Marts 2017 ÅRSBERETNING FOR FISKERIETS ARBEJDSMILJØRÅD. Udarbejdet af Direktør Flemming Nygaard Christensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 2017 ÅRSBERETNING FOR FISKERIETS ARBEJDSMILJØRÅD. Udarbejdet af Direktør Flemming Nygaard Christensen"

Transkript

1 Marts 2017 ÅRSBERETNING FOR FISKERIETS ARBEJDSMILJØRÅD Udarbejdet af Direktør Flemming Nygaard Christensen

2 2 Bestyrelsens sammensætning i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd pr. 1. januar 2016 Formand Karsten Kristensen Forhandlingssekretær for 3F Transportgruppen i København Næstformand Carl Jesper Hermansen Formand for Skagen Fiskeriforening Karl Jørn Thygesen Partsfisker 3F repræsentant Jan Nicolai Hansen Formand for Hanstholm Fiskeriforening Henning Morberg Madsen Landsklubformand for 3F Fiskernes Landsklub Kim Kær Hansen Næstformand i Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation Gustav Øglend Formand for Pelagisk Fiskeriforening i Hirtshals Mette Niss Gruppeformand Transport 3F Skagerrak

3 3 Beretning 2016 Bestyrelsen i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd fik i nye medlemmer. Partsfiskerrepræsentant Per Andersen, som er faglig medarbejder i 3F Thy- Mors afdelingen afløste partsfiskerrepræsentant Mette Niss fra 3F Skagerrak. På arbejdsgiversiden blev Gustav Øglend, Formand for Pelagisk Fiskeriforening, sidst på året afløst af formand for Thyborøn Havns Fiskeriforening Kurt Madsen. Der er over året afholdt 4 bestyrelsesmøder i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. Året har som altid været præget af en række projekter blandt andet udvikling af løfteudstyr til håndtering af kasser i lasten, udarbejdelse af lærlingeguide og udbygning af mulighederne i rådets Safety Management System. Derudover har der været mange opgaver, herunder førsyn, indflagninger, ombygninger, nybygninger og rådgivning i forbindelse med valg af sikkerhedsudstyr, indarbejdelse af øvelser og sikkerhedsprocedurer og andet, hvor der har været trukket på rådgivning fra rådets konsulenter. Desværre kunne vi ikke afslutte 2016 som 2015 uden omkomne i fiskeriet. I slutningen af året havde vi desværre et overbordfald, som resulterede i, at en ung fisker omkom i Øresund. Der været en lille stigning i det samlede antal anmeldte ulykker, men det er glædeligt, at antallet af alvorlige ulykker i 2016 næsten er halveret. Fiskeriets Arbejdsmiljøråd fik anerkendelse i forbindelse med et Fælles Nordisk projekt, v/center for Maritim Sundhed og Samfund på Syddansk Universitet. Det fælles nordiske projekt har fokus på forebyggelse af arbejdsulykker indenfor fiskerierhvervet, og seniorforsker Jørgen Møller Christiansen roste Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, da han til Fiskeri Tidende løftede lidt af sløret for indholdet i en kommende rapport fra projektet. Som led i projektet blev det undersøgt, hvordan udviklingen indenfor antallet af anmeldte arbejdsulykker har ændret sig over tid. Her har der været tale om et betydeligt fald i hele Norden, men mest positivt i Danmark, oplyser Jørgen Møller Christiansen. Projektets mål har været at belyse, hvad der har virket og været effektivt i forebyggelsen af arbejdsulykker i fiskerierhvervet i Norden. I projektet er 10 fiskere fra hvert af de fem lande blevet interviewet omkring deres syn på, hvad der har virket, og i de danske fiskeres besvarelser falder én årsag i øjnene. Fiskerne siger, at det skyldes meget konsulentfunktionen hos Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. Sammenligner vi med de øvrige nordiske lande, så har de ikke en lignende funktion, oplyser Jørgen Møller Christiansen, hvilket synes at være en af forklaringerne på, at det ser bedre ud i Danmark end de andre lande, konstaterer forskeren. Undersøgelsen viser, at Fiskeriets Arbejdsmiljøråd er unik i forhold til de andre lande, og der er interesse blandt de nordiske lande for at etablere et rådgivningsorgan lig Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. Sikkerhedsudvalgene Sikkerhedsudvalgene har i 2016 afholdt kvartalsmøder i de respektive udvalg, hvor der har været arbejdet konstruktivt med alle de emner og spørgsmål, der har været på dagsordenen i udvalgene. Spørgsmålene har været mange og forskelligartede. På sikkerhedsudvalgsmøderne i 2016 har udvalgene tilsammen gennemgået og vurderet 34 anmeldelser af arbejdsulykker samt 1 søulykkesrapport, hvor der i 13 af arbejdsulykkerne er blevet udarbejdet forebyggelsesforslag, og for enkelte af ulykkerne er der iværksat opfølgning og yderligere udredning af hændelsesforløbet. For ulykkerne, hvor der er udarbejdet forebyggelsesforslag, er forslagene sendt til de pågældende redere, som et led i forebyggelsesstrategien. Samtidig har sikkerhedsudvalgene også i 2016 medvirket aktivt ved gennemførelsen af oplysningskampagner for de fokusområder, der har været aktuelle i 2016, herunder sikkerhedsudstyr til industrifiskefartøjer, førsyn, reduktion af tunge løft og støj. Ligeledes har udvalgene gennem året samarbejdet med Den Maritime Havarikommission og Søfartsstyrelsen.

4 4 I 2016 er der også kommet nye kræfter til i sikkerhedsudvalgene, da der er kommet 2 nye sikkerhedsrepræsentanter i havnesikkerhedsudvalg Nord. I slutningen af 2016 fik vi accept fra Søfartsstyrelsen til at kunne igangsætte arbejdet med at oprette et nyt havnesikkerhedsudvalg for fartøjer med en besætning på 8 personer eller derover, som alternativ til et selvstændigt sikkerhedsudvalg ombord på hvert disse fartøjer. Der er mulighed for udvidelse af udvalget, hvis der måtte være andre fartøjer i denne kategori med besætninger under 8 per-soner, som måtte ønske at være tilknyttet dette udvalg, som vil få betegnelsen havnesikkerhedsudvalg Nordvest. Arbejdsmiljøtjenesten I Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste har vi i 2016 assisteret fiskerierhvervet på alle områder med henblik på at skabe et mere sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle i fiskerierhvervet og forebygge ulykker og nedslidninger. Vi har varetaget sekretariatsfunktionen i alle sikkerhedsudvalgene og deltaget i alle sikkerhedsudvalgsmøderne gennem året. Vi har i lighed med tidligere år udført et langt førsyn på både meddelelser F og E skibe, hvilket har vist sig at være en gevinst for fartøjsejerne, og samtidig får vi lejlighed til at drøfte øvelser og procedurer, og i mange tilfælde har vi været med til at inspirere skipper og besætning i forbindelse med, at der skal udarbejdes nye øvelser og procedurer. Søfartsstyrelsen udtaler at Der er forskel på hvor lang tid et fornyelsessyn tager, når synsmanden kommer forbi et fiskefartøj. Det tager nemlig kortere tid at gennemgå skibet, hvis fiskeskipperen på forhånd har haft et før-syn udført af Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, lyder det fra Søfartsstyrelsen. Regionschef Jens F. Carstens Dette er et klart vidnesbyrd om, at bruger man nogle timer på at forberede sig til synet, kan man ud over at blive opdateret på arbejdsmiljøet og sikkerheden også spare på omkostningerne i forbindelse med synet. Men det er jo ikke kun omkostningen på den korte bane, der er gevinsten. Den tid man investerer i at gennemgå skibets APV, APB, holde øvelser og diskutere sikkerhedsinstrukser og procedurer er i høj grad en god investering på den lange bane. Vi har konstateret, at både fartøjsejerne og deres besætninger har set, at det kan betale sig at styrke sikkerhedskulturen ombord. I 2016 har der som tidligere år også været stor efterspørgsel af rådgivning om personlige redningsmidler så som personlige redningsveste og dragter, nødsendere (PLB) og AIS PLBér, radiosyn, kommunikationssystemer til brug på arbejdsdækket og sikkerhedsudstyr til brug for imødegåelse af fare ved industrifiskelaster, herunder blandt andet multigasmålere, friskluftforsynet åndedrætsværn. Også i 2016 har der været efterspørgsel på assistance i forbindelse med kortlægning af støj, forslag til reduktion af støj, og det har været både i forbindelse med ny- og ombygninger, motorudskiftninger samt indflagning af fiskeskibe. Her er vi efterhånden en fast del af processen, og vi bliver brugt i forbindelse med førnævnte, da alle vil have et så støjsvagt miljø ombord som muligt.

5 5 Vi ser en stigende efterspørgsel på undervisning i brugen af vores Safety Management System, hvorfor vi i 2017 planlægger at afholde en række temadage om systemet og dets muligheder og de nye moduler. Temadagene afholdes i de havne, der ønsker det, og der vil også være mulighed for, at de fremmødte kan få hjælp til at komme i gang med at anvende systemet, hvis man ikke allerede er i gang. Temadagene vil blive arrangeret i samarbejde med de lokale fiskeriforeninger. Den giver ligeledes vejledning til og beskriver vigtigheden af, at lærlingen får en grundig instruktion, hvor der er stor fokus på sikkerheden i forhold til de arbejdsopgaver, lærlingen skal deltage i. Guiden er finansieret med midler fra Fiskeafgiftsfonden og kan findes på Rådets hjemmeside. I 2016 udarbejdede vi i Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste en lærlingeguide, som har til formål at styrke fokus på sikkerheden i forbindelse med, at fartøjerne har lærlingen med i praktik. Guiden er til lærlinge og praktikpladser i fiskerierhvervet. Guidens formål er tidligt at forebygge ulykker og arbejdsskader hos primært lærlinge og nye fiskere og at fastholde dem i erhvervet, hvor de kan udgøre en stabil og sund arbejdsstyrke og bidrage til, at erhvervet fortsat har et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Statistikken viser, at de fleste arbejdsskader rammer personer i det første år, de er ansat på fartøjet. Det gælder derfor om at give lærlinge og de nye fiskere den bedste introduktion til erhvervet og den nye arbejdsplads. Indholdet i guiden vil forberede lærlingen på at arbejde på et fiskefartøj, og den indeholder emner, der forbereder besætningen om bord på at være læreplads for lærlingen.

6 6 Krabbeknusere I 2016 blev sikkerhedsudstyret til de to mest gængse modeller af krabbeknusere færdigudviklet og testet, og her deltog blandt andet fartøjer fra Thyborøn og Hirtshals, som stillede deres krabbeknuser til rådighed for projektet, samt et Hvide Sande fartøjet RI 138 HELLE JES som testede begge modeller. Sikkerhedsmodificeringen består i, at der er påbygget yderligere afskærmning af valserne, og på den side, hvor garnene føres ind i krabbeknuseren, fungerer den øverste del af afskærmningen som en sikkerhedsanordning, der via en aksel i hængselsiden har kontakt til en ventil, der styrer olietrykket væk fra valserne, når afskærmningen løftes. Ydermere er der i forbindelse med, at der køres baglæns med valserne indbygget en ventil, der reducerer hastigheden uden at kraften går fra valserne. Har man brug for at bakke med valserne, har man nemlig ikke brug for høj hastighed. Dette har stor betydning for sikkerheden ved udredning af garn, der har taget bagtørn i krabbeknuseren. Ved udformning af afskærmningen er der på begge modeller lagt vægt på, at de kan anvendes både til knusning af enkelt krabber, og at garnene kan køre kontinuerligt gennem knuseren. Efter den sidste afprøvning udtaler Skipper Lars Tarp Jensen at: Vi får bygget sikkerhed på den krabbeknuser, vi har nu, siger Lars Tarp Jensen. For det er nemlig ikke en teknik, der er forbeholdt nye maskiner. Ældre modeller kan også få eftermonteret sikkerhedsudstyret. Det kan enhver smed gøre, siger Lars Tarp Jensen. Opbygningen af sikkerhedsanordningerne er gennemført i et samarbejde mellem Fiskeriets Arbejdsmiljøråd og Lemvig Maskin & Køleteknik ApS. De 2 modeller af krabbeknusere vil kunne ses på Danfish 2017, eller hvis man besøger Fiskeriets Arbejdsmiljøråds hjemmeside. Kassehåndteringsudstyr Fiskeriets Arbejdsmiljøråd er gennem de seneste år blevet kontaktet af flere fartøjsejere, der har efterlyst et system til håndtering af fiskekasser i lasten. Det er ikke en problemstilling, der er ny for os her i rådet, og vi har gennem årene arbejdet på at finde forskellige løsningsmodeller, men det har hidtil ikke været muligt at finde den perfekte løsning, som et bredt udsnit af fartøjerne kunne anvende. Udviklingen i fiskeret går i retningen af, at der med det samme antal personer om bord bliver fanget og håndteret væsentligt mere fisk på de enkelte fartøjer end tidligere. Denne udvikling kræver, at der skal udvikles løftesystemer, der kan aflaste den manuelle håndtering af fiskekasserne. Fiskeriets Arbejdsmiljøråd søsatte 2016 et projekt, hvor formålet var at udvikle et løfteudstyr til håndtering af fiskekasser i lastrum med relativ lille frihøjde over kassestablerne. Der har i projekteringsfasen været kontakt til flere firmaer, der arbejder med løfteudstyr til virksomheder på land og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har i dette projekt valgt at samarbejde med virksomheden GMV A/S, der ligger i Bredsten vest for Vejle. Virksomheden leverer forskellige løftesy-stemer til bl.a. byggebranchen og fødevareindustrien.

7 7 Udviklingen og afprøvningen af løfteudstyret har foregået i tæt samarbejde mellem GMV, Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, Pack and Sea og ikke mindst fiskere, der bidrager med faglig viden om fangsthåndteringen i lasten. Der blev i projektet udviklet 2 forskellige modeller løfteudstyr med tilhørende gribeværktøjer. Det ene system arbejder udelukkende ved hjælp af trykluft, og det andet system arbejder med henholdsvis el og trykluft. Vi blev klar med de første test af løftesystemerne i starten af marts, og ca. en måned senere var udstyret monteret i containeren og klar til første fremvisning den 8. april i forbindelse med Havnesikkerhedsudvalgenes seminar i Århus. Umiddelbart herefter kunne vi sende containeren med udstyret på turné til følgende 13 havne fordelt i hele landet, Hvidesande, Torsminde, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals, Skagen, Strandby, Grenå, Kerteminde, Bagenkop, Gilleleje, Rødvig, Rønne. Idéen med containeren er, at så mange fiskere som muligt rundt i de danske havne, skal have mulighed for ved selvsyn at se og ved hands on at prøve funktionerne i dette udstyr, og der har efterfølgende været meget stor interesse for kassehåndteringsudstyret, og en række fartøjer har ligeledes bestilt udstyret.

8 8 Årets program var følgende Nyt fra Søfartsstyrelsen v/bo Berggreen Larsen og Lars Gerhard Nielsen Søfartsstyrelsen, som orienterede om nyt fra Søfartsstyrelsen, herunder nye fokusområder og de nye dialogbaserede syn, samt en række sikkerhedsinformationer, herunder den høje ulykkesfrekvens for fiskerilærlinge. Derudover orienterede Lars Gerhard Nielsen om udviklingen i ulykkesstatistikkerne, samt den positive udvikling i dødsulykkerne for fiskeriet, hvor der i 2015 ikke havde været nogen omkommende under udøvelsen af deres erhverv. Ole Nielsen fra firmaet Peltor-3M, der i Danmark samarbejder med Furuno, havde et oplæg om støjog kommunikationsudstyr, samt vigtigheden af at have et støjsvagt arbejdsmiljø og orienterede om nogle af de løsninger, de kan levere. Han pegede ligeledes på, at øret er et af de få områder, mennesket ikke kan få repareret igen. Og derfor er det vigtigt, at bevare hørelsen og anvende det korrekte høreværn samtidig med, at man bevarer en god kommunikation ombord. Arbejdsmiljøseminar/HSU seminar I 2016 blev seminaret afviklet i Aarhus på Marselis Hotel, og der var i årets program indlagt virksomhedsbesøg hos Joint Operations Center (JOC). Der var som altid engagerede deltagere, og under seminarets forskellige indlæg blev der også debatteret ivrigt. Helle Østergaard fra Center for Maritim Sundhed og Samfund havde et oplæg om arbejdsulykker i fiskeriet hvad virker? - et nyt fællesnordisk samarbejdsprojekt. Hun orienterede om et nyt fælles nordisk projekt, hvor hun blandt andet fremviste tal, hvor antallet af arbejdsulykker på land er faldet med 14 procent, mens det i fiskeriet er faldet med 50 procent i den samme periode, hvilket efter hendes udsagn også beror på en ændring af sikkerhedskulturen i erhvervet. Målet med undersøgelsen er at finde frem til, hvad der er den positive årsag til, at antallet af ulykker er faldet så markant. Demonstration af det nyudviklede kassehåndteringssystem, som var monteret i containeren. Systemet var netop blevet klar til seminaret. Her kunne deltagerne ved selvsyn se og prøve systemet. Virksomhedsbesøg hos JOC, hvor Kaptajn Nikolaj Skjøth fra Værnsfælles Forsvarskommando bød velkommen og holdt et oplæg om præsentation af JOC samt orienterede om funktioner og opgaver i forbindelse med farvandsovervågning og redningsaktioner til søs. Herefter var der rundvisning i operationscenteret. Thomas Philipsen fra Life2safe holdt et oplæg med emnet, Hvordan man undgår arbejdsulykker, herunder hvordan skaber man en god sikkerheds kultur, hvordan ændres en sikkerhedskultur, og hvordan motiverer vi hinanden, hvordan bliver vi ambassadører for de gode eksempler og tør sætte sikkerhed på dagsordenen. Øssur Hilduberg fra Den Maritime Havarikommission havde et kort indlæg vedr. kommissionens bekymring i udviklingen af arbejdsulykker med fiskerilærlinge, hvilket har afledt, at kommissionen nu planlægger at udarbejde en temaundersøgelse på området.

9 9 Bundgarnsseminar Arbejdsmiljøseminar for bundgarnsfiskere blev også i år afholdt på 3F`s kursuscenter i Karrebæksminde. I lighed med tidligere år var der stort fremmøde fra bundgarnserhvervet, og det var som altid engagerede og spørgelystne fiskere, der deltog i årets seminar. Årets program var følgende Nyt fra Søfartsstyrelsen v/bo Berggreen Larsen, Søfartsstyrelsen herunder blandt andet opfølgning på de nye dialogbaserede fiskeskibssyn, risiko ved nettromler, fokus på øvelser, krabbeknusere. Desuden orienterede han om, at man fremadrettet gerne vil have, at besætningerne er til stede ved synene, således at man også får en dialog med besætningen, hvilket han mener også er med til at bane vejen for en styrkelse af sikkerhedskulturen ombord. Ligeledes orienterede han om, at man i Søfartsstyrelsen vil skærpe fokus på ulykker med lærlinge på baggrund af det relative store antal fiskerilærlinge, der kommer til skade. Karsten Hansen fra Hvalpsund Net gav en orientering om, hvilke muligheder der pt. er tilgængelige for at undgå, at sæler ødelægger bundgarnene. Han kunne også fortælle, at der er flere projekter i gang for at udvikle sælsikre redskaber, men at der på nuværende tidspunkt ikke er nogle brugbare resultater. Kristoffer Frimann fra Uni-Safe A/S i København orienterede om det program, de kan tilbyde til bundgarnsfiskeriet - herunder nyheder vedr. redningsmidler og sikkerhedsudstyr, hvor der ved seminaret var mulighed for de fremmødte at prøve både veste, redningsdragter og redningsflåde, og se de nyeste personlige nødsendere mm. Jørgen Møller Christiansen fra CMSS ved Syddansk Universitet orienterede om status over projekt Fiskerne i Krydspres, som flere af de fremmødte havde deltaget i. Kontrolkoordinator Jacob Handrup gav en orientering om de seneste nyheder fra NaturErhvervstyrelsen, som kan have indflydelse på bundgarnsfiskeriet. Undervisning I året der er gået, har vi, i forbindelse med uddannelsen af nye fiskere og kystskippere på Skagen Skipperskole, været gæsteundervisere en dag på hvert hold, hvor vi har undervist de kommende skippere i, hvad man kan bruge Fiskeriets Arbejdsmiljøråd og Tjeneste til, og hvordan man kommer i gang med at bruge de mange tilbud, vi har til erhvervet, herunder Safety Management Systemet. Desuden har vi deltaget ved evaluering af førnævntes arbejdsmiljøprojekter. På Fiskeriskolen i Thyborøn har vi gennem året været gæsteundervisere en dag på hvert søsikkerhedskursus, hvor vi har orienteret eleverne om mulighederne hos Fiskeriets Arbejdsmiljøråd og Tjeneste, og hvad vi gennem årene har serviceret- og til stadighed servicerer erhvervet med, og vi forsøger at skabe en forståelse hos den enkelte om vigtigheden af, at man altid skal arbejde på at opretholde et sikkert og sundt arbejdsmiljø ombord. Allan Buch orienterede om forsøg med at knække koden til at få ålelarver i opdræt til at spise og blive til glasål.

10 10 Søfartsstyrelsen I 2016 har vi har vi i lighed med tidligere år haft et godt og konstruktivt samarbejde med Søfartsstyrelsen og styrelsens synende inspektører ude i regionerne. Der har altid været vist god vilje til at få løst de udfordringer, der har været, således at fartøjerne igen har kunnet komme på havet. Vi har også gennem året deltaget i fiskeskibsudvalgsmøder og en række andre relevante møder i regi af Søfartsstyrelsen i relation til arbejdsmiljø og sikkerhed i fiskeriet. Forsvarets operationscenter under Værnsfælles Forsvarskommando Vi har, som medlem af den Operative Kontaktgruppe for Søredningstjenesten, i 2016 også deltaget i samarbejdet med de øvrige aktører inden for Søredningstjenesten i Danmark. Vi har bidraget med erfaringer og viden fra fiskerierhvervet og fremlagt problemstillinger fra fiskeriet og i samarbejde med netværket fundet løsninger til gavn for erhvervet. Her gennemgås også konkrete hændelser med henblik på læring og forebyggelse.

11 11 Den Maritime Havarikommission I 2016 har vi gennem året samarbejde med Den Maritime Havarikommission om en række sager/hændelser, der har udspillet sig på fiskerskibe. Øssur Hilduberg fra Havarikommissionen deltog også i 2016 med et kort oplæg på vores årlige arbejdsmiljøseminar blandt andet med Bekymring i udviklingen af arbejdsulykker med fiskerilærlinge, som det også tidligere er nævnt i beretningen. Arbejde uden for fiskerierhvervet Som i tidligere år har der været opgaver uden for fiskerierhvervet i samarbejde med Søfartens Arbejdsmiljøråd samt enkelte eksterne opgaver for værfter og rederier. Denne aktivitet har medvirket til, at vi har kunnet holde stigningen i bidraget på et minimum. Øvrige udvalgsposter Ud over at samarbejde med CMSS deltager Fiskeriets Arbejdsmiljøråd og Tjeneste som medlem af Advisory board på Center for Maritim Sundhed og Samfund på Syddansk Universitet. Derudover deltager Fiskeriets Arbejdsmiljøråd og Tjeneste som medlem af Overvågningsudvalget for Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet (EHFF) under NaturErhvervstyrelsen. Afslutning 2016 har været et begivenhedsrigt år, der har budt på mange opgaver og udfordringer, som vi i fællesskab med erhvervet har fået løst. Vi har også været vidne til endnu et år, hvor vi kan se, at sikkerhedskulturen blomstrer i erhvervet, og antallet af alvorlige ulykker er ca. halveret i forhold til Dog skal det siges, at vi i 2016 har en lille stigning i antallet af anmeldepligtige ulykker i forhold til I 2015 kunne vi glæde os over, at vi for første gang i mere end 20 år havde et helt år uden omkomne i fiskeriet, men i slutning af 2016 indtraf en tragisk hændelse, hvor en ung fisker mistede livet, da han faldt overbord under fiskeri. Vi er igen i arbejdstøjet og er godt i gang med det nye år, hvor der venter nye opgaver, oplysningskampagner, rådgivninger samt store og små opgaver, som vi sammen med erhvervet og vores samarbejdspartnere skal løse for at skabe en endnu mere sikker arbejdsplads for fiskerne i Danmark.

12 Auktionsgade 1b 6700 Esbjerg Tel: Fax:

ÅRSBERETNING FOR FISKERIETS ARBEJDSMILJØRÅD

ÅRSBERETNING FOR FISKERIETS ARBEJDSMILJØRÅD ÅRSBERETNING FOR FISKERIETS ARBEJDSMILJØRÅD 6. april 2016 Udarbejdet af Direktør Flemming Nygaard Christensen 2 ÅRSBERETNING FOR FISKERIETS ARBEJDSMILJØRÅD Bestyrelsens sammensætning i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR FISKERIETS ARBEJDSMILJØRÅD

ÅRSBERETNING FOR FISKERIETS ARBEJDSMILJØRÅD ÅRSBERETNING FOR FISKERIETS ARBEJDSMILJØRÅD 23. februar 2011 Udarbejdet af Direktør Flemming Nygaard Christensen 2 ÅRSBERETNING FOR FISKERIETS ARBEJDSMILJØRÅD Bestyrelsens sammensætning i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR FISKERIETS ARBEJDSMILJØRÅD

ÅRSBERETNING FOR FISKERIETS ARBEJDSMILJØRÅD ÅRSBERETNING FOR FISKERIETS ARBEJDSMILJØRÅD 19. marts 2015 Udarbejdet af Direktør Flemming Nygaard Christensen 2 ÅRSBERETNING FOR FISKERIETS ARBEJDSMILJØRÅD Bestyrelsens sammensætning i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR FISKERIETS ARBEJDSMILJØRÅD

ÅRSBERETNING FOR FISKERIETS ARBEJDSMILJØRÅD ÅRSBERETNING FOR FISKERIETS ARBEJDSMILJØRÅD 19. marts 2014 Udarbejdet af Direktør Flemming Nygaard Christensen 2 ÅRSBERETNING FOR FISKERIETS ARBEJDSMILJØRÅD Bestyrelsens sammensætning i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Læs mere

ÅRSBERETINIG FOR FISKERIETS ARBEJDSMILJØRÅD

ÅRSBERETINIG FOR FISKERIETS ARBEJDSMILJØRÅD ÅRSBERETINIG FOR FISKERIETS ARBEJDSMILJØRÅD 14. januar 2013 Udarbejdet af Direktør Flemming Nygaard Christensen 2 ÅRSBERETNING FOR FISKERIETS ARBEJDSMILJØRÅD Bestyrelsens sammensætning i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Læs mere

Årsberetinig for Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Årsberetinig for Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Årsberetinig for Fiskeriets Arbejdsmiljøråd 8. februar 2012 Udarbejdet af Direktør Flemming Nygaard Christensen 2 Årsberetning for Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Bestyrelsens sammensætning i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Læs mere

Det nytter! Forebyggelse af arbejdsulykker i fiskeriet

Det nytter! Forebyggelse af arbejdsulykker i fiskeriet Forebyggelse af arbejdsulykker i fiskeriet Det nytter! Jørgen Møller Christiansen Seniorforsker Center for Maritim Sundhed og Samfund Syddansk Universitet, Esbjerg Den danske fiskerflåde Værdien af danske

Læs mere

FISKERIETS ARBEJDSMILJØRÅD HVORDAN ER DE ORGANISERT HVILKEN VEILEDNING OG HJELP YTER DE I HMS ARBEIDET FOR FISKERE

FISKERIETS ARBEJDSMILJØRÅD HVORDAN ER DE ORGANISERT HVILKEN VEILEDNING OG HJELP YTER DE I HMS ARBEIDET FOR FISKERE FISKERIETS ARBEJDSMILJØRÅD HVORDAN ER DE ORGANISERT HVILKEN VEILEDNING OG HJELP YTER DE I HMS ARBEIDET FOR FISKERE LOKALITET 55 28'2 N 008 25'5 Ø ORGANISATIONSPLAN Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Fiskeriets

Læs mere

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd inviterer alle fiskere, deres pårørende og andre interesserede til åbningen af Projekt Hanstholm.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd inviterer alle fiskere, deres pårørende og andre interesserede til åbningen af Projekt Hanstholm. 26-02-2004 Tema om Projekt Hanstholm 3 MÅNEDER I ARBEJDSMILJØETS TEGN 15. marts inviterer Fiskeriets Arbejdsmiljøråd alle til åbningen af Projekt Hanstholm. Det kommer til at løbe over tre måneder. Den

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv Færgefart Kurser for ansatte inden for færgefart Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus grundlæggende STCW regulation A/VI/1-1, A-VI/1-3 og A-VI/1-4 Varighed:

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) Lovtidende A Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) I medfør af 24 b, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

Fiskerilære. 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-10-3. Udgiver: Fiskericirklen. Copyright: Fiskericirklen. Forfattere:

Fiskerilære. 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-10-3. Udgiver: Fiskericirklen. Copyright: Fiskericirklen. Forfattere: Fiskerilære 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-10-3 Udgiver: Fiskericirklen Copyright: Fiskericirklen Forfattere: Fiskeriteknolog og faglærer Jens Peter Andersen. Født 1955. Fiskeskipper i 17 år. Uddannet som

Læs mere

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der anvendes til industrifiskeri

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der anvendes til industrifiskeri Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der anvendes til industrifiskeri 2 Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der anvendes til industrifiskeri Gode råd til skipper og besætning Tobissæsonen

Læs mere

Anlæg løfter fiskekasserne

Anlæg løfter fiskekasserne Anlæg løfter fiskekasserne Thyborøn-trawler har været med til at udvikle et løfte-anlæg, der gør det let at stable 50 kilo tunge fiskekasser i lasten. Hermed slipper besætningen for de tunge løft, som

Læs mere

REDEGØRELSE. August Arbejdssikkerhed i erhvervsfiskeruddannelsen

REDEGØRELSE. August Arbejdssikkerhed i erhvervsfiskeruddannelsen REDEGØRELSE August 2016 Arbejdssikkerhed i erhvervsfiskeruddannelsen Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk Hjemmeside: www.dmaib.dk Uden

Læs mere

Sikkerhed og arbejdsmiljø

Sikkerhed og arbejdsmiljø Taastrup Hovedgade 28 2630 Taastrup Tlf.: 43 71 58 33 Fax: 43 71 58 65 E-mail: john@jpk.dk www.jpk.dk Sikkerhed og arbejdsmiljø Taastrup Hovedgade 28 2630 Taastrup Tlf.: 43 71 58 33 Fax: 43 71 58 65 E-mail:

Læs mere

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri 2 Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri Vejledning

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

KURS MOD EN SIKKER UDDANNELSE

KURS MOD EN SIKKER UDDANNELSE KURS MOD EN SIKKER UDDANNELSE En guide til lærlinge og praktikpladser i fiskeriet 2 Udgiver Faglig redaktør Forfattere Illustrationer Layout Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Flemming N. Christensen Karsten Korsgaard

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT

START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT PRAKTIKPLADS HOS ESVAGT Brænder du for sikkerhed og service på højt plan, og vil du gerne udfordres med mange forskelligartede opgaver? Så kan et lønnet praktikforløb

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG SALG- OG LEVERINGSBETINGELSER

VÆRDIGRUNDLAG SALG- OG LEVERINGSBETINGELSER VÆRDIGRUNDLAG SALG- OG LEVERINGSBETINGELSER Auktionsgade 1b DK-6700 Esbjerg Tlf.: 7518 0566 Fax: 7518 0575 post@f-a.dk www.fa.dk CVR.: 18607905 Værdigrundlag Forord På de følgende sider findes Fiskeriets

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage Deltagerpris: 1.650 DKK - AMU: 26.935,5

Læs mere

2 Pack and Sea case story - Automatisk sporing af fiskekasser Pack and Sea case story 3

2 Pack and Sea case story - Automatisk sporing af fiskekasser Pack and Sea case story 3 2 Pack and Sea case story - Automatisk sporing af fiskekasser Pack and Sea case story 3 UDFORDRINGEN De forskellige danske havne havde tidligere problemer med at administrere de fiskekasser, der cirkulerede

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 71. møde den 5. november 2012

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 71. møde den 5. november 2012 Civilafdelingen Dato: 7. december 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jørgen Jørgensen Sagsnr.: 2011-820-0002 Dok.: 599459 Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 71. møde den 5. november

Læs mere

Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart

Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart Søfartsstyrelsen 2010 Indledning Dansk fiskeri og søfart skal være kendetegnet ved kvalitetsskibsfart. Sikkerhed, sundhed og miljø skal være

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 70. møde den 3. september 2012

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 70. møde den 3. september 2012 Civilafdelingen Dato: 6. november 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jørgen Jørgensen Sagsnr.: 2011-820-0002 Dok.: 533994 Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 70. møde den 3. september

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse og beskæftigelse Kapitel 3 side 25 Uddannelse og beskæftigelse Siden 1996 har det været en betingelse, at man både opfylder et alderskrav og et uddannelseskrav for at blive fisker. Alderskravet er 16 år. Når man er fyldt

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Overvågningsudvalget for fiskeriudviklingsprogrammet (EFF) 2007-2013

Overvågningsudvalget for fiskeriudviklingsprogrammet (EFF) 2007-2013 Overvågningsudvalget for fiskeriudviklingsprogrammet (EFF) 2007-2013 soversigt Organisation /suppleant Kontaktoplysninger NaturErhvervstyrelsen Anders Munk Formand Uffe Sveistrup Marie Guldborg Nyropsgade

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Den 9. maj 2000 forliste Ninette. Den 1. august 2001 forliste Gratia. Og den 13. april 2002 forliste Lissy Bjerregård.

Den 9. maj 2000 forliste Ninette. Den 1. august 2001 forliste Gratia. Og den 13. april 2002 forliste Lissy Bjerregård. 01-11-2003 Tema om stabilitets-video VÆLTEPETER TIL SØS! Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste har lavet en videofilm om stabilitet. Den hedder Væltepeter til søs! og viser, hvor vigtigt det er med en god stabilitet,

Læs mere

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997 Opklaringsenheden Søfartsstyrelsen SØULYKKESRAPPORT 2. april 1998 Lars H. Jacobsen Tlf.nr. 98 12 24 00 Journalnr.: 0811.86-127 (Bedes anført ved svar) Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

MSSM 2011 Sikkerhedsorganisationen, hvad sker der, og hvad kan du gøre?

MSSM 2011 Sikkerhedsorganisationen, hvad sker der, og hvad kan du gøre? MSSM 2011 Sikkerhedsorganisationen, hvad sker der, og hvad kan du gøre? Hvordan understøtter arbejdsmiljøreglerne rederiernes sikkerhedsorganisation Kontorchef Per Sønderstrup, Center for Maritime Regulering,

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Fremgang for fiskeriet

Fremgang for fiskeriet Tema om "Ulykker til søs 2001" Færre ulykker og dødsfald i fiskeriet Dansk fiskeri bliver ramt af færre og færre sø-ulykker. Antallet af arbejds-ulykker og dødsfald falder også. Forlisene holder sig på

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

»Arbejdsmiljø og økonomi. Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com

»Arbejdsmiljø og økonomi. Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com »Arbejdsmiljø og økonomi Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com »Oplægsholderen Jasper Eriksen Uddannet biolog Tilsynsførende ved Arbejdstilsynet, 9 år Sikkerhedsleder i kommune Alectia

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage På kurset Søsikkerhed for erhvervsfiskere

Læs mere

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe GÆLDENDE Sikkerhedsarbejde Kapitel XI af 1. september 2013 Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe Regel 1 Anvendelse og definitioner 1 I handelsskibe, hvor den fastsatte besætning,

Læs mere

Mejerisektoren - Mælk

Mejerisektoren - Mælk Working Class Food Metal Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - Mælk Effektiv og fleksibel: - Pakning - Bila Milk Packer - Palletering Pakning Effektivt Ensartet Fjerner EGA Pakning af mælk

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

Sikkerhedskursus i BUF

Sikkerhedskursus i BUF Sikkerhedskultur og friluftsliv 22/5-17 Program: Oplæg - Kort og sikkerhedskultur generelt - Baggrunden for og kort gennemgang af sejladsreglerne - Sejlads i skoler og institutioner/ erhvervssejlads. -

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Tema om havnesikkerhedsudvalgenes arbejdsmiljø-seminar i Billund 4.-5. april

Tema om havnesikkerhedsudvalgenes arbejdsmiljø-seminar i Billund 4.-5. april 24-04-2003 Havnesikkerhedsudvalgenes arbejdsmiljø-seminar Tema om havnesikkerhedsudvalgenes arbejdsmiljø-seminar i Billund 4.-5. april 4½ MILLION TIL BEDRE ARBEJDSMILJØ Der er afsat 300.000 til paravaner

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Dansk Fartøjsforsikring A/S. Fra begyndelsen af 2013 vil der gælde skærpede krav til ledelse, kapital og drift for alle forsikringsselskaber

Dansk Fartøjsforsikring A/S. Fra begyndelsen af 2013 vil der gælde skærpede krav til ledelse, kapital og drift for alle forsikringsselskaber Juni 2010 Dansk Fartøjsforsikring A/S NYT FRA DFFF ruster sig til fremtiden Fra begyndelsen af 2013 vil der gælde skærpede krav til ledelse, kapital og drift for alle forsikringsselskaber i EU. DFFF s

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 7. oktober 2010 Sted: Parloir Dirigent: Jørgen Frandsen Referent: Jette Kayerød Christensen Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 7. oktober 2010 1. Dagsorden

Læs mere

Da Åse Larsen klippede den røde snor til Butikken, markerede hun samtidig åbningen af Projekt Hanstholm.

Da Åse Larsen klippede den røde snor til Butikken, markerede hun samtidig åbningen af Projekt Hanstholm. 20-03-2004 Åbningen af Projekt Hanstholm EN SUND FISKERBY 15. marts slog Projekt Hanstholm dørene op. I de næste tre måneder kan byens 200 fiskere fx få massage og en snak med en diætist eller en arbejdspsykolog

Læs mere

Evalueringsrapport fiskerierhvervet

Evalueringsrapport fiskerierhvervet Evalueringsrapport fiskerierhvervet!!! Proaktiv)sikkerhedskultur)i)fiskerierhvervet) )hvad)skal)der)til?) SISSE)GRØN1,2)) 1 2 TeamArbejdsliv) Center)for)Maritim)Sundhed)og)Samfund,)SDU) ) ) )!!! CMSS,!november!2013!!

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Forslag til ændring af sikkerhedskultur. Udarbejdet af kursister på SIMAC 16 2010-1

Forslag til ændring af sikkerhedskultur. Udarbejdet af kursister på SIMAC 16 2010-1 Forslag til ændring af sikkerhedskultur Udarbejdet af kursister på SIMAC 16 2010-1 Holdet bag tankerne: Forslagene repræsenterer de 4 grupper der blev arbejdet i. Alle grupper havde stort fokus på: Tjeklister

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

- DER ER STORT SET IKKE MERE SPEKTAKEL I VORES STYREHUS END I NYE BILER!

- DER ER STORT SET IKKE MERE SPEKTAKEL I VORES STYREHUS END I NYE BILER! Tema om støjdæmpning - EN REVOLUTION! DET ER SOM AT KOMME FRA EN TRABANT TIL EN MERCEDES! - HER ER SÅ STILLE, AT VI NÆSTEN IKKE MÆRKER, VI SEJLER! - DER ER STORT SET IKKE MERE SPEKTAKEL I VORES STYREHUS

Læs mere

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder At-VEJLEDNING F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Offshore/ Erhvervsfartøjer

Offshore/ Erhvervsfartøjer Offshore/ Erhvervsfartøjer Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt På kurset vil du, gennem

Læs mere

REDEGØRELSE APRIL 2014

REDEGØRELSE APRIL 2014 REDEGØRELSE APRIL 2014 HELLE-JES Arbejdsulykke den 11. januar 2014 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 11. september 2013 Sted: Cafe Hack, Aarhus (Aarhus Teater) Tidspunkt: Kl. 10.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Økonomibogen Gurli Jensen Villy Lykke Nielsen Jørgen Jensen Iver Leugenhagen Bent Bro

Økonomibogen Gurli Jensen Villy Lykke Nielsen Jørgen Jensen Iver Leugenhagen Bent Bro Økonomibogen Gurli Jensen Villy Lykke Nielsen Jørgen Jensen Iver Leugenhagen Bent Bro Økonomibogen 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-07-3 Udgiver: Fiskericirklen Copyright: Fiskericirklen Redaktør af bogen:

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5. Lovtidende A 2014 Udgivet den 7. januar 2014 2. januar 2014. Nr. 5. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) I medfør af 10, stk. 1 og 2, 112, stk. 1, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven),

Læs mere

God planlægning, implementering og dokumentation

God planlægning, implementering og dokumentation God planlægning, implementering og dokumentation Et fælles løft af folkesundheden Et kursus for kommunale planlæggere af forebyggelse Formålet er at styrke deltagernes kompetencer til planlægning, implementering

Læs mere

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 77. møde den 2. februar 2015. I mødet deltog:

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 77. møde den 2. februar 2015. I mødet deltog: Civilafdelingen Dato: 4. maj 2015 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jacob Guldborg Rasmussen Sagsnr.: 2011-820-0002 Dok.: 1564797 Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 77. møde den 2. februar

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. januar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. januar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00025 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. januar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Totalleverandør af elektronik og el-installationer

Totalleverandør af elektronik og el-installationer Maritimt el Totalleverandør af elektronik og el-installationer Maritimt el Hanstholm Elektronik a/s - er totalleverandør af elektronik og el-installationer på det maritime område. Mere end 35 år i branchen

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 10. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 11. Plan for kurser og Temaforløb

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Marine Ingredients Denmark: Danske Fiskeauktioner: Pelagisk

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Sikkerhed nu med ledelse

Sikkerhed nu med ledelse Dupont Sikkerhed nu med ledelse AM 2012 Workshop nr. 203 Henrik Elberg Agenda 14:00-15:15 05 min - Intro + udgangspunkt for emnet 40 min - Erfaringer med forandringer i sikkerhedskultur oplæg + dialog

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 Vi har foretaget følgende valg i Transportgruppen: Gruppeformand Jan Villadsen Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup Henrik Berlau - Karsten Kristensen

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere