmærksomheden skal, som tidligere beskrevet, også henledes på bestemmelserne vedrørende udsætning af fisk i frivand ovenfor visse nærmere angivne dambrug, hvor det også kræves, at udsætningsmaterialet er IPN-frit. Før udsætning finder sted, skal nærmere oplysninger indhentes hos Sektion for akvakultur, Fødevareregion Vejle, Tysklandsvej 7, 7100 Vejle, telf.: , telefax , Silkeborg, marts 2006 Knud Jørgensen 18

19 IV. Udsætningsskemaer I udsætningsskemaet er udsætningsstederne for yngel angivet med et antal meter op- og nedstrøms fra tilkørselsstedet. D.v.s. at antallet af udsætningsfisk for den enkelte station skal fordeles over den angivne strækning. Distrikt og vandløbs nr. Vandløbsnavn St. nr. Meter opstrøms Udsætningslokalitet Meter nedstrøms Antal Yngel Bramaholm Bæk Fra skovvej i Bramaholm Skov Fønstrup Bæk Ved skovvej til Fønstrup Dam Fønstrup Bæk Ved Hillerødvej Egelund Bæk 6 0 Nedstrøms fra Fredensborgvej Egebæk Ved skovvej i Egebæks Vang, Indkørsel v. Egebæksvang Kirke Donse Å Ved Damsholtvej I alt stk. Distrikt og vandløbs nr. Vandløbsnavn St. nr. Meter opstrøms Udsætningslokalitet Meter nedstrøms Antal ½- års Kighanerende Ved Rundforbivej Kighanerende Ved Frydenlundvej Kighanerende Ved Karoline Mathildesvej I alt stk. 19

20 Distrikts og vandløbs nr. Vandløbsnavn St. nr. Udsætningslokalitet Antal Mundingsudsætning Højbro Å 6 Fra P. pladsen i Rågeleje Esrum Å 14 V/ Dronningmølle Nivå 3 Ved Gammel Strandvej i Nivå 6500 I alt stk. 20

21 Bilag 1 Stationering, Biotopsbedømmelse og Befiskningsresultater Vandsystem(er): Tilløb til Kattegat og Øresund Dist/ Stat Kort UTM- Gns. Are Ørred Yngel Ældre Ål (obs) Andre fiskearter: Antal Vands. nr. blad. koor. brd. al Biotop antal / 100 m I Y :2 ikke befisket I Y : pigh. 9pigh IV : pigh. 9pigh IV :2,5 ikke befisket IV Y-1: pigh IV :2, pigh I ikke befisket I ikke befisket IV ikke befisket IV Y : pigh I ikke befisket I ikke befisket I ikke befisket II Y : II Y : Blamp. Gedde: II Y : Fkrebs, Blamp II ½ :1 ikke befisket II Y : II Y :1, I ikke befisket I ikke befisket I :2 ikke befisket I Y-1: Blamp. Skal I : Blamp. Havø:2, Gedde: I :3 ikke befisket I :2,5 ikke befisket I ikke befisket I ikke befisket I Y : Aborre, Skal I ½ : pigh I ½-1:2, Blamp. Gedde: I :2, Blamp. Skal I Y : I ikke befisket I ikke befisket I ikke befisket I ikke befisket I ikke befisket I ikke befisket I Y :2, II ikke befisket 1

22 Dist/ Stat Kort UTM- Gns. Are Ørred Yngel Ældre Ål (obs) Andre fiskearter: Antal Vands. nr. blad. koor. brd. al Biotop antal / 100 m II Y-½:3, Aborre, Blamp. Fkrebs. Skal. Skrub II :2, Løje, Skal. 9pigh. Gedde: II :2,5 ikke befisket II Y :4 ikke befisket II Y : Aborre II Y :3, Gedde: II Y : II :3 ikke befisket II : Aborre, Gedde: II : II :2,5 ikke befisket II :3, Skrub II Y : Skal II Y-1:2, Aborre II : Gedde: II ikke befisket II Y-1: II Y-1: , II Y-1: Skal. Skrub II ikke befisket II ikke befisket II ikke befisket II Y-½: pigh. 9pigh II Y-½:2 ikke befisket II Y : pigh II Y-½: pigh II ikke befisket II Y : pigh. Gedde: II Y : II Y-½: Gedde: II ikke befisket 2

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Distrikt 12 Vandsystem 01a Odderbæk Vandsystem 01b Grønsbæk Vandsystem 02 Binderup Mølleå Vandsystem 04 Dalby Mølleå Vandsystem 05a Marielundsbækken Vandsystem

Læs mere

Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d. I. Indledning

Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d. I. Indledning Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d I. Indledning Denne plan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i de alsiske vandsystemer.

Læs mere

Udsætningsplan for Binderup Å Distrikt 18 - vandsystem 09. I. Indledning

Udsætningsplan for Binderup Å Distrikt 18 - vandsystem 09. I. Indledning Udsætningsplan for Binderup Å Distrikt 18 - vandsystem 09 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Binderup Å-vandsystemet. Undersøgelsen

Læs mere

Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31. I. Indledning

Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31. I. Indledning Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske

Læs mere

Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20. I. Indledning

Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20. I. Indledning Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske

Læs mere

Plan for fiskepleje i Binderup Å

Plan for fiskepleje i Binderup Å Plan for fiskepleje i Binderup Å Distrikt 18, vandsystem 09 Plan nr. 24-2013 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord

Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord Distrikt 12, vandsystem 01a, 01b, 02, 04, 05a, 05b, 07 og 08 Plan nr. 26-2013 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut

Læs mere

Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26. I. Indledning

Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26. I. Indledning Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i vandløb til

Læs mere

Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt. I. Indledning

Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt. I. Indledning Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt Distrikt 18 - vandsystem 1-24 Distrikt 19 - vandsystem 1-16 & 46-51 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund

Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund Distrikt 02, vandsystem 01-14 Plan nr. 42-2015 Af Morten Carøe Indholdsfortegnelse Metode... 4 Resultater... 5 Højbro Å... 6 Søborg Kanal...

Læs mere

Udsætningsplan for Kolding Å Distrikt 12- vandsystem 05. I. Indledning

Udsætningsplan for Kolding Å Distrikt 12- vandsystem 05. I. Indledning Udsætningsplan for Kolding Å Distrikt 12- vandsystem 05 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Kolding Å vandsystem. Undersøgelsen

Læs mere

Plan for fiskepleje i Århus Å

Plan for fiskepleje i Århus Å Plan for fiskepleje i Århus Å Distrikt 13, vandsystem 20 Plan nr. 19-2012 Af Jørgen Skole Mikkelsen Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt

Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt Distrikt 11, vandsystem 46a-58 Plan nr. 16-2012 Af Hans-Jørn Aggerholm Christensen Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer,

Læs mere

Udsætningsplan for Simested Å Distrikt 22 - vandsystem 04. I. Indledning

Udsætningsplan for Simested Å Distrikt 22 - vandsystem 04. I. Indledning Udsætningsplan for Simested Å Distrikt 22 - vandsystem 04 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Simested Å. Undersøgelsen er

Læs mere

Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til sydlige Kattegat og Storebælt

Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til sydlige Kattegat og Storebælt Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til sydlige Kattegat og Storebælt Distrikt 04, vandsystem 01-19 Distrikt 06, vandsystem 01-12 Plan nr. 37-2014 Af Hans-Jørn A. Christensen og Michael Kaczor Holm

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Distrikt 25, vandsystem 01-20 Plan nr. 44-2015 Af Michael Holm Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Metode... 4 Resultater... 5

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) I.

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) I. Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) Distrikt 13, vandsystem 1-24 I. Indledning Denne plan er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Plan for fiskepleje i Brøns Å

Plan for fiskepleje i Brøns Å Plan for fiskepleje i Brøns Å Distrikt 29, vandsystem 08 Plan nr. 27-2013 Af Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og økologi,

Læs mere

Plan for fiskepleje i Vejle Å

Plan for fiskepleje i Vejle Å Plan for fiskepleje i Vejle Å Distrikt 12, vandsystem 16 Plan nr. 46-2015 Af Jørgen Skole Mikkelsen Indholdsfortegnelse Metode... 4 Resultater... 5 Forslag til forbedringer af de fysiske forhold... 7 Passageforhold...

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage Distrikt 16, vandsystem 23-29 Distrikt 17, vandsystem 02-42 Distrikt 19, vandsystem 52-53 Plan nr. 21-2012

Læs mere

Udsætningsplan for Sæby Å. Distrikt 17 - vandsystem 06

Udsætningsplan for Sæby Å. Distrikt 17 - vandsystem 06 Udsætningsplan for Sæby Å. Distrikt 17 - vandsystem 06 I Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Sæby Å vandsystem. Undersøgelsen

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å Distrikt 26, vandsystem 01-20 Plan nr. 45-2015 Af Michael Holm Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Metode... 4 Resultater... 5 Resultater

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14, vandsystem 01-31

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14, vandsystem 01-31 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 11, 2015 Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14, vandsystem 01-31 Mikkelsen, Jørgen Skole Publication date: 2013

Læs mere

Udsætningsplan for vandløb til Isefjorden. I. Indledning

Udsætningsplan for vandløb til Isefjorden. I. Indledning Udsætningsplan for vandløb til Isefjorden Distrikt 3 - vandsystem 27-42 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i vandløb til Isefjorden.

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord

Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord Distrikt 03, vandsystem 01-26 Plan nr. 35-2014 Af Jørgen Skole Mikkelsen og Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Plan for fiskepleje i Skals Å Distrikt 22, vandsystem 05

Plan for fiskepleje i Skals Å Distrikt 22, vandsystem 05 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 07, 2016 Plan for fiskepleje i Skals Å Distrikt 22, vandsystem 05 Carøe, Morten Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt

Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt Distrikt 02, vandsystem 15-18 Distrikt 05, vandsystem 01-13 Plan nr. 43-2015 Af Hans-Jørn Christensen og Morten Carøe Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Metode...

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7 a VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL SKANDERBORG SØERNE OG MOSSØ VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL SKANDERBORG SØERNE OG MOSSØ Gudenåkomiteen.

Læs mere

Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden Udsætningsplan

Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden Udsætningsplan Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden Udsætningsplan Distrikt 19, vandsystem 18-42 Distrikt 21, vandsystem 1-18, 23-25 og 34-43 Distrikt 23, vandsystem 1-9 Udsætningsplan 9-2010

Læs mere

Plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig

Plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig Plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig Distrikt 11, vandsystem 59 Plan nr. 22-2012 Af Hans-Jørn Aggerholm Christensen Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut

Læs mere

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Havørred Rapport til Næstved Kommune Udarbejdet 9. oktober 2003 af Biotop v/rådgivende biolog Jan Nielsen Ønsbækvej

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

Plan for fiskepleje i Trend Å Distrikt 19, vandsystem 13

Plan for fiskepleje i Trend Å Distrikt 19, vandsystem 13 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 22, 2017 Plan for fiskepleje i Trend Å Distrikt 19, vandsystem 13 Mikkelsen, Jørgen Skole Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Plan for fiskepleje i Karup Å

Plan for fiskepleje i Karup Å Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Plan nr. 23-2012 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og

Læs mere

Udsætningsplan for Brede Å Distrikt 29 - vandsystem 9. I. Indledning

Udsætningsplan for Brede Å Distrikt 29 - vandsystem 9. I. Indledning Udsætningsplan for Brede Å Distrikt 29 - vandsystem 9 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Brede Å vandsystemet. Undersøgelsen

Læs mere

Udsætningsplan for Ryå Distrikt 18 - vandsystem 13. I. Indledning

Udsætningsplan for Ryå Distrikt 18 - vandsystem 13. I. Indledning Udsætningsplan for Ryå Distrikt 18 - vandsystem 13 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Ryå vandsystem. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å 2016 Effektundersøgelse i øvre Holtum Å Kim Iversen Danmarks Center for Vildlaks 05-12-2016 For Ikast-Brande Kommune Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Fiskeundersøgelsen... 2 Effektvurdering... 5 Kommentarer...

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Isefjorden

Plan for fiskepleje i tilløb til Isefjorden Plan for fiskepleje i tilløb til Isefjorden Distrikt 03, vandsystem 22-42 Plan nr. 36-2014 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt 02-07-2014 Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.4 Køge Bugt : 2.4 Genslyngning

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.3 Øresund : 2.4 Genslyngning 1,677

Læs mere

Plan for fiskepleje i bornholmske vandløb Distrikt 01, vandsystem 01-42

Plan for fiskepleje i bornholmske vandløb Distrikt 01, vandsystem 01-42 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 22, 2015 Plan for fiskepleje i bornholmske vandløb Distrikt 01, vandsystem 01-42 Geertz-Hansen, Peter; Christensen, Hans-Jørn Aggerholm Publication date: 2013 Document

Læs mere

Udsætningsplan for Varde Å Distrikt 28 - vandsystem 1. I. Indledning

Udsætningsplan for Varde Å Distrikt 28 - vandsystem 1. I. Indledning Udsætningsplan for Varde Å Distrikt 28 - vandsystem 1 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Varde Å vandsystem. Undersøgelsen

Læs mere

Ørredbestandene på Fyn

Ørredbestandene på Fyn Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 21, 2015 Ørredbestandene på Fyn Christensen, Hans-Jørn Aggerholm; Mikkelsen, Jørgen Skole Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03

Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 04, 2016 Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Holm, Michael Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 3

Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 3 Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 3 Distrikt 15, vandsystem 06 Plan nr. 15-2011 Af Hans-Jørn Aggerholm Christensen og Jørgen Skole Mikkelsen Indholdsfortegnelse: Plan for Fiskepleje i Gudenåen del

Læs mere

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune NOTAT Til: Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fiskeplejemidlerne Fra: Skælskør Kommune v. Hedeselskabet Miljø og Energi as Dato: 21.02.06 Emne: Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden,

Læs mere

Fiskenes krav til vandløbene

Fiskenes krav til vandløbene Fiskenes krav til vandløbene Naturlige vandløbsprojekter skaber god natur med gode fiskebestande Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua www.fiskepleje.dk Vandløbene er naturens blodårer Fiskene lever

Læs mere

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande.

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Side 1 af 2 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Økonomisk opgørelse for valgte virkemidler (vandområde eller spærringsnr.):

Læs mere

Udsætningsplan for mindre vandsystemer i området mellem Fredericia og As Vig nord for Juelsminde

Udsætningsplan for mindre vandsystemer i området mellem Fredericia og As Vig nord for Juelsminde Udsætningsplan for mindre vandsystemer i området mellem Fredericia og As Vig nord for Juelsminde Distrikt 12, vandsystem 9-29 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser

Læs mere

Plan for fiskepleje i vandløb til Karrebæksminde Bugt

Plan for fiskepleje i vandløb til Karrebæksminde Bugt Plan for fiskepleje i vandløb til Karrebæksminde Bugt Distrikt 06, vandsystem 13-31 Plan nr. 38-2014 Af Peter Geertz-Hansen Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion

Læs mere

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Vandløb: Tudserenden Projekt: Etablering af sandfang, udlægning af gydegrus og sten i Tudserenden. Sted: Tudserenden st. 1906-4045 m, Langeland

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Læs mere

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Naturlig og dårlig restaurering grundkursus Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Arbejd aktivt med vandløbets fald, så det udnyttes Det skal ikke udlignes.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2012 Michael Deacon, Jakob Larsen Indledning: Råsted Lilleå, der har sit udspring øst for

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Fiskebestandene har været undersøgt i 100 år Elektrofiskeri har været anvendt siden 1950 erne DTU Aqua forsker

Læs mere

Sådan laver man gydebanker for laksefisk

Sådan laver man gydebanker for laksefisk Sådan laver man gydebanker for laksefisk Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk. Danmarks Tekniske Universitet Vejlsøvej 39 Tlf. 35 88 31 00 janie@aqua.dtu.dk Institut for 8600

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 8

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 8 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 8 VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA IVIOSSØ TIL SILKEBORG LANGSØ VANDLØB OG PISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA MOSSØ TIL SILKEBORG LANGSØ

Læs mere

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Lindes Å, som løber gennem Mindelunden, er en del af Tude Å systemet. Tude

Læs mere

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015.

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Indsats

Læs mere

Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 2

Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 2 Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 2 Distrikt 15, vandsystem 06 Plan nr. 14-2011 Af Michael Kaczor Holm og Morten Carøe Udsætningsplan for Gudenå, del 2 Distrikt 15 - vandsystem 6 I. Indledning Denne

Læs mere

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å.

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 thhil@slagelse.dk www.slagelse.dk Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Baggrund for projektet Slagelse Kommune er gennem Regionplanen

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Resultater St. 1 (st. 1438) er beliggende på stykket nedstrøms vejunderføringen af Plejeltvej vest for Havreholm.

Resultater St. 1 (st. 1438) er beliggende på stykket nedstrøms vejunderføringen af Plejeltvej vest for Havreholm. TORVEG ADE 3, 1TV., 30 00 HELSINGØR, T LF 49 21 03 70, E -M AIL SR@FOE L.DK F I S K E Ø K O L O G I S K L A B O R AT O R I U M w w w. f o e l. d k Helsingør Kommune Fiskeundersøgelse i Gurre Å En status

Læs mere

Udsætningsplan for Flynder Å

Udsætningsplan for Flynder Å Udsætningsplan for Flynder Å Distrikt 25 - vandsystem 04 Plan nr. 47-2016 Af Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi,

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Albæk Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den Europæiske

Læs mere

Udsætningsplan for Liver Å. I. Indledning

Udsætningsplan for Liver Å. I. Indledning Udsætningsplan for Liver Å Distrikt 17 - vandsystem 36 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Liver Å vandsystem. Undersøgelsen

Læs mere

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten Vandløbsprojekter 2016 Vandløbsindstasten 2. Vandløb og søer Udviklingsmål Der udarbejdes en vandløbsplan, som skal indeholde en prioriteret liste over projekter, der skaber synergi med bl.a. Vand- og

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Randers Fjord

Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Randers Fjord Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Randers Fjord Distrikt 15, vandsystem 00-13 Plan nr. 17-2012 Af Jørgen Skole Mikkelsen Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion

Læs mere

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden.

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Hårslev d. 27/12 2016 Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Indledning: Vandpleje Fyn og Assens og Omegns Sportsfiskerforening ønsker at forbedre de fysiske forhold

Læs mere

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Til udsætningsforeninger Dato: 12.03.2015 Ref.: J.nr.: Meddelelse om udsætning af ørred, laks og helt i 2015 finansieret af Fiskeplejeordningen Handlingsplanen

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 9

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 9 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 9 VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA SILKEBORG LANGSØ TIL TANGE VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA SILKEBORG LANGSØ TIL TANGE

Læs mere

Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel.

Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel. Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel. Artsdiversitet og bestandsestimater for ørred. Feltrapport 03-2015 d Denne feltrapport omfatter en beskrivelse af elektrofiskeri udført den 4. marts

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 13

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 13 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 13 VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL RANDERS FJORD VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL RANDERS FJORD Gudenåkomiteen. Rapport nr. 13. Rapport udarbejdet

Læs mere

Fjernelse af spærringer i Blykobbe Å.

Fjernelse af spærringer i Blykobbe Å. Fjernelse af spærringer i Blykobbe Å. Ved besigtigelse i Blykobbe Å, er der konstateret spærringer i form af resterne af gamle ørredfælder (I området ved Skovly samt ved Prins Christians Kilde, station

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Omme Å

Fiskeundersøgelser i Omme Å Fiskeundersøgelser i Omme Å ---------------------------------------------- - Effekterne af vandløbsrestaurering i Omme Å, Vejle Kommune 2009 - Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning 1 Fiskeundersøgelser

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12 VANDLØB OG FiSK I NØRREÅENS VANDSYSTEI\I VANDLØB OG FISK I NØRREÅENS VANDSYSTEM Gudenåkomiteen. Rapport nr. 12. Rapport udarbejdet af Jan

Læs mere

Notat. Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 2015

Notat. Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 2015 Notat Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 20 Indledning Der har igennem mange år været udført restaurering i Tryggevælde Å med gydegrus og sten samt genslyngning ved Tinghusvej (Fluestykket) for at forbedrede

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6 VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA UDSPRINGET TIL MOSSØ VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA UDSPRINGET TIL MOSSØ GudenåkomitGen.

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 10

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 10 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 1 VANDLØB OG FISK I DE MINDRE TILLØB TIL GUDENÅEN MELLEM TANGE OG RANDERS VANDLØB OG FISK I DE MINDRE TILLØB TIL GUDENÅEN MELLEM TANGE OG RANDERS

Læs mere

Plan for fiskepleje i Brede Å

Plan for fiskepleje i Brede Å Plan for fiskepleje i Brede Å Distrikt 29, vandsystem 09 Plan nr. 30-2013 Af Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og økologi,

Læs mere

De fysiske forhold i mindre vandløb

De fysiske forhold i mindre vandløb De fysiske forhold i mindre vandløb - tilstandsvurdering som praktisk redskab i kommunernes planlægning Erik Jørgensen, Hedeselskabet Miljø & Energi as Baggrund og problemstilling Mange steder er belastningen

