Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7"

Transkript

1 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7 a VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL SKANDERBORG SØERNE OG MOSSØ

2 VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL SKANDERBORG SØERNE OG MOSSØ Gudenåkomiteen. Rapport nr- 7. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen - Århus

3 Gudenåkomiteen er en fælles organisation for Århus, Viborg og Vejle Amtskommuner, som hver deltager med følgende medlemmer: En af amtsrådet udvalgt politiker. En af Kommuneforeningen udvalgt politiker. En tekniker fra amtskommunen. Gudenåkomiteens opgaver er via rådgivning at koordinere amtskommunale og kommunale myndigheders samarbejde i Gudenåens opland. Desuden kan komiteen efter aftale med de pågældende myndigheder gennemføre udredninger, undersøgelser og beregninger til støtte for rådgivningsopgaverne. Gudenåkomiteen har hjemsted i Århus Amtskommune og har tidligere udgivet følgende rapporter: Nr. 1 Nr. Nr. 3 Nr. 4 (198): Søer i Gudenåens vandsystem. (198): Søer i Gudenåens vandsystem. Kviksølv i fisk fra Ring Sø, Tange Sø og Silkeborg Langsø (1985): Havørreden i Gudenåen. (1986): Laksefiskene og fiskeriet i Randers Fjord. I serien "Vandløb og fisk..." er udgivet: Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 (1987): Vandløb og fisk i Gudenåen og øvrige tilløb til Randers Fjord. Samlerapport. (1987): Vandløb og fisk i Gudenåens vandsystem fra udspringet til Mossø, (1987): Vandløb og fisk i tilløbene til Skanderborg Søerne og Mossø. (1987): Vandløb og fisk i Gudenåens vandsystem fra Mossø til Silkeborg Langsø. (1987): Vandløb og fisk i Gudenåens vandsystem fra Silkeborg Langsø til Tange, Nr. 1 (1987): Vandløb og fisk i de mindre tilløb til Gudenåen mellem Tange og Randers. Nr. 11 (1987): Vandløb og fisk i Hadsten Lilleå's vandsystem Nr. 1 (1987): Vandløb og fisk i Nørreåens vandsystem. Nr. 13 (1987): Vandløb og fisk i tilløbene til Randers Fjord.

4 INDHOLDSFORTEGNELSE side INTRODUKTION 1 SAMMENDRAG SKANDERBORG SØERNE OG TÅNING Å (lok. 86a-18) 4 Ringkloster Å (lok. 86a-11) 4 'I!iii^^ no _f9^_^i5gklgster_å (lok^^l-144)_ 1 Hvolbæk (lok. 1-17) 1 Sønderbæk (lok ) 11 Holtsbæk (lok ) 1 Bæk syd for Bakkely (lok. 138) 13 Bæk nord for Bakkely (lok. 139) 13 Bæk fra Højskole (lok. 14) 13 Skvæt Møllebæk (lok ) 13 Bæk fra Døjsø (lok. 143) 13 Bæk fra Vrold (lok. 144) 13 Tilløb ves t_for_ringkloster_å (lok^_ )_ 15 Hylke Bæk (lok ) 15 Østlige bæk i Hylke Skov (lok. 151) 15 Bæk vest for Hylke Skov (lok ) 16 Horndrup Å (lok ) 17 Rødkilde Bæk (lok. 18) 1 MOSSØ 'Iili^^ nord_for_tåning_å_ilok_^_1833l96)_ 3 Illerup Å (lok ) 3 Langdal Bæk og Monner Å (lok, ) 5 Tilløb yest_for_tåning_å_ilok^ 197-5)_ 6 Bæk ved Søballegård (lok. 197) 6 Bæk fra Jensgård (lok. 198) 6 Bjergskov Bæk (lok ) 6 Tabeller 9

5 - 1 - INTRODUKTION Gudenåkomiteen gennemførte i efteråret 1985 en undersøgelse af vandløb og fisk i Gudenåen og de øvrige tilløb til Randers Fjord. Det undersøgte område dækker 8% af Danmarks areal, og resultaterne er for o- verskuelighedens skyld udgivet i 8 delrapporter. Desuden er der udgivet en samlerapport, hvor metoder og samlede resultater er beskrevet (rapport nr. 5). Det anbefales at læse samlerapportens metodebeskrivelse, inden de enkelte rapporter studeres, idet læseren da vil få det største udbytte af denne rapports indhold.

6 - - SAMMENDRAG Denne rapport beskriver forholdene for tilløbene til Skanderborg Søerne og Mossø (fig. 1). Her blev i alt 1 lokaliteter undersøgt i perioden ,9.1985, 9 af de undersøgte vandløbsstrækninger havde en så stor vandføring, at de var egnede for fisk. I alt 6 lokaliteter blev fundet egnede for ørred, resten var uegnede på grund af regulering, uddybning, rørlægning, forurening o.a. Undersøgelsernes formål var bl.a. at finde ørredens gydevandløb. Derfor var de udsætninger af ørredyngel og halvårsørred, som normalt finder sted, blevet stoppet forud for undersøgelserne. Forekomsten af ørredyngel fra foråret 1985 viser derfor, at der foregår gydning i vandløbet. Ørredens gydevandløb er som regel vandløb med gennemsnitsdybder op til 15 cm. I dette område blev i alt 57 vandløbsstrækninger med dybder op til 15 cm undersøgt og elektrobefiskede. Der blev fundet yngel på lokaliteter (35%), men kun på 11 lokaliteter (19 %) var yngeltætheden tilfredsstillende. Der er derfor behov for vandløbsrestaurering med udlægning af gydebanker og etablering af fisketrapper samt (indtil der er tilfredsstillende gydning overalt på egnede ørredlokaliteter) årlige udsætninger af yngel og større ørred.

7 Slat ions nummer -Besigtiget -QEIfisket. Ingen forekomst al ørred -aforekomst af arredyngel l-nforekomst af større arred Forekomst af yngel S større ørred Undersøgelser i gudenåsystemet og øvrige Fig. 1 tilløb til Randers Fjord i 1965 Vejle, Århus og Viborg amtskommuner 1 = 1.? I r??? t

8 _ 4 - SKANDERBORG SØERNE OG TÅNING Å (lok. 86a-18) Ringkloster Å (lok. 86a-11) (86a) Bækken kaldes Assendrup Bæk på det øverste forløb og er ved markvejen mellem Vedslet og ejendommen Vedslet Møllegård,5 meter bred og 5-1 cm dyb med blød og sandet bund. Strømmen er svag, og bækken stærkt tilgroet, den er derfor ikke befisket. Uegnet for ørred. (87) Ved vejen mellem Grumstrup og Assendrup er bækken ca.,5 meter bred og 1 cm dyb med stillestående vand og blød/sandet bund. ikke befisket. Bækken er stærkt tilgroet og blev Uegnet for ørred. (88) Efter sammenløbet med bækken fra ejendommen Revsballelund er vandløbet et fint yngelvandløb med gruset/stenet bund og god strøm (bredde 1,6 m, dybde 9 cm). Der er mange skjul ved sten, grene, kviste og i høller. I lighed med tidligere elektrobefiskninger blev der ikke fanget ørred, men hundestejle. Normalt er der ingen udsætninger af ørred her, men lokaliteten er ved undersøgelsen bedømt som et egnet levested for yngel. Yngellokalitet 4. (89) Opstrøms Hedemølle er vandløbsbredden 1,7 meter og dybden 15 cm. Strømmen er jævn, og der er blød/sandet bund med spredt forekomst af grus. Ved undersøgelsen var der lige slået bredvegetation, og der var et kraftigt lag af organisk materiale ovenpå grusbunden. I 1971 var her en fin ørredbestand uden udsætningsbehov, men det lykkedes ikke at fange ørred ved undersøgelsen i Derimod var der mange hundestejler. Ved Hede Mølle findes en opstemning til dambrug. Yngellokalitet 1. (9) Ved markvejen øst for Hede Skov er åen 1,7 meter bred og 15 cm dyb med frisk, stedvis rivende strøm og gruset/stenet bund. høller, men ingen fisk. Der er skjul ved grene, pinde og i Der findes et styrt, som muligvis ikke er passabelt. Halvårslokalitet.

9 - 5 - (91) Efter sammenløbet med Gjesing Å (ved vej Hedemølle - Nissumgård) er Ringkloster Å,7 meter bred og 6 cm dyb med frisk strøm og gruset/stenet bund. Der er gode skjul ved store sten, i høller og ved brinker, og der er en lille bestand af større ørreder, som stammer fra årlige udsætninger af 75 stk. halvårsfisk ved vejbroen. Etårslokalitet 3. Desuden findes en lille knudebestand. (9) Ved sammenløbet med Grumstrup Bæk er Ringkloster Å 4,7 meter bred og 36 cm dyb med svag strøm og blød bund. Grøden var skåret dagen før undersøgelsen, og der manglede skjul for fisk. Her blev fanget aborre, skalleyngel og mange hundestejler, men ingen ørred. Uegnet for ørred. (93) Åen er ved udløbet af Teglum Bæk næsten 5 meter bred og har en gennemsnitsdybde på 44 cm. og der er blød bund. Strømmen er svag, Grøden blev skåret ved undersøgelsen, og der blev fanget skalle, ål og aborre, dvs. typiske søfisk. I 198 blev der her fanget sandartyngel, som formentlig var trukket op fra Skanderborg Søerne. Åen er uegnet for ørred på grund af svag strøm og manglende skjul. (94) Kort før udløbet i Skanderborg Søerne (ved Ringkloster) er åen 6-7 meter bred med svag strøm, uklart vand og blød bund. Åen er for stor til elektrofiskeri, men er heller ikke egnet for ørred. Derimod kan søfisk trives her. (95) Tilløbet Krogstrup Bæk har ved Krogstrup en meget lille vandføring og er tilgroet. Det er derfor ikke egnet for fisk. (96) Længere nedstrøms ved vejen Assendrup - Gjesing er bækken stadig for lille til, at der kan leve fisk. Uegnet. (97) Gjesing Å er ved Rindelev Bro ca.,5 meter bred og 1 cm dyb med god strøm og blød bund. Bækken er stærkt

10 - 6 - forurenet, og der blev kun fanget hundestejle. Selv i uforurenet tilstand er åen næppe egnet for ørred på grund af manglende skjul. Uegnet. (98) Syd for Gi. Gjesing (ved vejen mod Assendrup) er åen, meter bred og 14 cm dyb med god strøm og sandet, stedvis gruset bund. Der er skjul for ørred ved bredvegetation, brinker og sten, og en spredt forekomst af større ørred blev konstateret, men der var ingen forekomst af større ørredyngel. Ørrederne stammer formentlig fra gydning i tilløbet fra Gi. Gjesing, som løber til umiddelbart opstrøms vejen, idet der ikke udsættes ørred i Gjesing Å's hovedløb. Der er mange larver af kvægmyg, og Gjesing Å er her (trods tidligere forurening) bedømt til en halvårslokalitet. (99) Ved markvejen nordøst for Hede Skov er Gjesing Å,1 meter bred og 1 cm dyb med god strøm og hovedsagelig gruset bund. Der er skjul ved sten og grus, men forløbet er kanalagtigt på grund af opgravning. I 198 blev her fanget ørred og knude, men der var ingen fangst ved undersøgelsen i Halvårslokalitet. (1) Tilløbet til Gjesing Å fra Gi. Gjesing er et flot ørredvandløb med frisk, stedvis rivende strøm og gruset/ stenet bund (bredde 1,5 m, dybde 11 cm). Der er mange skjul i grøde og udhængende bredvegetation samt ved brinker og sten. Der blev fanget større ørred, men ingen yngel, som det ellers kunne forventes ud fra en bedømmelse af gydemulighederne. Desværre er vandløbet rørlagt ca. 5 m opstrøms udløbet i Gjesing Å. Halvårslokalitet 4^. (11) Det nordligste tilløb til Gjesing Å i Fredskoven er næsten udtørret ved vejen Gjesing - Assendrup. Uegnet for fisk. (1) Det sydligste tilløb i Fredskoven er også næsten udtørret og uegnet for fisk.

11 - 7 - (13) Det sydlige tilløb fra ejendommen Langkærgård er et fint lille vandløb, men vandføringen er for lille til, at der kan leve fisk. Uegnet. (14) Tilløbet fra ejendommen Revsballelund er ved vejen Assendrup - Grumstrup 1,1 meter bred og 5 cm dyb med jævn strøm og gruset/stenet bund. Der blev fanget hundestejle, men den lave strømhastighed gør bækken uegnet for ørred. (15) Bækken øst for Grumstrup har en meget lille vandføring og manglende skjul ved Grumstrupgård (bredde,5 m, dybde 5 cm). Bunden er blød, og bækken er rørlagt nedstrøms vejen. Uegnet for fisk. (16) Længere nedstrøms er bækken,6 m bred og 1 cm dyb med jævn/god strøm og skjul ved grøde, sten og i høller. Bækken er næsten tilgroet visse steder, og der blev kun fanget hundestejle. Yngellokalitet Ik (17) Efter sammenløbet med bækken vest for Grumstrup er Grumstrup Bæk 1,8 m bred, 1 cm dyb og har jævn/god strøm og blød/sandet bund. Den er kraftigt næringspåvirket og flere steder tilgroet af bredvegetationen. Der blev konstateret et meget stort antal hundestejler og en lille bestand af større ørred, som formentlig stammer fra årlige yngeludsætninger i tilløbet vest for Grumstrup. Etårslokalitet 1. (18) Lidt længere nedstrøms har bækken et friskstrømmende forløb med sandet, stedvis stenet bund og udskårne brinker. Bredden er 1 m og dybden 8 cm. Der er en spredt bestand af større ørred og knude, men ørredyngel blev ikke fundet. Ørrederne stammer formentlig fra udsætningerne længere opstrøms. Yngellokalitet ^, (19) Ved sammenløbet af Grumstrup Bæk og bækken fra Hede Mølle er bredden 1,3 m, dybden 1 cm og strømmen god. Bunden er sandet, og der er kun få skjul for ørred ved brinker. Der blev konstateret en lille bestand

12 - 8 - af knude, men ingen ørred. Yngellokalitet 1^. (11) Før udløbet i Gjesing Å er Hede Mølleå,1 m bred og 13 cm dyb med svag strøm og blød, sandet bund. Der er mangel på skjul for ørred og stor sandvandring. Der er mange hundestejler, og bækken er uegnet for ørred, (111) Ved Hede Mølle er bækken næsten udtørret, idet vandet ledes gennem et dambrug. Bækken er derfor ikke egnet for fisk. (11) Tilløbet til Grumstrup Bæk vest for Grumstrup er 1,4 meter bredt og 7 cm dybt ved vejen mellem Grumstrup og Testrup Skov. Der er jævn strøm og blød bund, og bækken er flere steder helt tilgroet. Der udsættes normalt 15 stk. ørredyngel her, men bækken er i nuværende tilstand uegnet for ørred. Der blev da også kun fanget en enkelt større ørred her, og intet yngel. Uegnet. (113) Længere nedstrøms (ved vejkryds) er der god/frisk strøm og hovedsagelig gruset bund. Bækken er ca.,9 meter bred og har en dybde på 8 cm. Der er skjul for ørred ved grus, sten, brinker, vegetation og i små høller, men gydemuligheder synes at mangle. Der blev kun fanget hundestejle i bækken. Yngellokalitet 3. (114) Før udløbet i Grumstrup Bæk er bækken meget flot med frisk, stedvis rivende strøm og gruset/stenet bund, som kan benyttes til gydning. Skjul for ørred findes i vegetationen, i høllerne og ved sten. Der blev kun fanget større ørred (3 stk.), og gydning finder tilsyneladende ikke sted. Bækken er,9 m bred og 1 cm dyb. Yngellokalitet 4^. (115) Teglum Bæk har en meget lille vandføring ved vejen mellem Grumstrup og Utrup og er derfor ikke egnet for fisk. (116) Øst for Bjønnum Skov er bækken stadig lille med en

13 - 9 - bredde på,5 meter og en dybde på 5-1 cm. Strømmen er god, bunden er sandet, og bredvegetationen dækker næsten bækken. Der er kun få skjul for ørred, og bækken bedømmes derfor til en yngellokalitet 1. (117) Teglum Bæk er ved vejen mellem ejendommen Fejenseng og Teglumgård 1,5 m bred og 5 cm dyb med svag strøm og blød bund. Der er stort set ingen skjul for fisk, og bækken er derfor uegnet. (118) Kort før udløbet i Ringkloster Å er Teglum Bæk,6 m (119) bred og cm dyb med svag strøm og blød bund. Skjul findes kun i vegetationen, og bækken er uegnet for ørred. (1) Det østlige tilløb til Teglum Bæk fra Hindholm er,8 meter bredt og 5 cm dybt ved markvejen syd for Hindholm. Strømmen er svag, bunden blød, og bækken er okkerpåvirket. Vandløbet er derfor uegnet for ørred. (11) Det vestlige tilløb til Teglum Bæk fra Hylke Stationsby er temmelig lille med en bredde på,5 meter og en dybde på 1 cm. Bækken er tilgroet af bredvegetation, og strømmen er svag. Bækken er derfor uegnet for fisk.

14 - 1 - Tilløb nord for Ringkloster Å (lok ) HYolbæk [lok^_1-17)_ (1) Hvolbæk er ved vejen Hvolbæk - Røde Mølle 1,7 meter bred og 1 cm dyb med frisk/rivende strøm og hovedsagelig stenet bund, som i mindre omfang anvendes til gydning. Bækken er et fint ørredvand med skjul ved sten, høller, brinker og nedfaldne grene, men er noget næringspåvirket. Der udsættes normalt 3. stk. yngel her, og der blev konstateret en lille bestand af naturligt produceret yngel. Ørredbestanden er på trods af det fine vandløb ikke tilfredsstillende (kun ca. 13 ørred pr. 1 m vandløbsbund). Yngellokalitet 3^. (13) Umiddelbart opstrøms vejen mellem Skanderborg og Odder er bækken tilsvarende flot, men skæmmes af trådalger på grund af næringspåvirkning. Der blev kun fanget 3 større ørred og intet yngel på en 5 m lang strækning, og der er tilsyneladende ingen gydning på trods af den grusede og stenede bund. Yngellokalitet 3. (14) Nedstrøms vejen, som i øvrigt er passabel for ørred, har bækken nogenlunde samme udseende som opstrøms vejen. Der er gydemuligheder i den grusede og stenede bund og gode skjul ved sten, trærødder, brinker og nedfaldende grene. Alligevel blev der kun konstateret en lille ørredbestand, hvoraf dog nogle af fiskene var naturligt produceret yngel. Desuden blev der fanget knuder. Yngellokalitet 3^. (15) Tilløbet til Hvolbæk ved vejen til Hvolbæk er temmelig lille og rørlagt på et forløb af 4-5 meter. Bredden er,8 m, dybden 5 cm og bunden sandet. Der blev ikke fanget fisk. Yngellokalitet 1.

15 (16) Bækken ved Røde Mølle, som løber til Hvolbæk er et meget fint yngelvandløb med en usædvanlig stor tæthed af naturligt produceret ørredyngel (114 stk, yn- gel pr. 1 m ). Strømmen er rivende, og der er meget fine gydemuligheder i den grusede og stenede bund (bredde,1 m, dybde 9 cm). Skjul findes ved sten, grene, pinde og trærødder, Der er en impassabel opstemning ved Røde Mølle, og bækken er let okkerpåvirket. Yngellokalitet 4^. (17) Vadbækken er næsten udtørret ved vejen mellem Skanderborg og Odder. Derfor er den uegnet for fisk. Sønderbæk_j[lok^_18-133)_ (18) Sønderbækken er næsten udtørret ved markvejen nordvest for ejendommen Høj lund. Ved sammenløbet med til- (19) løbene er bredden ca. 1 m og dybden 7 cm, og der er frisk strøm og sandet/gruset bund. Skjul findes ved sten, høller og nedfaldne grene. Bækken er noget okkerpåvirket, og opgang af søørred forhindres af opstemningen ved Vester Mølle nær søen. Derfor mangler der en fiskebestand på denne lokalitet, som eller er en egnet yngellokalitet h. (13) Ved vejen Odder - Skanderborg er Sønderbæk 1,7 m bred og 1 cm dyb med frisk strøm og gruset/stenet bund. Skjul findes ved sten, trærødder, brinker, høller og nedfaldne grene. På trods af en temmelig stor okkerbelastning blev der fundet ørredyngel, dog ikke i tilfredsstillende antal. Der blev også fundet et mindre antal større ørred, men en del af disse kan stamme fra årlige udsætninger af 5. stk. yngel. Yngellokalitet 3. (131) Ved Vester Mølle nær søen er bredden 1,5 m og dybden 15 cm. Strømmen er rivende, bunden gruset/stenet, og

16 - 1 - der er gode skjul ved sten, høller og trærødder. Desværre skasmmes lokaliteten af en opstemning, som ikke kan passeres af fisk, og der er kraftige okkeraflejringer i bækken. Dette er formentlig årsagen til, at der ikke blev fundet ørredyngel, men kun større ørred og knude. Ørrederne stammer fra udsætninger og gydning længere opstrøms, mens knuderne er trukket op fra søen. På trods af okkerforureningen bedømmes bækken til en egnet halvårslokalitet 3k. (13) Det nordlige tilløb til Sønderbækken ved ejendommen "Charlottenlund" er næsten udtørret ved udløbet i Sønderbæk og er derfor uegnet for fisk. (133) Det sydlige tilløb til Sønderbæk er ligeledes næsten udtørret ved udløbet i Sønderbæk. Uegnet for fisk. 1^ltsbæk (lok_^_ )_ (134) Nær udspringet (ved vejen) er Holtsbæk meget lille og grøftagtig. Den er tilgroet og uegnet for fisk. (135) Nord for ejendommen "Charlottenlund" er Holtsbæk 1, meter bred og 6 cm dyb med rivende strøm og gruset/ stenet bund. Der er skjul for ørred ved sten, høller, grene og trærødder, men ingen fisk. Yngellokalitet 4, (136) Øst for ejendommen "Charlottenlund" mangler fiskebestanden også på trods af en frisk strøm, gruset/stenet bund og skjul ved sten, trærødder og nedfaldne grene (bredde 1,7 m, dybde 5 cm), Der er stedvis gydebund, men tilsyneladende ikke noget optræk af de ørreder, der hvert år udsættes nær vejen længere nedstrøms. Yngellokalitet 3^. (137) Ved vejen mellem Skanderborg og Odder er bækken 1,1 meter bred og 1 cm dyb, og der er rivende strøm og stedvis sandet, stedvis gruset/stenet bund. Her udsættes normalt 1.5 stk. yngel, men gydning finder

17 åbenbart ikke sted, da der kun blev konstateret en mindre bestand af større ørred. Disse stammer derfor fra tidligere udsætninger. Yngellokalitet 3^.?]S_ Y^_ or_bakkely (lok^_138)_ (138) Bækken er næsten udtørret og uegnet for fisk.?is_?1^^_f^ akkely (lok_^_13 9}^ (139) Bækken er ved vejen Odder - Skanderborg,5 m bred og 6 cm dyb med frisk strøm og sandet/gruset bund. Det er usikkert, om der er gydemuligheder, og vejunderføringen er ikke passabel for søørred. På trods af årlige yngeludsætninger på stk. yngel blev der ikke fanget ørred eller andre fisk. Yngellokalitet. Bæk_fra Højskole j^lok^_14)_ (14) Vandløbet har en ret lille vandføring med en bredde på kun,4 m og en dybde på 6 cm. Men strømmen er frisk, bunden sandet/gruset, og der er gode skjul for yngel ved sten, høller, trærødder og nedfaldne grene. Vejunderføringen er formentlig passabel, men der blev ikke fanget fisk, og gydning finder formentlig ikke sted. Yngellokalitet 3. S]SY^t_Møllebæk (lok_^_ )_ (141) Bækken er udtørret opstrøms dammen og temmelig lille (14) nedstrøms dammen uden gydemuligheder for ørred (kun 5 meter med vandføring). Her var der fangst af hundestejle, ål og knude, men bækken er uegnet for ørred.?^!s_f^^-d^i ^-il9^j._ii3)_ (143) Bækken er udtørret. Bæk_fra_Vrold (lok^_14 4)_ (144) Ved en undersøgelse i 198 var bækken nedstrøms vejen Vrold Mølle - Skanderborg uegnet for ørred med jævn

18 strøm, sandet bund og mangel på skjul. Efter en gennemført vandløbsrestaurering er bækken nu et fint ørredvandløb med god/frisk strøm, gruset/stenet bund og mange skjul ved vegetation, faskiner, sten, høller og brinker. Gydning af ørred finder tilsyneladende ikke sted, da der kun blev fanget 3 bækørred (ca, 17 cm) og en søørred, foruden en enkelt skalle og et større antal knuder. Bredden er,9 m, dybden 4 cm, og vejunderføringen er ikke passabel. Etårslokalitet 4^,

19 Tilløb vest for Ringkloster Å (lok, ) HYilS _Bæk_lok_^_145-15)_ (145) Hylke Bæk er meget lille og ubetydelig ved vejen Brørup - Ustrup (rørlagt opstrøms vej) og er derfor uegnet for fisk, (14 6) Ved markvejen syd for Hylke Skole blev bækken fundet udtørret og er derfor uegnet for fisk på hele forløbet opstrøms Hylke by. (147) Opstrøms Hylke Mølle er bækken et fint yngelvandløb med frisk/rivende strøm, sandet/gruset bund og gode skjul ved sten, trærødder, høller og nedfaldne grene (bredde 1,7 m, dybde 5 cm), På trods af stedvis gydebund blev der ikke fundet ørred, hvilket formentlig skyldes manglende passagemuligheder ved den ca. m høje opstemning ved Hylke Mølle. Derimod blev der fanget en del hundestejler. Yngellokalitet Ak, (148) Nedstrøms Hylke Mølle er bækken ligeledes et fint yngelvandløb med rivende strøm og gruset/stenet bund (bredde 1,3 m, dybde 9 cm). Der er gode skjul ved sten, trærødder, høller og nedfaldne grene og stedvis gydebund, På trods af dette blev der kun fanget stk. ørred samt en del knuder og hundestejler. Yngellokalitet 4h. (149) Tilløbet til Hylke Bæk i Hylke er,6 m bredt og (15) cm dybt på stykket opstrøms Hylke. Der er svag strøm med blød/sandet bund, og stedvis er bækken helt tilgroet. Tilløbet er derfor uegnet for ørred, ^^tlie_bæk_i_hylke_skov (lok_^_151)_ (151) Bækken er et fint yngelvandløb med frisk/rivende strøm, gruset/stenet bund og mange skjulesteder ved sten.

20 brinker, trærødder og nedfaldne grene (bredde 1,1 meter, dybde 4 cm), Der er en stort set tilfredsstillende naturlig ørredbestand i bækken, som stammer fra gydning (der udsættes ikke ørred), Desuden blev der fanget en enkelt knude nedstrøms vejen. Vandet falder ca. 1 m gennem vejføringen, hvilket er u- heldigt for opstrøms trækkende fisk. Som helhed en yngellokalitet 4, *ls_y9st_for_hylke_skoy (lok^_15-157)_ (15) Opstrøms ejendommen "Hovgård" er bækken næsten udtørret og er derfor uegnet for fisk, (153) Opstrøms jernbanen er bækken,8 m bred og 6 cm dyb med god strøm, sandet bund og skjul ved sten og nedfaldne grene. Der blev ikke fanget fisk, men bækken er en egnet yngellokalitet. (154) Ved "Jordbjerggård" er bækken 1 m bred og 7 cm dyb med god strøm og sandbund. Der er tale om en meget kraftig sandvandring, og skjul findes kun ved brinker, høller og trærødder. Der blev fanget knuder, men ingen ørred. Yngellokalitet 1, (155) Det vestligste tilløb ved jernbanen er meget lille og uegnet som levested for fisk. (156) Tilløbet i den vestlige del af Hylke Skov er ved skovvejen et udmærket yngelvandløb med frisk strøm, sandet/ gruset bund og skjul ved brinker, trærødder, sten og nedfaldne grene. Vejunderføringen er dog ikke passabel for opstrøms trækkende fisk (fald på 1,5 m), og bækken er kraftigt tilsandet opstrøms vejen. Der blev ikke fanget fisk, men bækken nedstrøms skovvejen er en egnet yngellokalitet. (157) Ved vejen nedstrøms jernbanen er bækken,6 m bred og 1 cm dyb med god strøm og nogen grusbund. Der er kraf-

21 tig vegetation langs vandløbet, og skjul findes i vegetation, sten og brinker. Vejunderføringen er vanskelig passabel, og bækken er rørlagt opstrøms vejen op til skoven. Der blev ikke fanget fisk, men bækken er en egnet yngellokalitet 1. Horndrup_Å_aok_^_1583l81)_ (158) Ved landevejen mellem Tebstrup og Tåning blev Horndrup Å fundet udtørret, (159) Nedstrøms motorvejen (syd for Valkær) blev fundet en tilfredsstillende tæthed af ørredyngel (38 stk, pr. 1 m ) og en næsten tilfredsstillende tæthed af stør- re ørred (19 stk. pr, 1 m ), Her udsættes normalt 4. stk. yngel. Bækken er 1,5 m bred og 8 cm dyb med frisk strøm og gruset/stenet bund, som anvendes til gydning. Der er skjul ved sten, høller, trærødder og nedfaldne grene, og bækken er en egnet yngellokalitet 3^. (16) Efter udløbet af bækken fra ejendommen "Egely" er Horndrup Å et ualmindelig flot ørredvandløb med rivende strøm, gruset/sandet bund og mange skjul ved sten, høller, trærødder og nedfaldne grene (bredde, m, dybde 1 cm). Der udsættes normalt 1.5 stk. yngel, men selv uden udsætningen blev der fundet 39 stk. yn- gel pr. 1 m, dvs, en stort set tilfredsstillende yngelproduktion ved gydning. Desuden blev der fanget en del større ørreder, Halvårslokalitet 5. (161) Ved markvejen få hundrede meter nedstrøms er Horndrup Å ligeledes et flot ørredvandløb med en bredde på,6 meter og en dybde på 8 cm. Der er rivende strøm og gode gydemuligheder i den grusede og stenede bund. Tætheden af naturligt produceret yngel var stort set tilfredsstillende (39 stk, pr. 1 m ) og der var et ret stort antal større ørred. Yngellokalitet 4^.

22 (16) Længere nedstrøms findes et tørlagt dambrug med et impassabelt styrt. Åen er noget tilsandet opstrøms dambruget. (163) Nedstrøms dambruget er åen 3,1 m bred og 7 cm dyb med god strøm og stedvis gydebund. Der er dog en del sand, og skjul findes ved sten, brinker og høller. Der blev fanget et mindre antal yngel og større ørred, dog ikke i et tilfredsstillende antal. Etårslokalitet k. (164) Ved vejen Horndrup - Tåning er åen 3,4 meter bred og op til 1 meter dyb, dog oftest ca. 3 cm dyb. Der er frisk strøm, sandet/gruset bund og skjul ved brinker, trærødder og dybe høller. Gydning finder formentlig kun sted i begrænset omfang, idet der kun blev fanget et enkelt stk. yngel foruden et mindre antal større ørred og en enkelt bæklampret. Ørrederne er formentlig trukket ned fra åen længere opstrøms. Toårslokalitet 3. (165) Ved markvejen før udløbet i Tåning Sø er Horndrup Bæk,8 meter bred og 5 cm dyb med god strøm og hovedsagelig sandet bund. Der er kun få skjul ved brinker, pæle og sten, og gydning finder ikke sted. Her blev fanget ørred, brasen og 3 knuder. Etårslokalitet. (166) Tilløbet fra Staghøj er ved ejendommen "Egely" (ved vej Tebstrup - Skanderborg) ca, 1,5 m bredt og 1 cm dybt. Der er etableret en ulovlig ørreddam ved ejendommen, og opstemningen er ikke passabel for opstrøms vandrende fisk. Opstrøms ørreddammen er bækken noget påvirket af sandvandring, men der blev fundet et mindre antal yngel, stammende fra gydning (der udsættes normalt ikke yngel i vandløbet). Desuden var der en mindre bestand af større ørred. Nedstrøms dammen blev der i 198 konstateret ørredyngel og en tæthed på 6 ørred pr, 1 m. Lokaliteten er således et rimeligt yngelvandløb, og ørreddammen bør fjernes, da den hin-

23 drer fiskenes frie gang og forårsager tilsanding af gydebanker. Opstrøms dammen er bækken en yngellokalitet, nedstrøms dammen en yngellokalitet 3. Samlet yngellokalitet ^. (167) Det nordligste tilløb ved vejen Tebstrup - Skanderborg er m nord for ejendommen "Hedegårdslund",5 m bred, 5 cm dyb og stedvis tilgroet. Bækken er rørlagt fra vejen og ca, 4 m nedstrøms og er uegnet for fisk. (168) Ved markvejen til ejendommen "Havreballegård" er bækken 1,1 m bred og 6 cm dyb med frisk strøm og gruset/ stenet bund. Skjul findes ved sten, nedhængende bredvegetation og nedfaldne grene. Der er stedvis gydebund, men ingen fisk. Yngellokalitet 3^. (169) Tilløbet til Horndrup Å ved vejen Ejer - Ris er udtørret og rørlagt opstrøms vejen, (17) Ved ej endommen syd for Rødekær er bækken 1,3 m bred og 5 cm dyb med frisk strøm og grusbund, som stedvis kan benyttes til gydning. Der er skjul ved sten, høller, trærødder og nedfaldne grene, men ingen iisk. Yngellokalitet 3^. (171) Ved vejen Ejer - Tåning Hule (nord for ejendommen "Højvang") løber bækken gennem en vejunderføring, som ikke er passabel for ørred (bredde,3 m, dybde 7 cm), Bækken er et ualmindelig flot ørredvandløb her med frisk/rivende strøm, gruset/stenet bund (gydebund) og mange skjul. Der er mange skjul ved høller, sten, trærødder og nedfaldne grene. Normalt udsættes. stk, yngel opstrøms vejen, netop fordi vejunderføringen ikke er passabel. Uden disse udsætninger blev der ikke fundet yngel opstrøms vejen, men derimod større ørred, som formentlig stammer fra tidligere (17) udsætninger. Nedstrøms vejen blev der fundet en til-

24 - - fredsstillende tæthed af ørredyngel (53 stk. pr, 1 m ), som stammer fra naturlig gydning. Antallet af større ørred nedstrøms vejen var stort set tilfredsstillende, men en del kan stamme fra tidligere udsætninger. Lokaliteten er både nedstrøms og opstrøms vejen en egnet yngellokalitet 5. (173) Ved Tåning Hule løber bækken gennem en passabel vejunderføring og er 1,5 m bred og 1 cm dyb med frisk/ rivende strøm og gruset/stenet bund, som dog tilsyneladende ikke benyttes til gydning, Der blev her fanget et utilfredsstillende antal større ørred, dette på trods af, at der årligt udsættes 1. stk. yngel på lokaliteten. Yngellokalitet 4. (174) Længere nedstrøms ved ejendommen "Fredsholm" er bækken 1,8 m bred og 1 cm dyb med frisk/rivende strøm og sandet/gruset bund. Ørredyngel mangler, men der er en tilfredsstillende tæthed af større ørred (7 stk. pr. 1 m ), som formentlig er trukket ned fra bækken længere opstrøms. Vejunderføringen er kun passabel for store ørreder. Halvårslokalitet 4, (175) Tilløbet ved ejendommen "Sortholm" er,9 m bredt og 6 cm dybt med god strøm og sandet, stedvis gruset, bund. Skjul findes ved sten, trærødder, sraåhøller og nedfaldne pinde. Her blev der konstateret en tilfredsstillende tæthed af både yngel og større ørred. Disse er naturligt produceret, idet der ikke udsættes fisk i bækken. Yngellokalitet 3. (176) Tilløbet ved ejendommen "Nørregård" nær Ejer er meget lille og uegnet for ørred, (177) Tilløbet ved grusvejen til Lille Tåning fra vejen Tåning - Ejer anvendes som lokal losseplads og er forurenet. Bækken er 1 m bred, 5 cm dyb og har blød/ sandet bund. Den er rørlagt 5 m opstrøms grusvejen og er uegnet for ørred.

25 - 1 - (178) Ved vejen Tåning - Ejer løber bækken gennem en passabel vejunderføring og er 1,3 m bred og 1 cm dyb med frisk strøm, hovedsagelig gruset bund oq skjul ved sten, trærødder, høller, brinker og nedfaldne grene. Her blev fundet en meget stor yngeltæthed (1 stk. pr. 1 m ), som stammer fra gydning. Der blev ligeledes fundet et antal større ørred, men da der årligt udsættes 1, stk. yngel på lokaliteten, kan det ikke afgøres, hvorfra disse stammer. Yngellokalitet 3. (179) Bækken i skoven vest for Lille Tåning er ca.,5 m bred og 3 cm dyb med grøftagtig karakter og blød bund. Uegnet for ørred, (18) Længere nedstrøms, ca. m opstrøms vejen Tåning - Ejer er bækken 1,3 m bred og 1 cm dyb med god strøm og hovedsagelig sandet bund. Bækken er nu forurenet uden tegn på liv, men i 198 var her en tilfredsstillende tæthed af ørred. Tidligere var bækken en egnet yngellokalitet ^, men er nu uegnet på grund af forureningen, (181) Tilløbet nord for ejendommen "Fredensholm" er udtørret. B^^lSii^^_ ls-ll9lsi_l ). (18) Rødkilde Bæk, som løber til Tåning Å nedstrøms opstemningen ved Fuldbro Mølle, er ca,,8 m bred og 1 cm dyb opstrøms vejen Voerladegård - Skanderborg, og ca. 1,3 m bred/8 cm dyb nedstrøms vejen. Bækken er et meget fint gydevandløb for søørred fra Mossø, og gydeområderne findes opstrøms hovedvejen, hvor der på store dele af forløbet er fin grusbund. Nedstrøms hovedvejen er der kraftig sandvandring og ingen gydemuligheder. Vejunderføringen kan ved små vandføringer være vanskeligt passabel for små fisk, Bækken blev forurenet 1, januar 1983, hvor alle fisk døde. Der blev dog

26 - - foretaget erstatningsudsætninger i foråret 1984, og bækken har nu en mege-i" f j n naturlig yngelproduktion uden udsætningsbehov. Befiskninger i 1986 opstrøms vejen, hvor gydningen foregår, viste en yngeltæthed på 155 stk, yngel pr. 1 m og en tæthed af større ørred pa 6 stk. pr. 1 m. Strækningen nedstrøms vejen blev befisket i 1985 og viste en tæthed på 91 stk. yngel henholdsvis større ørred pr. 1 m. I alle tilfælde særdeles tilfredsstillende tætheder. Desuden er fanget grundling, knude, søørred og bæklampret. Bækken bedømme^ til en yngellokalitet 3 opstrøms vejen og en yngellokalitet h nedstrøms vejen. Hovedløbet Tåning Å, som forbinder Skanderborg Søerne med Mossø, er ikke ørredvand, idet vandet er fyldt med alger fra Tåning Sø. Åen vedligeholdes temmelig hårdt og er for præget af opstemningen ved Fuldbro Mølle. Om foråret trækker der et meget stort antal sandarter fra Mossø op under mølleopstemningen.

27 - 3 - MOSSØ (lok ) Tilløb nord_for_tånin_å_uok^_ )_ Illerue_Å (lok_^_183-19)_ (183) Illerup Å springer ud i Stilling Skov og er ved vejen Mesing - Stilling et ret lille vandløb med en bredde på,7 m og en dybde på cm. Der er god strøm, sandet (stedvis gruset) bund og skjul ved sten, trærødder, høller og nedfaldne grene. På trods af stedvis gydebund blev der ikke fanget fisk, men der blev konstateret mange tanglopper. Yngellokalitet. (184) Ved grusvejen i Borgmesterskoven er Illerup Å 1,4 m bred og cm dyb med god strøm og fine gydemuligheder i den grusede bund. Bækken er her et fladvandet yngelvandløb med gode skjul ved sten, brinker, høller og nedfaldne grene, og der er en tilfredsstillende naturlig bestand af såvel yngel som større ørred. Desuden er der mange tanglopper, I 1971 blev der konstateret en tæthed på 584 stk. ørred pr. 1 m, hvilket dengang blev betragtet som verdensrekord i ørredtæthed. Gydeområderne herfra og ca. 1 km nedstrøms er stort set de eneste i Illerup Å, og de benyttes af søørred fra Mossø, hvoraf der er et temmelig stort optræk. Desuden viser undersøgelser i 1986, at der er en del større stalling i Illerup Å, men stallingyngel forekommer kun sjældent. Yngellokalitet 3. (185) Ved ejendommen sydøst for Rosenlund er Illerup Å reguleret og,9 m bred/1 cm dyb med god/frisk strøm og grusbund, som benyttes til gydning. Også her blev der fundet tilfredsstillende tætheder af naturligt produceret ørredyngel og større ørred, og der blev fanget en enkelt hundestejle. Yngellokalitet 3.

28 - 4 - Strækningen herfra og til Mossø (station 185) er Illerup Å stort set ødelagt som fiskeproduktionsområde, bortset fra et gydeområde ca, 5 m opstrømls Forlev Bro. Åen er reguleret og stærkt præget af vandløbsvedligeholdelse. Skjul mangler o- ver hele strækningen, idet al grøde fjernes, og brinkerne er ødelagt. Gydemuligheder findes ikke. Derfor finder der stort set ikke ørredyngel på strækningen, og bestanden af større ørred er spredt og stammer fra gydning eller udsætninger i vandsystemet læn- (186) gere opstrøms. Ved Forlev Bro er åen 1,6 m bred og cm dyb med god strøm, sandbund og manglende skjul. Her blev ud over ørred fanget en søørred på 37 cm, en bæklampret og mange hundestejler. Etårslokalitet Ik. (187) Ved Møllebro er åen,5 m bred og cm dyb med god strøm, sandbund og manglende skjul. Her blev fanget et mindre antal større ørred. Etårslokalitet 1. (188) Ved broen før udløbet i Mossø er Illerup Å stærkt uddybet med jævn strøm og blød/sandet bund (bredde 3 m, dybde 5 cm). Uegnet for ørred bortset fra søørred på træk til Illerup Å. (189) Tilløbet til Illerup Å ved Tingdal, syd for Mesing, er,8 m bredt og 4 cm dybt med god strøm og sandet/gruset bund. Bækken er fyldt med træstammer og nedfaldne grene, som ud over skjul, giver dårlige passagemuligheder for fisk og tilsanding af evt. gydebanker. Der blev trods en dårlig vejforbindelse til bækken foretaget en elbefiskning, men ikke fanget fisk. Yngellokalitet 4, (19) Tilløbet til Illerup Å i Farre Skov (østlige skovkant) er næsten udtørret og uegnet for fisk.

29 - 5 - (191) Bækken syd for ejendommen "Raslund" er meget lille ved vejen fra Forlev Bro til Farre Skov, Den er rørlagt på et forløb af ca. m omkring vejen og er uegnet for fisk. (19) Bækken fra Tingdal er ved Forlev Møllegård ganske lille og grøftagtig og er desuden rørlagt ved vejen. Uegnet for fisk, (193) Krogdal Bæk (Alken Bæk) opstrøms vejen Bjedstrup - Skanderborg er 1, m bred og 7 cm dyb med jævn strøm og sandbund. Der er stedvis grusbund og en lille bestand af større ørred, som må stamme fra gydning andetsteds, da der ikke udsættes ørred i bækken. Yngellokalitet. (194) Længere nedstrøms, ved vejen Alken - Illerup, er bækken 1,7 m bred og 7 cm dyb med god strøm, sandet (stedvis gruset) bund og skjul ved høller og brinker. Der blev her fanget et tilfredsstillende antal yngel o (33 stk. pr. 1 m ), som stammer fra gydning. Pa grund af de manglende skjul bedømmes bækken kun til en yngellokalitet. Illerup Å kunne ved en ændret vandløbsvedligeholdelse og udlægning af skjul og gydebanker blive et vandløb af allerstørste betydning for søørredbestanden i Mossø. Igangværende undersøgelser (1986) har vist, at Illerup Å i 1986 opsøges af mere end søørred foruden af et antal stallinger (ca, 1 stk.). Dette er usædvanligt for tilløb til danske søer, og bestandene burde sikres bedre gyde- og opvækstmuligheder. Landal_Bæk og Jl^n^er _Å_(_lok; )_ (195) Langdal Bæk er 1,3 m bred og 5 cm dyb ved vejen Alken - Svejstrup. Bækken er uddybet og ødelagt og har jævn strøm, sandbund og manglende skjul. Uegnet for fisk.

30 - 6 - (196) Ved vejen før udløbet i Mossø er bækken ligeledes ødelagt af uddybniii^, dette gælder også det østlige tilløb ved vejen. Tilløb Yest_for_Tånin_Å (lok^_197-5)_ ^_YS _Søballegård (lok_^_197)_ (197) Ved vejen Dørup - Skanderborg er bækken,5 m bred og cm dyb med jævn strøm og sandet, stedvis gruset, bund. Der er skjul for yngel ved sten, småhøller, trærødder og nedfaldne grene, og der er mange tanglopper (ingen fisk). På trods af en ret lille vandføring bedømmes bækken til en egnet yngellokalitet 4. (198) Ved vejen Dørup - Skanderborg er bækken,7 m bred og 8 cm dyb med god strøm, gruset bund og gode skjul ved udhængende bredvegetation, sten, trærødder og høller. Bækken har en ret lille vandføring, men der er mange tanglopper, cg forløbet er varieret og flot. Der blev ikke fanget fisk, men bækken bedømmes som en egnet yngellokalitet 4, i skoy_bæk (lok^_199-5)_ Det østlige løb af Bjergskov Bæk er her anset for at (19 9) være hovedløbet og er ved vejen Yding - Skanderborg 1,3 m bredt og 1 cm dybt med frisk strøm, sandet (stedvis gruset) bui; og skjul ved udhængende bredvegetation, sten og høller. Bækken har en meget stor naturlig tæthed af såvel yngel som større ørred, hvoraf en del formentlig er yngel af søørred fra Mossø. Normalt udsættes dog også 5 stk. halvårsørred her, men den store yngeltæthed gør disse udsætninger overflødige. Bortset fra ørred blev der også konstateret bæklampret. Bækken er rørlagt omkring vejen, Halvårslokalitet 3,

31 - 7 - () I hele forløbet ned til vejen Dørup - Skanderborg er bækken varieret og flot med et løb gennem skov i stærkt kuperet terræn. Ved vejen er bækken 1,4 m bred og 11 cm dyb med frisk strøm, gruset bund (gydebund) og mange skjul ved trærødder, sten, høller, brinker og nedfaldne grene. Nævnte forløb anses for det vigtigste gydeområde overhovedet for søørred fra Mossø, og der blev da også ved vejen (foruden fangst af bæklampret) konstateret en stor tæthed af såvel yngel som større ørred (1 4 yngel og 86 større ørred pr. 1 m i 1985, 79 yngel og 17 større ørred pr, 1 m i 1986). Tætheden af naturligt produceret ørred er således særdeles tilfredsstillende, og vandløbet er meget flot. Dog skæmmes det af en del grønalger, som stammer fra næringsberigelse af bækken. Opstrøms vejen Dørup - Skanderborg er bækken en halvårslokalitet 5, nedstrøms vejen kun en halvårslokalitet 3 på grund af tidligere reguleringer og sandvandring. (1) Ved markvejen umiddelbart efter sammenløbet af de to løb er bækken 1,9 m bred og 11 cm dyb med frisk strøm og sandet bund, forårsaget af sandvandring. Skjul findes ved sten, trærødder, høller og nedfaldne grene. Som følge af sandvandringen er gydemulighederne forringede på denne strækning, og der blev da også konstateret en let utilfredsstillende yngeltæthed. Derimod var tætheden af naturligt producerede større ørred tilfredsstillende. Ud over fangst af ørred blev der fanget søørred, knude og bæklampret. Halvårslokalitet 3. () Tilløbet til Bjergskov Bæk ved vejen i Yding Skov er 1 m bredt og 5 cm dybt med rivende strøm og grusbund. Skjul findes ved bredvegetation, sten, trærødder, høller, brinker og nedfaldne grene, og der er kun let forekomst af sand. På trods af det meget flotte forløb med god gydebund blev der ikke fanget yngel, men kun større ørred.

32 - 8 - Disse må dog stamme fra gydning, da der kun udsættes ørred på en enkelt lokalitet i Bjergskov Bæk (ved station 199), Yngellokalitet 5. (3) Tilløbet til Bjergskov Bæk ved vejen Dørup - Skanderborg er,5 m bredt og 5 cm dybt med svag strøm, sandbund og tilgroning af bredvegetation. Bækken er uegnet for ørred. (4) Tilløbet til Bjergskov Bæk fra vest er ved vejen fra ejendommen "Lyngdalgård" meget lille og stillestående med kraftig tilgroning af vandplanter. Bækken er u- egnet for fisk, (5) Ved vejen Dørup - Skanderborg er det vestlige løb 1,8 m bredt og 9 cm dybt med frisk strøm, stenet bund og skjul ved sten, trærødder, høller og brinker. Bækken er et flot gydevandløb, men skæmmes af en del grønalger, som tyder på næringsberigelse. Der finder tilsyneladende kun lidt gydning sted i dette løb, idet tætheden af såvel yngel som større ørred er utilfredsstillende. På trods af næringsberigelsen en egnet yngellokalitet 5, Bjergskov Bæk er et meget spændende vandløb med en årlig opgang af søørred på mindst fisk. Desuden finder der et meget lille optræk af stalling sted, som formentlig er driftet ud som yngel fra Gudenåen ved Klostermølle. Bjergskov Bæk bør bevares i sin nuværende tilstand, blot må tilførslen af næringsstoffer (som indikeret af forekomsten af grønalger) bringes til ophør.

33 - 9 - Tabeller over undersøgte lokaliteter.

34 - S O station nr. Kortblad UTM-koordinat Bredde (m) Dybde (m) Befisk.stræk.(m) Udtørret Ubetydelig Forurenet Yngellokalitet Halvårslokalitet Etårslokalitet Toårslokalitet Gydemuligheder Årlig yngeluds. Årlig halvårsuds. Tæthed pr. 1 m Laks Ørredyngel Større ørred Ørred generelt Søørred Havørred Regnbueørred Kildeørred Stalling Skalle Brasen Flire Sraerling Elritse Grundling Knude Aborre Hork Ål Gedde Hundestejle Skrubbe Bæklampret Krebs 86 a 87 III NV 6379,5,7 III NV III NV ,5 1,55,1 r BS ,9 5 4 III NV III NV ,7, ,65 r, III NV 61658,66, L^Z lr7,3 III NV ,65,36 5,,4 III NV ,94,44 5,4,4,6 III NV SB 6,5 r / _ III NV / / * Tilfredsstillende tæthed.

35 Station nr. Kortblad UTM-koordinat Bredde (m) Dybde (m) Befisk.stræk.(m) Udtørret Ubetydelig Forurenet Yngellokalitet Halvårslokalitet Etårslokalitet Toårslokalitet Gydemuligheder Årlig yngeluds. Årlig halvårsuds III NV IIINV IIINV IIINV IIINV IIINV IIINV IIINV IIINV IIINV ,,6,18,1,8 5, ,1, ,45, ,5 / / 6347,3,5 6378, r, ,5, ,5,5 Tæthed pr. 1 m Laks Ørredyngel Større ørred Ørred generelt Søørred Havørred Regnbueørred Kildeørred Stalling Skalle Brasen Flire Smerling Elritse Grundling Knude Aborre Hork Ål Gedde Hundestejle Skrubbe Bæklampret Krebs 8, 8, 3,4 3,4 * Tilfredsstillende tæthed,

36 - 3 - Station nr. Kortblad 16 IIINV 17 IIINV 18 IIINV 19 IIINV 11 IIINV 111 IIINV 11 IIINV 113 IIINV 114 IIINV 115 IIINV UTM-koordinat Bredde (m),6 1,8 1, 1,6,7 / 1,4,9,91,5 Dybde (m),1,1,8,1,13 /,7,8,1 5 Befisk.stræk, (m) Udtørret Ubetydelig Forurenet Yngellokalitet 1.5,5 1,5 3 4,5 Halvårslokalitet Etårslokalitet Toårslokalitet 1 Gydemuligheder Årlig yngeluds. 15 Årlig halvårsuds. Tæthed pr. 1 m Laks Ørredyngel Større ørred 3,7 6,6 1,6 7,4 Ørred generelt 3,7 6,6 1,6 7,4 Søørred Havørred Regnbueørred Kildeørred Stalling Skalle Brasen Flire Smerling Elritse Grundling r r r r Knude Aborre Hork Ål Gedde 5,8 6,3 Hundestejle Skrubbe 1 Bæklampret Krebs * Tilfredsstillende tæthed.

37 Station nr. Kortblad UTM-koordinat Bredde (m) Dybde (m) Befisk.stræk.(m) Udtørret Ubetydelig Forurenet Yngellokalitet Halvårslokalitet Etårslokalitet Toårslokalitet Gydemuligheder Årlig yngeluds. Årlig halvårsuds IIINV IIINV III NV IIINV IIINV IIINV IV SV IV SV IV SV IV SV C ,5,8 1 1,5,5,6,,8,5,5,1 1,65,1 5 3,5 3 1,34, ,6,9 5 3,5,75,5 5 1 Tæthed pr. 1 m' Laks Ørredyngel Større ørred Ørred generelt Søørred 4,4 8, 1,6 5, 5, 6, 6,9 1,9 Havørred Regnbueørred Kildeørred Stalling Skalle Brasen Flire Smerling Elritse Grundling Knude Aborre,5 Hork Ål Gedde Hundestejle obs. Skrubbe Bæklampret Krebs..,_ Tilfredsstillende tæthed.

38 Station nr. Kortblad UTM-koordinat Bredde (m) Dybde (ra) Befisk.stræk.(m) 16 IV SV 61485,1, IIINV IV SV 19 IV SV ,98, IV SV 1,74, IV SV 1,54, IV SV IV SV IV SV IV SV 615 1,17,6 5 Udtørret Ubetydelig Forurenet Yngellokalitet Halvårslokalitet 4,5,5 3 3,5 4 Etårslokalitet Toårslokalitet Gydemuligheder Årlig yngeluds. 5 Årlig halvårsuds. Tæthed pr. 1 m Laks Ørredyngel Større ørred Ørred generelt 113,7* 15,3 19, 16,6 14, 3,6 31,6 31,6 Søørred Havørred Regnbueørred Kildeørred Stalling Skalle Brasen Flire Smerling Elritse Grundling Knude 11,7 Aborre Hork Ål Gedde Hundestejle Skrubbe Bæklampret Krebs * Tilfredsstillende tæthed.

39 station nr. Kortblad UTM-koordinat Bredde (m) Dybde (m) Befisk.stræk.(m) Udtørret Ubetydelig Forurenet Yngellokalitet Halvårslokalitet Etårslokalitet Toårslokalitet Gydemuligheder Årlig yngeluds. Årlig halvårsuds IV SV IV SV IV SV IV SV IV SV IV SV IV SV I SØ I SØ IIINV G114 1,66,5 5 3,5 1,1,1 5 3,5 15,5,6 35,39,6 5 3,53, ,94,4 5 4, Tæthed pr. 1 m Laks Ørredyngel Større ørred Ørred generelt Søørred 1, 1, 1 1 7, 7,,1 Havørred Regnbueørred Kildeørred Stalling Skalle,1 Brasen Flire Smerling Elritse Grundling Knude 7,5 34 Aborre Hork Ål 11,1 Gedde Hundestejle Skrubbe Bæklampret Krebs * Tilfredsstillende tæthed.

40 Dybde (m. Befisk.stræk.(m) Udtørret Ubetydelig Forurenet Yngellokalitet Halvårslokalitet Etårslokalitet Toårslokalitet Gydemuligheder Årlig yngeluds. Årlig halvårsuds Station nr Kortblad IIINV IIINV IIINV IIINV IIINV II NØ II NØ II NØ II NØ II NØ UTM-koordinat C Bredde (m) 1,73 1,3,6,5,91,84,99,5 5 4,5,9 1 5,,1,5 1 4,6 5, Tæthed pr. 1 m Laks Ørredyngel 34,4 større ørred Ørred generelt -Å 1,7 1,7 44,5 78,9 Søørred Havørred r Regnbueørred Kildeørred Stalling Skalle Brasen Flire Smerling Elritse Grundling Knude Aborre 1 1 4,4 Hork Ål Gedde Hundestejle Skrubbe Bæklampret Krebs - Tilfredsstillende tæthed.

41 station nr. Kortblad UTM-koordinat Bredde (m) Dybde (m) Befisk.stræk, (m) Udtørret II NØ ,78, II NØ,56, II NØ / 114 II NØ 1,5, II NØ,16, II NØ,58, II NØ / 114 II NØ ,14, II NØ ,38, II NØ 5481,8,5 5 Ubetydelig Forurenet Yngellokalitet 1 3,5 4,5 Halvårslokalitet 5 Etårslokalitet,5 3 1,5 Toårslokalitet Gydemuligheder Årlig yngeluds Årlig halvårsuds. Tæthed pr. 1 m Laks Ørredyngel Større ørred Ørred generelt 38,4 * 18,9 57,3 39,1 31,9 71, 39,1 5,9 65, 7, 8,4 15,6,6 1,6 13, 1,6 1,6 Søørred Havørred Regnbueørred Kildeørred Stalling Skalle Brasen 1,4 Flire Smerling Elritse Grundling Knude,1 Aborre Hork Ål Gedde Hundestejle Skrubbe Bæklampret Krebs Tilfredsstillende tæthed.

42 Station nr. Kortblad UTM-koordinat Bredde (m) Dybde (m) Befisk.stræk.(m) Udtørret Ubetydelig Forurenet Yngellokalitet Halvårslokalitet Etårslokalitet Toårslokalitet Gydemuligheder Årlig yngeluds. Årlig halvårsuds II NØ ,48,1 5,5 114 II NØ,5,5 / II NØ II NØ II NØ II NØ II NØ II NØ II NØ II NØ 555"; E r L 1,13,6 5 _ 3,5 r L r / 1,8,5 5 3,5 546,34, ,49, ,49, ,78, ,86,6 5 3 Tæthed pr. 1 m Laks Ørredyngel Større ørred Ørred generelt 8,1 1,6 18,7 r 15,6 15,6 5,5* 43,5 96, 18,1 18,1 7,3 7,3 33,5* 61, 94,7 Søørred Havørred Regnbueørred Kildeørred Stalling Skalle Brasen Flire Smerling Elritse Grundling Knude Aborre Hork Ål Gedde Hundestejle Skrubbe Bæklampret Krebs * Tilfredsstillende tæthed.

43 station nr. Kortblad UTM-koordinat Bredde (m) Dybde (m) Befisk.stræk.(m) Udtørret Ubetydelig Forurenet Yngellokalitet Halvårslokalitet Etårslokalitet Toårslokalitet Gydemuligheder Årlig yngeluds. Årlig halvårsuds II NØ II NØ II NØ ,,5 1,6, II NØ II NØ II NØ I SØ IV SV IV SV TV SV ,,5 1,34,1 5 / / 593 1,5,8 1 1, ,7, ,43, ,88,1 4 3 Tæthed pr. 1 m Laks Ørredyngel Større ørred Ørred generelt Søørred 99,7* 1,9 11,6 9,6* 1,6 11,,8 49,* 3, 79, 35,5* 59, _ 94,7^ Havørred Regnbueørred Kildeørred Stalling Skalle Brasen Flire Smerling Elritse Grundling Knude,8,8 Aborre Hork Ål Gedde Hundestejle Skrubbe Bæklampret Krebs * Tilfredsstillende tæthed.

44 - 4 - station nr. Kortblad UTM-koordinat Bredde (m) Dybde (m) Befisk.stræk.(m) Udtørret I SØ ,6, I SØ,5, I SØ 3,,5 189 IV SV,75, IV SV / / I SØ I SØ 5531 ^ / / I Sø 1,18, I SØ ,65, I SØ ,5,5 Ubetydelig Forurenet Yngellokalitet Halvårslokalitet 4 Etårslokalitet 1,5 1 Toårslokalitet Gydemuligheder Årlig yngeluds. Årlig halvårsuds Tæthed pr. 1 m Laks Ørredyngel Større ørred Ørred generelt Søørred 1,3 1,,5 1, 9, 9, 7,6 7,6 3,5*,5 35, Havørred Regnbueørred Kildeørred Stalling Skalle Brasen Flire Smerling Elritse Grundling Knude Aborre Hork Ål Gedde Hundestejle Skrubbe Bæklampret Krebs Tilfredsstillende tæthed.

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6 VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA UDSPRINGET TIL MOSSØ VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA UDSPRINGET TIL MOSSØ GudenåkomitGen.

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 10

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 10 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 1 VANDLØB OG FISK I DE MINDRE TILLØB TIL GUDENÅEN MELLEM TANGE OG RANDERS VANDLØB OG FISK I DE MINDRE TILLØB TIL GUDENÅEN MELLEM TANGE OG RANDERS

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 8

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 8 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 8 VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA IVIOSSØ TIL SILKEBORG LANGSØ VANDLØB OG PISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA MOSSØ TIL SILKEBORG LANGSØ

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12 VANDLØB OG FiSK I NØRREÅENS VANDSYSTEI\I VANDLØB OG FISK I NØRREÅENS VANDSYSTEM Gudenåkomiteen. Rapport nr. 12. Rapport udarbejdet af Jan

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 13

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 13 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 13 VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL RANDERS FJORD VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL RANDERS FJORD Gudenåkomiteen. Rapport nr. 13. Rapport udarbejdet

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 9

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 9 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 9 VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA SILKEBORG LANGSØ TIL TANGE VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA SILKEBORG LANGSØ TIL TANGE

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg 3 miljømål for økologisk tilstand i vandløb i vandområdeplanerne for 2015-2021 Smådyr Fisk Vandplanter

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Fiskebestandene har været undersøgt i 100 år Elektrofiskeri har været anvendt siden 1950 erne DTU Aqua forsker

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord

Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord Distrikt 12, vandsystem 01a, 01b, 02, 04, 05a, 05b, 07 og 08 Plan nr. 26-2013 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut

Læs mere

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Distrikt 12 Vandsystem 01a Odderbæk Vandsystem 01b Grønsbæk Vandsystem 02 Binderup Mølleå Vandsystem 04 Dalby Mølleå Vandsystem 05a Marielundsbækken Vandsystem

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2012 Michael Deacon, Jakob Larsen Indledning: Råsted Lilleå, der har sit udspring øst for

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel.

Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel. Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel. Artsdiversitet og bestandsestimater for ørred. Feltrapport 03-2015 d Denne feltrapport omfatter en beskrivelse af elektrofiskeri udført den 4. marts

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14, vandsystem 01-31

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14, vandsystem 01-31 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 11, 2015 Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14, vandsystem 01-31 Mikkelsen, Jørgen Skole Publication date: 2013

Læs mere

Plan for fiskepleje i Binderup Å

Plan for fiskepleje i Binderup Å Plan for fiskepleje i Binderup Å Distrikt 18, vandsystem 09 Plan nr. 24-2013 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Funder Å 24.-25. feb. 2014

Fiskeundersøgelser i Funder Å 24.-25. feb. 2014 Fiskeundersøgelser i Funder Å 4.-5. feb. 04 Danmarks Center for Vildlaks (DCV) udførte d. 4.-5. februar fiskeundersøgelser i Funder Å fra Moselundvej til Ørnsø. Der blev elfisket kvantitativt ved vadefiskeri

Læs mere

Udsætningsplan for Kolding Å Distrikt 12- vandsystem 05. I. Indledning

Udsætningsplan for Kolding Å Distrikt 12- vandsystem 05. I. Indledning Udsætningsplan for Kolding Å Distrikt 12- vandsystem 05 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Kolding Å vandsystem. Undersøgelsen

Læs mere

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Havørred Rapport til Næstved Kommune Udarbejdet 9. oktober 2003 af Biotop v/rådgivende biolog Jan Nielsen Ønsbækvej

Læs mere

Plan for fiskepleje i Vejle Å

Plan for fiskepleje i Vejle Å Plan for fiskepleje i Vejle Å Distrikt 12, vandsystem 16 Plan nr. 46-2015 Af Jørgen Skole Mikkelsen Indholdsfortegnelse Metode... 4 Resultater... 5 Forslag til forbedringer af de fysiske forhold... 7 Passageforhold...

Læs mere

Sådan laver man gydebanker for laksefisk

Sådan laver man gydebanker for laksefisk Sådan laver man gydebanker for laksefisk Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk. Danmarks Tekniske Universitet Vejlsøvej 39 Tlf. 35 88 31 00 janie@aqua.dtu.dk Institut for 8600

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 5

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 5 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 5 i^g^ )iiup.

Læs mere

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å 2016 Effektundersøgelse i øvre Holtum Å Kim Iversen Danmarks Center for Vildlaks 05-12-2016 For Ikast-Brande Kommune Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Fiskeundersøgelsen... 2 Effektvurdering... 5 Kommentarer...

Læs mere

Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til sydlige Kattegat og Storebælt

Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til sydlige Kattegat og Storebælt Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til sydlige Kattegat og Storebælt Distrikt 04, vandsystem 01-19 Distrikt 06, vandsystem 01-12 Plan nr. 37-2014 Af Hans-Jørn A. Christensen og Michael Kaczor Holm

Læs mere

Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 3

Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 3 Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 3 Distrikt 15, vandsystem 06 Plan nr. 15-2011 Af Hans-Jørn Aggerholm Christensen og Jørgen Skole Mikkelsen Indholdsfortegnelse: Plan for Fiskepleje i Gudenåen del

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden Udsætningsplan

Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden Udsætningsplan Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden Udsætningsplan Distrikt 19, vandsystem 18-42 Distrikt 21, vandsystem 1-18, 23-25 og 34-43 Distrikt 23, vandsystem 1-9 Udsætningsplan 9-2010

Læs mere

Plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig

Plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig Plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig Distrikt 11, vandsystem 59 Plan nr. 22-2012 Af Hans-Jørn Aggerholm Christensen Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut

Læs mere

Udsætningsplan for Sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund. Distrikt 02, vandsystem 1-14. I. Indledning

Udsætningsplan for Sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund. Distrikt 02, vandsystem 1-14. I. Indledning Udsætningsplan for Sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund. Distrikt 02, vandsystem 1-14 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand

Læs mere

Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26. I. Indledning

Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26. I. Indledning Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i vandløb til

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage Distrikt 16, vandsystem 23-29 Distrikt 17, vandsystem 02-42 Distrikt 19, vandsystem 52-53 Plan nr. 21-2012

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Distrikt 25, vandsystem 01-20 Plan nr. 44-2015 Af Michael Holm Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Metode... 4 Resultater... 5

Læs mere

Plan for fiskepleje i Århus Å

Plan for fiskepleje i Århus Å Plan for fiskepleje i Århus Å Distrikt 13, vandsystem 20 Plan nr. 19-2012 Af Jørgen Skole Mikkelsen Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31. I. Indledning

Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31. I. Indledning Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske

Læs mere

Stallingen en spændende laksefisk

Stallingen en spændende laksefisk Stallingen en spændende laksefisk Jan Nielsen, biolog/cand. scient Fiskeplejekonsulent Mobiltlf. 21 68 56 43 Mail: janie@aqua.dtu.dk Vor es rådgivning: http://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx Hvad er

Læs mere

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper 3 miljømål for økologisk tilstand i vandløb i de kommende vandområdeplaner 2015-2021 Smådyr Fisk Vandplanter Miljømål fastsat BEK nr 1071

Læs mere

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Naturlig og dårlig restaurering grundkursus Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Arbejd aktivt med vandløbets fald, så det udnyttes Det skal ikke udlignes.

Læs mere

Plan for fiskepleje i bornholmske vandløb Distrikt 01, vandsystem 01-42

Plan for fiskepleje i bornholmske vandløb Distrikt 01, vandsystem 01-42 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 22, 2015 Plan for fiskepleje i bornholmske vandløb Distrikt 01, vandsystem 01-42 Geertz-Hansen, Peter; Christensen, Hans-Jørn Aggerholm Publication date: 2013 Document

Læs mere

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune Forundersøgelse projekt Sten i Gudenåen i Randers Kommune Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune 1 Idé og formål Med ambitionen om at skabe mere fysisk variation i Gudenåen,

Læs mere

Skovning i Pulverbæk skoven ved Gammelgaard, med ødelæggende konsekvenser for det beskyttede vandløb Pulverbækken.

Skovning i Pulverbæk skoven ved Gammelgaard, med ødelæggende konsekvenser for det beskyttede vandløb Pulverbækken. DN Afd. for Sønderborg Kommune Formand: Andreas Andersen, Midtkobbel 73, 6440 Augustenborg Telefon: 74 472234, 61341931, 29404452, e-mail: a-andersen@mail.dk Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade

Læs mere

FISKENE I GUDENÅENS VANDLØB Sammendrag

FISKENE I GUDENÅENS VANDLØB Sammendrag FISKENE I GUDENÅENS VANDLØB 2004 Sammendrag GUDENÅKOMITEEN - RAPPORT NR. 24 MAJ 2004 FISKENE I GUDENÅENS VANDLØB STATUSRAPPORT 2004 - SAMMENDRAG GUDENÅKOMITEEN RAPPORT NR. 24 MAJ 2004 Titel: Udgiver: Fiskene

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Omme Å

Fiskeundersøgelser i Omme Å Fiskeundersøgelser i Omme Å ---------------------------------------------- - Effekterne af vandløbsrestaurering i Omme Å, Vejle Kommune 2009 - Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning 1 Fiskeundersøgelser

Læs mere

Resultater St. 1 (st. 1438) er beliggende på stykket nedstrøms vejunderføringen af Plejeltvej vest for Havreholm.

Resultater St. 1 (st. 1438) er beliggende på stykket nedstrøms vejunderføringen af Plejeltvej vest for Havreholm. TORVEG ADE 3, 1TV., 30 00 HELSINGØR, T LF 49 21 03 70, E -M AIL SR@FOE L.DK F I S K E Ø K O L O G I S K L A B O R AT O R I U M w w w. f o e l. d k Helsingør Kommune Fiskeundersøgelse i Gurre Å En status

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Gjern Å 17.-18. nov. 2014

Fiskeundersøgelser i Gjern Å 17.-18. nov. 2014 Fiskeundersøgelser i Gjern Å 7.-8. nov. 04 Danmarks Center for Vildlaks (DCV) udførte d. 8-9. november fiskeundersøgelser i Gjern Å på en ca. km lang strækning fra hovedvej 6 (Århusvej) til Gjern Ås udløb

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å Distrikt 26, vandsystem 01-20 Plan nr. 45-2015 Af Michael Holm Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Metode... 4 Resultater... 5 Resultater

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord

Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord Distrikt 03, vandsystem 01-26 Plan nr. 35-2014 Af Jørgen Skole Mikkelsen og Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer,

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt 02-07-2014 Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.4 Køge Bugt : 2.4 Genslyngning

Læs mere

Fisk og vandløb i Villestrup Å-systemet

Fisk og vandløb i Villestrup Å-systemet Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Tlf. 96 35 10 00 Fisk og vandløb i Villestrup Å-systemet Status og udvikling i perioden 1979-1999 N A T U R O G M I L J Ø Fisk og vandløb i Villestrup Å-systemet Status

Læs mere

Fiskebestanden og miljøtilstanden i Århus Å-systemet 2009

Fiskebestanden og miljøtilstanden i Århus Å-systemet 2009 Fiskebestanden og miljøtilstanden i Århus Å-systemet 2009 Udgivelsesdato: 15. maj 2009 (Udkast) Projekt: 30.8145.01 og 30.8145.04 Udarbejdet af: Jan Nielsen Kvalitetssikring: Peter Holm og Keld Mortensen

Læs mere

Plan for fiskepleje i Trend Å Distrikt 19, vandsystem 13

Plan for fiskepleje i Trend Å Distrikt 19, vandsystem 13 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 22, 2017 Plan for fiskepleje i Trend Å Distrikt 19, vandsystem 13 Mikkelsen, Jørgen Skole Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d. I. Indledning

Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d. I. Indledning Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d I. Indledning Denne plan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i de alsiske vandsystemer.

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Albæk Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den Europæiske

Læs mere

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Vandløb: Tudserenden Projekt: Etablering af sandfang, udlægning af gydegrus og sten i Tudserenden. Sted: Tudserenden st. 1906-4045 m, Langeland

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 2010 har været et år mærket af sygdomsproblemerne tilbage i 2009. I 2010 har vi således ikke været i stand til at opfylde udsætningsplanen mht. 1-års, smolt og type

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Isefjorden

Plan for fiskepleje i tilløb til Isefjorden Plan for fiskepleje i tilløb til Isefjorden Distrikt 03, vandsystem 22-42 Plan nr. 36-2014 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Esbjerg Kommune Att.: Tomas Jensen Teknik & Miljø, Vej & Park Torvegade 74 6700 Esbjerg Ribe, den 7. maj 2013 Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Haulund Bæk (Havlund

Læs mere

NOTAT. Odense Kommune. og fiskeriet på Fyn. Finn Sivebæk, Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed Sektion for Ferskvandsfiskeri og -Økologi

NOTAT. Odense Kommune. og fiskeriet på Fyn. Finn Sivebæk, Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed Sektion for Ferskvandsfiskeri og -Økologi NOTAT Til Odense Kommune Vedr. Betydningen af opstemningerne i hovedløbet af Odense Å for fiskebestandene og fiskeriet på Fyn. Fra Finn Sivebæk, Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015.

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Indsats

Læs mere

Fiskenes krav til vandløbene

Fiskenes krav til vandløbene Fiskenes krav til vandløbene Naturlige vandløbsprojekter skaber god natur med gode fiskebestande Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua www.fiskepleje.dk Vandløbene er naturens blodårer Fiskene lever

Læs mere

ABC i vandløbsrestaurering

ABC i vandløbsrestaurering ABC i vandløbsrestaurering Naturlige vandløbsprojekter skaber naturlige forhold for fisk, dyr og planter Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Vandløbene er naturens blodårer Genskab naturlige forhold

Læs mere

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten Vandløbsprojekter 2016 Vandløbsindstasten 2. Vandløb og søer Udviklingsmål Der udarbejdes en vandløbsplan, som skal indeholde en prioriteret liste over projekter, der skaber synergi med bl.a. Vand- og

Læs mere

Biologisk vurdering af vandløb øst for Hjørring

Biologisk vurdering af vandløb øst for Hjørring REF 21.0036.05 Biologisk vurdering af vandløb øst for Hjørring Sweco Indhold 1 Baggrund 1 2 Metode 1 3 Status 2 3.1 Vandløbenes biologi 3 3.1.1 Station 3020441025 3 3.1.2 Station 3020441020 4 3.1.3 Station

Læs mere

Handlingsplan for restaurering af Ribe Å systemet. November 2002.

Handlingsplan for restaurering af Ribe Å systemet. November 2002. Handlingsplan for restaurering af Ribe Å systemet. November 2002. Udgivet af: Restaureringsudvalget for Ribe Å-systemet den 10. november 2002. Fotos: Fotos udlånt af Finn Sivebæk Jensen, DFU. Forside:

Læs mere

Vandløbsrestaurering der både forbedre natur og vandføring

Vandløbsrestaurering der både forbedre natur og vandføring Vandløbsrestaurering der både forbedre natur og vandføring 4 eksempler fra Næstved Kommune 1. Miniådale - (Åsidebækken 2010) 2. Å med diger - (Jydebækken 2011) 3. Klimasøer - (Stenskoven 2015) 4. Fjernelse

Læs mere

Opstemningen i Gudenåen ved Vilholt Mølle blev fjernet den 30. oktober 2008.

Opstemningen i Gudenåen ved Vilholt Mølle blev fjernet den 30. oktober 2008. dansk ørredrekord i Gudenåen Begejstrede biologer og erfarne vandløbsingeniører oplevede et af karrierens højdepunkter, da det i september 2009 væltede frem med ørredyngel i Gudenåen syd for Mossø. Teknikerne

Læs mere

Publication: Communication Internet publication Annual report year: 2016

Publication: Communication Internet publication Annual report year: 2016 Jan Nielsen - Publications - DTU Orbit (21/09/2016) Altid masser af ørredyngel siden opstemning blev fjernet. / Nielsen, Jan. 01 January 2016. Available from http://www.fiskepleje.dk/nyheder/2016/08/oerredbestanden-gudenaa-vilholt-

Læs mere

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden.

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Hårslev d. 27/12 2016 Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Indledning: Vandpleje Fyn og Assens og Omegns Sportsfiskerforening ønsker at forbedre de fysiske forhold

Læs mere

De fysiske forhold i mindre vandløb

De fysiske forhold i mindre vandløb De fysiske forhold i mindre vandløb - tilstandsvurdering som praktisk redskab i kommunernes planlægning Erik Jørgensen, Hedeselskabet Miljø & Energi as Baggrund og problemstilling Mange steder er belastningen

Læs mere

Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt. I. Indledning

Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt. I. Indledning Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt Distrikt 18 - vandsystem 1-24 Distrikt 19 - vandsystem 1-16 & 46-51 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Aabenraa Kommune 2017 Kultur, Miljø og Erhverv Juli 2017 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 17/19610

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt

Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt Distrikt 02, vandsystem 15-18 Distrikt 05, vandsystem 01-13 Plan nr. 43-2015 Af Hans-Jørn Christensen og Morten Carøe Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Metode...

Læs mere

A Spærring ved markoverkørsel er ikke vedligeholdt. 1 Stk. Fjerne betonspærring med gravemaskine. Nej

A Spærring ved markoverkørsel er ikke vedligeholdt. 1 Stk. Fjerne betonspærring med gravemaskine. Nej Station Strækning Problem Størrelse Enhed (m/stk./m3) Virkemiddel Virkemiddel til målopfyldelse 0-163 A Spærring ved markoverkørsel er ikke vedligeholdt. 1 Stk. Fjerne betonspærring med gravemaskine. A

Læs mere

Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20. I. Indledning

Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20. I. Indledning Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske

Læs mere

Udsætningsplan for Varde Å Distrikt 28 - vandsystem 1. I. Indledning

Udsætningsplan for Varde Å Distrikt 28 - vandsystem 1. I. Indledning Udsætningsplan for Varde Å Distrikt 28 - vandsystem 1 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Varde Å vandsystem. Undersøgelsen

Læs mere

Plan for fiskepleje i Karup Å

Plan for fiskepleje i Karup Å Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Plan nr. 23-2012 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og

Læs mere

Udsætningsplan for Binderup Å Distrikt 18 - vandsystem 09. I. Indledning

Udsætningsplan for Binderup Å Distrikt 18 - vandsystem 09. I. Indledning Udsætningsplan for Binderup Å Distrikt 18 - vandsystem 09 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Binderup Å-vandsystemet. Undersøgelsen

Læs mere

Ørredbestandene på Fyn

Ørredbestandene på Fyn Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 21, 2015 Ørredbestandene på Fyn Christensen, Hans-Jørn Aggerholm; Mikkelsen, Jørgen Skole Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 2

Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 2 Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 2 Distrikt 15, vandsystem 06 Plan nr. 14-2011 Af Michael Kaczor Holm og Morten Carøe Udsætningsplan for Gudenå, del 2 Distrikt 15 - vandsystem 6 I. Indledning Denne

Læs mere

Agroplan aps Løvelbrovej

Agroplan aps Løvelbrovej Agroplan aps Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16 Projekt for åbent vandløb og stenstryg i Kølsen Møllebæk ved Kølsen Mølle Viborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning....2 2. Forundersøgelse...2

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) I.

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) I. Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) Distrikt 13, vandsystem 1-24 I. Indledning Denne plan er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Vandløbene på nordsiden af. Kolding Fjord. Biologisk og fysisk tilstand,

Vandløbene på nordsiden af. Kolding Fjord. Biologisk og fysisk tilstand, Vandløbene på nordsiden af Kolding Fjord Biologisk og fysisk tilstand, 2010-11 Titel: Vandløbene på nordsiden af Kolding Fjord. Biologisk og fysisk tilstand, 2010-11. Forfatter: Hans-Martin Olsen, By-

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Opgangen af havørred til Aarhus Å systemet 2012

Opgangen af havørred til Aarhus Å systemet 2012 Opgangen af havørred til Aarhus Å systemet 2012 13-03-2013 Aarhus Kommune, Natur og Miljø Bjarke Dehli Indhold Side Baggrund... 1 Ørredudsætninger... 5 Forventet havørredopgang... 6 Metode... 7 Resultater...

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 34 Bilag 5 Offentligt Uddybning af høringssvar til L 34 og udkast til bekendtgørelse titeltypografi i Foretræde Miljø- og Fødevareudvalget 9. November 2016 11-11-2016

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

Plan for fiskepleje i Voers Å

Plan for fiskepleje i Voers Å Plan for fiskepleje i Voers Å Distrikt 17, vandsystem 01 Plan nr. 33-2013 Af Morten Carøe og Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune NOTAT Til: Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fiskeplejemidlerne Fra: Skælskør Kommune v. Hedeselskabet Miljø og Energi as Dato: 21.02.06 Emne: Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden,

Læs mere

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Læs mere

Plan for fiskepleje i Brøns Å

Plan for fiskepleje i Brøns Å Plan for fiskepleje i Brøns Å Distrikt 29, vandsystem 08 Plan nr. 27-2013 Af Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og økologi,

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt

Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt Distrikt 11, vandsystem 46a-58 Plan nr. 16-2012 Af Hans-Jørn Aggerholm Christensen Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer,

Læs mere

NOTAT. Naturstyrelsen, Himmerland Att. Jørgen Bidstrup

NOTAT. Naturstyrelsen, Himmerland Att. Jørgen Bidstrup NOTAT Til Naturstyrelsen, Himmerland Att. Jørgen Bidstrup Vedr. Fiskebiologisk vurdering af forslag til vådområdeprojekt ved Flade Sø Fra Jan Nielsen 24. november 2015 Naturstyrelsen planlægger at udføre

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Grårup Bæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Grårup Bæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Grårup Bæk Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk.

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. Bilag 2 Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. AAL 40. Her ligger en rørledning på 214 m med en diameter på Ø 60 cm. Rørledningen ligger med et fald på 9,1 0/00. Rørlægningen blev gennemført

Læs mere

Plan for fiskepleje i Storå

Plan for fiskepleje i Storå Plan for fiskepleje i Storå Distrikt 24 - vandsystem 1 Plan nr. 53-2016 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og

Læs mere

Svendborg Kommune, Screening for vandløb der kan nedklassificeres. vandløb. Rekvirent. Rådgiver

Svendborg Kommune, Screening for vandløb der kan nedklassificeres. vandløb. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Svendborg Kommune Miljø og Natur Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Claes Levin Pedersen Telefon 62 23 34 22 E-mail claes.pedersen@svendborg.dk Rådgiver Orbicon A/S Sivlandvænget 29 5260

Læs mere

Opstemninger forarmelse af vandløbene

Opstemninger forarmelse af vandløbene KIM AARESTRUP (kaa@difres.dk) ANDERS KOED (ak@difres.dk) Danmarks Fiskeriundersøgelser Afd. for Ferskvandsfi s k e r i THORSTEN MØLLER OLESEN (tmo@nja.dk) Nordjyllands Amt Vandmiljøkontoret 38 Opstemninger

Læs mere

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere end 50 km vandløb de sidste ti år. Det har medført en klar forbedring af vandløbstilstanden generelt

Læs mere

RAPPORT TIL VEJDIREKTORATET. Korskær Bæk - august 2012

RAPPORT TIL VEJDIREKTORATET. Korskær Bæk - august 2012 RAPPORT TIL VEJDIREKTORATET Korskær Bæk - august 2012 - 2 - R A P P O R T T I L V E J D I R E K T O R A T E T Korskær Bæk - august 2012 RAPPORT UDARBEJDET FOR Vejdirektoratet Anlægsdivisionen Projekt &

Læs mere