Anmodninger om overførsel af beløb ud over 5 pct.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmodninger om overførsel af beløb ud over 5 pct."

Transkript

1 Budgetoverførsler til 2013 Anmodninger om overførsel af beløb ud over 5 pct. Børne- og Skoleudvalget Distrikt Nord Sammenlægningen af de 6 virksomheder på dagstilbudsområdet, hvor det er vigtigt at overførslen ses i sammenhæng med resten af områdets budget Muligvis selv være med til at finansiere en tilbygning/ombygning i Klemensker Børnehus Udskydelse af investeringer i 2012 herunder bl.a. inventar i en adeling samt tablets (disse er udskudt forde det ønskes at investeringen hænger sammen med etableringen af børneintra) En del af overskuddet skyldes at vi har fået projektpenge retur og disse ønskes geninvesteret i faglig udvikling Distrikt Øst Indkøb af nye reoler, møbler osv. til Sydgården Sekr. Politikomr. 01 Projekt "Flerfamiliegrupper". Projektet har ligget stille i nogle måneder i 2012 grundet projektlederen har søgt orlov. Der vil i 2013 sættes ekstra kræfter ind på projektet. Beløbet er disponeret. Uforbrugtemidler i 2012 vedr. Projekt "SOL". Beløbet er disponeret i Beløbet er disponeret til Opkvalificeringsprojektet til afholdelse af netværksmøder Uddannelse af de faglige pædagogiske ledere i Social inklusion Pædagogiske assistent uddannelse, bruges til dækning af budgetmæssigt hul i Bornholms Familiecenter. Sag på KB den / Disponeret i 2013 til førstehjælpskurser UngeCenter Bornholm UngeCenter Bornholm ansøger hermed om at få hele overskuddet over i 2013, da UngeCenteret som det så ud i 2012 er blevet delt op i to virksomheder fra 1/ Overskuddet fremkommer på de enkelte områder således: Det "nye" UngeCenter: 10. KlasseCenter Bornholm: kr (incl fra 2011) 10KCB's budget er faldet fra kr i 2012 til kr i 2013 pga. overgang til BRK ejendomsservice samt faldende elevtal som vil falde yderligere. Vi ansøger om at overskuddet kan indgå i den fremtidige drift, da den faldende elevkvotient ikke muliggør en direkte tilsvarende lærerressource - på trods af en yderligere personaleoptimering for skoleåret 2013/2014. Vi påregner et underskud for skoleåret 2013/2014 på ca kr. 1,2 mio. I denne forbindelse har 10KCB budgetteret med en budgetoverførsel for i skoleåret 2013/2014 at kunne opretholde et eksisterende kvalitetsniveau. Vi henleder opmærksomheden på 10KCB's store andel af specialelever og elever med særlige udfordringer i øvrigt. Dertil tidligere besparelse ved nedsættelse af takstbeløbet for specialelever fra (UCB har ca. 40 specialelever). Ligeledes 50 % af centerlederløn som overgik til Jobcenter Bornholm med en årlig varig besparelse på Til JobCenter Bornholm: Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm: kr (incl fra 2011) Overskuddet kommer fra lov- og cirkulæremidler for årene 2010, 2011 og 2012 i forbindelse med Ungepakke 2, hvor tiltag er blevet igangsat i løbet af Disse tiltag fortsætter i Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov: kr AVU-forløb for unge: kr (incl. kr ) Ungdommens Uddannelsesvejledning, Ungdomsudd. for unge med særlige behov og AVU-forløb for unge hører i 2013 under Jobcenter Bornholm. 10. april 2013 Side 1 af 6

2 Sekr. Politikomr. 02 Forankring af First Lego League, besluttet på BSU den 4/ Projekt Rampen 1. jan til 31. juli 2013, 7/12 dele af Projekt ipads i undervisningen, rest fra 2012 budget Projekt Inklusion, rest fra 2012 budget (Undersøg rest regnings beløb fra UCC) Folkemøde 2013, besluttet på BSU den 6/ Projekt Fælles fortælling over Hans Rømer Skolen Projekt Omstilling til øget inklusion BRK/Ministeriet for Børn og Undervisning. Projektet løber fra Projekt Skolesport, overskud fra 2012 disp. i Specialskoler - Lave elevtal, budget reg Ekstra kvoteflygtninge i 1. halvår af skoleåret 2013/ Disponeret til udgifter i forbindelse med etablering af div. aktiviteter En del af dækningen af et forventet merforbrug på distriktsskolerne i Sag på KB den 4/ Dækning af budgetmæssigt hul i 2013 vedr. SFO Bornholms PPR og Sundhedspleje Bornholms PPR og Sundhedspleje har i 2012 haft et ekstraordinært stort overskud på ca. 8% af budgettet. Lidt over 1 million af overskuddet henhører til den del af budgettet vi som virksomhed selv er ansvarlige for. Årsagen til det store overskud på driften skyldes først og fremmest at der i 2011 og den største del af 2012 ikke har været lønudgifter til en virksomhedsleder. Derudover skyldes overskuddet på ca. 1 million hovedsagligt tre forhold. 1. Vi har haft en del stillingsskift, hvor stillingen har været ubesatte i kortere tid, og vi har derved sparet lønningerne i den periode. 2. Vi har ved stillingsskift taget højde for de nedskæringer vi får i vores budget fra 2013 og frem grundet demografitilpasning. Vi har altså ved stillingsskift allerede nu besat færre antal timer, for ikke at skulle afskedige i 2013 eller Vi har en del nye medarbejdere som er billige rent lønmæssigt de første år, men som bliver dyrere med årene. Så vores akutelle lønudgifter pr. medarbejder er på et lavere niveau end det gennemsnitligt må forventes set over en længere årrække. Ud over ovenstående overskud som ca. udgør de tilladte 5% har vi i 2012 fået et meget stort overskud på den del af vores budget som vi ikke selv har indflydelse på. Det er betaling til regionale tilbud, børneklinik og først og fremmest hospitalsundervisning. Disse poster har i 2012 givet et overskud på over en ½ million. Den største årsag til det er hospitalsundervisningen med kr. Samme post gav i 2011 et underskud på kr. Vi har længe været kede af at have disse ukontrollerbare poster på vores budget, da vi reelt ingen indflydelse har på dem. Hvis det imidlertid passer bedst i den økonomiske administration at disse poster fortsat er på vores budget, ønsker vi at få lov til at bruge en del af det overskud fra 2012, der ligger ud over de 5% vi har fået i overskud på driften, til at oprette en buffer øremærket til de ikke styrbare poster. Vi må overføre kr. som også meget godt afspejler det vi har optjent på vores drift. Derudover har vi et yderligere overskud på Vores ønske er, at fx d kr. af dette overskud bruges til at oprette en buffer i forhold til de ikke styrbare poster. Således at der i fremtiden, hvis der kommer underskud på disse poster kan tæres af bufferen. Hvis der kommer overskud, skal penge selvfølgelig gå tilbage til kommunekassen, medmindre der er tæret på bufferen. Så skal den selvfølgelig først føres tilbage til niveau. 10. april 2013 Side 2 af 6

3 Hvis der ikke kan oprettes en sådan buffer, ønsker vi endnu engang at få fjernet disse poster fra vores budget. I et så begrænset budget som vores, hvor stort set alle penge er bundet op på lønudgifter, er det et meget ubehageligt usikkerhedsmoment, at fx hospitalsundervisningen svinger med over ½ million fra det ene år til det andet, uden af vi kan gøre noget. Sekr. Poltikomr. 03 Reserveres til ekstra indsats i Bornholms Familiecenter Pulje til forebyggende indsats børn og unge, ekstra indsats i Disponeret i 2013 til uddannelsesforløb for plejefamilier Projekt Fælles børn - Fælles ansvar Benyttes til arbejdet med LP-modellen Socialudvalget Borger og Sundhed (Vis Ældre) Sekr. Politikomr. 05 Mellemkommunal refusion, hvor der i forbindelse med budget 2013 blev reduceret med 2.5 mill kr (teknisk korrektion), samtidig med at refusionsforudsætningerne ændres i og med at antallet af borgere for hvem vi modtager refusion falder, mens antallet af borgere for hvem vi modtager refusion er stabilt. Vi forventer (med forbehold for at meget endnu kan ske på området) et merforbrug på mellem 2.5 og 6 mill kr i Elevområdet, hvor der dels blev reduceret med 1.5 mill kr (teknisk korrektion) fordi BRK og Region Hovedstaden fremover deler et hold assistentelever og dels er der ændret i bonus- og præmiepengeudlodningen, således at kun elever under 25 år udløser tilskud. Greve Kommune har rejst et krav om efterbetaling flere år tilbage i forbindelse med et af dem påstået mundtligt refusionstilsagn til en bornholmsk borger, bosiddende i Greve Kommune. Vi har behov for at hensætte ca. 6.1 mill kr som eventualforpligtelse, hvis vi skulle tabe sagen. Bortfald af lejeindtægt på Sønderbo efter omdannelse fra plejehjem (med huslejeindtægter) til korttidshus, hvor der ikke kan opkræves betaling for husleje. Merudgifter i forbindelse med flytning af beboere til etape 2, herunder til dækning af de løbende merudgifter til husleje i forbindelse med flytning til etape 1. Ombygning - Sønderbo. Udgifterne alene til ombygningen af Sønderbo skønnes at beløbe sig til mindst 3 mio. kr. Dertil kommer 1 mio. kr. til bestykning. KB har i 2012 godkendt anvendelse af 3 mio. kr. af mindreforbruget til såvel ombygning og bestykning. Bestykningen beløber sig til 1 mio. kr. jf. godkendt anlægssag på 1 mio. kr. til bestykning Sekr. Politikomr. 06 Borger og Sundhed (Forebyggelse/behandling) Velfærdsteknologi - restbudget af tidligere bevilling til velfærdsteknologi. Budgettet skal anvendes til finansiering af telemedicinsk ansøgning ( 0,1 mio. kr.) samt til udvikling af nye telemedicinske tiltag. Eksterne projektmidler til Ipad-projektet - bogført i 2012 til anvendelse Nexøhuset - forventede merudgifter på driften i Der vil ske en tilpasning af ressourceforbruget i 2013 mhp budgetoverholdelse i Der er truffet politisk beslutning om lukning af Kulturhusets køkken pr Beløbet skal bruges til at afholde merudgiften frem til Flytning af Fontænehuset fra Mariegården - Etableringsomkostninger Borger og Sundhed (Forebyggelse/behandling) anmoder desuden om lov til at overføre kr til at imødegå omkostninger ved implementering af fremtidige forløbsprogrammer, som BRK i henhold til KKR Hovedstadens rammepapir Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen skal tilslutte sig. 10. april 2013 Side 3 af 6

4 Bornholms Kommunale Tandpleje Bornholms Tandpleje anmoder om at overføre kr. ud over 5 pct. til medfinansiering af renovering af Tandklinikken i Rønne. Det samlede udgifter til renovering er på kr. og omfatter renovering af tag og inddækning ( kr.), facaderenovering ( kr.) samt vinduer mv. (skøn kr. ). Resten af renoveringen finansieres af det automatisk overførte mindreforbrug fra Sekr. Politikomr. 18 Eksterner projektmidler - forløbsprogram Videreuddannelse - sundhedsambassadørerne. Budgettet i 2013 dækker kun det igangværende uddannelsesforløb af nye sundhedsambassadører, og der er ikke indenfor 2013 budgettet midler til efteruddannelse af tidligere uddannede Sundhedsambassadører Beskæftigelsesudvalget Jobcenter Bornholm Flexpulje disponeret de efterfølgende år Akutpakke overføres iht til Bevilling Fra AMS Økonomi- og Erhvervsudvalget Regional Udvikling Personale (fælleskonto) Bornholms Vækstforum: Hermed anmodes om overførsel af overskud på mere end 5 pct. på kr. fra 2012 til Området består bl.a. af puljen af regionale udviklingsmidler, som Bornholms Vækstforum disponerer over. Der vil altid være en saldo ved årets afslutning, der søges overført, idet denne indeholder af Bornholms Vækstforum allerede bevilgede midler til flerårige projekter, hvor forbruget sker over flere år, og hvor afregningskonsekvensen bliver forskydning af udbetalinger i forhold til regnskabsår. Budget 2012 = kr. Korrigeret budget 2012 (inkl. overførsel fra 2011) = kr. Forbrug 2012 = kr. Det vil sige at der i 2012 er brugt kr. af de overførte midler fra 2011, og således vil forbruget også i de kommende år være højere end det årlige budget (ekskl. overførsel fra tidligere år), da forbruget indeholder udbetalinger til projekter bevilget i tidligere år og derfor indeholdt i det overførte overskud fra tidligere år. Kompetenceudvikling - Innomateprojektet. Videreførsel af projektet med understøttelse af virksomhedernes brug af systemet, bl.a. til gennemførelse af MUS-samtaler Seniorpulje. I forbindelse med budgetforliget for 2013 blev puljen fjernet i 2013 og 2014, idet det blev forudsat, at evt. forbrug af puljen i disse to år kunne finansieres af overførte midler fra Elev-puljen. Puljen er primært opstået ved inddragelse af forhøjede præmie- og bonusbeløb fra AER i frataget løn til ekstra elever og kompensation for forhøjet AER-bidrag til virksomhederne. Der er ansat elever der skal finansieres i de kommende år og samtidig er bonus/præmie-reglerne ændret markant fra Det blev ved budgetlægningen forudsat, at der ville være en nettoindtægt på kontoen på 1,5 mio. kr. i 2013, men denne forudsætninge holder ikke længere Barselsfond og sygdomspulje. Rullende puljer, hvor over-/underskud udlignes over for virksomhederne i det følgende år Kompetenceudvikling - MPM-uddannelsen PAS - IT ESDH (båndlagte midler IT- og Telestyrelsen) 3,2 mio. kr Udskiftning af 3PAR-løsning 2,7 mio. kr Løbende driftsbidrag fra virksomheder 3,6 mio. kr april 2013 Side 4 af 6

5 Udskiftning af computere i 2012 afventer afklaring vedr. serviceaftale med SKI, og er derfor ikke påbegyndt i indeværende år. Kommer aftalen på plads bruges midlerne helt eller delvis i 2012 alt efter levering og opsætningsressourcer 3,9 mio. kr. Børne- og Skolesekretariatet Kr disponeret til ledelsesinformation på alle 3 politikområder. Kr ønskes disponeret til skærpet tilsyn med plejefamilier og opholdssteder i 2012, som indskærpet af Socialministeriet i efteråret Kr , ekstra udgifter på løn i 2012 grundet uklare aflønningsforhold for en medarbejder i Sekretariatet. Beløbet er afregnet til Psykiatri og Handicap marts måned Ekstra udgifter til løn i 2013, grundet ovenstående, anslås til kr ,-. PAS Temadag og kompetenceløft udskudt til ,4 mio. kr Udskudt indretning af fjernarkiv (Ø-arkivet) 1,2 mio. kr Opsparing til central arkivering af FICS 0,7 mio. kr Folkemødets overtagelse af brandstation i Allinge 0,6 mio. kr Interne forsikringspuljer 1,5 mio. kr. (Rullende pulje, hvor over-/underskud udlignes over for virksomhederne i det følgende år. Løn og Personale Løn og Personales udmeldte resultat for 2012, skal opdeles således: a. Løn og Personale kr (overføres automatisk iht. brev fra ØA 18. marts 2013) b. Løn og Personale ELEVER kr (heraf overføres automatisk kr iht. brev fra ØA 18. marts 2013) Økonomi og Analyse Regional Udvikling De resterende kr søges overført, idet vi i 2013/2014 vil have ekstraudgifter ifm. flere gravide elever, der skal have forlænget deres uddannelsesaftale, samt til brug for ansættelse af voksenelever, der koster mere end unge elever under 25 år. Økonomi og Analyse har et beløb til overførsel ud over 5 pct. på kr., som anmodes overført til forsat udvikling af ledelsesinformationssystemet, herunder udskudte betalinger for allerede bestilte moduler. Regional Udvikling: hermed anmodes om at der overføres i kr. ud af de kr., som svarer til det beløb udover 5 pct. reglen. Der forventes at de kr. som er de regional midler skal tilbageføres til Vækstforumsekretariat med hensyn på finansiering af de forventet merudgifter i 2013, herunder bl.a. en masteruddannelse samt ekstra omkostninger i forbindelse med et barselsorlov. De resterende midler forventes anvendt til blandt andet finansiering af Fundraiser stillingen ( kr.), etablering af et Beredskabssekretariat tilknyttet RU som skal servicere borgmesteren og BRK i forbindelse med placering af Atomaffaldsdepot ( kr.), hvor midlerne skal bl.a. bruges på ekspertbistand, møder og rejser. Derudover skal der være finansiering af de ekstraudgifter som BRK/RU vil have når Bornholm overtager B7 formandskabet næste år (min kr.). Beløbet skal dække udgifter til konferencer, fortæring og andre arrangementer under B7 formandskabet i hele Direktionen Puljen til længerevarende uddannelse overføres med saldoen jf. praksis fra overførsel fra 2011 til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget Bornholms Musik- og Billedskole Young Care Projektet for de socialt udsatte børn og unge gav i 2012 et overskud, da Landsorganisationen, der stod for en del af aktiviteterne, gik konkurs og ikke havde opkrævet et beløb til afholdelse af camps for eleverne. Dette beløb bliver ikke opkrævet af konkursboet. 10. april 2013 Side 5 af 6

6 Den søgte overførsel skal bruges til afholdelse af camp i 2013 for børnene. Talentlinien Musikskolen har gennem flere år kørt en talentlinje med tilskud fra Statens Kunstråd på årligt Tilskuddet kommer fra skiftende puljer, ofte med forskellige krav, og der skal søges hver gang der kommer en ny pulje. Bornholms Idrætsområder Kunstrådet valgte i år at give penge til aktiviteter, der involverer flere partnere (=samarbejde på tværs af kommunerne). Vi er med i samarbejdet i Region Sjælland, men har ikke fået til vores lokale talentlinje. Den søgte overførsel skal bruges til at bevare talentlinjen i 2013 frem til næste ansøgningsrunde. 2 klaverer Musikskolen har kunnet konstatere, at 2 klaverer er nedslidte og skal udskiftes, da det ikke kan betale sig at renovere dem. Den oversøgte overførsel dækker indkøb af nævnte instrumenter Vedligeholdelse Der var sparet op til en større vedligeholdelse af bygningen, før vi overgik til Ejendomsservice. Dette skulle have været gjort i 2013, da vi forventede at overgå til Ejendomsservice i løbet af Det skete imidlertid 1. januar med meget kort varsel, da det uden at være aftalt fremgik af budgettet. Der står følgende for tur: Udvendig renovering og maling af facade. Afslibning og lakering af gulve Indvendig maling Desuden følgende, hvor behovet er dokumenteret gennem APV og bemærket af arbejdstilsynet.) Solafskærmning for fire lokaler. Forbedret ventilation (Der har tidligere været søgt anlægspulje til dette, men givet afslag) Bornholms Idrætsområder indstiller at ubenyttet budget fra driftsår 2012, kr , overføres til driftsår 2013 til delvis dækning af udgifter vedr. renovering og forbedring af vand og varmeforsyning til Søndermarkshallen og Svømmesalen, mod at forventet restfinansiering på tdkk 36 afholdes over virksomhedens drift Arbejdet er igangsat og forventes færdiggjort primo Q2/2013. Fritid Afregning af lokaletilskud - tilskud i 2012 afregnes i Breddeidrætspulje - Beviling reserveret til miniarenaer i Breddeidrætspulje - Bevilget til Young Care projekt i Breddeidrætspulje - Bevilget til Young Care projekt i Lokaletilskud - Periodeforskydning på tilskud i.h.t. tilskudsregler Breddeidrætspulje - Restbevilling på Fritidspas Overskud på diverse konti og puljer m.v. indenfor 5 procents grænsen april 2013 Side 6 af 6

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Økonomiforvaltningen 1. kontor NOTAT 3. februar 2006 Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Spørgsmål: Hvad er hver enkelt forvaltnings

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere