KREATIVITET!OG!KOMMUNIKATIVE!RESSOURCER!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREATIVITET!OG!KOMMUNIKATIVE!RESSOURCER!"

Transkript

1 DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET KREATIVITETOGKOMMUNIKATIVERESSOURCER Et%sprogpsykologisk%studie%af%undervisningssituationens%multimodalitet% KANDIDATSPECIALE Sille%Julie%Jøhnk%Abildgaard% % Institut%for%Nordiske%Studier%og%Sprogvidenskab% % Vejleder:%Søren%Beck%Nielsen% Afleveret%den%21.%juni%2013%% Antal%tegn%med%fodnoter:% %%

2

3 INDHOLD Indledning%...%5 Rummets%og%innovationens%epoke%...%5 Problemfelt%...%6 Projektorienteret%undervisning%som%casestudie%...%6 Kreativitet%og%kommunikative%ressourcer%...%7 Motivation%og%bidrag%til%forskningen%...%8 Specialets%opbygning%...%9 Kapitel%1%...%11 Vores%sprog%og%psyke%i%en%materiel%verden%...%11 Fire%teoretiske%perspektiver%...%12 Lev%Vygotskys%sprogpsykologi%...%13 Mediering%gennem%sprog,%redskab%og%tegn%...%14 Den%situerede%menneskelige%interaktion%...%15 Symbiotiske%gestikker%...%16 Multimodalitet%og%social%semiotik%...%18 En%multimodal%samfundstilstand%...%18 Eksempel%på%multimodalitet%i%gadebilledet%...%20 To%multimodale%tilgange%...%21 AktørWnetværkteori%...%21 AktørWnetværk%og%aktanter%...%22 Følg%aktørerne%...%23 Undersøgelsens%teoriapparat%...%25 Kapitel%2%...%27 % % Et%multimodalt%undersøgelsesfelt%...%27 Metodevalg%...%27 Afgrænsning%af%undersøgelsesfeltet%...%28 Casestudiet%...%29 Planlægning%af%casestudiet%...%29 Observation%som%datagenererende%metode%...%30 Videoobservation%...%30 Etnografisk%observation%...%32 Tavs%viden%...%33 Interview%som%datagenerende%metode%...%34 Interviewguide%...%35 Triangulering%som%kvalitetssikring%...%36 Transskriptioner%af%multiple%tegnsystemer%...%36 Etiske%bemærkninger%...%38 Katalogisering%af%videodata%...%39 Udvælgelse%af%fragmenter%til%analyse%...%40 Analytisk%fremgangsmåde%...%40

4 Kapitel%3%...%43 Beskrivelse%af%en%kontekst%...%43 Undervisningsformatets%normativitet%...%43 Omgivelserne%som%ressourcer%...%45 Faglige%og%sociale%aktiviteter%i%hesteskoen%...%45 Symmetriske%relationer%og%læring%...%48 Indretning%på%skemaet%...%50 Multimodalitet%og%kreativtetsmuligheder%...%52 Når%mennesker%former%rum% %og%rum%former%mennesker%...%54 Kapitel%4%...%55 Papiret%som%aktant%i%interaktionen%...%55 Gruppearbejdet%ved%bordet%i%midten%...%55 Forslaget%fremlægges%...%59 Justering%og%afvejning%...%60 Forslaget%accepteres%...%61 Samspil%mellem%flere%semiotikker%...%62 Oplevelsen%af%et%godt%flow%...%63 Kapitel%5%...%65 Gruppearbejde%omkring%en%plantegning%...%65 Forslaget%som%afbrydelse%...%69 Forhandlinger%...%70 Accept%gennem%faglig%argumentation%...%75 Udvikling%af%samarbejde%...%75 Sprog,%tænkning%og%tegning%i%opgaveløsningen%...%76 Oplevelsen%af%multimodale%kommunikationsproblemer%...%77 Kapitel%6%...%79 Konklusion%på%analysen%...%79 Genstande%som%potentielle%ressourcer%...%79 Kreativitetsmuligheder%...%81 Afslutning%...%83 Perspektivering%...%85 Et%skub%mod%kreativitet%...%85 Abstract%...%87 Creativity%and%Communicative%Resources%...%87 Referencer%...%89 Bilag%...%94 %%

5 INDLEDNING RUMMETSOGINNOVATIONENSEPOKE Vileverientid,hvorrummetdominerer.SomFoucaultbeskriverdet;vileveri rummets'epoke (1986:22).Voressamfundharundergåetradikalespatialeforandringer,mennårdetkommertilklasseF lokalet,synesdenstoreforandringikkeatfindested(mäkitalofsieglet.al.2010:1).tænkervipået undervisningslokale,forestillerviosstadigetrumbeståendeaffirevæggeogenlukketdør,stoleog bordeopsatpårækker,entavleogetkateder etsimpeltogtilformåleteffektivtindrettetlokale.og sådanserlangtdeflesteundervisningslokalerudidag. Ifremtidenstigerefterspørgslenpåborgeremedkreativeoginnovativekompetencer,hvisvilytF tertilforskereindenforinnovationsdidaktikken(darsø2011:11)pådetpolitiskeområdeharregeringen fremlagtennyinnovationsstrategi(fradecember2012),hvormanbl.a.viløgeinnovationskompetencerf neiuddannelserne(regeringen2012:8).ogkøbenhavnsuniversitet 1 erogsåhoppetmedpåbølgenog viluddanneinnovativestuderendeog understøtte'innovationstænkning'i'undervisningen (KU2012:9), bl.a.vedatsatsepåmereprojektorienteretundervisningifremtiden(ibid.:23). IforlængelseafdestrategiskesatsningerstårKUnuogidekommendeåroverforomfattende nyfogombyggerier,somskalværemedtilatsikre,atundervisningsmiljøerneafspejlerdennyesteviden om,hvordanmanlærerbedst(horstetal.2010:5).mendetladertil,somofteertilfældetpåuniversitetsf området,atbetydningenafdefysiskeomgivelserfortonesipraksis,ogundervisningslokalernehenstår sometbetydningsløstogundervurderetaspektilæringssammenhængen(christensen2012:27).antaf gelsenbekræftes,hvisvikiggernærmerepåku s2016strategi,derparadoksaltnoksatserpåatudvikle' bedre'rum'for'uformelle'møder'mellem'forskere'og'studerende (KU2012:23),mennævnerikkenogetom undervisningensformellerum,derhvorundervisningenfaktiskfindersted. Dennesituationudgøretparadoks.FlereforskerefrasprogFogdidaktikfagenepåpegernemlig, atdefysiskerammerspillerenvigtigrolle,nårkreativitetoginnovationerifokusiundervisningen (Horstetal.2010,Darsø2011,Christensen2012,Keiding2012,2009).SomDarsøskriver,konstituerer bådedeydreogindrerammervigtigebetingelserogvilkårforkreativitetoginnovation 2 (2011:54). Dermedikkesagt,atinnovationogkreativitetudelukkendeafhængerafderum,somdestuderende befindersigi,mendeternuengangetgrundlæggendelivsvilkår,atvikonstantindgåriinteraktionermed etflertalafomgivelseraffysisk,socialogkulturelkarakter(kolb2000:61,christensen2012:34,streeck 1HerefterforkortetKU. 2UdoverdefysiskeomgivelserharundervisningskulturenogunderviserenogsåenstorindflydelsepålæringsopleF velsen(darsø2011:54). 5%

6 etal.2011:2f).derformålæringatværeforbundetmeddeomgivelser,hvoridenfindersted.deterher, atdettespecialetagersinbegyndelse. PROBLEMFELT Idettespecialeundersøgerjeguniversitetsstuderendeskommunikativeoginteraktionelleaktiviteteri forbindelsemedundervisningensspatialeogmaterielleforhold.formåletmedundersøgelseneratforstå, underhvilkeomstændighederdestuderendeoplevermulighedenforatværekreativeiundervisningsf sammenhæng.antagelsengårpå,atundervisningensfysiskeomgivelserkanskabevidtforskelligekomf munikationsprocesseroginteraktionerfoghermedpåvirkeoplevelsenafkreativitetsmulighederhosde studerende.undersøgelsenshovedspørgsmåler: Hvordan%bruges%undervisningens%spatiale%og%materielle%forhold%som%kommunikative%ressourcer%i% den%projektorienterede%undervisning?% Og%på%hvilken%måde%har%samspillet%mellem%sproglig%aktivitet,%genstande%og%indretning%betydning% for%de%studerendes%oplevelse%af%muligheden%for%at%være%kreative%i%undervisningen?% ' Foratgiveindsigtertilproblemfeltetogbesvaredissespørgsmål,sammensættesspecialetsteoriapparat aflevvygotskyspsykologiskeperspektiverpåsprogetsbetydningforudviklingenafhøjerepsykologiske processer,charlesgoodwinsinteraktionelleperspektivogbegrebetsymbiotiske'gestikker,guntherkress multimodalesynpåkommunikationogbegreberfrabrunolatoursaktørfnetværkteori.defireperspekf tiverhardettilfælles,atdeallesigtermodatforstådetaljernei,hvordanmenneskerinteragerer,komf munikererogskaberfællesforståelsergennemenkomplekskoordinationogbrugafetflertalafkommuf nikativeressourcer forankretidenfysiskeverden,somomgiveros.' PROJEKTORIENTERETUNDERVISNINGSOMCASESTUDIE Undersøgelsensresultatererbaseretpåempirifratocasestudierafprojektorienteretundervisning.Dette specifikkeundervisningsformatervalgt,dadetbl.a.erpådetteområde,kusatser,nårfremtidensinnovaf tionskompetentestuderendeskaluddannes(ku2012:23).projektorienteretundervisningerentenrettet imodprojektforløbmedparterfraerhvervslivetellerproblemløsningforankretireellesamfundsproblef matikker,somofteerstilletafeneksternpart,hvilketogsågælderdekurser,somliggertilgrundfor casestudiet.undervisningsformenkræver,tilsammenligningmedfxforelæsningen,enandengradaf deltagelsesaktivitetfradestuderende,hvorenkombinationaffåteorioplægfraunderviser,studenteropf lægoggruppeøvelserkarakterisererorganiseringenafforløbet.herantagesdet,iforlængelseafku s strategiskeindsatser,atdestuderendekan'tænke'nytogmåanvendemerekreativekompetencerendved entraditionelundervisningsform 3.Denprojektorienteredeundervisningmåsamtidigantagesatværedet tætteste,mankommerpåenundervisningsform,derfalderindunderregeringensinnovationsstrategis 3Vedtraditionelundervisningsformmenesentenforelæsningerellerholdbaseretundervisning(Borgnakke 2005:183),hvorderikkeeretsamarbejdemedeneksternpartfraerhvervslivet,derudmundersigietprojekt. 6%

7 sigteomatøgeinnovationskompetencerhosdestuderende.derforerdetoplagtatundersøge,hvordan destuderendesoplevelserafkreativitetsmulighederståriforholdtilundervisningensfysiskeforhold. Iløbetaffebruarogmarts2013observeredejegtoforskelligeprojektorienteredekurserpåDet HumanistiskeFakultetpåKUoginterviewedederudoverfireafdestuderendefrakurserne.CasestudierF nebrugestilatbelyse,hvordanspatialeogmaterielleforholdiundervisningensomgivelser,somfxbrug afpapirer,plancher,bordopstillingerellerteknologier,tilførersituationenensammensatsemiotisk struktur,somerafgørendefordialogenoginteraktioneniundervisningen.idenneundersøgelseerdet gennemgåendeargument,atsprogetaleneikkeeretfyldestgørendestudieobjekt,nårmanskalforståden interaktion,somforegåriundervisningen.gennemundersøgelsenviljegforsøgeatanskueliggøre,hvorf danspecifikkesammensætningerogbrugafetflertalafkommunikativeressourcer,inddragetafde studerendeselv,ermedtilatfacilitereenlæringssituation,hvordestuderendeopleverkreativitetsmuf lighederiundervisningen.' KREATIVITETOGKOMMUNIKATIVERESSOURCER Idettespecialeerkreativitetiundervisningssammenhængdetcentraleomdrejningspunkt.Detkunne føretilenundrenover,hvorforjegvælgeratundersøgekreativitetenhosdestuderendeogikkeinnovatif on,nuhvorbåderegeringen,universitetetogsamfundetiværksætterstrategierforatfremmeinnovatif onskompetencerpådiverseuddannelsesinstitutionerlandetover.detgørjegaftogrunde.fordetførste fordiinnovationeretflygtigtbegreb,somfortolkespåfleremåder.begrebetbetegnerbådeetresultatog enproces,somgørdetsværtatarbejdemedempirisk(darsø2001:159).innovationevalueresafmodtaf gerne(fxdeneksternepart,somharstilletopgavenpåkurset)ogkansessometresultat,derskaberen (økonomisk)værdiformodtageren,ogderforerdetsværtfxatvurdere,omdestuderendeerinnovative ellerej,dadetkvalificeresudfradenrespons,sommodtagerneafproduktethar.detteledermigtilden andenårsag.imodsætningtilinnovationerkreativitetenproces,somevalueresafskaberneselv,herde studerende,hvilketgørdetmererelevantogmuligtatundersøge(darsø2011:26).udgangspunktetforat undersøgekreativitethængersåledessammenmeddestuderendesegenvurderingaf,omdeerkreative, hvilketjegvilkommeindpåispecialetsmetodefoganalyseafsnit.detræk,somkarakterisererkreativif tet,kankortdefineressom evnen'til'at'lege'med'idéer,'tanker,'muligheder'og'materialer (Ibid.:26). Kreativiteterimangehenseendeenproces,somofteledertilinnovation.Kreativitetersåledesbådeen indreogydreprocesfogdeterogsådetteudgangspunkt,jeghar,nårjegundersøgerdestuderendes kreativitetsmulighederidettespeciale. Foratplacerekreativitetiforholdtildetsprogpsykologiskeområde,viljegkortknytteetpar bemærkningertilbegrebetforatgøredetklart,hvilkegrundantagelserdetmedfører.iudgangspunktet anlæggesetkonstruktivistisksynpåkreativitet,ogsåledesgårjegvækfraidéenom,atkreativiteter noget,somdestuderendebesiddersomenfastkerne(ogdelafpersonligheden).kreativitetdefineresi stedetforafdestuderendeselvmeddebetydningerogdiskursladninger,dernuengangoptræderide kvalitativeinterviews,somjegharudført.kreativitetbegribesderforsomenvedvarendekonstruktion, derskeridialogoginteraktionmellemdestuderende,underviserogandretegnsystemerfxgenstandei 7%

8 undervisningen.dettesynspunkteretopgørmeddendelafpsykologien,dermener,atpsykologiske processersåsomkreativitetmåinvolvereenopbygningafassociationermellemstimuliogrespons (Cropley1967:116).JegplacerermignærVygotskysgrebomhøjerepsykologiskeprocesser,hvorhovedF pointener,atkulturogsocialtmiljø,menogsåihøjgradmedierendeforholdsomsprogogbrugaffysiske genstande,påvirkerogudviklermennesketshøjerepsykologiskeprocesserfxproblemløsning(vygotsky 1998:32).Jegvilderforundersøgekreativitetiforbindelsemedproblemløsning(fxgruppearbejde)som højerepsykologiskeprocesser,derformidlesogudviklesgennemenrækkekommunikativeressourcer forudensproget.ispecialetsteoriafsnitviljegkommenærmerepåvygotskyspsykologi,oghvordan denneforståelseafdenmenneskeligepsykeercentralforspecialetssprogpsykologiskeramme. Førjeggårvidere,viljegfastslå,atundersøgelsenikkekommertilathandleomkreativitetsom noget,dererietrumellerej.medandreorderkreativitetikkedetermineretafomgivelserne(csikszentf mihaly1996:133).deomgivelser,sommuliggørellerbegrænserkreativitet,hængersammenmedden enkelteperson,deaktivitetersompersonenerinvolvereti,ogdeoplevelser,sompersonenharher (Ibid..). MOTIVATIONOGBIDRAGTILFORSKNINGEN Detkanværesværtatargumentereimod,atundervisningslokalet,sometfysiskrummeddiversegenF standei,ikkepådeneneellerdenandenvispåvirkerdestuderendessprogogadfærd.alligevelviser studierafundervisningssituationermegetlidtinteresseiselveundervisningslokaletsudformningog genstande,oghvilkenbetydningdisseforholdharformåden,destuderendetænkeroghandlerpå(chrif stensen2012:27,kolb2000:61).denneparadoksalesituationkanhængesammenmed,atdersimpeltf henikkeladertilatværeenanalytiskbegrundelseforatfokuserepåmaterialitet'ogspatialitet.mere sandsynligterdetdog,atderikkefindesenklartdefineretsprogpsykologisktilgang,derkantagehøjde fordeområder,somliggerudenfordensfære,somvinormaltvillebetegnesom detsociale eller det sproglige.medsprogpsykologiensommitfagligeståstedudgørdettevidenshulenudfordring.idette specialetagerjegudfordringenopvedatudforskenyevejeoganderledesmåderatbedrivesprogpsykof logipå,vedatsammenføjeindsigteromsprog,psykologiogmaterialitetmedhinanden.specialetafdækf keretområde,somentensletikke,ellerisåfaldkunbegrænset,harværetbehandletindenfordetsprogf psykologiskefelttidligere(sekapitel1).detbidragersåledesmedetsprogpsykologiskperspektivpå, hvordanomgivelserogtingkanværekommunikativeressourceriundervisningssituationerogsåledes sigesathaveenbetydningforstuderendesoplevelserafkreativitetsmulighederiundervisningssammenf hæng.specialetharderfordetsekundæreformål,atbidragetildetsprogpsykologiskeforskningsområde, derstudererdengensidigeudvekslingmellemsprog,psykeogomgivelserin'situvedatgiveindsigti undervisningssituationensmultimodalitet. 8%

9 SPECIALETSOPBYGNING Ikapitel1præsenteresogdiskuteresundersøgelsensteoriapparat.Herkoncentrererjegmigom,hvordan undersøgelsensfireteoretiskeperspektiverkomplementererhinandenoggiverenunikindsigtiforholf detmellemvoressprog,psykeogaktivitetienmaterielverden. Kapitel2behandlerundersøgelensmetode.Herbeskrivesdeovervejelser,somliggertilgrund formetodevalgsamtindsamling,udvælgelseogtransskriptionafdatamaterialet.herbeskriverjegogså, hvordanundersøgelsensteoriapparatharguidetmineobservationerifeltet. Ikapitel3analysererjegforholdetmellemindretningeniundervisningslokaletogadfærdsFog tænkemønstrenehosbådeunderviserogstuderende. Ikapitel4og5analysererjeginteraktionenitogrupper,dersamarbejderomatløseenopgave. Herfokusererjegpå,hvordanetpapirbrugessomenkommunikativressource,derkonstituererbeF grænsningerogmulighederforsamarbejdeog(kreativ)problemløsning. Ikapitel6afrunderjegundersøgelsenmedendiskussionogkonklusionafdeforudgåendeanalyF serogresultater. Iafslutningenopridserjeg,hvordanundersøgelensperspektivkansuppleredensprogpsykoloF giskdisciplinmedperspektiverogmetodertilindsamlingoganalyseafdata.ogendeligslutterjegafmed enkortperspektivering. 9%

10 10%

11 KAPITEL1 VORESSPROGOGPSYKEIENMATERIELVERDEN Medsprogpsykologiensomundersøgelsensudgangspunkterdetmennesketsomsprogligtogtænkende individ,derinteresserermig.udgangspunkteter,atsprogikkeeretabstraktsystem.sprogstuderes,der hvormenneskersnakkersammen,skriver,lytter,læseroghandler,ogdissesprogligeaktivitetereraltid forankretienkonkretsituation(svenstrupmunketal.2004:7).somsprogpsykologbeskæftigerjegmig medatforstå,hvilkemulighederogbegrænsninger,derfindes,nårmenneskerbrugerforskelligesproglif geaktivitetertilatetablereforståelser,handlingogsamhandling.idenneundersøgelseerjegoptagetaf atforstå,hvilkemulighederogbegrænsninger,deropstår,nårstuderendeiundervisningenbruger forskelligesprogligeaktivitetertilatetableresamarbejderogforståelser.quamitsprogpsykologiske ståstederjegdesudenfokuseretpåderelationer,someksisterermellemsprogetoghøjerepsykologiske processerfnavnligkreativitet. Sprogpsykologienerisigselventværfagligdisciplin,somplacerersigmellemsprogvidenskabog psykologimedeninteressefor,hvordanmenneskerbrugersprogettilatskabeforståelseimellemhinanf den(becknielsen2012:11).mininteresseplaceressammestedblotiudvidetomfang,idetjeginteressef rermigfor,hvordanmenneskerbrugerenrækkekommunikativeressourcerforudensprogettilatskabe forståelsemellemhinanden. Jegfokusererpåmaterialitetogspatialeforhold,ogdetstillernoglekravtilsprogpsykologiens teoretiskefantasimeddetargument,atdetsynesfrugtbartattænkehindsidessproget(somtekstog tale),somdetkendetegnendemedierendeforhold,derskabermeningogfællesforståelserideninterakf tion,somudspillersigiundervisningslokaletellerienhvilkensomhelstandeninteraktion.dettespeciale begyndersåledesveddenpointe,atvoressprog(oghermedogsåvorespsyke)altideriudveksling med' bevidst'formgivne'udtryk'af'ikke;sproglig'karakter (Christensen2012:27),ogatalinteraktionsynes uløseligtforbundetmeddeomgivelser,denfinderstediogmeddeting,denfinderstedmed. Trodssammenhængenmellemsprogogomgivelsersynescommonsense,erder,somnævnti indledningen,bedrevetrelativtlidtempiriskforskningpåområdetisprogpsykologiskhenseende.vender viblikketmodsprogpsykologjesperhermansensværkfra1996 Mennesketisproget,skalmanlede forgævesefterkommentareromkring,hvordanmennesketinddragerogforholdersigtiltingogomgivelf ser,nårviskalgøreosforståeligeihverdagenssocialeorganisering.mankanudenheldsøgevidereide tosprogpsykologiskeantologier Sprogpsykologi Udvalgtekerneemner (2004)og PåsporetafsprogF psykologi (2005).OgvenderviblikketimoddetnyereindføringsværkisprogpsykologiensgenstandsF område Sprogpsykologi.Detteoretiskegrundlag fra2012,laderdettil,atområdetgenereltertildeltlidt (elleringen)opmærksomhedindenfordesprogpsykologiskeforskningsinteresser.detbedstebudfindes isprogpsykologbillyadamsensph.d.afhandling(1996)omdanskeseerfvælgeresforståelserafvalgudf sendelserpåtv.herbeskæftigeradamsensigmedde(a)symmetriske/komplementærerelationer 11%

12 mellemjournalisterogpolitikereivalgudsendelserne(adamsen1996:76).grundetsitfokuspårelatiof nernemellemjournalisternesogpolitikernestale,som det'specifikke'ved'ethvert'kommunikationsforhold (Ibid.:128),berørerAdamsenflygtigttvFstudietsfysiske'relationtilasymmetrieniinteraktionerne.KonF klusioner,atindretningenitvfstudietharenindflydelsepåjournalisternesogpolitikernesadfærd (Ibid.:129),menAdamsenstudererikkeyderligere,hvordan'og'hvorfordisserelationermellempersoner ogmaterialitetudspillersigpådennemåde,givetvisfordihanssprogpsykologiskeoptikophørerved talensomdetspecifikkevedkommunikationsforholdet.deterenskam,fordideternoglespændende resultater,somadamsenkommerfremtil.samletsetresultererdette,efterminmening,ietbehovforen dyberesprogpsykologiskforståelseaf,hvordanomgivelserogtingbringesindiinteraktionenogskaber interneforbindelseridenspecifikkeaktivitet,hvordanomgivelserogtingindgårsommeningsbærende elementeripraktiskeinteraktionsformersomsamarbejde(fxienundervisningssituation)(heathetal. 2000:527),oghvordanspatialeogmaterielleforholdkanforandremådenvikommunikererogtænker på. FIRETEORETISKEPERSPEKTIVER Idettekapitelrettesfokusimodmenneskeliginteraktion,oghvordansocial(ogsproglig)aktivitetorganiF seres.afsættetindenfordetsprogpsykologiskeområdeerprimærtidetinteraktionelleperspektiv,som henterinspirationfrabådesociologienogsocialpsykologien(svenstrupmunk2008:29 4 ).Årsagener,at minopmærksomhederrettetmod,hvilkebetingelsersomeksistererfor,hvordandestuderendeinterf agerermedhinanden,oghvilkekommunikativeressourcerdebenyttersigaf,nårdesøgeratskabefælles forståelseriinteraktioneniundervisningen(becknielsen2005:2).jegvilsamtidigbevægemigomkring detkognitiveperspektiv,dajeginteresserermigforoplevelserafkreativitetsmulighedersomhøjere psykologiskeprocesser. Spørgsmåleneom,hvoroghvordanatmanskalundersøgestrukturerneimenneskeliginteraktiF on,rejsersigstraks.buddeneermange,menihenholdtildettespecialesafsæt sprogpsykologien er alleikkeligeegnedetilopgaven.idettekapitelviljeggennemgåogdiskuterefireteoretiskeperspektiver påmenneskeliginteraktionsitueretienmaterielverden,derefterminmeningervelegnedetilopgaven. Førstviljegkortridseop,hvorfornetopdisseperspektivererudvalgt. PsykologLevVygotskylevererenessentielpointeomsprogetssamtandremedierendeikkeF sprogligeforholdsbetydningforvoreskognitiveudvikling.detteercentralt,nårjegundersøgerkreativif tetellerrettereoplevelserafkreativitetsmuligheder.forskerkredsenomkringmultimodalitet,medbåde CharlesGoodwinogGuntherKress,harudviklettilgangetilatforståkommunikationsometmultimodalt fænomenbeståendeaftoellerfleretegnsystemer.beggeersærdelesrelevantetilgangeatopholdesigved bl.a.grundetderesbegrebsapparat.goodwinbehandlersymbiotiskegestikkeroginteraktionensmultif modalitet,kressbehandlerdenkultureltbetingedeproduktionafmeningogkommunikationensiboende multimodalitet.beggebidragermedenforståelseafmeningsomnoget,vimenneskerkonstantskaber, (om)formerogformesafivoresinteraktionmeddenverden,deromgiveros.endeliggiverlatoursaktørf 4SvenstrupMunkargumentererfor,atsprogpsykologienhartrefokusområder;detinteraktionelle,detsociokulturelF leogdetkognitiveperspektiv(2008:31).områderneeroverlappende,ogudelukkerikkehinanden,meninddelingen opridserforskelligemåderattilgåsprogligpraksispåfraetsprogpsykologiskperspektiv. 12%

13 netværkteori 5 enbeskrivelseafverdenskaraktersomrelationel,hvormenneskerogikkefmenneskelige elementerkonstantfoldesindihinanden.anttilvejebringerholdbareargumenterforattildelemennef sker,såvelsommaterialer,agensifænomenet,hvilketåbneropfornyeperspektiverpåinteraktionsprof cesser. Vygotsky,Goodwin,KressogLatourharmedderesteorierindkredsetforståelserafderelatioF ner,derunægteligtmåeksisteremellemmenneskersomfysiskeogpsykiskevæsener,tegnsystemer (heriblandtsproget)ogikkefmenneskeligeelementer(fxgenstande).nårpointerfradissefireperspektif verforenes,opstårderenunikmulighedforatfåindsigtisprogetsogpsykensrolleirelationtilmennef sketssocialeorganiseringienmaterielverden.hverisærbidragerdisseperspektiverogbegrebertilet sammenhængendeteoriapparat,dererfrugtbart,nårmanudfraetsprogpsykologiskståstedskalanalyf sereogforstå,hvordanvimenneskerskaberfællesforståelserogorganiserervoressocialeaktivitetide komplekseogheterogeneomgivelser,somkarakterisererdetmoderneliv.idefølgendeafsnitgennemgås centraleelementerfravygotskys,goodwin,kressoglatoursteorierogvæsentligstebidragtilvidenskaf ben,derudgørdettespecialesteoriapparat. Teoriapparatets%fire%perspektiver.% LEVVYGOTSKYSSPROGPSYKOLOGI Foratforståhvordanmennesketsbasaleogmereavanceredefærdighederudvikles(somfxkreativitet), viljegvendenoglecentralepointerhentethoslevvygotsky,somietsprogpsykologiskperspektivref præsentererensociokulturelforståelseafmennesketspsykeogkognitiveudvikling(becknielsen 2010:3).Vygotskyinteresseredesigforsprogetsbetydningfor,hvordanvoreskognitiveudviklingformer sig.encentralpointehosvygotskyer,atmennesketsadfærdogaktivitetikkekanundersøgesuafhængigt afpsyken,ogdet,atbetragtepsykensepareretfradensocialeogkulturellekontekst,er,ifølgevygotsky, 5HerefterANT. 13%

14 absurd(danielsen1996:17).vygotskyvendersigimodpåstandenom,atmenneskeligadfærdersummen afreflekser,ogrepræsentereretopgørmeddendaværendedominansfrastimulifresponspsykologienog behaviorismen,somherskedeistartenaf1900tallet(vygotsky1978:40).dengrundlæggendestrategi, somdennestrømningindenforpsykologienlagdefordagen,førtetiletfokuspådepsykologiskeprocesf ser,sommenneskerdelermeddyr,hvilketreducerededenmenneskeligeagensognegligeredeihøjgrad mennesketshøjerepsykologiskeprocessersomtanker,sprogogvilje(ibid:4).vygotskystilledesigstærkt kritiskoverfordennemekaniskestimulifresponslovogslogetslagfor,atsproglige,forudendekulturelf le,socialeoghistoriskeforholdskalansessomgrundlagetforforskelleneimenneskerstænkning(danielf sen1996:44). MEDIERINGGENNEMSPROG,REDSKABOGTEGN InspireretafMarxstilerVygotskymodatudvidepsykologiensdomæne,hvormennesketsnaturikke længereanskuessomstabil,mensocialtogkultureltkonstrueret.mennesketkonstruerersigselvogsin bevidsthedgennemsinproduktive'aktivitet.produktivaktiviteterikkeblotfremstillingenafprodukterog manueltarbejde,menogsåmentaltarbejdeibredesteforstand.hersesinspirationenframarxsmateriaf lisme:mennesketskabersigselvgennemproduktionafidéer,begreberogmentalbevidsthed,menogså gennemmaterielaktivitet,bearbejdelse,ogsamarbejde(danielsen1996:41f). PålinjemedMarxoptagesVygotskyaf,hvordandenmenneskeligeaktivitet(modsatdyrenes) skergennemmedieredeprocesser,oghvordansprog,redskaberoggenstandeermedtilatformidle voresmentaleprocesser(vygotskyetal.2009:75).nårvifølgervygotskyspsykologi,ersprogetet tool forthought ogansessomdetcentralemedierendeforholdiforholdtilvoresmentalaktivitetsommenf nesker.detergennemsproget,visombørnerfarerverden,ogsprogeterforudsætningforvorestænkf ningoghandlinggennemhelelivet(vygotsky1978:32).gennemstudierviserhan,hvordansprogetgør osistandtilatrettevoresopmærksomhediforholdtilspecifikketrækivoresomgivelser,giverosmuligf hedforatlæreogudviklevoresmentaleprocesserogfungeresometmedierendehjælpemiddeltilprof blemløsning(vygotsky1978:32).menudoversprogetsommedierendeforhold,argumenterervygotsky ogsåfor,atdenmenneskeligeaktiviteterafhængigafbrugenaffysiskeredskaber,tegnogsymbolersom hjælpemiddeltilatregulerevoresforholdtilandremenneskerogtilosselv(vygotsky1978:38).han dragerbl.a.endirekteparallelmellembrugafetredskabienarbejdssituationogbrugenafettegni tænkningenoghukommelsen(danielsen1996:42).etillustrativteksempelfravygotskysstudieraf hukommelse,erdenvelkendteknudepålommetørklædet,derformidlerenpåmindelse(ibid.:43).for Vygotskyblivertegnet(knudensomsymbol)somgenstanden(lommetørklædet)selvregulerendefor voresadfærd.vedatbindeenknudetransformereshukommelsetileneksternaktivitet.ogdettefaktum alenedemonstrererdenfundamentalekarakteristikafmennesketshøjereudvikledepsykeogadfærd. Vygotskyforklarer,atredskabet(tool)ereksterntorienteret,oggennembrugafredskaberkanviforme voresfysiskeomverden.tegnet(sign)erderimodinterntorienteret,oggennembrugaftegnkanvi beherskevoresadfærd.tilsammenudgørredskabogtegnmedieringen.figurerneherunderillustrerer disseogfølgendepointeryderligere.detskalikkeforståssådan,atgenstandeisigselverendelafden psykologiskesfære,menatvoresadfærdmedieresogreguleresgennemdenfællesbrugafredskaberog 14%

15 tegn.vygotskyforklarer,atderikkeblotertaleomenindskydningaftegnet(x)istimulifresponskæden (Figure4).Derertaleomenstimulerendeproces,dervirkertilbagepåvoresresponsogsåledesfører vorespsykologiskeprocessertilethøjereniveau,fordivifårmulighedforatkontrollerevoresadfærd (internt)udefra(eksternt).voresbrugafsprogetogredskabervirkersåledessomenstimulerende proces,derkanudvikleogændrevoresmådeattænkeoghandlepå.densidstefigur(figure4)viser essensenafdenmenneskeligeværenfmedieringenafvoresadfærdgennemtegnogredskaber. StimuliWtegnWrespons,%SWXWRWrelation.%(Vygotsky%1978:40)% Mediering.%(Vygotsky%1978:54) Vygotskysstudierafbørnviser,hvordanbarnetomkring2Fårsalderenbegynderatbrugegenstandesom redskaberellerhjælpemidlertilatopnåbestemtemål.denneermennesketsførsteskridtimodetablerinf genafenaktiv,ogikkeudelukkendemekaniskrelationtilvoresomgivelser(vygotskyetal.2009:171). Vygotskypræsentererherencentralsprogpsykologiskpointe:atvoresselvermedieretogreguleretvia sprogligeogfysiskeforhold.selvsomvoksnebrugervihjælpemidlertilathuskeospånoget.vibinder måskeikkeenknudepåvoreslommertørklæde,menvianvenderteknologiersomensmartphoneelleren digitalkalenderpåcomputerenmedsammehensigt atpåmindeosomnogetvigtigtifremtiden.og dennebrugafredskabertilatregulerevoresegenfremtidigeadfærder,ifølgevygotsky,dybtmenneskef lig(becknielsen2012:118). Vygotskyberigerundersøgelsensteoriapparatmedensprogpsykologiskforklaringsramme,der inkludererandremedierendeforholdudoversprogetiforholdtiludviklingenafhøjerepsykologiske processer.menvygotskybeskriverogså,hvordanvierindlejretiensamfund,hvorvianvenderhistoriske ogsamfundsskabteredskabertilatskabemeningivoresprivateogsocialeliv(steecketal.2012:5).idet næsteafsnitkommerjegnærmere,hvordanmankanundersøgedetaljerneipraksis,nårmennesker interagerermedting.hervendesblikketimoddetinteraktionelleperspektivognogetafdennyereforskf ningindenforområdetvedcharlesgoodwin. DENSITUEREDEMENNESKELIGEINTERAKTION CharlesGoodwin,amerikanskforskerogprofessormedrodidetinteraktionelleperspektiv,studerer embodiedinteraction,pådanskinkorporeretellerkropsliginteraktion.goodwinsinspirationskilderer velkendtenavnehossprogpsykologienbl.a.vygotsky,mead,goffman,bakhtinogscheglofffbareforat nævneenhåndfuldafdevigtigste(streecketal.2011:5).hansinspirationhæftesbl.a.igoffmanssynpå interaktion.karakteristiskforgoffmanstidligerearbejdebl.a.iteksten TheNeclectedSituation (1964) 15%

16 eretøkologisksynpåinteraktion,somgoodwinhenterinspirationframeddennecentralepointe: To' describe'the'gesture,'let'alone'uncover'its'meaning,'we'might'then'have'to'introduce'the'human'and'materi; al'setting'in'which'the'gesture'is'made (Goffman1964:133).ForatafsløremeningenistudierafinteraktiF onmåomgivelserneinkluderes,hvilketgoodwingør.hanhargennemførtenrækkestudierafbl.a.talkf infinteraktion,symbiotiskegestikkerogembodiment(streecketal.2011),oghansfremgangsmådeer megetdetaljesensitivogfokuseretpåmenneskeliginteraktioni'specifikke'omgivelser.meddetinteraktif onelleperspektivsomsitståsted,eretnometodologien,medfokuspåmenneskeligadfærdoghandling, ogkonversationsanalysens 6 kortlægningafinteraktionenssmåmekanismer,grundlagetforgoodwins analyser 7.Goodwineroplagtatinddrageispecialetsteoriapparat,dahanskriversigopimoddediscipliF ner,derkonsekventadskillertekstogkontekst,sprogetogdetsomgivelser: I'argue'against'the'usual' analytic'and'disciplinary'boundaries'that'isolate'language'from'its'environment'and'create'a'dichotomy' between'text'and'context (Goodwin2000:1490).MedGoodwinstilgangtagesetskridtimodennyereog meredynamiskmådeatanskuesprog,kognitionogsocialorganiseringpåmeddisciplinernefradet interaktionelleperspektivirygsækken. SYMBIOTISKEGESTIKKER UdgangspunktethosGoodwiniteksten TheSemioticBodyinitsEnvironment er,atdenmenneskelige kropspillerenrolleimåden,hvorpåvoressprog,kognitionogsocialeorganiseringerstruktureret.et udgangspunkt,dererkonsistentmedvygotskysperspektivpåpsyken(goodwin2000:1491).ienunderf søgelseafungearkæologer,dererigangmedatlæreatseogudgravesporafengammellandsbyijorf den,visergoodwingennemanalyserafvideoobservationer,hvordandeltagereneiudgravningentager højdeforhinandenskroppe,nårdeinteragererogarbejderimodetfællesmål.goodwinzoomerskarpt indpådensituerede'menneskelige'interaktioniundersøgelsenogfokusererpåsamtale,gestikogembof diedinteractionsiarkæologernesarbejdemedatblotlæggestrukturerneafengammellandsbyijorden. Detafgørendepunktiforholdtil,atdeltagerneopnårfællesforståelseiudgravningsprocessen,ermåden, hvorpåkroppenesfysiskepositioneringer,bevægelserogorienteringerimiljøetfungerersammenog skabermeningsammen(goodwin2003:2). Goodwinbrugerbegrebetsymbiotiskegestikkeromenbestemttypeafgestus,somercentralfor mådenmenneskeligaktivitetorganiseresiinteraktion.begrebetkræverenbemærkningmedpåvejen,da deteretyderstanvendeligtiminsenereanalyseafdata.symbiotiskegestikkerkanforklareogviseden gensidigeudvekslingogafhængighedmellemtale,gestusoggenstand,dergørsiggældendeibestemte interaktionstyper(ibid.:6).dennesymbiotiskebrugaffleretegnsystemerbetegnesafgoodwinsom multimodalitet,dadergøresbrugafgestusogtale.herertaleomenbestemtmådeattilgåanalysenaf interaktionpå.herersprogetikkedetsingulæremedium,sominteraktionenstudieresgennem(streeck etal.2011:1).hvisviskalforståhvordandeltagerneiinteraktionenforstårhinanden,erenanalyseaftale 6HerefterforkortetCA. 7Goodwinsstudier(2000,2003,2003b),menogsåHeath,HindmarshogLuff sstudier(2010,2011),ermultimodale CAstudier,baseretpådetaljeredetætteanalyserafmennesker,dererinterageretafaktiviteterafdeneneelleranden art.hertællerfxgoodwinsstudieafarkæologeriarbejde. 16%

17 ellergestusufuldstændig,fordifleresemiotikkerinddragesiorganiseringen.herundergennemgåskort denanalytiskefremgangsmådeieteksempletfragoodwinsstudieafarkæologer. SYMBIOTISKE%GESTIKKER.%(Streeck%et%al.%2010:1)% Ladossepålinje1,hvorAnnsiger Wha doyouthinkof:,.herserviensætningpåengelsk,hvor derefter of normaltvillefølgeetnavneordforatfuldendesætningengrammatisk.densammemangel pånavneordsesigenilinje3,hvorsuesiger Doesitkindagoaro:und=,hvordet(it),somgårrundtom (goaround)aldrigspecificeresisamtalen.hvisvikunfokuserpåsamtalenogdesprogligestrukturer,er detsværtattrækkenogensomhelstmeningudafsamtalenogforstå,hvadderforegår(steecketal. 2011:1).Menservipådestrukturer,somAnnogSuesomgivelserindikerer,ogpådenmådedereskropsF ligebevægelserfølgerdisseomkringliggendeomgivelser,giverhandlingenmeremening.serviigenpå linje3,visersueenkropsligforståelseafannsbemærkningvedatflyttesinhåndogsinskovloverdet punktijorden,somannindikerermedsinfinger.suebrugersådennepositionsomafsætforengestus medsinskovl,derfølgerjordensstrukturogledsagerbevægelsenmed kindagoaro:und ilinje3.hvad viserher,erensymbiotiskgestiksammensatafbevægelse,struktureriomgivelserne,taleogkropslig orienteringmodann.detarbejde,somdetokvinderudfører,erorganiseretgennemenvelstruktureret udvekslingafforskelligetegnsystemer,somudoversprogetbenyttersigafkropslighandling,gestusog strukturenidetomkringliggendemiljø.hverpartkomponererenrelevanthandlingvedatproducere tegnfordenanden,somikkekanformidlesgennemetenkeltståendetegnsystem(streecketal.2011:2).i eksempletherillustreresdet,hvordankroppensbevægelserakkompagnerertalen,somsamtidigfølger mønstreiomgivelserne,ogpointenertydelig: By'it'self'each'individual'set'of'semiotic'resources'is'partial' and'incomplete'( )'However,'when'joined'together'in'local'contextures'of'action,'diverse'semiotic'resources' mutually'elaborate'each'other'to'create'a'whole'that'is'both'greater'than,'and'different'from,'any'of'its' constituent'parts '(GoodwininStreecketal.2011:2). 17%

18 Dennetilgangdemonstrerer,hvorrelevantdeterattagehøjdefordetaljerneidesemiotikker, somviaktiverer,nårviinteragerer.studietafarkæologeriarbejde,fortælleros,hvorvigtigrelationener mellemgestusogomgivelseriforholdtilenlæringssituation.idettetilfældeeromgivelsernecentralefor denopbygningafmeningoglæring,somskeriinteraktionenmellemannogsue,nårdeerigangmeden udgravning.studietviser,hvordanredskaberogomgivelseriaktivitetenerfysisksammenkobletmeden størrekontekstdimensiongennemverbaloggestikulerendekommunikation.somjegskalsenærmerepå idekapitler,hvorinteraktioneriundervisningenanalyseres,kanetstykkepapirfungeresomenplatform forforhandlingietgruppearbejde,derkræverogudviklersamarbejde,ogenbordopstillingkansynliggøf reensærligundervisningsnorm,hvorstuderendeoplevermulighedforkreativitet,fordibordeneorganif sererspecifikkemåderattilgåogforstådetfagligeindholdiundervisningenpå.menmereomdetsenere. MULTIMODALITETOGSOCIALSEMIOTIK Multimodaliteterenbredbetegnelseforensamletsettværfagligtilgang,deranserkommunikationsom mereendtaleogtekst.tilgangeneretopgørmedverbalsprogetsdominansindenforkommunikationsf forskningen.begrebetmultimodalitetdækkerbredtoverdensamledebrugafellersamspilletmellem billede,ikon,film,layout,links,farverogtekstmv.kommunikationenafenbeskedudgøresofteafflere tegnsystemerendtaleellertekst,hvorforderertaleommultimodalitet.demultimodaletilgangehar udvikletsigoverdesidste10år.noglegårsystematisktilværksiadresseringenafsamfundsrelevante problemstillingerisærirelationtilnyemedierogteknologier,endandregørdet(bl.a.goodwinmedsit mikrofperspektiv).multimodalitettagerafsætibl.a.(social)semiotikkenogdensystemiskfunktionelle lingvistik,sommichaelhalliday 8 udviklede.centraltstårguntherkressmedsitbudpåenmultimodal teorimedværket Multimodality:asocialsemioticapproachtocontemporarycommunication (2010). JegvilhergennemgånogleaffåcentralebegreberfraKress fremlæggelseafmultimodalitetsomredskaf beriundersøgelsenssamledeteoriapparat. ENMULTIMODALSAMFUNDSTILSTAND Kresspointerer,atverbalsprogetsrolleermindrecentralidesenesteårsudviklingindenforkommuniF kation,fxharbilledetenmeredominerenderolleendtidligere(2010:15).hankalderpåenmeretværfagf ligogåbentilgangtilkommunikation,førstogfremmestfordihanmener,atverdenoghermedogså kommunikationidagermultimodal,hvilkethængersammenmed,atvoreskommunikationsformerhar ændretsig.hanforklarer the'world'of'communication'has'changed'and'is'changing'still;'and'the'reason'for' that'lie'in'a'vast'web'of'interwined'social,'economic,'cultural'and'techonological'changes. (Kress2010:5) 9. Denmultimodalekarakter,somverdenhariKress optik,sesogsåtydeligtafspejletideundervisningssif tuationer,somjegharobserveret.mineobservationerviserbl.a.,hvordanetflertalafsemiotikkertagesi brugafundervisereniorganiseringenogformidlingenafdetfagligestof.heranvenderundervisereni 8Hallidayerophavsmandtilforestillingenom,atsprogetharnogleiboendekernefunktioner,hvornogeterideatioF nelt,relationeltogfunktionelt(becknielsen2010:4) sprogetermultifunktionelt,ikkebarereferende. 9Kressharenstørreforskningspolitiskagenda,somikkeermeningen,derskalpåvirkespecialetssigte. 18%

19 mangetilfældeenkombinationafbilleder,video,grafikogandresemiotiskeressourcer,derudover sprogetformidlerdelæringsmæssigepointertildestuderende.nyereundervisningsformererogså kendetegnetafindtogetafmultimodaleressourcer,nårlæringenskalformidlesfxeflearning,diverseitf baseredepræsentationsmidler,videoforelæsninger,computeresomredskaberifagligediskussioner, brugafsoftwaresomfagligkompetence,udnyttelseafskærmeforudentavlenoglearningflabsbareforat nævnenogle(horstetal.2010:25f31). TEGN,SEMIOTISKERESSOURCEROGMODES Måden,somVygotskyogKressforstårmenneskesbrugaftegn,synesatlappeindoverhinanden.Tegner encentraltbegrebindenforsemiotikken,fordidetergennemtegnet,atmeningogformsmeltersammen ienenhed.følgervivygotsky,ervoreshøjerepsykologiskeprocessermedieretgennemsproget,og brugenaftegnermedtilatregulereogudviklevorespsyke.someksempletmedknudenpålommetørf klædetermeningensammensataftegnoggenstand.isocialsemiotikkenerretorikkenanderledes,herer tegnskabt ikkebrugt afentegnfskaber(eng.signfmaker),dertilskrivermeningtiltegnetgennemen passendefysiskform(kress2010:62).dennemeningstilskrivningogkonstruktionafenrepræsentation (fxknudenpålommetørklædet)eretvalg,dererformetaftegnfskaberensinteresser.kressskriversig uenigmedferdinandesassuresteoretiseringomtegnetstodeling:tegnogbetegnede(eng.signifierand signified),bl.a.forditeorienoverserdenmenneskeligeaktivitet,derproducerermeningiskabelsenaf tegn(ibid:66). KressbetegnerteoriensomsocialFsemiotik,dvs.studietafbetydningsproduktionidetsociale. Semiotikerenbetegnelseforsemiotiskesystemer,dvs.forskelligetegnsystemer,sombl.a.erdetnaturliF gesprog,menogsåbilleder,tegnsignaler,farverosv.(andersenetal.2007:225).tankener,atsemiotiske ressourcereretmiddel,somvimenneskerbrugerattilskabemeningmed,hvorfordeogsåkaldeskomf munikativeressourcer,fordidebrugestilkommunikativeformål.semiotiskeressourcerkanværealtfra handlinger,tingogartefakter,somvibrugertilkommunikativeformål,hvadentendeerproduceretvia tale,ansigtsudtrykoggestik,teknologiskellermaterielt. Nårmankiggerpåressourcerneseparat,kaldesdeogsåmodes.Etmodeerenspecifiksemiotisk ressourcetilatskabebetydningmed,somerudgjortafetoverordnetsemiotisksystem,fxfarverkan diskuteressomsemiotiskeressourcer,hvorfarvengrøneretmode,derermultifunktionelidetsbrug, betingetaftegnfskaberensformålogkulturelleståsted(kressetal.2002:343).modebeskriverbådede fysiskmaterielleressourcer,samtdegrammatiskkommunikativeressourcer.taleersåledesenmodepå sammemådesomengestus,etstilbillede,enfarveosv..intetmodeerapriori(førdetererfaret)mere væsentligtendetandet(kress2010:28),oghvertmodeharetspecifiktpotentialeogenbestemtfunktion idetensembleafmening,somudgørkommunikationen.detbetyderogsåathvertmodeharforskellige affordances,forståetsommening.affordanceeretbegreblanceretafpsykologjamesgibson,hvilket refererertilmådenviindbydesafomgivelsernetilbestemtadfærdfxenstolindbydertilatmanskal sættesigpåden(gibson1986:140).kressbyggerviderepågibsonsbegrebsåledesataffordanceikke bareeretspørgsmålomperception;meningenvilæseriinvitationenerhistorisk,kulturelt,socialtog materieltskabt(kress2010:92).detbetyderfxatmeningspotentialetibordopstillingenietundervisf ningslokalebådeerkonstitueretafdentidligerebrug,menogsåafdeaffordances,somfremkaldesaf 19%

20 ressourcenspotentiellebrug,fxnårbordeneflyttesvækfraudgangsstillingen.meningenvilsåledes aktualiseresviabordetsfunktionidenkonkretesocialekontekst(ibid:8).menneskerkonstruerer,komf binerer,formerogbrugersåledesaltidsemiotiskeressourcer,nårvikommunikerer ogdennetransforf mationerenrefleksionafvoresinteresseriengivensituation. EKSEMPELPÅMULTIMODALITETIGADEBILLEDET REN%KBH%på%Nørrebro.%(Eget%fotografi).% Tagervietkigpå,hvordanca.1500afKøbenhavnsskraldespandeserudiøjeblikket,harvietmeget tydeligteksempelpåmultimodalkommunikation.hererengenstand(skraldespanden)blevetbeklædt medgrøntpapir,hvorpåderstårentekst RENKÆRLIGHEDTILKBH.Fonten(skrifttypen),sombruges, harforskelligskriftstørrelserogfungerersåledessomensemiotiskressourceisigselv,dadenfremhæver ordenerenogkbh.herudovererderethjertefsymbol(etsymbolsktegn)øverstir etiordet REN, someretaffleretegnsystemeriensembletafmeningher.samtidigkoblesordeneenrenby(renkbh) tilrenkærlighed.renkærlighed,somhentesfraenprivatogromantisksfære,forbindeshermedenby udenskraldpågaden,ogderskerenkoblingaftonormaltadskiltediskursivedomæner,somisituatiof nenherermedtilatformidledensamledebeskedogmening.dengrønnefarveformidlerformodentliget miljørigtigbudskab,hvisviserpåbrugenafordetgrøn'irelationtildendiskursivepraksisisamfundet, somfokuserermegetpåmiljøbevidsthedogbæredygtighed.detunderstregertydeligtfarvenssocialsef miotiskefunktion;farvenerknyttettildensocialebrugafordetgrøn.skraldespandensomgivelsertages ogsåibrug,daenrækkeafgrønnefodsporpåfortovetførerhentilskraldespanden10.fodsporstegnene viserenretning,fragadenhentilskraldespanden,hvorsekssporfølgerhinanden.fodsporene(etindekf sikalttegn)fungererdermedsomenkommunikativressource,derbådelederblikketogfødderne(og 10Ivissetilfældelederfodsporeneoverencykelstiellerenvejoghentilskraldespanden.DeterikkealleskraldeF spande,derharfodspor. 20%

21 kroppen)hentilskraldespanden.fodsporeneskaberenoplevelseaf,atenandenpersonalleredehar gjortnogether:nemliggåetovertilskraldespandenogsmidtsitskraldud.densamledemeningsynliggør ensocialnormom,at manikkesmidersitskraldpågaden derigengiverudtrykforenfølelseaf kærlighed tildenby,manbori,københavn,ogdennekærlighedgivermanudtrykforgennemengrøn bevidsthed.kresspåpeger: There'is'no'meaning'without'framing (2010:10),hvilketogsåertilfældether. Kiggedevikunpåteksten,fortællerdenikkenogetomenmiljørigtigsocialnorm,menservipåteksteni detsamledeudtryk,erdettydeligt,hvordanetflertalaftegnsystemerkomponererdensamledemening.i kombinationaftekst,farve,genstand,omgivelserogplaceringlæservimeningenogsmidervoresskrald udogudenatvidedet,gørvisamfundetentjeneste 11. TOMULTIMODALETILGANGE MedKress teoriomsocialfsemiotiskmultimodalitetrettesinteressenimoddemodes,somenbeskeder sammensatafogdenkultur,sombetingertegnfskaberen.medgoodwinrettesblikketimodmenneskets kropsligeaktiviteteriinteraktionmeddenæreomgivelser.teoriernekomplimentererhinandenved beggeattilbydeenøkologiskogmultimodaltilgangtilkommunikationoginteraktion,somstrækkersig udovertaleogtekstsomdenenesteafgørendetilstandformenneskeligkommunikation,ogsåledes berigerderespointerspecialetssamledeteoriapparat.fordikressermereoptagetdeformer,sommanif festererkommunikationietsamfundsmæssigtperspektiv,tagerhanikkesammehøjdefordedetaljeri interaktionenmedomgivelserogting,somogsåerafgørendefordenfællesforståelse,deropståriinterf aktionen.somjegvilkommeindpåidetnæsteafsnit,kanantbringeetalternativtbudpåbordeti forståelsenaf,hvordanvoreshverdagsligeinteraktionmedtinghængersammen. AKTØR<NETVÆRKTEORI Fradenspædeopstartidettespecialevardetklartformig,atencentralnøgletilatåbneforståelseaf forholdetmellemsprogogrummåttefindesibrunolatoursaktørfnetværkteori.igennem80 ernegrundf lagdelatourantmedkollegaernemichelcallonogjohnlaw,ogidagidentificeresantogsåmeddet tværfagligefeltafvidenskabsstudierundertitlensts( Science,Technology&Society eller Science& TechnologyStudies )(Bloketal.2009:7).Latourerikkesocialkonstruktivistellerrelativist,menkani stedetforbindesmedbetegnelsersomkonstruktivismeelleramodernisme(ibid.:8).årsagentil,latour ikkeskalansessomsocialkonstruktivist,findesihansbetoningafdetdynamiskesamspilmellemmennef skeligeogmateriellefaktorerbådeiskabelsenafmening,videnogdenverden,vileveri.servipået giventfænomenudfraetsocialkonstruktivistiskstandpunkt,betragtesdettefænomenhverken naturf ligt elleruafhængigteksisterendeivirkeligheden;deterskabtogformetafmenneskerogmenneskers 11REN'kærlighed'til'KBHerenkampagne,derblevigangsatafTeknikFogMiljøforvaltningenpåKøbenhavnsKommuF netilbageimarts2012.skraldespandenevarendelafenstørrekommunikativindsats,dertalteevents,presse,web, plakatermv.iskrivendestunderdetstadigletatfåøjepådegrønneskraldespande.kampagnenvistesigathaveen positiveffektogformindskedeaffaldpågadenmed27f41procent(ideområder,hvorskraldespandendevar). Kilde: Arrangementer/KomPris/2012/Nominerede/TeknikF+og+Miljøforvaltningen%2c+Københavns+Kommune 21%

22 interesserogersåledesensocialkonstruktionfxkøn,klasse,racemv..socialekonstruktionerspillerikke enrollehoslatour,fordidetsocialeikkeeksistereridenform,somsocialfoghumanvidenskabernehar begrebsliggjortdet.virkelighedenogdetsocialeerkonstitueretigennemmenneskerstekniskeogsymf bolskeaktiviteter,hvilketdensocialkonstruktivistiskepositionikkeindbefatter(ibid.:268).dennepointe førerosdirektevideretillatoursberømtemotto viharaldrigværetmoderne.ipraksisharsamfundet aldrigværetmoderne,fordiskelletmellemnaturogsamfund/kulturernoget,somvidenskabenhar konstrueret ogdetteskeldominererselvemodernitetenogvidenskabensvæsen(latour1999:23). Dennestrengeadskillelseafdetnaturmæssigeogdetmenneskeskabtenegligerernemlignoglecentrale ogvigtigetrækvedvoreshverdagserfaring.hererlatourscentralepointe,atnaturogsamfundipraksis ikkeeradskiltedomæner,dadetilalletiderharværetvævetsammeni,hvadhanbeskriversom hybride' netværk'af'menneskelige'og'ikke;menneskelige'elementer (Bloketal.2009:9).Kortfortaltudgøresvores hverdagsligeerfaringafhybrider, dvs.sammensatteelementer,dererligesånaturligeogfysiske,somde ermenneskeskabteogsociale(collin2004:74).tænkbarepåundervisningssituationenetkortøjeblik; denerbådesocialogfysisk.herfremlæggesgrundtankeniant;verdenbestårafhybrideaktørfnetværk. Latour snetværkkanidagletforvekslesmeddenpopulariseredebrugafordet,sombetydertransport udendeformation enøjeblikkeligumedieret 12 adgangtilinformation.mennetværkilatourskforstand er,pålinjemedgillesdeluezestermrhizome,betegnelsenafenserieafændringerogforstyrrelser,dvs. translationer,sombeskrivesidekommendeafsnit(latour1999:15). AKTØR<NETVÆRKOGAKTANTER Hvadjegharbeskrevetnuer,hvordanLatourserverdenududfraenrelationelontologi,hvorverden bestårafomskifteligeoghybrideaktørfnetværkfremforadskilteområderafkategoriersomnaturog kultur.inspireretafj.greimas lingvistskesemiotik,hvorgrundantagelsener,atethvertorderfuldstænf digdefineretvedsinerelationertilandreordisproget,udstrækkerantdennerelationellesemiotiktilat inkluderealleformerformaterialer,aktørerogbegivenheder(bloketal.2009:263).hermedkaldesant ogsåforenmaterielfsemiotik(lawetal.1995:274).alleting,ikkekunmenneskeligeaktører,kanderfor tillæggesensemiotiskbetydningogbetegnesherefteraktanter.detgælderdogkundepersonereller ting,somgørenforskeliaktørfnetværket.depersonerellerting,derikkegørenforskel,betegnesikke somaktanter.latouranvenderbegrebetaktant,igenlåntafgreimas 13,fordidettilladerhamatsidestille menneskeligeogikkefmenneskeligeaktørerpåetbegrebsligtplan(bloketal.2009:36).latourforklarer: An''actor''in'ANT'is'a'semiotic'definition';'an'actant;,'that'is,'something'that'acts'or'to'which'activity'is' granted'by'others '(Latour2007:3).BegrebetomaktantereretmodsvartildendelafsamfundsFog sprogvidenskaben,derpåstår,atmenneskethandleruafhængigtafting(bloketal.2009:78).forestiller viostingietinteraktioneltvakuum,hardeingenvirkelighedogingeneksistens,daderikkeer nogen til attildeledenne.ogmodsatvillevimenneskerikkeeksistereudendeting,somomgiveros. The'social' isn t'purely'social;'and'if'it'were'then'it'wouldn t'hang'together'for'very'long (Lawetal.1995:276),lyder 12Dvs.entransport,derikkeforstyrrerellerændrerbeskeden(modsatmediering). 13Gremiaserkendtforsinaktantmodel,somendelafhansarbejdemedlitteræretekstersbetydning.Modellen beskriverelementeridetlitteræreforløbsomaktanter,deralleharagensidetsammenfattedeprojekt,derercenf traltforhandlingen(gregersen2010:199). 22%

23 detfralawogmol.følgerviplankenudmeddenne,hvadmankankalderelationellematerialisme, ophævesdengenerelleopfattelse,atmenneskererforskelligeframaskiner,barefordimenneskethar sproget.antskaldogikkelæsessommonisme,hvoraltafeksistensisidsteendedetsamme.istedet tages påfundet omskillelinjenmellemmenneskeogmaskineoptileftertanke,oghermedåbnerantop forderelationerogsammenhænge,dereksisterermellemmenneskerogting. ASSOCIATIONOGTRANSLATION ANTgiveranledningtil,hvadLatourkalderassociationsFsociologien.Associationeretbegreb,sombetegF nerenhverforbindelsemellemmenneskeligeogikkefmenneskeligeaktøreriensocialinteraktion(blok etal.2009:264).associationerikkebareetsocialtogpsykologiskanliggendeformennesker,detharogså nogetatgøremeddenproces,hvorigennemnyeforbindelserogmeningskabesogforandres.begrebet associationerbeslægtetmedetaflatoursandrebegrebertranslation,derenformformediering,derpå sammetidoverlevererogforstyrreretsignal(ibid.:270).begrebettranslation 14 synessåledesatliggei trådmeddentransformation,somgoodwinsnakkeromiforbindelsemeddesymbiotiskegestikkeri interaktionen: each'mutually'elaborates'the'other'(and'both'are'further'elaborated'by'the'talk'and'accom; panies'the'gesture) (Goodwin2003:8).FølgerviLatour,blivermenneskeligeogikkeFmenneskelige aktanterheletidenvikletogfoldetindihinandengennemtranslationsprocesser(hetherington 1997:200).Translationbeskriversåledesdenproces,derrelaterertoaktantertilhinanden,sådanatden enetagernogetafdenandensstyrkeforderefteratskabeenbestemtmening,taleelleragerepåvegneaf denførste(bloketal.2009:79f.).mankansætteundervisningssituationenindienaktørfnetværkfoptik foratillustrereperspektivet.setmeddisseøjnerepræsentererundervisningenetkontinuerligtensemble afpersonerogting.dererbordeogstole,vægge,tavler,stikkontakter,computere,projektorer,bøger, papirer,destuderendesogunderviserenskroppemeddereskapaciteter,tale,blikkederholderøje, læringsdiskurser,adfærdsregler,gestikkerosv..disseaktørerassocieres,dvs.forbindesogfoldesindi hinandenihybridenetværk.undervisningssituationenerbådeetnetværkafelementer,somersammenf satpåensærligmådeogenaktør,derkantransformerenyemeninger,adfærdsregler,didaktikker,interf aktionsformer,glæde,utryghedogresistensimodsamme.udoveratværeetaktørfnetværkisigselv, opstårogopløsesderkonstantetutalaf indre aktørfnetværkiundervisningssituationenfxvedgruppef arbejde.latoursrelationelleontologiogetnometodologiskeslægtskab,somjegkommertilinæsteafsnit, synesheratgåhåndihåndmedgoodwinsogkress smultimodaletilgange,hvormeningnetopopbygges afetensembleaffleretegnsystemer. FØLGAKTØRERNE LatourharselvsammenlignetANTmedetnometodologienogHaroldGarfinkel 15,ogherviljegkort fremhævenogleafderesfællestræk,sometargumentfor,atantkanforenesmedetklassisksprogpsyf kologiskperspektiv.latourdelersammekritiskeholdningsomgarfinkeltildendelafsociologien,der bl.a.gårunderbetegnelsenstrukturfunktionalismen.beggevartrætteafdendaværendesociologiske 14Latourbrugerbegrebettransformationitætforbindelse(ogofteistedetfor)translation(fxLatour1999:15). 15SelvsigerLatour,at det'ville'være'temmelig'præcist'at'beskrive'aktør;netværkteori'som'halvt'garfinkel'og'halvt' Gremias (LatouriBloketal.2006:116). 23%

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

Når hensyn skal kommunikeres til cyklister En afhandling om, hvordan Københavns Kommune kan kommunikere hensyn til de københavnske cyklister

Når hensyn skal kommunikeres til cyklister En afhandling om, hvordan Københavns Kommune kan kommunikere hensyn til de københavnske cyklister DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Vejleder: Klaus Kjøller Afleveret: 04. februar 2015 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Kandidatspeciale DANSK MED FAGLIG PROFIL I KOMMUNIKATION

Læs mere

BOLIGMANGEL!OG!ØKONOMISKE!INCITAMENTER!

BOLIGMANGEL!OG!ØKONOMISKE!INCITAMENTER! Abstract ThisthesisaimstoexaminehomelessnessamongyoungpeopleinDenmark,whichhasbeena growingproblemthelastfewyears.throughqualitativeinterviewswith7youngadults,who haveexperiencedhomelessnessorarehomelessatthemoment,iwishtofindouthowand

Læs mere

Ark1. Fx. hils, vink, nik, taler i mobil, musik i hovedtelefoner, taler smn. Internt, taler med andre, råber, leger

Ark1. Fx. hils, vink, nik, taler i mobil, musik i hovedtelefoner, taler smn. Internt, taler med andre, råber, leger nr antal orientering handling interaktion indtryk 1 2 3 4 5 6 7 8 Side 1 nr antal orientering handling interaktion indtryk 9 10 11 12 13 14 15 16 Side 2 17 18 19 20 21 22 23 24 Side 3 25 26 27 28 29 30

Læs mere

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek!

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek! Rekrutteringafborgeremedlav mentalsundhedunderhelbredstjek "Etcasestudieietsymbolskinteraktionistiskperspektiv Kandidatspeciale 4.Semester Gruppe1051 StineRoerBolmgren MetteTaarstedSoelberg Vejleder TineMechlenborgKristiansen

Læs mere

Københavnerstudier i Tosprogethed er en fagfællebedømt skriftserie, som udgives af Københavns Universitets Humanistiske Fakultet

Københavnerstudier i Tosprogethed er en fagfællebedømt skriftserie, som udgives af Københavns Universitets Humanistiske Fakultet "ELLERS ER DET LIGE UD AF LANDEVEJEN" En interviewundersøgelse af ti underviseres holdninger til og erfaringer med engelsksproget undervisning ved Det Biovidenskabelige Fakultet, KU Anne Sofie Jakobsen

Læs mere

- it s a trap! 5. semester, informationsvidenskab aauk, gruppe 1

- it s a trap! 5. semester, informationsvidenskab aauk, gruppe 1 PlayTesting irl. - it s a trap vejleder: anders drachen 5. semester, informationsvidenskab aauk, gruppe 1 Gametesting IRL. - it s a trap Aalborg Universitet København 19/12-2011 Tegn: 126957 Sider:61 Vejleder:

Læs mere

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER!

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER! BACHELOR I ERGOTERAPI VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER UDARBEJDET AF ANNE BENEDIKTE TUXEN, ELLEN DUE AARIS GOTTFRIEDSEN & HANNE HØJLUND HANSEN Voldsramte+kvinders+betydningsfulde+aktiviteter+

Læs mere

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Gruppe&nr.:&21&& & & & Hus&45.2& & & & & &&Hum1Bach& 6.&semester&& & & &&&Bachelorprojekt& & & & & F2015& & & Gine&Khatibzadeh&Buch&& & & & &

Læs mere

ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab metode

ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab metode ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab Q metode Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse 2. semester 2014 Roskilde Universitet Af Simon Kragh Engholm,

Læs mere

Kulturministeriets konference: Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed Charlottenborg, 4. juni 2010.

Kulturministeriets konference: Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed Charlottenborg, 4. juni 2010. Kulturministerietskonference: Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed Charlottenborg,4.juni 2010. IndlægafMortenZeuthen,celloprofessorpåDetKongeligeDanske Musikkonservatorium. Kunstneriskudviklingsvirksomhedeller:denhemmelige

Læs mere

Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser

Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser Bilag 1. Tjekliste for udvikling af nye uddannelser inkl. skabeloner Formål Denne procedure

Læs mere

Et indblik i studielivet gennem Instagram

Et indblik i studielivet gennem Instagram KØBENHAVNS UNIVERSITET Et indblik i studielivet gennem Instagram Et casestudie af de studerendes involvering i Københavns Universitets studielivskampagne #BlivStuderendePåKU Ida SøborgMadsen Kristin Siefert

Læs mere

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter Kandidatafhandling,InstitutforPsykologi,Københavnsuniversitet Traumer EnundersøgelseafsammenhængenmellemPTSDog kroniskesmerter Ethvertlevendevæsensøgerstraksfrafødslenlystenog befindersigvelvedden,somdetbedsteafalt,ogskyr

Læs mere

Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2012

Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2012 KØBENHAVNS UNIVERSITET Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2012 Et registertræk over 5 år fra Danmarks Statistik Hvor finder ph.d.er fra Københavns Universitet ansættelse? Endelig version /22. april 2015

Læs mere

Titel:"Med"studiet"i"lommen" Studie:"Informationsvidenskab"&"Informationsteknologi" Semester:"6."semester" "Bachelorprojekt"

Titel:Medstudietilommen Studie:Informationsvidenskab&Informationsteknologi Semester:6.semester Bachelorprojekt Titel:Medstudietilommen Studie:Informationsvidenskab&Informationsteknologi Semester:6.semester Bachelorprojekt Sted:AalborgUniversitet Gruppemedlemmer:/ LineThygesen TineRønøBove MikkelHøyerTherkildsen

Læs mere

Indhold Forord Forfattere Tre spor i didaktisk forskning Hermeneutisk forskning Naturvidenskabelig forskning Kritisk teori

Indhold Forord Forfattere Tre spor i didaktisk forskning Hermeneutisk forskning Naturvidenskabelig forskning Kritisk teori Indhold... 5 Forord... 11 Forfattere... 13 1. DEL Kapitel 1. Anvendelse af video i pædagogisk forskning... 15 Indledning... 15 Pædagogisk forskning... 19 Forskningsinteresser og forskningsstrategier Tre

Læs mere

OM KUNST OG KREATIVITET I UNDERVISNING

OM KUNST OG KREATIVITET I UNDERVISNING ROSKILDEUNIVERSITET PERFORMANCE DESIGN CECILIEAABOELYNEBORG SPECIALE OMKUNSTOGKREATIVITETIUNDERVISNING Hvordankunstogkreativitetkananvendesiundervisningsøjemed påenkontinuerligogallestedsnærværendemåde.

Læs mere

Afgangsprojekt Humanøkologi 2002

Afgangsprojekt Humanøkologi 2002 Afgangsprojekt Humanøkologi 2002 Medarbejderdeltagelsen betydning i forhold til virksomhedens forebyggende miljøindsats M iljøkortlægning Gennem førelse og erfaringsopsamling Vurdering M iljøhandlingsprogram

Læs mere

Naturvidenskabelig - Science

Naturvidenskabelig - Science Naturvidenskabelig - Science 1., Matematik, iologi T P Naturvidenskabelig - Science 2., Matematik, iologi T P Naturvidenskabelig - Science 3. Matematik,, iologi T P Naturvidenskabelig - ioteknologi 4.

Læs mere

The study Committee for Nordic Studies and Linguistics Faculty of Humanities University of Copenhagen

The study Committee for Nordic Studies and Linguistics Faculty of Humanities University of Copenhagen Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Sprogpsykologi 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies In the Psychology of Language

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management 1.1 Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Direkte adgangsgivende for Spor 1: SEM-Ø: Humanistiske Bacheloruddannelser Arbejdslivsstudier

Læs mere

Dansksprogede grønlænderes plads i et Grønland under grønlandisering og modernisering. Ulrik Pram Gad

Dansksprogede grønlænderes plads i et Grønland under grønlandisering og modernisering. Ulrik Pram Gad Dansksprogede grønlænderes plads i et Grønland under grønlandisering og modernisering En diskursanalyse af den grønlandske sprogdebat - læst som identitetspolitisk forhandling Ulrik Pram Gad Eskimologis

Læs mere

KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet Københavns Universitet - bachelor

KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet Københavns Universitet - bachelor KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet 23.475 15.255 38.730 Københavns Universitet - bachelor 13.024 8.773 21.797 Københavns Universitet - kandidat 10.451 6.482 16.933

Læs mere

Abstract Indholdsfortegnelse( Resumé(

Abstract Indholdsfortegnelse( Resumé( Abstract DetteprojektomhandlertoafJamieOliversmadprogrammermedhenblikpåat analysereogfortolkehansmaskulinitetidisse.voresanalysestrategiharvi konstrueretaffilmanalytiskebegreberogifortolkningenanvenderviraewynw.

Læs mere

... 2... 3... 3... 4

... 2... 3... 3... 4 ... 2... 3... 3... 4...... 7... 8... 8!... 14... 1 " #$ %... 18 &'... 28 &( )* +,!,... 40 &-, )) -, ). /, )0 /,... 48 /,... 50 (... 51... 5... 0 1... 5 $* % $ - $0 0* 0# /' 0 2 03 1 0) 4# 4 43 1 5 "(7

Læs mere

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev.

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. 2016) Dette rammedokument gælder for bachelor- og kandidatstudieordningerne

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 12b. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's aktivitetsindberetning 2014

Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 12b. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's aktivitetsindberetning 2014 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 12b. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 19. NOVEMBER 2014 Vedr.: KU's aktivitetsindberetning

Læs mere

Teori og tillid i en krisetid

Teori og tillid i en krisetid Teori og tillid i en krisetid Gruppe&10& Hus&20.2& Vejleder:&Gry&Dam&Schachtschabel& Simon&Hartkopp& Studienr.&51962& Zoey&Holst& & Studienr.&51895& Kathrine&A.&B.&Jensen& Studienr.&51870& Cecilie&E.&L.&Johansen&

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 KAPITEL 2 HANDLINGER OG MENINGSSKABELSE I HVERDAGSLIVET... 28 Fortolkning og meningsskabelse i hverdagslivet... 29 Det sociale

Læs mere

Studenterambassadørens kvartalsrapport

Studenterambassadørens kvartalsrapport K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studenterambassadørens kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Henvendelser i 3. kvartal 2015... 3 Tabel 1: Fordelingen af studenterhenvendelser

Læs mere

Medarbejdere og Medborgerskab

Medarbejdere og Medborgerskab MedarbejdereogMedborgerskab EtspecialeommedarbejdernesstrategiskerolleiDanfoss samfundsansvarligeprofil. AalborgUniversitet August2011 Kommunikation Af CamillaStigaard Anslag:168045 Sidetal:70,02 Noteverythingthatcanbecountedcounts,and

Læs mere

Resume. Side 1 af 112

Resume. Side 1 af 112 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads

Læs mere

Karakteristik og undervisning af elever med læseforståelsesvanskeligheder

Karakteristik og undervisning af elever med læseforståelsesvanskeligheder Karakteristik og undervisning af elever med læseforståelsesvanskeligheder Præsentation af igangværende ph.d.-projekt, FUA s jubilæumskonference, 2012 Hanne Trebbien Daugaard Projektet er en del af Language

Læs mere

Positionering på www.radikale.net

Positionering på www.radikale.net Positionering på www.radikale.net Enundersøgelseafdeninterpersonellekommunikation påetpolitiskdebatforum 2.semesterHumanistiskInformatik Gruppe2 Vejleder:CamillaDindler Positionering på www.radikale.net

Læs mere

Er pædagoger inkluderet i skolen?

Er pædagoger inkluderet i skolen? Er pædagoger inkluderet i skolen? Nadia Hvirgeltoft Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Artiklen omhandler pædagogers inklusion i skolens

Læs mere

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Det Humanistiske Fakultet Givne er og gennemsnit for kandidatspecialer Dramaturgi 0 0 1 0 4 6 2 13 8,8 2,0 7,0 10,0 10,0 12,0 Engelsk 0 0 2 2 7 13 7 31 8,9 2,0 7,0 10,0 10,0 12,0 Etnografi og socialantropologi

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

Temamøde: Budgettering, prisdannelser og erfaringspriser. af Planlægningschef Klaus Kofod-Hansen hos Universitets- og Bygningsstyrelsen

Temamøde: Budgettering, prisdannelser og erfaringspriser. af Planlægningschef Klaus Kofod-Hansen hos Universitets- og Bygningsstyrelsen Temamøde: Budgettering, prisdannelser og erfaringspriser af Planlægningschef Klaus Kofod-Hansen hos Universitets- og Bygningsstyrelsen Universitets- og Bygningsstyrelsen arbejder med metoder og værktøjer

Læs mere

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Det Humanistiske Fakultet Givne er og gennemsnit for kandidatspecialer Dramaturgi 0 0 0 0 5 6 6 17 9,8 7,0 7,0 10,0 12,0 12,0 Engelsk 0 0 5 7 16 16 11 55 8,0 2,0 7,0 7,0 10,0 12,0 Etnografi og socialantropologi

Læs mere

M-government i Silkeborg Kommune

M-government i Silkeborg Kommune M-government i Silkeborg Kommune - Et casestudie af Silkeborg Kommunes mobil kommunikation med borgerne Kandidatafhandling af: Katrine Vandborg Sneftrup (20093956) & Line Ulrikka Pedersen (LP86750) Vejleder:

Læs mere

med en fusion af to it-afdelinger

med en fusion af to it-afdelinger Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Indførelse af ITIL i forbindelsen med en fusion af to it-afdelinger v/ Kim Johansen SCIENCE IT Lidt om mig selv Uddannelse Geolog fra Københavns Universitet ITIL

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Projektpræsentation. Formidling og statusseminar. Hvad siger erfaringerne (1) Hvad siger erfaringerne (2) Kropssprog (1) Hvad siger erfaringerne (3)

Projektpræsentation. Formidling og statusseminar. Hvad siger erfaringerne (1) Hvad siger erfaringerne (2) Kropssprog (1) Hvad siger erfaringerne (3) Formidling og statusseminar Projektpræsentation SLP 3 foråret 2011 MedIS og Medicin Lars Peter Jensen Indhold: Projektpræsentation Projektskrivning Statusseminar For projektdeltagere For bevillingshavere

Læs mere

LOVE HURTS - OM DYR-MENNESKERELATIONENS BETYDNING FOR DYREVELFÆRD

LOVE HURTS - OM DYR-MENNESKERELATIONENS BETYDNING FOR DYREVELFÆRD LOVE HURTS - OM DYR-MENNESKERELATIONENS BETYDNING FOR DYREVELFÆRD Peter Sandøe & Stine B. Christiansen IPH (SUND) & IFRO (SCIENCE) Københavns Universitet www.dyreetik.dk www.animalethics.net Dias 1 EN

Læs mere

KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns.

KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns. KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE 01-10-2011 Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns.alder Total Antal Stud. Biovidenskabelige Fakultet 25,6 2.462

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Indledende bemærkninger: I det statistiske beredskab 2009 indgår de tidligere sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Fra usikkerhed om sygdom til usikkerhed om bivirkninger

Fra usikkerhed om sygdom til usikkerhed om bivirkninger Nina Blom Andersen og Pernille Almlund Fra usikkerhed om sygdom til usikkerhed om bivirkninger En aktьr-netvфrksteoretisk analyse af usikkerheder om I Teoretisk afsфt og udfordring Nina Blom Andersen Lektor

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet forhåndsgodkendt som valgfag på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Nedenstående kurser er blevet forhåndsgodkendt som valgfag på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Nedenstående kurser er blevet forhåndsgodkendt som valgfag på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Dette vil sige, at du ikke behøver vedlægge kursusbeskrivelse, når du søger om godkendelse. Listen kan

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Program årgang 12 Forår 2013 Velkommen til Akademiet for Talentfulde Unge

Program årgang 12 Forår 2013 Velkommen til Akademiet for Talentfulde Unge Program årgang 12 Forår 2013 Velkommen til Akademiet for Talentfulde Unge Vi glæder os til et fantastisk forår sammen med dig og hele den nye årgang 12! Akademiets faglige program består af en obligatorisk

Læs mere

Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser

Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser Dette skrift indeholder de gældende retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Retningslinjerne

Læs mere

Musik i tv-reklamer. En tekstanalytisk undersøgelse. Bind 1

Musik i tv-reklamer. En tekstanalytisk undersøgelse. Bind 1 Musik i tv-reklamer - En tekstanalytisk undersøgelse Bind 1 Musik i tv-reklamer en tekstanalytisk undersøgelse Ph.D. afhandling af Nicolai Jørgensgaard Graakjær Vejledt af Christian Jantzen & Alf Björnberg

Læs mere

ARGUMENTER I KONTEKST

ARGUMENTER I KONTEKST 100 mm 158 mm 14 mm www.samfundslitteratur.dk ISBN 978-87-593-1508-8 INTRODUKTION TIL PRAGMATISK ARGUMENTATIONSANALYSE 2. UDGAVE Bogen henvender sig til alle der vil lære at analysere argumentation og

Læs mere

Hvem%passer%på%os?% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Hvem%passer%på%os?% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Hvempasserpåos? -børnebeskyttelseog mediereguleringidanmark Hvempasserpåos? -børnebeskyttelseogmediereguleringidanmark SpecialeidanskogkommunikationpåKøbenhavnsUniversitet InstitutforNordiskeStudierogSprogvidenskab

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er gældende for

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Indhold Baggrund for undersøgelsen af naturklassen på Rødkilde Skole Overordnede metodiske betragtninger om naturklasseprojektet

Indhold Baggrund for undersøgelsen af naturklassen på Rødkilde Skole Overordnede metodiske betragtninger om naturklasseprojektet Forord... 11 ERIK MYGIND Baggrund for undersøgelsen af naturklassen på Rødkilde Skole... 14 Naturklasse -ideen formes på Rødkilde Skole... 16 Hovedspørgsmål, problemstillinger og afgrænsning... 17 Antologiens

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 709. Gothersgade 140/ØF2A. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 709. Gothersgade 140/ØF2A. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 709 Gothersgade 140/ØF2A Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Gothergade 140 Øster Farimagsgade

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Abstract. Learning is thinking. Reflective thinking in a learning perspective

Abstract. Learning is thinking. Reflective thinking in a learning perspective Abstract Learning is thinking Reflective thinking in a learning perspective This thesis addresses the challenge Danish schools are facing with regard to improvement of educational standards. Based on qualitative

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET INFORMATION OM OPGAVESKRIVNING

SYDDANSK UNIVERSITET INFORMATION OM OPGAVESKRIVNING SYDDANSK UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet LITTERATURVIDENSKAB 2016 INFORMATION OM OPGAVESKRIVNING Vejledning i opgaveskrivning Inden du går i gang med at skrive en opgave, så læs studieordningen igennem

Læs mere

ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE

ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE NR/FAKULTET FAKULTETSRÅD/ FAGRÅD Det Teologiske Fagråd (Det Teologiske Fakultet, TEOL) 1 Teologisk Fagråd 612 Teologi, BA/KA Religious Roots of Europe, KA 2 Fagrådet for Afrikastudier 141 Afrikastudier,

Læs mere

STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM. DNA & liv. Statens Naturhistoriske Museum Formidlingsafdelingen Andreas Kelager

STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM. DNA & liv. Statens Naturhistoriske Museum Formidlingsafdelingen Andreas Kelager STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM DNA & liv Statens Naturhistoriske Museum Formidlingsafdelingen Andreas Kelager STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM

Læs mere

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Titel og reference 20.5 Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Kristoffersen IMS Masterprojekt ved Det farmaceutiske Fakultet Københavns Universitet, 2007. Placering i sundhedssektoren

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...1 1.1. Problemfelt...1 1.2 Problemformulering...2 1.3 Arbejdsspørgsmål...3 2. Metode...4

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...1 1.1. Problemfelt...1 1.2 Problemformulering...2 1.3 Arbejdsspørgsmål...3 2. Metode...4 Abstract( This%report%investigates%how%the%phenomenon%of% human%trafficking%for%sexual% exploitation %is%represented%as%a%political% problem %in%a%danish%context.%the% analysis%is%positioned%within%a%poststructuralist%paradigm%and%therefore%seeks%to%

Læs mere

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Dokumentet består af tre dele: Første del er selve formidlings/rekrutteringsstrategien for fakultetet. Denne strategi er igen opdelt i

Læs mere

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD PROGRAM 1. Om udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud 2. Hvorfor fokus på tidlige matematiske kompetencer og hvordan? 3. Følgeforskningen

Læs mere

I 2015 indberettede KU STÅ. Til sammenligning indberettede KU STÅ i 2014, så årets indberetning viser en stigning i STÅoptjeningen

I 2015 indberettede KU STÅ. Til sammenligning indberettede KU STÅ i 2014, så årets indberetning viser en stigning i STÅoptjeningen KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 16 b. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 2. DECEMBER 2015 Vedr.: Aktivitetsindberetning 2015 Sagsbehandler: Uddannelsesservice

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

Samfundsvidenskaben og dens metoder

Samfundsvidenskaben og dens metoder AARHUS UNIVERSITET Samfundsvidenskaben og dens metoder Maria Skov Jensen Ph.d.-studerende INSTITUT FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE School of business and social sciences Agenda 1. Introduktion 2. Formål og teoretisk

Læs mere

Fremme af mental sundhed i et psykiatrihistorisk perspektiv. Jette Møllerhøj, cand.mag., ph.d.

Fremme af mental sundhed i et psykiatrihistorisk perspektiv. Jette Møllerhøj, cand.mag., ph.d. Fremme af mental sundhed i et psykiatrihistorisk perspektiv Jette Møllerhøj, cand.mag., ph.d. Mental sundhed i et psykiatrihistorisk perspektiv HVORFOR et historisk blik? Hjælpe til at forstå psykiatriens

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Unge frivillige. Aqua Konferencen 2013. S2ne Sørensen s2ness@gmail.com 3126 0703

Unge frivillige. Aqua Konferencen 2013. S2ne Sørensen s2ness@gmail.com 3126 0703 Ungefrivillige AquaKonferencen2013 Lidtommig S2neSørensen,27år Formand,SvømmeklubbenNORD 30ansaHe Godt1100medlemmer Ogrig2gmangeak2viteter LederafregionNordjylland,SVØM DIFambassadør OghareSerhåndenværetfrivilligimangeår

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K O G N I T I V S E M I O T I K. Februar 2001

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K O G N I T I V S E M I O T I K. Februar 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K O G N I T I V S E M I O T I K Februar 2001 Senest revideret marts 2007 Studieordning for kandidatuddannelsen i Kognitiv

Læs mere

Medier og samfund. Klaus Bruhn Jensen. en introduktion. Klaus Bruhn Jensen medier og samfund en introduktion. www.forlagetsl.dk

Medier og samfund. Klaus Bruhn Jensen. en introduktion. Klaus Bruhn Jensen medier og samfund en introduktion. www.forlagetsl.dk opfattes medierne som en direkte årsag til, at et udvikler sig på det gensidige afhængighedsforhold mellem og medier. er professor ved Københavns Universitet og forfatter forlaget slitteratur opfattes

Læs mere

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi københavns universitet science - det natur- og biovidenskabelige fakultet Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi Læs kemi på Københavns Universitet Kemi 1 2 SCIENCE

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi International Virksomhedsudvikling (cand.merc.) Master of Science in Economics

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Indhold. Side 1 af 11

Indhold. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September

Læs mere

Beskæftigelsesanalyse af ph.d.- dimittender fra Københavns Universitet

Beskæftigelsesanalyse af ph.d.- dimittender fra Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Beskæftigelsesanalyse af ph.d.- dimittender fra Københavns Universitet 2008-2014 Et registertræk over 7 år fra Danmarks Statistik 22. september 2016 Forskning & Innovation, Københavns

Læs mere

Årsmøde Plante & Miljø

Årsmøde Plante & Miljø Årsmøde Plante & Miljø Erfaringer og perspektiver i brug af drone v/ Kristian Elkjær Droner hvad siger medierne 1 Typer droner i landbruget afhængigt af formål Multirotor drone egnet til overvågning Fordele:

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

Generelle retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser Generelle retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er

Læs mere

Redaktion Kirsten Drotner Christina Papsø Weber Berit Anne Larsen Anne Sophie Warberg Løssing. Det interaktive museum

Redaktion Kirsten Drotner Christina Papsø Weber Berit Anne Larsen Anne Sophie Warberg Løssing. Det interaktive museum Redaktion Kirsten Drotner Christina Papsø Weber Berit Anne Larsen Anne Sophie Warberg Løssing Det interaktive museum 1 Redaktion: Kirsten Drotner, Berit Anne Larsen, Anne Sophie Warberg Løssing og Christina

Læs mere

Spørgeskemaet handler om din trivsel og kvaliteten af dit studiemiljø. Studiemiljøet er

Spørgeskemaet handler om din trivsel og kvaliteten af dit studiemiljø. Studiemiljøet er Årlig måling af trivsel og tilfredshed Spørgeskemaet handler om din trivsel og kvaliteten af dit studiemiljø. Studiemiljøet er rammerne for din uddannelse i bred forstand psykisk, socialt, fysiske omgivelser,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn

Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn Fakultet/Faggruppe/Studieretning Uddannelsesniveau Kvinder Mænd Hovedtotal Det Teologiske Fakultet 455 308 763 Afrikaområdestudier

Læs mere

Kvalitativ undersøgelse om oplevede effekter

Kvalitativ undersøgelse om oplevede effekter Minikonference om gruppecoaching, 24.11. 2011 Kvalitativ undersøgelse om oplevede effekter lige efter interventionens afslutning Thomas Henriksen, Louis Emil Clausen, Lene Gilkrog, Thomas Behrens & Reinhard

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet Disse regler er fastsat med hjemmel i bekendtgørelse

Læs mere

Velkommen til Københavns Universitet! Udvikling af Københavns Universitet som bæredygtig organisation

Velkommen til Københavns Universitet! Udvikling af Københavns Universitet som bæredygtig organisation Velkommen til Københavns Universitet! Udvikling af Københavns Universitet som bæredygtig organisation Projektleder Lisbet Michaelsen Grøn Campus, Campus Plan og Byg, KU Byens Netværk på besøg på KU d.18.

Læs mere

Kommunikation og forældresamarbejde del 3

Kommunikation og forældresamarbejde del 3 Kommunikation og forældresamarbejde del 3 Fokus Praktisk: Resten af forløbet tider og datoer Opsamling fra Bennediktes oplæg i weekenden Mine tanker om i dag: Perspektivering eller fortsat ACT fokus? Forhandling

Læs mere