Læs mere

Udsætningsplan for tilløb til Køge Bugt Distrikt 2 - vandsystem Distrikt 5 - vandsystem I. Indledning

Udsætningsplan for tilløb til Køge Bugt Distrikt 2 - vandsystem Distrikt 5 - vandsystem I. Indledning Udsætningsplan for tilløb til Køge Bugt Distrikt 2 - vandsystem 15-18 Distrikt 5 - vandsystem 1-13 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske

Læs mere

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Esbjerg Kommune Att.: Tomas Jensen Teknik & Miljø, Vej & Park Torvegade 74 6700 Esbjerg Ribe, den 7. maj 2013 Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Haulund Bæk (Havlund

Læs mere

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg 3 miljømål for økologisk tilstand i vandløb i vandområdeplanerne for 2015-2021 Smådyr Fisk Vandplanter

Læs mere

NOTAT. Odense Kommune. og fiskeriet på Fyn. Finn Sivebæk, Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed Sektion for Ferskvandsfiskeri og -Økologi

NOTAT. Odense Kommune. og fiskeriet på Fyn. Finn Sivebæk, Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed Sektion for Ferskvandsfiskeri og -Økologi NOTAT Til Odense Kommune Vedr. Betydningen af opstemningerne i hovedløbet af Odense Å for fiskebestandene og fiskeriet på Fyn. Fra Finn Sivebæk, Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 e-mail: naturogmiljo@morsoe.dk 2 1. Formål....s.3 2. Eksisterende forhold s.4 3. Beskrivelse

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Grårup Bæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Grårup Bæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Grårup Bæk Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Funder Å 24.-25. feb. 2014

Fiskeundersøgelser i Funder Å 24.-25. feb. 2014 Fiskeundersøgelser i Funder Å 4.-5. feb. 04 Danmarks Center for Vildlaks (DCV) udførte d. 4.-5. februar fiskeundersøgelser i Funder Å fra Moselundvej til Ørnsø. Der blev elfisket kvantitativt ved vadefiskeri

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af sandfang i Åkær Å i Lunderskov Kommune

Afgørelse i sagen om etablering af sandfang i Åkær Å i Lunderskov Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 18. december 2006 NKN-131-00003 AUP Afgørelse i sagen om etablering

Læs mere

Fra faunaspærring til. Faunapassage. En guide til bedre tilstand af vores vandløb. Af Emil Blichfeldt, Flemming Nygaard Madsen og Torben Sune Bojsen

Fra faunaspærring til. Faunapassage. En guide til bedre tilstand af vores vandløb. Af Emil Blichfeldt, Flemming Nygaard Madsen og Torben Sune Bojsen Fra faunaspærring til Faunapassage En guide til bedre tilstand af vores vandløb Af Emil Blichfeldt, Flemming Nygaard Madsen og Torben Sune Bojsen Du kan læse om: Styrt Rørunderføringer Stryg Omløbsstryg

Læs mere

Restaurering Faxe Å fra station

Restaurering Faxe Å fra station Restaurering Faxe Å fra station 3000-3500 Redegørelse Faxe Kommune ønsker at forbedre de fysiske forhold i Faxe Å fra station 3000 til 3500 mellem Lindegårdsvej og Faxe Havnevej. Faxe Kommune arbejder

Læs mere

Fisk og vandløb i Villestrup Å-systemet

Fisk og vandløb i Villestrup Å-systemet Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Tlf. 96 35 10 00 Fisk og vandløb i Villestrup Å-systemet Status og udvikling i perioden 1979-1999 N A T U R O G M I L J Ø Fisk og vandløb i Villestrup Å-systemet Status

Læs mere

ABC i vandløbsrestaurering

ABC i vandløbsrestaurering ABC i vandløbsrestaurering Naturlige vandløbsprojekter skaber naturlige forhold for fisk, dyr og planter Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Vandløbene er naturens blodårer Genskab naturlige forhold

Læs mere

Vedligeholdelse og restaurering af vandløb

Vedligeholdelse og restaurering af vandløb Vedligeholdelse og restaurering af vandløb Jan Nielsen, biolog/cand. scient. Fiskeplejekonsulent Direkte tlf. 89 21 31 23 Mobiltlf. 21 68 56 43 Mail: janie@aqua.dtu.dk Vores rådgivning: http://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere