Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage"

Transkript

1 Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage Distrikt 16, vandsystem Distrikt 17, vandsystem Distrikt 19, vandsystem Plan nr Af Michael Kaczor Holm, Morten Carøe og Peter Geertz-Hansen

2 Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og økologi, nr Titel: Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage Forfattere: Michael Kaczor Holm, Morten Carøe og Peter Geertz-Hansen Udgiver: DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og økologi URL: Udgivelsesår: 2012 Bedes citeret: Michael Kaczor Holm, Morten Carøe og Peter Geertz-Hansen, 2012, Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage. Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og økologi, nr Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse. Internetversion: Rapporten og tilhørende kort er tilgængelig i elektronisk format (pdf) på

3

4 Indholdsfortegnelse I. Indledning 3 Metode 4 Resultater 5 Forslag til forbedring af de fysiske forhold 6 II. Bedømmelse af de enkelte vandløb 10 III. Udsætningsmateriale 33 IV. Udsætningsskemaer 35 Bilag 1 (stationering, biotopsbedømmelse og befiskningsresultater) 39 Bilag 2 (stationskort og udsætningskort) 1

5 2

6 Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage. Distrikt 16 vandsystem Distrikt 17 vandsystem 2-42 Distrikt 19 vandsystem I. Indledning Denne plan for fiskepleje er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i ovennævnte vandsystemer. Undersøgelsen er foretaget i perioden fra den 3. august til den 29. september 2011 af DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi i Silkeborg med bistand fra Voer Å Sportsfiskerforening, Lystfiskeriforeningen for Frederikshavn og Omegn og Frederikshavn Kommune, Hjørring Sportsfiskerforening og Hjørring Kommune og Jammerbugt Kommune Planen er en revision og sammenskrivning af 4 mindre udsætningsplaner (Udsætningsplan for mindre vandsystemer i området mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Blokhus, 2003, Udsætningsplan for Gerå, 2005, Udsætningsplan for Flodbæk og Tversted Å, 2004 og Udsætningsplan for Slette Å og Svendstrup Å 2004). Planen er udarbejdet som led i de aktiviteter, der sker i forbindelse med den generelle fiskepleje. Udsætninger i vandløbene bliver varetaget af Voer Å Sportsfiskerforening, Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn, Hjørring Sportsfiskerforening og Lystfiskerforeningen for Liver Å. Naturligt produceret ørredyngel fra gydning i vandløbet kommer normalt frem fra gydebanken om foråret. Der bliver ikke udsat yngel i det år, hvor DTU Aqua undersøger vandløbene. Derfor viser forekomsten af ½ års ørreder i denne undersøgelse den naturlige forekomst af yngel fra gydning og dermed, hvor godt vandløbet virker som gyde- og opvækstvand for ørred. Denne viden kan bruges i det lokale arbejde med at forbedre miljøtilstanden i vandløbene. Mangel på yngel kan f.eks. skyldes mangel på gydefisk pga. spærringer i vandsystemet, forurening, tilsanding af gydebanker eller hårdhændet vedligeholdelse. Naturstyrelsen har det formelle ansvar for at overvåge og beskrive vandmiljøets tilstand. Styrelsens vandplaner indeholder en beskrivelse af de problemer, der skal løses sammen med nogle overordnede anbefalinger af, hvordan det kan gøres. Kommunerne er vandløbsmyndighed og skal sikre, at problemerne løses. DTU Aquas opgørelse af fiskebestandens sammensætning i de enkelte vandløb samt beskrivelsen af de problemer, der er for at skabe naturlige bestande, kan anvendes i dette arbejde, idet det dog skal fremhæves, at DTU Aqua ikke nødvendigvis kender alle lokale problemer i vandløbene. Naturstyrelsens vandplaner for vandløbene i perioden er ikke baseret på fiskeundersøgelser, kun på undersøgelser af vandløbenes smådyr (faunaklassen). Vandrammedirektivet indeholder dog også krav om naturlige fiskebestande, hvorfor der i senere vandplaner skal indgå krav om fisk. Derfor nævner Naturstyrelsen i vandplanen for , at man er enig med DTU Aqua i: 3

7 at der så vidt muligt etableres fuld faunapassage ved total fjernelse af menneskeskabte spærringer i vandløb samt at der i forbindelse med udlægning af sten og grus for at sikre opfyldelse af miljømålet om en bestemt faunaklasse samtidig sikres gydeområder for laksefisk, lampretter m.fl. Man kan finde meget viden og gode råd om dette på Metode Feltundersøgelserne på de besøgte stationer består af en besigtigelse, som ofte er suppleret med en elektrobefiskning, hvor de fangne fiskearter er registreret. Planen er inddelt i 4 overordnede afsnit (I-IV) med tilhørende bilag. Bilag 1 er en tabel over resultaterne fra de undersøgte stationer. Bilag 2 er tilhørende oversigtskort. På oversigtskortet er der udlagt et stationsnet de steder i vandsystemet, hvor der er en undersøgelses- eller udsætningsstation. I teksten i afsnit II, hvor de enkelte vandløb er beskrevet, er alle stationsnumrene nævnt, men alle stationer er ikke nødvendigvis besigtiget eller befisket ved undersøgelsen. På oversigtskortet vil en station fremstå som et punkt med stationsnummer. Såfremt der bliver anbefalet udsætning, vil stationen være vist ved et symbol, der samtidig angiver hvilken aldersgruppe af ørred, der kan blive udsat på stationen. Bestandstætheden af ørred er beregnet ud fra resultaterne ved elektrofiskeri, hvor man har anvendt udtyndingsmetoden, som forudsætter minimum 2 befiskninger over samme strækning. På stationer hvor der bliver fanget 10 eller færre ørreder pr. 50 m vandløbsstrækning, er der kun fisket 1 gang. I disse tilfælde er bestandstætheden beregnet ud fra den gennemsnitlige fangsteffektivitet i vandsystemet. Bilag 1 viser en oversigt over befisket areal og biotopbedømmelse af de enkelte stationer. Endvidere indeholder bilaget oplysninger om vandløbets egnethed som ørredvand. Et vandløbs egnethed som ørredvand er vurderet efter en skala på 0-5, hvor 5 er bedst. Naturforholdene på lokaliteten, herunder bundens beskaffenhed og naturlige skjul er afgørende i denne forbindelse. Derfor er bedømmelsen af udsætningsbehovet samt den anviste mængde og fiskenes alder vurderet konkret for den enkelte lokalitet. Desuden er der angivet hvilke øvrige fiskearter, som er observeret på de enkelte stationer. Det fundne antal ørred er angivet i bilaget som antal fisk pr. 100 m 2 vandløbsbund og opdelt i ½-års yngel og ældre ørred. Hvor bestandstætheden for ½-års yngel er 50 stk./100 m 2 eller mere anses biotopen for hensigtsmæssigt besat. For større fisk (12-20 cm) er en bestand på 20 stk./100 m 2 vurderet som tilfredsstillende, og for ørred over 20 cm en tæthed på 7 stk./100 m 2. I vandløb med en naturlig ½-års tæthed, der nærmer sig de ovennævnte tætheder vil der som udgangspunkt ikke blive anbefalet en udsætning. Udsætningsmængderne er beregnet ud fra tabel 1. 4

8 Tabel 1. Sammenhæng mellem de forventede tætheder af ørred i forskellige aldersgrupper i forhold til biotopen. Antal ørred pr. 100 m 2 Biotopskarakteren Yngel ½-års 1-års Store Udsætningsplanens opbygning - og især stationering - er ændret i forhold til tidligere. Ændringen betyder, at der til udsætningsplanen kun er ét kort og at stationsnumrene for såvel undersøgelse som udsætning er ens. Resultater Undersøgelsen har omfattet i alt 156 stationer fordelt på 43 forskellige vandsystemer. Af disse er 80 stationer besigtiget, mens der på de resterende 76 stationer er foretaget kvantitativ bestandsanalyse ved elektrofiskeri. Planen dækker som titlen antyder et stort geografisk område, der rummer meget forskellige fysiske forudsætninger for områdets vandsystemer. De vandløb der ligger nord for linien mellem Jerup og Tversted Plantage vurderes således ikke at have naturlige forudsætninger for en naturlig ørredproduktion. Rigtig mange af vandsystemerne er præget af en humusholdig vandkvalitet og området er generelt meget sandet. Der blev fundet ørred på i alt 36 stationer, men kun på 11 stationer fordelt i 4 forskellige vandsystemer blev der fundet ørred (yngel eller ældre) i større eller mindre mængde, der med sikkerhed stammer fra naturlig reproduktion. Vandløb hvor der er konstateret en naturlig ørredproduktion: Gerå, Sulbæk, Svendstrup Å, Slette Å. Vandløb hvor der efter restaurering kan forventes en større eller mindre naturlig ørredproduktion: Sørå, Strengsholt Bæk, Kragskov Å, Tversted Å, Kjul Å. 5

9 Det forholdsmæssigt ringe resultat skyldes generelt at de fysiske forhold på mange af de undersøgte stationer er dårlige med udelukkende sandbund og uden nogle former for gydemuligheder samt at den fysiske variation i de større vandløb er dårlig og derfor langt fra optimal for ældre ørred. År Antal befiskede stationer Stationer med ½-års Stationer med ældre På antal st. % På antal st. % Da undersøgelsen som nævnt omfatter et stort antal meget forskellig artede vandløb er befiskningsresultaterne ikke samlet til de normalt beregnede gennemsnit m.m. Der er dog foretaget en særskilt tidsmæssig sammenligning for de 3 største vandsystemer: Gerå, Svendstrup Å og Slette Å, hvor der er, eller tidligere har været, naturlig ørredyngel. For de øvrige vandløb henvises til den detaljerede vandløbsgennemgang. Forslag til forbedring af de fysiske forhold generelt Spærringer er ikke et større problem i de undersøgte vandløb. Men bortset fra Sulbækken og Knasborg Å kan der med fordel foretages udlægning af gydegrus og sten i øvrige undersøgte vandløb hvor der er konstateret tilstedeværelse af ørred. Primært drejer det sig om Gerå, Sørå, Strengsholt Bæk, Kragskov Å, Tversted Å, Kjul Å, Svendstrup Å og Slette Å. Gerå Resultater Gerå's vandsystem består af regulerede, sænkede og udrettede vandløb med ringe faldforhold og generelt ringe fysisk variation. Kun ganske få strækninger i hovedløbet samt Lyngdrup Bæk og Møllebæk har fysiske forhold, som kan tilfredsstille ørreds krav til omgivelserne. Karensborg Bæk og Asbækholt Bæk er forurenet og i nedre Møllebæk forekommer vandkvaliteten at være forringet. Naturlig forekommende gydebund er kun observeret i Gerå ved Melholt, i tilløbet til Møllebæk samt i øvre Asbækholt Bæk. Dronninglund Kommune og Voer Å Sportsfiskerforening har i samarbejde etableret gydepladser i Gerå ved Melholt, i Lyngdrup Bæk og i Møllebæk. År Antal befiskede Stationer med ½-års Stationer med ældre stationer På antal st. % På antal st. % Som det fremgår af tabellen er der sket en tilbagegang i både udbredelsen af yngel og ældre ørred. Ser man på antallet af ørred på de enkelte stationer (bilag 1) er der samtidig en tilbagegang i de konstaterede tætheder. Hovedårsagen er formentlig sandvandring. 6

10 År Antal befiskede stationer Gns tæthed af ½-års (stk./100 m 2 ) Gns tæthed af ældre ørred (stk./100 m 2 ) Mediantæthed af ½- års (stk./100 m 2 ) Mediantæthed af ældre ørred (stk./100 m 2 ) Forslag til forbedring af de fysiske forhold Passageforhold Med henblik på at opnå en så stor naturlig selvreproducerende ørredbestand som muligt er det nødvendigt at give vandrefiskene fri passage i vandløbene. Dette kan man opnå ved at frilægge rørlagte strækninger, så der bliver skabt fri passage til opstrømsliggende gydeområder. Dårlige passageforhold ved vejunderføringer kan udbedres ved udlægning af sten og gydemateriale. Der blev ikke konstateret problemer med spærringer i Gerå. Vedligeholdelse Det er af afgørende betydning at vandløbsvedligeholdelsen foregår så skånsomt som muligt, dvs. at oprensningen ikke ødelægger skjulesteder samt fjerner sten og gydebund. Der blev konstateret meget hårdhændet vedligeholdelse i Karensborg Bæk. Gydegrus og skjulesten Udlægning af gydegrus kan være relevant på strækninger, hvor de rette forhold såsom vandstrøm og vandkvalitet er til stede. I forbindelse med etablering af gydebanker kan det være nødvendigt at etablere sandfang, der bør placeres umiddelbart opstrøms gydebankerne. Ud over på denne måde at skabe flere egnede gydepladser er det ligeledes vigtigt at skabe en større fysisk variation i vandløbene. Dette kan gøres ved udlægning af større sten, indsnævring af vandløbet for at skabe strømrender, samt genslyngning af regulerede vandløbsstrækninger. (Størrelsen af skjulesten bør svare til den størrelse ørred, der optræder i vandløbet). Disse tiltag vil resultere i flere skjul, standpladser og dermed øge den fysiske variation for både fisk og anden vandløbsfauna. I Gerå kan der udlægges gydegrus ved Langholt og i Lyngdrup Bæk ved Lyngdrupvej i forbindelse med etablering af sandfang opstrøms. I Møllebæk bør det tidligere udlagte grus nedstrøms Dronninggårdsvej gennemluftes og suppleres på strækningen nedstrøms Møllesøen. Tilgroning Ved vandløb der har tendens til tilgroning vil vandstanden typisk øges og strømhastigheden falde. Her kan skyggevirkningen fra træbeplantninger langs bredden eller en mere regelmæssig skånsom vedligeholdelse være med til at begrænse væksten af grøde. Der blev ikke konstateret problemer med tilgroning i nærværende undersøgelse. I tilløbet fra Stokbro Hede forekom en meget stor bestand af nipigget hundestejle, hvilket kunne tyde på en vis organisk belastning. 7

11 Svendstrup Å og Slette I nedenstående tabel er resultaterne fra denne og tidligere bestandsanalyser i Svendstrup Å og Slette Å samlet for at give et overblik over udviklingen i ørredbestanden i perioden fra 1987 til År Antal befiskede Stationer med ½-års Stationer med ældre stationer På antal st. % På antal st. % Som det fremgår af tabellen er der fundet ½-års (naturlig yngel) på flere stationer end ved de tidligere undersøgelser. Der er i 2011 registreret naturlig yngel på 42 % af de befiskede stationer. Der er ikke samme positive udvikling i andelen af stationer med ældre ørred. Her er der et fortsat fald, fra 64 % i 2003 til 42 % i I nedenstående tabel er resultaterne fra denne og tidligere bestandsanalyser samlet for at give et overblik over udviklingen i tætheden af yngel og ældre ørred på de befiskede stationer i perioden fra 2003 til 2011 År Antal befiskede stationer Gns tæthed af ½-års (stk./100 m 2 ) Gns tæthed af ældre ørred (stk./100 m 2 ) Mediantæthed af ½- års (stk./100 m 2 ) Mediantæthed af ældre ørred (stk./100 m 2 ) Der er ikke sket en forbedring af den gennemsnitlige yngeltæthed, og der blev fundet fisk på mindre end halvdelen af stationerne, hvilket resulterer i at mediantætheden bliver 0 for både yngel og ældre i Derimod er den gennemsnitlige tæthed af ældre ørred faldet fra 5 stk./100 m 2 i 2003 til 2 stk./100 m 2 Der er således sket en vis fremgang i den naturlige yngelproduktion, hvilket gør at udsætningsbehovet af yngel og ½-års ørred er betydeligt mindre end tidligere. Udsætning af 1-års ørred er indstillet, da de stationer, som tidligere er anset for egnede for 1-års nu enten er bedømt som uegnede, eller har så stor tæthed af naturlig yngel, at udsætning af ældre ørred her vil være skadelig for den naturlige yngel. I Svendstrup Å er der en station hvor der er markant fremgang i den naturlige forekomst af yngel, men tilsvarende har der også været markant nedgang på en station. I modsætning til gennemgangen af vandløbene i 2003 er der ved denne undersøgelse registreret naturligt forekommende ørredyngel på yderligere 3 stationer. Forslag til forbedring af de fysiske forhold Passageforhold I denne undersøgelse blev der observeret spærringer i form af opstemninger eller rørlægninger i tilløbet til Slette Å syd for Hjortdal. 8

12 En nærmere beskrivelse af spærringen i ovennævnte vandløb kan findes i teksten under bedømmelsen af vandløbet. Vedligeholdelse I Øster Tvedbæk (tilløb til Slette Å) vil en moderat grødeskæring kunne øge mængden af skjul. Gydegrus og skjulesten Både i Svendstrup og Slette Å blev der observeret mangel på skjulesten og gydemateriale. En nærmere beskrivelse af mulige strækninger til udlægning af gydegrus og skjulesten kan findes i teksten under bedømmelsen af de enkelte vandløb. Tilgroning Tilløbet til Slette Å syd for Hjortdal blev fundet kraftigt tilgroet. En nærmere beskrivelse af problemet med tilgroningen, kan findes i teksten under bedømmelsen af vandløbet. På grund af de ændringer, der sker i vandløbene med hensyn til bl.a. forureningstilstand, ændret vedligeholdelse, etablering af faunapassage m.m., bør resultaterne af udsætningsplanens virkning kontrolleres efter en 6-årig periode af DFU, Afd. for Ferskvandsfiskeri, Silkeborg. Øvrige udsætningsplaner i distrikt 16 og 17: Udsætningsplan for Voer Å, vandsystem 1701, 2010 Udsætningsplan for Sæby Å, vandsystem 1706, 2007 Udsætningsplan for Bangsbo Å, Lerbæk og Elling Å, vandsystem 1708, 2012 Udsætningsplan for Uggerby Å, vandsystem 1731, 2010 Udsætningsplan for Liver Å, vandsystem 1736,

13 II. Bedømmelse af de enkelte vandløb Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Brendelsig Bæk (1) Stillestående afvandingsgrøft med blød og sandet bund. Ikke ørredvand Lgd.: 4,0 km, gbr.: 0,8 m, Dybde: cm Krogen Bæk (Koldkær Bæk) (1-2) Svagtstrømmende afvandingskanal med meget blød bund. Lgd.: 4,5 km, gbr.: 1,5 m Dybde: 40 cm Torndalbæk (1) Er på den nedre del kanaliseret, tilgroet af tagrør og med meget sandet bund. Blev besigtiget opstrøms i Hou Skov. Her er forholdene for ørred lidt bedre i form af skjul ved underskårne brinker og trærødder. Men stadig med meget sandet bund og derfor ingen gydemuligheder. Ingen udsætning. Lgd.: 1,8 km, gbr.: 2,4 m, Dybde: cm Gerå (1-5) Gerå dannes efter sammenløb af flere afvandingsgrøfter i området ved Ørum Mose. Hovedløbet i Gerå er på hele forløbet til udløbet i Kattegat kanaliseret og generelt med dårlige faldforhold. Strækningen fra Ørum Mose til sammenløbet med Lyngdrup Bæk er svagt strømmende og generelt med ringe fysiske forhold for ørred. Der er dog på den øverste strækning ved Stokbro ved at blive skabt en let slynget strømrende af sødgræs som vokser ud fra bredderne hvilket medfører en del skjul for ørred. På en kort strækning nedstrøms for markvejen til Langholt 10

14 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Gerå (1-5) fortsat er faldforholdene bedre og her er udlagt sten som, sammen med vegetationen, også skaber gode skjul. Men bunden er sandet og er derfor uden gydemuligheder. Udlægning af grus kunne rette op på dette forhold. Lgd.: ca. 8 km, gbr.: 2,8 m, dybde: cm. Her udsættes: stk. 1-års (6-12) Strækningen fra udløbet af Lyngdrup Bæk til Ålykke vest for Klitgård er kanaliseret med svagt strømmende vand samt sandet bund. Opvækstforholdene for ældre ørred er dog acceptable med en del skjul i vegetation, underskårne brinker og udhængende bredvækster. Ved Melholt Plantage er der gode faldforhold og områder med naturlig gydebund. Voer Å Sportsfiskerforening har yderligere forbedret forholdene i området ved udlægning af sten og gydemateriale. Trods dette blev der ikke konstateret yngel. Bestanden af ældre ørred er også gået tilbage, både i udbredelse og antal. Fortsat udsætningsbehov. Lgd.: ca. 16,5 km, gbr.: 5 m, dybde: 35->110 cm. Her udsættes: Mundingsudsætning: stk. 1-års stk. Tilløb til Gerå, højre side Tilløb fra Stokbro Hede (13) Tilløb fra Birket (14) Reguleret og sænket grøft med blød slammet bund. Dog med acceptable fysiske forhold for ørred. Har tidligere været betegnet som værende ikke udsætningsvand. På grund af en meget tæt bestand af nipiggede hundestejler vurderes det at der stadig ikke er grundlag for udsætning af ørred. Lgd.: ca. 1,5 km, br.: 0,8 m, dybde: cm. Reguleret og sænket grøft med ringe fysiske forhold for ørred. Lgd.: ca. 2 km, br.: 0,9 m, dybde: 5-10 cm. 11

15 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Pindskær Grøft (15) Tilløb fra Gettrup Mark (16) Møllebæk (17) Lyngdrup Bæk (18) (18a-19) Stillestående grøft med meget blød bund. Lgd.: ca. 2 km, br.: 0,7 m, dybde: 10 cm. Stillestående afvandingsgrøft. Lgd.: ca. 3,5 km, br.: 0,8 m, dybde: 5-15 cm. Kanaliseret grøft hvor kun nederste ca. 150 m har karakter af ørredvand. For ubetydelig til udsætning. Lgd.: ca. 4 km, br.: 1,1 m, dybde: 5-10 cm. Tilløb til Gerå, venstre side Er på den øverste del ved Gl. Hovedvej og nedstrøms under E45 til vest for Aldershåb en stillestående, tilgroet afvandingskanal. På det videre forløb til sammenløbet med Gerå er vandløbet svagt strømmende med overvejende sandet bund. Men med en del skjul for ørred i form af underskårne brinker, vegetation og nedhængende bredvækster. På strækningen ved Lyngdrupvej var der ved forrige undersøgelse i 2005, tre år tidligere etableret gydepladser i form af grus og sten. Dette var årsagen til at der, for første gang, blev konstateret en god selvreproducerende ørredbestand i bækken. Der blev samtidig gjort opmærksom på at tilsanding af gydegruset kunne blive et problem, såfremt der ikke blev etableret sandfang opstrøms udlægningerne. Dette er ikke sket, så ved denne undersøgelse har tilsanding bevirket at der kun blev registreret et lille antal af yngel, såvel som ældre ørreder. Udsætning genoptages. Lgd.: ca. 1,7 km, br.: 2,3 m, dybde: cm. Her udsættes: 600 stk. 1-års 12

16 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Tilløb til Lyngdrup Bæk fra Stagsted Enge (19a) Tilløb til Lyngdrup Bæk Syd for Hellested (20) Tilløb til Lyngdrup Bæk fra Hjallerup (21) Tilløb fra Hjallerup Enge (22) Karensborg Bæk (23-26) Vandløb som efter underføringen ved Hjallerup Engvej falder 50 cm fra underkanten af røret. Men herefter blev der i 2009 udlagt grus på en 10 meter strækning. Vandløbet er på den øvrige del med ren sandbund og er ikke tidligere undersøgt, men det er uden tvivl grusudlægningen som er årsagen til at der blev konstateret en god bestand af ørredyngel. Intet udsætningsbehov. Lgd.: 0,6 km, gbr.: 1,3 m, dybde: 5-15 cm. Tilgroet afvandingsgrøft. Lgd.: ca. 2,4 km, br.: 0,7 m, dybde: 3-8 cm. Reguleret grøftagtigt vandløb med blød og sandet bund. Der er tidligere foretaget yngeludsætning i tilløbet, men der blev aldrig registreret overlevende ørred fra disse udsætninger. Pga. vandløbets generelle fysiske tilstand og dets udløb i Lyngdrup Bæk i et område, som ligeledes er uegnet for ørred, kan der fortsat ikke anbefales udsætning i vandløbet. Lgd.: ca. 3,6 km, br.: 0,8 m, dybde: 5-15 cm. Ikke besigtiget. Men er tidligere beskrevet som en afvandingsgrøft. Bundforholdene på den øverste del ved Gingsholm er påvirket af en tidligere forurening, idet bunden er meget blød og består udelukkende af organisk materiale. Nedstrøms Ø. Hassingvej er der udlagt sten og grus på en kort strækning hvilket medfører gode forhold for ørred. Men både op- og nedstrøms herfor er der igen meget blød bund. På sit videre løb indtil sammenløbet med Gerå er Karensborg Bæk reguleret og sænket, hårdhændet vedligeholdt og stort set uden skjul. 13

17 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Karensborg Bæk (23-26) fortsat Møllebæk (27-28 Der blev, trods denne bedømmelse, foretaget elbefiskninger, men der blev ikke konstateret ørred i vandløbet. Lgd.: 4,5 km, gbr.: 1,4 m dybde: 5-15 cm Ingen udsætning. Møllebæk dannes af to afløb fra møllesøen i Dronninglund. Herfra, og indtil gården Engvang, er der generelt gode faldforhold og mange skjul for ørred i form af grene og underskårne brinker. Der er tidligere udlagt grus nedstrøms Dronninggårdsvej, hvilket medførte en god bestand af ørredyngel ved forrige undersøgelse. Men gruset er nu hårdt sammenkittet og vandløbet er uden ørreder. Det anbefales at man lufter det eksisterende grus samt at man udlægger nyt på strækningen nedstrøms Møllesøen. Lgd.: 1,4 km, gbr.: 1,6 m Dybde: 5-40 cm Her udsættes stk. ½-års (29-30) Det videre forløb indtil udløbet i Gerå er kanaliseret og dybtliggende. Er flere steder tilgroet af pindsvineknop og er uden en egentlig strømrende. Skjul findes kun i vegetationen og under nedhængende bredvækster. Lgd.: 4,6 km, gbr.: 1,8 m dybde: cm Her udsættes: 900 stk. 1-års Tilløb til Møllebæk (31-33) Øverste halvdel af vandløbet er, som ved undersøgelsen i 2004, helt tilgroet og delvist med sumpagtig karakter. Ikke ørredvand I den nederste del af vandløbet er vandstrømmen jævn- god og generelt med gode skjul og opvækstbetingelser for ørred. Bunden er hovedsagelig sandet, men stedvis med potentielle gydepladser. Ved undersøgelsen blev der registreret enkelte individer af årets yngel. Fortsat udsætning. Lgd.: ca. 2,6 km, gbr.: 1 m, dybde: cm. Her udsættes 500 stk. ½-års 14

18 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Tilløb til Møllebæk (34) Asbækholt Bæk (35-36) Afvandingsgrøft med svag vandstrøm. Lgd.: ca. 1,5 km, gbr.: 1 m, dybde: 10 cm. Et gennemreguleret og sænket vandløb med afrettede glatte brinker, som giver meget få skjul for ørred. Vandstrømmen er jævn-god og bunden hovedsagelig sandet. Kun i området ved st. 35 er der en kort strækning med grus som dog er tilsandet. Nedstrøms Hylholtvej ved st. 36 er der ligeledes udlagt sten og grus, ligesom der er udplantet vandranunkel. Men vandet forekom forurenet (let uklart og grim lugt). Ved denne undersøgelse blev der ikke registreret ørred i hele vandløbet. Det kan skyldes mangel på opgang af gydefisk, evt. foregår der gydning, men æggene dør pga. forurening. De udsatte ørred nederst i bækken trækker måske væk pga. få skjul og dårlig vandkvalitet. Der bør iværksættes nogle foranstaltninger, som kan forbedre gyde- og opvækstforholdene i vandløbet samt forbedre vandkvaliteten. Der kan forsøgsvis fortsat udsættes ½-års fisk. Lgd.: ca.6 km, gbr.: 1 m, dybde: 5-10 cm. Her udsættes: stk. ½-års Gammelsbæk (1) Kanaliseret vandløb som af det tidligere Nordjyllands Amt har fået sit løb blokereret ca. 300 meter nedstrøms Gerå Engvej. Dette for at vandløbet skulle skabe sit eget naturlige løb gennem engen. Vandføringen er dog ikke stor nok til at dette kan lykkes, så i stedet fungerer Gammelsbæk nu som en overrisling af strandengen som derved er blevet mere fugtig. Dette har forbedret biotopen for ande- og vadefugle. Men fisk og anden vandløbsfauna er nu uden mulighed for kontakt med havet. Ingen udsætning. Lgd.: 3 km, gbr.: 3,0 m, dybde: cm. 15

19 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Asaa (1) Kanal som er helt groet til af tagrør. Lgd.: 1,0 km, brd.: 2,0 m Sørå (Donnerbæk) (1-6) (7-9) Sørå kaldes på den øvre del for Donner Bæk, og udspringer i bakkerne ved Dronninglund Storskov. Bækken har på sit løb ud mod Asaa generelt et godt fald, men vandløbsprofilen er for bred og er domineret af en blød og sandet bund. Enkelte steder indsnævres bredden af vegetationen hvilket medfører en fast bund i vandløbet. Ørredbestanden er lille og består udelukkende af ældre udsatte fisk. En vedligeholdelse som skaber en smal strømrende vil sammen med udlægning af sten og grus være et tiltag som kunne medvirke til etablering af en selvreproducerende ørredbestand. Både ved st. 1 ved Tusbrovej og st. 2 ved Storskovvej er rørunderføringen under vejen over niveau hvilket vanskeliggør passage. Ved st. 6 nedstrøms Donnerbro faldt vandet tidligere 30 cm ud over et spildevandsrør. Dette er blevet sænket så der nu er fri passage. Også her er der et godt fald hvor udlægning af sten og grus ville medvirke til at forbedre de fysiske forhold. I Asaa drejer vandløbet mod nord og løber under Østkystvejen ved Kjellingbrogård inden udløbet i Kattegat. Denne del er beskygget af skov og bunden er meget sandet. Men ved st.9 ved Kjellingbrogård findes en strækning med godt fald hvor udlægning af grus ville være gavnligt. Lgd.: 15,0 km, gbr.: 2,2 m, dybde: cm. I alt udsættes: Mundingsudsætning: stk. ½ års stk. 1-års stk. 16

20 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Tilløb ved Milholt (10) Kovsholt Bæk (11-12) Vandå (13) Tilløb til Sørbæk, venstre side Vandløb uden skjul og med meget blød bund. Lgd.: ca. 2,1 km, gbr.: 2,2 m, dybde: cm. Store mængder af sand præger bundforholdene i bækken. Opgravning af sandet er nødvendigt for at vandløbet kan anses som et ørredvandløb. Ingen udsætning. Lgd.: ca. 3,2 km, gbr.: 1,0 m, dybde: 5-10 cm. Kanal i bunden af en dyb V-profil. Lgd.: 1,6 km, gbr.: 2,5 m dybde: cm Voer Å Eksisterende udsætningsplan sidst revideret i Strengsholt Bæk (1) (2-3) Har på den øverste del ved Nr. Strengsholt en meget blød bund og er her ikke ørredvand. Længere nedstrøms er vandet opstuvet af pindsvineknop og bittersød natskygge. Bunden er stadig blød og sandet. Men her er gode skjul for ørred i vegetationen og nedhængende bredvækster. Her fandtes en lille bestand af formentlig udsatte ørreder. Lgd.: 2,8 km, gbr.:1,4 km Dybde cm Her udsættes: 500 stk. 1-års (4) Nedstrøms møllesøen ved Møllegården var vandet meget uklart, da man var i gang med at etablere et stryg som skal erstatte søen og dermed skabe uhindret passage videre op i vandløbet. 17

21 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Strengsholt Bæk (4) fortsat Tilløb nord for Mariendal (5a) For at få det optimale udbytte af dette arbejde er en generel restaurering af Strengsholt Bæk, herunder udlægning af gydegrus, nødvendig, idet der ikke findes gydemuligheder for ørred opstrøms Møllegården. Lgd.: 0,9 km, gbr.:2,1 km dybde cm. Her udsættes: Mundingsudsætning: Lille vandløb med sandet bund, men også med gode muligheder for skjul ved grene og underskårne brinker. Lgd.:1,2 km, gbr.:1,1 m dybde: 10-20cm Her udsættes: 300 stk. 1-års stk stk. yngel Gunggrøften Stillestående kanal Klitbæk Kanal med tagrør og stillestående vand. Lgd.: ca. 1,5 km, gbr.: 1,6 m, dybde: 5-30 cm Solsbæk (1-2) Solsbæk har generelt ringe faldforhold, jævn strøm og dårlige fysiske forhold og få skjul for ørred. De tidligere udsætninger i bækken har ikke været en succes og bør ikke genoptages. Der blev ikke konstateret ørred i vandsystemet. Lgd.: ca. 2,5 km, gbr.: 1,7 m, dybde: cm. 18

Plan for fiskepleje i Binderup Å

Plan for fiskepleje i Binderup Å Plan for fiskepleje i Binderup Å Distrikt 18, vandsystem 09 Plan nr. 24-2013 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Distrikt 12 Vandsystem 01a Odderbæk Vandsystem 01b Grønsbæk Vandsystem 02 Binderup Mølleå Vandsystem 04 Dalby Mølleå Vandsystem 05a Marielundsbækken Vandsystem

Læs mere

Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d. I. Indledning

Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d. I. Indledning Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d I. Indledning Denne plan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i de alsiske vandsystemer.

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord

Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord Distrikt 12, vandsystem 01a, 01b, 02, 04, 05a, 05b, 07 og 08 Plan nr. 26-2013 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt

Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt Distrikt 11, vandsystem 46a-58 Plan nr. 16-2012 Af Hans-Jørn Aggerholm Christensen Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer,

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Distrikt 25, vandsystem 01-20 Plan nr. 44-2015 Af Michael Holm Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Metode... 4 Resultater... 5

Læs mere

Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt. I. Indledning

Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt. I. Indledning Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt Distrikt 18 - vandsystem 1-24 Distrikt 19 - vandsystem 1-16 & 46-51 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Plan for fiskepleje i Brøns Å

Plan for fiskepleje i Brøns Å Plan for fiskepleje i Brøns Å Distrikt 29, vandsystem 08 Plan nr. 27-2013 Af Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og økologi,

Læs mere

Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31. I. Indledning

Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31. I. Indledning Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske

Læs mere

Udsætningsplan for Binderup Å Distrikt 18 - vandsystem 09. I. Indledning

Udsætningsplan for Binderup Å Distrikt 18 - vandsystem 09. I. Indledning Udsætningsplan for Binderup Å Distrikt 18 - vandsystem 09 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Binderup Å-vandsystemet. Undersøgelsen

Læs mere

Udsætningsplan for Sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund. Distrikt 02, vandsystem 1-14. I. Indledning

Udsætningsplan for Sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund. Distrikt 02, vandsystem 1-14. I. Indledning Udsætningsplan for Sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund. Distrikt 02, vandsystem 1-14 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å Distrikt 26, vandsystem 01-20 Plan nr. 45-2015 Af Michael Holm Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Metode... 4 Resultater... 5 Resultater

Læs mere

Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20. I. Indledning

Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20. I. Indledning Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske

Læs mere

Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til sydlige Kattegat og Storebælt

Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til sydlige Kattegat og Storebælt Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til sydlige Kattegat og Storebælt Distrikt 04, vandsystem 01-19 Distrikt 06, vandsystem 01-12 Plan nr. 37-2014 Af Hans-Jørn A. Christensen og Michael Kaczor Holm

Læs mere

Plan for fiskepleje i Vejle Å

Plan for fiskepleje i Vejle Å Plan for fiskepleje i Vejle Å Distrikt 12, vandsystem 16 Plan nr. 46-2015 Af Jørgen Skole Mikkelsen Indholdsfortegnelse Metode... 4 Resultater... 5 Forslag til forbedringer af de fysiske forhold... 7 Passageforhold...

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Plan for fiskepleje i Århus Å

Plan for fiskepleje i Århus Å Plan for fiskepleje i Århus Å Distrikt 13, vandsystem 20 Plan nr. 19-2012 Af Jørgen Skole Mikkelsen Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord

Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord Distrikt 03, vandsystem 01-26 Plan nr. 35-2014 Af Jørgen Skole Mikkelsen og Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer,

Læs mere

Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26. I. Indledning

Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26. I. Indledning Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i vandløb til

Læs mere

Plan for fiskepleje i Karup Å

Plan for fiskepleje i Karup Å Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Plan nr. 23-2012 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt

Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt Distrikt 02, vandsystem 15-18 Distrikt 05, vandsystem 01-13 Plan nr. 43-2015 Af Hans-Jørn Christensen og Morten Carøe Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Metode...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Plan for fiskepleje i Skals Å Distrikt 22, vandsystem 05

Plan for fiskepleje i Skals Å Distrikt 22, vandsystem 05 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 07, 2016 Plan for fiskepleje i Skals Å Distrikt 22, vandsystem 05 Carøe, Morten Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03

Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 04, 2016 Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Holm, Michael Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Plan for fiskepleje i Trend Å Distrikt 19, vandsystem 13

Plan for fiskepleje i Trend Å Distrikt 19, vandsystem 13 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 22, 2017 Plan for fiskepleje i Trend Å Distrikt 19, vandsystem 13 Mikkelsen, Jørgen Skole Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) I.

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) I. Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) Distrikt 13, vandsystem 1-24 I. Indledning Denne plan er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden Udsætningsplan

Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden Udsætningsplan Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden Udsætningsplan Distrikt 19, vandsystem 18-42 Distrikt 21, vandsystem 1-18, 23-25 og 34-43 Distrikt 23, vandsystem 1-9 Udsætningsplan 9-2010

Læs mere

Plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig

Plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig Plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig Distrikt 11, vandsystem 59 Plan nr. 22-2012 Af Hans-Jørn Aggerholm Christensen Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7 a VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL SKANDERBORG SØERNE OG MOSSØ VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL SKANDERBORG SØERNE OG MOSSØ Gudenåkomiteen.

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14, vandsystem 01-31

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14, vandsystem 01-31 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 11, 2015 Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14, vandsystem 01-31 Mikkelsen, Jørgen Skole Publication date: 2013

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Isefjorden

Plan for fiskepleje i tilløb til Isefjorden Plan for fiskepleje i tilløb til Isefjorden Distrikt 03, vandsystem 22-42 Plan nr. 36-2014 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2012 Michael Deacon, Jakob Larsen Indledning: Råsted Lilleå, der har sit udspring øst for

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Udsætningsplan for Kolding Å Distrikt 12- vandsystem 05. I. Indledning

Udsætningsplan for Kolding Å Distrikt 12- vandsystem 05. I. Indledning Udsætningsplan for Kolding Å Distrikt 12- vandsystem 05 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Kolding Å vandsystem. Undersøgelsen

Læs mere

Udsætningsplan for Sæby Å. Distrikt 17 - vandsystem 06

Udsætningsplan for Sæby Å. Distrikt 17 - vandsystem 06 Udsætningsplan for Sæby Å. Distrikt 17 - vandsystem 06 I Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Sæby Å vandsystem. Undersøgelsen

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

Udsætningsplan for Simested Å Distrikt 22 - vandsystem 04. I. Indledning

Udsætningsplan for Simested Å Distrikt 22 - vandsystem 04. I. Indledning Udsætningsplan for Simested Å Distrikt 22 - vandsystem 04 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Simested Å. Undersøgelsen er

Læs mere

Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund

Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund Distrikt 02, vandsystem 01-14 Plan nr. 42-2015 Af Morten Carøe Indholdsfortegnelse Metode... 4 Resultater... 5 Højbro Å... 6 Søborg Kanal...

Læs mere

Plan for fiskepleje i Brede Å

Plan for fiskepleje i Brede Å Plan for fiskepleje i Brede Å Distrikt 29, vandsystem 09 Plan nr. 30-2013 Af Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og økologi,

Læs mere

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å 2016 Effektundersøgelse i øvre Holtum Å Kim Iversen Danmarks Center for Vildlaks 05-12-2016 For Ikast-Brande Kommune Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Fiskeundersøgelsen... 2 Effektvurdering... 5 Kommentarer...

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Albæk Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den Europæiske

Læs mere

Udsætningsplan for Flynder Å

Udsætningsplan for Flynder Å Udsætningsplan for Flynder Å Distrikt 25 - vandsystem 04 Plan nr. 47-2016 Af Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi,

Læs mere

Ørredbestandene på Fyn

Ørredbestandene på Fyn Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 21, 2015 Ørredbestandene på Fyn Christensen, Hans-Jørn Aggerholm; Mikkelsen, Jørgen Skole Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

Sådan laver man gydebanker for laksefisk

Sådan laver man gydebanker for laksefisk Sådan laver man gydebanker for laksefisk Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk. Danmarks Tekniske Universitet Vejlsøvej 39 Tlf. 35 88 31 00 janie@aqua.dtu.dk Institut for 8600

Læs mere

Plan for fiskepleje i Voers Å

Plan for fiskepleje i Voers Å Plan for fiskepleje i Voers Å Distrikt 17, vandsystem 01 Plan nr. 33-2013 Af Morten Carøe og Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Vandløb: Tudserenden Projekt: Etablering af sandfang, udlægning af gydegrus og sten i Tudserenden. Sted: Tudserenden st. 1906-4045 m, Langeland

Læs mere

Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 3

Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 3 Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 3 Distrikt 15, vandsystem 06 Plan nr. 15-2011 Af Hans-Jørn Aggerholm Christensen og Jørgen Skole Mikkelsen Indholdsfortegnelse: Plan for Fiskepleje i Gudenåen del

Læs mere

Udsætningsplan for vandløb til Isefjorden. I. Indledning

Udsætningsplan for vandløb til Isefjorden. I. Indledning Udsætningsplan for vandløb til Isefjorden Distrikt 3 - vandsystem 27-42 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i vandløb til Isefjorden.

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12 VANDLØB OG FiSK I NØRREÅENS VANDSYSTEI\I VANDLØB OG FISK I NØRREÅENS VANDSYSTEM Gudenåkomiteen. Rapport nr. 12. Rapport udarbejdet af Jan

Læs mere

Plan for fiskepleje i bornholmske vandløb Distrikt 01, vandsystem 01-42

Plan for fiskepleje i bornholmske vandløb Distrikt 01, vandsystem 01-42 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 22, 2015 Plan for fiskepleje i bornholmske vandløb Distrikt 01, vandsystem 01-42 Geertz-Hansen, Peter; Christensen, Hans-Jørn Aggerholm Publication date: 2013 Document

Læs mere

Fiskenes krav til vandløbene

Fiskenes krav til vandløbene Fiskenes krav til vandløbene Naturlige vandløbsprojekter skaber god natur med gode fiskebestande Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua www.fiskepleje.dk Vandløbene er naturens blodårer Fiskene lever

Læs mere

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Fiskebestandene har været undersøgt i 100 år Elektrofiskeri har været anvendt siden 1950 erne DTU Aqua forsker

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6 VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA UDSPRINGET TIL MOSSØ VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA UDSPRINGET TIL MOSSØ GudenåkomitGen.

Læs mere

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Havørred Rapport til Næstved Kommune Udarbejdet 9. oktober 2003 af Biotop v/rådgivende biolog Jan Nielsen Ønsbækvej

Læs mere

Fjernelse af spærringer i Blykobbe Å.

Fjernelse af spærringer i Blykobbe Å. Fjernelse af spærringer i Blykobbe Å. Ved besigtigelse i Blykobbe Å, er der konstateret spærringer i form af resterne af gamle ørredfælder (I området ved Skovly samt ved Prins Christians Kilde, station

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 13

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 13 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 13 VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL RANDERS FJORD VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL RANDERS FJORD Gudenåkomiteen. Rapport nr. 13. Rapport udarbejdet

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 8

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 8 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 8 VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA IVIOSSØ TIL SILKEBORG LANGSØ VANDLØB OG PISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA MOSSØ TIL SILKEBORG LANGSØ

Læs mere

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk Hadsten Lystfiskerforening Søndergade 61 8370 Hadsten c/o John Eistrøm Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Hadsten, den 10. juni 2016 Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus

Læs mere

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune NOTAT Til: Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fiskeplejemidlerne Fra: Skælskør Kommune v. Hedeselskabet Miljø og Energi as Dato: 21.02.06 Emne: Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden,

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt 02-07-2014 Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.4 Køge Bugt : 2.4 Genslyngning

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Grårup Bæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Grårup Bæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Grårup Bæk Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 9

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 9 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 9 VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA SILKEBORG LANGSØ TIL TANGE VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA SILKEBORG LANGSØ TIL TANGE

Læs mere

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg 3 miljømål for økologisk tilstand i vandløb i vandområdeplanerne for 2015-2021 Smådyr Fisk Vandplanter

Læs mere

De fysiske forhold i mindre vandløb

De fysiske forhold i mindre vandløb De fysiske forhold i mindre vandløb - tilstandsvurdering som praktisk redskab i kommunernes planlægning Erik Jørgensen, Hedeselskabet Miljø & Energi as Baggrund og problemstilling Mange steder er belastningen

Læs mere

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Esbjerg Kommune Att.: Tomas Jensen Teknik & Miljø, Vej & Park Torvegade 74 6700 Esbjerg Ribe, den 7. maj 2013 Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Haulund Bæk (Havlund

Læs mere

Udsætningsplan for Brede Å Distrikt 29 - vandsystem 9. I. Indledning

Udsætningsplan for Brede Å Distrikt 29 - vandsystem 9. I. Indledning Udsætningsplan for Brede Å Distrikt 29 - vandsystem 9 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Brede Å vandsystemet. Undersøgelsen

Læs mere

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Naturlig og dårlig restaurering grundkursus Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Arbejd aktivt med vandløbets fald, så det udnyttes Det skal ikke udlignes.

Læs mere

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015.

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Indsats

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel.

Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel. Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel. Artsdiversitet og bestandsestimater for ørred. Feltrapport 03-2015 d Denne feltrapport omfatter en beskrivelse af elektrofiskeri udført den 4. marts

Læs mere

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Til udsætningsforeninger Dato: 12.03.2015 Ref.: J.nr.: Meddelelse om udsætning af ørred, laks og helt i 2015 finansieret af Fiskeplejeordningen Handlingsplanen

Læs mere

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Lindes Å, som løber gennem Mindelunden, er en del af Tude Å systemet. Tude

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 10

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 10 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 1 VANDLØB OG FISK I DE MINDRE TILLØB TIL GUDENÅEN MELLEM TANGE OG RANDERS VANDLØB OG FISK I DE MINDRE TILLØB TIL GUDENÅEN MELLEM TANGE OG RANDERS

Læs mere

NOTAT. Naturstyrelsen, Himmerland Att. Jørgen Bidstrup

NOTAT. Naturstyrelsen, Himmerland Att. Jørgen Bidstrup NOTAT Til Naturstyrelsen, Himmerland Att. Jørgen Bidstrup Vedr. Fiskebiologisk vurdering af forslag til vådområdeprojekt ved Flade Sø Fra Jan Nielsen 24. november 2015 Naturstyrelsen planlægger at udføre

Læs mere

Udsætningsplan for mindre vandsystemer i området mellem Fredericia og As Vig nord for Juelsminde

Udsætningsplan for mindre vandsystemer i området mellem Fredericia og As Vig nord for Juelsminde Udsætningsplan for mindre vandsystemer i området mellem Fredericia og As Vig nord for Juelsminde Distrikt 12, vandsystem 9-29 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser

Læs mere

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Læs mere

Udsætningsplan for Ryå Distrikt 18 - vandsystem 13. I. Indledning

Udsætningsplan for Ryå Distrikt 18 - vandsystem 13. I. Indledning Udsætningsplan for Ryå Distrikt 18 - vandsystem 13 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Ryå vandsystem. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden.

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Hårslev d. 27/12 2016 Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Indledning: Vandpleje Fyn og Assens og Omegns Sportsfiskerforening ønsker at forbedre de fysiske forhold

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Randers Fjord

Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Randers Fjord Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Randers Fjord Distrikt 15, vandsystem 00-13 Plan nr. 17-2012 Af Jørgen Skole Mikkelsen Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion

Læs mere

Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb.

Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vade - og vandingssteder ved vandløb. 1 Titel: Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. Forfatter:

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.3 Øresund : 2.4 Genslyngning 1,677

Læs mere

Udsætningsplan for Varde Å Distrikt 28 - vandsystem 1. I. Indledning

Udsætningsplan for Varde Å Distrikt 28 - vandsystem 1. I. Indledning Udsætningsplan for Varde Å Distrikt 28 - vandsystem 1 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Varde Å vandsystem. Undersøgelsen

Læs mere

Plan for fiskepleje i Vidå

Plan for fiskepleje i Vidå Plan for fiskepleje i Vidå Distrikt 30 - vandsystem 01 Plan nr. 54-2016 Af Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi,

Læs mere

Biologisk vurdering af vandløb øst for Hjørring

Biologisk vurdering af vandløb øst for Hjørring REF 21.0036.05 Biologisk vurdering af vandløb øst for Hjørring Sweco Indhold 1 Baggrund 1 2 Metode 1 3 Status 2 3.1 Vandløbenes biologi 3 3.1.1 Station 3020441025 3 3.1.2 Station 3020441020 4 3.1.3 Station

Læs mere

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 e-mail: naturogmiljo@morsoe.dk 2 1. Formål....s.3 2. Eksisterende forhold s.4 3. Beskrivelse

Læs mere

Plan for fiskepleje i vandløb til Karrebæksminde Bugt

Plan for fiskepleje i vandløb til Karrebæksminde Bugt Plan for fiskepleje i vandløb til Karrebæksminde Bugt Distrikt 06, vandsystem 13-31 Plan nr. 38-2014 Af Peter Geertz-Hansen Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion

Læs mere

Handleplan for vandløbssystemer i Frederikshavn Kommune Elling å Skærum å Åsted å Sæby å Bangsbo å Knasborg å Kragskov å

Handleplan for vandløbssystemer i Frederikshavn Kommune Elling å Skærum å Åsted å Sæby å Bangsbo å Knasborg å Kragskov å Handleplan for vandløbssystemer i Frederikshavn Kommune Elling å Skærum å Åsted å Sæby å Bangsbo å Knasborg å Kragskov å 1 Forord Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn ønsker med denne handlingsplan,

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Gjern Å 17.-18. nov. 2014

Fiskeundersøgelser i Gjern Å 17.-18. nov. 2014 Fiskeundersøgelser i Gjern Å 7.-8. nov. 04 Danmarks Center for Vildlaks (DCV) udførte d. 8-9. november fiskeundersøgelser i Gjern Å på en ca. km lang strækning fra hovedvej 6 (Århusvej) til Gjern Ås udløb

Læs mere

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten Vandløbsprojekter 2016 Vandløbsindstasten 2. Vandløb og søer Udviklingsmål Der udarbejdes en vandløbsplan, som skal indeholde en prioriteret liste over projekter, der skaber synergi med bl.a. Vand- og

Læs mere

ABC i vandløbsrestaurering

ABC i vandløbsrestaurering ABC i vandløbsrestaurering Naturlige vandløbsprojekter skaber naturlige forhold for fisk, dyr og planter Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Vandløbene er naturens blodårer Genskab naturlige forhold

Læs mere

Udsætningsplan for Liver Å. I. Indledning

Udsætningsplan for Liver Å. I. Indledning Udsætningsplan for Liver Å Distrikt 17 - vandsystem 36 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Liver Å vandsystem. Undersøgelsen

Læs mere

Restaurering Faxe Å fra station

Restaurering Faxe Å fra station Restaurering Faxe Å fra station 3000-3500 Redegørelse Faxe Kommune ønsker at forbedre de fysiske forhold i Faxe Å fra station 3000 til 3500 mellem Lindegårdsvej og Faxe Havnevej. Faxe Kommune arbejder

Læs mere

Status for udvikling af den danske bæverbestand

Status for udvikling af den danske bæverbestand Status for udvikling af den danske bæverbestand Påvirkninger af vandløb -fordele og ulemper Status for forvaltning af bæveren i Danmark ENVINA Fiskefagmøde 2016 Henning Aaser Hvornår og hvorfor? Hvor mange

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande.

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Side 1 af 2 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Økonomisk opgørelse for valgte virkemidler (vandområde eller spærringsnr.):

Læs mere

Smedebæk. Februar 2014

Smedebæk. Februar 2014 Smedebæk Restaureringsprojekt Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 PROJEKTFORSLAG... 5 KONSEKVENSER... 7 ØKONOMI... 7 UDFØRELSESTIDSPUNKT... 7 LODSEJERFORHOLD...

Læs mere

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF):

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF): Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 13. april 2013 Havørredbestanden i Vejle Å. 1 Indledning Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne

Læs mere